TIẾP cận ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP BẰNG mô HÌNH THÁI độ về KHỞI NGHIỆP và XEM xét tác ĐỘNG của GIÁO dục và NGUỒN vốn NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM tại VIỆT NAM

219 26 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 22:21

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN QUANG LONG TIẾP CẬN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP BẰNG HÌNH THÁI ĐỘ VỀ KHỞI NGHIỆP XEM XÉT TÁC ĐỘNG CỦA GIÁO DỤC NGUỒN VỐN: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 9340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HÀ MINH QUÂN TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ kinh tế “Tiếp cận ý định khởi nghiệp hình thái độ xem xét tác động giáo dục nguồn vốn: Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Nghiên cứu sinh TRẦN QUANG LONG LỜI CẢM ƠN Luận án khơng thể hồn thành thiếu cổ vũ, hướng dẫn hỗ trợ nhiều cá nhân tổ chức Trước tiên, xin chân thành cảm ơn tập thể Thầy Cô Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh, đặc biệt Thầy Cơ Khoa Quản trị kinh doanh, tận tình giảng dạy hướng dẫn tơi hồn thành học phần chương trình đào tạo tiến sĩ nhà trường Qua giúp tơi có kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để thực luận án Tôi xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Đình Thọ, PGS TS Trần Hà Minh Quân, người Thầy hướng dẫn khoa học Trong suốt năm năm qua, Thầy tận tình dìu dắt, bảo, hướng dẫn tơi thực luận án Những nhận xét, đánh giá Thầy, đặc biệt gợi ý hướng giải vấn đề suốt tiến trình nghiên cứu, thực học vô quý giá không cho việc thực luận án mà công việc sống Cuối cùng, tơi xin gửi lòng ân tình tới gia đình tơi Trong suốt năm qua, gia đình ln nguồn cổ vũ truyền nhiệt huyết để tơi hồn thành luận án TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2018 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ Tóm tắt CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu: 1.2 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu khởi nghiệp 1.2.2 Tính cấp thiết nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 10 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 10 1.7 Cấu trúc luận án 11 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 12 2.1 Giới thiệu chương 12 2.2 Lý thuyết khởi nghiệp 12 2.2.1 Các quan điểm khởi nghiệp 12 2.2.2 Các phương pháp nghiên cứu khởi nghiệp 14 2.3 Lý thuyết ý định khởi nghiệp (Entrepreneurial intention – EI) 19 2.3.1 Khái niệm ý định khởi nghiệp 19 2.3.2 Các hình nghiên cứu ý định khởi nghiệp 21 2.4 Các thành phần hình thái độ khởi nghiệp .26 2.4.1 Tự trọng (Self_esteem_SE) 26 2.4.2 Sáng tạo (Innovation_INN) 27 2.4.3 Thành tích (Achievement_ACH) 28 2.4.4 Kiểm soát thân (Personal Control_PC) 29 2.5 Lý thuyết giáo dục khởi nghiệp 30 2.5.1 Khái niệm giáo dục khởi nghiệp 30 2.5.2 Tổng quan nghiên cứu giáo dục khởi nghiệp 31 2.6 Lý thuyết nguồn vốn khởi nghiệp 32 2.6.1 Các loại hình nguồn vốn khởi nghiệp 32 2.6.2 Các nghiên cứu nguồn vốn khởi nghiệp 35 2.7 Khe hổng nghiên cứu 37 2.8 Cơ sở hình thành giả thuyết nghiên cứu 40 2.8.1 Mối quan hệ tự trọng (SE) EI 40 2.8.2 Mối quan hệ sáng tạo (INN) EI 41 2.8.3 Mối quan hệ kiểm soát thân (PC) EI 42 2.8.4 Mối quan hệ thành tích (Ach) EI 43 2.8.5 Vai trò thuộc tính giáo dục đến ý định khởi nghiệp 44 2.8.6 Vai trò nguồn vốn đến trình khởi nghiệp 48 2.9 hình nghiên cứu đề xuất .50 2.10 Tóm tắt chương 53 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 54 3.1 Giới thiệu chương 54 3.2 Qui trình nghiên cứu 54 3.2.1 Giới thiệu chương trình nghiên cứu 54 3.2.2 Các bước qui trình nghiên cứu 54 3.3 Thang đo lường khái niệm nghiên cứu 57 3.3.1 Thang đo thái độ khởi nghiệp 58 3.3.2 Thang đo ý định khởi nghiệp (EI) 62 3.4 Nghiên cứu 62 3.4.1 Nghiên cứu định tính 63 3.4.2 Nghiên cứu định lượng sơ 65 3.5 Nghiên cứu thức .74 3.5.1 Mẫu nghiên cứu 74 3.5.2 Đối tượng phương pháp khảo sát 74 3.6 Phương pháp nghiên cứu: 75 3.6.1 Phương pháp phân tích EFA 75 3.6.2 Phương pháp hồi qui bội 76 3.6.3 Phương pháp ANOVA chiều hậu ANOVA 77 3.7 Tóm tắt chương 78 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 79 4.1 Giới thiệu chương 79 4.2 Kết thống kê tả .79 4.2.1 Giới tính 79 4.2.2 Độ tuổi 80 4.3 Phân tích đánh giá thang đo 81 4.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 81 4.3.2 Kiểm định thang đo phương pháp EFA 89 4.4 hình nghiên cứu thức 94 4.5 Kiểm định hình nghiên cứu 96 4.5.1 Kiểm định giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5: mối quan hệ thái độ khởi nghiệp với ý định khởi nghiệp 97 4.5.2 Kiểm định giả thuyết H6: Phương pháp giáo dục tác động đến thái độ việc khởi nghiệp ý định khởi nghiệp 101 4.5.3 Kiểm định giả thuyết H7: thời lượng đào tạo tác động đến thái độ khởi nghiệp ý định khởi nghiệp 105 4.5.4 Kiểm định giả thuyết H8: trình độ học vấn có tác động đến thái độ khởi nghiệp ý định khởi nghiệp 110 4.5.5 Kiểm tra giả thuyết H9: nguồn vốn tác động điều tiết đến mối quan hệ thái độ khởi nghiệp với ý định khởi nghiệp 115 4.6 Tóm tắt chương 120 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN HÀM Ý 121 5.1 Giới thiệu chương 121 5.2 Kết đóng góp nghiên cứu 122 5.2.1 hình đo lường 122 5.2.2 hình lý thuyết 124 5.3 Đóng góp thực tiển hàm ý nhà quản trị 130 5.3.1 Hàm ý xây dựng môi trường khuyến khích khởi nghiệp 130 5.3.2 Hàm ý xây dựng chương trình giáo dục khởi nghiệp 134 5.3.3 Hàm ý xây dựng sách nguồn vốn cho khởi nghiệp 137 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU VỀ Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP Phụ lục : NGHIÊN CỨU ÐỊNH TÍNH KHÁM PHÁ KHÁI NIỆM EAO EI Phụ lục : BẢNG CÂU HỎI NGUYÊN MẪU CỦA P ROBINSON Phụ lục 4: BẢNG CÂU HỎI BAN ĐẦU THẢO LUẬN NHÓM Phụ lục 5: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC Phụ lục 6: KẾT QUẢ MỘT SỐ PHÂN TÍCH A THANG ĐO CHÍNH THỨC B KẾT QUẢ HÌNH HỒI QUI EAO – EI C KẾT QUẢ ONEWAY ANOVA: Phương pháp giảng dạy D KẾT QUẢ ONEWAY ANOVA: Thời lượng đào tạo E KẾT QUẢ ONEWAY ANOVA: Trình độ học vấn F KẾT QUẢ HỒI QUI NGUỒN VỐN VỚI BIẾN DUMMY DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT EAO: Entrepreuerial Atittude Orientation TPB: Theory Planned Behavior EEM: Entreprenuership Event Model EI: Entreprenuerial Intention EB: entrepreneurial behaviour DNKN: Doanh nghiệp khởi nghiệp SE: Self-esteem (Sự tự trọng) ACH: Achievement (Thành tích) INN: Innovation (Sáng tạo) PC: Personal control (Kiểm sốt thân) COG: Cognation (Nhận thức, niềm tin / suy nghĩ) AFF: Affection (Cảm xúc) Conative or BEH: Behaviour (Ý chí hành vi) DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Thang đo lòng tự trọng………………………………………… 55 Bảng 3.2: Thang đo kiểm sốt thân…………………………………… 55 Bảng 3.3: Thang đo thành tích……………………………………………… 56 Bảng 3.4: Thang đo sáng tạo…………………………………………… 57 Bảng 3.5: Thang đo ý định khởi nghiệp…………………………………… 59 Bảng 3.6: Độ tin cậy thang đo sơ cảm xúc tự trọng…………………… 63 Bảng 3.7: Độ tin cậy thang đoý chí tự trọng…………………… 64 Bảng 3.8: Độ tin cậy thang đo sơ nhận thức tự trọng…………………….64 Bảng 3.9: Độ tin cậy thang đo sơ cảm xúc kiểm soát thân………… 65 Bảng 3.10: Độ tin cậy thang đoý chí kiểm sốt thân…………… 65 Bảng 3.11: Độ tin cậy thang đo sơ nhận thức kiểm soát thân…… 66 Bảng 3.12: Độ tin cậy thang đo sơ cảm xúc thành tích……………… 67 Bảng 3.13: Độ tin cậy thang đoý chí thành tích………………… 67 Bảng 3.14: Độ tin cậy thang đo sơ nhận thức thành tích…………… 68 Bảng 3.15: Độ tin cậy thang đo sơ cảm xúc sáng tạo …………………….68 Bảng 3.16: Độ tin cậy thang đoý chí sáng tạo……………………… 69 Bảng 3.17: Độ tin cậy thang đo sơ nhận thức sáng tạo………………… 69 Bảng 3.18: Độ tin cậy thang đoý định khởi nghiệp………………… 70 Bảng 4.1: Thống kê tả theo giới tính…………………………………… 76 Bảng 4.2:Thống kê tả theo độ tuổi……………………………………… 77 Bảng 4.3: Độ tin cậy thang đo thức cảm xúc tự trọng……………… 78 Bảng 4.4: Độ tin cậy thang đo thức ý chí tự trọng…………………… 78 Bảng 4.5: Độ tin cậy thang đo thức nhận thức tự trọng……………… 79 Bảng 4.6: Độ tin cậy thang đo thức cảm xúc kiểm soát thân…… 79 Bảng 4.7: Độ tin cậy thang đo thức ý chí kiểm sốt thân……… 80 Bảng 4.8: Độ tin cậy thang đo thức cảm xúc kiểm sốt thân…… 80 Bảng 4.9: Độ tin cậy thang đo thức cảm xúc thành tích…………… 81 Bảng 4.10: Độ tin cậy thang đo thức ý chí thành tích……………… 81 Between Groups Within Groups Total SE_COG Between Groups Within Groups Total PC_BEH Between Groups Within Groups Total ACHPC_AFF Between Groups Within Groups Total ACH_BEH Between Groups Within Groups Total ACHPC_COG Between Groups Within Groups Total Between Groups INN_AFF Within Groups Total INN_BEH Between Groups Within Groups Total INN_COG Between Groups Within Groups Total EI Between Groups Within Groups Total SE_AFF ANOVA Sum of Squares 19.317 459.823 479.140 15.554 574.775 590.329 13.846 381.561 395.407 12.992 364.836 377.828 10.974 349.619 360.593 5.727 318.146 323.873 15.827 361.613 377.440 12.152 364.848 377.000 3.913 282.179 286.092 15.236 401.967 417.203 Mean df Square 3.220 330 1.393 336 2.592 330 1.742 336 2.308 330 1.156 336 2.165 330 1.106 336 1.829 330 1.059 336 954 330 964 336 2.638 330 1.096 336 2.025 330 1.106 336 652 330 855 336 2.539 330 1.218 336 F 2.311 Sig .034 1.488 181 1.996 066 1.959 071 1.726 114 990 432 2.407 027 1.832 092 763 600 2.085 055 Post Hoc Khoảng tin cậy 95% (I) Phương Khác biệt pháp giảng (J) Phương pháp giảng trung bình Sai lệch Cận Cận Biến dạy dạy (I-J) chuẩn Sig SE_AFF LSD Chưa học Bài giảng lý thuyết -.16248 19453 404 -.5452 2202 Giải tình -.31897 32602 329 -.9603 3224 Lý thuyết tham -.40050* 19037 036 -.7750 -.0260 quan thực tế Lập kế hoạch kinh doanh Diễn giả/ doanh nhân Khác Bài giảng Chưa học lý thuyết Giải tình Lý thuyết tham quan thực tế Lập kế hoạch kinh doanh Diễn giả/ doanh nhân Khác Giải Chưa học tình Bài giảng lý thuyết Lý thuyết tham quan thực tế Lập kế hoạch kinh doanh Diễn giả/ doanh nhân Khác Lý thuyết Chưa học tham Bài giảng lý thuyết quan thực Giải tình tế Lập kế hoạch kinh doanh Diễn giả/ doanh nhân Khác Lập kế Chưa học hoạch kinh Bài giảng lý thuyết doanh Giải tình Lý thuyết tham quan thực tế Diễn giả/ doanh nhân Khác Diễn Chưa học giả/doanh Bài giảng lý thuyết nhân Giải tình Lý thuyết tham quan thực tế Lập kế hoạch kinh doanh Khác Khác Chưa học Bài giảng lý thuyết Giải tình -.20659 33605 539 -.8677 4545 -.55028* -.78643* 16248 -.15649 18328 30881 19453 34255 003 -.9108 -.1897 011 -1.3939 -.1789 404 -.2202 5452 648 -.8303 5174 -.23802 21746 275 -.6658 1898 -.04411 35210 900 -.7368 6485 -.38780 -.62394 31897 15649 21128 32621 32602 34255 067 -.8034 0278 057 -1.2656 0178 329 -.3224 9603 648 -.5174 8303 -.08153 34020 811 -.7508 5877 11238 43866 798 -.7505 9753 -.23130 -.46745 40050* 23802 08153 33629 41816 19037 21746 34020 492 -.8928 4302 264 -1.2900 3551 036 0260 7750 275 -.1898 6658 811 -.5877 7508 19391 34982 580 -.14977 -.38592 20659 04411 -.11238 20745 32374 33605 35210 43866 471 -.5579 2583 234 -1.0228 2509 539 -.4545 8677 900 -.6485 7368 798 -.9753 7505 -.19391 34982 580 -.34369 -.57983 55028* 38780 23130 34601 42602 18328 21128 33629 321 -1.0243 3370 174 -1.4179 2582 003 1897 9108 067 -.0278 8034 492 -.4302 8928 14977 20745 471 -.2583 5579 34369 34601 321 -.3370 1.0243 -.23615 78643* 62394 46745 31962 30881 32621 41816 461 011 057 264 -.8649 1789 -.0178 -.3551 -.4942 8821 -.8821 4942 3926 1.3939 1.2656 1.2900 Lý thuyết tham quan thực tế Lập kế hoạch kinh doanh Diễn giả/ doanh nhân INN_AF LSD Chưa học Bài giảng lý thuyết F Giải tình Lý thuyết tham quan thực tế Lập kế hoạch kinh doanh Diễn giả/ doanh nhân Khác Bài giảng Chưa học lý thuyết Giải tình Lý thuyết tham quan thực tế Lập kế hoạch kinh doanh Diễn giả/ doanh nhân Khác Giải Chưa học tình Bài giảng lý thuyết Lý thuyết tham quan thực tế Lập kế hoạch kinh doanh Diễn giả/ doanh nhân Khác Lý thuyết Chưa học tham Bài giảng lý thuyết quan thực Giải tình tế Lập kế hoạch kinh doanh Diễn giả/ doanh nhân Khác Lập kế Chưa học hoạch kinh Bài giảng lý thuyết doanh Giải tình Lý thuyết tham quan thực tế Diễn giả/ doanh nhân Khác Diễn Chưa học giả/doanh Bài giảng lý thuyết nhân Giải tình Lý thuyết tham quan thực tế 38592 32374 234 -.2509 1.0228 57983 42602 174 -.2582 1.4179 23615 -.12118 31859 31962 17251 28912 461 483 271 -.3926 8649 -.4605 2182 -.2502 8873 -.20381 16882 228 -.5359 1283 -.47665 29801 111 -1.0629 1096 -.46595* -.48925 12118 43977 16254 27385 17251 30377 004 -.7857 -.1462 075 -1.0280 0495 483 -.2182 4605 149 -.1578 1.0373 -.08264 19284 669 -.4620 2967 -.35547 31224 256 -.9697 2588 -.34477 -.36808 -.31859 -.43977 18737 28928 28912 30377 067 -.7134 204 -.9371 271 -.8873 149 -1.0373 -.52240 30169 084 -1.1159 0711 -.79524* 38900 042 -1.5605 -.0300 -.78454* -.80784* 20381 08264 52240 29822 37083 16882 19284 30169 009 -1.3712 -.1979 030 -1.5373 -.0784 228 -.1283 5359 669 -.2967 4620 084 -.0711 1.1159 -.27283 31022 380 -.8831 3374 -.26214 -.28544 47665 35547 79524* 18397 28709 29801 31224 38900 155 321 111 256 042 -.6240 -.8502 -.1096 -.2588 0300 27283 31022 380 -.3374 8831 01070 -.01261 46595* 34477 78454* 30684 37780 16254 18737 29822 972 973 004 067 009 -.5929 -.7558 1462 -.0238 1979 26214 18397 155 -.0998 6240 0238 2010 2502 1578 0998 2793 1.0629 9697 1.5605 6143 7306 7857 7134 1.3712 Lập kế hoạch kinh -.01070 doanh Khác -.02330 Khác Chưa học 48925 Bài giảng lý thuyết 36808 Giải tình 80784* Lý thuyết tham 28544 quan thực tế Lập kế hoạch kinh 01261 doanh Diễn giả/ doanh nhân 02330 * The mean difference is significant at the 0.05 level .30684 972 -.6143 5929 28344 27385 28928 37083 935 075 204 030 -.5809 -.0495 -.2010 0784 28709 321 -.2793 8502 37780 973 -.7306 7558 28344 935 -.5343 5809 5343 1.0280 9371 1.5373 D KẾT QUẢ ONEWAY ANOVA: Thời lượng đào tạo Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 SE_AFF 727 330 SE_COG 1.751 330 PC_BEH 2.033 330 1.941 330 ACHPC_AFF ACH_BEH 268 330 ACHPC_COG 1.989 330 2.184 330 INN_AFF INN_BEH 1.284 330 INN_COG 3.345 330 EI 758 330 Sig .628 109 061 074 951 067 044 264 003 603 ANOVA Sum of Squares df SE_AFF Between Groups Within Groups Total SE_COG Between Groups Within Groups Total PC_BEH Between Groups Within Groups Total ACHPC_AFF Between Groups Within Groups Total Mean Square 17.118 2.853 462.022 479.140 330 336 1.400 15.238 2.540 575.092 590.329 330 336 1.743 6.585 1.098 388.822 395.407 330 336 1.178 19.490 3.248 358.338 377.828 330 336 1.086 F Sig 2.038 060 1.457 192 932 472 2.991 007 ACH_BEH Between Groups Within Groups Total ACHPC_COG Between Groups Within Groups Total Between INN_AFF Groups Within Groups Total INN_BEH Between Groups Within Groups Total INN_COG Between Groups Within Groups Total EI Between Groups Within Groups Total 9.553 1.592 351.041 360.593 330 336 1.064 7.030 1.172 316.843 323.873 330 336 960 14.982 2.497 362.458 377.440 330 336 1.098 5.147 858 371.852 377.000 330 336 1.127 4.348 725 281.744 286.092 330 336 854 24.713 4.119 392.490 417.203 330 336 1.189 1.497 178 1.220 295 2.273 036 761 601 849 533 3.463 002 Post Hoc Tests Tamhane’s INN_AFF (I) Thời lượng Chưa học buổi 2-5 buổi Khác biệt trung (J) Thời lượng bình (I-J) Sai lệch chuẩn Khoảng tin cậy 95% Sig Cận Cận buổi -.20734 16583 994 -.7237 3091 2-5 buổi -.25224 14386 831 -.6946 1901 6-10 buổi -.33186 20697 922 -.9872 3235 11-20 buổi -.36679 19706 760 -.9804 2468 21-50 buổi 36859 37387 1.000 -1.0390 1.7762 >50 buổi -1.71474 19420 290 -6.5390 3.1095 Chưa học 20734 16583 994 -.3091 7237 2-5 buổi 6-10 buổi -.04491 -.12452 16829 22465 1.000 1.000 -.5690 -.8315 4792 5824 11-20 buổi -.15945 21555 1.000 -.8300 5111 21-50 buổi 57593 38393 971 -.8372 1.9891 >50 buổi -1.50741 21293 168 -3.9795 9646 Chưa học 25224 14386 831 -.1901 6946 buổi 04491 16829 1.000 -.4792 5690 6-10 buổi 11-20 buổi 21-50 buổi >50 buổi 6-10 buổi 11-20 buổi -.07962 -.11455 20895 19914 1.000 1.000 -.7406 -.7345 5814 5054 21-50 buổi 62083 37497 935 -.7872 2.0288 >50 buổi -1.46250 19631 340 -5.8369 2.9119 Chưa học buổi 33186 12452 20697 22465 922 1.000 -.3235 -.5824 9872 8315 2-5 buổi 07962 20895 1.000 -.5814 7406 11-20 buổi -.03493 24859 1.000 -.8116 7417 21-50 buổi 70045 40341 892 -.7341 2.1350 >50 buổi -1.38288 24633 066 -2.8648 0990 Chưa học 36679 19706 760 -.2468 9804 buổi 15945 21555 1.000 -.5111 8300 2-5 buổi 6-10 buổi 11455 03493 19914 24859 1.000 1.000 -.5054 -.7417 7345 8116 21-50 buổi 73538 39842 839 -.6913 2.1621 >50 buổi -1.34795 23806 090 -2.9356 2397 Chưa học buổi -.36859 -.57593 37387 38393 1.000 971 -1.7762 -1.9891 1.0390 8372 2-5 buổi -.62083 37497 935 -2.0288 7872 6-10 buổi -.70045 40341 892 -2.1350 7341 11-20 buổi -.73538 -2.08333* 39842 39701 839 006 -2.1621 -3.6439 6913 -.5228 1.71474 19420 290 -3.1095 6.5390 buổi 1.50741 21293 168 -.9646 3.9795 2-5 buổi 6-10 buổi 1.46250 1.38288 19631 24633 340 066 -2.9119 -.0990 5.8369 2.8648 11-20 buổi 1.34795 23806 090 -.2397 2.9356 39701 006 5228 3.6439 >50 buổi Chưa học 21-50 buổi LSD * 2.08333 ACHPC_AFF (I) Thời lượng Chưa học Khác biệt trung bình (I- Độ lệch (J) Thời lượng J) chuẩn Sig buổi -.40372 2-5 buổi 03712 6-10 buổi 00421 11-20 buổi -.45003 21-50 buổi 45962 * * Khoảng tin cậy 95% Cận Cận 17902 025 -.7559 -.0516 14920 804 -.2564 3306 19205 983 -.3736 3820 16534 007 -.7753 -.1248 30587 134 -.1421 1.0613 >50 buổi buổi 2-5 buổi 6-10 buổi 71621 097 -2.5993 2185 * 17902 025 0516 7559 2-5 buổi 6-10 buổi * 44083 40793 18695 22265 019 068 0731 -.0301 8086 8459 11-20 buổi -.04632 20007 817 -.4399 3473 21-50 buổi 86333* 32596 008 2221 1.5046 >50 buổi Chưa học -.78667 -.03712 72502 14920 279 804 -2.2129 -.3306 6396 2564 buổi -.44083* 18695 019 -.8086 -.0731 6-10 buổi -.03291 19947 869 -.4253 3595 17390 005 -.8292 -.1451 Chưa học -1.19038 40372 * 11-20 buổi -.48715 21-50 buổi 42250 31058 175 -.1885 1.0335 >50 buổi -1.22750 71824 088 -2.6404 1854 Chưa học -.00421 19205 983 -.3820 3736 buổi -.40793 22265 068 -.8459 0301 2-5 buổi 03291 19947 869 -.3595 4253 11-20 buổi -.45424 * 21181 -.8709 -.0376 21-50 buổi >50 buổi 45541 -1.19459 33329 72835 033 173 102 -.2002 -2.6274 1.1111 2382 45003* 16534 1248 7753 04632 20007 007 817 -.3473 4399 1451 0376 8292 8709 11-20 buổi Chưa học buổi 2-5 buổi 6-10 buổi * 48715 45424* 17390 21181 005 21-50 buổi * 90965 31865 2828 1.5365 >50 buổi -.74035 72176 005 306 -2.1602 6795 21-50 buổi Chưa học -.45962 30587 134 -1.0613 1421 32596 -1.5046 -.2221 31058 008 175 -1.0335 1885 33329 173 -1.1111 2002 005 -1.5365 -3.1574 -.2828 -.1426 -.2185 2.5993 >50 buổi buổi -.86333 2-5 buổi -.42250 6-10 buổi -.45541 * * 033 11-20 buổi >50 buổi -.90965 -1.65000* 31865 76627 Chưa học 1.19038 71621 032 097 buổi 78667 72502 279 -.6396 2.2129 2-5 buổi 6-10 buổi 1.22750 1.19459 71824 72835 088 102 -.1854 -.2382 2.6404 2.6274 11-20 buổi 74035 72176 306 -.6795 2.1602 1426 3.1574 21-50 buổi 1.65000* 76627 032 E KẾT QUẢ ONEWAY ANOVA: Trình độ học vấn ANOVA Sum of Squares SE_AFF Between Groups Within Groups Total SE_COG Between Groups Within Groups Total PC_BEH Between Groups Within Groups Total ACHPC_AFF Between Groups Within Groups Total ACH_BEH Between Groups Within Groups Total ACHPC_COG Between Groups Within Groups Total INN_AFF Between Groups Within Groups Total INN_BEH Between Groups Within Groups Total INN_COG Between Groups Within Groups Total EI Between Groups Within Groups Total Mean Square df 6.409 2.136 472.731 479.140 333 336 1.420 23.265 7.755 567.065 590.329 333 336 1.703 3.196 1.065 392.211 395.407 333 336 1.178 11.665 3.888 366.163 377.828 333 336 1.100 1.774 591 358.819 360.593 333 336 1.078 9.838 3.279 314.035 323.873 333 336 943 10.051 3.350 367.389 377.440 333 336 1.103 3.983 1.328 373.016 377.000 333 336 1.120 099 033 285.993 286.092 333 336 859 13.418 4.473 403.785 417.203 333 336 1.213 F Sig 1.505 213 4.554 004 904 439 3.536 015 549 649 3.477 016 3.037 029 1.185 315 039 990 3.689 012 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 SE_COG 1.441 333 ACHPC_AFF 1.401 333 ACHPC_COG 2.334 333 INN_AFF 084 333 EI 321 333 Sig .231 242 074 969 810 Multiple Comparisons LSD Dependent (I) (J) Variable Levelofedu Levelofedu SE_COG THPT CD/THCN DH Ths CD/THCN THPT DH Ths DH THPT CD/THCN Ths Ths THPT CD/THCN DH ACHPC_AF THPT CD/THCN F DH Ths CD/THCN THPT DH Ths DH THPT CD/THCN Ths Ths THPT CD/THCN DH ACHPC_COTHPT CD/THCN G DH Ths CD/THCN THPT DH Ths DH THPT CD/THCN Mean Difference (I-J) Std Error Sig -.66667 37671 078 * 41746 20482 042 10833 45362 811 66667 37671 078 * 1.08413 33601 001 77500 52604 142 -.41746* 20482 042 * -1.08413 33601 001 -.30913 42043 463 -.10833 45362 811 -.77500 52604 142 30913 42043 463 -.28646 30271 345 30058 16459 069 -.37708 36451 302 28646 30271 345 * 58704 27001 030 -.09063 42271 830 -.30058 16459 069 * -.58704 27001 030 -.67766* 33785 046 37708 36451 302 09063 42271 830 * 67766 33785 046 -.03125 28033 911 29226 15242 056 -.49792 33757 141 03125 28033 911 32351 25005 197 -.46667 39147 234 -.29226 15242 056 -.32351 25005 197 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -1.4077 0744 0146 8204 -.7840 1.0006 -.0744 1.4077 4231 1.7451 -.2598 1.8098 -.8204 -.0146 -1.7451 -.4231 -1.1362 5179 -1.0006 7840 -1.8098 2598 -.5179 1.1362 -.8819 3090 -.0232 6243 -1.0941 3399 -.3090 8819 0559 1.1182 -.9221 7409 -.6243 0232 -1.1182 -.0559 -1.3422 -.0131 -.3399 1.0941 -.7409 9221 0131 1.3422 -.5827 5202 -.0076 5921 -1.1619 1661 -.5202 5827 -.1684 8154 -1.2367 3034 -.5921 0076 -.8154 1684 Ths -.79018* 31287 Ths THPT 49792 33757 CD/THCN 46667 39147 DH 79018* 31287 INN_AFF THPT CD/THCN -.07639 30321 DH 23841 16486 Ths -.63472 36512 CD/THCN THPT 07639 30321 DH 31480 27046 Ths -.55833 42342 DH THPT -.23841 16486 CD/THCN -.31480 27046 Ths -.87313* 33841 Ths THPT 63472 36512 CD/THCN 55833 42342 DH 87313* 33841 EI THPT CD/THCN -.08681 31788 DH 48057* 17284 Ths 19444 38278 CD/THCN THPT 08681 31788 DH 56737* 28354 Ths 28125 44389 DH THPT -.48057* 17284 CD/THCN -.56737* 28354 Ths -.28612 35478 Ths THPT -.19444 38278 CD/THCN -.28125 44389 DH 28612 35478 * The mean difference is significant at the 0.05 level .012 141 234 012 801 149 083 801 245 188 149 245 010 083 188 010 785 006 612 785 046 527 006 046 421 612 527 421 -1.4056 -.1661 -.3034 1747 -.6728 -.0859 -1.3530 -.5201 -.2172 -1.3912 -.5627 -.8468 -1.5388 -.0835 -.2746 2074 -.7121 1406 -.5585 -.5385 0096 -.5919 -.8206 -1.1251 -.9840 -.9474 -1.1544 -.4118 -.1747 1.1619 1.2367 1.4056 5201 5627 0835 6728 8468 2746 0859 2172 -.2074 1.3530 1.3912 1.5388 5385 8206 9474 7121 1.1251 1.1544 -.1406 -.0096 4118 5585 5919 9840 F KẾT QUẢ HỒI QUI NGUỒN VỐN VỚI BIẾN DUMMY Kết lần chạy thứ Model Summary Model R R Square a 720 518 Adjusted R Square 486 Std Error of the Estimate 79896 a Predictors: (Constant), INN_COG_dautu, ACH_BEH, INN_BEH, SE_COG, INN_COG_vay, PC_BEH, INN_AFF, INN_COG, ACHPC_AFF, SE_COG_dautu, INN_BEH_dautu, PC_BEH_vay, SE_COG_vay, ACH_BEH_dautu, INN_BEH_vay, ACH_BEH_vay, PC_BEH_dautu, INN_AFF_dautu, INN_AFF_vay, ACHPC_AFF_dautu, ACHPC_AFF_vay ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 215.917 21 10.282 Residual 201.076 315 638 Total 416.993 336 F Sig .000b 16.107 a Dependent Variable: EI b Predictors: (Constant), INN_COG_dautu, ACH_BEH, INN_BEH, SE_COG, INN_COG_vay, PC_BEH, INN_AFF, INN_COG, ACHPC_AFF, SE_COG_dautu, INN_BEH_dautu, PC_BEH_vay, SE_COG_vay, ACH_BEH_dautu, INN_BEH_vay, ACH_BEH_vay, PC_BEH_dautu, INN_AFF_dautu, INN_AFF_vay, ACHPC_AFF_dautu, ACHPC_AFF_vay Coefficientsa Standar dized Unstandardize Coeffici d Coefficients ents Model B Std Error (Constant) -.120 350 SE_COG 019 046 PC_BEH 101 ACHPC_AFF Beta Collinearity Statistics t Sig Toleranc e VIF -.343 732 022 402 688 508 1.970 056 098 1.798 073 515 1.941 327 072 300 4.556 000 352 2.840 ACH_BEH 258 059 240 4.404 000 515 1.940 INN_AFF 205 064 195 3.189 002 410 2.438 INN_BEH 112 050 107 2.223 027 665 1.503 INN_COG 065 071 053 903 367 437 2.290 SE_COG_vay 032 129 056 249 803 030 33.408 PC_BEH_vay -.263 133 -.431 -1.969 050 032 31.256 356 199 666 1.794 074 011 89.913 ACH_BEH_vay -.200 130 -.328 -1.534 126 034 29.768 INN_AFF_vay -.181 147 -.313 -1.231 219 024 42.116 INN_BEH_vay 043 140 065 304 762 034 29.804 INN_COG_vay 204 167 319 1.217 225 022 45.022 SE_COG_dautu 240 089 405 2.698 007 068 14.746 PC_BEH_dautu 166 133 270 1.249 213 033 30.487 ACHPC_AFF_dautu -.165 166 -.290 -.994 321 018 55.802 ACH_BEH_dautu -.300 141 -.455 -2.124 034 033 29.978 INN_AFF_dautu -.166 145 -.263 -1.148 252 029 34.236 ACHPC_AFF_vay INN_BEH_dautu -.011 128 -.016 -.089 929 049 20.221 INN_COG_dautu 264 163 416 1.618 107 023 43.192 a Dependent Variable: EI Kết sau loại biến có VIF cao Model Summary Model R 703a R Square Adjusted R Square 495 Std Error of the Estimate 477 80528 a Predictors: (Constant), ACH_BEH_dautu, PC_BEH, ACH_BEH_vay, INN_BEH, SE_COG, ACH_BEH, INN_AFF, INN_COG, ACHPC_AFF, SE_COG_dautu, SE_COG_vay ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 206.240 11 18.749 Residual 210.752 325 648 Total 416.993 336 F Sig 28.913 000b a Dependent Variable: EI b Predictors: (Constant), ACH_BEH_dautu, PC_BEH, ACH_BEH_vay, INN_BEH, SE_COG, ACH_BEH, INN_AFF, INN_COG, ACHPC_AFF, SE_COG_dautu, SE_COG_vay Coefficientsa Standar dized Unstandardized Coeffic Coefficients ients Model B Std Error (Constant) -.093 344 SE_COG -.006 043 PC_BEH 091 ACHPC_AFF Beta Collinearity Statistics t Sig Toleran ce VIF -.270 787 -.008 -.147 883 582 1.718 047 089 1.949 052 746 1.340 341 061 313 5.593 000 496 2.018 ACH_BEH 240 054 223 4.422 000 610 1.640 INN_AFF 146 052 139 2.785 006 627 1.595 INN_BEH 115 045 110 2.565 011 851 1.175 INN_COG 157 059 130 2.674 008 660 1.516 SE_COG_vay 166 082 290 2.007 046 074 13.436 -.148 089 -.243 -1.662 097 073 13.699 ACH_BEH_vay SE_COG_dautu ACH_BEH_dautu a Dependent Variable: EI 244 073 -.235 081 412 3.361 001 104 9.649 -.356 -2.891 004 103 9.736 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Dự báo ý định khởi nghiệp hình thái độ định hướng kinh doanh: nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam Tạp chí Công thương số 12 tháng 11/2017 Do Gender and Age make a difference in entrepreneurial intention of Vietnamese adults? Global of Advanced Research Vol 5, Issue 1, PP 10-16, ISSN 2394-5788 Entrepreneurial attitude orientations and entrepreneurial intention of Vietnamese adults: the moderating role of sources of capital International Journal of Business and Globalisation (SCOPUS) Acceptance letter 7/2018 ... kinh tế Tiếp cận ý định khởi nghiệp mơ hình thái độ xem xét tác động giáo dục nguồn vốn: Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận án trung thực chưa... trình giáo dục khởi nghiệp phù hợp cần thiết Xuất phát từ lý trên, người viết định thực nghiên cứu với đề tài: Tiếp cận ý định khởi nghiệp mơ hình thái độ khởi nghiệp xem xét vai trò tác động giáo. .. trò tác động loại hình nguồn vốn đến mối quan hệ thái độ ý định khởi nghiệp Hơn nữa, EAO nhiều nhà nghiên cứu ủng hộ phù hợp để đo lường ý định khởi nghiệp, việc xem xét tác động yếu tố giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾP cận ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP BẰNG mô HÌNH THÁI độ về KHỞI NGHIỆP và XEM xét tác ĐỘNG của GIÁO dục và NGUỒN vốn NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM tại VIỆT NAM , TIẾP cận ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP BẰNG mô HÌNH THÁI độ về KHỞI NGHIỆP và XEM xét tác ĐỘNG của GIÁO dục và NGUỒN vốn NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM tại VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay