Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại bộ kế hoạch và đầu tư

142 35 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 23:19

LỜI MỞ ĐẦU Một nhiệm vụ quan trọng việc quản lý đầu xây dựng quản lý tốt công tác chuẩn bị đầu tư, có việc lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu Thẩm định dự án xem nhu cầu thiếu sở để định cấp giấy phép đầu Thẩm định dự án tiến hành tất dự án thuộc nguồn vốn, thành phần kinh tế Tuy nhiên, yêu cầu thẩm định dự án khác Trong năm qua, thực chủ trương phát huy nội lực, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế Đảng Nhà nước nhằm tranh thủ tiềm năng, hội để phát triển kinh tế, đầu trực tiếp nước ngồi trở thành phận khơng thể thiếu, đóng góp ngày lớn vào việc thực nhiệm vụ kinh tế xã hội đất nước Là nguồn vốn giữ vai trò quan trọng triển khai theo dự án lớn, Việt Nam cần nhận dự án đầu trực tiếp nước ngồi tốt mang lại lợi ích cho tổng thể kinh tế loại bỏ dự án xấu Để thực mục tiêu đó, q trình đánh giá dự án đầu trực tiếp nước sở thẩm định quan trọng Bộ Kế hoạch Đầu với cách quan đầu mối việc thu hút, quản lý dự án đầu trực tiếp nước thường xuyên trọng tới công tác thẩm định dự án đầu để định đầu đề xuất báo cáo trình Chính Phủ định Để đưa định ngày đắn phát huy mạnh mẽ hiệu qủa nguồn vốn đầu trực tiếp nước , việc nâng cao chất lượng tiến tới hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước đặt ngày xúc Xuất phát từ lý trên, với lòng nhiệt tình muốn nâng cao hiểu biết lĩnh vực thẩm định dự án, thời gian thực tập Văn phòng thẩm định - Bộ Kế hoạch Đầu tư, em tập trung sâu tìm hiểu cơng tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước định chọn đề tài nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước Bộ Kế hoạch Đầu ” Do hiểu biết thời gian thực tập có hạn nên viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn sinh viên để Chuyên đề hoàn thiện Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến giáo Lưu Thị Hương cán Văn phòng thẩm định Bộ Kế hoạch Đầu nơi em thực tập tận tình giúp đỡ em hồn thành chun đề MỤC LỤC CHƯƠNG 1: Lý luận chung công tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước 1.1 Dự án đầu trực tiếp nước 1.1.1.Khái niệm đặc điểm dự án đầu 1.1.2.Dự án đầu trực tiếp nước ngồi 1.1.2.1.Khái niệm, đặc điểm vai trò đầu trực tiếp nước ngồi 1.1.2.2 Các hình thức dự án đầu trực tiếp nước 1.1.2.2.1.Hợp đồng hợp tác kinh doanh 1.1.2.2.2 Doanh nghiệp liên doanh 1.1.2.2.3 Doanh nghiệp 100% vốn nước 1.1.2.2.4 Hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao 1.2.Công tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước 1.2.1.Tổng quan thẩm định dự án 1.2.2 Nội dung thẩm định dự án đầu trực tiếp nước 1.2.2.1 Thẩm định tài dự án 1.2.2.2.Thẩm định cách pháp lý, lực tài nhà đầu nước ngồi Việt Nam 1.2.2.3.Thẩm định lợi ích kinh tế-xã hội 1.2.2.4.Thẩm định kỹ thuật công nghệ 1.2.2.5.Thẩm định mục tiêu dự án 1.2.2.6.Thẩm định mức độ phù hợp mục tiêu dự án với quy hoạch, tính hợp lý việc sử dụng đất, phương án đền bù giải phóng mặt định giá tài sản góp vốn bên Việt Nam 1.2.3 Các bước thẩm định quan đơn vị thực thẩm định dự án đầu trực tiếp nước 1.2.3.1.Các bước thẩm định 1.2.3.2 Cơ quan, đơn vị thực thẩm định 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước 1.2.4.1.Phương pháp thẩm định 1.2.4.2 Lựa chọn đối tác 1.2.4.3.Môi trường pháp luật 1.2.4.4.Thơng tin 1.2.4.5.Quy trình thực thẩm định 1.2.4.6.Quản lý nhà nước đầu trực tiếp nước 1.2.4.7.Đội ngũ cán thẩm định 1.2.4.8 Vấn đề định lượng tiêu chuẩn thẩm định dự án CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước Bộ Kế hoạch Đầu 2.1 Khái quát chung dự án đầu trực tiếp nước thời gian qua 2.1.1 Tình hình cấp giấy phép đầu 2.1.2 Tình hình thực dự án 2.1.3 Đầu trực tiếp nước ngồi theo hình thức đầu 2.1.4 Đầu trực tiếp nước theo ngành, lĩnh vực 2.1.5 Đầu trực tiếp nước theo đối tác đầu 2.2 Quy trình tổ chức thẩm định dự án đầu trực tiếp nước Bộ Kế hoạch Đầu 2.3 Ví dụ thẩm định dự án đầu trực tiếp nước Bộ Kế hoạch Đầu 2.4 Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước Bộ Kế hoạch Đầu CHƯƠNG 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước Bộ Kế hoạch Đầu 3.1 Triển vọng dự án đầu trực tiếp nước Việt Nam 3.2 Giải pháp 3.3 Kiến nghị CHƯƠNG 1: Lý luận chung công tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước 1.1 Dự án đầu trực tiếp nước 1.1.1.Khái niệm đặc điểm dự án đầu Đầu hoạt động bỏ vốn với hy vọng thu lợi tương lai Tầm quan trọng hoạt động đầu tư, đặc điểm phức tạp mặt kỹ thuật, hậu hiệu kinh tế xã hội hoạt động đầu đòi hỏi để tiến hành công đầu phải có chuẩn bị cẩn thận nghiêm túc Sự chuẩn bị thể việc soạn thảo dự án đầu Có nghĩa cơng đầu phải thực theo dự án đạt hiệu mong muốn Dự án đầu tập hợp hoạt động kinh tế đặc thù nhằm tạo nên mục tiêu cụ thể cách có phương pháp sỏ nguồn lực định Một dự án đầu bao gồm thành phần chính: + Mục tiêu dự án thể hai mức: - Mục tiêu phát triển lợi ích kinh tế xã hội thực dự án đem lại - Mục tiêu trước mắt mục đích cụ thể cần đạt việc thực dự án + Các kết quả: kết cụ thể, có định lượng, tạo từ hoạt động khác dự án Đây điều kiện cần thiết để thực mục tiêu dự án + Các hoạt động: nhiệm vụ hành động thực dự án để tạo kết định Những nhiệm vụ hành động với lịch biểu trách nhiệm cụ thể phận thực tạo thành kế hoạch làm việc dự án + Các nguồn lực: vật chất, tài người cần thiết để tiến hành hoạt động dự án Giá trị chi phí nguồn lực vốn đầu cần cho dự án Trong thành phần kết coi cột mốc đánh dấu tiến độ dự án Vì vậy, trình thực dự án phải thường xuyên theo dõi đánh giá kết đạt Những hoạt động có liên quan trực tiếp tới việc tạo kết coi hoạt động chủ yếu phải đặc biệt quan tâm 1.1.2.Dự án đầu trực tiếp nước ngồi 1.1.2.1.Khái niệm, đặc điểm vai trò đầu trực tiếp nước ( FDI) Đầu trực tiếp nước việc nhà đầu nước đưa vào nước sở vốn tài sản để tiến hành hoạt động đầu Đầu trực tiếp nước hình thức chủ yếu đầu quốc tế bao gồm đầu trực tiếp ( FDI ),đầu qua thị trường chứng khoán (porfolio), cho vay tổ chức kinh tế ngân hàng nước (vay thương mại ), nguồn vốn viện trợ phát triển thức ( ODA) Vay thương mại lãi suất cao nên dễ trở thành gánh nặng nợ nước tương lai Viện trợ bao gồm viện trợ khơng hồn lại cho vay dài hạn với lãi suất thấp từ tổ chức quốc tế phủ nước tiên tiến Viện trợ khơng hồn lại khơng trở thành nợ nước ngồi quy mơ nhỏ thường giới hạn lĩnh vực văn hoá, giáo dục cứu trợ Đầu qua thị trường chứng khoán không trở thành nợ thay đổi đột ngột hành động ( bán chứng khoán, rút tiền nước) nhà đầu nước ảnh hưởng mạnh đến thị trường vốn, gây biến động tỷ giá mặt khác kinh tế vĩ mô Đầu trực tiếp nước ( FDI ) hình thức đầu khơng trở thành nợ Đây nguồn vốn có tính chất “bén rễ” xứ nên không dễ rút thời gian ngắn Ngồi ra, đầu trực tiếp nước ngồi khơng đầu vốn mà đầu cơng nghệ tri thức kinh doanh nên dễ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp đại phát triển kinh tế FDI có đặc điểm chủ yếu sau: + Đây hình thức đầu vốn nhân chủ đầu tự định đầu , định sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm lỗ lãi Hình thức mang tính khả thi hiệu kinh tế cao, khơng có ràng buộc trị , không để lại gánh nặng nợ nần cho kinh tế + Chủ đầu nước điều hành toàn hoạt động đầu doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, tham gia điều hành doanh nghiệp liên doanh tuỳ theo tỷ lệ góp vốn Đối với nhiều nước khu vực, chủ đầu thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước số lĩnh vực định tham gia liên doanh với số vốn cổ phần bên nước nhỏ 49%, 51% cổ phần lại nước chủ nhà nắm giữ Trong đó, Luật đầu nước ngồi Việt Nam cho phép rộng rãi hình thức 100% vốn nước ngồi quy định bên nước ngồi phải góp tối thiểu 30% vốn pháp định dự án + Thông qua đầu nước ngồi, nước chủ nhà tiếp nhận cơng nghệ, kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý Đây mục tiêu mà hình thức đầu khác không giải + Nguồn vốn đầu không bao gồm vốn đầu ban đầu chủ đầu hình thức vốn pháp định mà q trình hoạt động, bao gồm vốn vay doanh nghiệp để triển khai mở rộng dự án vốn đầu từ nguồn lợi nhuận thu Do đặc điểm mạnh riêng có phụ thuộc vào mối quan hệ trị hai bên; bên nước trực tiếp tham gia quản lý sản xuất kinh doanh nên mức độ khả thi dự án cao, họ quan tâm đến hiệu kinh doanh, lựa chọn cơng nghệ thích hợp, nâng cao trình độ quản lý tay nghề công nhân có quyền lợi gắn chặt với dự án Đầu trực tiếp nước ngồi ngày có vai trò to lớn việc thúc đẩy trình phát triển kinh tế nước đầu nước nhận đầu Cụ thể là: + Đối với nước đầu , đầu nước giúp nâng cao hiệu sử dụng lợi sản xuất nơi tiếp nhận đầu , hạ giá thành sản phẩm nâng cao tỷ suất lợi nhuận vốn đầu xây dựng, thị trường cung cấp nguyên liệu ổn định với giá phải Mặt khác, đầu nước giúp bành trướng sức mạnh kinh tế nâng cao uy tín trị Thơng qua việc xây dựng nhà máy sản xuất thị trường tiêu thụ nướcnước đầu mở rộng thị trường tiêu thụ, tránh hàng rào bảo hộ mậu dịch nước + Đối với nước nhận đầu : có hai dòng chảy vốn đầu nước ngồi Đó dòng chảy vào nước phát triển dòng chảy vào nước phát triển - Đối với nước kinh tế phát triển, FDI có tác dụng lớn việc giải khó khăn kinh tế, xã hội thất nghiệp lạm phát… Qua FDI, tổ chức kinh tế nước ngồi mua lại cơng ty, doanh nghiệp có nguy bị phá sản giúp cải thiện tình hình tốn tạo cơng ăn việc làm cho người lao động FDI tạo điều kiện tăng thu ngân sách hình thức loại thuế để cải thiện tình hình bội chi ngân sách , tạo mơi trường cạnh tranh thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, giúp người lao động cán quản lý học hỏi kinh nghiệm quản lý nước khác - Đối với nước phát triển, FDI giúp đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế thông qua việc tạo doanh nghiệp mới, thu hút thêm lao động, giải phần nạn thất nghiệp nước Theo thống Liên hợp quốc, số người thất nghiệp bán thất nghiệp nước phát triển chiếm khoảng 35- 38% tổng số lao động FDI giúp nước phát triển khắc phục tình trạng thiếu vốn kéo dài Nhờ vậy, mâu thuẫn nhu cầu phát triển to lớn với nguồn tài khan giải quyết, đặc biệt thời kỳ đầu q trình cơng nghiệp hố_ thời kỳ mà thơng thường đòi hỏi đầu tỷ lệ vốn lớn giai đoạn sau lớn nhiều lần khả tự cung ứng từ bên FDI phương thức đầu phù hợp với nước phát triển, tránh tình trạng tích luỹ q căng thẳng dẫn đến méo mó kinh tế khơng đáng xảy Theo sau FDI máy móc, thiết bị cơng nghệ giúp nước phát triển tiếp cận với khoa học kỹ thuật Q trình đưa cơng nghệ vào sản xuất giúp tiết kiệm chi phí nâng cao khả cạnh tranh nước phát triển thị trường quốc tế Cùng với FDI, kiến thức quản lý kinh tế xã hội đại du nhập vào nước phát triển, tổ chức sản xuất nước bắt kịp phương thức quản lý công nghiệp đại, lực lượng lao động quen dần với phong cách làm việc công nghiệp hình thành dần đội ngũ nhà doanh nghiệp giỏi FDI giúp nước phát triển mở cửa thị trường hàng hố nước ngồi kèm với hoạt động marketing mở rộng không ngừng Do công ty độc quyền quốc gia đầu trực tiếp vào nước phát triển mà nước bước vào thị trường xa lạ, chí xem “ lãnh địa cấm kỵ ” họ trước 10 Trong phạm vi quốc gia, đầu trực tiếp nước hoạt động phức tạp, liên quan đến thẩm quyền trách nhiệm quan quản lý khác Vì để tạo nguồn thông tin tốt cho công tác thẩm định cần có phối hợp chặt chẽ quan nhà nước cấp Vấn đề then chốt nhằm đảm bảo trì chế độ báo cáo định kỳ theo quy định Ngoài chế độ báo cáo thống theo quy định chung nhà nước, Sở kế hoạch đầu cần có báo cáo thơng tin nhanh tình hình đầu nước ngồi địa bàn để Bộ Kế hoạch Đầu kịp thời nắm bắt xử lý vấn đề phát sinh Những năm gần đây, có bước nhảy vọt ngành viễn thông, mạng thông tin kinh tế giúp cho việc khai thác thông tin nhanh chóng hiệu Tuy nhiên, chưa có định huớng cụ thể, chưa có hoạch định đắn để mạng thơng tin toàn cầu phục vụ đắc lực tối đa cho quan cần nắm bắt thông tin quan thẩm định Vấn đề mấu chốt hạn chế việc khai thác mạng thơng tin tồn cầu giá cước truy nhập, cước viễn thông quốc tế cao thời gian gần có điều chỉnh giảm giá cước Thiết nghĩ Tổng cục bưu điện cần tiếp tục có cải tiến nhằm đạt tới mức giá chung nước khu vực giới để thơng tin đến đối tượng có nhu cầu cách hiệu tốn Để có nguồn thơng tin tốt vấn đề lưu trữ xử lý thông tin quan trọng Với giúp đỡ công nghệ tin học, Bộ Kế hoạch Đầu cần xây dựng khơng ngừng hồn thiện phương pháp thu thập, phân tích , xử lý lưu trữ thơng tin có hiệu Trung tâm thơng tin Bộ Kế hoạch Đầu nguồn cung cấp thông tin quan trọng phục vụ không nhỏ cho công tác Bộ Tuy nhiên cần phải cải tiến hoạt động đội ngũ nhân viên việc khai thác xử lý thơng tin mạng máy tính, đồng thời 128 nâng cấp hệ thống máy tính để khai thác có hiệu nguồn thông tin số lượng chất lượng 3.2.4 Giải pháp xây dựng quy trình thẩm định hợp lý Khâu có ý nghĩa quan trọng trình thẩm định dự án thực công việc thẩm định Để thực tơt khâu cần phải có quy trình thực thẩm định hợp lý, khoa học Do nhiệm vụ tổng quát công tác thẩm định dự án là: Thứ nhất: phân tích đánh giá tính khả thi dự án mặt Thứ hai: đề xuất kiến nghị với nhà nước liệu chấp nhận hay không chấp nhận dự án Tức công việc thứ chủ yếu xem xét đánh giá chuyên môn, công việc thứ hai lựa chọn phương án điều kiện phù hợp nên để công tác thẩm định cặn kẽ xác, việc tổ chức thẩm định dự án nên chia thành viên tham gia thẩm định thành hai khối: + Khối chuyên môn: gồm quan chun mơn chun gia có trình độ chun mơn cao liên quan đến nội dung dự án + Khối quản lý: gồm quan chuyên gia quản lý (ngành, lãnh thổ) có hiểu biết chung chun mơn khơng sâu chun ngành Đối với khối vấn chun mơn, có cách sử dụng vấn sau: Thành lập nhóm chuyên gia: bao gồm chuyên gia làm việc Bộ, sở quản lý chuyên ngành, có thêm vài chuyên gia độc lập từ viện nghiên cứu, trường đại học bên Trong trường hợp cần thiết, nhóm chuyên gia chia thành tiểu ban chuyên môn để thực đánh giá theo nơị dung chun mơn Ví dụ: tiểu ban công nghệ, tiều ban xây dựng, tiểu ban kinh tế… Các vấn độc lập ngồi nước: tổ chức cá nhân có trình độ chun mơn cao lĩnh vực có liên quan Các tổ 129 chức vấn chuyên gia làm nhiệm vụ phản biện toàn phần dự án theo chuyên đề Tuỳ thuộc nội dung, tính chất dự án cụ thể, Bộ Kế hoạch Đầu trình người có thẩm quyền định thành lập Nhóm chuyên gia chọn vấn phản biện để tiến hành thẩm định dự án Cách thức sử dụng vấn chuyên môn thẩm định dự án áp dụng cách linh hoạt: đầy đủ hình thức tổ chức nói (có nhóm chun gia, có vấn độc lập), sử dụng hay vài hình thức nêu (chỉ gồm nhóm chuyên gia hay vài tiểu ban chun mơn, chí u cầu vài chuyên gia phản biện) Trên sở ý kiến vấn chun mơn nói trên, quan thẩm định xem xét định để có ý kiến trình người có thẩm quyền định đầu Mặt khác, Bộ Kế hoạch Đầu tư_ với cách quan thẩm định _ cần phối hợp với Bộ chuyên ngành, Hiệp hội vấn để hình thành mạng lưới đội ngũ chuyên gia tổ chức vấn tương đối ổn định, có mối quan hệ thường xuyên để huy động nhanh, đáp ứng kịp thời u cầu cơng tác thẩm định Nhóm chun gia liên ngành, tiểu ban chuyên môn vấn độc lập cần sử dụng thông tin, trao đổi, phối hợp với trình thẩm định đánh giá dự án theo nhiệm vụ giao Việc thực tốt quy trình thẩm định hợp lý mặt đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý ngành phối hợp ngành, địa phương việc đánh giá thẩm định dự án, đồng thời đảm bảo tính khách quan, cho phép phân tích sâu sắc, có khoa học thực tế vấn đề chuyên môn, giúp Bộ Kế hoạch Đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm định 3.2.5 Giải pháp cải cách công tác thẩm định dự án FDI Thông thường, nhà đầu nước ngồi đơi bên Việt Nam quan tâm nhiều đến hiệu tài dự án, đứng lợi ích 130 riêng nhà đầu hiệu cao lợi nhuận thu Trong đó, nhà nước khuyến khích nhiều hay dự án đầu trực tiếp nước ngồi khơng vào hiệu tài nhân tố làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, đóng góp vào phát triển kinh tế Đối với dự án đầu trực tiếp nước ngoài, hiệu kinh tế xã hội phải lấy làm tiêu chuẩn để xác định phương hướng lựa chọn dự án Do đó, thẩm định xem xét dự án đầu trực tiếp nước cần phải đặt hiệu kinh tế xã hội lên coi phương hướng biện pháp khuyến khích đầu Xuất phát từ tinh thần đó, việc cải cách cơng tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước cần phải theo hướng: quan thẩm định không nên can thiệp sâu vào tính tốn kinh doanh chủ đầu đặc biệt đơí với hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước mà cần trở lại chức đảm bảo lợi ích nhà nước khn khổ pháp luật.Trong luận chứng kinh tế-kỹ thuật cần ý nhiều đến phần giải trình lợi ích kinh tế xã hội dự án triển khai đem lại cho toàn nên kinh tế Các tiêu tài (NPV,IRR…) việc chủ đầu Cơ quan thẩm định khơng nên coi điều kiện tiên phép đầu hay khơng Tuy nhiên, nói khơng có nghĩa thẩm định mặt tài dự án bị xem nhẹ Riêng hình thức đầu theo hợp đồng BOT, việc thẩm định tính tốn tài cần xem xét tỉ mỉ theo hình thức này, sau giai đoạn đặc quyền, dự án chuyển giao lại cho Chính phủ Việt Nam, nghĩa phải hoàn toàn gánh chịu hậu mặt tàidự án BOT không thẩm định kỹ mang lại Cần có phối hợp chặt chẽ quan thẩm định bên Việt Nam thực dự án liên doanh Điều giúp tiết kiệm thời gian chi phí Chẳng hạn bên Việt Nam tìm hiểu đối tác 131 đầu phối hợp với quan thẩm định để điều tra Hoặc thực nghiên cứu khả thi, nhiều cơng đoạn phối hợp để kiểm tra nghiên cứu, chứng minh tính đắn việc nghiên cứu để đến thẩm định khơng phải thực bước Một điều đáng nói phần lớn liên doanh, phía Việt Nam thường góp vốn quyền sử dụng đất, đối tác nước ngồi góp vốn vật trang thiết bị phần tiền mặt Lợi dụng bất cập nhà kinh doanh Việt Nam nên phía nước ngồi đưa vào nhiều liên doanh thiết bị cũ không đồng khai khống giá cao thực tế Thiệt hại mặt to lớn Do đó, để hạn chế bớt hậu đáng tiếc xảy ra, Bộ Kế hoạch Đầu thẩm định hồ sơ giấy tờ để cấp giấy phép đầu mà nên bắt buộc kiểm tra tiến độ góp vốn bên liên doanh để có sở pháp lý khẳng định giá trị góp vốn, giúp cho phía Việt Nam khơng phải gánh chịu hậu xấu xảy 3.2.6 Giải pháp xác định tiêu chuẩn phân tích thẩm định, đánh giá dự án Để thẩm định đánh giá dự án, vấn đề quan trọng cần thiết việc sử dụng tiêu kinh tế kỹ thuật Việc sử dụng tiêu kinh tế kỹ thuật cần phải giải hai vấn đề định lượng xác định tiêu chuẩn để đánh giá tiêu Khâu yếu cơng tác thẩm định hai vấn đề Để khắc phục mặt yếu này, cần phải có số giải pháp kịp thời đòi hỏi nỗ lực phối hợp quan chuyên môn có liên quan: + Cần nhanh chóng thống nội dung, phương pháp đo lường số tiêu tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, tính tốn yếu tố lạm phát tiêu tài chính, tiêu phương pháp tính tiêu đánh giá kinh tế, tiêu đánh giá yếu tố xã hội… 132 + Xây dựng tiêu hướng dẫn tiêu chuẩn áp dụng cho loại hình dự án, đặc biệt tiêu phân tích tài + Phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường quan khác có liên quan việc khai thác thông tin tiêu kinh tế kỹ thuật có tính chất kinh nghiệm, thực tế ngồi nước, đặc biệt thơng tin công nghệ, thiết bị, giá loại vật thiết bị, tỷ lệ chi phí vấn, chuyển giao công nghệ Những điểm cần phải đặc biệt trọng quan đầu tổng hợp không Bộ Kế hoạch Đầu mà khác Bộ tài chính, Bộ xây dựng, Bộ thương mại, Bộ khoa học công nghệ môi trường địa phương Việc nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tiêu hướng dẫn cần thiết cho công tác thẩm định, chúng sở cho việc đánh giá dự án 3.2.7 Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đầu nước Một mục tiêu hoạt động đầu nước xây dựng cấu vốn đầu nước hợp lý, làm cho nguồn vốn thực thúc đẩy phát triển toàn diện tất lĩnh vực địạ bàn, đặc biệt địa bàn có điều kiện khó khăn Tuy nhiên, thời gian qua, cấu vốn đầu nước chưa thực phân bố hợp lý, chủ yếu tập trung vào số ngành công nghiệp đại mang lại lợi nhuận cao khu vực có điều kiện tự nhiên môi trường đầu tốt Vì vậy,để tránh cân đối, việc xem xét thẩm định dự án cụ thể phải có ý kiến Bộ chuyên ngành nhằm đảm bảo dự án phù hợp với quy hoạch, khắc phục tình trạng tải, cung lớn cầu, chèn ép sản xuất nước độc quyền Cần gấp rút xây dựng quy hoạch đầu nước phận quy hoạch tổng thể nguồn lực chung nước; phải gắn chặt 133 với quy hoạch ngành, lãnh thổ, tổng sản phẩm chủ yếu Trong quy hoạch cần khuyến khích mạnh mẽ dự án vào cá ngành chế biến xuất công nghệ cao, cơng nghiệp khí, điện tử, lượng, ngành ta mạnh nguyên liệu lao động nhằm góp phần làm biến đổi cấu kinh tế phân công lao động xã hội Xây dựng danh mục dự án gọi vốn đầu nước quốc gia cho thời kỳ 2001-2005, xác định rõ sản phẩm , công suất, tiến độ công nghệ, thị trường tiêu thụ, địa bàn thực dự án, sách khuyến khích, ưu đãi Bên cạnh đó, công tác thẩm định hỗ trợ đắc lực giảm bớt tính phức tạp đáng kể mà đạt mục tiêu hiệu thông qua việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu Hoạt động nhằm khuyến khích đầu nước ngồi vào ngành mà Việt Nam mạnh nguyên liệu, lao động, ưu tiên nhà đầu có tiềm tài nắm bắt cơng nghệ nguồn, dự áncơng nghệ đại Đồng thời có sách ưu đãi đặc biệt đầu vào vùng sâu vùng xa Để hoạt động cóhiệu quả, hệ thống xúc tiến cần phải tổ chức lại theo hướng: + Hoạch định chiến lược xúc tiến đầu nhằm đáp ứng nhu cầu mục tiêu ổn định phát triển kinh tế xã hội + Củng cố phận xúc tiến đầu đủ mạnh đội ngũ, mạnh trình độ, lực, theo hướng tập trung hố cao độ không phân tán, manh mún + Tăng cường có kế hoạch đưa Bộ, Viện, Trường quan làm công tác đối ngoại tham gia vào hoạt động xúc tiến đầu tư, phối hợp chương trình nghiên cứu nhằm tạo chủ động giao tiếp xử lý quan hệ với bên + Thiết lập quan hệ với quan quản lý nhà nước đầu số nước để trao đổi thông tin, kinh nghiệm Đẩy mạnh quan hệ với 134 công ty vấn pháp luật, dịch vụ đầu quốc tế để có nguồn thơng tin có trợ giúp công tác xây dựng luật vận động đầu + Tổ chức mạnh mạng lưới xúc tiến đầu số nước, khu vực trọng yếu Tranh thủ giúp đỡ tổ chức quốc tế UNDP, UNIDO…và Việt kiều nước để giới thiệu môi trường đầu Việt Nam + Sắp xếp lại công ty, trung tâm dịch vụ, vấn đầu tư, kiên bãi bỏ xử lý nghiêm khắc với tổ chức yếu làm xấu môi trường đầu Việt Nam Xem lại công ty nhân, trách nhiệm hữu hạn làm chức vấn lĩnh vực đầu tư, cần thiết phải thu hồi giấy phép công ty hoạt động khơng có hiệu + Hoạt động vấn đầu phải giúp chủ đầu có hội chọn đối tác Đặc biệt công tác lựa chọn thẩm tra xác đối tác đầu nước Bên cạnh viêc tổ chức lại hệ thống xúc tiến đầu tư, số biện pháp khác cần thiết phải thực Đó là: + Hồn chỉnh quy trình ban hành văn pháp quy để ngăn chặn việc Bộ, ngành, địa phương ban hành văn trái quy định chung thực khơng nghiêm định Chính phủ lĩnh vực đầu nước ngồi Rà sốt có hệ thống văn ngành, cấp liên quan đến hoạt động đầu nước + Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ Bộ, ngành, UBND tỉnh việc quản lý hoạt động đầu nước theo thẩm quyền trách nhiệm + Quy định rõ ràng, minh bạch thủ tục hành chính, cơng khai quy trình, thời hạn, trách nhiệm xử lý; giảm đầu mối, giảm thủ tục không cần thiết nhằm tạo nên chuyển biến cải cách hành 135 lĩnh vực đầu nước ngồi; trì thường xun gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng nhà đầu + Từng bước mở rộng phạm vi dự án thuộc diện đăng ký cấp giấy phép đầu tư, bước thực thí điểm chế đăng ký đầu Cơ chế thẩm định cấp giấy phép đầu nên thực dự án lớn thực quan trọng để tập trung nhiều thời gian công sức vào việc thẩm định dự án + Ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc tượng sách nhiễu, cửa quyền, tiêu cực tắc trách công việc cán công quyền 3.1.8 Giải pháp nâng cao chất lượng người Một yếu tố khiến cho công tác thẩm định dự án chưa đạt hiệu mong muốn phận cán làm cơng tác thẩm định chưa trang bị kiến thức đầy đủ cập nhật dự án kỹ thẩm định dự án Vì vậy, để cơng tác thẩm định tốt hơn, cán thẩm định phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới, quy định nhà nước có liên quan đến lĩnh vực đầu Đây quy định có tính chất nghiêm ngặt chặt chẽ để bảo vệ lợi ích nhà nước, chủ đầu cộng đồng Bên cạnh đó, nhiệm vụ khơng thể thiếu mang tính cấp bách đẩy mạnh cơng tác đào tạo Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ nghiệp vụ từ trước đến Bộ Kế hoạch Đầu quan tâm coi nhiệm vụ quan trọng Các cán Bộ Kế hoạch Đầu nói chung cán chun trách cơng tác thẩm định nói riêng cử đào tạo nhiều loại hình khác nhau, ngồi nước Tuy nhiên với nhu cầu đòi hỏi cấp bách đội ngũ làm công tác thẩm định dự án, thiết thực phải mở thêm lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán 136 chuyên môn Bên cạnh việc trang bị hệ thống lý thuyết đầy đủ cập nhật, cần trọng kỹ thực hành chương trình phần mềm thẩm định trực tiếp máy vi tính với ví dụ thực tế, cụ thể phương pháp truyền đạt chiều khơng kích thích tính tích cực, chủ động khơng đạt mục tiêu nâng cao kỹ thực hành cho đối tượng làm công tác thực tế Với lớp học, chương trình tập huấn nghiệp vụ hạn chế tiêu, cần ưu tiên tuyển chọn cán trang bị có tích luỹ kiến thức tương đối thẩm định dự án, có khả tiếp thu hướng dẫn lại nghiệp vụ cơng tác quan Có vậy, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán thẩm định mang lại kết thiết thực tiết kiệm chi phí Bên cạnh bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ cán thẩm định thiết phải nâng cao trình độ ngoại ngữ Do đặc thù dự án đầu trực tiếp nước ngồi phải tiếp xúc với hồ sơ văn tiếng nước nên việc trang bị kiến thức ngoại ngữ chun mơn u cầu khơng thể thiếu Vì vậy, bên cạnh việc mở rộng lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Bộ cần mở thêm lớp trang bị kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành với giáo viên chuyên gia ngoại ngữ có kiến thức nghiệp vụ nước Cần sớm tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán thẩm định theo hướng chun mơn hóa Có vậy, Bộ Kế hoạch Đầu đào tạo chuyên gia chuyên sâu mặt nghiệp vụ, loại dự án, đặc biệt nghiệp vụ đặc thù Trên sở tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán kết hợp với quy hoạch cán bộ, việc lập kế hoạch đào tạo đối tượng, hiệu cao Mặt khác, sở tiêu chuẩn hoá cán cơng khai hố, đội ngũ cán có điều kiện chủ động trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, phát huy cao độ ý chí nghị lực mình, tự tin trình phấn đấu cơng tác 137 Cần đa dạng hóa loại hình đào tạo Bộ Kế hoạch Đầu đơn vị then chốt, tập trung nhiều cán quản lý kinh tế, quản lý dự án nơi cung cấp nhiều cán quản lý cho hệ thống Sở kế hoạch đầu tỉnh phạm vi tồn quốc Vì vậy, đẩy mạnh công tác đào tạo cần phải gắn liền với thực đa dạng hoá đào tạo, phù hợp với nhu cầu đào tạo địa phương, lĩnh vực chun mơn Chỉ có đa dạng hố loại hình đào tạo phát huy nội lực cán nhân viên, đơn vị thành viên toàn hệ thống, thực mục tiêu cập nhật kiến thức, vừa nâng cao trình độ cán tại, vừa chuẩn bị nguồn cán cho tương lai để sớm thực tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán Xây dựng trung tâm đào tạo Bộ thật trở thành trung tâm mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cán nhân viên Từ thành lập, Bộ Kế hoạch Đầu tập trung kinh phí đào tạo bồi dưỡng quan để mở lớp tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế cho gần 200 người, lớp nghiệp vụ cho 512 người, lớp chức trung cấp lý luận 62 người ngoại ngữ anh văn 135 người Với cách tổ chức tạo nên đội ngũ đơng đảo cán nâng cao trình độ, kiến thức đáp ứng yêu cầu công tác Bộ Kế hoạch Đầu mở lớp tập huấn cho tỉnh thành phố công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư, thẩm định dự án, đấu thầu, quản lý ODA…cho hàng nghìn lượt người Công tác cần tiếp tục phát huy mở rộng: + Cần tăng cường trang thiết bị phục vụ cơng tác giảng dạy tốt hơn, có thêm số phòng học, hội trường, thư viện, phòng đọc rộng rãi + Xây dựng kế hoạch đào tạo gắn liền với việc tổ chức biên soạn thẩm định, xét duyệt tài liệu, giáo trình đào tạo Phát huy chức Trung tâm thông tin Tạp chí kinh tế dự báo việc cung 138 cấp thông tin cập nhật tài liệu tham khảo lĩnh vực kinh tế thẩm định dự án, quản lý ODA, đầu nước ngoài, đấu thầu… Song song với đào tạo, cần có sách tuyển dụng cán hợp lý cán trẻ để thu hút người có lực trình độ đào tạo chuyên sâu nước lĩnh vực thẩm định dự án Bên cạnh đó, cần thưòng xun mời chun gia giỏi làm cố vấn hay cộng tác viên phối hợp với cán Bộ Kế hoạch Đầu cơng tác thẩm định 3.1.9 Giải pháp hồn thiện hệ thống luật pháp sửa đổi số sách liên quan đến hoạt động đầu nước Xây dựng hệ thống pháp luật hấp dẫn, thơng thống, rõ ràng, ổn định mang tính cạnh tranh cao so với nước khu vực Triển khai việc nghiên cứu để tiến tới xây dựng Bộ luật đầu chung cho đầu nước đầu nước Hoàn thiện hệ thống pháp lý chung kinh tế để tạo lập môi trường kinh doanh ổn định, bình đẳng, sớm ban hành Luật kinh doanh bất động sản, Luật hải quan, Luật cạnh tranh chống độc quyền… Sửa đổi thuế thu nhập cá nhân người lao động Việt Nam làm việc doanh nghiệp đầu nước Hoàn chỉnh hệ thống thuế xuất nhập khẩu, VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt Hoàn thiện quy định hợp đồng kinh tế, sở hữu trí tuệ, cải tiến hệ thống tín dụng, bảo lãnh đầu tư, phá sản doanh nghiệp đầu nước Đa dạng hố hình thức đầu trực tiếp nước ngồi để khai thác thêm kênh thu hút đầu mới; cho phép tập đồn lớn có nhiều dự án Việt Nam thành lập công ty quản lý vốn; đẩy nhanh việc thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp đầu nước ngoài, ban hành danh mục lĩnh 139 vực cho phép nhà đầu nước mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam; thành lập số mơ hình khu kinh tế mở Soát lại giá cho thuê đất, miễn giảm tiền thuê đất số năm đầu để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; giải dứt điểm vấn đề đền bù, giải phóng mặt gây ách tắc việc triển khai dự án Giá đền bù, giải phóng mặt phải hợp lý, khơng phân biệt đối xử với dự án đầu nước nước để tránh đẩy giá thuê đất thực tế lên cao Cần sớm chấm dứt chế doanh nghiệp Việt Nam góp vốn giá trị quyền sử dụng đất, chuyển sang thực chế độ nhà nước cho thuê đất Ngân hàng nhà nước với Bộ pháp, Tổng cục địa ban hành văn hướng dẫn việc chấp giá trị quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam; nghiên cứu khả cho phép dự án lớn dự án xây dựng sở hạ tầng chấp quyền sử dụng đất tổ chức tài nước ngồi Xử lý linh hoạt hình thức đầu : Ngồi dự án khơng cấp phép đầu tư, dự án yêu cầu an ninh quốc phòng, giữ gìn sắc dân tộc văn hoá, phong mỹ tục dự án quốc kế dân sinh quan trọng, cần mở rộng danh mục dự án cho phép nhà đầu nước ngồi chủ động lựa chọn hình thức đầu xuất phát từ hiệu qủa sản xuất kinh doanh; xử lý linh hoạt việc cho phép liên doanh số trường hợp chuyển đổi hình thức đầu sang doanh nghiệp 100% vốn nước 100% vốn nước 3.3 Kiến nghị 3.3.1.Kiến nghị với Bộ Kế hoạch Đầu tư; Cần nghiên cứu xây dựng quy trình thẩm định đại, phù hợp với loại hình dự án đầu nhằm hướng đến mục tiêu đơn giản hiệu Thực chức quan thẩm định đứng góc độ nhà nước Chính phủ Tránh can thiệp sâu vào công việc kinh doanh 140 chủ đầu nước mà lơ nhiều mặt làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế xã hội đất nướcdự án đem lại Đẩy mạnh cải cách hành phận tham gia thẩm định định đầu Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin, báo cáo nội Phải để thông tin thông suốt, đầy đủ, không phiến diện, làm sở cho việc cung cấp thông tin cho hoạt động thẩm định dự án nhanh chóng, thuận tiện Khẩn trương xây dựng đề án xác định hệ thống tiêu thẩm định mang tính chuẩn mực tiêu chuẩn đánh giá dự án cho dự án đầu theo lĩnh vực, địa bàn, ngành…để làm sở so sánh, đánh giá dự án định đầu Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng nhà nước việc thẩm định mặt tài dự án đầu nước Cố gắng xây dựng sở tiêu chuẩn thẩm định mặt tài thống chặt chẽ để giảm bớt gánh nặng cho Bộ Kế hoạch Đầu mặt thẩm định tài dự án phép, nhất, khía cạnh tài thẩm định ngân hàng trở thành sở tin cậy để Bộ Kế hoạch Đầu đưa đánh giá cho tính khả thi mặt tài dự án Phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường việc thẩm định mặt kỹ thuật công nghệ dự án Thường xuyên có trao đổi, đào tạo cán thẩm định thuộc chuyên môn kỹ thuật Bộ Kế hoạch Đầu với Bộ khoa học Công nghệ Mơi trường để nâng cao trình độ cập nhật kiến thức công nghệ giới nhằm nâng cao chất lượng thẩm định mặt kỹ thuật công nghệ dự án 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ Bộ có liên quan 141 Chính phủ cần nghiên cứu xây dựng dự án có quy mơ quốc tế việc hình thành trung tâm thơng tin kinh tế Việt Nam Vai trò tương tự siêu thị thơng tin mà từ cá nhân đơn vị có nhu cầu cung cấp thơng tin đầy đủ, nhanh chóng xác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hay điều tra kinh tế Trung tâm hoạt động nguồn thông tin hai chiều, cung cấp cho nước thông tin kinh tế từ nước ngồi ngược laị, Chính phủ đối tác kinh tế nước ngồi tìm thấy thông tin cập nhật mặt thuộc lĩnh vực kinh tế Việt Nam Đề nghị Chính phủ giao cho ngành có liên quan triển khai nghiên cứu Bộ luật đầu chung nhằm tạo nên sở pháp lý tiêu chuẩn ổn định hướng dẫn điều chỉnh có hiệu hoạt động đầu Đề nghị Chính phủ đạo, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương rà soát lại văn pháp quy liên quan đến đầu nước ngoài, bãi bỏ văn bản, loại giấy phép khơng cần thiết; xây dựng quy chế phối hợp với Bộ, ngành , địa phương quản lý hoạt động đầu nước ngoài; xây dựng đề án đăng ký cấp phép đăng ký đầu 142 ... thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước Bộ Kế hoạch Đầu tư 2.3 Ví dụ thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước Bộ Kế hoạch Đầu tư 2.4 Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước. .. 1.2.4.8 Vấn đề định lượng tiêu chuẩn thẩm định dự án CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước Bộ Kế hoạch Đầu tư 2.1 Khái quát chung dự án đầu tư trực tiếp nước ngồi thời... tiếp nước Bộ Kế hoạch Đầu tư CHƯƠNG 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước Bộ Kế hoạch Đầu tư 3.1 Triển vọng dự án đầu tư trực tiếp nước Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại bộ kế hoạch và đầu tư , Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại bộ kế hoạch và đầu tư , Nhân viên địa phương, Các nghĩa vụ tiền mặt trong thời hạn xây dựng, Bảng 7: NHU CẦU NƯỚC VÀ CẤP NƯỚC ĐẾN NĂM 2025

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay