53 2005 TT BTC 23 6 2005

16 23 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 09:20

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242010NĐCP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:“Điều 4. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chứcĐiều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức. Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.”2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:“Điều 5. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2; BỘ TÀI CHÍNH Số: 53/2005/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2005 THÔNG TƯ Hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm -Căn Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn Luật Xây dựng Nghị định Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, Quy chế Quản lý đầu tư ; Bộ Tài hướng dẫn việc lập, thẩm định báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm sau: Phần I QUY ĐỊNH CHUNG Thông tư quy định việc lập, thẩm định báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm, bao gồm loại vốn sau: 1.1 Vốn dự toán ngân sách nhà nước: - Vốn đầu tư xây dựng theo kế hoạch Nhà nước giao hàng năm; - Vốn đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch năm trước quan có thẩm quyền định chuyển sang năm sau chi tiếp (cho phép kéo dài thời gian toán thời gian thực toán); - Vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau Riếng vốn đầu tư xây dựng quan có thẩm quyền cho phép ứng trước dự tốn ngân sách năm sau khơng lập báo cáo toán, phải lập báo cáo tổng hợp để quan Tài cấp theo dõi việc tiếp nhận sử dụng nguồn vốn 1.2 Các loại vốn đầu tư khác ngân sách nhà nước: Các nguồn vốn đầu tư xây dựng khác ngân sách nhà nước năm phép sử dụng để đầu tư theo định cấp có thẩm quyền Nguồn: http://giaxaydung.vn Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập báo cáo toán gồm: 2.1 Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (sau gọi chung chủ đầu tư) lập báo cáo toán vốn đầu tư năm 2.2 Cơ quan cấp chủ đầu tư sau nhận báo cáo toán chủ đầu tư gửi đến thẩm định, tổng hợp lập báo cáo toán vốn đầu tư năm Cơ quan cấp chủ đầu tư quan có thẩm quyền định giao kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước hàng năm cho dự án đầu tư xây dựng thuộc quyền quản lý 2.3 Kho bạc nhà nước lập báo cáo tốn tình hình nhận sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm loại vốn Kho bạc nhà nước nhận kiểm soát, toán trực tiếp, đồng thời lập báo cáo tổng hợp toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách Cơ quan có trách nhiệm thẩm định báo cáo toán vốn đầu tư hàng năm quan tài cấp Riêng dự án đầu tư thuộc loại vốn ngân sách nhà nước không Kho bạc nhà nước kiểm soát, toán trực tiếp quan tài trực tiếp quản lý thực việc tổng hợp, thẩm định, nhận xét toán niên độ ngân sách nhà nước hàng năm Việc toán vốn đầu tư xây dựng hàng năm thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo nguyên tắc sau: 4.1 Thời hạn khoá sổ Kho bạc nhà nước để lập báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm 31/1 năm sau Trường hợp quan có thẩm quyền định kéo dài thời hạn tốn sau thời hạn khóa sổ trên, thời hạn khoá sổ để lập báo cáo toán theo thời hạn chỉnh lý toán cấp ngân sách tương ứng theo quy định Luật Ngân sách văn hướng dẫn Luật Vốn toán sau thời hạn khóa sổ tốn vào ngân sách năm sau Thời hạn khóa sổ chủ đầu tư để lập báo cáo toán vốn đầu tư thực theo quy định Chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư Bộ Tài ban hành Riêng việc lập báo cáo bổ sung theo biểu mẫu số 01/CĐT/BCQT theo thời hạn quy định Thơng tư 4.2 Vốn tốn năm đưa vào báo cáo số vốn toán từ ngày 1/1 năm kế hoạch đến thời hạn khoá sổ, bao gồm: + Vốn toán cho khối lượng xây dựng hoàn thành, kể tốn hình thức ghi thu ghi chi hay toán ngoại tệ; Nguồn: http://giaxaydung.vn + Vốn tạm ứng chưa thu hồi bao gồm số vốn tạm giữ (nếu có) số vốn tạm ứng theo chế độ Trường hợp dự án đầu tư bố trí kế hoạch tốn vốn đầu tư hàng năm để thu hồi số vốn ngân sách nhà nước ứng trước dự tốn, số vốn toán đưa vào báo cáo toán tổng số vốn toán năm kế hoạch (nếu có) số vốn tốn từ nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách tương ứng với kế hoạch vốn đầu tư năm bố trí để thu hồi * Ví dụ 1: Dự án A ngân sách nhà nước ứng trước dự toán ngân sách năm 2004 năm 2003 tỷ đồng Kế hoạch vốn đầu tư năm 2004 dự án bố trí 10 tỷ đồng, thu hồi vốn ứng tỷ đồng, tốn khối lượng năm 2004 tỷ đồng, số vốn toán đưa vào báo cáo toán năm 2004 dự án A 10 tỷ đồng * Ví dụ 2: Dự án A ngân sách nhà nước ứng trước dự toán ngân sách năm 2004 năm 2003 tỷ đồng Kế hoạch vốn đầu tư năm 2004 dự án bố trí 10 tỷ đồng, thu hồi vốn ứng trước tỷ đồng, tốn khối lượng năm 2004 tỷ đồng, số vốn toán đưa vào báo cáo toán năm 2004 dự án A 10 tỷ đồng Số vốn ứng trước chưa thu hồi tỷ đồng dự án A tiếp tục theo dõi để thu hồi giao kế hoạch vốn thu hồi dự án Trường hợp dự án đầu tư thuộc kế hoạch toán vốn đầu tư hàng năm phép chuyển năm sau chi tiếp, số vốn toán đưa vào báo cáo toán số vốn toán từ ngày 1/1 năm kế hoạch đến hết thời gian chỉnh lý toán ngân sách Vốn toán sau thời gian chỉnh lý toán ngân sách năm trước toán vào ngân sách năm sau Ví dụ 3: Dự án A (thuộc ngân sách trung ương quản lý) ghi kế hoạch năm 2004 10 tỷ đồng, đến 31/1/2005 dự án toán tỷ đồng; Đồng thời tỷ đồng phép kéo dài thời gian toán đến hết niên độ ngân sách năm 2005; Trong thời gian chỉnh lý toán ngân sách năm 2004 (hết ngày 31/5/2005 ngân sách trung ương) giả sử dự án A tiếp tục toán tỷ đồng, số vốn tốn đưa vào báo cáo toán năm 2004 dự án A tỷ đồng Còn tỷ đồng tốn sau thời thời gian chỉnh lý toán ngân sách năm 2004(sau ngày 31/5/2005 ngân sách trung ương) đưa vào toán ngân sách năm 2005 4.3 Số liệu báo cáo phải phản ánh chi tiết theo nguồn vốn nước ngồi nước (nếu có) Riêng vốn nước, Kho bạc nhà nước báo Nguồn: http://giaxaydung.vn cáo theo số vốn hạch toán ghi thu ghi chi cho dự án; chủ đầu tư báo cáo theo số vốn toán cho dự án Hàng năm, kết thúc niên độ ngân sách, quan, đơn vị lập, thẩm định báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định Luật Ngân sách nhà nước, Chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư Thông tư Phần II QUY ĐỊNH CỤ THỂ I Nội dung báo cáo toán: Phần số liệu toán: 1.1- Đối với chủ đầu tư: lập báo cáo toán vốn đầu tư năm theo biểu mẫu quy định Chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư Bộ Tài ban hành lập báo cáo bổ sung theo biểu mẫu số 01/CĐT/BCBS (nếu có) 1.2- Đối với quan cấp chủ đầu tư: lập báo cáo toán vốn đầu tư năm theo biểu mẫu số: 01, 02, 03/CQ/QTĐT kèm theo 1.3- Đối với Kho bạc nhà nước: lập báo cáo tốn tình hình nhận sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách hàng năm Kho bạc nhà nước trực tiếp kiểm soát, toán tổng hợp toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách sau: 1.3.1 Loại biểu toán chi tiết: 01, 02, 03/KB/QTĐT 04/KB/BCĐT kèm theo 1.3.2 Loại biểu tổng hợp: 05/KB/THTT, 06/KB/THTT, 07/KB/THTT kèm theo Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng khác năm ngân sách nhà nước phép sử dụng để đầu tư theo định cấp có thẩm quyền, tuỳ theo loại vốn để đưa vào biểu Thông tư cho phù hợp (Hướng dẫn lập biểu mẫu theo phụ lục đính kèm) Phần thuyết minh: a/ Đối với chủ đầu tư: đánh giá theo hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư Bộ Tài ban hành b/ Đối với cấp chủ đầu tư: Trình bầy tổng quát tình hình thực hiện, toán kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Nhà nước giao năm Thuyết minh tồn tại, vướng Nguồn: http://giaxaydung.vn mắc, yếu tố ảnh hưởng lớn đến thực hiện, toán so với kế hoạch giao, đề xuất biện pháp tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đầu tư c/ Đối với quan Kho bạc nhà nước: - Trình bầy tổng quát đặc điểm, tình hình nhận vốn, sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước - Đề xuất kiến nghị tháo gỡ tồn tại, vướng mắc có liên quan đến cơng tác tốn vốn đầu tư xây dựng hàng năm công tác quản lý vốn đầu tư, nêu rõ nguyên nhân tăng giảm vốn đầu tư số Bộ, ngành, địa phương điển hình dự án có tồn tại, vướng mắc lớn II Nội dung thẩm định báo cáo toán quan lập, nhận thẩm định báo cáo tóan vốn đầu tư xây dựng hàng năm: Nội dung thẩm định báo cáo tốn: - Xác định dự án có kế hoạch toán vốn đầu tư năm - Xác định kế hoạch vốn giao dự án - Xác định, so sánh số vốn toán với số vốn kế hoạch giao dự án - Xác định phù hợp nguồn vốn toán cho dự án - Xác định tổng giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu - Xác định tổng giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu chưa tốn, có kế hoạch vốn đầu tư kéo dài toán, vượt kế hoạch vốn đầu tư Cơ quan lập, nhận thẩm định báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng hàng năm: 2.1 Đối với vốn đầu tư xây dựng Bộ, ngành trung ương quản lý: a/ Các chủ đầu tư lập báo cáo toán vốn đầu tư năm theo quy định Thông tư gửi theo quy định Chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư Bộ Tài ban hành (chủ đầu tư phải đối chiếu số liệu toán vốn đầu tư xây dựng với Kho bạc nhà nước trước lập báo cáo toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm) b/ Cơ quan cấp chủ đầu tư: sau nhận báo cáo toán chủ đầu tư gửi đến, thẩm định, tổng hợp lập báo cáo toán niên độ ngân sách hàng năm theo quy định Thông tư gửi Bộ Tài c/ Kho bạc nhà nước tổng hợp, lập báo cáo tốn tình hình nhận sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm lập báo cáo tổng hợp toán vốn đầu tư theo quy định Thơng tư gửi Bộ Tài d/ Các Vụ chức thuộc Bộ Tài giao quản lý trực tiếp chủ trì thẩm định, tổng hợp, nhận xét, xác nhận số liệu toán phần trực Nguồn: http://giaxaydung.vn tiếp quản lý, phối hợp Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) để tổng hợp vào toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định 2.2 Đối với vốn đầu tư xây dựng địa phương quản lý: 2.2.1 Nguồn vốn đầu tư ngân sách cấp tỉnh quản lý: a/ Các chủ đầu tư lập báo cáo toán vốn đầu tư năm theo quy định Thông tư gửi theo quy định Chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư Bộ Tài ban hành (chủ đầu tư phải đối chiếu số liệu toán vốn đầu tư với Kho bạc nhà nước trước lập báo cáo toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm) b/ Cơ quan cấp chủ đầu tư: sau nhận báo cáo toán chủ đầu tư gửi đến thẩm định, tổng hợp lập báo cáo tốn theo quy định Thơng tư gửi Sở Tài c/ Kho bạc nhà nước tỉnh tổng hợp, lập báo cáo tốn tình hình nhận sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm lập báo cáo tổng hợp toán vốn đầu tư theo quy định Thơng tư gửi Sở Tài d/ Các phòng thuộc Sở Tài quản lý trực tiếp chủ trì thẩm định, tổng hợp, nhận xét, thống xác nhận số liệu tốn, phối hợp phòng Ngân sách (Sở Tài chính) để tổng hợp vào tốn ngân sách địa phương hàng năm theo quy định 2.2.2 Nguồn vốn đầu tư ngân sách cấp huyện quản lý: a/ Các chủ đầu tư lập báo cáo tốn vốn đầu tư năm theo quy định Thơng tư gửi theo quy định Chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư Bộ Tài ban hành (chủ đầu tư phải đối chiếu số liệu toán vốn đầu tư với Kho bạc nhà nước trước lập báo cáo toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm) b/ Cơ quan cấp chủ đầu tư: sau nhận báo cáo toán chủ đầu tư gửi đến thẩm định, tổng hợp lập báo cáo tốn theo quy định Thơng tư gửi phòng Tài huyện c/ Kho bạc nhà nước huyện tổng hợp, lập báo cáo tốn tình hình nhận sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm lập báo cáo tổng hợp toán vốn đầu tư theo quy định Thơng tư gửi phòng Tài huyện d/ Phòng Tài huyện chủ trì thẩm định, tổng hợp, nhận xét, thống xác nhận số liệu toán Kho bạc nhà nước huyện để tổng hợp vào toán ngân sách huyện hàng năm theo quy định Nguồn: http://giaxaydung.vn 2.2.3 Nguồn vốn đầu tư ngân sách xã quản lý: - Kho bạc nhà nước huyện tổng hợp, lập báo cáo toán tình hình nhận sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ngân sách xã quản lý hàng năm lập báo cáo tổng hợp toán vốn đầu tư theo quy định Thông tư gửi Uỷ ban nhân dân xã - Ban Tài xã giúp Uỷ ban nhân dân xã chủ trì thẩm định, tổng hợp nhận xét, thống xác nhận số liệu toán Kho bạc nhà nước huyện để lập báo cáo thu chi ngân sách xã hàng năm theo hướng dẫn Bộ Tài Thơng tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn III Thời hạn gửi thẩm định báo cáo toán: Đối với vốn đầu tư xây dựng Bộ, ngành trung ương quản lý: - Chủ đầu tư gửi báo cáo toán theo thời hạn quy định Chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư Bộ Tài ban hành Riêng báo cáo theo biểu mẫu 01/CĐT/BCBS gửi trước ngày 1/3 năm sau báo cáo bổ sung toán hết tháng năm sau sau thời điểm chỉnh lý toán ngân sách tháng báo cáo bổ sung toán thời gian chỉnh lý toán ngân sách - Cơ quan cấp chủ đầu tư thực việc thẩm định, tổng hợp lập báo cáo toán chi đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý theo quy định Thơng tư gửi Bộ Tài trước ngày 1/10 năm sau Thời hạn thẩm định tháng (kể từ nhận đủ hồ sơ báo cáo toán vốn đầu tư năm theo quy định) - Kho bạc nhà nước tổng hợp lập báo cáo toán, báo cáo toán vốn đầu tư theo quy định Thơng tư gửi Bộ Tài trước ngày 15/9 năm sau Thời hạn thẩm định, nhận xét tháng 15 ngày (kể từ nhận đủ hồ sơ báo cáo toán vốn đầu tư năm theo quy định) Đối với vốn đầu tư xây dựng địa phương quản lý: Thời hạn gửi thẩm định báo cáo toán Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định theo Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn Luật, phải đảm bảo thời gian tổng hợp, lập, gửi báo cáo toán ngân sách theo chế độ quy định Phần III TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN Các quan lập báo cáo toán: Chịu trách nhiệm số liệu đưa vào báo cáo toán năm; thực việc thẩm định (nếu có) tổng hợp, Nguồn: http://giaxaydung.vn lập báo cáo tốn theo hướng dẫn Thơng tư gửi quan tài đồng cấp thời hạn quy định Cơ quan tài cấp: Trên sở báo cáo toán năm quan lập báo cáo toán gửi tới, thực việc thẩm định, nhận xét, thống xác nhận số liệu toán tổng hợp vào toán ngân sách nhà nước cấp theo quy định Luật Ngân sách nhà nước Phần IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Thơng tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo thực thống nước Riêng công tác lập thẩm định báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng năm 2004 thuộc cấp ngân sách, trường hợp chưa lập báo cáo thực theo Thơng tư này, trường hợp lập báo cáo khơng phải lập lại Trong q trình thực có vướng mắc đề nghị gửi ý kiến Bộ Tài nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./ KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Thứ trưởng Nơi nhận : - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan trung ương đồn thể, Tổng cơng ty nhà nước - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Văn phòng TW Đảng - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Chính phủ - Toà án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Cục kiểm tra văn (Bộ Tư pháp) - Các đơn vị thuộc Bộ Tài - Sở Tài chính, KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Công báo - Lưu: VP, Vụ Đầu tư Nguồn: http://giaxaydung.vn Nguyễn Công Nghiệp (đã ký) Phụ lục HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM (Ban hành kèm theo Thông tư số ngày / / 2005 Bộ Tài chính) I-Đối với chủ đầu tư: Sau lập báo cáo toán vốn đầu tư năm theo biểu mẫu quy định Chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư Bộ Tài ban hành, số vốn toán cho dự án phản ánh đến 31/12 hàng năm, chủ đầu tư lập tiếp báo cáo theo biểu mẫu số 01/CĐT/BCBS cho trường hợp sau: 1) Các dự án tiếp tục toán kế hoạch vốn đầu tư năm trước tháng năm sau 2) Các dự án phép kéo dài thời gian toán thời gian thực toán kế hoạch vốn đầu tư năm trước sang năm sau (sau tháng năm sau) 3) Các dự án ứng trước dự toán ngân sách năm sau Mẫu số 01/CĐT/BCBS: Báo cáo bổ sung thực hiện, toán vốn đầu tư xây dựng từ sau ngày 31/12 hàng năm đến hết thời thời hạn khóa sổ ngân sách: phản ánh số liệu thực hiện, toán sau ngày 31/12 cho dự án đến hết thời hạn khóa sổ ngân sách (thời hạn khóa sổ ngân sách 31/1 năm sau) trường hợp 3, hết thời hạn chỉnh lý toán ngân sách (thời hạn chỉnh lý toán ngân sách quy định theo Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn Luật cho cấp ngân sách tương ứng) trường hợp Với nội dung tiêu cụ thể sau: (i) Cột 3: ghi kế hoạch toán vốn đầu tư năm trước dự án theo đối tượng phải báo cáo trường hợp (các dự án thuộc trường hợp ghi vào cột này) (ii) Cột 4: ghi vốn toán từ 1/1 năm kế hoạch đến 31/1 năm sau dự án theo đối tượng phải báo cáo trường hợp (các dự án thuộc trường hợp ghi vào cột này) (iii) Cột 5: ghi giá trị khối lượng hoàn thành bổ sung dự án theo đối tượng phải báo cáo trường hợp (các dự án thuộc trường hợp ghi vào cột này) Riêng trường hợp 3, có khối lượng thực nghiệm thu tháng ghi vào cột Nguồn: http://giaxaydung.vn (iv) Cột 6: ghi số vốn toán bổ sung dự án theo đối tượng phải báo cáo tương ứng với cột Cách lập biểu sau: *Vốn XDCB tập trung: - Các dự án thuộc trường hợp mà tiếp tục tốn tháng năm sau ghi vốn toán dự án tháng vào cột biểu số 01/CĐT/BCBS (cột 3, 4, không ghi) Riêng trường hợp 3, có khối lượng thực nghiệm thu tháng ghi vào cột Ví dụ 4: dự án A (thuộc ngân sách trung ương quản lý) ghi kế hoạch năm 2004 10 tỷ đồng, khối lượng thực đủ điều kiện đến 31/12/2004 10 tỷ đồng Trong năm 2004 ngân sách toán tỷ đồng, tháng 1/2005 ngân sách toán tiếp tỷ đồng Chủ đầu tư lập báo cáo toán năm 2004 (Theo biểu mẫu lập quy định Chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư Bộ Tài ban hành) đến hết 31/12/2004 số liệu toán cho dự án A tỷ đồng, chủ đầu tư phải lập báo cáo bổ sung vào cột biểu 01/CĐT/BCBS dự án A tỷ đồng Ví dụ 5: Dự án A (thuộc ngân sách trung ương quản lý) ứng trước dự toán ngân sách năm 2005 năm 2004 10 tỷ đồng, ngân sách toán đến 31/12/2004 tỷ đồng Trong năm 2004 ngân sách toán tỷ đồng, tháng 1/2005 ngân sách toán tiếp tỷ đồng Chủ đầu tư lập báo cáo toán năm 2004 (Theo biểu mẫu lập quy định Chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư Bộ Tài ban hành) đến hết 31/12/2004 số liệu toán cho dự án A tỷ đồng, chủ đầu tư phải lập báo cáo bổ sung vào cột biểu số 01/CĐT/BCBS 1tỷ, tỷ đồng nghiệm thu tháng cột ghi tỷ đồng Còn tỷ đồng thực toán sau 31/1/2005 ngân sách năm 2004 đưa vào báo cáo toán ngân sách năm2005 - Trường hợp dự án kéo dài thời gian toán sang năm sau ghi kế hoạch tốn vốn năm trước số vốn toán từ 1/1 năm kế hoạch đến hết 31/1 năm sau dự án vào cột 3, biểu số 01/CĐT/BCBS; số vốn toán sau tháng năm sau đến hết thời hạn chỉnh lý toán ngân sách theo quy định vào cột biểu số 01/CĐT/BCBS (cột không ghi) Vốn cấp sau thời hạn chỉnh lý toán ngân sách đưa vào báo cáo tốn năm sau Ví dụ 6: dự án A (thuộc ngân sách trung ương quản lý) ghi kế hoạch năm 2004 10 tỷ đồng, khối lượng thực 10 tỷ đồng, Nguồn: http://giaxaydung.vn 10 ngân sách toán đến 31/1/2005 tỷ đồng; tỷ đồng chưa toán thiếu thủ tục; đồng thời tỷ đồng phép kéo dài thời gian toán sang năm 2005 Trong thời gian chỉnh lý toán ngân sách năm 2004 (hết ngày 31/5/2005 ngân sách trung ương), giả sử dự án A tiếp tục tốn tỷ đồng, chủ đầu tư phải lập báo cáo bổ sung vào biểu số 01/CĐT/BCBS cột 10 tỷ đồng, cột tỷ đồng, cột tỷ đồng Còn tỷ đồng toán sau thời thời gian chỉnh lý toán ngân sách năm 2004 đưa vào báo cáo toán ngân sách năm 2005 - Trường hợp dự án phép kéo dài thời gian thực tốn sang năm sau ghi số liệu cột 3, biểu số 01/CĐT/BCBS trường hợp kéo dài thời hạn toán; khối lượng thực số vốn toán sau tháng năm sau đến hết thời hạn chỉnh lý toán ngân sách theo quy định vào cột 5, biểu số 01/CĐT/BCBS Khối lượng thực vốn toán sau thời hạn chỉnh lý toán ngân sách đưa vào báo cáo tốn năm sau Ví dụ 7: dự án A (thuộc ngân sách trung ương quản lý) ghi kế hoạch năm 2004 10 tỷ đồng, khối lượng thực đến 31/12/2004 tỷ đồng, ngân sách toán đến 31/1/2005 tỷ đồng; đồng thời tỷ đồng phép kéo dài thời gian thực toán sang năm 2005 Trong thời gian chỉnh lý toán ngân sách năm 2004 (hết ngày 31/5/2005 ngân sách trung ương), giả sử dự án A tiếp tục thực tốn tỷ đồng, chủ đầu tư phải lập báo cáo bổ sung vào biểu số 01/CĐT/BCBS: cột 10 tỷ đồng, cột tỷ đồng, cột tỷ đồng, cột tỷ đồng Còn tỷ đồng thực toán sau thời gian chỉnh lý toán ngân sách năm 2004 đưa vào báo cáo toán ngân sách năm 2005 *Các nguồn vốn khác thực tương tự nguồn vốn xây dựng tập trung Riêng vốn thuộc dự án trồng tr rừng thời hạn khóa sổ ngân sách 30/4 năm sau Số vốn toán từ 1/1 năm kế hoạch đến 31/3 năm sau toán vào niên độ ngân sách năm trước, số vốn cấp phát sau ngày 31/3 toán vào niên độ ngân sách năm sau Chủ đầu tư ý để đưa số liệu vào biểu 01/CĐT/BCBS cho phù hợp II-Đối với quan cấp chủ đầu tư: 1) Mẫu số 01/CQ/QTĐT: Nguồn: http://giaxaydung.vn 11 Báo cáo thực hiện, toán vốn đầu tư XDCB năm theo kế hoạch nhà nước giao: phản ánh tình hình thực hiện, toán năm cho dự án Với nội dung cụ thể sau: (i) Kế hoạch tốn vốn đầu tư (được quan tài cấp thông báo kế hoạch vốn đầu tư năm Uỷ ban nhân dân cấp giao sang KBNN) bao gồm vốn điều chỉnh, điều hoà, bổ sung kế hoạch toán vốn đầu tư năm (ii) Giá trị khối lượng hoàn thành giá trị khối lượng thực nghiệm thu đề nghị toán (iii) Số vốn toán - Trong năm kế hoạch số vốn toán năm đến thời điểm khoá sổ - Lũy kế từ khởi cơng số vốn tốn từ khởi cơng đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo tốn năm (iv) Giá trị khối lượng hồn thành chưa tốn giá trị khối lượng hồn thành nghiệm thu để lập phiếu giá toán đến hết 31/1 năm sau chưa tốn, phân biệt trường hợp vượt kế hoạch vốn đầu tư kế hoạch vốn đầu tư 2) Mẫu số 02/CQ/QTĐT: Báo cáo thực hiện, toán vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch năm trước quan có thẩm quyền định chuyển sang năm sau chi tiếp (cho phép kéo dài thời gian toán thời gian thực toán): phản ánh tình hình thực hiện, tốn dự án phép kéo dài Với nội dung cụ thể sau: (i) Kế hoạch toán vốn đầu tư năm trước dự án phép kéo dài (ii) Vốn toán đến hết niên độ toán năm trước: phản ánh số vốn toán đưa vào toán niên độ ngân sách năm trước (iii) Giá trị khối lượng hoàn thành giá trị khối lượng thực nghiệm thu đề nghị toán phần kế hoạch vốn phép kéo dài (iv) Vốn toán (phần phép kéo dài) số vốn toán từ sau thời điểm khóa sổ năm trước đến hết thời điểm khóa sổ niên độ ngân sách năm 3) Mẫu số 03/CQ/QTĐT: Báo cáo thực hiện, toán vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch ứng trước kế hoạch năm sau quan có thẩm quyền cho phép: phản ánh tình hình thực hiện, tốn dự án ứng trước vốn đầu tư cho kế hoạch năm sau tổng số vốn đầu tư toán từ nguồn ứng trước ngân sách chưa thu hồi Với nội dung cụ thể sau: Nguồn: http://giaxaydung.vn 12 A Các dự án ứng trước kế hoạch năm sau: (i) Kế hoạch toán vốn đầu tư ứng trước kế hoạch năm sau (được quan tài cấp thơng báo sang KBNN) (ii) Giá trị khối lượng hoàn thành giá trị khối lượng thực nghiệm thu đề nghị toán (iii) Vốn tốn năm, tính đến 31/1 năm sau B Các dự án ứng trước kế hoạch năm năm trước chưa thu hồi: *Đối với dự án ứng trước kế hoạch năm nay: (i) Kế hoạch toán vốn đầu tư ứng trước (cột 3): phần kế hoạch vốn ứng trước lại dự án ứng trước kế hoạch năm chưa bố trí kế hoạch vốn thu hồi ii) Giá trị khối lượng hoàn thành giá trị khối lượng thực nghiệm thu đề nghị tốn tương ứng với phần vốn kế hoạch lại cột (iii) Vốn toán từ 1/2 năm đến hết 31/1 năm sau (iv) Tổng số vốn toán từ nguồn ứng trước chưa thu hồi: tồn số vốn tốn cho dự án từ nguồn ứng trước chưa thu hồi Ví dụ 8: Dự án A (thuộc ngân sách trung ương quản lý) ứng trước dự toán ngân sách năm 2005 năm 2004 10 tỷ đồng, dự án thực ngân sách toán đến 31/1/2005 tỷ đồng (số liệu đưa vào báo cáo toán năm 2004 vào điểm A biểu 03/CQ/QTĐT ) Còn tỷ dự án thực ngân sách toán từ 1/2/2005 đến 31/1/2006; giả sử kế hoạch 2005 dự án không ghi kế hoạch vốn để thu hồi vốn ngân sách ứng trước Khi lập báo cáo toán năm 2005, dự án dược phản ánh vào điểm B biểu 03/CQ/QTĐT sau: ghi vào cột 3, 4, tỷ đồng, cột ghi 10 tỷ đồng *Đối với dự án ứng trước ngân sách từ năm trước chưa thu hồi: Chỉ ghi tồn số vốn tốn cho dự án từ nguồn ứng trước chưa thu hồi vào cột 6, cột lại khơng ghi III- Đối với Kho bạc nhà nước: *Loại biểu chi tiết: 1) Mẫu số 01/KB/QTĐT: Báo cáo tổng hợp tình hình tiếp nhận sử dụng loại nguồn vốn đầu tư XDCB: phản ánh tổng hợp tình hình thực nhận sử dụng nguồn Nguồn: http://giaxaydung.vn 13 vốn từ quan tài cấp chuyển sang Kho bạc nhà nước năm ngân sách Với tiêu nội dung cụ thể sau: (i) Về nguồn vốn: ghi đầy đủ loại nguồn vốn thực nhận năm, bao gồm hình thức chuyển vốn: số vốn đầu tư chuyển thông báo mức vốn số vốn chuyển hình thức lệnh chi (trong số dư đầu năm số dư cuối kỳ báo cáo toán vốn XDCB năm trước duyệt tương ứng với loại nguồn vốn) (ii) Về sử dụng vốn: tồn số vốn thực tốn năm đến thời điểm khoá sổ (iii) Tồn cuối kỳ: số vốn lại chưa sử dụng hết loại nguồn vốn quan tài cấp chuyển sang KBNN phép chuyển sang năm sau thời điểm khoá sổ 2) Mẫu số 02/KB/QTĐT: Báo cáo toán vốn đầu tư XDCB năm theo kế hoạch nhà nước giao hàng năm: phản ánh tình hình tốn năm cho dự án theo đối tượng sử dụng Với tiêu nội dung cụ thể sau: (i) Kế hoạch tốn vốn đầu tư quan tài cấp thông báo (hoặc kế hoạch vốn đầu tư năm Uỷ ban nhân dân cấp giao trường hợp quan tài cấp chưa có thơng báo) sang KBNN bao gồm vốn điều chỉnh, điều hồ, bổ sung kế hoạch tốn vốn đầu tư năm (ii) Vốn toán năm đến thời điểm khoá sổ (iii) Luỹ kế vốn toán từ khởi cơng đến hết niên độ tốn năm: phản ánh tồn số vốn tốn cho dự án từ khởi cơng đến thời điểm khố sổ lập báo cáo toán năm 3) Mẫu số 03/KB/QTĐT: Báo cáo toán vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch năm trước quan có thẩm quyền định chuyển sang năm sau chi tiếp (cho phép kéo dài thời gian toán thời gian thực tốn): phản ánh tình hình tốn dự án (theo đối tượng sử dụng) Với tiêu nội dung cụ thể sau: (i) Kế hoạch toán vốn đầu tư năm trước dự án phép kéo dài; (ii) Vốn toán đến hết niên độ toán năm trước: phản ánh số vốn toán đưa vào toán niên độ ngân sách năm trước (iii) Vốn toán thời hạn phép kéo dài số vốn tốn từ sau thời điểm khóa sổ năm trước đến hết thời điểm khóa sổ niên độ ngân sách năm Nguồn: http://giaxaydung.vn 14 4) Mẫu số 04/KB/BCĐT: Báo cáo sử dụng vốn đầu tư XDCB phép ứng trước kế hoạch năm sau quan có thẩm quyền: phản ánh tình hình tốn vốn ứng trước cho dự án (theo đối tượng sử dụng) tổng số vốn đầu tư toán từ nguồn vốn ứng trước chưa thu hồi Với tiêu nội dung cụ thể sau: A Các dự án ứng trước kế hoạch năm sau: (i) Kế hoạch toán vốn đầu tư ứng trước kế hoạch năm sau (được quan tài cấp thơng báo sang KBNN) (ii) Vốn tốn năm, tính đến 31/1 năm sau B Các dự án ứng trước kế hoạch năm năm trước chưa thu hồi: *Đối với dự án ứng trước kế hoạch năm nay: (i) Kế hoạch toán vốn đầu tư ứng trước (cột 3): phần kế hoạch lại dự án ứng trước kế hoạch năm chưa bố trí kế hoạch vốn thu hồi (ii) Vốn toán từ 1/2 năm đến hết 31/1 năm sau (iii) Tổng số vốn tốn từ nguồn ứng trước chưa thu hồi: tồn số vốn toán cho dự án từ nguồn ứng trước chưa thu hồi Ví dụ 8: Dự án A (thuộc ngân sách trung ương quản lý) ứng trước dự toán ngân sách năm 2005 năm 2004 10 tỷ đồng, dự án thực ngân sách toán đến 31/1/2005 tỷ đồng (số liệu đưa vào báo cáo toán năm 2004 vào điểm A biểu 04/KB/QTĐT ) Còn tỷ dự án thực ngân sách toán từ 1/2/2005 đến 31/1/2006; giả sử kế hoạch 2005 dự án không ghi kế hoạch vốn để thu hồi vốn ngân sách ứng trước Khi lập báo cáo toán năm 2005, dự án phản ánh vào điểm B biểu 04/KB/QTĐT sau: ghi vào cột 4, tỷ đồng, cột ghi 10 tỷ đồng *Đối với dự án ứng trước ngân sách từ năm trước chưa thu hồi: Chỉ ghi toàn số vốn toán cho dự án từ nguồn ứng trước chưa thu hồi vào cột 6, cột lại khơng ghi * Loại biểu tổng hợp: 5) Mẫu số 05/KB/THTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước niên độ ngân sách hàng năm theo cấp ngân sách, phản ánh riêng nguồn vốn XDCB tập trung Với tiêu nội dung cụ thể sau: Nguồn: http://giaxaydung.vn 15 A/ Phần vốn Kho bạc nhà nước nhận trực tiếp toán: phản ánh theo cấp ngân sách: (i) Kế hoạch toán vốn đầu tư: số liệu cột biểu 02 số liệu phần kế hoạch tốn vốn đầu tư lại (chênh lệch cột cột 5) biểu 03/KB/QTĐT tương ứng với đối tượng cột (ii) Vốn toán năm (cột 4, 5, 6): số liệu tương ứng biểu 02, 03/KB/QTĐT Đối với tiêu nguồn vốn để lại địa phương: phản ánh địa phương có tách riêng nguồn Trường hợp địa phương gộp chung tiêu khơng ghi B/ Phần vốn đơn vị khác nhận trực tiếp toán: (i) Kế hoạch toán vốn đầu tư: phản ánh kế hoạch phần A; bỏ trống Kho bạc nhà nước không nhận thông báo (ii) Vốn toán năm (cột 4, 5, 6): tổng hợp từ chừng từ kế toán xuất quỹ cấp ngân sách tương ứng với đối tượng cột năm đến thời điểm khóa sổ ngân sách 6) Mẫu số 06/KB/THTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước niên độ ngân sách hàng năm theo cấp ngân sách, phản ánh riêng nguồn vốn chương trình mục tiêu Với tiêu nội dung cụ thể biểu số 05/KB/THTT 7) Mẫu số 07/KB/THTT Báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng năm theo mục lục ngân sách: Phản ánh tình hình tốn vốn đầu tư theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục mục lục ngân sách nhà nước Số liệu biểu khớp với số liệu biểu 05, 06/KB/THTT phần vốn toán khối lượng xây dựng hoàn thành niên độ ngân sách nhà nước (không gồm số liệu phần vốn tạm ứng chưa thu hồi thuộc biểu 05, 06/KB/THTT) Đối với phần vốn đơn vị khác nhận trực tiếp tốn, tổng hợp từ chừng từ kế tốn xuất quỹ cấp ngân sách năm đến thời điểm khóa sổ ngân sách./ Nguồn: http://giaxaydung.vn 16 ... huyện để lập báo cáo thu chi ngân sách xã hàng năm theo hướng dẫn Bộ Tài Thông tư số 60 /2003 /TT- BTC ngày 23/ 6/ 2003 quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn III Thời hạn gửi... chi tiết: 01, 02, 03/KB/QTĐT 04/KB/BCĐT kèm theo 1.3.2 Loại biểu tổng hợp: 05/KB/THTT, 06/ KB/THTT, 07/KB/THTT kèm theo Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng khác năm ngân sách nhà nước phép sử dụng... (ii) Vốn toán năm (cột 4, 5, 6) : tổng hợp từ chừng từ kế toán xuất quỹ cấp ngân sách tương ứng với đối tượng cột năm đến thời điểm khóa sổ ngân sách 6) Mẫu số 06/ KB/THTT Báo cáo tình hình sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: 53 2005 TT BTC 23 6 2005, 53 2005 TT BTC 23 6 2005

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay