CÁC yếu tố QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN – THEO NHẬN THỨC của KIỂM TOÁN VIÊN tt

61 28 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 22:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THANH XUÂN CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN – THEO NHẬN THỨC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN Chuyên ngành: Kế tốn Mã số: 9340301 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2018       Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Hữu Đức TS Lê Đình Trực Phản biện : Phản biện : Phản biện : Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc gia Thư viện Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM   PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI CLKT có vai trò quan trọng ổn định thị trường vốn CLKT vấn đề quan tâm nhiều bên với mục đích khác Các nhà đầu tư, chủ nợ với mục đích tăng cường thơng tin hữu ích cho định đầu tư/cho vay Các nhà quản lý với mong muốn cân lợi ích chi phí kiểm tốn Các doanh nghiệp kiểm tốn nhằm nâng cao khả cạnh tranh hạn chế rủi ro Điều mang lại tính đa chiều CLKT Trong bối cảnh đó, nhiều nghiên cứu triển khai nhằm xác định yếu tố định CLKT, làm tảng cho việc gia tăng hiểu biết đồng thuận khái niệm CLKT có giải pháp cụ thể để nâng cao CLKT Bên cạnh nghiên cứu giới học thuật tổ chức nghề nghiệp quan quản lý nghề nghiệp cố gắng đưa khung khái niệm CLKT Trong gần hai thập kỷ qua, tổ chức nghề nghiệp FRC, IAASB,  PCAOB ban hành Khuôn mẫu CLKT Khuôn mẫu xác định yếu tố thuộc tính quan trọng CLKT Tại Việt Nam, vấn đề bắt đầu quan tâm năm gần Một số nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến CLKT thực nhiều phương diện khác nhau, khiêm tốn Hầu hết nghiên cứu   sử dụng thuộc tính thuộc KTV, cơng ty kiểm tốn, hay yếu tố tác động từ bên để kiểm tra nhận thức KTV CLKT, mà chưa dựa khuôn khổ đầy đủ đa chiều thuộc tính CLKT Từ vấn đề nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Các yếu tố định chất lượng hoạt động kiểm toán – Theo nhận thức kiểm toán viên” Đặc điểm đề tài tiếp cận khuôn khổ đa chiều CLKT để cung cấp nhìn bao quát Để tìm kiếm gợi ý giải pháp góp phần nâng cao CLHĐKT Việt Nam, đề tài tập trung vào nhận thức KTV, người thực việc kiểm toán MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung xác định yếu tố định CLKT theo nhận thức KTV Việt Nam làm tảng cho việc gợi ý sách nâng cao CLKT Các mục tiêu cụ thể là: (1) Xây dựng khung các yếu tố định CLHĐKT dựa nhận thức KTV (2) Phân tích khác biệt nhận thức chất lượng yếu tố kinh nghiệm môi trường làm việc KTV (3) Phân tích khác biệt nhận thức KTV bên liên quan CLKT, góc độ dịch vụ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   Để đạt mục tiêu đạt mục tiêu đề ra, Luận án thực hai nghiên cứu chính: • Nghiên cứu 1: Nhận thức KTV CLHĐKT Luận án thực khảo sát quan điểm KTV yếu tố định CLKT thang đo Likert phát triển từ Khuôn mẫu CLKT IAASB Các phương pháp sử dụng bao gồm: o Phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xác định yếu tố CLKT theo nhận thức KTV kiểm định phân tích nhân tố khẳng định (CFA) o Kiểm định trung bình (t-test) để xác định khác biệt nhóm KTV • Nghiên cứu 2: Sự khác biệt nhận thức CLKT KTV bên liên quan, bao gồm bên sử dụng bên cung cấp BCTC Luận án sử dụng khung CLDVKT để xây dựng thang đo kiểm tra khác biệt nhận thức CLKT KTV bên liên quan Phương pháp sử dụng phân tích phương sai chiều (One - Way ANOVA) ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU § Đối tượng nghiên cứu Ở nghiên cứu thứ – Đối tượng nghiên cứu KTV làm việc Việt Nam Đối tượng khảo sát bao gồm KTV làm việc công ty kiểm tốn, vị trí   Ở nghiên cứu thứ hai - Đối tượng nghiên cứu KTV bên có lợi ích liên quan (người cung cấp người sử dụng BCTC) Việt Nam Đối tượng khảo sát bao gồm: KTV vị trí khác nhau; Người làm kế toán (đại diện cho người cung cấp BCTC); Các nhà đầu tư cá nhân (đại diện cho người sử dụng bên ngồi) § Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu giới hạn hoạt động kiểm toán BCTC Kiểm toán Độc lập Việt Nam NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN Kết nghiên cứu mang lại đóng góp định khoa học thực tiễn hoạt động kiểm toán Việt Nam, sau: Ø Những đóng góp mặt khoa học: ü Dựa khuôn khổ đầy đủ (Khuôn mẫu CLKT) kiểm định phương pháp luận nghiêm ngặt (CFA), Luận án xây dựng Khung yếu tố định CLHĐKT theo nhận thức KTV có ý nghĩa lý thuyết phù hợp với liệu thực tế Do đó, Khung yếu tố định CLHĐKT hữu ích cho phát triển hướng nghiên cứu đo lường CLKT Việt Nam ü Kết xác định tám yếu tố định CLHĐKT (gồm: Năng lực nhóm kiểm tốn; Chính sách chất lượng cơng ty kiểm toán; Phương pháp luận kiểm toán; Cung cấp thông tin cho ban quản trị quản lý; Công khai cơng ty   kiểm tốn; Giám sát từ bên ngoài; Tương tác bên; Bối cảnh), khác biệt nhận thức CLKT KTV theo kinh nghiệm môi trường làm việc bổ sung hiểu biết sâu sắc yếu tố có ảnh hưởng đến CLKT ü Luận án làm rõ khái niệm CLKT từ hai góc độ Góc độ chất lượng hoạt động (CLHĐKT), góc độ chất lượng dịch vụ (CLDVKT) Điều chưa làm rõ nghiên cứu CLKT Việt Nam trước ü Ngoài ra, kết đạt hạn chế từ nghiên cứu kiểm tra khác biệt nhận thức KTV bên liên quan CLKT, Luận án gợi mở hướng nghiên cứu CLKT góc độ dịch vụ cho nghiên cứu tương lai CLKT Ø Những đóng góp mặt thực tiễn: ü Việc xác định yếu tố định CLHĐKT theo nhận thức KTV, với khác biệt nhận thức KTV quan điểm tổ chức nghề nghiệp CLKT, nhận thức CLKT theo kinh nghiệm môi trường làm việc mang lại gợi ý cho Cơ quan quản lý Nhà nước, Hội Nghề nghiệp, cơng ty kiểm tốn Nhà giáo dục hành động thiết thực nhằm thúc đẩy CLKT ü Bằng chứng khác biệt nhận thức KTV bên liên quan cung cấp nhìn đa chiều CLKT Điều hàm ý hành động cải thiện CLKT phải mang tính cân lợi ích xã hội nhận với chi phí xã hội bỏ   ü Cuối cùng, thang đo khung CLHĐKT theo quan điểm KTV sở tham khảo hữu ích cho việc xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động, cơng ty kiểm tốn Cơ quan thực thi hoạt động kiểm soát CLKT Hội nghề nghiệp KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận án gồm có chương Chương 1- Tổng quan nghiên cứu CLKT xác định vấn đề nghiên cứu; Chương 2- Cơ sở lý thuyết CLKT; Chương - Nhận thức KTV CLHĐKT; Chương - Sự khác biệt nhận thức CLKT KTV bên liên quan; Chương 5: Kết luận hàm ý áp dụng   CHƯƠNG - TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CLKT VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Mục đích chương hệ thống nghiên cứu CLKT giới Việt Nam, qua xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu Luận án Chương gồm ba phần Phần 1, trình bày tổng quan nghiên cứu giới Phần 2, trình bày tổng quan nghiên cứu Việt Nam Phần 3, xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu 1.1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI Trên giới nghiên cứu CLKT thực nhiều Khởi đầu từ nghiên cứu DeAngelo (1981), 36 năm qua nghiên cứu lĩnh vực không ngừng phát triển Bên cạnh nghiên cứu hàn lâm, nghiên cứu tổ chức nghề nghiệp tiến hành cơng bố 10 năm qua Điển hình, vào năm 2006 FRC ban hành thảo luận thúc đẩy CLKT có tiêu đề “Promoting Audit Quality” Và gần nhất, vào năm 2014 IAASB công bố Khn mẫu CLKT (Framework for Audit Quality) Nhìn chung nghiên cứu CLKT tập trung vào hai hướng nghiên cứu chính, là: • Phân tích tương quan: Phân tích quan hệ CLKT với nhân tố tác động đến CLKT Trong nghiên cứu này, CLKT biến phụ thuộc đo lường phương pháp khác Các biến độc lập biến,   nhiều biến Nghiên cứu có phân thành hai hướng tiếp cận nhỏ hơn: − CLKT với chất lượng sản phẩm (đầu ra) kiểm tốn − CLKT với đặc điểm cơng ty kiểm toán Hướng nghiên cứu tương quan chủ yếu giới học thuật thực • Phân tích nhân tố: Phân tích yếu tố cấu thành khái niệm CLKT để hình thành khung CLKT Vì vậy, nghiên cứu này, CLKT không đo lường biến phụ thuộc Nghiên cứu có hướng tiếp cận nhỏ hơn: − Theo yếu tố thuộc thuộc tính cơng ty kiểm tốn KTV − Theo yếu tố cấu thành chất lượng quy trình kiểm tốn − Theo yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ − Theo yếu tố chất lượng tổng thể hoạt động kiểm toán 1.1.1 Hướng nghiên cứu phân tích tương quan Có hai nhánh nghiên cứu nhỏ hướng nghiên cứu phân tích tương quan CLKT Nhánh nghiên cứu thứ phân tích mối quan hệ CLKT với chất lượng đầu kiểm toán Nhánh nghiên cứu thứ hai phân tích mối quan hệ CLKT với đặc điểm cơng ty kiểm tốn 45   “phương pháp luận kiểm toán” đánh giá có tầm quan trọng cao Điểm trung bình đánh giá Partner Staff yếu tố có chênh lệch khơng đáng kể ….Khơng có chứng thống kê khác biệt đánh giá Partner Staff yếu tố: Năng lực nhóm kiểm tốn; Các sách chất lượng cơng ty kiểm tốn; Phương pháp luận kiểm tốn; Sự cung cấp thông tin kịp thời cho ban quản trị quản lý; Sự công khai công ty kiểm tốn; Sự giám sát từ bên ngồi; Tương tác bên Nhưng có chứng có ý nghĩa thống kê khác biệt đánh giá Partner Staff yếu tố: Sự công khai cơng ty kiểm tốn; Bối cảnh … 3.2.2.2 Kiểm định khác biệt hai nhóm Big4 NonBig4 …Nhìn chung Big4 Non-Big4 đánh giá yếu tố quan trọng … Điểm trung bình đánh giá Big4 NonBig4 yếu tố có chênh lệch khơng đáng kể Khơng có chứng thống kê khác biệt đánh giá Big4 Non-Big4 yếu tố: Năng lực nhóm kiểm tốn; Các sách chất lượng cơng ty kiểm tốn; Phương pháp luận kiểm tốn; Sự cung cấp thơng tin kịp thời cho ban quản trị quản lý; Sự công khai cơng ty kiểm tốn; Sự giám sát từ bên ngồi; Tương tác bên Chỉ có chứng có ý nghĩa thống kê khác biệt đánh giá Big4 Non-Big4 yếu tố “Sự cơng khai cơng ty kiểm tốn” 46   … 47   CHƯƠNG – SỰ KHÁC BIỆT VỀ NHẬN THỨC VỀ CLKT CỦA KTV VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN Chương gồm có hai phần Phần tác giả trình bày phương pháp nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu đề Phần tác giả vào trình bày phân tích kết nghiên cứu đạt Mỗi phần trình bày 4.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Để đạt hai mục tiêu nghiên cứu, Luận án phát triển quy trình nghiên cứu định lượng gồm hai phần chính: (1) Phát triển thang đo kiểm tra nhận thức KTV bên liên quan CLKT; (2) Kiểm tra khác biệt đánh giá KTV bên liên quan yếu tố quan trọng CLDVKT 4.1.2 PHÁT TRIỂN THANG ĐO Với đặc thù dịch vụ chuyên nghiệp, người sử dụng bị hạn chế tiếp cận quy trình kiểm tốn bên liên quan không am hiểu sâu hoạt động kiểm tốn Do đó, Luận án sử dụng khung CLDVKT Duff phát triển vào năm 2004 (mơ hình AUDITQUALY), để phát triển thang đo kiểm tra nhận thức KTV bên liên quan CLKT …… § Thang đo ban đầu Thang đo ban đầu gồm có 63 câu hỏi bảy yếu tố theo Khung CLDVKT, có: 56 câu hỏi từ thang đo mơ hình AUDITQUALY; câu hỏi phát triển từ thuộc tính 48   chất lượng quan trọng Khn mẫu CLKT IAASB (2014) … § Thang đo thức Thang đo thức gồm có 53 câu hỏi (trong 46 câu từ thang đo mơ hình AUDITQUALY, câu từ khuôn mẫu CLKT IAASB), thiết kế theo dạng thang đo Likert mức, từ “không quan trọng” đến “rất quan trọng” dùng để kiểm tra nhận thức KTV bên liên quan tầm quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến CLKT 4.1.3 THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU § Thiết kế mẫu o Đối tượng nghiên cứu Đối tượng khảo sát bao gồm: KTV; Người làm kế toán (đại diện cho người cung cấp); Nhà đầu tư cá nhân (đại diện cho người sử dụng) o Cỡ mẫu Bảng câu hỏi khảo sát gửi đến 800 người Số lượng bảng trả lời nhận 300, tỷ lệ phản hồi 37,5% .Mẫu khảo sát cuối có 285 người, có 111 người KTV, 90 người kế toán, 84 nhà đầu tư cá nhân làm việc DN, ngân hàng o Phương pháp chọn mẫu Phương pháp chọn mẫu phi xác suất, chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện sử dụng để thực nghiên cứu 49   Theo phương pháp tất người thuộc đối tượng nghiên cứu đồng ý tham gia lựa chọn vào mẫu § Cơng cụ thu thập liệu o Bảng câu hỏi khảo sát Bảng câu hỏi thiết kế gồm ba phần: - Phần A: “Thông tin khảo sát”, bao gồm 53 câu hỏi yếu tố ảnh hưỏng đến CLKT - Phần B: “Ý kiến bổ sung” - Phần C: “Thông tin cá nhân” o Phương pháp khảo sát Phương pháp khảo sát qua gửi thư (mail survey) kết hợp với phương pháp khảo sát trực tiếp buổi cập nhật kiến thức hàng năm VACPA, VAA tổ chức § Mã hố liệu Dữ liệu sau thu thập xử lý mã hoá Việc mã hoá liệu thực theo cấu trúc Khung CLKT… 4.1.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU …Luận án tiến hành kiểm định giả thuyết khác biệt mức độ đánh giá tầm quan trọng yếu tố có ảnh hưởng đến CLKT KTV, người cung cấp, người sử dụng phương pháp phân tích phương sai chiều (One – Way ANOVA) … 50   Các bước thực kiểm định ANOVA chiều, gồm có: (1) Đánh giá độ tin cậy thang đo; (2) Kiểm định phương sai đồng nhất; (3a) Kiểm định ANOVA (trong trường hợp phương sai nhóm đồng – mẫu có phân phối chuẩn); (3b) Kiểm định Kruskal-Wallis (trong trường hợp phương sai nhóm khơng đồng – mẫu khơng có phân phối chuẩn); (4) Kiểm định hậu ANOVA (Post hoc test) 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.2.1 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA CÁC BÊN VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ CỦA CLKT § Mơ tả mẫu khảo sát Trong số 285 người trả lời, số KTV chiếm 38.9% (111 người), kế toán chiếm 32% (90 người), nhà đầu tư cá nhân chiếm 29.5% (84 người) Đa số người trả lời nằm độ tuổi từ 25 – 45 (chiếm 76%) § Mức độ đánh giá bên tầm quan trọng yếu tố CLKT Tất yếu tố cho có ảnh hưởng quan trọng đến CLKT mức điểm trung bình đánh ba nhóm từ 3.55 điểm đến 4.14 điểm thang đo điểm Trong điểm đánh giá cho yếu tố “Uy tín” cao (4.14 điểm) điểm đánh giá cho yếu tố “Tính độc lập” thấp (3.55 điểm) 51   4.2.2 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHĨM § Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Kết cho thấy bảy thang đo bảy yếu tố có độ tin cậy cao, giá trị Cronbach’α thang đo từ 0.765 đến 0.925 Như tổng biến (yếu tố): Uy tín; Tính độc lập; Kiến thức; Sự tương tác; Dịch vụ phi kiểm tốn; Sự nhiệt tình; Cung cấp thơng tin, sử dụng phân tích ANOVA để kiểm tra khác biệt đánh giá ba nhóm (KTV, kế tốn, nhà đầu tư) tầm quan trọng yếu tố cấu thành CLKT § Kết kiểm định phương sai đồng (kiểm định Levene) Giá trị Sig kiểm định Levene bảy yếu tố nhỏ 0.05 (α = 5%) cho thấy có khác biệt phương sai (mẫu khơng có phân phối chuẩn) ba nhóm bảy yếu tố Trong trường hợp này, phép kiểm định Kruskal –Wallis (kiểm định phi tham số) sử dụng thay cho kiểm định ANOVA để kiểm tra khác biệt nhóm § Kết kiểm định Kruskal – Wallis Trong yếu tố Khung CLDVKT, có yếu tố: Sự tương tác; Dịch vụ phi kiểm tốn; Sự nhiệt tình; Cung cấp thơng tin, có giá trị Sig kiểm định Kruskal –Wallis lớn 0.05 Kết cho thấy, giả thuyết yếu tố có trung bình ba nhóm chấp nhận Nghĩa khơng 52   có khác biệt đánh giá KTV, kế toán, nhà đầu tư yếu tố Có nghĩa có khác biệt đánh giá KTV, kế toán, nhà đầu tư ba yếu tố Tuy nhiên, kết từ kiểm định Kruskal –Wallis khơng cho biết trung bình hai nhóm khác Để biết khác biệt xảy hai nhóm nào, phép kiểm định hậu ANOVA (post hoc tests) sử dụng § Bước 4: Kết kiểm định hậu ANOVA (Post hoc tests) Với mức ý nghĩa 5%, kết kiểm định Post hoc tests cho thấy có khác biệt đánh giá hai cặp: KTV kế toán; KTV nhà đầu tư, yếu tố (uy tín, tính độc lập, kiến thức), giá trị Sig hai cặp nhỏ 05 Nhưng khơng có khác biệt kế toán nhà đầu tư (Sig >0.5) 53   CHƯƠNG - KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý ÁP DỤNG Chương gồm có ba phần Phần tác giả tóm tắt đánh giá phát quan trọng Phần 2, trình bày đóng góp Luận án hàm ý áp dụng Phần 3, trình bày hạn chế nghiên cứu đề xuất cho nghiên cứu 5.1 ĐÁNH GIÁ CÁC PHÁT HIỆN QUAN TRỌNG § Từ nghiên cứu nhận thức KTV CLHĐKT Kết nghiên cứu xác định tám yếu tố định CLHĐKT theo nhận thức KTV, gồm có: (1) Năng lực nhóm kiểm tốn; (2) Chính sách chất lượng cơng ty kiểm tốn; (3) Phương pháp luận kiểm tốn; (4) Cung cấp thơng tin cho ban quản trị quản lý; (5) Công khai cơng ty kiểm tốn; (6) Giám sát từ bên ngoài; (7) Tương tác bên; (8) Bối cảnh Tám yếu tố phân thành nhóm yếu tố theo cấu trúc Khn mẫu lý thuyết, theo đó: Năng lực nhóm kiểm tốn; Chính sách chất lượng cơng ty kiểm tốn (thuộc nhóm yếu tố đầu vào); Phương pháp luận kiểm toán (thuộc nhóm yếu tố quy trình); Cung cấp thơng tin cho ban quản trị quản lý; Công khai thông tin cơng ty kiểm tốn; Giám sát từ bên ngồi (thuộc nhóm yếu tố đầu ra); Sự tương tác bên (thuộc nhóm yếu tố tương tác); Bối cảnh (thuộc nhóm yếu tố bối cảnh) Kết cho thấy thực tế nhận thức KTV yếu tố định CLKT có khác biệt so với Khuôn mẫu lý thuyết … 54   Mặc dù yếu tố không đầy đủ Khuôn mẫu lý thuyết, Khung yếu tố định CLHĐKT (8 yếu tố) theo nhận thức của KTV có cấu trúc tương đồng với Khuôn mẫu lý thuyết (theo cấu trúc hoạt động) Bằng chứng khác biệt đánh giá Partner Staff hai yếu tố “Sự cơng khai cơng ty kiểm tốn” “Bối cảnh” Trong đó, Partner có xu hướng xem trọng yếu tố thuộc bối cảnh hoạt động kiểm toán Staff Ngược lại, yếu tố “Sự cơng khai cơng ty kiểm tốn” Partner lại đánh giá quan trọng so với Staff … Bên cạnh đó, có chứng khác biệt đánh giá nhóm Big4 Non-Big4 yếu tố “Sự công khai công ty kiểm toán” tám yếu tố xác định, cho thấy yếu tố mơi trường làm việc có ảnh hưởng đến nhận thức KTV CLKT § Từ nghiên cứu khác biệt nhận thức CLKT KTV bên liên quan (dưới góc độ CLDVKT) Tuy khơng phải mục tiêu nghiên cứu Luận án, kết kiểm tra khác biệt nhận thức CLKT KTV bên liên quan cung cấp số chứng có giá trị Kết nghiên cứu có khác biệt có ý nghĩa thống kê đánh giá giữa KTV bên liên quan ba yếu tố (uy tín, tính độc lập, kiến thức) thuộc thành 55   tố “Chất lượng kỹ thuật” CLKT Trong đó, KTV đánh giá tầm quan trọng yếu tố thuộc chất lượng kỹ thuật cao so với kế toán nhà đầu tư 5.2 CÁC ĐÓNG GÓP VÀ HÀM Ý ÁP DỤNG Luận án xây dựng khung yếu tố định CLHĐKT dựa nhận thức KTV Khung CLHĐKT dựa nhận thức KTV gồm có tám yếu tố: (1) Năng lực nhóm kiểm tốn; (2) Chính sách chất lượng cơng ty kiểm toán; (3) Phương pháp luận kiểm toán; (4) Cung cấp thông tin cho ban quản trị quản lý; (5) Cơng khai cơng ty kiểm tốn; (6) Giám sát bên ngoài; (7) Tương tác bên; (8) Bối cảnh Kết mang lại gợi ý hành động thiết thực nhằm thúc đẩy CLKT, là: ü Nâng cao lực đội ngũ KTV cần thiết để nâng cao CLKT ü Thiết lập sách chất lượng phù hợp để cải thiện CLKT ü Xây dựng phương pháp kiểm toán phù hợp với phát triển chuẩn mực chun mơn, khuyến khích áp dụng hoài nghi nghề nghiệp sử dụng xét đốn chun mơn phù hợp, u cầu giám sát sốt xét hiệu ü Quan tâm thích đáng việc cung cấp thông tin cho ban quản trị, ban giám đốc khách hàng kiểm toán 56   ü Nâng cao mức độ công khai thông tin cơng ty kiểm tốn ü Vai trò giám sát CLKT từ quan quản lý Nhà nước, từ Hội nghề nghiệp ü Vai trò quan trọng mối tương tác bên ü Vai trò quan trọng yếu tố bối cảnh hoạt động kiểm tốn Bên cạnh đó, chứng kinh nghiệm mơi trường làm việc có ảnh hưởng đến nhận thức KTV CLKT Theo đó, KTV kinh nghiệm có xu hướng đánh giá yếu tố thuộc bối cảnh quan trọng so với KTV nhiều kinh nghiệm Các KTV làm việc cơng ty kiểm tốn Non-Big4 đánh giá yếu tố cơng khai thơng tin cơng ty kiểm tốn quan trọng so với KTV thuộc Big4 Mặt khác, kết kiểm tra khác biệt nhận thức CLKT KTV bên liên quan KTV có xu hướng đánh giá tầm quan trọng yếu tố thuộc khía cạnh chất lượng kỹ thuật cao người cung cấp BCTC (đại diện kế toán) người sử dụng (đại diện nhà đầu tư cá nhân) Những khác biệt gợi ý hữu ích cho giải pháp cơng ty kiểm tốn, Hội nghề nghiệp để nâng cao CLKT Ngoài ra, thang đo khung CLHĐKT theo quan điểm KTV sở tham khảo hữu ích cho việc xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động 57   cơng ty kiểm tốn, Cơ quan thực thi hoạt động kiểm soát CLKT Hội nghề nghiệp Ngồi đóng góp mặt thực tiễn nói trên, Luận án mang lại đóng góp có ý nghĩa mặt khoa học … Trên sở hệ thống phân tích tài liệu nghiên cứu hàn lâm nghề nghiệp, Luận án làm rõ khái niệm CLKT từ hai góc độ, góc độ chất lượng hoạt động góc độ chất lượng dịch vụ Điều chưa làm rõ nghiên cứu CLKT Việt Nam trước đây… Cuối cùng, khung CLHĐKT dựa nhận thức KTV xác định từ nghiên cứu hỗ trợ cho việc phát triển nghiên cứu đo lường CLKT tương lai Việt Nam 5.3 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CHO NGHIÊN CỨU TIẾP THEO … Tuy kết cấu đối tượng khảo sát nghiên cứu phù hợp bao phủ nhóm KTV (các cấp bậc nghề nghiệp), làm việc cơng ty kiểm tốn thuộc nhóm Big4 NonBig4, phần lớn mẫu KTV thuộc nhóm Non – Big4 Điều ảnh hưởng phần tính đại diện kết nghiên cứu Những nghiên cứu tương lai bổ sung KTV nhóm Big4 cấu trúc mẫu khảo sát, mở rộng số mẫu để mang lại kết có tính đại diện cao 58   Bên cạnh đó, việc xác định Khung CLHĐKT theo nhận thức KTV kết có giá trị Luận án Tuy nhiên, Khung CLHĐKT xác định yếu tố định CLKT mà chưa xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến CLKT Các nghiên cứu tương lai phát triển cách thức đo lường CLKT (biến phụ thuộc), từ sử dụng yếu tố Khung CLHĐKT để đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố Ngoài ra, Luận án kiểm tra khác biệt nhận thức CLKT KTV bên liên quan, dựa yếu tố có ảnh hưởng đến CLKT phát triển từ nghiên cứu trước Luận án chưa thực nghiên cứu nhận thức người cung cấp, người sử dụng Việt Nam tố định CLDVKT Các nghiên cứu tương lai tập trung kiểm tra nhận thức người cung cấp, người sử dụng CLDVKT./ 59   DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Lê Thị Thanh Xn, 2017 Chất lượng kiểm tốn góc nhìn khác nhau, Kỷ yếu hội thảo cấp quốc gia “Thực trạng chuyển giá doanh nghiệp Việt Nam”, Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất Hồng Đức, 09/2017, trang 229 -.240 Lê Thị Thanh Xuân, 2017 Tổng quan nghiên cứu chất lượng kiểm tốn theo hướng đo lường, Tạp chí Cơng Thương “Các kết nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ”, Số 10, tháng 09/2017, trang 391 – 397 Lê Thị Thanh Xuân, 2017 Các nhân tố ảnh hưởng đến CLKT- góc nhìn người sử dụng kết kiểm toán, Kỷ yếu hội thảo cấp quốc gia “Nghiên cứu Đào tạo Kế toán Kiểm toán trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế”, Tập 1, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, 07/2017, trang 411 – 420 Nguyễn Xuân Hưng – Lê Thị Thanh Xuân, 2010 Nâng cao tính hữu dụng thơng tin kế tốn nhà đầu tư thị trường chứng khoán, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 2010 ... CLKT, theo cấu trúc: Các yếu tố cấu thành chất lượng quy trình kiểm toán; Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ; hay Các yếu tố chất lượng tổng thể hoạt động kiểm toán 1.1.2.1 Theo yếu tố thuộc... − Theo yếu tố thuộc thuộc tính cơng ty kiểm toán KTV − Theo yếu tố cấu thành chất lượng quy trình kiểm tốn − Theo yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ − Theo yếu tố chất lượng tổng thể hoạt động. .. sử dụng 1.1.2.2 Theo yếu tố cấu thành chất lượng quy trình kiểm tốn Hướng nghiên cứu xác định yếu tố dựa đánh giá KTV thuộc tính chất lượng quy trình kiểm tốn Các thuộc tính kiểm tra tập trung
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC yếu tố QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN – THEO NHẬN THỨC của KIỂM TOÁN VIÊN tt , CÁC yếu tố QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN – THEO NHẬN THỨC của KIỂM TOÁN VIÊN tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay