500 TỪ GHÉP TIẾNG TRUNG THÔNG DỤNG

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 10:15

TỪ GHÉP TIẾNG TRUNG THÔNG DỰNG NHẤT HIỆN NAY500 TỪ GHÉP THÔNG DỤNG ( 476500) 476. 开枪 kāi qiāng: mở súng.士兵朝着敌军开枪。 Shìbīng cháozhe díjūn kāiqiāng.Những người lính bắn vào kẻ thù .477. 关系 guānxì: quan hệ, liên quan đến.这个关门跟那盏灯没有关系。Zhège guānmén gēn nà zhǎn dēng méiyǒu guānxì.Cái công tắc này không liên quan gì đến bóng đèn bên kia 500 TỪ GHÉP THÔNG DỤNG ( 476-500) 476 开开 kāi qiāng: mở súng 开开开开开开开开开 Shìbīng cháozhe díjūn kāiqiāng Những người lính bắn vào kẻ thù 477 开开 guānxì: quan hệ, liên quan đến 开开开开开开开开开开开开开 Zhège guānmén gēn nà zhǎn dēng méiyǒu guānxì Cái cơng tắc khơng liên quan đến bóng đèn bên 478 开开 guānxīn: quan tâm 开开开开开开开 Tāmen zhǐ guānxīn zìjǐ Họ quan tâm đến thân 479 开开 guānyú: về… 开开开开开开开开开 Zhè shì guān xìngfú de wèntí Đó vấn đề hạnh phúc 480 开开 zǔzhǐ: ngăn trở, ngăn cản 开开开开开开开开开开 Méiyǒu shénme kěyǐ zǔzhǐ nǐ le Khơng ngăn cản bạn 481 开开 chúle: ngồi ra, trừ 开开开开开开开开开开开开开 D wǒ, wǒ chúle h wǒ hái méishénme Đối với tơi, tơi chẳng có ngồi kí ức 482 开开 chúfēi: trừ khi,ngồi 开开开开开开 ,开开开开开 Chúfēi tā yào wǒ qù, fǒuzé wǒ bù qù Tôi không trừ đến 483 开开 suíbiàn: tùy tiện, tùy, tùy ý, 开开开开开开开开开开开开开开开开 Ài kěyǐ jiǎn jiǎndān dān, dàn bùnéng s s pián pián u đơn giản tùy tiện 484 开开 suīrán: 开开开开 ,开开开开 Suīrán xiàyǔ, dànshì bùlěng Mặc dù trời mưa, khơng lạnh 485 开开 líkāi: rời khỏi, tách khỏi, ly khai 开开开开开开开开开 líkāi shuǐ jiù bùnéng h Cá rời xa nước sống 486 开开 nándào: thảo nào, lẽ 开开开开开开 ? Nándào nǐ jiù bú lèi? Lẽ bạn không mệt ? 487 开开 diànyǐng: điện ảnh, phim 开开开开开开 Zhèbù diànyǐng tàicháng Bộ phim dài 488 开开 diànshì: ti vi, vô tuyến 开开开开开开 Tāmen zān kān Họ xem ti vi 489 开开 diànhuà: máy điện thoại, điện thoại 开开开开开开开开开 Shàngwǔ yǒu nǐde liǎnggè diànhuà Sáng có hai gọi cho bạn 490 开开 xūyào: cần, yêu cầu 开开开开开开 ? Nǐ xūyào shénme shū? Bạn cần sách ? 491 开开 fēicháng: bất thường, rất, vơ 开开开 开开开开开 Nǐ shuōdeh fēicháng zhòngo Những bạn nói quan trọng 492 开开 yīnyuè: âm nhạc 开开开开开开开 ? Nǐ xǐhuan nǎ zhǒng yīnyuè ? Bạn thích loại nhạc ? 493 开开 tóufà: tóc 开开开开开开开开 Tā yūu jiǔhóngsè de tóufa Tóc có màu vang đỏ 494 开开 yn: vui lòng, lòng, hy vọng 开开开开开开开开开开 ? Nǐ yn fùzé zhèxiàng gōngz ma? Bạn đồng ý phụ trách cơng việc không ? 495 开开 xiǎnrán: hiển nhiên 开开开开开开 Tā de chéngjì xiǎnrán Thành tự anh hiển nhiên 496 开开 fēijī: máy bay, phi 开开开开开开开开 Wǒ z fēijī qù hénèi Tơi ngồi máy bay Hà Nội 497 开开 shǒuxiān: 开开开开开开开开开 Míngtiān wǒ shǒuxiān z zhè jiàn shì Ngày mai làm việc 498 开开 mǎshàng: lập tức, tức khắc 开开开开开开开 Támen mǎshàng jiù huì lái Họ đến 499 开开 gāoxìng: vui vẻ, vui mừng, phấn chấn, thích 开开开开开开开开开开开 Yào dāng bàbale, tā hěn gāoxìng Sắp làm cha, anh vui 500 开开 máfan: phiền phức, rắc rối 开开开开 , 开开开开 Bùhǎosi, máfan nín le Thật ngại q, làm phiền bạn ... vẻ, vui mừng, phấn chấn, thích 开开开开开开开开开开开 Yào dāng bàbale, tā hěn gāoxìng Sắp làm cha, anh vui 500 开开 máfan: phiền phức, rắc rối 开开开开 , 开开开开 Bùhǎosi, máfan nín le Thật ngại quá, làm phiền bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 TỪ GHÉP TIẾNG TRUNG THÔNG DỤNG, 500 TỪ GHÉP TIẾNG TRUNG THÔNG DỤNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay