Tiểu luận về kiềm chế lạm phát

14 16 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 01:47

Trong bối cảnh kinh tế đất nước đầu năm 2011, nói đến kinh tế vĩ mô là chúng ta nói đến lạm phát, tăng trưởng, thâm hụt ngân sách, thâm hụt cán cân thương mại, cán cân vãng lai và cán cân thanh toán tổng thế, tỷ lệ giữa đầu tư và tích lũy, tỷ lệ thất nghiệp, biến động của tỷ giá và dự trữ ngoại hối nhà nước, tỷ lệ nợ quốc gia, tỷ lệ nợ công…. Các chỉ số và tỷ lệ trong các lĩnh vực nêu trên phụ thuộc lẫn nhau, tác động qua lại và đan xen lẫn nhau, và trong nhiều trường hợp lại có tính triệt tiêu lẫn nhau (được chỉ tiêu này lại mất chỉ tiêu kia). Do vậy, tùy theo tình hình, đặc điểm của mỗi nước trong từng giai đoạn mà người ta quyết định chỉ tiêu nào là chỉ tiêu tiên quyết phải đạt được, các chỉ tiêu khác là các chỉ tiêu thỏa hiệp, sẵn sàng nhân nhượng, hay nói một cách khác là sẵn sàng điều chỉnh để nhằm đạt được các chỉ tiêu tiên quyết. Với đề tài: “Các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát trong Nghị quyết số 11NQCP ngày 04022011”, bài tiểu luận này sẽ phân tích các giải pháp kiềm chế lạm phát trong Nghị Quyết số 11. LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế đất nước đầu năm 2011, nói đến kinh tế vĩ mơ nói đến lạm phát, tăng trưởng, thâm hụt ngân sách, thâm hụt cán cân thương mại, cán cân vãng lai cán cân toán tổng thế, tỷ lệ đầu tư tích lũy, tỷ lệ thất nghiệp, biến động tỷ giá dự trữ ngoại hối nhà nước, tỷ lệ nợ quốc gia, tỷ lệ nợ công… Các số tỷ lệ lĩnh vực nêu phụ thuộc lẫn nhau, tác động qua lại đan xen lẫn nhau, nhiều trường hợp lại có tính triệt tiêu lẫn (được tiêu lại tiêu kia) Do vậy, tùy theo tình hình, đặc điểm nước giai đoạn mà người ta định tiêu tiêu tiên phải đạt được, tiêu khác tiêu thỏa hiệp, sẵn sàng nhân nhượng, hay nói cách khác sẵn sàng điều chỉnh để nhằm đạt tiêu tiên Với đề tài: “Các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát Nghị số 11/NQ-CP ngày 04/02/2011”, tiểu luận phân tích giải pháp kiềm chế lạm phát Nghị Quyết số 11 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm lạm phát Lạm phát tượng tiền lưu thông vượt nhu cầu cần thiết làm cho chúng bị giá, giá hầu hết loại hàng hóa tăng lên đồng loạt 1.2 Các phép đo chủ yếu số lạm phát Không tồn phép đo xác số lạm phát, giá trị số phụ thuộc vào tỷ trọng mà người ta gán cho hàng hóa số, phụ thuộc vào phạm vi khu vực kinh tế mà thực Các phép đo phổ biến số lạm phát bao gồm: - Chỉ số giá sinh hoạt (viết tắt tiếng Anh: CLI) tăng lý thuyết giá sinh hoạt cá nhân so với thu nhập, số giá tiêu dùng (CPI) giả định cách xấp xỉ - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đo giá hàng hóa hay mua "người tiêu dùng thơng thường" cách có lựa chọn Trong nhiều quốc gia công nghiệp, thay đổi theo phần trăm hàng năm số số lạm phát thông thường hay nhắc tới - Chỉ số giá sản xuất (PPI) đo mức nhà sản xuất nhận không tính đến giá bổ sung qua đại lý thuế doanh thu Chỉ số giá bán buôn đo thay đổi giá hàng hóa bán bn (thơng thường trước bán có thuế) cách có lựa chọn Chỉ số giống với PPI - Chỉ số giá hàng hóa đo thay đổi giá hàng hóa cách có lựa chọn Trong trường họp vị vàng hàng hóa sử dụng vàng Khi nước Mỹ sử dụng vị lưỡng kim số bao gồm vàng bạc Chỉ số giảm phát GDP dựa việc tính tốn tổng sản phẩm quốc nội: Nó tỷ lệ tổng giá trị GDP giá thực tế (GDP danh định) với tổng giá trị GDP năm gốc, từ xác định GDP năm báo cáo theo giá so sánh hay GDP thực) Chỉ số giá chi phí tiêu dùng cá nhân (PCEPI) Trong "Báo cáo sách tiền tệ cho Quốc hội" sáu tháng lần ("Báo cáo Humphrey-Hawkins") ngày 17 tháng năm 2000, Federal Open Market Committee (FOMC) nói ủy ban thay đổi thước đo lạm phát từ CPI sang "chỉ số giá dạng chuỗi chi phí tiêu dùng cá nhân" 1.3 Phân loại lạm phát Do biểu đặc trưng lạm phát tăng lên giá hàng hóa, nên nhà kinh tế thường dựa vào tỷ lệ tăng giá để làm phân loại lạm phát thành ba mức độ khác nhau: - Lạm phát vừa phải: loại lạm phát xảy giá hàng hóa tăng chậm mức độ số hàng năm (dưới 10% năm) Lạm phát vừa phải gọi lạm phát nước kiệu hay lạm phát số Loại lạm phát thường nước trì chất xúc tác để thúc đẩy kinh tế phát triển - Lạm phát cao: loại lạm phát xảy giá hàng hóa tăng mức độ hai số hàng năm (từ 10% - 100% năm) Lạm phát cao gọi lạm phát phi mã Lạm phát phi mã gây nhiều tác hại đến phát triển kinh tế - xã hội - Siêu lạm phát: loại lạm phát xảy giá hàng hóa tăng mức độ ba số hàng năm trở lên Siêu lạm phát gọi lạm phát siêu tốc Khơng có điều tốt kinh tế rơi vào tình trạng siêu lạm phát Ngồi ra, người ta phân loại lạm phát dựa vào việc so sánh hai tiêu tỷ lệ tăng giá tỷ lệ tăng trưởng tiền tệ Theo cách lạm phát hai giai đoạn sau: - Giai đoạn 1: Ở giai đoạn tỷ lệ tăng giá nhỏ tỷ lệ tăng trưởng tiền tệ Một phận khối tiền gia tăng đáp ứng nhu cầu lưu thông tiền tệ kinh tế Theo nhà kinh tế, lạm phát nằm giai đoạn chấp nhận chí cho lạm phát liều thuốc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Giai đoạn 2: Ở giai đoạn tỷ lệ tăng giá lớn tỷ lệ tăng trưởng tiền tệ Sở dĩ lạm phát với tỷ lệ cao kéo dài làm cho kinh tế suy thoái Hệ khối lượng tiền phát hành vượt mức khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông Trong trường họp lạm phát gây nguy hiểm trầm trọng cho kinh tế 1.4 Nguyên nhân lạm phát Khi nghiên cứu nguyên nhân lạm phát, nhà kinh tế có nhiều quan điểm khác tiếp cận nhiều góc độ Tuy vậy, lại có quan điểm sau: - Lạm phát cầu kéo: Khi kinh tế đạt tới hay vượt sản lượng tiềm năng, việc tăng tổng mức cầu dẫn tới lạm phát gọi lạm phát cầu kéo hay lạm phát nhu cầu Số cầu tăng tổng khối lượng tiền lưu hàng (M) tăng tốc độ lưu thông tiền tệ (V) tăng số lượng tiền tệ tăng nhiều yếu tố, quan trọng hết thường xảy hết thiếu hụt ngân sách nhà nước Thiếu hụt tài trợ nhiều cách: phát hành trái phiếu, vay mượn nước mượn ngân hàng trung ương - Lạm phát chi phí đẩy: Khi chi phí sản xuất kinh doanh tăng đẩy giá tăng lên yếu tố sản xuất chưa sử dụng đầy đủ, gọi lạm phát chi phí đẩy vấn đề đặt chi phí tăng lên? Nhiều nhà kinh tế cho tiền lương tăng lên nguyên nhân đẩy chi phí tăng lên tốc độ tăng tiền ltrong cao tốc độ tăng suất lao động Một số nhà kinh tế cho việc đẩy chi phí tiền ltrong tăng lên cơng đồn gây sức ép Tuy nhiên số nhà kinh tế khác lại cho cơng đồn đóng vai trò quan trọng việc làm giảm tốc độ tăng lạm phát giữ cho lạm phát không giảm xuống nhanh họp đồng ltrong cơng đồn thường dài hạn khó thay đổi Ngồi ra, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên vật liệu dầu mỏ, sắt thép làm cho giá tăng lên đẩy chi phí sản xuất tăng lên, dẫn đến sức ép đòi tăng giá bán - Lạm phát nguyên nhân liên quan đến thiếu hụt mức cung: Khi kinh tế đạt đến mức toàn dụng, nghĩa yếu tố sản xuất: nhân cơng, ngun vật liệu, máy móc thiết bị gần khai thác tối ưu Khi đó, mức cung hàng hóa dịch vụ thị trường có khuynh hướng giảm dần Bên cạnh đó, tình trạng tắt nghẽn thị trường làm giới hạn mức cung hàng hóa Đó tình trạng cân đối yếu tố sản xuất khu vực thị trường lại không tạo chế điều phối có hiệu quả, khiến cho khối lượng hàng hóa khơng đáp ứng tốt nhu cầu tăng lên thị trường Hàng hóa khan làm cho giá tăng lên, hậu tất yếu Cũng cần lưu ý rằng, lúc kinh tế chưa đạt tới mức toàn dụng cấu kinh tế tổ chức bất họp lý khơng cho phép tạo khối lượng hàng hóa dịch vụ đầy đủ để thỏa mãn nhu cầu ngày gia tăng thị trường Trường họp làm nảy sinh tượng lạm phát - Những nguyên nhân chủ quan, khách quan khác: Nguyên nhân chủ quan: sách quản lý kinh tế không phù họp nhà nước sách cấu kinh tế, sách lãi suất làm cho kinh tế quốc dân bị cân đối, kinh tế tăng trưởng chậm ảnh hưởng đến tài quốc gia Một ngân sách nhà nước bị thâm hụt điều tất yếu nhà nước phải tăng số phát hành tiền Đặc biệt số quốc gia, điều kiện định, nhà nước chủ trương dùng lạm phát cơng cụ để thực thi sách phát triển kinh tế + Nguyên nhân khách quan: thiên tai, chiến tranh, tình hình biến động thị trường nguyên vật liệu, nhiên liệu giới CÁC BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT 2.1 Thực trạng ảnh hưởng lạm phát đến kinh tế năm 2010 - 2011 Đối với nước, trình bày trên, nước ta bước vào ngưỡng đầu nước có mức thu nhập trung bình, kết cấu sở hạ tầng kinh tế nhiều bất cập yếu Kinh nghiệm phát triển kinh tế giới cho thấy mức thu nhập trung bình bẫy nhiều nước phát triển giới Khi tâm lý thỏa mãn lan tràn dân cư nhà lãnh đạo; quyền lợi nhóm người xã hội trỗi dậy, đan xen ràng buộc lẫn kìm hãm trình cải cách kinh tế; tham ơ, tham nhũng bóp méo quan hệ đời sống kinh tế xã hội Trong bối cảnh khơng có sách đắn có ý nghĩa chiến lược mang lại cho kinh tế có thay đổi chất, đạt tới tầm phát triển cao sau nhiều năm luẩn quẩn ngưỡng thu nhập trung bình Tại Việt Nam, Đảng Nhà nước ta nhìn thẳng vào tồn tại, yếu kinh tế kiên đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế tảng ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội Chỉ có vậy, củng cố niềm tin nhân dân, phát huy ý chí, tâm tồn Đảng, toàn dân toàn quân đưa nghiệp phát triển kinh tế đất nước lên tầm cao có thay đổi chất, đưa nước ta từ nước có mức thu nhập trung bình thành nước nước công nghiệp vào năm 2020 Về phía quốc tế, thực thơng điệp phấn khởi cộng đồng nhà tài trợ, nhà đầu tư trực tiếp lẫn gián tiếp vào Việt Nam Đất nước ta quốc tế đánh giá nước có trị vững vàng, ổn định; trật tự, an ninh bảo đảm Trong giai đoạn kinh tế vĩ mô ổn định Việt Nam thực trở thành điểm đến lý tưởng đầu tư nước Tuy nhiên, năm vừa qua lạm phát gia tăng, kinh tế vĩ mơ có nhiều biểu khơng ổn định, đầu tư trực tiếp nước ngồi chững lại, đầu tư nước gián tiếp nhỏ giọt Sau khủng hoảng kinh tế - tài giới, có dấu hiệu hồi phục song kinh tế lớn tăng trưởng chậm, khơng rõ nét tiềm ẩn nhiều rủi ro, luồng vốn đầu tư đổ dồn vào nước Đông Nam Á Nhiều nước khu vực phải vất vả tìm giải pháp để hấp thụ luồng vốn cách hiệu nhất, đồng tệ họ liên tục lên giá Trong Việt Nam, luồng vốn im ắng VND liên tục giá Ở thời điểm định thời gian qua đặt vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát không quán nhiều bị đánh đổi lấy mục tiêu kinh tế khác Điều làm giảm lòng tin cộng đồng nhà đầu tư, nhà tài trợ vào môi trường đầu tư Việt Nam Mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư ta bị giảm sút Những sách nêu Đảng Chính phủ khẳng định rõ: Kiềm chế lạm phát, bình ổn kinh tế vĩ mô nhiệm vụ không năm 2011 mà có tính xun suốt cho thời kỳ phát triển tới Bằng việc tổ chức thực thắng lợi chủ trương sách nêu Đảng Chính phủ định khơi thơng luồng vốn đầu tư nước ngồi vào Việt Nam, góp phần giải nhu cầu vốn vơ to lớn cho nghiệp đại hóa, cơng nghiệp hóa kinh tế đất nước, Việt Nam điểm thu hút đầu tư hấp dẫn giới Trong ngắn hạn, khẳng định việc triển khai liệt, đồng giải pháp Nghị 11/NQ-CP định kiềm chế lạm phát, ổn định bước kinh tế vĩ mô Song, kết có trì bền vững hay khơng phụ thuộc vào kết đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế Nói cách khác kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tạo mơi trường thuận lợi cho q trình đổi mơ hình phát triển, cấu lại kinh tế Đến lượt mình, kết thành tựu thu từ đổi mơ hình phát triển cấu lại kinh tế sở kinh tế vững cho kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mơ Nội dung đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế phân tích chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020 quán triệt sâu sắc Nghị Đại hội XI Đảng Đây nội dung phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành liên tục với bước thích hợp vừa có tính kế thừa vừa có tính phát triển Do vậy, đòi hỏi Đảng Chính phủ phải kịp thời có chủ trương, sách, giải pháp cụ thể, thích hợp cho bước 2.2 Các biện pháp kiềm chế lạm phát 2.2.1 Thực sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng Trong số thống kê tỷ lệ lạm phát 11,75% Tổng cục Thống kê đưa yếu tố tiền tệ đóng góp tới 4,65% Vì vậy, phải có biện pháp thực sách tiền tệ cách chặt chẽ điều cần thiết Phải kiểm sốt tăng trưởng tín dụng mức 20% (năm 2010 31%), Cung ứng tiền lưu thông khoảng 15% (năm 2010 26%) đồng thời dành tín dụng ưu tiên cho sản xuất nơng nghiệp, công nghiệp phụ trợ đầu tư cho lĩnh vực thiết yếu khác nguyên tắc điều hành minh bạch Sự sụt giảm lạm phát chủ yếu xuất phát từ hai nguyên nhân chính: - Thứ nhất, tăng giá hàng hoá điện, xăng dầu phản ánh hết vào giá hàng hoá nước Đồng thời, giá nguyên liệu đầu vào ổn định mà phần nhờ suy giảm giá hàng hoá giới - Thứ hai, lạm phát kỳ vọng giảm mạnh nhờ vào sách thắt chặt tiền tệ tun bố cắt giảm đầu tư cơng Chính phủ Điều có nghĩa giải pháp chống lạm phát Chính phủ có tác dụng đánh thẳng vào kỳ vọng lạm phát kinh tế, chưa có tác dụng làm giảm đáng kể tổng cầu chắn chưa thể làm cải thiện nguồn cung để làm giảm lạm phát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ, quan, địa phương thực sách sau: - Thực sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, phối hợp hài hòa sách tiền tệ sách tài khóa để kiềm chế lạm phát; điều hành kiểm soát để bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 20%, tổng phương tiện toán khoảng 15 - 16%; tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ vừa; giảm tốc độ tỷ trọng vay vốn tín dụng khu vực phi sản xuất, lĩnh vực bất động sản, chứng khoán Điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu cơng cụ sách tiền tệ, loại lãi suất lượng tiền cung ứng để bảo đảm kiềm chế lạm phát Nhiều nhà nghiên cứu chứng minh rằng, sách tiền tệ Việt Nam có độ trễ từ – tháng Trong đó, tính từ thời điểm ngân hàng Nhà nước (NHNN) thắt chặt tiền tệ ba tháng, có nghĩa sách tiền tệ chưa có tác dụng đáng kể việc thu hẹp cung tiền tồn kinh tế mà chủ yếu có tác dụng thắt chặt khoản ngân hàng thương mại (NHTM) Do đó, cần thêm khoảng thời gian – tháng để NHTM thu hồi lại lượng tiền cho vay trước sách tiền tệ có tác dụng làm giảm lượng tiền lưu thơng kinh tế, qua làm giảm lạm phát Cho nên, việc nới lỏng tiền tệ nhằm làm giảm lãi suất thời điểm không hợp lý ngược với mục tiêu chống lạm phát Chính phủ Một số lập luận cho rằng, việc trì lãi suất cao dẫn đến tình trạng có doanh nghiệp có rủi ro cao (vì lợi nhuận cao tương ứng) chấp nhận khoản vay lãi suất cao Điều làm rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng tăng cao Tuy nhiên, diễn biến hệ thống ngân hàng cho thấy rủi ro kinh tế tăng cao làm chùn tay ngân hàng việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp, đồng thời hạn mức tăng trưởng tín dụng 20% năm hội cho ngân hàng lựa chọn khách hàng tốt cho Do đó, lo ngại khơng có sở Bên cạnh đó, số ý kiến lo ngại sách tiền tệ thắt chặt kéo dài làm cho lãi suất tăng cao, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Điển tình trạng lãi suất cao tín dụng bị siết chặt ngành bất động sản (BĐS) gây nhiều lo lắng tình trạng phá sản hàng loạt doanh nghiệp BĐS ảnh hưởng trực tiếp đến nợ xấu hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, lập luận khơng phải việc siết chặt tín dụng BĐS buộc doanh nghiệp có khả tài kém, tỷ lệ nợ cao phải giảm giá thành và/hoặc chuyển nhượng lại dự án cho doanh nghiệp có tiềm lực tài tốt Qua đó, giúp sàng lọc lành mạnh hố thị trường BĐS nâng cao chất lượng tín dụng BĐS Xu hướng chuyển nhượng dự án BĐS cách rầm rộ gần chứng minh thị trường khó có khả sụp đổ mà đơn giản nhà đầu tư chờ đợi mức giá hợp lý để tham gia thị trường Đây dấu hiệu tích cực khơng cho thị trường BĐS mà cho hệ thống ngân hàng kinh tế Mặt khác, sụt giảm thị trường BĐS hội tốt cho cá nhân có hội sở hữu nhà giải phần xúc nhà tồn xã hội Những khó khăn tài sách thắt chặt tiền tệ “giúp phá sản” doanh nghiệp hoạt động hiệu dịch chuyển nguồn lực sản xuất doanh nghiệp đến doanh nghiệp hoạt động hiệu Điều giúp kinh tế sử dụng nguồn lực sản xuất cách hiệu có tác dụng làm giảm lạm phát dài hạn Ngồi ra, việc Chính phủ kiên trì sách thắt chặt tiền tệ, cho dù làm cho số doanh nghiệp phá sản phát thơng điệp có tính răn đe doanh nghiệp (và hệ thống ngân hàng) phải tự chịu trách nhiệm với hoạt động kinh doanh khơng có bàn tay cứu giúp Chính phủ hoạt động kinh doanh rủi ro Những thông điệp làm giảm “tâm lý ỷ lại” doanh nghiệp, ngân hàng, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước Chính phủ giúp doanh nghiệp hoạt động an tồn hiệu hơn, qua làm giảm hoạt động đầu lạm phát kinh tế Những lập luận cho thấy rằng, sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp sách giúp loại bỏ doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh không hiệu rủi ro cao Điều giúp kinh tế đạt hiệu cao dài hạn Do đó, việc trì sách thắt chặt tiền tệ cần thiết điều kiện kinh tế Điều hành tỷ giá thị trường ngoại hối linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường Tăng cường quản lý ngoại hối, thực biện pháp cần thiết để tổ chức, cá nhân trước hết tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước bán ngoại tệ cho ngân hàng có nguồn thu mua có nhu cầu hợp lý, bảo đảm khoản ngoại tệ, bình ổn tỷ giá, đáp ứng yêu cầu ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh tăng dự trữ ngoại hối Chính phủ thơng qua Ngân hàng Nhà nước huy động sử dụng nguồn lực để kiểm sốt tỷ giá theo quy định, khơng để thả tỷ giá; không thị trường chợ đen chi phối Các doanh nghiệp phải bán ngoại tệ cho ngân hàng ngân hàng sẵn sàng đáp ứng đầy đủ ngoại tệ cho doanh nghiệp để nhập loại hàng hóa thiết yếu mà nước khơng sản xuất Kiểm sốt chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng; quý II năm 2011 trình Chính phủ ban hành Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập vàng, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng thị trường tự do; ngăn chặn hiệu hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới Pháp luật ta quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, vàng miếng (vàng miếng tổ chức kinh doanh vàng Ngân hàng Nhà nước cấp phép dập vàng miếng) công nhận quyền sau người dân: quyền sở hữu cất trữ vàng miếng, quyền mua bán, trao đổi vàng miếng, quyền gửi vào rút vàng miếng tổ chức tín dụng phép kinh doanh vàng… Tình hình có ngun nhân khách quan chủ quan sau: Nguyên nhân khách quan: Trong thời gian qua, tình hình kinh tế vĩ mơ ta không vững chắc, lạm phát mức cao, VND giá liên tục… điều làm cho niềm tin người dân vào giá trị VND bị giảm sút, tâm lý tiết kiệm nắm giữ ngoại tệ, vàng gia tăng Giá vàng quốc tế tăng mạnh biến động thất thường vượt khả dự báo Nguyên nhân chủ quan: Công tác quản lý thị trường làm chưa tốt Sự phối hợp quan chức Công an, quản lý thị trường, Thanh tra NHNN chưa chặt chẽ thường xun; chế tài xử lý bất cập, khơng phù hợp với tình hình mới, tính răn đe khơng cao; chưa có chế độ đãi ngộ khen thưởng hợp lý để kịp thời động viên tạo điều kiện làm việc cho lực lượng quản lý thị trường Chức quản lý nhà nước vàng bị phân tán, tạo nhiều kẽ hở quản lý Theo qui định Luật NHNN, Ngân hàng Nhà nước có chức quản lý hoạt động kinh doanh vàng, theo qui định hành, NHNN có chức quản lý vàng loại hình hoạt động sau đây: Hoạt động xuất nhập vàng nguyên liệu dạng khối, thỏi, hạt, miếng; hoạt động sản xuất vàng miếng; hoạt động huy động cho vay vàng tổ chức tín dụng; quản lý vàng dự trữ ngoại hối nhà nước Trước tình hình ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ, quan, địa phương quan chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định thu đổi ngoại tệ, kinh doanh vàng Ban hành quy định chế tài xử lý vi phạm, kể việc đình chỉ, rút giấy phép hoạt động, thu tài sản; quy định khen, thưởng việc phát hành vi vi phạm hoạt động thu đổi, mua bán ngoại tệ, vàng Xử lý nghiêm theo pháp luật hành vi cố tình vi phạm Bộ Chính trị rõ: “… nhanh chóng xây dựng chế, sách tăng cường quản lý thị trường ngoại tệ (đơ la) vàng, khắc phục tình trạng đầu tích trữ, bn bán trái phép Có lộ trình biện pháp phù hợp thời kỳ, đảm bảo lợi ích hợp pháp người dân có tài sản này, quan tâm mức nhu cầu đáng doanh nghiệp nhân dân, tránh tạo “cú sốc” tâm lý, gây bất ổn xã hội, khuyến khích, khơng gây trở ngại cho việc thu hút nguồn ngoại tệ từ nước nước, tổ chức lại thị trường kinh doanh vàng” 2.2.2 Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm lượng Theo Tổng cục Thống kê, nhập siêu tháng ước tính khoảng 1,15 tỷ USD, kéo theo tổng nhập siêu quý I-2011 lên tỷ USD ( đó, kim ngạch xuất quý I đạt 19,245 tỷ USD, tăng 33,7% so kỳ năm 2010; nhập 22,274 tỷ USD,tăng23,8%) NHNN giao điều hành tỷ giá thị trường ngoại hối linh hoạt mối quan hệ với lãi suất tiền VN ngoại tệ, số giá tiêu dùng, cán cân thương mại kênh đầu tư khác theo hướng ổn định, góp phần khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, huy động nguồn ngoại tệ chưa thu hút từ DN tầng lớp dân cư, kiều hối, tiền gửi từ bên ngồi vào VN, cải thiện cán cân tốn quốc tế, tạo điều kiện để tăng dự trữ ngoại hối Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu theo đạo Thủ tướng để bảo đảm tốc độ tăng kim ngạch xuất đạt 6% tỷ lệ nhập siêu khoảng 20% năm 2010 Tình trạng nhập siêu lớn từ số thị trường giới nước ta giai đoạn đầu tư phát triển, đầu tư cho sản xuất, với phần nhiều máy móc phải nhập khẩu, sản xuất chưa đủ, hay chưa tự sản xuất đẩy thâm hụt thương mại nước ta ngày tăng Theo chuyên gia, để hạn chế tình trạng nhập siêu, cần phải xây dựng hàng rào kỹ thuật Đặc biệt, cần phân tích rõ cấu nhập số lượng lớn hàng tiêu dùng không thiết yếu, để biết mặt hàng trực tiếp phục vụ sản xuất mặt hàng phục vụ cho sống ngày người dân Trên sở đó, quan quản lý định hướng sách rà sốt để có sở cấp vốn vay nhập hàng, sử dụng biện pháp khác, có việc cấp giấy phép tự động, nhằm hạn chế nhập mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu Việc tăng rào cản thuế phi thuế hàng nhập không thiết yếu phục vụ sản xuất tiêu dùng phải tuân thủ lộ trình giảm thuế cam kết Cụ thể, rà soát lại khoản thuế, dòng thuế với hàng hóa nhập khẩu, nhóm hàng hạn chế nhập áp dụng đến mức cao mà lộ trình WTO cam kết cho phép; nghiên cứu, áp dụng rào cản phi thuế rào cản kỹ thuật, biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, biện pháp tự vệ, trợ cấp biện pháp đối kháng theo điều kiện mà WTO quy định Ngồi ra, cần tăng cường kiểm tra giá tính thuế hàng nhập khâu thông quan, thông qua việc đưa vào danh mục quản lý rủi ro từ 13 nhóm mặt hàng, lên 20 nhóm mặt hàng vào cuối năm 2011 Ban hành quy chế xây dựng, thu thập, cập nhật sở liệu danh mục hàng hóa, biểu thuế phân loại, áp dụng mức thuế hàng hóa xuất nhập Đặc biệt, ngành chức cần tăng cường kiểm tra sau thơng quan, tra việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế với hàng hóa thơng quan thông báo sớm kết kiểm tra, tra phân loại hàng hóa cho khâu thơng quan để DN có biện pháp điều chỉnh kịp thời Như vậy, đến lúc Nhà nước phải đánh thuế cao với nhóm mặt hàng xa xỉ Hiện, quy định WTO không cấm đánh thuế cao, mà quan trọng có thực thi biện pháp hay khơng, chí sử dụng biện pháp khác mà không vi phạm quy định WTO tạo thủ tục hành thuế, hải quan khắt khe mặt hàng tiêu dùng xa xỉ nói Đặc biệt, ngành chức đặt tiêu chuẩn kỹ thuật, an tồn mơi trường, hay biện pháp khác hạn chế ngoại tệ, hạn chế cho vay để nhập hàng xa xỉ không cần thiết Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cơng ty thành viên có kế hoạch huy động tối đa công suất nhà máy điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện mùa khô, ưu tiên bảo đảm điện cho sản xuất; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạo việc sử dụng điện tiết kiệm, phân bổ hợp lý để bảo đảm đáp ứng cho nhu cầu thiết yếu sản xuất đời sống Chủ động áp dụng biện pháp cần thiết, hợp lý thuế, phí để điều tiết lợi nhuận kinh doanh xuất số mặt hàng thép, xi măng… thu từ việc sử dụng số yếu tố đầu vào giá thấp giá thị trường Xem xét, miễn, giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế nguyên liệu đầu vào nhập phục vụ sản xuất xuất ngành hàng nước thiếu nguyên liệu dệt may, da giầy, thuỷ sản, hạt điều, gỗ, dược phẩm,…; tiếp tục thực tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa thực xuất năm 2011 Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai, áp dụng thuế suất thuế nhập ưu đãi đặc biệt theo cam kết thoả thuận thương mại tự do, sách ưu đãi thuế khu phi thuế quan theo quy định Rà soát để giảm thuế mặt hàng nguyên liệu đầu vào sản xuất mà nước chưa sản xuất được; nghiên cứu tăng thuế xuất lên mức phù hợp mặt hàng khơng khuyến khích xuất khẩu, tài ngun, ngun liệu thơ 2.2.3 Thực sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước Chỉ đạo phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 7-8% so với dự toán ngân sách năm 2011 Quốc hội thông qua Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý thu thuế, chống thất thu thuế; tập trung xử lý khoản nợ đọng thuế; triển khai biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng hạn chế phát sinh số nợ thuế Các Bộ, quan, địa phương chủ động xếp lại nhiệm vụ chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên tháng lại dự tốn năm 2011 (khơng bao gồm chi tiền lương khoản có tính chất lương, chi chế độ sách cho người tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo kế hoạch đầu năm) Các Bộ, quan, địa phương tự xác định cụ thể số tiết kiệm, gửi Bộ Tài để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháng năm 2011 Số tiết kiệm thêm 10% Bộ, quan, địa phương tự quản lý; từ quý III năm 2011 xem xét, bố trí cho nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngồi dự tốn chuyển ngân sách Trung ương theo hướng dẫn Bộ Tài Tạm dừng trang bị xe ơ-tơ, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng; giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, ; khơng bố trí kinh phí cho việc chưa thật cấp bách Người đứng đầu quan, đơn vị, địa phương, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm tiết giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, công tác ngồi nước Khơng bổ sung ngân sách ngồi dự tốn, trừ trường hợp thực theo sách, chế độ, phòng chống, khắc phục hậu thiên tai, dịch bệnh Thủ tướng Chính phủ định Xử lý nghiêm, kịp thời, công khai sai phạm Giảm bội chi ngân sách nhà nước năm 2011 xuống 5% GDP Giám sát chặt chẽ việc vay, trả nợ nước doanh nghiệp, vay ngắn hạn Thực rà sốt nợ Chính phủ, nợ quốc gia, hạn chế nợ dự phòng, khơng mở rộng đối tượng phạm vi bảo lãnh Chính phủ Bảo đảm dư nợ Chính phủ, dư nợ cơng, dư nợ nước giới hạn an toàn an toàn tài quốc gia 2.2.4 Bảo đảm nguồn lực thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Bộ Tài giao tăng cường quản lý, bảo đảm tiết kiệm hiệu chi ngân sách nhà nước Sử dụng linh hoạt nguồn vốn để bảo đảm yêu cầu chi ngân sách nhà nước Rà soát, tổng hợp nhu cầu ứng vốn năm 2011 dự án, cơng trình quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng năm 2010 mà ngân sách năm 2011 thiết phải bố trí vốn để thực có nguồn hồn trả vốn ứng 2.2.5 Bảo đảm ổn định, an toàn hệ thống tài - ngân hàng Chính phủ giao NHNN kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng; tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát để đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng tồn hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng để có phương án xử lý kịp thời cần thiết 2.6 Tăng cường bảo đảm an sinh xã hội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ, quan, địa phương: Thực đồng sách an sinh xã hội theo chương trình, dự án, kế hoạch phê duyệt; đẩy mạnh thực giải pháp bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị số 02/NQ-CP Chính phủ Tập trung đạo hỗ trợ giảm nghèo địa phương, xã, thôn, đặc biệt khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo, địa phương nghèo xuất lao động; cho vay học sinh, sinh viên, Chỉ đạo quan, địa phương triển khai thực đầy đủ, kịp thời, đối tượng quy định hỗ trợ đối tượng sách, người có cơng, người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn (già yếu cô đơn, không nơi nương tựa, ), Bộ Tài chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ, quan, địa phương bố trí kinh phí để thực sách an sinh xã hội theo chuẩn nghèo Bộ Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Cơng Thương Bộ, quan, địa phương đạo việc triển khai thực quy định hỗ trợ hộ nghèo giá điện điều chỉnh 2.7 Điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo Tiếp tục thực lộ trình điều hành giá xăng dầu, điện theo chế thị trường Bộ Tài chủ động điều hành linh hoạt giá xăng dầu theo quy định Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2009 Chính phủ kinh doanh xăng dầu, bảo đảm giá xăng dầu nước bám sát giá xăng dầu giới Trong năm 2011 thực điều chỉnh bước giá điện; Bộ Cơng Thương hồn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quý I năm 2011 chế điều hành giá điện theo chế thị trường Nhà nước có sách hỗ trợ hộ nghèo sau điều chỉnh giá điện 2.8 Đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao xã hội Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, quan chủ quản thơng tin, truyền thơng, báo chí: Chỉ đạo quan thông tin, truyền thông, báo chí bám sát chủ trương, sách Đảng Nhà nước nội dung Nghị thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, tiền tệ, giá cả, sách an sinh xã hội, sách hỗ trợ hộ nghèo trực tiếp chịu tác động việc thực điều chỉnh giá điện để nhân dân hiểu, đồng thuận Xử lý nghiêm, kịp thời theo thẩm quyền hành vi đưa tin sai thật, không định hướng Đảng Nhà nước việc thực chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội Các Bộ, quan, ban ngành Trung ương Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạo chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, xác, kịp thời, cơng khai, minh bạch cho báo chí, vấn đề mà dư luận quan tâm KẾT LUẬN Nền kinh tế mớii liên kết để phát triển Nói tình hình Việt Nam nay, Việt Nam gặp khơng khó khăn lạm phát, thị trường tài có diễn biến khó lường Tuy nhiên, Chính phủ nhận vấn đề có giải phát thích hợp, thực liệt nhằm kiềm chế lạm phát, ồn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển biền vững Các giải pháp Chính phủ phát huy tác dụng Đầu tư nước xuất nửa đầu năm tăng cao, số giá tiêu dùng nhập siêu có xu hướng giảm Tuy trước mắt khó khăn nhà kinh tế, chuyên gia lãnh đạo tập đoàn kinh tế hàng đầu giới chia sẻ nhìn nhận lạc quan triển vọng trung dài hạn Việt Nam Triển vọng kiềm chế lạm phát Việt Nam Trong thời kỳ tới đây, lạm phát nước ta tiếp tục mang tính chất đặc trưng kinh tế chuyển đổi Động thái lạm phát chịu quy định nhiều nhân tố bên bên ngoài, ngắn hạn dài hạn, “quen” “lạ” liên quan đến trình tiếp tục chuyển đổi, hồn thiện mơ hình, chế kinh tế thị trường Việt Nam Thứ nhất, trình hội nhập với giới xu hướng tự hóa tồn cầu hóa nhân tố bên ngồi lạ, có tác động hai chiều linh động phức tạp đến động thái lạm phát nước ta Dưới góc độ tích cực làm dịu lạm phát, cho phép nhập nguồn hàng rẻ, dồi từ bên ngoài, trực tiếp làm tăng tổng cung thị trường, điều hòa cân đối cung cầu Đồng thời việc cắt giảm thuế theo quy định AFTA, WTO làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ thuế quan mà chiếm tỷ trọng đáng kể nguồn thu NSNN Việt Nam Các xung lực ổn định tiền tệ tăng lên, bẫy lạm phát gắn với tự hóa ngoại thương khởi động gia tăng tác động Các nhân tố bên ngồi gây ổn định tài - tiền tệ nhiều hơn, mạnh bất chấp mong muốn chủ quan chúng ta, ln có nguy thách thức lực điều tiết vĩ mô Chính phủ Thứ hai, tương lai biến động lạm phát Việt Nam tùy thuộc nhiều vào kết cải cách khu vực kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước (DNNN).Khu vực DNNN chiếm phần chủ yếu NSNN khoản thu lẫn khoản chi (mà chi) Mặt khác, có liên quan mật thiết mạnh mẽ với vấn đề môi trường kinh doanh xã hội Việt Nam lẫn tương lai ... loại lạm phát thành ba mức độ khác nhau: - Lạm phát vừa phải: loại lạm phát xảy giá hàng hóa tăng chậm mức độ số hàng năm (dưới 10% năm) Lạm phát vừa phải gọi lạm phát nước kiệu hay lạm phát. .. Loại lạm phát thường nước trì chất xúc tác để thúc đẩy kinh tế phát triển - Lạm phát cao: loại lạm phát xảy giá hàng hóa tăng mức độ hai số hàng năm (từ 10% - 100% năm) Lạm phát cao gọi lạm phát. .. phát phi mã Lạm phát phi mã gây nhiều tác hại đến phát triển kinh tế - xã hội - Siêu lạm phát: loại lạm phát xảy giá hàng hóa tăng mức độ ba số hàng năm trở lên Siêu lạm phát gọi lạm phát siêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận về kiềm chế lạm phát, Tiểu luận về kiềm chế lạm phát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay