Phát triển mô hình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại - Nghiên cứu tại vùng Đồng bằng sông Hồng

189 5 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 09:44

1. Lý luận: Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên tích hợp lý thuyết ngoại ứng, thuyết hành vi dự định và thuyết chấp nhận công nghệ nhằm phân tích, đánh giá hiệu quả (kinh tế, xã hội và môi trường) và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển mô hình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại theo cách tiếp cận của chuyên ngành quản lý kinh tế. 2. Thực tiễn: Luận án phân tích thực trạng phát triển, đánh giá hiệu quả và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển mô hình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại tại vùng Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2008 – 2015; dự báo tiềm năng và nhu cầu, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển mô hình và đề xuất quan điểm, định hướng cùng các giải pháp nhằm khuyến khích phát triển mô hình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại vùng đồng bằng sông Hồng cho giai đoạn đến năm 2030. B. Những phát hiện và đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 1. Giai đoạn 2008-2015, mô hình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi lợn vùng Đồng bằng sông Hồng đã phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân 25,0%, từ 53 mô hình lên đến 1.218 mô hình. Quy mô của mô hình khí sinh học cũng tăng tối thiểu 32,0%. 2. Mô hình khí sinh học đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cho chủ trang trại. Tuy nhiên khi không có sự hỗ trợ nào, mô hình có đem lại hiệu quả kinh tế nhưng không cao (NPV = 1.847.974 đồng; BCR = 1,014) nên chưa hấp dẫn được các chủ trang trại. Khi có cả ba sự hỗ trợ (trợ giá Chính phủ, ưu đãi lãi suất của Quỹ bảo vệ môi trường và bán tín chỉ các-bon), mô hình mang lại hiệu quả cao nhất cho chủ trang trại (NPV = 19.727.922 đồng; BCR = 1,141). 3. Trong các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển mô hình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi lợn các quy mô trang trại, tính hữu ích và tính dễ sử dụng có tác động thuận chiều đến thái độ của chủ trang trại; các biến thái độ của chủ trang trại, ảnh hưởng của xã hội (tác động từ người thân, bạn bè, hỗ trợ của nhà nước) và nhận thức kiểm soát hành vi của chủ trang trại (đáp ứng yêu cầu pháp luật, lợi ích của mô hình…) cũng có tác động thuận chiều đến ý định phát triển mô hình. 4. Đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng có thể có 4.121 trang trại phát triển mô hình khí sinh học (tăng 2.903 trang trại so với năm 2015, chiếm 70% số trang trại), góp phần giảm 729.417 tấn CO2, đem lại hiệu quả kinh tế cho cả vùng khoảng 80 tỷ đồng, tạo ra 164.840 ngày công lao động. 5. Để khuyến khích phát triển mô hình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại, cần (i) đào tạo và nâng cao nhận thức cho chủ trang trại về mô hình khí sinh học; (ii) ổn định thị trường và phát triển bền vững ngành chăn nuôi; (iii) phát triển và hoàn thiện công nghệ mô hình khí sinh học và các thiết bị sử dụng khí sinh học; (iv) hỗ trợ đầu tư phát triển mô hình khí sinh học; (v) hoàn thiện văn bản chính sách thúc đẩy phát triển mô hình khí sinh học; (vi) tăng cường công tác quản lý quy hoạch chăn nuôi và phát triển mô hình khí sinh học quy mô trang trại và (vii) phân công phân cấp quản lý rõ ràng trong lĩnh vực quản lý chất thải chăn nuôi và khí sinh học. 013456789 6  !"#$%&' (((((((((((((((((((((((((((((((((( )*!+!,./01234/5/6/781//9:;/?19/@A41BCD:J?KL>MD>N>OPBD>>Q:RS;T==>UB VWXYYZ[\] ^_`_`_bcdefghijklmhinopqrlshtduhnvlwxcyhczc{plhcc|}~r€}cggc‚ƒ…†‡ˆ hdxlŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ‹Œ ^_`_^_cŽhg{}ccldtd‚q‘ˆ’“”•–ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ—˜ ^_`__gcdefgclrljgrntdgyhcutdefĂhc ^_`_Â_bcdefÊÔhicƠrƯ ^_`_Đ_bcdefgcohcnlqĂhcă ^_`_â_êxcyhc}chcôh}xhihicơ 66ưđB?DI:9:>=BA:DDI>BCD:J?KL>MD>N>OPBD>>Q:RS;T==>U\VWXY D?LBE?@KL=GFDI=GB=\àảDIãáDIPLDIạảDI] ^_^_`_cjhigằhigjhihiclsh}mdwxcyhczc{plhcc|}~r}cggcẳ guhigkl ^_^_^_ẵdegyhcglf}ôhhiclsh}mdwxcyhczc{plhcc|}~r}cggcẳắƠh tdewxguhigkhihipxhiặhiầẩ ẫấậấèWẻYẽéWẹéYẽW\ềYVJ?ể7 ễếệếìếỉôgcxhiglhầ ễếệếễếỉrgcxhiglhầƯ ễếệếệếỉĩíẳầƯ ễếệếịếỉdtd}òuwxcyhczc{plhcc|}~r}cggc hdxlrƠhtdewxguhigklầơ ễếệếếỉỏmd}}hchgằõfhtdefĂhccgglóhwx cyhcọặƯầ 012045789 ẫồổ ỗốộ1 ờở&*-!ỡ ờ(ớ&ợù!&!ủ!ũú(&!!ụ1 ừử 1!ữ !ứựỳỷỹựốởựýỵ 0&* 12&* úù&* !0&*3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333335 74B5B=>B6?:>?DI7àảDIãáDIPLDIạảDIồ] _`_`_8Ă9íĂurƯ ệếìếễếdzlhgqhclshăẩ ệếìếệếdzlhzlhcgf ~ cÔlă 0121456789 xw&93xw7):  8#7)49u7v$&9 6763wpuyqO ( 797€ˆ 7' (' j  F E”9Xb#1r#J EBr#•67ˆuu‚v+9y47)49u7v$9ƒ„…†„z03‡PQPRSxwŠ5’u‚‰9~u‚:v97–5~v—6 ˆ u‚‰9~u‚:v 97vqO ov3U‰ 7˜BEF ’9~9~7$67™7F6yb#B#qwv$9 n‰ 5š97•989~ ‰)97p9u7 n‰ oB9~yq67ˆuu‚v+9y4€0Œm9~7v$wxw&ƒ„…†„• Bt97u7tE}9~y467ˆuu‚v+9 q9yk  8#•67ˆuu‚v+9y4u7‰5~v‰u7t E}9~ ˆ ... E ,-R-S4TUV
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển mô hình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại - Nghiên cứu tại vùng Đồng bằng sông Hồng, Phát triển mô hình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại - Nghiên cứu tại vùng Đồng bằng sông Hồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay