Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam - Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa Tiểu vùng Tây Bắc

230 6 0
  • Loading ...
1/230 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 09:47

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Đề tài góp phần bổ sung vào lý luận khoa học kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNV) tại Việt Nam. Cụ thể là: (1) Điều chỉnh bổ sung thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực kế toán (CMKT) Việt Nam tại DNNV. (2) Nghiên cứu chỉ ra có 5 nhân tố tác động đến áp dụng CMKT ở DNNV Tây Bắc. Tác động tích cực gồm: Tính bắt buộc tuân thủ của hệ thống CMKT, Sự phát triển của cơ sở hạ tầng kế toán. Tác động tiêu cực gồm: Sự am hiểu và quan tâm của nhà quản lý doanh nghiệp tới công tác kế toán, Đặc điểm của hệ thống CMKT, Kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, nhân tố tác động mạnh nhất là: Sự am hiểu và quan tâm của nhà quản lý doanh nghiệp tới công tác kế toán. (3) Nghiên cứu cũng chỉ rõ đối tượng sử dụng thông tin kế toán của DNNV Tây Bắc nhiều nhất và thường xuyên nhất cho việc ra quyết định là Nhà quản lý doanh nghiệp đồng thời khám phá những đặc thù trong áp dụng CMKT ở DNNV Tiểu vùng Tây Bắc làm cơ sở đề xuất khuyến nghị nhằm tăng cường áp dụng CMKT Việt Nam ở khối doanh nghiệp này. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án Nhằm tăng cường áp dụng CMKT tại DNNV Tiểu vùng Tây Bắc, một số giải pháp được đề xuất. Đó là: (1) Về phía DNNV: cần nâng cao sự am hiểu của nhà quản lý về kế toán tài chính, quan tâm hơn đến công tác kế toán ở chính doanh nghiệp của mình để tăng cường sự giám sát đối với công tác kế toán. Đầu tư cho cơ sở hạ tầng kế toán là cần thiết. Bên cạnh đó, DNNV cần nâng cao kết quả hoạt động (thể hiện qua tỷ lệ Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu, Lợi nhuận/Tài sản, Nợ phải trả/Tài sản). Người làm kế toán phải lưu ý tới đặc điểm và nhu cầu thông tin của Nhà quản lý doanh nghiệp bởi đây là đối tượng sử dụng thông tin nhiều nhất và thường xuyên nhất của DNNV. (2) Về phía các bên liên quan: Bộ Tài Chính cần đảm bảo tính nhất quán của hệ thống văn bản pháp lý chi phối công tác kế toán, tăng cường tính bắt buộc tuân thủ của những văn bản này, tăng cường giám sát chặt chẽ và các chế tài xử phạt. Hiệp hội kế toán kiểm toán Việt Nam cần phát triển hệ thống trên cả nước, hoạt động tích cực và hiệu quả hơn ở cả những địa phương xa xôi, còn nhiều khó khăn về kinh tế văn hóa xã hội như Tiểu vùng Tây Bắc, hướng tới nâng cao hiểu biết, kinh nghiệm về kế toán tài chính không chỉ cho người làm kế toán mà còn cho cả những nhà quản lý ở DNNV. Để phù hợp với mô hình thuê người làm kế toán ở DNNV hiện đang khá phổ biến, các trường đào tạo chuyên nghiệp cần quan tâm hơn tới kiến thức và kỹ năng cần thiết để một kế toán có thể làm việc độc lập, đưa vào chương trình đào tạo Chế độ kế toán dành cho DNNV chứ không chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu như hiện nay. Đổi mới chính sách hỗ trợ tín dụng DNNV để dễ dàng hơn trong tiếp cận với những nguồn tín dụng chính thức, tạo điều kiện DNNV tăng cường áp dụng CMKT. 013456789 6 6 3 494 97 3  !3 "6 34#9$959 "%3 5 7839&'(9 65 4) *' + 3, 76*34) - * 4/ 03 019 235 4453  65  14789:; 22 345745 79 5 3  345745  345555   34555  34555 5 !" #  $%5%& '5(%) ))*+,-./0123456) !8983:.46;%&G%'$12"3%'H&I%'H%JKH#*%.$"#$%& %'&LM&,-,H&I%'H%.$&NO'DLP,I%O%&G%'Q,&RS,FT%1,UH-%HV(0 HV#%'W,*HVD%&X$%&O%&*YZ EO[%'OQ,&R\O%'/0,%']H&I%'H% -%HV(0)/^HV#%'W,*HVD%&*"3%'*YZ )_H`#V$H&I%'H%CT%`%&)a> HV#%'W,*HVD%&H`#H&I%'H%"#$%&%'&,I%&()+%'HV/bQ%)UEc&&d &(XRV$Eb^d&H&,)/^>%&%H&+VeVO%'Ec%&G%'^d&fg59h5ijk45lg5 H&+HV#%'W,*HVD%&*"3%'*YZ 1mnk%c%H(%')_X(%H&Q%"#$%&%'&EO *oW,$%W,(%pH`#)c,J%HUH%&]H>H&q)rFEOHs%'/0%'EH&t&%* uvwxCyUH/^%'&d%&.$%'&T%+,%OFO*%&Q%HU(%&&/!%')K%*"3%' YZ >EDEF&/o%'%OF[%'1m&qHVN%'EO#Hz%'W,$%*%'&T%+,aT% {|}7~M&/EF>&/o%'?1mHHV,%'Hz%'W,$%%'&T%+,!X$%",%'€ yUH/^%'EO%&,-,12"3%'H&I%'H%JKH#*% P^d&>&&dEOH&*&H&+J&*"3%'YZ *%&Q%HU(%&&/!%')K%*"3%'YZ #J&*&H&_.$%'&T%+,O*MM>EDEFHV#%'W,*HVD%&Hz%'W,$% *%",%'HVT%[%'1m)/^HHV,%'O\Ve!J&U"#$%&%'&%OFC Ă,]H&*HHÂ%&G%')ÊH&Ô.$MM%&/\3HT,&#`H)%'fjH*&XH 'G$W,Fc%1!&G,EOJ_\1#*HOJ&I%'&zXK%:$V1XƠV'~ƯjO%'1tfĐ2ăâê v}ôô9ơ44~ư}7đv}ôô9ơ44~ffglg5ơ`H)%'dH&+H`&o%:9}7~}7đơàảô4~ uf2~~~&#%T%I%'H*JKH#*%!MM[%')ã)/^&áV$Oa%&c,)_\ J&I%''U%'Eb"#$%&%'&b%>HV/b&KHO!)UH/^%'EO%&,-,12"3%'H&I%' H%JKH#*%.$*)UH/^%'C ư&G%'H&%T%ạ@HV!EcHV/b>\Ê"ÔaJ&*%&c,%'&T%+,Ec%",%' %OF1#%'`&/b%')K%%&G%'I%'HFb%\O&/$W,$%HQ\%&c,Hb)UH/^%'12 "3%' .$*MM:,'"$Ơ~>ằẳẳạBC Â%&G%'%s\ằẳạ@HV!)>)ãa %&c,%'&T%+,W,$%HQ\)K% .$*MM%&/4}78}}7đx9nnảôfĐ2ăẵf v}ôô9ơ4~ư}7đv}ôô9ơ4~ffuơnn9ắ~}7đ}j9ắ~>?@@?C-,&KH*%'&T%+, &#H&]Fa\HH&tHKOJ& H&DMMH&/0%'\Ê)%&V%'EX*# 23 45689 6  4 58 9454564564 4!4 6454 "8#" $"!69#6 ! #%4 &' (!)!4 6* 4+4 ,8-6 ! #%./!8 0123445678 #"2$*9# :4!# *!;#! (! # ' 654/
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam - Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa Tiểu vùng Tây Bắc, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam - Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa Tiểu vùng Tây Bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay