ĐỀ KT CUỐI HKI KHỐI 1

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 08:23

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ LỚP HÀ LONG NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT Họ tên học sinh: ……………………………………………………………………………… ……….……… Lớp: ………… Theo dõi kết kiểm tra Nhận xét Đọc hiểu Họ tên người coi, chấm thi: ……………………………………………………………… Đọc thành tiếng: ……………………………………………………………… Tổng điểm đọc 1/ 2/ ……………………………………………………………… A/ KiĨm tra ®äc (10 ®iĨm) – Thời gian 20 phút I/ Đọc thành tiếng (6 điểm) (2 điểm) an uông en om am ôn ơm uôi ay (2 điểm) đm công viờn cánh buồm ngói (2 điểm) Những cải nở rộ nhuộm vàng cánh đồng Trên trời, bớm bay lợn đàn Con sui sau nhà rỡ rm chảy àn dờ cm cỳi gm c bờn sn i II/ Nối (2 điểm) Giú thi giảng ài kim rỡ ro Cụ giáo tiêm Quả kh phim III/ Chọn vần (2 ®iĨm) - an hay ăn : ` , nhà s .…… lăn t / - ¨m hay ©m : lọ t .…… , h¸i n B/ KiĨm tra viÕt: (10 ®iĨm) – Thêi gian 20 I/ VÇn (2 ®iĨm) ia im inh at II/ Từ ngữ (4 điểm) súng viên phân tụm III/ Câu (4 điểm) sau ma, nhà cá bơi bơi lại bận rộn Hớng dẫn kiểm tra (Dành cho giáo viên) Giáo viên tổ chức cho học sinh đợc kiểm tra theo yêu cầu chuyên môn quy định hành Căn vào số điểm phần đáp ứng cụ thể học sinh, giáo viên cho mức điểm phù hợp TRNG TIỂU HỌC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ LỚP HÀ LONG NĂM HỌC 2016 - 2017 MƠN: TỐN Họ tên học sinh: ……………………………………………………………………………… ……….……… Theo dõi kết kiểm tra Nhận xét Đọc hiểu, LT&C: 1/ 2/ ……………………………………………………………… Tổng điểm đọc ………… Họ tên người coi, chấm thi: ……………………………………………………………… Đọc thành tiếng: Lớp: (Thời gian làm 40 phút, không kể thời gian giao ®Ị ) TÝnh - - 10 + - …… + …… …… …… …… + - = …… - + = …… Viết số : , , , a Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………… b Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………… > …… 10 < = -2 …… 6+3 3+5 5+4 …… ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp: a 5+3 …… 7+3 2+4 ……… b Có : cam Cho : cam Còn lại : … qu cam? Hình vẽ bên : Có hình vuông Có hình tam giác Hớng dẫn cho điểm Câu 1: (3 điểm) Làm tính dọc cho 0,4 điểm, làm tính ngang cho 0,5 điểm Câu 2: (2 điểm) xp ỳng th t cỏc s mi ý cho điểm Câu 3: (2 điểm) Điền dấu cho 0,4 điểm Câu 4: (2 ®iĨm) Viết phép tính ý cho im Câu 5: (1 điểm) Điền s hỡnh mi ý cho 0,5 im Điểm toàn đợc làm tròn thành số nguyên theo quy tắc làm trßn sè ... KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ LỚP HÀ LONG NĂM HỌC 2 016 - 2 017 MƠN: TỐN Họ tên học sinh: ……………………………………………………………………………… ……….……… Theo dõi kết kiểm tra Nhận xét Đọc hiểu, LT&C: 1/ 2/ ………………………………………………………………... thời gian giao đề ) Tính - - 10 + - …… + …… …… …… …… + - = …… - + = …… Viết số : , , , a Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………… b Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………… > …… 10 < = -2 …… 6+3... điểm) - an hay n : ` , nhà s .…… lăn t / - ăm hay âm : l t .…… , h¸i n B/ KiĨm tra viÕt: (10 ®iĨm) – Thêi gian 20 I/ Vần (2 điểm) ia im inh at II/ Từ ngữ (4 điểm) súng viên phân tụm III/
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KT CUỐI HKI KHỐI 1, ĐỀ KT CUỐI HKI KHỐI 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay