CÁC NHÂN tố tác ĐỘNG đến áp DỤNG CHUẨN mực kế TOÁN QUỐC tế (IAS IFRS) tại VIỆT NAM – NGHIÊN cứu ở PHẠM VI QUỐC GIA và DOANH NGHIỆP

295 15 0
  • Loading ...
1/295 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 22:21

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ TRẦN HẠNH PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS/IFRS) TẠI VIỆT NAM NGHIÊN CỨU PHẠM VI QUỐC GIA DOANH NGHIỆP LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ TRẦN HẠNH PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS/IFRS) TẠI VIỆT NAM NGHIÊN CỨU PHẠM VI QUỐC GIA DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN MÃ SỐ : 9340301 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HÀ XUÂN THẠCH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam kết nghiên cứu riêng Tất liệu, thơng tin kết nghiên cứu trình bày trung thực nội dung đề tài chưa cơng bố trước Tơi trích dẫn ghi nguồn tất nội dung tham khảo, kế thừa phần danh mục tài liệu tham khảo Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019 Nghiên cứu sinh Lê Trần Hạnh Phương ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn tập thể Quý Thầy Cô thuộc Trường Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt Thầy Cơ Khoa Kế tốn tận tình giảng dạy hướng dẫn tơi hồn thành tốt nội dung chương trình đào tạo nhà trường Những kiến thức kinh nghiệm chuyên môn học tập, truyền đạt, trao đổi suốt trình nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận án Đặc biệt, tơi xin chân thành biết ơn Thầy PGS.TS Hà Xuân Thạch dành nhiều tâm huyết hướng dẫn suốt trình nghiên cứu khoa học Thầy tận tình hướng dẫn, bảo, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho học viên xa suốt trình thực luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Kế toán Trường Đại học Quy Nhơn tạo điều kiện thuận lợi công tác giảng dạy làm việc để tập trung học tập nghiên cứu suốt q trình học Ngồi ra, chân thành cảm ơn anh chị chuyên viên Viện đào tạo sau đại học Trường Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giúp đỡ tơi thực quy trình nhanh chóng, đảm bảo hiệu Tôi xin cảm ơn chuyên gia, Ban lãnh đạo công ty, giám đốc tài chính, kế tốn trưởng, nhân viên kế tốn doanh nghiệp lớn Việt Nam hỗ trợ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận án Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình anh chị học viên giúp đỡ, quan tâm tạo điều kiện để tơi hồn thành tốt luận án Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019 Nghiên cứu sinh Lê Trần Hạnh Phương iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ xii DANH MỤC PHỤ LỤC xiii LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận án Kết cấu luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu chung Chuẩn mực kế toán quốc tế 10 1.1.1 Trường phái ủng hộ việc áp dụng CMKTQT Chuẩn mực kế toán quốc gia 10 1.1.1.1 Nghiên cứu lợi ích áp dụng CMKTQT quốc gia 10 1.1.1.2 Nghiên cứu tác động việc áp dụng CMKTQT 17 1.1.2 Trường phái không ủng hộ việc áp dụng CMKTQT 25 1.2 Tổng quan nghiên cứu nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT 29 1.2.1 Các nghiên cứu nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT 29 1.2.2 Các nghiên cứu nhân tố vitác động đến áp dụng CMKTQT 33 1.2.3 Các nghiên cứu hỗn hợp nhân tố vitác động đến áp dụng CMKTQT 34 iv 1.3 Nhận xét nghiên cứu trước xác định khe hổng nghiên cứu 34 1.3.1 Nhận xét nghiên cứu trước 34 1.3.2 Xác định khe hổng nghiên cứu 37 Kết luận chương 38 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 39 2.1 Tổng quan trình hình thành phát triển Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) 39 2.1.1 Lược sử trình phát triển CMKTQT 39 2.1.1.1 Giai đoạn hình thành (từ năm 1973 1987) 39 2.1.1.2 Giai đoạn điều chỉnh (từ năm 1987 1993) 40 2.1.1.3 Giai đoạn phát triển (từ năm 1993 nay) 41 2.1.2 Nội dung CMKTQT 45 2.2 Phương pháp kinh nghiệm áp dụng CMKTQT quốc gia 46 2.2.1 Phương pháp áp dụng CMKTQT quốc gia 46 2.2.1.1 Phương pháp 1: Công nhận CMKTQT CMKT quốc gia (Big Bang Approach) 46 2.2.1.2 Phương pháp 2: Phê duyệt áp dụng chuẩn mực CMKTQT (Convergence Approach) 47 2.2.2 Bài học kinh nghiệm áp dụng CMKTQT quốc gia 48 2.3 Các lý thuyết 51 2.3.1 Lý thuyết ủy nhiệm (Agency Theory) 51 2.3.2 Lý thuyết quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance Theory CG) 54 2.3.3 Lý thuyết tín hiệu (signaling theory) 56 2.3.4 Lý thuyết thể chế (Institutional theory) 57 2.3.5 Lý thuyết ảnh hưởng trị (Political theory) 60 2.4 Những nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT 61 2.4.1 Các nhân tố thuộc môi trường 62 2.4.1.1 Nhân tố Văn hóa 61 2.4.1.2 Nhân tố Tăng trưởng kinh tế 63 2.4.1.3 Nhân tố Thị trường vốn 64 v 2.4.1.4 Nhân tố Giáo dục 65 2.4.1.5 Nhân tố Hoạt động nước 66 2.4.1.6 Nhân tố Hệ thống pháp luật 67 2.4.1.7 Nhân tố Chính trị 68 2.4.2 Các nhân tố thuộc môi trường vi 69 2.4.2.1 Nhân tố Niêm yết thị trường nước 69 2.4.2.2 Nhân tố Đòn bẩy 70 2.4.2.3 Nhân tố Quy mô doanh nghiệp 71 2.4.2.4 Nhân tố Khả sinh lời 72 2.4.2.5 Nhân tố Chất lượng kiểm toán 72 2.4.2.6 Nhân tố Trình độ kế tốn viên 73 2.4.2.7 Nhân tố Sự kết nối kế toán thuế 73 2.4.2.8 Nhân tố Vay vốn nước 74 2.4.2.9 Nhân tố Đầu tư nhà đầu tư nước 74 2.4.2.10 Nhân tố Sự tham gia người nước vào Ban lãnh đạo 75 Kết luận chương …75 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ BÀN LUẬN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS/IFRS) NGHIÊN CỨU PHẠM VI QUỐC GIA 77 3.1 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp .77 3.1.1 Xác định phương pháp nghiên cứu 77 3.1.2 Quy trình nghiên cứu .78 3.2 Nghiên cứu định tính .79 3.2.1 Quy trình nghiên cứu định tính .79 3.2.1.1 Xây dựng dàn khảo sát 80 3.2.1.2 Chọn mẫu nghiên cứu 81 3.2.1.3 Thu thập liệu 84 3.2.1.4 Phân tích liệu 84 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu dự kiến 85 3.2.3 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 86 vi 3.3 Nghiên cứu định lượng 89 3.3.1 Quy trình nghiên cứu định lượng .89 3.3.2 Mơ hình nghiên cứu 89 3.3.3 Xác định thang đo 90 3.3.4 Chọn mẫu khảo sát 91 3.3.5 Thu thập liệu 92 3.3.6 Phân tích liệu 92 3.3.6.1 Phân tích thống mơ tả 92 3.3.6.2 Phân tích hồi quy 92 3.4 Kết nghiên cứu bàn luận 93 3.4.1 Kết nghiên cứu 94 3.4.1.1 Kết nghiên cứu định tính 94 3.4.1.2 Kết nghiên cứu định lượng 95 3.4.2 Bàn luận 100 Kết luận chương 102 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ BÀN LUẬN CÁC NHÂN TỐ VI MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IAS/IFRS) TẠI VIỆT NAM NGHIÊN CỨU PHẠM VI DOANH NGHIỆP 103 4.1 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 103 4.1.1 Xác định phương pháp nghiên cứu 103 4.1.2 Quy trình nghiên cứu 104 4.2 Nghiên cứu định tính 106 4.2.1 Quy trình nghiên cứu định tính 106 4.2.1.1 Xây dựng dàn khảo sát 107 4.2.1.2 Chọn mẫu nghiên cứu 107 4.2.1.3 Thu thập liệu 107 4.2.1.4 Phân tích liệu 108 4.2.2 Mơ hình nghiên cứu dự kiến 109 4.2.3 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 110 vii 4.3 Nghiên cứu định lượng 113 4.3.1 Quy trình nghiên cứu định lượng 113 4.3.2 Mơ hình nghiên cứu 113 4.3.3 Xác định thang đo 114 4.3.4 Chọn mẫu khảo sát 116 4.3.5 Thu thập liệu 117 4.3.6 Phân tích liệu 117 4.3.6.1 Phân tích thống mơ tả 117 4.3.6.2 Phân tích hồi quy 117 4.4 Kết nghiên cứu bàn luận .118 4.4.1 Kết nghiên cứu 118 4.4.1.1 Kết nghiên cứu định tính 118 4.4.1.2 Kết nghiên cứu định lượng 120 4.4.2 Bàn luận kết 130 Kết luận chương 132 CHƯƠNG KẾT LUẬN HÀM Ý 134 5.1 Kết luận 134 5.2 Hàm ý 136 5.2.1 Hàm ý nhóm nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT Việt Nam 136 5.2.1.1 Nhân tố Văn hóa 137 5.2.1.2 Nhân tố Giáo dục 138 5.2.1.3 Nhân tố Tăng trưởng kinh tế 140 5.2.1.4 Nhân tố Chính trị 142 5.2.2 Hàm ý nhân tố vitác động đến áp dụng CMKTQT Việt Nam 143 5.2.2.1 Nhân tố Chất lượng kiểm toán 144 5.2.2.2 Nhân tố Đầu tư nước 144 5.2.2.3 Nhân tố Sự tham gia người nước vào Ban lãnh đạo 145 5.2.3 Một số hàm ý khác 146 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 148 viii Kết luận chương 150 KẾT LUẬN CHUNG 151 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 153 TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 PHỤ LỤC 178 264 PHỤ LỤC 4.10 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MANN-WHITNEY ĐỐI VỚI MƠ HÌNH (M2) Phụ lục 4.10a Kiểm định Mann-Whitney nhóm nhân tố vi mơ mơ hình (M2) Biến vi mô TLN DTN VVN QLN CLK QMD ROE Mean Rank CMKTQT = CMKTQT = 249,94 257,72 245,13 319,67 250,1 255,61 247,25 292,33 239,91 387,00 240,29 382,11 247,61 287,81 Z Sig -0,312 -4,961 -0,336 -2,798 -8,431 -5,674 -1,608 0,755 0,000 0,737 0,005 0,000 0,000 0,108 Phụ lục 4.10b Kiểm định Mann-Whitney nhóm doanh nghiệp lớn niêm yết Biến vi mô (DN lớn niêm yết) TLN DTN VVN QLN CLK QMD ROE Mean Rank CMKTQT = CMKTQT = 126,88 117,32 120,86 153,08 124,53 131,25 123,96 134,67 119,03 163,97 114,45 191,17 124,04 134,19 Z Sig -0,734 -3.598 -0,739 -1,082 -4,809 -5,889 -0,78 0,463 0,000 0,460 0,279 0,000 0,000 0,436 265 Phụ lục 4.10c Kiểm định Mann-Whitney nhóm nhân tố vi mơ nhóm doanh nghiệp lớn chưa niêm yết Biến vi mô (DN lớn chưa niêm yết) TLN DTN VVN QLN CLK QMD ROE Mean Rank CMKTQT = CMKTQT = 125,85 121,71 126,46 115,00 125,51 125,36 125,23 128,40 126,56 113,90 125,85 121,67 127,49 103,81 Z Sig -0,251 -1,447 -0,016 -0,430 -1,134 -0,254 -1,436 0,802 0,148 0,988 0,667 0,257 0,800 0,151 266 PHỤ LỤC 4.11 MA TRẬN TƯƠNG QUAN CỦA NHÓM NHÂN TỐ VI MÔ CMKTQT TLN CMK Pearson Correlation TQT TLN DTN VVN QLN CLK Sig (2-tailed) Pearson Correlation -0,027 Sig (2-tailed) 0,545 -0,027 0,222 0,545 0,000 0,090 VVN ** * 0,045 ** 0,090 * 0,015 0,125 0,738 0,005 CLK ** 0,377 QMD ** 0,000 0,309 -0,005 0,072 -0,015 0,131 0,911 0,109 0,734 0,003 Sig (2-tailed) 0,000 0,045 Pearson Correlation 0,015 -0,005 0,043 Sig (2-tailed) 0,738 0,911 0,339 Pearson Correlation 0,125** 0,072 0,037 -0,006 Sig (2-tailed) 0,005 0,109 0,411 0,889 Pearson Correlation 0,377** -0,015 0,082 0,069 0,054 Sig (2-tailed) 0,000 0,734 0,068 0,125 0,226 0,309** 0,131** 0,221** 0,058 0,152** 0,336** Sig (2-tailed) 0,082 0,003 0,067 0,195 0,108 0,076 Pearson Correlation 0,036 -0,029 0,074 0,009 -0,003 0,030 0,009 Sig (2-tailed) 0,428 0,514 0,100 0,836 0,939 0,501 0,836 ** Tương quan có ý nghĩa mức 0.01 (2 đầu) ** 0,082 0,222 * Tương quan có ý nghĩa mức 0.05 (2 đầu) QLN Pearson Correlation QMD Pearson Correlation ROE DTN ROE 0,036 0,428 ** -0,029 0,514 ** 0,043 0,037 0,082 0,221 0,074 0,339 0,411 0,068 0,067 0,100 -0,006 0,069 0,058 0,009 0,889 0,125 0,195 0,836 0,054 0,152** -0,003 0,226 0,108 0,939 0,336** 0,030 0,076 0,501 0,009 0,836 267 PHỤ LỤC 4.12 VAI TRÒ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIẾN VI MƠ TRONG MƠ HÌNH (M2), (M2a) (M2b) Vai trò tác động nhân tố viđến biến CMKTQT (M2) TT Biến B Exp XS ước lượng khả áp dụng CMKTQT (B) biến độc lập thay đổi xác suất 10% 20% 30% 40% Vị trí DTN 1,649 5,202 36,63% 56,53% 69,03% 77,62% 2 QLN 0,929 2,531 21,95% 38,75% 52,03% 62,79% 3 CLK 2,730 15,332 63,01% 79,31% 86,79% 91,09% Vai trò tác động nhân tố viđến biến phụ thuộc CMKTQT mơ hình (M2a) nhóm DN lớn niêm yết TT Biến B Exp XS ước lượng khả áp dụng Vị trí (B) CMKTQT biến độc lập thay đổi xác tác suất động 10% 20% 30% 40% DTN 1,697 5,456 37,74% 57,7% 70,04% 78,44% QLN 2,116 8,294 47,96% 67,46% 78,04% 84,68% CLK 3,393 29,759 76,78% 88,15% 92,73% 95,2% 268 Vai trò tác động nhân tố viđến biến phụ thuộc CMKTQT mơ hình (M2b) nhóm DN lớn chưa niêm yết XS ước lượng khả áp dụng TT Biến B Exp(B) CMKTQT biến độc lập thay đổi xác suất 10% DTN 2,037 7,666 CLK 2,404 11,071 46% 20% 30% 40% Vị trí tác động 65,71% 76,67% 83,64% 55,16% 73,46% 82,59% 88,07% 269 PHỤ LỤC 4.13 KIỂM ĐỊNH MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH (M2a) Mức độ dự báo xác mơ hình (M2a) Observed Predicted Áp dụng CMKTQT Khơng áp dụngáp dụng CMKTQT CMKTQT Step CMKT Khơng áp dụng CMKTQT QT Có áp dụng CMKTQT Overall Percentage a The cut value is 500 226 11 Percentage Correct 10 98,7 47,6 94,4 Kiểm định Omnibus mơ hình (M2a) Step Step Block Model Chi-square 58,416 58,416 58,416 df 3 Sig 0,000 0,000 0,000 Đánh giá độ giải thích với mơ hình tổng thể (M2a) Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 85,8a 0,208 0,475 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 270 PHỤ LỤC 4.14 KIỂM ĐỊNH MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH (M2b) Mức độ dự báo xác mơ hình (M2b) Observed Predicted Áp dụng CMKTQT Không áp dụng CMKTQT Step CMKTQT Khơng áp dụng CMKTQT Có áp dụng CMKTQT Overall Percentage Có áp dụng Percentage CMKTQT Correct 231 98,3 40,0 94,8 Đánh giá độ giải thích với mơ hình tổng thể (M2b) Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 83.053a 0,115 0,314 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Kiểm định Omnibus mơ hình (M2b) Step Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Step 30,431 Block 30,431 Model 30,431 Sig 0,000 0,000 0,000 271 PHỤ LỤC 4.15 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC VỀ CÁC NHÂN TỐ VITÁC ĐỘNG ĐẾN ÁP DỤNG CMKTQT (IAS/IFRS) TẠI VIỆT NAM NGHIÊN CỨU PHẠM VI DOANH NGHIỆP LỚN Tổng hợp kết nghiên cứu nhân tố vitác động đến áp dụng CMKTQT DN lớn Việt Nam Biến vi mơ Kì vọng Kết nghiên cứu Giả thuyết NYN + - Từ chối TLN + - Từ chối DTN + + Chấp nhận VVN + - Từ chối QLN + + Chấp nhận CLK + + Chấp nhận QMD + - Từ chối ROE + - Từ chối (Nguồn: Tác giả tổng hợp) Mơ hình nghiên cứu thức nhân tố vitác động đến áp dụng CMKTQT DN lớn Việt Nam Đầu tư nước Tham gia quản lý người nước Ban lãnh đạo +1,649 +0,929 ÁP DỤNG CMKTQT +2,73 Chất lượng kiểm toán (Nguồn: Tác giả tổng hợp) 272 Mơ hình nghiên cứu thức nhân tố vitác động đến áp dụng CMKTQT DN lớn niêm yết Việt Nam Đầu tư nước Tham gia quản lý người nước Ban lãnh đạo +1,697 +2,116 ÁP DỤNG CMKTQT +3,393 Chất lượng kiểm toán (Nguồn: Tác giả tổng hợp) Mơ hình nghiên cứu thức nhân tố vitác động đến áp dụng CMKTQT DN lớn chưa niêm yết cổ phiếu Việt Nam Đầu tư nước +2,037 ÁP DỤNG +2,404 Chất lượng kiểm toán (Nguồn: Tác giả tổng hợp) CMKTQT 273 PHỤ LỤC 5.1 ĐỊNH HƯỚNG LỘ TRÌNH ÁP DỤNG IFRS TẠI VIỆT NAM VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN KIỂM TỐN (*) BỘ TÀI CHÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHUNG 1.1 Tóm tắt quan điểm Hiện có quan điểm việc hoàn thiện phát triển Chuẩn mực BCTC Việt Nam Cả hai quan điểm thống phải tiếp tục hoàn thiện phát triển CMKT theo hướng CMKTQT, nhiên khác biệt chỗ Việt Nam có nên tuyên bố cơng nhận tn thủ hồn tồn IFRS hay khơng Quan điểm thứ cho cần phải tiến đến việc công nhận áp dụng nguyên mẫu IFRS cho đơn vị có lợi ích cơng chúng (ngoại trừ DNVVN có chế độ kế tốn riêng) Quan điểm thứ hai cho rằng, Việt Nam không tuyên bố áp dụng nguyên mẫu IFRS, tất DN (ngoại trừ DNVVN) áp dụng VAS/VFRS sở cập nhật thay đổi theo IFRS có điều chỉnh thích hợp 1.2 Ưu nhược điểm quan điểm - Về quan điểm tuyên bố tuân thủ IFRS + Ưu điểm: phù hợp với tầm nhìn lâu dài, quốc tế thừa nhận, thừa hưởng tất lợi ích IFRS mang lại, khơng phải liên tục ban hành lại VAS/VFRS CMKTQT thay đổi, tránh lạc hậu không cập nhật, bổ sung ban hành kịp thời VAS/VFRS + Nhược điểm: Nếu dịch đảm bảo chất lượng có tranh chấp khó giải quyết, phải vào IFRS có khác biệt ngơn ngữ, nên thời gian để thống cách hiểu cách diễn đạt - Về quan điểm không tuyên bố tuân thủ IFRS + Ưu điểm: phù hợp ngắn hạn, sở pháp lý vững xử lý tranh chấp + Nhược điểm: không đạt mục tiêu quốc tế thừa nhận Do VAS/VFRS thực cập nhật thường xuyên nên BCTC đơn vị có lợi ích cơng chúng liên tục bị lạc hậu so với CMKTQT, lợi ích từ IFRS khơng đạt tối đa 274 ĐỊNH HƯỚNG DỰ KIẾN Xét dài hạn quan điểm thứ nhiều ủng hộ công việc mang lại tính chiến lược, lâu dài, việc hoạch định sách cần đảm bảo phù hợp cho tương lai cho Theo đó, dự kiến đến năm 2020, VAS phải ban hành lại ban hành sở cập nhật thay đổi CMKTQT Ngồi ra, đơn vị có lợi ích cơng chúng phải dần chuyển đổi từ VAS/VFRS sang IFRS đến năm 2025 phải hồn tất q trình chuyển đổi Như vậy, từ sau năm 2025, việc áp dụng CMKT Việt Nam chia làm 03 cấp độ: - Các đơn vị có lợi ích cơng chúng áp dụng IFRS - Các đơn vị khác áp dụng VAS/VFRS - DNVVN áp dụng chế độ kế toán cho SME LỘ TRÌNH ÁP DỤNG IFRS Dự kiến lộ trình áp dụng thực theo giai đoạn sau: - Giai đoạn 2017 - 2018 + Tổ chức hoạt động nghiên cứu, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, DN, trường đại học nội dung dự thảo VAS/VFRS IFRS + Đào tạo, dịch tài liệu IFRS + Khảo sát sẵn sàng áp dụng IFRS đơn vị có lợi ích cơng chúng + Đánh giá tác động việc áp dụng IFRS Đánh giá khác biệt chế tài Việt Nam với IFRS + Lựa chọn số đơn vị áp dụng thí điểm IFRS - Giai đoạn 2018 2020 + Lựa chọn số IFRS (từ 10 20 IFRS) đơn giản phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam công bố tuân thủ, áp dụng tất đơn vị có lợi ích cơng chúng từ năm 2020 Các đơn vị lựa chọn thí điểm áp dụng từ 2019 + Xây dựng hướng dẫn áp dụng IFRS + Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, đào tạo IFRS cho DN, công ty kiểm toán, trường đại học - Giai đoạn 2020 2023 275 + Tiếp tục công bố, tuân thủ thêm số IFRS (dự kiến nâng số lượng IFRS tuân thủ lên 30 IFRS) + Khuyến khích đơn vị khơng có lợi ích cơng chúng, có đủ điều kiện mong muốn lập trình bày BCTC theo IFRS + Tiếp tục xây dựng hướng dẫn áp dụng IFRS + Tiếp tục hỗ trợ DN triển khai áp dụng, trường đại học việc đào tạo IFRS - Giai đoạn 2023 2025 + Tuyên bố tuân thủ hoàn toàn IFRS + Tiếp tục hỗ trợ DN trường đại học, xây dựng hoàn chỉnh hướng dẫn áp dụng IFRS sửa đổi, bổ sung, cập nhật hàng năm theo thay đổi quốc tế (*) Nay đổi tên thành “Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán” (Nguồn: Vụ Chế độ Kế tốn Kiểm tốn Bộ Tài chính, 2016 Phát triển hồn thiện khn khổ pháp lý Chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo “IFRS Cơ hội thách thức áp dụng Việt Nam, Nhà xuất Tài chính, trang 15) 276 PHỤ LỤC 5.2 CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Luật Kiểm tốn độc lập năm 2011 quy định doanh nghiệp có tính chất đặc thù bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài năm, báo cáo tốn thơng tin tài khác Tại Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 Chính Phủ hướng dẫn Luật Kiểm tốn độc lập có quy định doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài hàng năm phải doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm tốn nước ngồi Việt Nam kiểm tốn, bao gồm: - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi; - Tổ chức tín dụng thành lập hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng, bao gồm chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam; - Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngồi - Cơng ty đại chúng, tổ chức phát hành tổ chức kinh doanh chứng khốn Ngồi ra, doanh nghiệp, tổ chức phải doanh nghiệp kiểm tốn, chi nhánh doanh nghiệp kiểm tốn nước ngồi Việt Nam kiểm toán, bao gồm: - Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định pháp luật phải kiểm toán báo cáo tài năm; - Doanh nghiệp, tổ chức thực dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ dự án lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định pháp luật phải kiểm toán báo cáo tốn dự án hồn thành; - Doanh nghiệp, tổ chức mà tập đồn, tổng cơng ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu trở lên thời điểm cuối năm tài phải kiểm tốn báo cáo tài năm; - Doanh nghiệptổ chức niêm yết, tổ chức phát hành tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu trở lên thời điểm cuối năm tài phải kiểm tốn báo cáo tài hàng năm; 277 - Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngồi Việt Nam phải kiểm tốn báo cáo tài năm Các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài phải kiểm tốn trước nộp Báo cáo tài theo quy định Báo cáo tài doanh nghiệp thực kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm tốn nộp cho quan quản lý Nhà nước doanh nghiệp cấp ... tượng nghiên cứu: nhân tố tác động đến áp dụng CMKTQT (IAS/ IFRS) Vi t Nam – Nghiên cứu phạm vi quốc gia doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu nhân tố vĩ... nhìn quốc gia DN Vì vậy, tác giả định thực đề tài Các nhân tố tác động đến áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/ IFRS) Vi t Nam – Nghiên cứu phạm vi quốc gia doanh nghiệp Mục tiêu nghiên cứu. .. hỏi nghiên cứu: (1) Những nhân tố vĩ mô tác động đến áp dụng CMKTQT (IAS/ IFRS) phạm vi quốc gia mức độ tác động nhân tố này? (2) Những nhân tố vi mô tác động đến áp dụng CMKTQT (IAS/ IFRS) Vi t Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NHÂN tố tác ĐỘNG đến áp DỤNG CHUẨN mực kế TOÁN QUỐC tế (IAS IFRS) tại VIỆT NAM – NGHIÊN cứu ở PHẠM VI QUỐC GIA và DOANH NGHIỆP , CÁC NHÂN tố tác ĐỘNG đến áp DỤNG CHUẨN mực kế TOÁN QUỐC tế (IAS IFRS) tại VIỆT NAM – NGHIÊN cứu ở PHẠM VI QUỐC GIA và DOANH NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay