NGHIÊN cứu các NHÂN tố tác ĐỘNG đến NĂNG lực đổi mới của DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO tại một số TỈNH TRỌNG điểm MIỀN NAM VIỆT NAM

334 9 0
  • Loading ...
1/334 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 22:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ………………… BÙI NHẬT LÊ UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ………………… BÙI NHẬT LÊ UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 93 40 121 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 ii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ Kinh tế “Nghiên cứu nhân tố tác động đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, đúc kết từ trình học tập nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Các kết nghiên cứu luận án hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG VÀ MƠ HÌNH TĨM TẮT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở nghiên cứu 1.1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu 1.1.2 Bối cảnh nghiên cứu 1.1.2.1 Bối cảnh lý thuyết 1.1.2.2 Bối cảnh thực tiễn 1.2 Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 10 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 11 1.4 Phương pháp nghiên cứu 12 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 12 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 10 1.5 Đóng góp nghiên cứu 13 1.5.1 Điểm luận án 14 1.5.1 Đóng góp mặt học thuật 14 1.5.2 Đóng góp mặt thực tiễn 15 1.6 Kết cấu luận án 15 TÓM TẮT CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU iv 2.1 Khái niệm đổi mới, lực đổi công nghệ cao 18 2.1.1 Đổi 18 2.1.1.1 Khái niệm đổi 18 2.1.1.2 Phân loại đổi 19 2.1.2 Năng lực đổi 21 2.1.2.1 Khái niệm lực đổi 21 2.1.2.2 Tầm quan trọng lực đổi 23 2.1.3 Khái niệm công nghệ cao lực đổi công nghệ cao 24 2.1.3.1 Khái niệm công nghệ cao 24 2.1.3.2 Năng lực đổi công nghệ cao 25 2.2 Cơ sở lý thuyết mơ hình lực đổi giới 2.2.1 Cơ sở lý thuyết 26 2.2.1.1 Schumpeter, J.A (1911) 28 2.2.1.2 Nelson, R (1977; 1982, 1993) 30 2.2.1.3 Lý thuyết hệ thống đổi quốc gia (NIS) (National Innovation Systems) 31 2.2.1.4 Lý thuyết lực đổi 33 2.2.2 Nghiên cứu mơ hình lực đổi ngành công nghiệp công nghệ cao 34 2.2.2.1 Jantunen (2005) 35 2.2.2.2 Tseng cộng (2011) 37 2.2.2.3 Rangus Slavec (2017) 38 2.2.2.4 Hung cộng (2010) 40 2.2.2.1 Kang Park (2011) 41 v 2.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu phân tích hình thành giả thuyết nghiên cứu 43 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 43 2.3.2 Phân tích q trình hình thành giả thuyết mơ hình nghiên cứu 46 2.3.2.1 Quản trị chất lượng toàn diện (TQM) lực đổi 46 2.3.2.2 Sự học hỏi tổ chức lực đổi 48 2.3.2.3 Hỗ trợ Chính phủ lực đổi 50 2.3.2.4 Mạng lưới cộng tác lực đổi 51 2.3.2.5 Năng lực hấp thụ kiến thức lực đổi 52 2.3.2.6 Nguồn nhân lực nội lực đổi 53 2.3.2.7 Tình trạng sở hữu doanh nghiệp lực đổi 55 TÓM TẮT CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3.1 Quy trình nghiên cứu 58 3.1.1 Quy trình nghiên cứu luận án 58 3.1.2 Quy trình phát triển hoàn thiện thang đo nhân tố nghiên cứu 61 3.2 Phươn pháp nghiên cứu chi tiết 64 3.2.1 Nghiên cứu định tính 64 3.2.1.1 Quy trình thảo luận tay đơi (In-depth interview) 64 3.2.1.2 Quy trình thảo luận nhóm (Focus - group) 67 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 69 3.2.2.1 Nghiên cứu 69 3.2.2.2 Nghiên cứu thức 70 vi 3.3 Phân tích việc hình thành xây dựng thang đo khái niệm nghiên cứu 72 3.3.1 Nhân tố lực đổi 72 3.3.2 Nhân tố hỗ trợ Chính phủ 76 3.3.3 Nhân tố nguồn nhân lực nội 78 3.3.4 Nhân tố quản trị chất lượng toàn diện (TQM) 81 3.3.5 Nhân tố học hỏi tổ chức 82 3.3.6 Nhân tố lực hấp thụ kiến thức 83 3.3.7 Nhân tố mạng lưới cộng tác 85 3.3.8 Tình trạng sở hữu doanh nghiệp (biến kiểm sốt) 91 3.4 Mô tả nghiên cứu định lượng 92 TÓM TẮT CHƯƠNG 106 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Mơ tả chi tiết nghiên cứu định lượng thức 107 4.1.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 107 4.1.2 Mô tả mẫu nghiên cứu 109 4.2 Kiểm định thang đo nhân tố 110 4.2.1 Kiểm định thang đo nhân tố EFA 111 4.2.2 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh sau kết EFA 115 4.2.3 Kiểm định thang đo nhân tố CFA 117 4.2.4 Đánh giá kết kiểm định thang đo 125 4.3 Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 125 4.3.1 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 125 4.3.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 131 4.3.3 Kiểm định khác biệt tình trạng sở hữu doanh nghiệp 137 vii 4.3.4 Kiểm định phiến diện không phản hồi 140 TÓM TẮT CHƯƠNG 141 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ CỦA NGHIÊN CỨU 5.1 Kết luận 142 5.2 Các hàm ý quản trị doanh nghiệp ngành công nghiệp công nghệ cao 145 5.2.1 Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp công nghệ cao 146 5.2.2 Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học thúc đẩy đổi 149 5.2.3 Nâng cao hiệu sản xuất 150 5.2.4 Nâng cao lực hấp thụ 152 5.2.5 Tăng cười vai trò Chính phủ hoạt động đổi 153 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 155 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu 155 5.3.2 Hướng nghiên cứu 156 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 157 TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 PHỤ LỤC viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KÝ HIỆU VIẾT TẮT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT AC Absorptive capacity Năng lực hấp thụ CBI Confederation of British Industry Liên đồn Cơng nghiệp Anh CN Collaboration network Mạng lưới cộng tác CFA Confirmatory Factor Analysis Phân tích nhân tố khẳng định Df Degree of freedom Bậc tự DTI Department of Trade and Industry Bộ Công thương cơng nghiệp EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá FDI Foreign Direct Investment Đấu tư trực tiếp nước GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm quốc nội GII Global Innovation Index Chỉ số đổi toàn cầu GFI Goodness of fix index Chỉ số thống kê phân tích CFA GPS Global positioning system Hệ thống định vị toàn cầu GS Government suppor Hỗ trợ Chính phủ INSEAD The business school for the World Trường đào tạo kinh doanh IHC Internal human resources Nguồn nhân lực nội KMO Kaiser-Meyer-Olkin Kiểm định KMO phân tích nhân tố khám phá ix NIS National innovation system Hệ thống đổi quốc gia OECD Qrganisation for Economic Cooperation and Development Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OL Organization learning Học hỏi tổ chức PAF Principal Axis Factoring Một kỹ thuật phân tích EFA R&D Research & development Nghiên cứu phát triển RMSEA Root Mean Square Error Approximation Chỉ số thống kê CFA SEM Structural Equation Modeling Mơ hình cấu trúc tuyến tính SE Standard error Sai lệch chuẩn SMEs Small and Medium enterprise Doang nghiệp vừa nhỏ SHTP Sai Gon High Tech Park Khu công nghệ cao Sài Gòn SPSS TNHH Statistical Package for the social Phần mềm xử lý liệu Sciances Trách nhiệm hữu hạn TLI Tucker and Lewis index Chỉ số thống kê CFA TQM Total Quality Management Quản trị chất lượng toàn diện USPTO United States Patent and Trademark Office Phòng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sang chế Hoa Kỳ WIPO World intellectual property organization Tổ chức sở hữu trí tuệ giới 125 PHỤ LỤC 36 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH SEM (LẦN 2) - LOẠI OL Regression Weights: (Group number - Default model) TQMTM TQMCI TQMCF ACKA ACKD IC IC IC IC IC TQMEI2 TQMEI1 TQMTM4 TQMTM3 TQMTM2 TQMTM1 TQMCI4 TQMCI3 TQMCI2 TQMEI4 TQMCF4 TQMCF3 TQMCF2 TQMCF1 ACKA3 ACKA2 ACKA1 ACKD3 ACKD2 ACKD1 IHC6 IHC5 IHC4 IHC3 IHC2 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TQM TQM TQM AC AC TQM AC IHC CN GS TQMTM TQMTM TQMTM TQMTM TQMTM TQMTM TQMCI TQMCI TQMCI TQMCI TQMCF TQMCF TQMCF TQMCF ACKA ACKA ACKA ACKD ACKD ACKD IHC IHC IHC IHC IHC Estimate 1.022 1.303 1.000 3.769 1.000 14.205 18.276 5.744 7.825 15.329 1.000 1.063 1.195 1.116 1.209 1.164 1.000 1.015 1.032 945 1.000 1.205 1.021 808 1.000 1.090 1.104 1.000 1.280 1.404 1.000 949 1.054 1.331 1.604 S.E .209 240 C.R 4.895 5.438 P *** *** Label par_28 par_29 2.590 1.455 146 par_30 6.014 9.216 2.491 1.678 8.257 2.370 1.983 2.305 4.654 1.856 018 059 025 *** 036 par_31 par_32 par_33 par_34 par_35 100 088 101 088 087 10.633 13.572 11.014 13.708 13.424 *** *** *** *** *** par_1 par_2 par_3 par_4 par_5 054 061 054 18.883 16.903 17.455 *** *** *** par_6 par_7 par_8 109 109 092 11.085 9.329 8.752 *** *** *** par_9 par_10 par_11 100 107 10.929 10.338 *** *** par_12 par_13 144 164 8.863 8.556 *** *** par_14 par_15 117 117 146 163 8.141 8.979 9.088 9.835 *** *** *** *** par_16 par_17 par_18 par_19 126 IHC1 GS3 GS2 GS1 CN4 CN2 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 < < < < < < < < < < < - IHC GS GS GS CN CN IC IC IC IC IC Estimate 1.098 1.000 1.142 999 1.000 973 1.000 1.245 522 956 211 Standardized Regression Weights TQMTM TQMCI TQMCF ACKA ACKD IC IC IC IC IC TQMEI2 TQMEI1 TQMTM4 TQMTM3 TQMTM2 TQMTM1 TQMCI4 TQMCI3 TQMCI2 TQMEI4 TQMCF4 TQMCF3 TQMCF2 TQMCF1 ACKA3 ACKA2 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TQM TQM TQM AC AC TQM AC IHC CN GS TQMTM TQMTM TQMTM TQMTM TQMTM TQMTM TQMCI TQMCI TQMCI TQMCI TQMCF TQMCF TQMCF TQMCF ACKA ACKA Estimate 557 647 559 1.051 284 276 107 234 395 172 634 616 870 648 885 846 781 902 808 836 644 782 681 583 635 800 S.E .117 C.R 9.415 P *** Label par_20 144 117 7.938 8.512 *** *** par_21 par_22 135 7.222 *** par_23 054 028 056 019 22.896 18.585 17.055 11.203 *** *** *** *** par_24 par_25 par_26 par_27 127 ACKA1 ACKD3 ACKD2 ACKD1 IHC6 IHC5 IHC4 IHC3 IHC2 IHC1 GS3 GS2 GS1 CN4 CN2 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - ACKA ACKD ACKD ACKD IHC IHC IHC IHC IHC IHC GS GS GS CN CN IC IC IC IC IC Estimate 753 570 762 732 557 531 662 678 796 650 638 707 630 735 676 918 861 751 729 534 Covariances: (Group number - Default model) TQM IHC GS CN IHC GS CN IHC IHC GS < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > AC TQM TQM TQM AC AC AC GS CN CN Estimate 007 011 010 041 -.002 004 003 034 028 065 S.E .005 005 006 012 002 004 004 008 012 018 C.R 1.345 2.403 1.580 3.439 -1.129 936 601 4.050 2.318 3.679 P 179 016 114 *** 259 349 548 *** 020 *** Correlations: (Group number - Default model) TQM < > AC IHC < > TQM GS < > TQM Estimate 396 195 136 Label par_36 par_37 par_38 par_39 par_40 par_41 par_42 par_43 par_44 par_45 128 CN IHC GS CN IHC IHC GS < > < > < > < > < > < > < > TQM AC AC AC GS CN CN Estimate 356 -.071 122 051 317 169 297 Variances: (Group number - Default model) IHC GS CN TQM AC e37 e38 e39 e44 e43 e42 e6 e5 e4 e3 e2 e1 e10 e9 e8 e7 e14 e13 e12 e11 e22 e21 e20 e25 e24 Estimate 080 144 332 039 008 091 093 086 90.691 089 -.010 197 243 061 227 053 071 102 038 090 061 177 116 151 159 147 067 093 200 114 S.E .015 026 058 012 006 015 015 016 9.826 018 071 015 019 006 018 006 007 009 005 008 006 016 015 015 014 013 010 011 017 018 C.R 5.328 5.492 5.704 3.389 1.262 5.943 6.174 5.492 9.229 4.954 -.146 12.888 12.956 9.917 12.832 9.266 10.653 11.538 7.694 11.054 10.546 10.890 7.645 10.181 11.379 11.247 6.918 8.447 11.508 6.479 P *** *** *** *** 207 *** *** *** *** *** 884 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Label par_46 par_47 par_48 par_49 par_50 par_51 par_52 par_53 par_54 par_55 par_56 par_57 par_58 par_59 par_60 par_61 par_62 par_63 par_64 par_65 par_66 par_67 par_68 par_69 par_70 par_71 par_72 par_73 par_74 par_75 129 e23 e31 e30 e29 e28 e27 e26 e34 e33 e32 e36 e35 e45 e46 e47 e48 e49 Estimate 164 178 184 114 166 119 132 211 188 219 283 374 26.109 75.867 29.662 113.385 15.642 S.E .022 014 015 010 015 013 011 022 025 023 047 049 3.897 7.946 2.444 9.331 1.179 Squared Multiple Correlations IC ACKD ACKA TQMCF TQMCI TQMTM IC5 IC4 IC3 IC2 IC1 CN2 CN4 GS1 GS2 GS3 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 Estimate 515 080 1.104 313 418 310 285 531 564 742 843 457 540 397 500 407 422 634 460 438 C.R 7.345 12.337 12.566 11.557 11.301 8.847 11.562 9.480 7.477 9.610 5.981 7.675 6.700 9.548 12.136 12.151 13.270 P *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Label par_76 par_77 par_78 par_79 par_80 par_81 par_82 par_83 par_84 par_85 par_86 par_87 par_88 par_89 par_90 par_91 par_92 130 Estimate 282 310 536 581 325 567 639 404 339 464 611 414 699 653 813 609 715 784 420 756 380 401 IHC5 IHC6 ACKD1 ACKD2 ACKD3 ACKA1 ACKA2 ACKA3 TQMCF1 TQMCF2 TQMCF3 TQMCF4 TQMEI4 TQMCI2 TQMCI3 TQMCI4 TQMTM1 TQMTM2 TQMTM3 TQMTM4 TQMEI1 TQMEI2 Modification Indices/ Covariances e43 e37 e49 e49 e48 e48 e47 e47 e47 e47 e46 e46 e46 e45 e36 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > IHC IHC CN GS e39 e37 TQM e37 e49 e48 e43 e37 e48 e47 e38 M.I 9.843 4.179 4.311 4.626 4.731 4.692 10.074 4.755 6.311 9.587 6.730 5.912 14.625 4.367 7.134 Par Change 017 011 -.285 191 -.461 430 227 223 2.979 -10.161 461 -.430 21.468 4.015 -.034 131 e36 e36 e32 e32 e33 e34 e26 e26 e26 e27 e27 e28 e28 e28 e28 e28 e28 e29 e29 e30 e30 e30 e30 e30 e31 e31 e31 e31 e31 e31 e31 e31 e23 e23 e24 e24 e24 e24 e24 e24 e25 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > e49 e48 TQM e43 e45 e49 e43 e37 e34 e43 e34 CN e43 e36 e32 e34 e27 e39 e26 CN e46 e36 e26 e28 TQM CN e37 e36 e32 e26 e29 e30 e27 e28 IHC e47 e46 e35 e36 e29 e27 M.I 4.931 4.788 4.556 4.156 10.709 13.236 8.201 5.155 7.786 4.283 4.023 8.836 8.090 7.534 4.676 17.695 6.711 6.210 5.316 7.270 5.385 15.234 4.407 7.526 4.579 11.554 4.491 6.864 5.530 17.652 5.678 8.413 10.008 4.865 5.934 4.127 4.750 4.133 5.108 6.386 7.054 Par Change -.301 824 014 019 585 384 020 016 -.028 015 -.021 -.045 -.022 -.041 -.025 049 023 -.017 -.016 041 524 058 018 -.027 -.012 051 -.017 039 027 036 -.019 029 032 -.024 015 -.249 461 -.030 032 -.019 -.026 132 e25 e21 e21 e21 e22 e22 e22 e22 e12 e12 e12 e13 e13 e13 e13 e14 e14 e14 e14 e7 e7 e7 e7 e7 e8 e8 e8 e9 e9 e9 e10 e10 e10 e10 e10 e1 e2 e3 e3 e3 e3 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > e30 TQM e44 e24 GS e39 e34 e24 CN e35 e11 e44 e30 e22 e11 e44 e47 e12 e13 e49 e33 e30 e25 e13 e44 e49 e12 e24 e11 e12 AC e47 e30 e25 e12 e10 e34 e33 e27 e14 e2 M.I 7.082 6.786 7.705 4.505 5.270 7.086 5.117 10.477 15.164 7.914 12.679 13.066 5.331 7.795 13.820 6.790 6.060 21.708 5.227 11.322 5.205 4.121 7.480 5.184 4.795 4.754 5.714 5.741 6.472 10.566 4.459 7.846 11.655 5.511 6.162 4.889 8.390 5.129 5.145 8.734 7.058 Par Change 029 -.010 -.491 015 -.021 021 -.025 -.028 057 044 033 -.824 022 024 -.032 654 331 -.046 021 192 -.017 -.013 -.019 -.013 -.397 -.148 017 -.013 014 -.018 003 -.285 027 020 019 -.012 021 029 023 034 -.018 133 e4 e4 e4 e4 e4 e4 e4 e4 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e6 e6 e6 e6 e6 e6 e6 e6 e6 e6 e6 e6 e6 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > e44 e36 e26 e28 e31 e7 e8 e2 e44 e36 e25 e14 e3 e4 CN IHC e43 e47 e36 e27 e23 e11 e7 e8 e2 e3 e5 M.I 13.517 19.862 4.584 8.548 11.081 12.157 4.092 4.436 16.896 4.506 4.773 7.472 9.624 12.381 5.993 4.735 7.901 4.957 5.452 6.453 4.064 7.922 9.453 9.713 5.045 4.561 23.175 Par Change -.577 043 012 -.019 021 -.014 010 008 1.147 -.036 -.027 032 039 -.026 -.038 015 023 300 -.036 024 023 028 020 -.024 -.014 024 057 Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 92 666 36 CMIN 952.008 000 6450.341 DF 480 630 P 000 CMIN/DF 1.983 000 10.239 RMR, GFI Model Default model RMR 743 GFI 889 AGFI 837 PGFI 740 134 Model Saturated model Independence model RMR 000 12.366 GFI 1.000 387 AGFI PGFI 351 366 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 828 1.000 000 RFI rho1 811 000 IFI Delta2 909 1.000 000 TLI rho2 903 000 CFI 912 1.000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model Default model Saturated model Independence model PRATIO 911 000 1.000 PNFI 754 000 000 PCFI 827 000 000 NCP 534.802 000 5820.341 LO 90 444.357 000 5565.923 NCP Model Default model Saturated model Independence model HI 90 633.033 000 6081.256 FMIN Model Default model Saturated model Independence model FMIN 2.926 000 17.019 F0 1.411 000 15.357 LO 90 1.172 000 14.686 HI 90 1.670 000 16.046 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 048 156 LO 90 045 153 HI 90 054 160 PCLOSE 557 000 AIC Model Default model AIC 1292.802 BCC 1312.708 BIC 1655.298 CAIC 1747.298 135 Model Saturated model Independence model AIC 1332.000 6522.341 BCC 1476.105 6530.131 BIC 3956.154 6664.187 CAIC 4622.154 6700.187 ECVI Model Default model Saturated model Independence model ECVI 3.411 3.515 17.209 LO 90 3.172 3.515 16.538 HI 90 3.670 3.515 17.898 HOELTER Model Default model Independence model HOELTER 05 216 41 HOELTER 01 225 43 MECVI 3.464 3.895 17.230 136 137 PHỤ LỤC 37 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH T-TEST Group Statistics N Mean phanloaiDN RDI doanh nghiep tham gia doanh nghiep khong tham gia 380 2132 Std Deviation 09183 20 2325 08391 Std Error Mean 00471 01876 PHỤ LỤC 38 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PEARSON CHI –SQUARE Case Processing Summary Valid N Percent Position * phanloaiDN 400 100.0% Cases Missing N Percent 0.0% Total N Percent 400 100.0% 138 Position * phanloaiDN Crosstabulation 1.00 Position 2.00 Total Count % within Position % within phanloaiDN % of Total Count % within Position % within phanloaiDN % of Total Count % within Position % within phanloaiDN % of Total phanloaiDN doanh nghiep doanh nghiep tham gia khong tham gia 150 11 93.2% 6.8% Total 161 100.0% 39.5% 55.0% 40.2% 37.5% 230 96.2% 2.8% 3.8% 40.2% 239 100.0% 60.5% 45.0% 59.8% 57.5% 380 95.0% 2.2% 20 5.0% 59.8% 400 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.0% 5.0% 100.0% Chi-Square Tests Value df Asymp Sig Exact Sig (2- Exact Sig (1(2-sided) sided) sided) a 1.905 168 1.314 252 1.861 172 241 126 Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear 1.900 168 Association N of Valid Cases 400 a cells (.0%) have expected count less than The minimum expected count is 8.05 b Computed only for a 2x2 table 139 Symmetric Measures Value Asymp Std Errora Approx Tb Interval by Pearson's R -.069 051 -1.380 Interval Ordinal by Spearman -.069 051 -1.380 Ordinal Correlation N of Valid Cases 400 a Not assuming the null hypothesis b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis c Based on normal approximation Risk Estimate Value 95% Confidence Interval Lower Upper Odds Ratio for Position 534 216 1.319 (1.00 / 2.00) For cohort phanloaiDN = doanh nghiep tham 968 922 1.017 gia For cohort phanloaiDN = doanh nghiep khong 1.814 769 4.279 tham gia N of Valid Cases 400 Approx Sig .168c 168c ... UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 93... hỏi nghiên cứu sau: 1) Những nhân tố tác động đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao, trường hợp kiểm định miền Nam Việt Nam? 2) Mối tương quan mức độ tác động nhân tố đến lực đổi. .. điểm phía Nam Từ lập luận trên, tác giả xin khẳng định luận án Nghiên cứu nhân tố tác động đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao, kiểm định số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu các NHÂN tố tác ĐỘNG đến NĂNG lực đổi mới của DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO tại một số TỈNH TRỌNG điểm MIỀN NAM VIỆT NAM , NGHIÊN cứu các NHÂN tố tác ĐỘNG đến NĂNG lực đổi mới của DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO tại một số TỈNH TRỌNG điểm MIỀN NAM VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay