24 2006 ND CP 06 3 2006

18 17 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 09:16

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/2006/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG NĂM 2006 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2002/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH PHÍ VÀ LỆ PHÍ CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Pháp lệnh Phí Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng năm 2001; Căn Nghị số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng năm 2004 Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước Chính phủ quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH: Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí Lệ phí sau: Sửa đổi, bổ sung khoản khoản Điều sau: “4 Hội phí, nguyệt liễm, niên liễm thu theo Điều lệ tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, câu lạc bộ; Những khoản có tên gọi phí giá dịch vụ quy định văn pháp luật khác, như: cước phí vận tải, cước phí bưu viễn thơng, phí tốn, chuyển tiền tổ chức tín dụng, ” Sửa đổi, bổ sung Điều sau: “Điều Thẩm quyền quy định phí sau: Chính phủ quy định số phí quan trọng, có số thu lớn, liên quan đến nhiều sách kinh tế - xã hội Nhà nước Trong loại phí Chính phủ quy định, Chính phủ ủy quyền cho Bộ, quan ngang Bộ quy định mức thu trường hợp cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh) quy định số khoản phí quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên; số khoản phí gắn với chức quản lý hành nhà nước quyền địa phương Bộ Tài quy định khoản phí lại để áp dụng thống nước Thẩm quyền quy định phí quy định cụ thể Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định Thẩm quyền quy định phí bao gồm việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí cụ thể Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên có quy định khoản phí chưa có tên Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định Bộ Tài quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng tiền phí thu cho phù hợp với Điều ước quốc tế đó” 3 Sửa đổi, bổ sung Điều sau: “Điều Thẩm quyền quy định lệ phí sau: Chính phủ quy định số lệ phí quan trọng, có số thu lớn, có ý nghĩa pháp lý quốc tế Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định số khoản lệ phí gắn với chức quản lý hành nhà nước quyền địa phương, bảo đảm thực sách phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể địa phương Bộ Tài quy định khoản lệ phí lại để áp dụng thống nước Thẩm quyền quy định lệ phí quy định cụ thể Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định Thẩm quyền quy định lệ phí bao gồm việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cụ thể Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên có quy định khoản lệ phí chưa có tên Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định Bộ Tài quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng tiền lệ phí thu cho phù hợp với Điều ước quốc tế đó” Sửa đổi, bổ sung Điều sau: “Điều Nguyên tắc xác định mức thu lệ phí, quy định sau: Mức thu lệ phí ấn định trước số tiền định công việc quản lý nhà nước thu lệ phí, khơng nhằm mục đích bù đắp chi phí để thực cơng việc thu lệ phí Riêng lệ phí trước bạ, mức thu tính tỷ lệ phần trăm (%) giá trị tài sản trước bạ theo quy định Chính phủ Bộ Tài hướng dẫn việc xác định mức thu lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định, để bảo đảm việc thi hành thống nước” Sửa đổi, bổ sung khoản Điều 12 sau: “2 Số tiền phí, lệ phí để lại cho tổ chức thu theo quy định khoản Điều này, chi dùng cho nội dung sau đây: a) Chi tốn cho cá nhân trực tiếp thực cơng việc, dịch vụ thu phí, lệ phí: tiền lương, tiền cơng, phụ cấp lương, khoản đóng góp theo quy định tính tiền lương (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định); b) Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực cơng việc, dịch vụ thu phí, lệ phí như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thơng tin liên lạc, điện, nước, cơng tác phí theo tiêu chuẩn, định mức hành; c) Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho thực công việc, dịch vụ thu phí, lệ phí; khấu hao tài sản cố định để thực công việc, dịch vụ, thu phí; d) Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thực cơng việc, dịch vụ thu phí, lệ phí; đ) Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực công việc, dịch vụ thu phí, lệ phí đơn vị theo nguyên tắc bình qn năm, người tối đa khơng (ba) tháng lương thực số thu năm cao năm trước tối đa (hai) tháng lương thực số thu năm thấp năm trước, sau đảm bảo chi phí quy định điểm a, b, c, d khoản Căn quy định chế tài áp dụng quan nhà nước, đơn vị nghiệp có thu quy định Điều này, Bộ Tài hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phần tiền phí, lệ phí để lại cho tổ chức thu” Sửa đổi, bổ sung khoản khoản Điều 14 sau: “1 Về lệ phí: Mức thu lệ phí ấn định trước, gắn với công việc quản lý nhà nước, ngun tắc khơng miễn, giảm lệ phí, trừ số trường hợp đặc biệt quy định cụ thể sau: a) Đối với lệ phí trước bạ, Chính phủ quy định cụ thể trường hợp cần thiết miễn, giảm để góp phần thực sách kinh tế - xã hội Nhà nước thời kỳ; b) Miễn lệ phí hộ tịch đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi nuôi cho người dân thuộc dân tộc vùng sâu, vùng xa; miễn lệ phí hộ tịch đăng ký khai sinh cho trẻ em hộ nghèo; c) Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cổ phần hoá chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; d) Miễn lệ phí cấp Giấy phép nhập số thuốc chưa có số đăng ký dùng cho phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm hoạ; thuốc viện trợ; thuốc phục vụ cho chương trình mục tiêu y tế quốc gia; thuốc nhập cho nhu cầu điều trị bệnh viện trường hợp đặc biệt; thuốc thử lâm sàng; thuốc đăng ký, trưng bày triển lãm, hội chợ; nguyên liệu nhập làm thuốc Miễn lệ phí cấp giấy phép xuất thuốc; đ) Miễn giảm phần lệ phí Tồ án theo quy định pháp luật Về phí: Mức thu phí nhằm mục đích bù đắp chi phí, bảo đảm thu hồi vốn thời gian hợp lý, vậy, nguyên tắc không miễn, giảm phí, trừ số trường hợp đặc biệt quy định cụ thể Nghị định Bãi bỏ việc cấp thẻ miễn phí Miễn phí, giảm phí số trường hợp quy định sau: a) Miễn phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà đối với: - Xe cứu thương, bao gồm loại xe khác chở người bị tai nạn đến nơi cấp cứu; - Xe cứu hoả; - Xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp gồm: máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa; - Xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp chống lụt bão; - Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh gồm: xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở lực lượng vũ trang hành quân; - Xe, đồn xe đưa tang; - Đồn xe có xe hộ tống, dẫn đường; - Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá đến nơi bị thảm hoạ đến vùng có dịch bệnh; - Ở nơi chưa giải ùn tắc giao thơng tạm thời chưa thu phí sử dụng cầu, đường xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy Miễn phí sử dụng cầu, đường quốc lộ xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy b) Giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà vé tháng, vé quý Bộ Tài quy định cụ thể loại vé sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà chế độ quản lý, sử dụng cho phù hợp với tình hình thực tế c) Miễn giảm phần học phí số đối tượng, Chính phủ quy định cụ thể văn Chính phủ học phí; d) Miễn giảm phần viện phí số đối tượng, Chính phủ quy định cụ thể văn Chính phủ viện phí; đ) Miễn giảm phần thủy lợi phí số trường hợp định, Chính phủ quy định cụ thể văn Chính phủ thủy lợi phí; e) Miễn phí giới thiệu việc làm số trường hợp định, Chính phủ quy định cụ thể văn Chính phủ việc làm; g) Miễn giảm phần phí thi hành án số trường hợp định, Chính phủ quy định cụ thể văn Chính phủ thi hành án dân sự; h) Miễn giảm phần án phí theo quy định pháp luật” Điều Thay cụm từ “vật giá” Điều 10 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí Lệ phí cụm từ “tài chính” Ban hành kèm theo Nghị định Danh mục chi tiết phí, lệ phí, thay cho Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí Lệ phí Điều Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Điều Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định Điều Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Phan Văn Khải - Đã ký VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA DANH MỤC CHI TIẾT PHÍ, LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2006 Chính phủ ) A DANH MỤC PHÍ STT TÊN PHÍ CƠ QUAN QUY ĐỊNH I PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NƠNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN Thủy lợi phí: 1.1 Thủy lợi phí; Chính phủ 1.2 Phí sử dụng nước (tiền nước) Chính phủ Phí kiểm dịch động vật, thực vật: 2.1 Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Bộ Tài 2.2 Phí kiểm dịch thực vật; Bộ Tài Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm 2.3 Bộ Tài dịch thực vật Phí kiểm nghiệm chất lượng động vật, thực vật: 3.1 Phí kiểm sốt giết mổ động vật; Bộ Tài Phí kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 3.2 Bộ Tài sản phẩm thực vật; 3.3 Phí kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi Bộ Tài Phí kiểm tra vệ sinh thú y Bộ Tài Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bộ Tài Phí kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật: 6.1 Phí kiểm nghiệm thuốc thú y; Bộ Tài 6.2 Phí kiểm định, khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Bộ Tài II PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CƠNG NGHIỆP, XÂY DỰNG Phí kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu: 1.1 Phí kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hố; Bộ Tài Phí thử nghiệm chất lượng sản phẩm, vật tư, 1.2 Bộ Tài nguyên vật liệu Phí xây dựng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Phí đo đạc, lập đồ địa Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Hội đồng nhân dân cấp tỉnh III PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ Phí chứng nhận xuất xứ hàng hố (C/O) Bộ Tài Phí chợ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện: Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện 3.1 Bộ Tài thuộc lĩnh vực văn hố; Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện 3.2 Bộ Tài thuộc lĩnh vực thủy sản; Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện 3.3 Bộ Tài thuộc lĩnh vực nơng nghiệp, lâm nghiệp; Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện 3.4 Bộ Tài thuộc lĩnh vực xây dựng; 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện Bộ Tài thuộc lĩnh vực thương mại; Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện Bộ Tài thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện Bộ Tài thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện Bộ Tài thuộc lĩnh vực y tế; Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện Bộ Tài thuộc lĩnh vực cơng nghiệp; Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ môi Bộ Tài trường; Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện Bộ Tài thuộc lĩnh vực giáo dục Phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu, thuyền, tàu bay: Phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu, thuyền; Bộ Tài Phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu bay Bộ Tài Phí thẩm định đầu tư: Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng bao gồm: Bộ Tài thẩm định phần thuyết minh thiết kế sở; Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; Bộ Tài Phí thẩm định đồ án quy hoạch; Bộ Tài Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khống sản; Bộ Tài Phí thẩm định, phân hạng sở lưu trú du lịch Bộ Tài - Bộ Tài quy định phí quan trung ương tổ chức thu; Phí đấu thầu, đấu giá - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định phí quan địa phương tổ chức thu - Bộ Tài quy định hoạt động thẩm định quan trung ương thực hiện; Phí thẩm định kết đấu thầu - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định hoạt động thẩm định quan địa phương thực Phí giám định hàng hố xuất nhập Bộ Tài IV PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THƠNG VẬN TẢI - Bộ Tài quy định đường thuộc trung ương quản lý Phí sử dụng đường - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định đường thuộc địa phương quản lý Phí sử dụng đường thủy nội địa (phí bảo đảm hàng Bộ Tài giang) 7 Phí sử dụng đường biển Phí qua cầu Phí qua đò, qua phà: 5.1 Phí qua đò; 5.2 Phí qua phà 6.1 6.2 6.3 9.1 9.2 9.3 10 11 12 13 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Bộ Tài - Bộ Tài quy định cầu thuộc trung ương quản lý - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định cầu thuộc địa phương quản lý Hội đồng nhân dân cấp tỉnh - Bộ Tài quy định phà thuộc trung ương quản lý - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định phà thuộc địa phương quản lý Phí sử dụng cảng, nhà ga: Phí sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc khu vực Bộ Tài cảng biển; Phí sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc cảng, bến Bộ Tài thủy nội địa; Phí sử dụng cảng cá Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Phí sử dụng vị trí neo, đậu ngồi phạm vi cảng Bộ Tài Phí bảo đảm hàng hải Bộ Tài Phí hoa tiêu, dẫn đường lĩnh vực: Đường biển; Bộ Tài Đường thủy nội địa; Bộ Tài Hàng khơng Bộ Tài Phí trọng tải tàu, thuyền Bộ Tài Phí luồng, lạch đường thủy nội địa Bộ Tài Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Phí kiểm định an tồn kỹ thuật chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thơng vận tải, phương Bộ Tài tiện đánh bắt thủy sản V PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THƠNG TIN, LIÊN LẠC Phí sử dụng bảo vệ tần số vơ tuyến điện: Phí sử dụng tần số vơ tuyến điện; Bộ Tài Phí bảo vệ tần số vơ tuyến điện Bộ Tài Phí cấp tên miền địa sử dụng Internet: Phí cấp tên miền, địa Internet; Bộ Tài Phí sử dụng kho số viễn thơng Bộ Tài Phí khai thác sử dụng tài liệu nhà nước quản lý: Phí khai thác sử dụng tài liệu dầu khí; Bộ Tài Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Phí khai thác sử dụng tài liệu thăm dò điều tra Bộ Tài địa chất khai thác mỏ; Phí khai thác sử dụng tài liệu tài nguyên Bộ Tài khống sản khác; Phí khai thác sử dụng tài liệu khí tượng thủy Bộ Tài văn, mơi trường nước khơng khí; Phí thư viện; - Bộ Tài quy định thư viện thuộc trung ương quản lý - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định thư viện thuộc địa phương quản lý 3.7 3.8 4.1 4.2 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 Phí khai thác tư liệu Bảo tàng, khu di tích Bộ Tài lịch sử, văn hố; Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ Bộ Tài Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu viễn thơng: Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính; Bộ Tài Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thơng; Bộ Tài VI PHÍ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TỒN XÃ HỘI Phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư chất có yêu cầu nghiêm ngặt an tồn: Phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư chất có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao Bộ Tài động; Phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư chất có yêu cầu nghiêm ngặt an tồn đặc Bộ Tài thù chun ngành cơng nghiệp Phí an ninh, trật tự, an tồn xã hội: Phí an ninh, trật tự; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Phí phòng cháy, chữa cháy; Bộ Tài - Bộ Tài quy định hoạt động thẩm định quan trung ương thực Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công hiện; nghiệp; - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định hoạt động thẩm định quan địa phương thực Phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc Bộ Tài tế an ninh tàu biển; Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển, cấp sổ lý lịch tàu Bộ Tài biển; Phí thẩm định cấp phép hoạt động cai nghiện ma Bộ Tài tuý; Phí thẩm định cấp phép hoạt động hoá chất nguy hiểm, thẩm định báo cáo đánh giá rủi ro hố chất Bộ Tài sản xuất, sử dụng Việt Nam Phí xác minh giấy tờ, tài liệu: Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu tổ Bộ Tài chức, cá nhân nước; Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu tổ Bộ Tài chức, cá nhân nước ngồi Phí trơng giữ xe đạp, xe máy, tơ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh VII PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HỐ, XÃ HỘI Phí giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Bộ Tài Phí tham quan: 2.1 Phí tham quan danh lam thắng cảnh; 2.2 Phí tham quan di tích lịch sử; 2.3 Phí tham quan cơng trình văn hố 3.1 3.2 3.3 3.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 - Bộ Tài quy định danh lam thắng cảnh thuộc trung ương quản lý - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định danh lam thắng cảnh thuộc địa phương quản lý - Bộ Tài quy định di tích lịch sử quốc gia, di sản giới - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định di tích lịch sử thuộc địa phương quản lý - Bộ Tài quy định cơng trình văn hoá thuộc trung ương quản lý - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định cơng trình văn hố thuộc địa phương quản lý Phí thẩm định văn hố phẩm: Phí thẩm định nội dung văn hố phẩm xuất khẩu, Bộ Tài nhập khẩu; Phí thẩm định kịch phim phim; Bộ Tài Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; Bộ Tài Phí thẩm định nội dung xuất phẩm; chương trình băng, đĩa, phần mềm vật liệu Bộ Tài khác Phí giới thiệu việc làm Bộ Tài VIII PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Học phí: Học phí giáo dục mầm non; Chính phủ Học phí giáo dục phổ thơng; Chính phủ Học phí giáo dục nghề nghiệp; Chính phủ Học phí giáo dục đại học sau đại học; Chính phủ Học phí giáo dục khơng quy; Chính phủ Phí sát hạch đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ, Bộ Tài giấy phép hành nghề - Bộ Tài quy định sở giáo dục, đào tạo thuộc trung ương quản lý; Phí dự thi, dự tuyển - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý IX PHÍ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ Viện phí loại phí khám chữa bệnh Chính phủ Phí phòng, chống dịch bệnh: 10 2.1 2.2 2.3 Phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật; Bộ Tài Phí chẩn đốn thú y; Bộ Tài Phí y tế dự phòng Bộ Tài Phí giám định y khoa Bộ Tài Phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc: 4.1 Phí kiểm nghiệm mẫu thuốc; Bộ Tài 4.2 Phí kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc; Bộ Tài 4.3 Phí kiểm nghiệm thuốc; Bộ Tài 4.4 Phí kiểm nghiệm mỹ phẩm Bộ Tài Phí kiểm dịch y tế Bộ Tài Phí kiểm nghiệm trang thiết bị y tế Bộ Tài Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực Bộ Tài phẩm Phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề y, dược: Phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề 8.1 Bộ Tài y; 8.2 Phí thẩm định đăng ký kinh doanh thuốc; Bộ Tài Phí thẩm định hồ sơ nhập thuốc thành phẩm 8.3 Bộ Tài chưa có số đăng ký X PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC, CƠNG NGHỆ VÀ MƠI TRƯỜNG Phí bảo vệ mơi trường: 1.1 Phí bảo vệ mơi trường nước thải; Chính phủ 1.2 Phí bảo vệ mơi trường khí thải; Chính phủ 1.3 Phí bảo vệ mơi trường chất thải rắn; Chính phủ Phí bảo vệ mơi trường khai thác khống 1.4 Chính phủ sản - Bộ Tài quy định hoạt động thẩm định quan trung ương thực Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi hiện; trường - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định hoạt động thẩm định quan địa phương thực Phí vệ sinh Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Phí phòng, chống thiên tai Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Phí sở hữu cơng nghiệp: Phí xét nghiệm, thẩm định, giám định sở hữu 5.1 Bộ Tài cơng nghiệp; Phí tra cứu, cung cấp thông tin sở hữu công 5.2 Bộ Tài nghiệp; Phí cấp loại sao, phó bản, cấp lại 5.3 Bộ Tài tài liệu sở hữu cơng nghiệp; Phí lập gửi đơn đăng ký quốc tế sở hữu công 5.4 Bộ Tài nghiệp; Phí cung cấp dịch vụ để giải khiếu nại sở 5.5 Bộ Tài hữu cơng nghiệp; Phí thẩm định, cung cấp thơng tin, dịch vụ văn 5.6 Bộ Tài bảo hộ giống trồng 11 6.1 6.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 11 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Phí cấp mã số, mã vạch: Phí cấp hướng dẫn sử dụng mã số, mã vạch; Bộ Tài Phí trì sử dụng mã số, mã vạch Bộ Tài Phí sử dụng dịch vụ an tồn xạ Bộ Tài Phí thẩm định an tồn xạ Bộ Tài Phí thẩm định điều kiện hoạt động khoa học, cơng nghệ mơi trường: Phí thẩm định điều kiện hoạt động khoa học, Bộ Tài cơng nghệ; Phí thẩm định điều kiện hoạt động môi trường; Bộ Tài - Bộ Tài quy định hoạt động thẩm định Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, quan trung ương thực sử dụng nước đất; khai thác, sử dụng nước hiện; mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ - Hội đồng nhân dân cấp lợi; tỉnh định hoạt động thẩm định quan địa phương thực - Bộ Tài quy định hoạt động thẩm định quan trung ương thực Phí thẩm định báo cáo kết thăm dò đánh giá hiện; trữ lượng nước đất; - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định hoạt động thẩm định quan địa phương thực - Bộ Tài quy định hoạt động thẩm định quan trung ương thực Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan hiện; nước đất - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định hoạt động thẩm định quan địa phương thực Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao cơng nghệ Bộ Tài Phí kiểm định phương tiện đo lường Bộ Tài XI PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, HẢI QUAN Phí cung cấp thơng tin tài doanh nghiệp Bộ Tài Phí bảo lãnh, tốn quan, tổ chức cấp dịch vụ bảo lãnh, toán: Phí phát hành, tốn tín phiếu kho bạc; Chính phủ Phí phát hành, tốn trái phiếu kho bạc; Chính phủ Phí tổ chức phát hành, tốn trái phiếu đầu tư huy động vốn cho cơng trình ngân sách nhà Chính phủ nước đảm bảo; Phí phát hành, toán trái phiếu đầu tư để huy động vốn cho Quỹ Hỗ trợ phát triển theo kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, trái phiếu Bộ Tài Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu quyền địa phương cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp; Phí bảo quản, cất giữ loại tài sản quý Bộ Tài 12 2.6 2.7 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 chứng có giá Kho bạc Nhà nước; Phí cấp bảo lãnh Chính phủ (do Bộ Tài Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp); Phí quản lý cho vay Quỹ Hỗ trợ phát triển Bộ Tài Phí sử dụng thiết bị, sở hạ tầng chứng khốn Bộ Tài Phí hoạt động chứng khốn Bộ Tài Phí niêm phong, kẹp chì, lưu kho hải quan Bộ Tài XII PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP Án phí: Án phí hình sự; Chính phủ Án phí dân sự; Chính phủ Án phí kinh tế; Chính phủ Án phí lao động; Chính phủ Án phí hành Chính phủ Phí giám định tư pháp Bộ Tài Phí cung cấp thơng tin giao dịch bảo đảm: Phí cung cấp thơng tin cầm cố tài sản đăng ký Bộ Tài giao dịch bảo đảm; Phí cung cấp thơng tin chấp tài sản đăng ký Bộ Tài giao dịch bảo đảm; Phí cung cấp thơng tin bảo lãnh tài sản đăng ký Bộ Tài giao dịch bảo đảm; Phí cung cấp thơng tin tài sản cho thuê tài Bộ Tài chính Phí thuộc lĩnh vực pháp luật dịch vụ pháp lý khác: Phí cấp trích lục án, định; Bộ Tài Phí cấp án, định; Bộ Tài Phí cấp giấy chứng nhận xố án; Bộ Tài Phí thi hành án; Chính phủ Phí tống đạt, uỷ thác tư pháp theo u cầu Bộ Tài quan có thẩm quyền nước ngồi; Phí xuất lao động; Bộ Tài Phí phá sản; Chính phủ Phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, miễn trừ Chính phủ tập trung kinh tế bị cấm theo pháp luật cạnh tranh; - Bộ Tài quy định hoạt động bình tuyển, cơng nhận quan trung ương thực hiện; Phí bình tuyển, cơng nhận mẹ, đầu dòng, - Hội đồng nhân dân cấp vườn giống lâm nghiệp, rừng giống; tỉnh định hoạt động bình tuyển, cơng nhận quan địa phương thực Phí giải việc ni ni người Bộ Tài nước ngồi Phí xử lý vụ việc cạnh tranh Chính phủ 13 B DANH MỤC LỆ PHÍ STT 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.1 5.2 TÊN LỆ PHÍ CƠ QUAN QUY ĐỊNH I LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠNG DÂN Lệ phí quốc tịch Bộ Tài - Bộ Tài quy định hoạt động hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân quan trung ương thực hiện; Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định hoạt động hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân quan địa phương thực Lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực xuất cảnh, nhập cảnh, Bộ Tài qua lại cửa biên giới Lệ phí áp dụng quan đại diện ngoại giao, Bộ Tài quan lãnh Việt Nam nước ngồi Lệ phí tồ án: Lệ phí nộp đơn u cầu Tồ án Việt Nam cơng nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Chính phủ Tồ án nước ngồi; Lệ phí nộp đơn u cầu Tồ án Việt Nam không công nhận án, định dân Tồ án Chính phủ nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam; Lệ phí nộp đơn u cầu Tồ án Việt Nam cơng nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng Chính phủ tài nước ngồi; Lệ phí nộp đơn u cầu Tồ án kết luận đình Chính phủ cơng hợp pháp bất hợp pháp; Lệ phí kháng cáo; Chính phủ Lệ phí tòa án liên quan đến trọng tài Bộ Tài Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước Hội đồng nhân dân cấp làm việc Việt Nam tỉnh Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp Bộ Tài II LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN Lệ phí trước bạ Chính phủ Hội đồng nhân dân cấp Lệ phí địa tỉnh Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Bộ Tài Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả Bộ Tài Lệ phí bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp: Lệ phí nộp đơn u cầu cấp văn bảo hộ, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu cơng Bộ Tài nghiệp; Lệ phí cấp văn bảo hộ, cấp chứng nhận đăng Bộ Tài ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu cơng 14 5.3 5.4 5.5 5.6 7.1 7.2 7.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 nghiệp; Lệ phí trì, gia hạn, chấm dứt, khơi phục hiệu Bộ Tài lực văn bảo hộ; Lệ phí đăng bạ, cơng bố thơng tin sở hữu cơng Bộ Tài nghiệp; Lệ phí cấp chứng hành nghề, đăng bạ đại diện Bộ Tài sở hữu cơng nghiệp; Lệ phí đăng ký, cấp, cơng bố, trì hiệu lực văn Bộ Tài bảo hộ giống trồng Hội đồng nhân dân Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Lệ phí quản lý phương tiện giao thơng: Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thơng; Bộ Tài Lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng; Bộ Tài Lệ phí cấp chứng cho tàu bay Bộ Tài Hội đồng nhân dân Lệ phí cấp biển số nhà tỉnh III LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT, KINH DOANH Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh, đối với: Hội đồng nhân Hộ kinh doanh cá thể; cấp tỉnh Hội đồng nhân Doanh nghiệp tư nhân; cấp tỉnh Hội đồng nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn; cấp tỉnh Hội đồng nhân Công ty cổ phần; cấp tỉnh Hội đồng nhân Công ty hợp danh; cấp tỉnh Hội đồng nhân Doanh nghiệp Nhà nước; cấp tỉnh Hội đồng nhân Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; cấp tỉnh Cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; sở Hội đồng nhân y tế tư nhân, dân lập; sở văn hóa thơng tin cấp tỉnh Lệ phí cấp giấy phép hành nghề, hoạt động theo quy định pháp luật: Lệ phí cấp chứng nhận kiểm dịch động vật, kiểm sốt giết Bộ Tài mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; Lệ phí cấp chứng nhận kết giám sát khử trùng vật thể Bộ Tài thuộc diện kiểm dịch thực vật; Lệ phí cấp chứng hành nghề xông khử trùng; Bộ Tài Lệ phí cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc thú y; Bộ Tài Lệ phí cấp chứng hành nghề dịch vụ thú y; Bộ Tài Lệ phí cấp phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật; Bộ Tài Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực Bộ Tài vật Việt Nam; Lệ phí cấp chứng hành nghề sản xuất kinh doanh Bộ Tài thuốc bảo vệ thực vật; cấp cấp dân dân dân dân dân dân dân dân 15 2.9 Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thuỷ sản; Bộ Tài Lệ phí cấp phép hoạt động điều tra địa chất khai thác 2.10 Bộ Tài mỏ; 2.11 Lệ phí cấp phép hoạt động khống sản; Bộ Tài Lệ phí cấp giấy phép hành nghề khoan điều tra, khảo sát 2.12 địa chất, thăm dò, thi cơng cơng trình khai thác nước Bộ Tài đất; Lệ phí cấp chứng hành nghề: thiết kế quy hoạch xây 2.13 dựng, kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng giám sát Bộ Tài thi cơng xây dựng; Lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn xây dựng cho nhà 2.14 Bộ Tài thầu nước ngồi; - Bộ Tài quy định hoạt động cấp phép quan trung ương; 2.15 Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực; - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định hoạt động cấp phép quan địa phương 2.16 Lệ phí cấp phép thực quảng cáo; Bộ Tài Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 2.17 Bộ Tài thương mại; 2.18 Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; Bộ Tài 2.19 Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; Bộ Tài 2.20 Lệ phí cấp phép hành nghề luật sư; Bộ Tài 2.21 Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; Bộ Tài 2.22 Lệ phí cấp giấy phép vận tải liên vận; Bộ Tài 2.23 Lệ phí kiểm tra cơng bố bến, cảng; Bộ Tài Lệ phí cấp phép, chứng nhận kỹ thuật, an toàn, vận 2.24 Bộ Tài chuyển hàng khơng; 2.25 Lệ phí cấp giấy phép tần số vơ tuyến điện; Bộ Tài 2.26 Lệ phí cấp giấy phép in tem bưu Bộ Tài Lệ phí cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua sửa 2.27 Bộ Tài chữa loại vũ khí, vật liệu nổ cơng cụ hỗ trợ; 2.28 Lệ phí cấp phép hoạt động cho sở xạ; Bộ Tài 2.29 Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc xạ; Bộ Tài Lệ phí cấp giấy phép cho nhân viên làm cơng việc xạ 2.30 Bộ Tài đặc biệt; Lệ phí cấp phép hoạt động chuyên doanh đưa người lao 2.31 Bộ Tài động làm việc có thời hạn nước ngồi; 2.32 Lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập văn hố phẩm; Bộ Tài Lệ phí cấp thẻ, cấp phép hành nghề, hoạt động văn hố 2.33 Bộ Tài thơng tin; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học 2.34 Bộ Tài cơng nghệ; 2.35 Lệ phí cấp phép sản xuất phương tiện đo; Bộ Tài 2.36 Lệ phí đăng ký uỷ quyền kiểm định phương tiện đo; Bộ Tài Lệ phí cấp giấy phép thành lập hoạt động tổ 2.37 Bộ Tài chức tín dụng; 16 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 11 11.1 11.2 11.3 Lệ phí cấp giấy phép hoạt động ngân hàng tổ Bộ Tài chức khơng phải tổ chức tín dụng; Lệ phí cấp giấy phép thành lập hoạt động doanh Bộ Tài nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp mơi giới bảo hiểm; Lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động chi Bộ Tài nhánh trung tâm trọng tài; Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý; Bộ Tài Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức; Bộ Tài Lệ phí cấp chứng hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết Bộ Tài kế phương tiện vận tải; Lệ phí cấp chứng hành nghề mua bán di vật, cổ vật, Bộ Tài bảo mật quốc gia; Lệ phí cấp giấy phép hoạt động phải có phép Bộ Tài phạm vi bảo vệ cơng trình thuỷ lợi; Lệ phí đăng ký khai báo hố chất nguy hiểm, hố chất độc hại, máy, thiết bị có yêu cầu an tồn đặc thù chun Bộ Tài ngành cơng nghiệp; Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền Chính phủ sở hữu cơng trình xây dựng; Lệ phí cấp giấy phép hoạt động đo đạc đồ; Bộ Tài Lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Bộ Tài Lệ phí đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức Bộ Tài kinh tế nước ngồi Việt Nam Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh Bộ Tài dịch vụ bảo vệ Lệ phí cấp bằng, chứng hoạt động loại Bộ Tài phương tiện Lệ phí cấp giấy phép sử dụng thiết bị, phương tiện, phương tiện nổ, chất nổ, vũ khí, khí tài theo quy định Bộ Tài pháp luật Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an tồn kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện Bộ Tài chất có u cầu nghiêm ngặt an tồn Lệ phí cấp giấy phép lắp đặt cơng trình ngầm Bộ Tài Lệ phí cấp hạn ngạch, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu: Lệ phí cấp hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu; Bộ Tài Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; Bộ Tài Lệ phí đăng ký nhập phương tiện đo Bộ Tài Lệ phí cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt động vật, thực vật rừng quý hiếm: Lệ phí cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt động Bộ Tài vật quý sản phẩm chúng; Lệ phí cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt thực vật Bộ Tài rừng quý sản phẩm chúng; Lệ phí quản lý chất lượng bưu điện: Lệ phí cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn, cấp dán tem Bộ Tài phù hợp tiêu chuẩn thiết bị viễn thơng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận, đăng ký chất lượng dịch vụ Bộ Tài bưu viễn thơng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận, đăng ký chất lượng mạng Bộ Tài 17 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 14 14.1 14.2 15 15.1 15.2 viễn thơng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng mạng viễn thông dùng riêng trước đấu nối vào mạng viễn thơng cơng Bộ Tài cộng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng hệ thống thiết bị bưu viễn thơng thuộc cơng trình trước đưa vào Bộ Tài sử dụng Lệ phí cấp giấy phép sử dụng kho số đánh số mạng, thuê bao liên lạc viễn thông: Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng; Bộ Tài Lệ phí cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bưu viễn Bộ Tài thơng Internet; Lệ phí cấp giấy phép sản xuất máy phát tần số vô tuyến Bộ Tài điện tổng đài điện tử; Lệ phí cấp phép sử dụng kho số đánh số mạng, thuê bao liên lạc viễn thông; tên, miền, địa chỉ; mã số Bộ Tài bưu Lệ phí cấp dán tem kiểm sốt băng, đĩa có chương Bộ Tài trình Lệ phí cấp giấy phép sử dụng nguồn nước: - Bộ Tài quy định việc cấp phép quan trung ương thực hiện; Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước - Hội đồng nhân dân đất; cấp tỉnh định việc cấp phép quan địa phương thực - Bộ Tài quy định việc cấp phép quan trung ương thực hiện; Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định việc cấp phép quan địa phương thực Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: - Bộ Tài quy định việc cấp phép quan trung ương thực hiện; Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định việc cấp phép quan địa phương thực Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào cơng trình thủy lợi - Bộ Tài quy định việc cấp phép quan trung ương thực hiện; 18 - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định việc cấp phép quan địa phương thực Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng Bộ Tài hố Lệ phí cấp phép hoạt động kinh doanh, hành nghề phát 17 Bộ Tài hành chứng khốn 18 Lệ phí độc quyền hoạt động số ngành, nghề: 18.1 Dầu khí; Bộ Tài 18.2 Tài ngun khống sản khác theo quy định pháp luật Bộ Tài IV LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẶC BIỆT VỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA Lệ phí ra, vào cảng: 1.1 Lệ phí ra, vào cảng biển; Bộ Tài 1.2 Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa; Bộ Tài 1.3 Lệ phí ra, vào cảng hàng khơng, sân bay Bộ Tài Lệ phí bay qua vùng trời, qua vùng đất, vùng biển: 2.1 Lệ phí cấp phép bay; Bộ Tài 2.2 Lệ phí hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải cảnh; Bộ Tài Lệ phí cấp phép hoạt động khảo sát, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cơng trình thơng tin bưu điện, dầu 2.3 Bộ Tài khí, giao thơng vận tải qua vùng đất, vùng biển Việt Nam Lệ phí hoa hồng chữ ký: 3.1 Lệ phí hoa hồng chữ ký; Chính phủ 3.2 Lệ phí hoa hồng sản xuất Chính phủ V LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC Lệ phí cấp phép sử dụng dấu Bộ Tài Lệ phí hải quan: 2.1 Lệ phí làm thủ tục hải quan; Bộ Tài 2.2 Lệ phí áp tải hải quan Bộ Tài Lệ phí cấp giấy đăng ký nguồn phóng xạ, máy phát Bộ Tài xạ Lệ phí cấp giấy đăng ký nguồn phóng xạ, máy phát 3.1 Bộ Tài xạ; Lệ phí cấp giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng 3.2 Bộ Tài xạ Lệ phí cấp văn bằng, chứng Bộ Tài Lệ phí chứng thực: Lệ phí chứng thực theo yêu cầu theo quy định 5.1 Bộ Tài pháp luật; 5.2 Lệ phí hợp pháp hố chứng nhận lãnh sự; Bộ Tài Lệ phí cơng chứng Bộ Tài 16 ... cầu Phí qua đò, qua phà: 5.1 Phí qua đò; 5.2 Phí qua phà 6.1 6.2 6 .3 9.1 9.2 9 .3 10 11 12 13 1.1 1.2 2.1 2.2 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 Bộ Tài - Bộ Tài quy định cầu thuộc trung ương quản lý - Hội đồng... nghiệp; Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện 3. 4 Bộ Tài thuộc lĩnh vực xây dựng; 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4.1 4.2 5.1 5.2 5 .3 5.4 5.5 Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều... VIỆT NAM LAWDATA DANH MỤC CHI TIẾT PHÍ, LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Nghị định số 24/ 2 006/ NĐ -CP ngày 06 tháng năm 2 006 Chính phủ ) A DANH MỤC PHÍ STT TÊN PHÍ CƠ QUAN QUY ĐỊNH I PHÍ THUỘC LĨNH VỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 2006 ND CP 06 3 2006, 24 2006 ND CP 06 3 2006

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay