Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải 1

36 4 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:30

Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải 1thiiet ke hop giam toc,Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải 1thiiet ke hop giam tocThiết kế hệ thống dẫn động băng tải 1thiiet ke hop giam tocThiết kế hệ thống dẫn động băng tải 1thiiet ke hop giam tocThiết kế hệ thống dẫn động băng tải 1thiiet ke hop giam tocvThiết kế hệ thống dẫn động băng tải 1thiiet ke hop giam tocv KHOA KỸ THUẬT CƠ SỞ BỘ MÔN CÔNG NGHÊ KIM LOẠI  ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY Đề 10: Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải Phương án: Học viên TH: Nguyễn Văn Tiệp Lớp: DQS 02151 Vũ Tiến Thành Giáo viên HD: Lê Thanh Quan Chữ ký:………………… ĐỀ BÀI Tp.Hồ Chí Minh, năm 2015 Đề số 10: Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải Phương án số: 1 T T Tmm=1,8T Truc 0,6T Truc t Truc 28 23 Hệ thống dẫn động xích tải 5gồm: Sơ đồ tải trọng 1- Động điện ba pha không động bộ; 2- Nối trục đàn hồi; 3- Hộp giảm tốc trục vít – bánh răng; 4- Bộ tuyền xích ống lăn; 5- Băng tải Phương án Lực vòng băng tải, F(N) 20000 Vận tốc băng tải,v(m/s) 0,3 Đường kính tang dẫn, D(mm) 400 Thời gian phục vụ, L(năm) Số ngày làm việc năm, (ngày) 220 Số ca làm ngày, (ca) Quay chiều, tải va đập nhẹ, ca làm việc MỤC LỤC Trang PHẦN 1: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHÔI TỶ SỐ TRUYỀN I Chọn đông điẹn II.Phân phối tỷ số truyền PHÂN : THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN I Thiết kế truyền xích ống lăn II Thiết kế truyền bánh trụ thẳng II Thiết kế truyền bánh – trục vít 10 PHẦN 3: THIẾT KẾ TRỤC – CHỌN THEN – KHỚP NỐI - Ổ LĂN 12 I.ThiÕt kÕ trôc - then .12 II Chọn khớp nối .22 PHẦN : TÍNH TỐN VÀ CHỌN Ổ LĂN 23 I Trục 23 II Trục .24 II Trục 26 PHẦN 5: KT HGT ĐÚC,CHỌN CÁC CT PHỤ, BẢNG DS LẮP GHÉP 28 I Kích thước hộp giảm tốc đúc 28 II Chọn chi tiết phụ .29 III Dung sai lắp ghép 32 IV Kết cấu bánh 33 V Mối ghép ren 33 VI Bảng vật liệu 34 VII Bản đặc tính HGT 34 PHẦN 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHẦN 1: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN BỐ TỈ SỐ TRUYỀN I Chọn động điện - Công suất sơ của động cơ: Psb=Plv/Ση + Công suất trục làm việc (công tác): Plv  Ft v 20000.0,3   6kW 1000 1000 → Công suât sơ bô cua đông cơ: Psb=Plv/Ση=6/0,633=9,48kW + Hiệu suât chung cua hệ thống    KN  x tv br ol4 =0,99.0,97.0,7.0,97.0,994 = 0,633 - Số vòng quay sơ của động cơ: nsb=nlv.ux.uh 6.104.v 6.104.0, nlv   �14,3239v / p  D  400 + Số vòng quay trục cơng tác + Nếu chọn ndc=2907v/p thì uxuh=2907/14,3239=202,95=2,2.92,25 → Ta chọn động 4A132M2Y3 có II Phân phối tỉ số truyền + Như phân bố trước ta chọn ux=2,2 uh=90 + Đây là hgt bánh – trục vít ta chọn ubr=3,075; utv=30 BẢNG KẾT QUẢ Trục Th«ng sè Cơng suất P (kW) Tỉ số truyền (u) Số vòng quay n (vòng/phút) Momen xoắn T (N.mm) Động Trục Trục Trục Trục công tác 9,49 9,39 9,01 6,25 3,075 30 2,2 2907 2907 945,37 31,51 14,3239 31176 30848 91119 1894240 4000363 PHẦN 2: THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN I Thiết kế truyền xích ống lăn Thông số kĩ thuật: P3 = 6,25 (kW) ; n3 = 31,51 (vòng/phút) ; ux = 2,2 Chọn số đĩa xích dẫn: z1=25 Số đĩa xích bị dẫn: z2=z1u=2,2.25=55 Lấy z2=55 Xác định thơng số xích + Bước xích Cơng suất tính tốn: 12,45 kW=Pt=P1KKzKn/Kx[P]=14,7kW Trong đó: K=Kđ.Ko KaKđcKbKlv =1,2.1.1.1.1,3.1,45=2,262 Kz=z01/z1=25/25=1 Kn=no1/n1=50/31,51=1,59 Kx=2,5 chọn xích dãy Tra B5.5 ta chọn p=44,45mm + Theo B5.8 số vòng quay tới hạn của xích có pmax=44,45mm 400vg/ph, nên điều kiện nNHO nên KHL=1 sơ chọn ZR=1, ZV=1, KxH=1 + Bánh lớn: =(530/1,1)1.1.1.1=481,82MPa Trong đó: Hệ số tuổi thọ: Trong đó: NHO=30HB2,4=30.2302,4=13,9.106 chu ky NHE=60 vì NHE>NHO nên KHL=1 sơ chọn ZR=1, ZV=1, KxH=1 Sau cùng: → [σH] = min[[σH1], [σH2]] = 481,82 (MPa)  Ứng suất uốn cho phép + Bánh nhỏ: Trong đó: Hệ số tuổi thọ Trong đó: NFO=4.106 NFE=60 Vì NFE>NFO nên KFL=1 sơ chọn YR=1, Ys=1, KxF=1 + Bánh lớn: Trong đó: Hệ số tuổi thọ Trong đó: NFO=4.106 NFE=60 Vì NFE>NFO nên KFL=1 sơ chọn YR=1, Ys=1, KxF=1  Ứng suất tải cho phép + Ứng suất tiếp xúc tải cho phép: [σH]max=2,8σch2=2,8.450=1260MPa + Ứng suất uốn tải cho phép: [σF1]max=0,8σch1=0,8.580=464MPa [σF2]max=0,8σch2=0,8.450=360MPa Tính tốn truyền Xác định sơ khoảng cách trục → Chọn a=106mm Trong đó: Ka=49,5 Ψba=0,3 KHβ=1,02  Xác định thông số ăn khớp + Mô đun sơ bộ: m=(0,014-0,02)a →chọn m=2mm + Số bánh dẫn: →z1 = 26 Số bánh bị dẫn: z2 = uz1 =3,075.26=79,95 răng→z2 = 79 Tỉ số truyền thực tế: ut = 79/26=3,038 sai lệch 0,42% + Vận tốc dài của bánh răng: v=πd1n1/6.104 =πmz1 n1/(6.104)=2,8m/s + Khoảng cách trục thực tế: at  Ta cần dịch chỉnh để đảm bảo khoảng cách trục 106mm Hệ số dịch tâm: y = a/m-0,5(z1+z2) = 106/2-0,5(26+79) = 0,5 Hệ số: ky=1000y/(z1+z2)=4,76 Tra B6.10a tìm được kx= 0,174 Hệ số giảm đỉnh răng: Δy=kx(z1+z2)/1000=0,018 Tổng hệ số dịch chỉnh: xt=y+ Δy=0,5+0,018=0,518 Hệ số dịch chỉnh br 1: x1=0,5[xt-(z2-z1)y/(z1+z2)]=0,13 Hệ số dịch chỉnh br 2: x2=xt-x1=0,39 Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc Ứng suất tiếp xúc làm việc: 2.30848.1,358.(3,075  1) �  H  274.1,76.0,87  468,13( MPa) 31,8.3,075.532 Trong đó: ZM=274(MPa)1/3 ZH=1,68 (B6.12) Zε==0,87 với εα=[1,88-3,2(1/z1+1/z2)=1,72 KH=KHβKHαKHv=1,02.1.1,358=1,358 Trong đó: KHβ=1,02 KHα=1 (cấp 9) KHv=1,358 Tính lại [σH]’=[σH]ZRZVKxH=481,82.0,95.1,047.1=479,24Mpa > σH với: ZR=0,95 (cấp xác 9), ZV=0,85v0,1=1,047, KxH=1 (da
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải 1, Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay