1 hoa hoc 9 bai tap BDHSG hidrocacbon

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 06:14

BÀI TẬP HIDROCACBON 1) Khi crackinh hoàn toàn thể tích ankan X thu hai thể tích hỗn hợp Y ( thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 11 Tìm CTPT X? 2) Cho butan qua xúc tác ( nhiệt độ cao) thu hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8 , C4H6 H2 Tỉ khối X so với H2 11,6 Nếu cho 0,1 mol X vào dung dịch brom dư có tối đa phản ứng m gam Br2 phản ứng Tính giá trị m 3) Nhiệt phân C4H10 hỗn hợp Y gồm CH4 , C3H6, C2H6, C2H4, H2, C4H8và C4H10 dư Biết khối lượng mol trung bình Y 32,584 gam/mol Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân C4H10 4) Nhiệt phân ankan X ( nhiệt độ cao, chất xúc tác thích hợp), sau thời gian thu hỗn hợp Y Đốt cháy hoàn toàn Y, hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vơi dư, thu 50 gam kết tủa khối lượng bình tăng 32,8 gam so với ban đầu Xác định công thức phân tử X ? 5) Đun nóng hỗn hợp X gồm C2H4, H2 có xúc tác Ni, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y Biết tỉ khối X so với khí hidro 7,5 tỉ khối Y so với khí hidro 12 Các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất Tính thành phần phần tram theo thể tích khí có hỗn hợp X Y 6) Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 C3H6 có tỉ khối so với H2 7,6 Cho 11,2 lít X ( đktc) vào bình kín có sẵn Ni Đun nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 9,5 a) Viết phương trình phản ứng b) Tính tổng số mol khí H2 phản ứng? 7) Hỗn hợp X gồm C2H4 H2 có tỉ khối so với H2 6,2 Cho 5,6 lít X ( đktc) vào bình kín có sẵn bột Ni Đun nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 7,75 a) Tính hiệu suất phản ứnghidro hóa b) Tính phần tram khối lượng C2H6 Y c) Cho toàn lượng Y qua bình đựng lượng dư dung dịch KMnO4 Tính khối lượng kết tủa thu 8) Hỗn hợp X gồm anken Y H2 có tỉ khối so với He 4,5 Dẫn X qua bột Ni nung nóng đến phản ứng hồn tồn, thu hỗn hợp Z có tỉ khối so với He 7,5 Xác định công thức phân tử X 9) Hỗn hợp M gồm CH4 , C2H4và H2 Cho m gamM qua ống sứ chứa bột Ni, nung nóng Sau thời gian thu hỗn hợp N Đốt cháy hồn tồn N thu 5,6 lít CO2(đktc) 8,1 gam H2O Mặt khác, cho 12,32 lít M ( đktc) vào bình lượng dư dung dịch brom, thấy có tối đa 24 gam Brom phản ứng a) Tính m b) Tính phần trăm thể tích khí M GIÁO VIÊN: HỒ LÂM QUANG THẢO BÀI TẬP HIDROCACBON 10) Hỗn hợp M gồm anken X H2 ( có số mol) Tỉ khối M so với H2 11 Cho M qua ống sứ chứa bột Ni nung nóng, thu hỗn hợp N Tỉ khối N so với H2 13,75 a) Xác địng Cơng thức phân tử X b) Tính phần trăm khối lượng chất N 11)Hỗn hợp X gồm ankin Y H2 có tỉ khối so với He 1,45 Dẫn X qua bột Ni nung nóng đến phản ứng hồn tồn, thu hỗn hợp Z có tỉ khối so với H2 3,625 Tìm công thức phân tử Y 12)Hỗn hợp M gồm ankin X H2 có tỉ khối so với H2 5,8 Dẫn M qua bột Ni nung nóng đến phản ứng hồn tồn, thu hỗn hợp N có tỉ khối so với H2 14,5 Xác định công thức phân tử X? 13)Hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 H2 Cho 7,84 lít X ( đktc) qua bột Ni nung nóng Sau thời gian thu hỗn hợp Y Cho Y lội qua bình đựng dung dịch brom, thấy khối lượng bình tăng 3,4 gam m gam hỗn hợp Z thoát Đốt cháy hoàn toàn m gam Z, thu 4,5 gam H2O 3,36 lít CO2 ( đktc) a) Tính giá trị m b) Tính tổng số mol H2 phản ứng Biết tỉ khối Y so với H2 12,667 c) Tính thể tích khí oxi (đktc) tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y Biết X C2H2 C2H4 có số mol 14)Hỗn hợp A gồm propin ( C3H4) H2 Tỉ khối A so với H2 8,6 Cho a vào bình chân khơng có chứa bột Ni làm xúc tác.Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí B có tỉ khối so với H2 10,75 Tính số mol H2 phản ứng 15)Hỗn hợp M gồm ankin X anken Y Đốt cháy hồn tồn 4,48 lít( đktc) M cần dùng 13,44 lít O2 (đktc), thu 10,08 lít CO2 (đktc) a) Xác định CTPT X Y b) Cho 12 gam M từ từ vào bình đựng 80 gam Brom dung dịch Tính khối lượng sản phẩm hữu thu kết thúc phản ứng 16)Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,05 mol C2H2 0,03 mol H2 với xúc tác Ni, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y Dẫn tồn hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom dư lại hỗn hợp khí Z khơng bị hấp thụ Đốt cháy hoàn toàn Z thu 0,54 gam H2O 0,224 lít CO2 (đktc) Tính khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 17)Đun nóng hỗn hợp khí X gồm C2H2, C2H4 H2 ( có số mol) bình kín ( xúc tác Ni), thu hỗn hợp khí Y ChoY lội từ từ vào bình nước brom dư sau kết thúc phản ứng, khối lượng bình tăng 1,355 gam có 560 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát Tỉ khối Z so với H2 12,1 Tính thể tích khí O2( đktc) tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y 18)Hỗn hợp X gồm C2H2 H2 có số mol Lấy lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 H2 Sục khí GIÁO VIÊN: HỒ LÂM QUANG THẢO BÀI TẬP HIDROCACBON Y vào dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 10,8 gam 4,48 lít khí ( đktc) có tỉ khối so với H2 Tính thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hồn tồn hỗn hợp Y 19)Cho 5,4 gam ankin X tác dụng với 3,36 lít khí H2 (đktc) có xúc tác thích hợp thu hỗn hợp Y ( khơng chứa H2) Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa gam Br2 Xác định CTPT X ? 20)Trong bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,3 mol C2H2; 0,5 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 11 Sục Y vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hồn tồn, thu hỗn hợp khí Z 12 gam kết tủa Hỗn hợp khí Z phản ứng vừa đủ với mol Br2 dung dịch? 21)Cho 13,8 gam chất hữu X có công thức phân tử C7H8 tác dụng vừa đủ với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 45,9 gam kết tủa Viết CTCT X thỏa mãn tính chất 22)Hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon mạch hở A B ( có số nguyên tử C phân tử ; số nguyên tử H B nhiều A 2) Đốt cháy hoàn tồn 5,6 lít khí X ( đktc) hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào bình đựng 800 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu 118,2 gam kết tủa,và dung dịch có khối lượng giảm 68,8 gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu a) Xác định CTPT viết CTCT A B b) Cho 6,3 gam X vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 , sau kết thúc phản ứng thu m gam kết tủa Tính giá trị m 23)Hỗn hợp M gồm C2H4 , C3H6 C2H2 Cho 8,3 gam M tác dụng với lượng dư dung dịch brom, thấy có 48 gam Br2 phản ứng Mặt khác, cho 8,4 lít M ( đktc) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 18 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn tồn a) Tính phần trăm thể tích khí M b) Trộn 8,4 lít ( đktc) hỗn hợp M với a mol H2 thu hỗn hợp N Cho N qua ống chứa bột Ni nung nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu hỡn hợp X Cho X tác dụng với dung dịch brom, thấy có tối đa 40 gam Br2 phản ứng Tính giá trị a 24)Phân biệt khí đựng riêng biệt sau phương pháp hóa học: axetilen, etilen, metan 25)Cho chất khí: CO2, C2H4 , C2H2 , CH4 đựng bình riêng biệt nhãn Chỉ dùng hai thuốc thử, trình bày phương pháp hóa học phân biệt bìnhtrênvà viết phương trình phản ứng xảy Các dụng cụ thí nghiệm có đủ 26)Trình bày phương pháp hóa học nhận biết chất khí riêng biệt: CH4, C2H4, C2H2, HCl, SO2, CO2, Cl2 GIÁO VIÊN: HỒ LÂM QUANG THẢO BÀI TẬP HIDROCACBON 27)Dùng phương pháp hóa học để tách riêng chất khí sau khỏi hỗn hợp X gồm: etan( C2H6) , propin ( C3H4) , propen ( C3H6) CO2 28)Chuỗi phản ứng: a) CaCO3  CaO  CaC2  C2H2  C2H4  C2H6  CO2  CO b) C2H6  C2H5Cl  C2H4  C2H4Br2 C2H4  C2H4Br2 c) Al  AlCl3  Al(OH)3 Al2O3  Al4C3  CH4  C2H2  C6H6  C6H5CH3  C6H5COOK 29) Từ đá vôi chất cần thiết điều chế nhựa PE , PVC , PP , PS , cao su buna 30)Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon thu 7,28 lít CO2 ( đktc) 8,55 gam H2O Xác định CTPT hai hidrocacbon X 31)Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon dãy đồng đẳng kế tiếp, cần dùng vừa đủ 15,68 lít O2 (đktc) Hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 , thu 59,1 gam kết tủa dung dịch có khối lượng giảm 30,5 gam a) Tính giá trị m b) Xác địng CTPT viết CTCT có hidrocacbon X? 32)Đố cháy hồn tồn 5,6 lít ( đktc) hỗn hợp M gồm hai anken đồng đẳng Sản phẩm cháy cho qua bình đựng dung dịch NaOH, thấy khối lượng bình tăng 49,6 gam a) Xác định CTPT hai anken b) Viết CTCT có hai anken 33)Hỗn hợp M gồm ankan ankin ( chất khí điều kiện thường) Đốt cháy hồn tồn 3,36 lít ( đktc) hỗn hợp M , cần dùng vừa đủ Vlít O2 (đktc) thu 11,2 lít CO2 ( đktc) 9,9 gam nước a) Tính V b) Xác định CTPT hai hidrocacbon M c) Viết CTCT ankan ankin 34)Hỗn hợp X gồm ankan anken Đốt cháy hồn tồn 5,6 lít hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 18,48 lít O2 thu a gam CO2 11,7 gam H2O Các thể tích khí đo đktc a) Tính a b) Tìm CTPT hai hidrocacbon , viết CTCT GIÁO VIÊN: HỒ LÂM QUANG THẢO ... thu 11 ,2 lít CO2 ( đktc) 9, 9 gam nước a) Tính V b) Xác định CTPT hai hidrocacbon M c) Viết CTCT ankan ankin 34)Hỗn hợp X gồm ankan anken Đốt cháy hồn tồn 5,6 lít hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 18 ,48... với H2 10 ,75 Tính số mol H2 phản ứng 15 )Hỗn hợp M gồm ankin X anken Y Đốt cháy hồn tồn 4,48 lít( đktc) M cần dùng 13 ,44 lít O2 (đktc), thu 10 ,08 lít CO2 (đktc) a) Xác định CTPT X Y b) Cho 12 gam... tỉ khối so với H2 11 Sục Y vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Z 12 gam kết tủa Hỗn hợp khí Z phản ứng vừa đủ với mol Br2 dung dịch? 21) Cho 13 ,8 gam chất hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 hoa hoc 9 bai tap BDHSG hidrocacbon, 1 hoa hoc 9 bai tap BDHSG hidrocacbon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay