CÁC NHÂN tố tác ĐỘNG đến áp DỤNG CHUẨN mực kế TOÁN QUỐC tế (IAS IFRS) tại VIỆT NAM – NGHIÊN cứu ở PHẠM VI QUỐC GIA và DOANH NGHIỆP tt

26 24 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 22:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ TRẦN HẠNH PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS/IFRS) TẠI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU Ở PHẠM VI QUỐC GIA VÀ DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ : KẾ TOÁN : 9340301 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HÀ XUÂN THẠCH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Xuân Thạch Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại: Vào hồi ngày Có thể tìm hiểu luận án thư viện: tháng năm LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong xu hội nhập kinh tế toàn cầu, tổ chức kế toán chứng khoán quốc tế bắt đầu đẩy mạnh q trình hài hòa CMKT để thúc đẩy vốn đầu tư, gia tăng hội nhập kinh tế quốc gia khu vực Nhu cầu tất yếu cần ngơn ngữ kế tốn chung giúp đảm bảo thơng tin minh bạch, rõ ràng, so sánh phạm vi quốc tế, tăng tính hữu ích tạo thuận lợi cho nhà phân tích, nhà quản lý nhà đầu tư định Hầu hết quốc gia áp dụng CMKTQT, Việt Nam chưa cơng bố lộ trình hay cam kết cụ thể việc áp dụng CMKTQT Trên sở thận trọng cân nhắc lợi ích chi phí áp dụng CMKTQT với thực trạng kinh tế xã hội, Bộ Tài xây dựng lộ trình kế tốn kiểm tốn Việt Nam đến năm 2020 hồ hợp với thơng lệ quốc tế Sự thay đổi, cập nhật ban hành CMKT quy định liên quan đến công tác kế tốn gần thể tích cực Bộ Tài để chuẩn bị cho việc triển khai áp dụng CMKTQT tương lai thuận lợi phù hợp (Trần Quốc Thịnh, 2016) Xu hội nhập đặt vấn đề cấp thiết doanh nghiệp Việt Nam cần phải áp dụng CMKTQT (Trần Quốc Thịnh, 2014) Bộ Tài kế hoạch áp dụng số CMKTQT đơn giản phù hợp để thí điểm vài DN lớn, đơn vị có lợi ích cơng chúng Q trình áp dụng CMKTQT cần nghiên cứu kỹ phương pháp lộ trình phù hợp loại hình doanh nghiệp kinh tế Các nghiên cứu giới tiếp cận việc áp dụng CMKTQT từ nhiều góc độ khác cung cấp tranh tồn diện mức độ hòa hợp CMKT quốc gia với CMKTQT (Hồ Xuân Thủy, 2016) Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào nước phát triển, nghiên cứu quốc gia phát triển có đặc điểm tương đồng với Việt Nam hạn chế Nghiên cứu nước tập trung đánh giá mức độ hội tụ CMKT Việt Nam với CMKTQT, lợi ích thách thức q trình áp dụng CMKTQT, đánh giá khả đề xuất phương hướng áp dụng CMKTQT nước ta Nghiên cứu thực nghiệm nhân tố tác động đến việc áp dụng CMKTQT môi trường đặc thù Việt Nam cần thiết chưa quan tâm mức Nghiên cứu giới hai phương diện vĩ mô vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT quốc gia chưa nhiều, đặc biệt Việt Nam ỏi Hai vấn đề cần tập trung nghiên cứu: phương diện quốc gia Việt Nam có đủ điều kiện áp dụng CMKTQT khơng? Việt Nam định áp dụng CMKTQT DN áp dụng hay không? Điều thúc đẩy tác giả nghiên cứu nhân tố tác động đến việc áp dụng CMKTQT Việt Nam – nghiên cứu phạm vi quốc gia doanh nghiệp, từ đưa giải pháp đồng kịp thời từ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội tổ chức nghề nghiệp, sở đào tạo DN Đề tài có ý nghĩa khoa học thực tiễn sâu sắc để qua đưa giải pháp phù hợp với đặc thù Việt Nam – xem xét phạm vi quốc gia DN Vì vậy, tác giả định thực đề tài “Các nhân tố tác động đến áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) Việt Nam – Nghiên cứu phạm vi quốc gia doanh nghiệp” Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát nghiên cứu nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT Việt Nam – Nghiên cứu phạm vi quốc gia doanh nghiệp Các mục tiêu chi tiết sau đây: + Thứ nhất: Nhận diện nhân tố vĩ mô tác động đo lường mức độ tác động nhân tố đến áp dụng CMKTQT (IAS/IFRS) phạm vi quốc gia + Thứ hai: Nhận diện nhân tố vi mô tác động đo lường mức độ tác động nhân tố đến áp dụng CMKTQT (IAS/IFRS) Việt Nam phạm vi doanh nghiệp Các câu hỏi nghiên cứu để giải mục tiêu cụ thể sau: - (1) Những nhân tố vĩ mô tác động đến áp dụng CMKTQT (IAS/IFRS) phạm vi quốc gia mức độ tác động nhân tố này? (2) Nhân tố vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT (IAS/IFRS) Việt Nam phạm vi doanh nghiệp mức độ tác động nhân tố này? Để làm rõ nội dung câu hỏi nghiên cứu (2), tác giả đưa hai câu hỏi sau: (2a) Mức độ tác động nhân tố vi mô đến áp dụng CMKTQT DN lớn niêm yết Việt Nam nào? (2b) Mức độ tác động nhân tố vi mô đến áp dụng CMKTQT DN lớn chưa niêm yết cổ phiếu Việt Nam nào? - Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT (IAS/IFRS) Việt Nam – Nghiên cứu phạm vi quốc gia doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu nhân tố vĩ mô tác động đến áp dụng CMKTQT phạm vi quốc gia thu thập từ danh sách quốc gia áp dụng IAS/IFRS công bố www.iasplus.com/country/country.htm Luận án nghiên cứu nhân tố vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT (IAS/IFRS) Việt Nam phạm vi doanh nghiệp DN Việt Nam có quy mơ lớn hoạt động tính đến thời điểm 31/12/2016 Cơ sở để tác giả lựa chọn không gian nghiên cứu DN lớn theo kinh nghiệm từ quốc gia lộ trình dự kiến Bộ Tài chính, áp dụng CMKTQT năm đầu thường thực DN lớn niêm yết, DN đại chúng có quy mô lớn Nguyên nhân nguồn lực DN lớn áp dụng CMKTQT có nhiều thuận lợi tài chính, nhân sự, cơng nghệ, trình độ chun mơn,… Từ đó, tác giả nghiên cứu nhân tố vi mơ tác động đến áp dụng CMKTQT lên nhóm DN có quy mơ lớn kinh tế: Nhóm DN lớn có cổ phiếu niêm yết Sàn giao dịch chứng khốn; Nhóm DN lớn chưa niêm yết cổ phiếu + Thời gian nghiên cứu: liệu thu thập năm 2016 + Giới hạn nghiên cứu: • Luận án khơng nghiên cứu sâu nội dung CMKTQT • Luận án khơng nghiên cứu vấn đề liên quan đến hành vi định áp dụng CMKTQT vào CMKT quốc gia • Luận án khơng nghiên cứu áp dụng CMKTQT doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp để giải mục tiêu theo trình tự thực phương pháp nghiên cứu định tính trước, sau dùng phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định lại mơ hình nghiên cứu, cụ thể sau: - Phương pháp nghiên cứu định tính giúp nhận diện nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT Việt Nam phạm vi quốc gia DN Qua trình tổng quan tài liệu, tác giả sử dụng phương pháp GT để vấn sâu chuyên gia; khảo sát chuyên gia nhằm nhận diện nhân tố vĩ mô vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT Việt Nam nay, đưa giả thuyết mô hình nghiên cứu dự kiến - Phương pháp định lượng giúp đo lường mức độ tác động nhân tố đến áp dụng CMKTQT Việt Nam – nghiên cứu phạm vi quốc gia doanh nghiệp Tác giả thu thập liệu sơ cấp thứ cấp theo thang đo mơ hình hồi quy logit Sơ đồ khung nghiên cứu đề tài: Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu (1) Câu hỏi nghiên cứu (2) Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp - PPNC định tính: (GT) thơng qua khảo sát 15 chun gia với bảng câu hỏi bán cấu trúc - PPNC định lượng: mơ hình logit dựa liệu thứ cấp từ 145 quốc gia Chọn mẫu phi xác suất theo phương pháp thuận tiện Kết nghiên cứu bàn luận phạm vi quốc gia Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp - PPNC định tính: (GT) thơng qua khảo sát 15 chuyên gia với bảng câu hỏi bán cấu trúc - PPNC định lượng: mơ hình logit dựa liệu thứ cấp từ BCTC kiểm toán 500 DN lớn Việt Nam Chọn mẫu phi xác suất theo phương pháp thuận tiện Kết nghiên cứu bàn luận phạm vi doanh nghiệp Kết luận hàm ý (Nguồn: Tác giả xây dựng) Đóng góp luận án - Về mặt khoa học: Thứ nhất, thơng qua kế thừa mơ hình nhân tố vĩ mô mức độ tác động nhân tố đến kinh tế vĩ mô, kết nghiên cứu đánh giá khả kinh tế Việt Nam có đủ điều kiện áp dụng CMKTQT (IAS/IFRS), đặc thù quốc gia có hệ thống pháp luật theo điển luật Việt Nam Thứ hai, tác giả kế thừa bổ sung thêm nhân tố vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT (IAS/IFRS) DN lớn hoạt động kinh tế Việt Nam mức độ tác động nhân tố vi mô Luận án tài liệu tham khảo cho nghiên cứu có liên quan - Kết nghiên cứu luận án đóng góp vào thực tiễn sau: + Đối với quan quản lý Nhà nước: thông qua đề xuất hàm ý sách từ kết nghiên cứu luận án, quan Nhà nước ban hành thông tư, nghị định, sách tác động vào nhân tố vĩ mô nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy áp dụng CMKTQT Việt Nam + Đối với Hiệp hội chuyên ngành kế toán kiểm toán, viện nghiên cứu sở đào tạo chuyên ngành kế tốn tài liệu nghiên cứu công phu nhân tố vĩ mô vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT điều kiện đặc thù Việt Nam Tài liệu so sánh với nghiên cứu trước để phát triển nghiên cứu khoa học kế toán áp dụng CMKTQT quốc gia, đặc biệt quốc gia phát triển có điều kiện tương đồng với Việt Nam + Đối với DN lớn Việt Nam (DN lớn có cổ phiếu niêm yết DN lớn chưa niêm yết): nhận định rõ nhân tố vi mô tác động đến việc áp dụng CMKTQT, từ đưa hàm ý quản trị, tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng CMKTQT công tác tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp lớn nhằm đạt lợi ích từ trình hội nhập KTQT Kết cấu luận án Ngồi Lời mở đầu, nội dung luận án trình bày chương sau: Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý thuyết; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu, kết bàn luận nhân tố vĩ mô tác động đến áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) – Nghiên cứu phạm vi quốc gia; Chương 4: Phương pháp nghiên cứu, kết bàn luận nhân tố vi mơ tác động đến áp dụng Chuẩn mực kế tốn quốc tế (IAS/IFRS) Việt Nam – Nghiên cứu phạm vi doanh nghiệp; Chương 5: Kết luận hàm ý CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu chung Chuẩn mực kế toán quốc tế 1.1.1 Trường phái ủng hộ việc áp dụng CMKTQT vào CMKT quốc gia 1.1.1.1 Nghiên cứu lợi ích áp dụng CMKTQT quốc gia Các nghiên cứu ghi nhận lợi ích cho quốc gia áp dụng CMKTQT (Phụ lục 1.1): Sự phát triển CMKT áp dụng toàn cầu thúc giúp cải thiện chất lượng thông tin BCTC tính so sánh, minh bạch, tính kịp thời, phù hợp Do vậy, nhiều quốc gia có ý định áp dụng CMKTQT CMKT quốc gia hội tụ với CMKTQT (Larson and Street, 2004; Daske and Gebhardt, 2011; Aisbitt, 2006; Mary E Barth et al, 2008; Vera P, 2014; Phan Thị Hồng Đức, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thị Phước, 2016;…) Thu hút vốn tăng cường hội hợp tác kinh doanh, tăng cạnh tranh, hội nhập thị trường giới DN giảm đáng kể chi phí phát hành trái phiếu, cổ phiếu huy động vốn định mức tín nhiệm tăng cao (Saudagaran & Diga, 2003; Young and Guenther, 2003;… Phan Thị Hồng Đức, 2013; Trần Quốc Thịnh, 2016;…) Nâng cao hiệu hoạt động DN, nâng cao chất lượng quản trị thơng tin; độ xác dự báo cải thiện (Ashbaugh and Pincus, 2001); tạo điều kiện so sánh DN hoạt động thị trường (Whittington, 2005; Mai Thị Hoàng Minh, Trần Ngọc Hùng, Bùi Quang Hùng, 2016), giúp cải thiện chất lượng hệ thống kế toán kiểm soát nội DN (Christopher W Nobes and Christian Stadler, 2014) Phản ánh giá trị DN hợp lý Horton and Serafeim (2010) nghiên cứu cho thấy sau áp dụng CMKTQT làm tăng giá trị DN Anh, Pháp Ý Aubert, Grudnitski (2011) xác định khác biệt ROA DN theo CMKTQT LGAAP Bỉ, Phần Lan, Pháp, Ý, Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ Anh Đặc biệt DN Đức Na Uy thể khác biệt lớn Giúp quốc gia tiết kiệm chi phí soạn thảo, ban hành CMKT nhanh chóng hòa nhập vào CMKTQT (Leuz, 2003; Daske et al, 2008, ); Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực kế tốn kiểm tốn tài (E T De George, Xi Li, L Shivakumar, 2016) 1.1.1.2 Nghiên cứu tác động việc áp dụng CMKTQT Nghiên cứu tác động áp dụng CMKTQT tập trung vào nội dung sau: Tác động đến tài sản vốn chủ sở hữu: Hầu hết nghiên cứu ghi nhận tác động tích cực từ áp dụng CMKTQT đến tài sản vốn chủ sở hữu BCTC DN Aisbitt (2006), Hung & Subramanyam (2007), Lenormand and Touchais (2009), Joseph, Ran and Haim (2010) … Tuy nhiên, số nghiên cứu cho áp dụng CMKTQT tác động tiêu cực đến tài sản vốn chủ sở hữu không đáng kể Jermakowicz (2004), Marchal et al (2007), Christensen et al (2015),… Tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận: Hầu hết nghiên cứu ghi nhận tác động tích cực việc áp dụng CMKTQT đến hành vi quản trị lợi nhuận DN, đồng thời ghi nhận khoản lỗ kịp thời hơn: Barth et al, (2011), Susana C G., Cristina F G J I J., José A L Gadea (2010), Daniel Zéghal, Sonda Chtourou and Yosra Mnif Sellami (2011),… Tác động đến chất lượng thơng tin kế tốn tài quốc gia: Chamisa (2000), Armstrong et al (2010), Shu-hsing Wu et al (2014),… Tuy nhiên vài nghiên cứu áp dụng tuân thủ CMKTQT DN không giống nhau, chất lượng thông tin thuyết minh khác Verriest et al (2013), Achilleas Psaroulis (2011),… Tác động đến bên liên quan nhà đầu tư, kiểm toán, ngân hàng… Nhà đầu tư ủng hộ trình áp dụng CMKTQT họ nhận thức lợi nhuận thu sau áp dụng CMKTQT (Mary E B., Wayne R L., Mark H L., 2008) Áp dụng CMKTQT tác động tích cực đến ngân hàng gia tăng chất lượng thông tin sau áp dụng CMKTQT hay gia tăng chất lượng kiểm toán (Kishan K., 2014, ) Tác động đến thị trường nợ quốc gia: cụ thể đến cấu trúc vốn chi phí vốn vay DN (Trần Thị Thanh Hải, 2015; Naranjo et al., 2014; Florou and Kosi, 2015; ) 1.1.2 Trường phái không ủng hộ việc áp dụng CMKTQT Sự khác biệt môi trường quốc gia rào cản áp dụng CMKTQT: thiếu ý chí trị, gốc rễ văn hóa địa phương ý chí dân tộc mạnh mẽ (Larson and Street, 2004; Callao et al., 2007) Khó khăn DN áp dụng CMKTQT chất phức tạp chuẩn mực, thiếu hướng dẫn áp dụng thực tế, liên kết chặt chẽ BCTC thuế, thay đổi thường xuyên CMKTQT, thiếu hiểu biết nhân viên (Ihab A and Nedal S., 2013; ) Phân tích chi phí - lợi ích cho việc thay đổi chế độ báo cáo kiềm soát yếu tố mơi trường Chi phí chuyển đổi vấn đề cần lưu tâm (Hail et al., 2010) Khó khăn từ nguồn lực cho áp dụng CMKTQT, đặc biệt nước phát triển: nhân lực hệ thống kế toán nước phát triển chưa đủ sức áp dụng CMKTQT (Lasmin, 2011; Bùi Thị Ngọc, Lê Thị Tú Oanh, 2017); gặp khó khăn phải thường xun áp dụng khả đánh giá xét đoán nghề nghiệp (Cătălina F P., 2016); chưa đồng bộ, thiếu hướng dẫn pháp lý hành áp dụng CMKTQT (Đào Thị Loan, 2016) Việc bảo vệ nhà đầu tư: chấp nhận hoàn toàn IAS/IFRS khiến tổ chức lập quy quốc gia lo ngại khơng kiểm sốt thơng tin kế tốn, khơng bảo vệ nhà đầu tư (Ehoff and Dahli, 2014; Ball, 2006; ) Chi phí cho việc áp dụng CMKTQT: Áp dụng tồn IAS/IFRS đòi hỏi thời gian, cơng sức chi phí tương tự việc xây dựng chuẩn mực riêng có trước chí nhiều (Ashbaugh and Pincus, 2001; Bae et al., 2008; Callao et al., 2007; ) Hệ thống công nghệ thông tin: DN cần xây dựng hệ thống công nghệ thông tin áp dụng CMKTQT để hỗ trợ xử lý, thu thập trình bày thơng tin tài từ phòng ban DN bên ngồi (Phạm Quốc Thuần, 2016) 1.2 Tổng quan nghiên cứu nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT 1.2.1 Các nghiên cứu nhân tố vĩ mô tác động đến áp dụng CMKTQT Thực tế áp dụng CMKTQT quốc gia không giống nhân tố vĩ mô: văn hóa, kinh tế, thị trường vốn, giáo dục, hoạt động nước ngồi, pháp luật, trị… Q trình hình thành phát triển, quốc gia khu vực thiết lập, định hình đặc trưng riêng Những đặc điểm xuất phát từ yếu tố kinh doanh, pháp lý môi trường văn hóa Chính nhân tố từ mơi trường chi phối đến hệ thống kế toán quốc gia tạo khác biệt định, hình thành đa dạng phong phú KTQT (Irvine and Lucas, 2006; Tymothy and Hector, 2007; Alia and Branson, 2010, Nguyễn Thị Thu Phương, 2014; ) Sự đa dạng kế toán quốc gia phát xuất từ kinh tế (Cooke and Wallace, 1990; Larson, 1993; Trần Quốc Thịnh, 2016;.), trị (Kossentini and Othman, 2011; Baker et al., 2007; Dương Hoàng Ngọc Khuê, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, 2016; ), luật (Kantor et al., 1995) thuế, kinh doanh, nghề nghiệp yếu tố mơi trường ln có kết hợp tác động lẫn (Choi and Meek, 2011; Kim M Shima, David C Yang, 2009; ) 1.2.2 Các nghiên cứu nhân tố vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT Hầu hết nghiên cứu nhân tố vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT doanh nghiệp thực quốc gia cụ thể Các tác giả thấy việc áp dụng chủ yếu xác định quy mô DN với ý kiến kiểm toán viên như: Trembley (1989), Leuz and Verrechia (2000), Affes and Callimaci (2007) Dumontier and Raffournier (1998), Odia (2016) chứng minh có liên quan việc áp dụng tự nguyện IFRS với tỷ lệ nợ hiệu suất DN Vinícius Simmer de Lima et al (2018) cho rằng, hiệu kinh tế hội tụ kế toán kinh tế phát triển, kết rằng, việc khuyến khích cấp độ DN động lực quan trọng tuân thủ CMKTQT 1.2.3 Các nghiên cứu hỗn hợp nhân tố vĩ mô vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT Nghiên cứu hỗn hợp nhân tố vĩ mô vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT giới hạn chế Nghiên cứu tiêu biểu cho đánh giá hỗn hợp tác động nhân tố vi mơ vĩ mơ lúc mơ hình đến áp dụng CMKTQT bao gồm: Kolsi and Zehri (2013), Masoud (2014), Tổng hợp nghiên cứu nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT quốc gia Phụ lục 1.1 1.2 1.3 Nhận xét nghiên cứu trước xác định khe hổng nghiên cứu 1.3.1 Nhận xét nghiên cứu trước Hầu hết nghiên cứu tập trung tìm hiểu thực trạng quốc gia phát triển áp dụng CMKTQT như: EU, Úc, Nhật Bản, Những nước có thị trường tài hệ thống quy định pháp lý phát triển Gần đây, số tác giả nghiên cứu chuyên sâu nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT quốc gia có kinh tế chuyển đổi (Rahman et al., 2005; Merve Kiliỗ Ali Uyar Baak Ataman, 2016; Vinícius Simmer de Lima, Gerlando Augusto Sampaio Francode Lima, L Nelson Guedes de Carvalho, Iran Siqueira Lima, 2018) Rất nghiên cứu tìm hiểu tình hình áp dụng CMKTQT nước có đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội tương tự Việt Nam Vì vậy, trình áp dụng CMKTQT Việt Nam cần quan tâm Phần lớn nghiên cứu tập trung vào nhóm nhân tố vĩ mô tác động đến áp dụng CMKTQT quốc gia, đặc biệt tập trung vào quốc gia phát triển Hướng nghiên cứu lại liên quan đến nhân tố vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT Mẫu nghiên cứu thường doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp có lợi ích cơng chúng Khoảng năm gần đây, tác giả bắt đầu xem xét tác động nhân tố vi mô đến áp dụng CMKTQT quốc gia Tuy nhiên, nghiên cứu hạn chế, đặc biệt liên quan đến nước phát triển khu vực ASEAN có đặc điểm tương tự Việt Nam lại ỏi Nghiên cứu Việt Nam đến thời điểm chưa giải trọn vẹn áp dụng CMKTQT, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp định tính từ tổng quan tài liệu, đánh giá thực trạng, mức độ hội tụ VAS với CMKTQT, khó khăn trình áp dụng CMKTQT Việt Nam, nhu cầu khả áp dụng CMKTQT từ đề xuất phương hướng lộ trình phù hợp với Việt Nam (Lê Vũ Trường, Đinh Minh Tuấn, 2016; Phạm Thị Lai, 2017;….) Các tác giả chưa chứng minh cụ thể phương pháp định lượng nhân tố vĩ mô vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT Việt Nam Vấn đề phức tạp cần xem xét cách thận trọng Nghiên cứu thực nghiệm nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT Việt Nam chủ yếu tập trung nhân tố vĩ mơ (Trần Quốc Thịnh, 2016; Dương Hồng Ngọc Khuê, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, 2016; Nguyễn Thị Hằng Nga, Phạm Anh Thủy, 2016; Nguyễn Thị Thu Phương, 2014) Nghiên cứu thực nghiệm nhân tố vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT nước ta (Hà Xuân Thạch, Nguyễn Ngọc Hiệp, 2017) Đặc biệt nghiên cứu xem xét hai nhóm nhân tố vĩ mơ vi mơ tác động đến q trình áp dụng CMKTQT Việt Nam chưa thực 1.3.2 Xác định khe hổng nghiên cứu Quá trình tổng quan nghiên cứu cho thấy Việt Nam phải áp dụng CMKTQT xu tất yếu Tuy nhiên lộ trình, phương thức áp dụng CMKTQT Việt Nam chưa xác định rõ ràng thông báo cụ thể Xuất phát từ tình hình này, thực nghiên cứu nhân tố tác động đến việc áp dụng CMKTQT cần thiết, có ý nghĩa khoa học thực tiễn sâu sắc, qua đưa định hướng xây dựng giải pháp phù hợp cho DN Việt Nam Từ nhận định vậy, tác giả chọn thực đề tài “Các nhân tố tác động đến áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) Việt Nam – Nghiên cứu phạm vi quốc gia doanh nghiệp” Kết luận chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan trình hình thành phát triển Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) 2.1.1 Lược sử trình hình thành CMKTQT Trong năm 1973 - 2000, CMKTQT công bố quy định hướng dẫn nguyên tắc kế toán Từ năm 2001, IASB, IOSCO quan kế tốn tồn giới hình thành phát triển CMKTQT (IAS) có Chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) 2.1.1.1 Giai đoạn hình thành (từ năm 1973 – 1987) Năm 1973 đánh dấu đời IASC IASC ban hành 26 CMKTQT nhằm thu hẹp khác biệt kế toán nước áp dụng CMKT cho phép có nhiều lựa chọn để thích nghi với điều kiện nước (Deloitte Touche, 2002 - 2007) IASC không đáp ứng thông tin BCTC cho người sử dụng, thiếu quy định chi tiết thuyết minh BCTC Việc cho phép nhiều lựa chọn không đảm bảo khả so sánh BCTC 2.1.1.2 Giai đoạn điều chỉnh (từ năm 1987 – 1993) Năm 1987, IOSCO đề nghị IASC đổi CMKT nội dung: loại bỏ cho phép nhiều lựa chọn; bảo đảm đầy đủ chuẩn mực quy định chi tiết yêu cầu thuyết minh BCTC Đến năm 1993 điều chỉnh 10 số 31 IAS Sau IASC thỏa thuận với IOSCO xây dựng CMKTQT IOSCO công nhận khuyến cáo thị trường chứng khoán sử dụng 2.1.1.3 Giai đoạn phát triển (từ năm 1993 – nay) Giai đoạn phát triển đánh dấu hai q trình quan trọng là: giai đoạn từ 1993 – 2001 đánh dấu trình tái cấu trúc IASC để thành lập nên IASB, giai đoạn từ năm 2001 đến trình đẩy mạnh phát triển áp dụng CMKTQT toàn cầu Quá trình áp dụng CMKTQT thay đổi cách thức đo lường, ghi nhận trình bày BCTC giúp DN chấp nhận thị trường chứng khốn giới tăng chất lượng thông tin cung cấp cho nhà đầu tư, tăng khả so sánh thông tin tài chính, giảm bất định đầu tư, tăng hiệu thị trường, giảm rủi ro đầu tư giảm chi phí vốn, giúp mở rộng giao dịch chứng khốn toàn cầu 2.1.2 Nội dung CMKTQT CMKTQT biên soạn theo định hướng thị trường vốn phương thức lập BCTC tập trung vào quan hệ DN với nhà đầu tư thông tin đến thị trường vốn Cơ quan nhà nước sử dụng BCTC hoạt động kinh tế, BCTC lập cho mục đích nhà đầu tư IASB ban hành gồm ba phần chính: Khn mẫu lập trình bày BCTC quốc tế (IFRS Framework), CMKTQT Hướng dẫn giải thích CMKTQT CMKTQT (IFRIC/SIC) IFRIC xây dựng, lấy ý kiến công chúng sau gửi tới Hội đồng IASB sốt xét chuẩn y trở thành hướng dẫn thức (IFRS Foundation, 2012) 2.2 Phương pháp kinh nghiệm áp dụng CMKTQT quốc gia 2.2.1 Phương pháp áp dụng CMKTQT quốc gia 2.2.1.1 Phương pháp 1: Công nhận CMKTQT CMKT quốc gia (Big Bang Approach) Big Bang Approach hiểu quốc gia yêu cầu DN bắt đầu áp dụng CMKTQT vào thời điểm cụ thể số thời điểm khác cho DN khác qui mô Mọi cập nhật thay đổi CMKTQT có hiệu lực đồng thời quốc gia áp dụng Phương pháp cho phép đạt mức độ tuân thủ cao với CMKTQT giảm thiểu rủi ro không quán lập trình bày thơng tin BCTC, tiết kiệm nhiều thời gian công sức cho nước việc tự ban hành CMKT quốc gia, hỗ trợ từ IASB, IFRS Foundation, … chuẩn bị áp dụng CMKTQT Tại Châu Á, quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam Philippines hay Singapore lựa chọn phương pháp 2.2.1.2 Phương pháp 2: Phê duyệt áp dụng chuẩn mực CMKTQT (Convergence Approach) Phương pháp cho phép thay đổi CMKTQT xem xét phê duyệt áp dụng riêng lẻ chuẩn mực Quốc gia lựa chọn áp dụng CMKTQT cấp độ mà quốc gia đánh giá phù hợp, từ chuyển tải nội dung CMKTQT vào CMKT quốc gia Hạn chế phương pháp giảm tính so sánh BCTC khơng bắt kịp với thay đổi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế chế thị trường Đây giải pháp độ mà sau quốc gia chuyển sang áp dụng phương pháp 10 Luận án kiểm định lượng hóa mối quan hệ nhân tố thông qua công cụ kiểm định mơ hình hồi qui logit Dữ liệu thứ cấp thu thập từ www.iasplus.com, World Development Indicators (WDI) Bước 4: Kết nghiên cứu, bàn luận hàm ý sách Quy trình nghiên cứu mơ tả Sơ đồ 3.2 3.2 Nghiên cứu định tính 3.2.1 Quy trình nghiên cứu định tính GT phương pháp xây dựng lý thuyết dựa vào trình thu thập phân tích liệu cách hệ thống, quy trình nghiên cứu định tính thể Sơ đồ 3.3 3.2.1.1 Xây dựng dàn khảo sát Bước 1: Phỏng vấn chuyên gia xây dựng Dàn khảo sát thức (Phụ lục 3.2) Bước 2: Khảo sát thức chuyên gia (Phụ lục 3.3) 3.2.1.2 Chọn mẫu nghiên cứu Bước 1: Chọn mẫu nghiên cứu vấn chuyên gia Tác giả chọn 06 chuyên gia vấn gồm: 03 giảng viên 03 kế toán DN (Phụ lục 3.1) Bước 2: Chọn mẫu nghiên cứu khảo sát thức chuyên gia Sau xác định Dàn khảo sát, tác giả lấy mẫu theo chủ đích phương pháp GT Số lượng mẫu Nhóm 1: Đại diện quan ban hành chuẩn mực, sách, quy định kế toán quốc gia hiệp hội nghề nghiệp: khoảng – người Nhóm 2: Kế tốn doanh nghiệp: người, người thuộc nhóm DN lớn niêm yết 03 người thuộc nhóm DN lớn chưa niêm yết Nhóm 3: Đại diện từ Ủy ban chứng khoán hay DN kiểm toán: khoảng – người Nhóm 4: Nhà nghiên cứu, giảng viên, Giám đốc doanh nghiệp: người: Giám đốc (2 Giám đốc đại diện cho DN lớn niêm yết Giám đốc đại diện cho DN lớn chưa niêm yết) 02 nhà nghiên cứu am hiểu CMKTQT 3.2.1.3 Thu thập liệu Công cụ thu thập liệu Dàn khảo sát (Phụ lục 3.3) 3.2.1.4 Phân tích liệu Bước 1: Phân tích liệu vấn chuyên gia Bước 2: Phân tích liệu khảo sát thức chuyên gia 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu dự kiến Trên sở lý thuyết kết hợp khảo sát chuyên gia, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu Sơ đồ 3.4 3.2.3 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu H1 Quốc gia với văn hóa Anglo-Saxon có nhiều khả để áp dụng CMKTQT so với quốc gia không thuộc văn hóa Anglo-Saxon H2 Các quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao có xu hướng áp dụng CMKTQT H3 Quốc gia có tồn thị trường vốn có khả áp dụng CMKTQT quốc gia khơng có thị trường vốn 11 H4 Quốc gia có giáo dục phát triển cao có nhiều khả áp dụng CMKTQT quốc gia khác H5 Các quốc gia mở cửa hoạt động nước ngồi cao có nhiều khả áp dụng CMKTQT nước khác H6 Quốc gia có hệ thống pháp luật “thơng luật” có nhiều khả để áp dụng CMKTQT quốc gia không thuộc hệ thống “thơng luật” H7 Quốc gia có hệ thống trị dân chủ cao có xu hướng áp dụng CMKTQT quốc gia khác 3.3 Nghiên cứu định lượng 3.3.1 Quy trình nghiên cứu định lượng Quy trình nghiên cứu định lượng trình bày Sơ đồ 3.5 3.3.2 Mơ hình nghiên cứu LOGIT [CMKTQT =1] = α0 + α1*VH + α2*TT + α3*TV + α4*GD + α5*NN + α6*PL + α7*CT +ε (M1) Biến phụ thuộc: biến giả, nhận giá trị quốc gia có áp dụng CMKTQT nhận giá trị quốc gia không áp dụng CMKTQT cuối năm 2016 Biến độc lập: Văn hóa (VH), Tăng trưởng kinh tế (TT), Thị trường vốn (TV), Giáo dục (GD), Hoạt động nước (NN), Pháp luật (PL), Chính trị (CT) Tham số: α0, α1, α2,… , αn; Sai số: ε 3.3.3 Xác định thang đo Xác định thang đo kết nghiên cứu định tính trình bày Phụ lục 3.9 3.3.4 Chọn mẫu khảo sát Số lượng biến vĩ mô 07 biến, số lượng biến độc lập biến Kích thước mẫu nghiên cứu thức n = 145 phù hợp Tác giả chọn mẫu phi xác suất hạn chế trình thu thập liệu thứ cấp thông tin liên quan đến quốc gia chưa thuận lợi Mẫu chọn theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện thuận lợi cho thu thập liệu đảm bảo khách quan thu thập liệu phương pháp chọn mẫu phi xác suất 3.3.5 Thu thập liệu Luận án chọn mẫu quốc gia từ trang www.iasplus.com/country/country.htm Sau xem xét khả thu thập liệu, tác giả chọn 145 nước phân thành hai nhóm: nước áp dụng CMKTQT (có khơng sửa đổi) nhóm nước đến cuối năm 2016, không áp dụng CMKTQT Thông tin liên quan thu thập chủ yếu từ World Bank – World Development Indicators (WDI) Danh sách quốc trình bày Phụ lục 3.5 Nguồn thu thập liệu nhân tố trình bày Phụ lục 3.9 3.3.6 Phân tích liệu 3.3.6.1 Phân tích thống kê mơ tả Phân tích thống kê mô tả với biến vĩ mô định lượng mơ hình KT, GD, NN, CT Phân tích thống kê mơ tả với biến vĩ mơ định tính VH, TV, PL 12 3.3.6.2 Phân tích hồi quy a Phân tích đơn biến Phân tích đơn biến xác định tác động biến vĩ mô đến áp dụng CMKTQT Luận án thực so sánh hai nhóm: nhóm quốc gia áp dụng CMKTQT nhóm quốc gia khơng áp dụng CMKTQT tính đến thời điểm cuối năm 2016 Tác giả thực kiểm định Kolmogorov-Smirnov test, kiểm định Mann-Whitney ma trận hệ số tương quan, kiểm tra tượng đa cộng tuyến b Phân tích đa biến Phân tích đa biến kiểm tra tác động nhân tố vĩ mô đến áp dụng CMKTQT hồi quy logistic Kiểm định Wald để kiểm định hệ số hồi quy Tiếp theo, kiểm định mức độ phù hợp mơ hình thơng qua kiểm định mức độ dự báo xác (Classification Table) mức độ phù hợp mơ hình (Kiểm định Omnibus) 3.4 Kết nghiên cứu bàn luận 3.4.1 Kết nghiên cứu 3.4.1.1 Kết nghiên cứu định tính Kết vấn chuyên gia ➢ Bước 1: Trên sở tổng quan tài liệu, tác giả trình bày 07 nhân tố vĩ mơ tác động đến áp dụng CMKTQT khái niệm, thuật ngữ, lý thuyết nghiên cứu liên quan (Phụ lục 3.2) Kết vấn cho thấy chuyên gia đồng ý (tỷ lệ 100%) 07 nhân tố vĩ mô tác động đến áp dụng CMKTQT bao gồm: Văn hóa, Tăng trưởng kinh tế, Thị trường vốn, Giáo dục, Hoạt động nước ngồi, Pháp luật, Chính trị ➢ Bước 2: Kết phân tích thống kê từ ý kiến chuyên gia thang đo đo lường nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT trình bày Phụ lục 3.7 ➢ Bước 3: Cuối cùng, tác vấn câu hỏi mở để chuyên gia bổ sung thêm nhân tố vĩ mô tác động đến việc áp dụng CMKTQT thang đo nhân tố (Phụ lục 3.6) cho thấy tỷ lệ chuyên gia đồng ý thấp (dưới 20%) Tác giả xem xét khả thu thập số liệu nghiên cứu định lượng khó khả thi Do đó, tác giả không bổ sung nhân tố vĩ mô chuyên gia đề xuất vào bảng khảo sát thức ➢ Bước 4: Chọn lựa nhân tố thang đo đưa vào khảo sát thức chuyên gia Kết từ khảo sát chuyên gia Kết khảo sát cho thấy 100% chuyên gia đồng ý với nhân tố vĩ mô thang đo bảng khảo sát Ngoài ra, chuyên gia không bổ sung thêm nhân tố hay thang đo (Phụ lục 3.9) Tóm lại, kết thúc q trình nghiên cứu định tính, tác giả xác định có 07 nhân tố vĩ mô tác động đến áp dụng CMKTQT là: Văn hóa, Tăng trưởng kinh tế, Giáo dục, Chính trị, Pháp luật, Hoạt động nước Thị trường vốn 3.4.1.2 Kết nghiên cứu định lượng Phân tích thống kê mô tả Sự chênh lệch lớn hai quốc gia chứng tỏ có cách biệt tăng trưởng kinh tế nhóm khảo sát Tỷ lệ biết chữ trung bình 85,9% mức cao Mức trung bình FDI/GDP nhóm khảo sát 1,86% Chỉ số tự trị (CT) với mức trung bình 3.39 chứng tỏ quốc gia khảo sát đặc trưng mức trung bình tự trị Phân tích thống kê mơ tả nhóm nhân tố vĩ mô: VH, TV, PL cho thấy: 13 145 quốc gia khảo sát có 45 quốc gia có văn hóa Anglo-Saxon (chiếm tỉ lệ 26,9%); 113 quốc gia khơng có thị trường vốn (77,9%) 17 quốc gia có hệ thống pháp lý theo thơng luật (chiếm 11,7%) Phân tích đơn biến a Kiểm định Kolmogorov-Simirnov Giá trị Sig = (< 0,05) chứng tỏ liệu khơng có phân phối chuẩn b Kiểm định phi tham số Mann-Whitney Kết cho thấy nước áp dụng CMKTQT đặc trưng trình độ giáo dục cao, trị dân chủ hơn, văn hóa Anglo-Saxon, hoạt động nước ngồi phát triển có nhiều thuận lợi để áp dụng CMKTQT Tóm lại, phân tích đơn biến với nhóm vĩ mơ cho thấy nước áp dụng CMKTQT đặc trưng hệ thống trị dân chủ cao, văn hóa Anglo-Saxon trình độ dân trí cao Ngồi ra, quốc gia áp dụng CMKTQT thường quốc gia có nhiều hoạt động đầu tư nước ngoài, đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, hệ thống pháp luật thông luật c Kiểm định mối tương quan biến vĩ mô Đánh giá tương quan cho thấy biến Thị trường vốn (TV), Hoạt động nước (NN) Pháp luật (PL) có giá trị Sig > 0,05 đồng nghĩa việc loại bỏ biến khỏi mơ hình (M1) Kết thể cặp biến độc lập mơ hình có tương quan có ý nghĩa, khơng có cặp có hệ số tương quan lớn 0,8 nên không gây tượng đa cộng tuyến cho mơ hình hồi quy (M1) Phân tích đa biến Luận án sử dụng hồi quy logistic mơ hình (M1), biến phụ thuộc biến giả nhận giá trị quốc gia có áp dụng CMKTQT cuối năm 2016 nhận giá trị quốc gia không áp dụng CMKTQT Các biến độc lập lại phù hợp với mơ hình (M1) sau thực kiểm định tương quan là: VH, TT, GD CT Hàm hồi quy Logistic mô hình (M1) ước lượng có dạng: Ln (p/(1-p)) = -0,188 + 2,13 * VH + 0,016 * TT + 0,037 * GD - 0,279 * CT a Kiểm định hệ số hồi quy (Kiểm định Wald) Kết Sig < 0,05 Điều chứng tỏ biến phụ thuộc CMKTQT biến vĩ mơ có ý nghĩa thống kê với mức tin cậy chung 95% Do biến VH, TT, GD, CT phù hợp có ý nghĩa (M1) b Mức độ tác động biến vĩ mô mô tả cụ thể sau: Vai trò tác động nhân tố vĩ mô đến biến phụ thuộc CMKTQT (M1) thể qua Phụ lục 3.12 Kết biến VH có tác động mạnh nhất, lại theo thứ tự GD, TT biến CT có tác động thấp c Kiểm định mức độ phù hợp mô hình - Mức độ dự báo xác mơ hình (Classification Table) Tỷ lệ dự báo 87,6% chứng tỏ mức độ dự báo (M1) xác - Mức độ phù hợp mơ hình (Kiểm định Omnibus) Kiểm định Omnibus cho thấy Sig. 0,05 đồng nghĩa việc loại biến khỏi (M2) Hệ số Pearson Correlation cặp biến vi mô độc lập mơ hình có tương quan có ý nghĩa, khơng có cặp có hệ số tương quan lớn 0,8 nên không gây tượng đa cộng tuyến cho mơ hình hồi quy (M2) c Phân tích đa biến Phân tích đa biến tổng thể 500 DN lớn Việt Nam Hàm hồi quy Logistic mơ hình (M2) ước lượng có dạng: Ln (p/(1-p)) = -4,38 + 1,649 * DTN + 0,929 * QLN + 2,73 * CLK Kết hồi quy logistic với biến phụ thuộc “CMKTQT” theo biến vi mô độc lập thể bảng 4.8 ➢ Kiểm định hệ số hồi quy (Kiểm định Wald) Các biến vi mơ độc lập đưa vào mơ hình (M2) có Sig < 0,05 nên mối liên hệ biến phụ thuộc CMKTQT biến DTN, QLN, CLK có ý nghĩa thống kê với mức tin cậy chung 95% Do biến DTN, QLN, CLK phù hợp có ý nghĩa (M2) Tác động nhân tố vi mô đến biến phụ thuộc CMKTQT (M2) cho thấy: biến CLK có tác động mạnh đến khả áp dụng CMKTQT DN lớn, DTN biến QLN có tác động thấp ➢ Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình - Mức độ dự báo xác mơ hình (Classification Table) Tỷ lệ dự báo tồn mơ hình 92,8% Tỷ lệ cao chứng tỏ dự báo (M2) xác - Mức độ phù hợp mơ hình (Kiểm định Omnibus) Sig < 0,05 mơ hình (M2) lựa chọn phù hợp - Mức độ giải thích mơ hình (chỉ số -2 Log likelihood) Trị số -2 Log likelihood mức độ giải thích mơ hình (M2) 184,566, có độ phù hợp tốt với mơ hình tổng thể Phân tích đa biến nhóm 250 DN lớn niêm yết Việt Nam Hàm hồi quy Logistic nhóm DN lớn niêm yết ước lượng có dạng: Ln (p/(1-p)) = -4,716 + 1,697 * DTN + 2,116 * QLN + 3,393 * CLK (M2a) ➢ Kiểm định hệ số hồi quy (Kiểm định Wald) Các biến DTN, QLN, CLK mơ hình (M2a) có Sig < 0,05 nên phù hợp có ý nghĩa thống kê với mức tin cậy chung 95% ➢ Mức độ tác động biến mô tả cụ thể sau: 19 Trong biến tác động đến khả áp dụng CMKTQT DN lớn, biến CLK có tác động mạnh (tương tự với mơ hình (M2), QLN biến DTN có tác động thấp Xác suất áp dụng CMKTQT biến QLN, DTN thay đổi mơ hình (M2a) khơng khác biệt nhiều so với mơ hình (M2) ➢ Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình (M2a) - Mức độ dự báo xác mơ hình (Classification Table) Mơ hình dự đốn 94,4%, tỷ lệ cao (M2) Chứng tỏ mơ hình dự báo xác cho nhóm DN lớn niêm yết - Mức độ phù hợp mô hình (Kiểm định Omnibus) Kiểm định Omnibus cho thấy Sig < 0,05 chứng tỏ mơ hình (M2a) có ý nghĩa thống kê với khoảng tin cậy 95% phù hợp - Mức độ giải thích mơ hình (chỉ số -2 Log likelihood) Trị số -2 Log likelihood mơ hình (M2a) 85,8 thấp chứng tỏ độ phù hợp tốt với mơ hình tổng thể Chỉ số thấp mơ hình (M2) chứng tỏ mơ hình có mức độ giải thích DN lớn niêm yết tổng thể phù hợp c Phân tích đa biến nhóm 250 DN lớn chưa niêm yết Việt Nam Hàm hồi quy Logistic nhóm DN lớn chưa niêm yết ước lượng có dạng: Ln (p/(1-p)) = -4,379 + 2,037 * DTN + 2,404 * CLK (M2b) ➢ Kiểm định hệ số hồi quy (Kiểm định Wald) Biến DTN CLK (M2b) có Sig < 0,05 nên phù hợp có ý nghĩa thống kê với mức tin cậy chung 95% Điều khác biệt biến QLN lại có Sig = 0,625 > 0,05 chứng tỏ biến ý nghĩa thống kê (M2b) cho nhóm DN lớn chưa niêm yết ➢ Mức độ tác động biến mô tả cụ thể sau: Trong biến tác động đến khả áp dụng CMKTQT DN lớn chưa niêm yết, biến CLK có tác động mạnh (tương tự với mơ hình (M2), (M2a), DTN Biến QLN khơng có ý nghĩa thống kê (M2b) Tuy nhiên, biến DTN (M2b) có chênh lệch xác suất áp dụng CMKTQT DN lớn chưa niêm yết có đầu tư nước DN lớn chưa niêm yết khơng có đầu tư nước ngồi so với mơ hình (M2) (M2a) khác biệt Trong xác suất có áp dụng CMKTQT DN lớn có đầu tư nước ngồi cao DN khơng có đầu tư nước ngồi (M2b) 36%, (M2) 26,63% (M2a) 27,74% Chứng tỏ vai trò đầu tư nước ngồi đóng góp tích cực việc áp dụng CMKTQT DN lớn chưa niêm yết ➢ Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình - Mức độ dự báo xác mơ hình (Classification Table) Mơ hình (M2b) dự đoán 94,8%, tỷ lệ cao (M2), (M2a) Chứng tỏ mơ hình dự báo xác cho nhóm DN lớn chưa niêm yết - Mức độ phù hợp mơ hình (Kiểm định Omnibus) Kiểm định Omnibus cho thấy Sig < 0,05 chứng tỏ mơ hình (M2b) có ý nghĩa thống kê với khoảng tin cậy 95% phù hợp - Mức độ giải thích mơ hình (chỉ số -2 Log likelihood) 20 Trị số -2 Log likelihood mơ hình (M2b) 83,053 thấp chứng tỏ độ phù hợp tốt với mơ hình tổng thể Chỉ số thấp mơ hình (M2), (M2a) chứng tỏ mơ hình có mức độ giải thích DN lớn chưa niêm yết tổng thể phù hợp 4.4.2 Bàn luận kết Các biến kinh tế vi mô (NYN, TLN, QMD, ROE VVN) khơng có tác động đến áp dụng CMKTQT DN nhóm khảo sát khơng định để áp dụng CMKTQT vào niêm yết nước ngồi, đòn bẩy, quy mơ doanh nghiệp, khả sinh lời hay vay vốn từ nước Các nhân tố DTN, QLN CLK có tác động đáng kể đến định áp dụng CMKTQT DN lớn Việt Nam Điều hàm ý DN lớn Việt Nam kiểm toán DN kiểm toán lớn (Big4), nhận đầu tư từ nước ngồi có tham gia quản lý người nước ngồi Ban lãnh đạo có nhiều khả áp dụng CMKTQT DN lại Trái với dự đoán ban đầu, biến NYN số chưa có DN Việt Nam niêm yết thị trường chứng khốn nước ngồi nên khơng tác động đến áp dụng CMKTQT Kết khác biệt với nghiên cứu Raffournier Dumontier (1998), Murphy (1999), Cuijpers et al (2005), El Gazzar et al (1999) Kết luận chương CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 5.1 Kết luận Sau thực nghiên cứu đề tài, số kết luận rút sau: (1) Tất mục tiêu nghiên cứu luận án thực hiện, cụ thể là: - Luận án xây dựng mơ hình nghiên cứu thực nghiệm nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT Việt Nam – Nghiên cứu phạm vi quốc gia doanh nghiệp: Nhóm nhân tố thuộc mơi trường vĩ mơ: Văn hóa, Tăng trưởng kinh tế, Giáo dục Chính trị; Nhóm nhân tố thuộc vi mơ: Đầu tư nước ngồi, Quản lý nước ngồi Chất lượng kiểm tốn Mức độ dự báo xác mơ hình cao (trên 87%) Do luận án đạt mục tiêu nghiên cứu - Luận án thực nghiên cứu định tính, kết tổng quan tài liệu, vấn sâu 06 chuyên gia, tiếp tục khảo sát ý kiến từ 15 chuyên gia khám phá thêm hai nhân tố vi mơ có tác động đến áp dụng CMKTQT DN lớn Việt Nam Đầu tư nước Quản lý nước ngồi - Luận án thực phân tích hồi quy logistic để kiểm tra giả thuyết nghiên cứu, kết xác định 07 nhân tố tác động, vai trò tác động nhân tố đến áp dụng CMKTQT Việt Nam – Nghiên cứu phạm vi quốc gia doanh nghiệp Đặc biệt, tác giả sâu phân tích tác động nhân tố vi mơ đến hai nhóm DN lớn: DN lớn niêm yết cổ phiếu DN lớn chưa niêm yết - Luận án trình bày hàm ý bên liên quan nhằm thúc đẩy trình áp dụng CMKTQT Việt Nam phạm vi quốc gia doanh nghiệp (2) Tất giả thuyết nghiên cứu kiểm định: Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT (IAS/IFRS) Việt Nam phạm vi quốc gia doanh nghiệp cho thấy: - Xét góc độ quốc gia: quốc gia có văn hóa Anglo-Saxon, với trình độ giáo dục cao, đạt tăng trưởng kinh tế hệ thống trị dân chủ dễ dàng áp dụng CMKTQT quốc gia khác Trong đó, yếu tố 21 văn hóa nhân tố tác động mạnh mẽ đến trình áp dụng CMKTQT Điều chứng tỏ quốc gia có nhiều đặc điểm tương đồng văn hóa học hỏi kinh nghiệm áp dụng từ quốc gia trước - Xét góc độ DN: DN lớn kiểm toán DN kiểm toán thuộc Big4, nhận đầu tư từ nước ngồi có tham gia người nước vào Ban lãnh đạo DN lớn có nhiều khả áp dụng CMKTQT DN lớn khác Riêng nhóm DN lớn chưa có cổ phiếu niêm yết giả thuyết tham gia người nước ngồi Ban lãnh đạo lại khơng có tác động đến áp dụng CMKTQT (IAS/IFRS) Điều phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam DN lớn chưa niêm yết số lượng người nước tham gia vào Ban lãnh đạo chiếm tỷ lệ thấp, họ chủ yếu người đại diện cho phần đầu tư vốn cổ đông nước nên mức độ tác động mặt quản trị DN chưa nhiều Tuy nhiên, qua khảo sát DN lớn cho thấy, nhà đầu tư có kỳ vọng cao tiến trình áp dụng CMKTQT bước triển khai Việt Nam 5.2 Hàm ý 5.2.1 Hàm ý nhóm nhân tố vĩ mô tác động đến áp dụng CMKTQT Việt Nam Tác giả đưa hàm ý theo nhân tố nhằm đẩy nhanh trình áp dụng CMKTQT Việt Nam thuận lợi 5.2.1.1 Nhân tố Văn hóa Trong trình nghiên cứu áp dụng CMKTQT, Việt Nam cần tư vấn từ tổ chức IASB, AOSSG; nước có kinh nghiệm triển khai CMKTQT từ sớm Úc Mỹ, nước gần thực áp dụng CMKTQT có kinh tế tương đồng với nước ta Thái Lan, Malaysia Kinh nghiệm từ quốc gia học quý giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách áp dụng hoàn toàn CMKTQT Bộ Tài tạo điều kiện để cán học hỏi kinh nghiệm triển khai CMKTQT nước để áp dụng vào thực tế nước ta Chính chuẩn bị chu đáo giúp Việt Nam chủ động mạnh dạn thực lộ trình áp dụng CMKTQT thời gian tới Bộ Tài cần làm tốt công tác truyền thông để hướng tới tác động tích cực việc áp dụng CMKTQT, tránh tác động tâm lý khơng đáng có làm méo mó phát triển thị trường tài kinh tế nói chung 5.2.1.2 Nhân tố Giáo dục Bộ Tài nên trọng xây dựng chiến lược đào tạo phát triển nguồn lực nhân có trình độ CMKTQT thơng qua việc phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo phát triển kế toán theo hướng hội nhập Sự phối hợp với trường Đại học, tổ chức nghề nghiệp quan hỗ trợ DN tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kế toán theo tinh thần CMKT ban hành theo hướng tiếp cận với CMKTQT Bộ Tài nên trao quyền chủ động cho Hiệp hội nghề nghiệp việc dịch thuật, soạn thảo cập nhật CMKTQT Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với sở đào tạo (trường đại học, Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đơn vị đào tạo), tổ chức nghề nghiệp quốc tế CPA Australia, ACCA, ICAEW, DN kiểm tốn quốc tế có uy tín Các sở đào tạo nhân lực kế tốn tích cực nâng cao chất lượng đào tạo kế tốn Cần đổi chương trình đào tạo cải tiến phương pháp giảng dạy vấn đề quan trọng góp phần nâng cao sở hạ tầng kế tốn, sở giáo dục bao gồm trường đại học, cao đẳng, học viện cần đổi chương trình đào tạo ngành kế tốn kiểm toán theo hướng tăng cường giảng dạy nội dung liên quan đến VAS, CMKTQT giảng dạy kỹ năng, xử lý tài khoản kế toán để đào tạo người hành nghề kế tốn 22 có lực cao áp dụng tốt CMKTQT Mở rộng liên kết với trường đại học quốc tế, tranh thủ hợp tác tập đoàn doanh nghiệp lớn, tổ chức nghề nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thực tế công việc, nhận học bổng hội việc làm trình học sau trường 5.2.1.3 Nhân tố Tăng trưởng kinh tế Nhà nước cần có chiến lược rõ ràng để giữ vững tăng trưởng thị trường kinh tế với tốc độ năm 2017 nhằm hỗ trợ nhân tố tăng trưởng kinh tế giúp DN thuận lợi áp dụng CMKTQT Mức độ lạm phát kinh tế cần kiểm sốt chặt chẽ, ổn định khơng tác động đến biến động kinh tế Nhà nước cần bước tiếp tục hồn thiện mơi trường kinh tế luật pháp phù hợp với yêu cầu CMKTQT Nhà nước cần ban hành chế quản lý DN theo hướng lấy thơng tin kế tốn sở quan trọng, để đánh giá chất lượng hiệu quản lý kinh doanh 5.2.1.4 Nhân tố Chính trị Để bước tiến tới áp dụng hoàn toàn CMKTQT, quan hành pháp, lập pháp, tư pháp phối hợp sở bảo đảm tính độc lập theo chức phân công, hỗ trợ kiểm soát lẫn theo quy định pháp luật Phát huy chủ động, sáng tạo cấp dưới, đẩy mạnh phân cấp, bảo đảm quản lý thống hệ thống Nhà nước phải có sách huy động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho q trình phát triển Phải tích cực hội nhập quốc tế, chủ động, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển đất nước Bộ máy nhà nước cần tinh gọn, đội ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất, lực trình độ chuyên môn cao Nhà nước nên tăng cường công tác đối thoại với nhân dân DN qua nhiều kênh thơng tin để chủ trương, sách, pháp luật bám sát thực tiễn 5.2.2 Hàm ý nhóm nhân tố vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT Việt Nam 5.2.2.1 Nhân tố Chất lượng kiểm toán Nâng cao chất lượng chun mơn cho kiểm tốn viên hoạt động DN kiểm tốn khơng thuộc Big4 để đảm bảo độ tin cậy ý kiến kiểm tốn viên BCTC DN Khi q trình áp dụng CMKTQT thực hiện, vấn đề cần giải cân chun mơn hai nhóm DN kiểm tốn thuộc Big4 khơng thuộc Big4 Bộ Tài cần rà sốt kiểm tra trình độ, sốt xét quy trình kiểm tốn báo cáo kiểm toán, phương pháp làm việc kiểm toán viên DN kiểm toán để đảm bảo độ tin cậy BCTC kiểm tốn 5.2.2.2 Nhân tố Đầu tư nước ngồi Cần có chế đảm bảo rủi ro cho nhà đầu tư Nếu khơng có hành lang pháp lý để tập hợp tổ chức đầu tư chuyên nghiệp nhà đầu tư khơng dám đầu tư vào DN Chính phủ cần cổ phần hóa nhanh theo chiến lược tái cấu trúc kinh tế, chấp nhận nhà đầu tư chiến lược tham gia quản lý DN lớn Việt Nam để thúc đẩy hội nhập niêm yết vốn thị trường quốc tế nhanh Chính phủ Ủy ban chứng khoán cần ban hành quy định ràng buộc tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam gồm: tỷ lệ sở hữu nước DN đại chúng, tỷ lệ sở hữu nước thực theo quy định pháp luật cổ phần hóa DNNN thực cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khốn cơng chúng, đầu tư vào trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài… 23 5.2.2.3 Nhân tố Sự tham gia quản lý người nước vào Ban lãnh đạo Nhà nước cần thay đổi số quy định quản lý hành nhà nước người lao động nước làm việc Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi để họ làm việc Muốn trình áp dụng CMKTQT DN đạt hiệu quả, Ban lãnh đạo nhân viên cần có hợp tác, đồng lòng kiên trì thực 5.2.3 Một số hàm ý khác Bộ Tài cần ban hành chuẩn mực dễ hiểu, phù hợp cập nhật với ngôn ngữ khác không tiếng Anh Hội đồng Kế toán quốc gia, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hiệp Hội, tổ chức ngành nghề kế tốn, kiểm tốn cần nâng cao vai trò vị DN nên tập trung vào lợi ích lâu dài, đừng trọng đến chi phí ngắn hạn khơng thể tránh khỏi thách thức triển khai DN cần có chuẩn bị hạ tầng sở thông tin Hệ thống lưu trữ thông tin DN đảm bảo lưu trữ tồn liệu liên quan giao dịch, đảm bảo việc xử lý giao dịch đầy đủ, xác chi tiết Xây dựng hồn thiện hệ thống thơng tin quản trị, để đáp ứng sở hạ tầng kế toán cho DN Đặc biệt DN đại chúng, ngân hàng tổ chức tài đối tượng áp dụng CMKTQT trước tiên vấn đề phải trọng Tóm lại, để trình áp dụng CMKTQT DN lớn Việt Nam đạt kết tốt cần có nỗ lực phối hợp không ngừng yếu tố vĩ mô vi mô cách nhịp nhàng kịp thời 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Bên cạnh kết nghiên cứu đạt được, luận án số hạn chế định sau: Thứ nhất, mô hình ước lượng bị thiếu liệu số biến mơi trường vĩ mơ vi mơ tác động đến việc áp dụng CMKTQT Thứ hai, khó khăn trình thu thập liệu Thứ ba, hạn chế mẫu chọn Mẫu nghiên cứu lựa chọn 500 DN lớn, chiếm tỷ trọng thấp nên chưa thể đại diện cho tất DN lớn kinh tế Trong nghiên cứu tiếp theo, điều kiện cho phép nên chọn mẫu theo xác suất có phân lớp đối tượng cho khả khái qt cao Bên cạnh nên tăng kích thước mẫu mở rộng nhóm đối tượng khảo sát, nhiên điều đòi hỏi nhà nghiên cứu phải đầu tư thêm khơng thời gian, cơng sức chi phí Bên cạnh đó, cần thiết phải nghiên cứu nhân tố tác động đến ban hành khung pháp lý kế toán cho DNNVV điều khó khăn điều kiện mơi trường pháp lý Việt Nam Kết luận chương KẾT LUẬN CHUNG ... dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/ IFRS) – Nghiên cứu phạm vi quốc gia; Chương 4: Phương pháp nghiên cứu, kết bàn luận nhân tố vi mô tác động đến áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/ IFRS) Vi t. .. mô tác động đến áp dụng CMKTQT (IAS/ IFRS) phạm vi quốc gia mức độ tác động nhân tố này? (2) Nhân tố vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT (IAS/ IFRS) Vi t Nam phạm vi doanh nghiệp mức độ tác động nhân. .. LUẬN CÁC NHÂN TỐ VI MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS/ IFRS) TẠI VI T NAM – NGHIÊN CỨU Ở PHẠM VI DOANH NGHIỆP 4.1 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 4.1.1 Xác định phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NHÂN tố tác ĐỘNG đến áp DỤNG CHUẨN mực kế TOÁN QUỐC tế (IAS IFRS) tại VIỆT NAM – NGHIÊN cứu ở PHẠM VI QUỐC GIA và DOANH NGHIỆP tt , CÁC NHÂN tố tác ĐỘNG đến áp DỤNG CHUẨN mực kế TOÁN QUỐC tế (IAS IFRS) tại VIỆT NAM – NGHIÊN cứu ở PHẠM VI QUỐC GIA và DOANH NGHIỆP tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay