Chuong1 dieu khien dien tu

97 11 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:37

đại học bách khoa khoa công nghệ thông tin 4 chương như sau. đầy đủ kiến thức về môn điều khiển dien tu,đại học bách khoa khoa công nghệ thông tin 4 chương như sau. đầy đủ kiến thức về môn điều khiển dien tu,đại học bách khoa khoa công nghệ thông tin 4 chương như sau. đầy đủ kiến thức về môn điều khiển dien tu,đại học bách khoa khoa công nghệ thông tin 4 chương như sau. đầy đủ kiến thức về môn điều khiển dien tu, Môn học CƠ SỞ TỰ ĐỘNG Biên soạn: TS Huỳnh Thái Hồng Bộ mơn điềukhiểntự động Khoa ĐiệnĐiện Tử Đại học Bách Khoa TPHCM Email: hthoang@hcmut.edu.vn Homepage: www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ Giảng viên: HTHoàng, NVHảo, NĐHoàng, BTHuyền, HHPhương, HMTrí September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Nội dung môn học  Ch Chương Giới thiệu 1: hiệ vềề hệ thống hố điều điề khiển khiể tự động độ  Chương 2: Mô hình tốn học hệ thống liên tục  Chương 3: Đặc tính động học  Chương 4: Đánh giá tính ổn định hệ thống  Chương 5: Chất lượng hệ thống điều khiển  Chương 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục  Chương 7: Mô tả toán học hệ rời rạc  Chương 8: Phân tích hệ rời rạc  Chương 9: Thiết kế hệ rời rạc  Chương 10: Ứng dụng September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Tài liệu tham khảo  Giáùo trình: Gi h Lýù thuyế h át điề àu khiể ån tự độ đ ng Nguyễn Thò Phương Hà – Huỳnh Thái Hoàng NXB Đạïi họïc Q Quốc Gia TPHCM  Bài tập: Bài tập điều khiển tự động Nguyễn Thò Phương Ha Nguyen Hà NXB Đại học Quốc Gia TPHCM Tham khả Th kh ûo: tấát cảû cáùc tàøi liệ li äu cóù cáùc từø khó kh ùa: control, control theory, control system, feedback control TD: Automatic Control Systems, y B C Kuo Modern Control Engineering, K Otaga Modern Control System Theory and Design, S.M Shinners Feedback Control Systems, Systems J.V.De J V De Vegte Vegte  September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Chương GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Nội dung chương      Khái niệm iệ điều điề khiển khiể Các nguyên tắc điều khiển Các phần tử hệ thống điều khiển tự động Phân loại hệ thống điều khiển tự động Một ộ số vví dụ ccácc hệệ thống ố g điều đ ều khiển ể September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Khái niệm vềà điềàu khiểån September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Khái niệm điều khiển  Thí dụ d 1: Lá L ùi xe, mục tiê ti âu giữ iữ tố t ác độ đ ä xe ổån đònh đò h v=40km/h 40k /h Mắt quan sát đồng hồ đo tốc độ  thu thậäp thông tin Bộ não điều khiển tăng tốc v40km/h  xửû lý thông tin  Tay giảm ga tăng ga  tac tác động len lên hệ thong thống Kết trình điều khiển trên: xe chạy với tốc độ “gần” 40km/h  Đònh nghóa: Điều khiển trình thu thập thông tin, xử lý thông tin tác động lên hệ thống để đáp ứng hệ thống g n” với mụïc đích đònh ò trước Điều khiển tựï độäng q trình “gầ điều khiển tác động người September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Hệ thống điều khiển mực chất lỏng đơn giản September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Điều khiển tốc độ động nước September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Điều khiển tốc độ động nước September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 10 Hệ thống điều khiển đònh vò anten Biến trở ((vòò trí đặët) Ăn-ten Bộ đieu điều khien khiển Động September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Biến trở (cảûm biếán vò trí) 83 Hệ thống điều khiển đònh vò anten: Điều khiển ONON-OFF c(t) (t)  e(t) =  u(t)=0  e(t) >  u(t)=+V  e(t) <  u(t)=V Dao động t September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 84 Hệ thống điều khiển đònh vò anten: Điều khiển ONON-OFF c(t)  |e(t)|    u(t)=0  e(t) >   u(t)=+V  e(t) <    u(t)=V c(t)  nhỏ: Dao động  lớn: Sai số t September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM t 85 Hệ thống phát hộp sữa rỗng Hộp sữa Loại bỏ CB C l h khí Cy-lanh September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Đạt 86 Thiết bò chấp hành: cycy-lanh khí nén Xylanh khí chieu chiều September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 87 Thiết bò chấp hành: cycy-lanh khí nén Xylanh khí chieu chiều September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 88 Relay thời gian (Timer) September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 89 Sơ đồ điều khiển loại bỏ hộp sữa rỗng +24V 0V CB T2 R Giữ trạ Giư trang ng thá thaii loi lỗi R R T1 T1 Thờøi gian Th i trìì h hoãõn trước đẩy hộp T2 Thời gian đẩy hộp K September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Van khí đẩåy hộp 90 Dây chuyền đóng hộp táo September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 91 Phát táo: Cảm biến quang September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 92 Thiết bò đếm táo: Bộ đếm (Counter) September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 93 Dây chuyền đóng hộp táo: Sơ đồ điều khiển September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 94 Bộ điều khiển lập trình (PLC  Programmable Logic Controller) September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 95 Hạn chế phương pháp điều khiển ONON-OFF y(t) t  Đối tượïng có q quán tính,, đáp ứng có dao độäng September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 96 Cải thiện chất lượng đối tượng có quán tính? y(t) t  Cần hiểu biết đặc tính động học hệ thống  Mo Mô hình toan toán họ hocc September 2011  Ly Lý thuyet thuyết đieu điều khien khiển tự động © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 97 ... phân Hệ thống tuyến tính: hệ thống mô tả hệ phương trình vi phân/sai phân tuyếán tính Hệ thống phi tuyến: hệ thống mô tả hệ phương trình vi phân/sai phan phan/sai phân phi tuyen tuyến Hệ thống... thống thực tế hệ phi tuyến biến đổi theo thời gian, nhiều ngõ vào, nhiều ngõ Môn họ Mon hocc Cơ sơ sở tự tư động đe đề cập đen đến ly lý thuyet thuyết đieu điều khien khiển hệ tuyến tính bất biến,... September 2011 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 14 Bộ điều khiển  Cơ  Điện  Đieu Điều khiển tương tự khien tư (analog)  Điều khiển số (digital)  Điề Đi àu khiể ån dù d øng vii xử lý l ù, vii điề
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong1 dieu khien dien tu, Chuong1 dieu khien dien tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay