HỆ THỐNG hóa văn bản NGÀNH GIÁO dục, đào tạo tt

25 5 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 22:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TONG DUY TINH HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO Chuyên ngành: Quản lý hành cơng Mã số: 62348201 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CƠNG Hà Nội- 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LƯU KIẾM THANH PGS.TS CHU HỒNG THANH Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đề tài: “Hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo” chọn để nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết lý luận thực tiễn sau: - Hệ thống hóa văn (HTHVB) ngành lĩnh vực quản lý nhà nước đòi hỏi chủ thể tiến hành hệ thống hóa phải hiểu biết sâu sắc hệ thống pháp luật, phải trang bị kỹ cần thiết để thực nhiệm vụ đặt Đồng thời việc hệ thống hóa cần cụ thể hóa phạm vi hoạt động định, bối cảnh mà khối lượng văn quản lý nhà nước (VBQLNN) ngành ban hành đồ sộ - Các hệ thống văn (HTVB) nước ta nhiều hạn chế nội dung hình thức, thể như: thiếu thống nội dung văn bản, trùng chéo lẫn nhau, hay nhiều nội dung chưa phù hợp với thực tiễn đời sống, nhiều văn QPPL lại chứa QPPL gây không nhỏ bất cập công tác quản lý nhà nước bộ, ngành - Ngành giáo dục, đào tạo coi “quốc sách hàng đầu” Là ngành có số lượng văn QLNN ban hành năm đồ sộ, số văn có khơng lỗi vi phạm Đòi hỏi ngành cần có HTVB tổ chức khoa học để phù hợp với yêu cầu tra cứu sử dụng Do đó, cần phải thực tốt từ việc xây dựng văn đến công tác kiểm tra, xử lý văn phải làm tốt cơng tác rà sốt, HTHVB Vì vậy, việc HTHVB ngành nhiệm vụ tất yếu, phải quan tâm Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu - Xác định sở lý luận thực tiễn cho việc HTHVB ngành quản lý nhà nước từ thực tế ngành giáo dục, đào tạo - Làm sáng tỏ ý nghĩa việc HTHVB ngành qua thực tế hệ thống văn Bộ GDĐT, từ làm sáng tỏ vai trò VBQLNN bộ, ngành - Đề xuất giải pháp điều kiện bảo đảm cho công tác HTHVB ngành giáo dục, đào tạo thực tốt nhằm nâng cao chất lượng quản lý sử dụng văn bản, từ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước (QLNN) giáo dục, đào tạo phục vụ cho nhiệm vụ phát triển toàn diện giáo dục nước nhà 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu đề ra, luận án cần thực nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu tổng quan HTHVB nói chung văn ngành giáo dục, đào tạo nói riêng để làm sáng tỏ ý nghĩa hoạt động này; - Nghiên cứu nguyên tắc, phương pháp yêu cầu nghiệp vụ hoạt động HTHVB quản lý nhà nước làm sở tiếp cận với HTHVB ngành giáo dục, đào tạo; - Phân tích đặc điểm đánh giá tình hình hệ thống hoá văn ngành giáo dục, đào tạo trình phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước Bộ GDĐT; - Đề xuất giải pháp để làm tốt nhiệm vụ HTHVB ngành giáo dục, đào tạo nhằm giúp cho việc sử dụng văn vào trình hoạt động Bộ ngành giáo dục, đào tạo thời gian tới hiệu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án HTVB ngành giáo dục, đào tạo 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu HTVB ngành GD,ĐT thuộc thẩm quyền ban hành Bộ GDĐT Bên cạnh mở rộng đến số văn thuộc lĩnh vực ngành mà không thuộc thẩm quyền Bộ ban hành để làm rõ cần thiết HTHVB - Về nội dung: Phân tích đánh giá tình hình hệ thống hoá văn ngành GD,ĐT Bộ GDĐT Đồng thời đề cập đến loại văn QPPL lại chứa QPPL thấy cần có chế rà sốt, hệ thống hóa loại văn - Về thời gian: Đề tài thu thập tài liệu phục vụ cho việc đánh giá thực trạng cơng tác hệ thống hố văn ngành giáo dục, đào tạo giai đoạn từ 2008 đến Phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận - Luận án thực sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lê nin - Luận án dựa dựa vào quan điểm, định hướng Đảng Nhà nước đổi quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển để thực 4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể - Để nghiên cứu sở lý luận VBQL NN nói chung VBQLNN ngành GD,ĐT nói riêng luận án sử dụng chủ yếu phương pháp khảo cứu tài liệu, liệu - Luận án sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, phân loại phương pháp hệ thống - Phương pháp điều tra xã hội học: khảo sát thực tế thông qua “Phiếu hỏi” - Ngồi sử dụng phương pháp khác như: phương pháp so sánh, tổng hợp, để nghiên cứu vấn đề thực tiễn đề Đóng góp luận án 5.1 Đóng góp mặt lý luận - Luận án góp phần làm sáng tỏ nội dung mang tính lý luận khoa học quản lý nhà nước lĩnh vực GD,ĐT - Góp phần hồn thiện sở lý luận HTHVB quản lý ngành cụ thể - Luận án đề xuất quan điểm mới, ngồi việc hệ thống hoá VBQPPL cần phải nghiên cứu tiến hành rà sốt, hệ thống hóa văn khơng phải QPPL lại chứa QPPL - Đề xuất xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá HTHVB ngành - Luận án có ý nghĩa quan trọng làm sở khoa học cho trình xây dựng ban hành VBQLNN ngành điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển 5.2 Đóng góp thực tiễn - Luận án sở thực tiễn cho quan nhà nước có thẩm quyền đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ban hành VBQLNN ngành giáo dục, đào tạo - Luận án góp phần vào việc nghiên cứu hồn thiện quy định pháp luật hành xây dựng HTVB quản lý ngành giáo dục, đào tạo bộ, ngành - Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo công tác nghiên cứu, giảng dạy chuyên sâu văn QLNN liên quan đến ngành quản lý khác hoạt động HTHVB ngành Giả thuyết khoa học câu hỏi nghiên cứu 6.1 Giả thuyết khoa học - Hiện nhiệm vụ xây dựng HTVB quản lý nhiều ngành, có ngành GD,ĐT chưa ý mức; nhiều văn chứa đựng quy phạm chồng chéo, nội dung bất cập; chất lượng loại văn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; sử dụng văn pháp luật hiệu Cần có nghiên cứu để việc HTHVB ngành thực tốt, vi phạm - Đội ngũ tham gia thực công tác văn nhiều hạn chế Kết nghiên cứu giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan nhà nước có học kinh nghiệm công tác văn họ gặp phải - Hiện có khơng văn khơng phải QPPL lại chứa đựng quy phạm ban hành vượt thẩm quyền theo quy định pháp luật Nếu tiến hành rà sốt, hệ thống hóa văn đó, chắn giúp cho việc kiểm soát chặt chẽ hạn chế việc ban hành văn không ngành Các tượng tùy tiện, lạm dụng ban hành văn quản lý nêu có điều kiện để hạn chế 6.2 Câu hỏi nghiên cứu Luận án trả lời câu hỏi sau: 1) HTVB quản lý nhà nước ngành GD,ĐT công cụ pháp luật tất yếu cần xây dựng để thực thi chức năng, nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho? 2) HTHVB ngành GD,ĐT có tác động ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng văn ngành công tác quản lý nhà nước Bộ GDĐT? 3) Tại cần hệ thống hóa VBQLNN nói chung mà khơng dừng lại hệ thống VBQPPL Bộ GDĐT? 4) Làm để công tác HTHVB ngành GD,ĐT đẩy mạnh? Kết cấu luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục Tài liệu tham khảo, Luận án kết cấu làm chương gồm: - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài luận án - Chương 2: Cơ sở khoa học hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo - Chương 3: Thực trạng hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo - Chương 4: Một số quan điểm giải pháp đẩy mạnh hệ thống hoá văn ngành giáo dục, đào tạo Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Những cơng trình nghiên cứu hệ thống hóa văn 1.1.1 Sách, giáo trình - “Tổ chức đánh giá sử dụng HTVB quản lý nhà nước” Nguyễn Văn Thâm [75] Cuốn sách nêu việc rà soát phát chồng chéo văn hướng dẫn với văn hướng dẫn - Sách Lý luận chung nhà nước pháp luật, Trần Ngọc Đường [41, tr 238-239]: đề cập đến ý nghĩa mục đích cơng tác hệ thống hóa pháp luật nói chung Tác phẩm đề cập đến hệ thống hóa VBQPPL cách tổng thể mà chưa đề cập đến vấn đề HTHVB ngành cụ thể - Một số cơng trình nghiên cứu trực tiếp liên quan đến HTVB quản lý nhà nước Lưu Kiếm[67, 68, 70] Thanh Nguyễn Đăng Dung, Hoàng Trọng Phiến [40]; Nguyễn Thế Quyền [51]; Nguyễn Văn Thâm [76, 79] Các công trình đề cập đến việc phân loại văn QLNN để làm cho việc HTHVB thực tế Nghiên cứu quy trình rà sốt, HTVB phương thức thực hiện; trách nhiệm rà soát, tổng hợp phân loại văn rà soát; lập danh mục đề xuất xử lý văn gồm: đề nghị hủy bỏ, bãi bỏ, công bố văn hết hiệu lực; đề nghị sửa đổi, bổ sung ban hành văn thay 1.1.2 Tài liệu hội thảo khoa học - Tài liệu Hội thảo “Thẩm định văn pháp luật, rà sốt văn bản, hệ thống hóa pháp điển hóa” Nhà Pháp luật Việt - Pháp, Hà Nội năm 1999[55] - Hội thảo “Kinh nghiệm so sánh pháp điển hóa số quốc gia giới” Viện Khoa học Pháp lý tổ chức, năm 2006 Các viết hội thảo trình bày nhiều quan điểm cách thức tiến hành pháp điển hóa Việt Nam số nước giới - Liên quan đến vấn đề nghiên cứu luận án này, có số báo khoa học đăng cơng bố rải rác tạp chí, hội thảo: + Bài viết “Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN”, Hà Hùng Cường, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 139-140 tháng 1/2009, tr 20[39]; + Những vấn đề Dự thảo Pháp lệnh hợp VBQPPL, Vụ Pháp luật Hình - Hành chính, Bộ Tư pháp, Kỷ yếu hội thảo hợp VBQPPL tổ chức ngày 3- 4/2/2010; + Pháp điển hóa tổ chức hoạt động Quốc hội, Nhà xuất Chính trị quốc gia, 2009; + Kinh nghiệm quốc tế pháp điển hóa thí điểm pháp điển hóa Việt Nam Văn phòng Quốc hội Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ phối hợp tổ chức ngày 10/08/2010,… Các tác giả đưa yêu cầu q trình thực hệ thống hóa, đề cập nhiều đến cơng tác pháp điển hóa nội dung pháp điển hóa đề cập đến cách cụ thể 1.1.3 Luận án Luận án tiến sỹ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Hà với đề tài: "Pháp điển hoá pháp luật ban hành VBQPPL" bảo vệ Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam- 2007[42] Luận án đề cập đến nhiệm vụ pháp điển hóa hướng hệ thống hóa nâng cao nhà khoa học quan tâm đặc biệt thời gian gần có kết nghiên cứu bước đầu 1.2 Những công trình nghiên cứu liên quan đến hệ thống hóa văn ngành 1.2.1 Sách, giáo trình, tài liệu, tạp chí - “Tổ chức đánh giá sử dụng hệ thống VBQLNN” Nguyễn Văn Thâm soạn thảo xử lý VBQLNN - Nhà Xuất CTQG, 2001 [75] “Những vấn đề hành nhà nước chế độ công vụ, công chức”, Bộ Nội vụ (2016), dùng cho thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, NXB Chính trị quốc gia phát hành năm 2016 [16] - “Ban hành văn quản lý nhà nước” Nguyễn Thế Quyền (1996), NXB CAND, Hà Nội, 1996[51]; “Giáo trình kỹ thuật xây dựng văn bản” Nguyễn Thế Quyền, Lưu Kiếm Thanh (2004), NXB CAND, Hà Nội, 2004 [52] Các tác phẩm phân loại hệ thống VBQLNN thành ba loại gồm: VBQPPL, văn hành (VBHC) văn chuyên ngành(VBCN) Các tác giả tập trung xem xét VBQPPL, VBHC, VBCN cho HTVB có văn chứa đựng nội dung quy định lĩnh vực quản lý bộ, ngành định - “Khắc phục tình trạng rối loạn hệ thống VBQPPL” viết PGS.TS Chu Hồng Thanh Tạp chí Luật sư số 5/2014[73], cho rằng: Pháp luật sản xuất không vào sống nguy hữu, nhiều nhà lập pháp lập quy với khơng bối rối lại đòi hỏi “cuộc sống phải vào pháp luật” Khá nhiều VBQPPL với quy định đề xuất phi thực tiễn, gây phản ứng công luận, tác động không tốt đời sống xã hội, gây thiệt hại ngân sách chi phí tốn cho việc làm sách, xây dựng pháp luật - Các tác giả Liên bang [99; 93; 95; 97], nhìn chung phân biệt: hệ thống hoá văn (систематизация документов); hệ thống hoá văn pháp luật (cистематизация правовых актов); hệ thống hóa quy phạm pháp luật hành (cистематизация норм административного права), ; VBQPPL chung (oбщие нормативные акты) văn quy phạm pháp riêng hay chuyên ngành (специальные нормативные акты); văn chuyên ngành – kỹ thuật (cпециальные нормативно-технические документы), bao gồm: VBQPPL (нормативные), văn hướng dẫn (методические) văn tra cứu (справочные документы), Như vậy, tác giả chưa đề cập tới việc liên quan đến HTHVB ngành cụ thể - Một số tác giả nghiên cứu phương Tây, như: Reading beyond Words.1995[100] The elements of drafting Melbourne.1995 [102] nhận thấy ngồi hệ thống VBQPPL có tồn khách quan HTVB hành văn chuyên ngành Mặc dù họ không sâu nghiên cứu, mà hướng dẫn thực hành soạn thảo văn sở “mẫu”, “biểu” có sẵn, khái niệm “specialized documents”, “specialized texts” chủ yếu “lĩnh vực” chuyên biệt văn bản, chưa đề cập đến HTVB lĩnh vực hay ngành quản lý cụ thể - “Một số giải pháp hoàn thiện HTVB chuyên ngành Giáo dục đào tạo” Tạp chí Giáo dục, số 226 (kỳ 2- 11/2009) tác giả Lưu Kiếm Thanh Tống Duy Tình [74], viết nêu vai trò quan trọng quản lý nhà nước nhóm văn chuyên ngành Bộ GDĐT Từ đề xuất giải pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống VBCN Bộ GDĐT 1.2.2 Kinh nghiệm hệ thống hóa từ số quốc gia giới - Ở Trung Quốc: “Q trình tái pháp điển hóa mơ hình cấu trúc Bộ Luật Dân Trung Quốc”, Bùi Thị Thanh Hằng, Đỗ Giang Nam[47], nghiên cứu cho rằng: thực pháp điển hóa phải chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, không vội vã,… mà phải cơng khai để có thời gian tranh luận, phản biện để tìm giải pháp hiệu thành cơng - Ở Cộng hòa Pháp: “Báo cáo kết nghiên cứu pháp điển hóa” thuộc dự án Hỗ trợ thể chế cho Việt Nam (ISP)[48], cho rằng: Hệ thống hóa khái niệm bao hàm hình thức, nội dung hoạt động xây dựng VBQPPL nói chung, pháp điển hóa với đạo luật cụ thể Muốn thực pháp điển hóa có hiệu ngồi điều kiện khác cần phải có đội ngũ chuyên gia kết hợp với công nghệ thông tin - Ở Hoa Kỳ: “Mơ hình pháp điển hóa Hoa kỳ số nội dung Việt Nam tiếp thu” https:// hocluat.vn/ mo-hinh- phap-dien-hoa-cua-hoa-ky-va-mot-so-noi-dungviet-nam-co-the -tiep-thu[91], cho rằng: Cái khó cơng tác hệ thống hóa làm tập hợp tất văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực cụ thể phải xếp lại văn theo trật tự hợp lý, khơng sai sót, khơng bỏ sót phải bảo đảm trung thành với văn gốc Kết cần nhìn vào sách tra cứu tất quy định hành mà khơng phải tìm nhiều văn rải rác 1.2.3 Luận văn Xây dựng hoàn thiện HTVB chuyên ngành Bộ GDĐT, Tống Duy Tình[82], tác giả bước đầu làm rõ khái niệm đề yêu cầu thực xây dựng HTVB chuyên ngành bộ, ngành đề cập đến việc rà soát, HTHVB chuyên ngành lĩnh vực quản lý ngành giáo dục, đào tạo 1.3 Những vấn đề đặt cho đề tài luận án cần tiếp tục nghiên cứu Như vậy, từ cơng trình nghiên cứu kể chưa thấy cơng trình nào, nghiên cứu đề cập cách đầy đủ HTHVB ngành, lĩnh vực cụ thể Có thể nói vấn đề bỏ ngỏ, chưa nghiên cứu cách có hệ thống, 10 tồn diện phương diện lý luận lẫn thực tiễn Nhiệm vụ Tác giả luận án tiếp tục nghiên cứu nội dung bị bỏ trống để hồn thiện đề tài Chương CƠ SỞ KHOA HỌC HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 2.1 Tổng quan hệ thống văn bản, văn quản lý nhà nước văn ngành 2.1.1 Văn hệ thống hóa văn - Văn phương tiện ghi tin, sử dụng để cố định truyền đạt thông tin nhằm mục đích thống thơng tin giúp cho việc sử dụng chúng nhiều lần thuận lợi phạm vi rộng [83], - HTVB tập hợp văn hình thành hoạt động quan hay số quan, đơn vị định có liên quan ảnh hưởng lẫn nhau, đồng thời có quan hệ định mặt pháp lý theo đặc trưng (lĩnh vực chun mơn, địa bàn tác động, ) Giới hạn HTVB xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phạm vi hoạt động quan, tổ chức tạo nên hệ thống hoạt động theo mục tiêu sử dụng nhà quản lý 2.1.2 Văn quản lý nhà nước 2.1.2.1 Quan niệm văn quản lý nhà nước Văn quản lý nhà nước thông tin quản lý thành văn quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền, thủ tục trình tự định nhằm điểu chỉnh mối quan hệ quản lý hành qua lại quan nhà nước với nhau, quan nhà nước với tổ chức, cá nhân Căn vào địa vị pháp lý chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mình, quan nhà nước khác ban hành loại văn khác 2.1.2.2 Văn quản lý hành nhà nước Văn quản lý hành nhà nước sản phẩm trực tiếp hoạt động quản lý hành nhà nước… Điều quan trọng văn tác động làm thay đổi thực sống người, xã hội nào, chúng tổ chức sử dụng 11 thực tế Nếu khơng có tác động hữu ích, làm thay đổi thực đời sống xã hội theo hướng tích cực văn QLHCNN dù cấp nào, ngành ban hành khơng có giá trị[76] 2.1.2.3 Đặc điểm văn quản lý hành nhà nước Văn quản lý hành nhà nước thẩm quyền ban hành rộng rãi, hình thức pháp lý đặc thù định quản lý hành chính, thể dạng ngơn ngữ viết, chủ thể quản lý hành nhà nước có thẩm quyền ban hành theo hình thức, thủ tục pháp luật quy định nhằm thực thi pháp luật, quản lý điều hành giải công việc cụ thể phát sinh đời sống xã hội 2.1.3 Hệ thống văn quản lý nhà nước ngành Các văn ban hành phù hợp với tính chất quản lý ngành, lĩnh vực cụ thể để điều hành hoạt động ngành gắn với nhiệm vụ quản lý chuyên môn mà ngành giao gọi chung văn ngành Chúng có giá trị pháp lý chung văn quản lý nhà nước HTVB quản lý nhà nước ngành, bao gồm nhóm văn bản: VBQPPL; VBHC; VBCN 2.1.4 Văn quản lý nhà nước ngành giáo dục, đào tạo Văn QLNN ngành GD,ĐT gắn liền với chức năng, nhiệm vụ ngành nhằm phục vụ cho công tác quản lý ngành Văn dùng để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước theo chức nhiệm vụ ngành GD,ĐT pháp luật quy định Những văn ngành gắn liền đến nhiệm vụ, chức năng, thẩm quyền Bộ GDĐT 2.2 Hệ thống hóa văn Để thực cơng tác HTHVB hiệu trước tiên phải làm tốt cơng việc rà soát văn bản, kết rà soát văn tiền đề HTHVB Do rà sốt hệ thống hóa hai lĩnh vực có mối quan hệ biện chứng với 2.2.1 Rà soát văn Rà soát VBQPPL việc xem xét, đối chiếu, đánh giá quy định văn rà soát với văn để rà soát, tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát hiện, xử lý kiến nghị xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực khơng phù hợp, Nghị định 34/2016/NĐ-CP [36] 2.2.2 Khái niệm hệ thống hoá văn 12 Hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật việc tập hợp, xếp văn quy phạm pháp luật rà sốt, xác định hiệu lực theo tiêu chí quy định, Nghị định 34/2016/NĐ-CP [36] 2.2.3 Mục đích hệ thống hố văn HTHVB nhằm cơng bố Tập HTHVB hiệu lực danh mục văn bản, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính cơng khai, minh bạch hệ thống pháp luật [36] Mục đích cuối rà sốt, hệ thống hóa VBQPPL đảm bảo cho việc hữu hệ thống pháp luật đủ “khỏe” để thực hóa khát vọng người trật tự kiểm soát [50] 2.2.4 Các hình thức hệ thống hóa văn bản pháp luật Hệ thống hóa pháp luật hoạt động nhằm chấn chỉnh luật, đưa chúng vào hệ thống định Là việc tập hợp, xếp văn quy phạm pháp luật rà soát, xác định hiệu lực theo tiêu chí quy định Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (khoản Điều 2) [36] 2.2.4.1 Tập hợp hoá văn pháp luật Tập hợp hoá văn pháp luật việc thu thập xếp VBQPPL, QPPL riêng biệt theo trình tự định (theo quan ban hành, theo thời gian ban hành, theo cấp độ hiệu lực pháp lý) Hình thức khơng làm thay đổi nội dung văn bản, mà nhằm loại bỏ QPPL hết hiệu lực mâu thuẫn với VBQPPL có hiệu lực cao 2.2.4.2 Pháp điển hoá văn pháp luật Pháp điển hoá hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền khơng tập hợp văn có theo trình tự định, loại bỏ quy phạm lỗi thời Kết văn pháp luật mới, có hiệu lực pháp lý cao hơn, rộng hơn, tổng quát phạm vi điều chỉnh, hoàn chỉnh kỹ thuật lập pháp, đồng thời đạt tất yếu tố Như vậy, hoạt động pháp điển hoá gần với khái niệm sáng tạo pháp luật (hay hoạt động xây dựng pháp luật)” [64] 13 2.3 Những vấn đề hệ thống hóa văn ngành 2.3.1 Cơ sở pháp lý việc hệ thống hóa văn ngành Việc xây dựng ban hành văn quản lý nhà nước ngành phải tuân thủ theo pháp luật quy định: Hiến pháp, Luật Ban hành VBQPPL, Nghị định Chính phủ quy định số điều biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL, thông tư hướng dẫn Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng Bộ chủ quản việc thực nghị định Chính phủ quy định công tác HTVB quản lý nhà nước 2.3.2 Mục đích hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo - Tạo HTVB tổ chức khoa học, “trật tự hóa”; - Phát mâu thuẫn lỗ hổng HTVB để phục vụ cho việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật thuận lợi; - Làm rõ nội dung phù hợp chưa phù hợp với yêu cầu đời sống xã hội, tạo tiện lợi, dễ hiểu cho việc sử dụng, để việc tiếp cận quy định pháp luật dễ dàng nhanh chóng; - Tạo tiền đề pháp lý để hồn chỉnh hệ thống pháp luật giúp Việt Nam nhanh chóng hội nhập với khu vực quốc tế; - Giúp cho việc phát quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo khơng phù hợp với tình hình phát triển ngành dễ dàng để kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, đình việc thi hành bãi bỏ văn vi phạm 2.3.3 Cơ sở thực tiễn hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo Đối với giáo dục, đào tạo Việt Nam coi “quốc sách hàng đầu” khơng có HTVB ngành tổ chức khoa học khó bắt nhịp với giáo dục khu vực toàn cầu Hoạt động quản lý ngành GD,ĐT nhiều bất cập, hạn chế, đôi lúc nhân dân xã hội nghi ngờ, thiếu lòng tin thực vào đổi toàn diện ngành Đặc biệt vấn đề như: chương trình đào tạo, loại hình đào đạo, sở đào tạo, đội ngũ đào tạo, kinh phí đào tạo, thời gian đào tạo, chất lượng đào tạo, đạo đức nghề nghiệp,… Những nội dung chủ đề tranh luận đại biểu Quốc hội với 14 Bộ trưởng Bộ GDĐT nghị trường kỳ họp Quốc hội Do cần phải rà soát, HTHVB ngành cách kịp thời tồn diện 2.3.4 Quy trình hệ thống hóa văn ngành Quy trình HTHVB vận dụng theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP Chính phủ, cần có bước sau: Bước 1, Lập kế hoạch rà soát, HTHVB ngành; Bước 2, Thu thập, tập hợp phân loại văn bản; Bước 3, Đánh giá văn để nâng cao chất lượng nhóm văn phân loại; Bước 4, Xử lý kết rà sốt, HTHVB [34] 2.3.5 Tiêu chí đánh giá hiệu yếu tố tác động đến công tác hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo 2.3.5.1 Tiêu chí đánh giá Để đánh giá văn quản lý ngành GD,ĐT, cần dựa vào đặc điểm chung tài liệu ngành giáo dục, đào tạo…[75] Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cơng tác rà soát, HTHVB pháp luật Bộ GDĐT cần thiết Bởi giúp Bộ theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức hoạt động thực cơng tác rà sốt, HTHVB cách kịp thời (xem PL V, Bảng 2, Câu 8) Bộ Tiêu chí cần phân nhóm tiêu chí để dễ nhận xét đánh giá kết hoạt động cụ thể nhóm 2.3.5.2 Yếu tố tác động đến cơng tác hệ thống hóa văn ngành Các yếu tố tác động gồm: thể chế, máy quản lý, đội ngũ cơng chức, tài chính, sở vật chất CNTT Cần trọng đến yếu tố: đội ngũ, CNTT, thể chế, tài ( xem PL V, Bảng 2, Câu 9) 2.4 Kinh nghiệm nước giá trị tham khảo cho hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo Việt Nam Thứ nhất, tập hợp ban đầu thường phải bao hàm cách rộng tất văn có quy phạm thuộc hệ thống,… Thứ hai, cần kết nối chuyên gia hệ thống hóa với hỗ trợ công cụ tin học đại Thứ ba, trình hệ thống hóa phải lập thành chiến lược có bước thận trọng 15 Thứ tư, hệ thống hóa pháp luật việc làm mang tính thường xuyên quan nhà nước Chương THỰC TRẠNG HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 3.1 Tổng quan Bộ GDĐT - Cơ quan quản lý nhà nước ngành giáo dục, đào tạo 3.1.1 Tóm lược lịch sử phát triển ngành giáo dục, đào tạo Việt Nam Bộ Giáo dục thành lập ngày 02 tháng năm 1945 Tháng 10/1965, Ủy ban Thường vụ Quốc hội định phê chuẩn việc thành lập Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp, tách khỏi Bộ Giáo dục Năm 1988, sáp nhập Tổng cục Dạy nghề vào Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp thành Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp Dạy nghề Năm 1990 Chính phủ định thành lập Bộ GDĐT sở sáp nhập Bộ Giáo dục, Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp Dạy nghề Cơ cấu tổ chức Bộ GDĐT quy định Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Bộ GDĐT 3.1.2.1 Chức hành Bộ GDĐT quan đầu ngành thuộc Chính phủ Bộ trưởng Bộ GDĐT tham gia vào hoạt động hành pháp phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý cách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành thể chế có liên quan[24, 25] 3.1.2.2 Chức cung cấp dịch vụ công Bộ GDĐT thực quản lý nhà nước dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ lĩnh vực GD,ĐT theo quy định pháp luật[23,24,25] 3.2 Thực trạng hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo 3.2.1 Cơ sở pháp lý hệ thống văn ngành giáo dục, đào tạo Cơ sở pháp lý HTVB ngành giáo dục, đào tạo, gồm: Hiến pháp, Luật, VBQPPL văn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành liên quan đến lĩnh vực GD,ĐT 3.2.2 Thực cơng tác rà sốt, hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo 3.2.2.1 Những thuận lợi khó khăn a) Thuận lợi: Có thể chế; Lãnh đạo Bộ có quan tâm, Đội ngũ công chức, viên 16 chức thực công tác có kinh nghiệm, trách nhiệm; Vụ Pháp chế tham mưu tích cực giúp Bộ trưởng b) Khó khăn: Do Luật Nghị định hướng dẫn có nhiều điểm nên cơng tác kiểm tra, rà sốt HTH VBQPPL đôi lúc chưa thực kịp thời; Một số cán lãnh đạo đơn vị lối tư cũ, chưa thấy tầm quan trọng rà soát, HTHVB; Nhân thiếu yếu chun mơn, nghiệp vụ; Văn QPPL ban hành vượt thẩm quyền; Kinh phí hạn chế; Ứng dụng CNTT hạn chế Chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể 3.2.2.2 Cơ sở pháp lý hệ thống văn ngành giáo dục, đào tạo Gồm văn QPPL Nhà nước có liên quan đến Bộ GDĐT, đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo với văn pháp luật Bộ GDĐT tạo thành pháp lý cho hệ thống văn ngành giáo dục, đào tạo 3.2.2.3 Thực cơng tác rà sốt nhóm văn quy phạm pháp luật Rà soát văn QPPL theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP, theo: loại văn bản; giá trị pháp lý; thời gian ban hành; cấp ban hành; tên văn Rà sốt là: thường xun theo chuyên đề Vẫn nhiều văn vi phạm, chí trái quy định pháp luật [8,9,10] 3.2.2.4 Thực rà sốt nhóm văn quản lý hành Đây nhóm văn sử dụng nhiều phục vụ công tác quản lý ngành Trong khối văn đồ sộ Bộ ban hành năm có số lượng VBHC lớn Thực tế cho thấy, chất lượng loại văn khác nhau, nhiều vi phạm, văn QPPL lại chứa QPPL Bộ có nhiều văn hướng dẫn yêu cầu thực theo quy định chung nhà nước [11,12,13] 3.2.2.5 Thực rà sốt nhóm văn chun ngành Qua kiểm tra, rà sốt cho thấy nhiều bất cập, khơng trường hợp văn ban hành sai sót, trái thẩm quyền, vi phạm pháp luật, lĩnh vực: chương trình đào tạo, liên kết đào đạo, văn bằng, chứng chỉ, quy chế tuyển sinh, trái với định Bộ trưởng ban hành[10], (Xem PL VI, VII) 3.2.3 Kết cơng tác hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo từ 2008 đến 17 Tổng số văn danh mục đơn vị gửi về: 662 văn (02 văn Bộ Chính trị, 13 Luật, 01 Nghị Quốc hội, 03 nghị Trung ương, 97 Nghị định Chính phủ, 79 Quyết định, Chỉ thị TTg, 467 văn Bộ GDĐT ban hành liên tịch ban hành) Trong số 662 văn rà soát, kết quả: a) Loại bỏ khỏi danh sách văn cần rà soát: 313 văn Lý do: Văn hết hiệu lực; Văn bị trùng lặp; Văn văn QPPL; Văn Bộ ngành khác chủ trì soạn thảo b) Bổ sung vào danh sách văn cần rà soát: 75 văn Lý do: VBQPPL hiệu lực thiếu c) Sau rà sốt lại tổng số: 425 văn bản, kết quả: - Số văn kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 70 văn (04 nghị định Chính phủ; 03 định thủ tướng Chính phủ; 63 văn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng) - Số văn kiến nghị thay thế: 43 văn (04 nghị định Chính phủ; 03 định thủ tướng Chính phủ; 36 văn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng) - Số văn kiến nghị ban hành có khoảng trống pháp lý: 12 văn (đều văn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng) - Số văn kiến nghị bãi bỏ: 05 văn (đều văn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng) Đến ngày 30/10/2017 Vụ Pháp chế đơn vị (20/20 đơn vị) tiếp tục rà soát, cụ thể: Tổng số văn rà soát: 516 văn bản, kết quả: a) Số văn kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 63 văn (04 nghị định Chính phủ; 03 định Thủ tướng Chính phủ; 56 văn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng) b) Số văn kiến nghị ban hành văn thay thế: 65 văn bản(01 nghị định Chính phủ; 06 định thủ tướng Chính phủ; 58 văn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng) c) Số văn kiến nghị ban hành mới: 41 văn (06 định thủ tướng Chính phủ; 40 văn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng) d) Số văn kiến nghị bãi bỏ: 17 văn (đều văn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng) e) Số văn kiến nghị công bố hết hiệu lực: 02 văn (đều văn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng) 18 Ngồi việc tiến hành tập hợp hóa văn pháp luật theo thời gian ban hành, theo giá trị pháp lý, theo thẩm quyền ban hành,… Bộ GDĐT tiến hành tập hợp hóa văn pháp luật theo chuyên đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo ngành Sau rà soát Bộ thực bước HTHVB QPPL số văn theo năm Kết xử lý văn rà soát, kịp thời thay thế, bổ sung vào chương trình cơng tác văn QPPL Bộ năm, với tổng số 513 văn QPPL (từ năm 2012 đến 2018) đưa vào chương trình soạn thảo văn [8,9,10], (xem PL VI, VII) 3.2.4 Kết tập hợp hóa pháp điển hóa pháp luật Bộ giáo dục đào tạo 3.2.4.1 Kết Tập hợp hóa Đã rà sốt, tập hợp nhiều văn QPPL hiệu lực cơng bố tập HTVB danh mục nó,… Đây kết tập hợp hóa văn pháp luật mà ngành GD,ĐT đạt suốt thời gian qua, góp phần khơng nhỏ vào cơng tác hồn thiện HTVB QLNN ngành giáo dục, đào tạo 3.2.4.2 Kết Pháp điển hóa Bộ Ban hành Quyết định số 1889/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2015 thành lập tổ công tác thực pháp điển hệ thống QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục Thực pháp điển theo Đề mục thuộc thẩm quyền Bộ GDĐT, Đề mục 1: Giáo dục; Đề mục 2: Giáo dục đại học Các quy phạm pháp luật thuộc 02 Đề mục tương đối phức tạp, số lượng VBQPPL lớn (khoảng gần 600 văn bản/2 Đề mục) 3.3 Thực trạng nguồn lực để thực công tác hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo 3.3.1 Thực trạng đội ngũ nhân Trên thực tế, suốt nhiều năm qua đội ngũ nhân thực nhiệm vụ rà sốt, HTHVB QLNN nói chung văn QPPL ngành nói riêng chưa đáp ứng số lượng chất lượng, trình độ, lực chun mơn, nghiệp vụ hạn chế Vụ pháp chế Bộ Bộ trưởng giao cho đơn vị đầu mối chủ trì việc kiểm tra, xử lý, rà sốt HTHVB Bộ gặp khơng khó khăn nhân sự, cơng tác hậu kiểm có người lại phải kiêm nhiệm cơng việc khác 3.3.2 Thực trạng kinh phí điều kiện vật chất 19 3.3.2.1 Về kinh phí Việc “vận dụng” theo văn Chính phủ để tạo nguồn kinh phí đáp ứng cho nhu cầu hoạt động cơng tác tốn nan giải mà Bộ GDĐT quan khác nỗ lực tìm kiếm Theo khảo sát thực tế (qua Phiếu hỏi) yếu tố tác động đến HTHVB ngành nhiều ý kiến cho “yếu tố tài chính” 3.3.2.2 Về điều kiện vật chất Hiện phương tiện, trang thiết bị diện tích phòng làm việc “khiêm tốn” Bộ GDĐT bước cải thiện để đáp ứng điều kiện ngày tốt 3.3.3 Thực trạng ứng dụng cơng nghệ thơng tin Bộ có nhiều văn yêu cầu đơn vị quan Bộ tăng cường áp dụng, ứng dụng công nghệ thông tin để tập hợp liệu cho công tác kiểm tra, rà soát, HTHVB ngành Kết khảo sát thực tế thơng qua “Phiếu hỏi”, có nhiều ý kiến cho “yếu tố công nghệ thông tin” 3.4 Một số đánh giá, nhận định công tác hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo từ 2008 đến 3.4.1 Những ưu điểm 1) Kết cho thấy cơng tác kiểm tra, xử lý, rà sốt, hệ thống hóa VBQPPL ngành giáo dục, đào tạo ngày quan tâm 2) Định kỳ năm Bộ trưởng ban hành định việc thực cơng tác kiểm tra văn bản, xác định nhiệm vụ trọng tâm phân công cụ thể công việc thực cho đơn vị 3) Bộ xây dựng kế hoạch công tác rà sốt, hệ thống hóa theo chun đề theo giai đoạn, đảm bảo tính xác, khách quan, khoa học có phối hợp đơn vị ngành 4) Nhiều năm gần đội ngũ CBCC giao nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức tầm quan trọng công tác HTHVB ngành GD,ĐT 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế 1) Cơng tác rà sốt, hệ thống hóa thực chủ yếu mang tính định kỳ tháng lần có đánh giá sau năm ban hành văn Tuy nhiên hạn chế so với yêu cầu chung, chậm đổi mới, chưa có đột phá giải pháp 20 2) Công tác xử lý văn sau rà sốt, hệ thống hóa chậm chễ, chưa đáp ứng yêu cầu 3) Việc tổ chức rà sốt, hệ thống hóa theo giai đoạn chưa đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt, nhiều văn lạc hậu trái với quy định pháp luật chưa đưa vào kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay ban hành 4) Việc thu thập tài liệu làm sở để rà sốt, hệ thống hóa chưa đầy đủ Có nhiều văn quan trọng bị bỏ sót Cơng bố Tập HTHVB hiệu lực danh mục văn (từ 2008 - 2014) văn QPPL chưa rà sốt đầy đủ 5) Công tác phối hợp đơn vị việc rà sốt, HTHVB hạn chế Lãnh đạo đơn vị chưa thực quan tâm đến công tác chưa coi nhiệm vụ quan trọng 6) Việc hợp tác toàn ngành gặp nhiều khó khăn, có bộ, ngành chưa ý quan tâm phối hợp cách chặt chẽ, kịp thời 7) Ngoài VBQPPL, văn quan trọng khác HTVB quản lý nhà nước ngành chưa rà sốt, hệ thống hóa Nhất VBHC chứa đựng QPPL lại khơng phải VBQPPL chưa tập hợp đầy đủ chưa đề hướng giải pháp cụ thể 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 1) Việc nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng việc rà sốt, HTHVB, dẫn đến khơng kịp thời phát văn chồng chéo văn trái với pháp luật hành 2) Về cách tổ chức thực hệ thống hóa chưa thật khoa học, chưa có văn đạo, hướng dẫn chi tiết, cụ thể, kịp thời Nhà nước, lãnh đạo Bộ GDĐT để giúp cho cơng tác có đủ điều kiện thuận lợi thực cách nhanh chóng 3) Đội ngũ cán làm cơng tác rà sốt, HTHVB ngành giáo dục, đào tạo thiếu số lượng hạn chế chuyên môn, nghiệp vụ 4) Nguồn văn chưa cung cấp cách kịp thời, đầy đủ Hệ thống công báo trung ương địa phương dành riêng cho cơng tác rà sốt, hệ thống hóa chưa đảm bảo kịp thời 21 5) Những VBQPPL kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ ban hành sau rà sốt q trình sửa đổi, bổ sung, thay ban hành chậm 6) Cơ chế giám sát ban hành văn QPPL lỏng lẻo thiếu tồn diện; việc khắc phục hậu thực văn trái pháp luật chưa giải cách triệt để 7) Kinh phí dành cho hoạt động hạn chế lại khơng có quy định cụ thể, chưa đáp ứng yêu cầu công việc nhu cầu mời cộng tác viên Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị phục vụ cho công tác chưa đáp ứng yêu cầu Việc áp dụng công nghệ thông tin hạn chế 3.4.4 Bài học kinh nghiệm Một là, tăng cường lãnh đạo, đạo cách sát toàn diện Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ công tác rà sốt, hệ thống hóa VBQPPL Hai là, phải tn thủ triệt để quy định pháp luật trình tự, thủ tục xây dựng, rà sốt, hệ thống văn hóa VBQPPL Ba là, đơn vị ngành cần nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa cơng tác rà sốt, HTHVB, từ xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực đạt kết cao Bốn là, xác định rà soát, HTHVB công việc quan trọng không đơn giản, đòi hỏi phải tiến hành thận trọng, tỷ mỷ với ý thức trách nhiệm cao cần có đội ngũ cán am kiến thức pháp lý toàn diện Năm là, phải xây dựng sở liệu phục vụ cho cơng tác rà sốt, hệ thống hóa văn Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin rà soát, HTHVB Sáu là, cần phải xác định HTHVB hoạt động ngành Do vậy, cần phải đổi từ nhận thức đến hành động cách cụ thể, kịp thời Chương MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 4.1 Quan điểm hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo 4.1.1 Đặt nhiệm vụ hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo nhiệm vụ trị quan trọng thường xuyên quan quản lý đầu ngành 22 4.1.2 Xác định cụ thể, thích hợp mục tiêu hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo 4.1.3 Nghiên cứu phương pháp, nội dung, yêu cầu hệ thống hóa văn có tính đặc thù ngành giáo dục, đào tạo 4.2 Một số giải pháp để đẩy mạnh cơng tác hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo 4.2.1 Tiếp tục hoàn thiện thể chế hệ thống hóa văn 4.2.2 Nghiên cứu tổ chức khoa học hệ thống văn quản lý nhà nước ngành giáo dục, đào tạo 4.2.3 Kiện toàn tổ chức máy nhân thực cơng tác quản lý, hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo 4.2.4 Đẩy mạnh việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo 4.2.5 Xây dựng chế tài hợp lý phục vụ cơng tác hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo 4.2.6 Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cơng tác hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo KẾT LUẬN Giáo dục đào tạo ln đóng vai trò quan trọng phát triển quốc gia Đảng, Nhà nước ta khẳng định “Giáo dục quốc sách hàng đầu” Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, cách mạng công nghiệp 4.0 diễn mạnh mẽ vai trò GD,ĐT lại trở nên quan trọng Trong nhiều năm qua, hệ thống sách pháp luật GD,ĐT quan tâm Đặc biệt gần Trung ương Đảng ban hành Nghị 29 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Chính phủ ban hành chương trình hành động để thực Để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm đẩy mạnh việc đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đòi hỏi Bộ GDĐT phải nghiên cứu đề biện pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục triển khai hiệu Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị 29 Trung ương Một biện pháp cần phải xây dựng 23 HTVB QLNN Bộ có đủ mạnh trở thành cơng cụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước toàn ngành Từ kết nghiên cứu cho thấy cơng tác rà sốt, hệ thống hóa văn ngành GD,ĐT nhiều tồn tại, hạn chế, vì: - Nhận thức số cán lãnh đạo vị trí, vai trò cơng tác HTHVB pháp luật chưa đầy đủ, chưa thật quan tâm đến công tác có quan tâm chưa thường xuyên, chưa đặt vị trí tầm quan trọng công tác hoạt động chung ngành - Trình độ, lực đội ngũ cán bộ, cơng chức làm cơng tác hệ thống hóa VBPL chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; chưa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cách rà sốt HTHVB - Trong q trình tổ chức thực hiện, việc góp ý kiến đơn vị Bộ, ngành có liên quan nhiều mang tính hình thức, chiếu lệ - Điều kiện vật chất chưa có văn thức Nhà nước quy định mức kinh phí cụ thể để chi cho công tác HTHVB pháp luật - Trong khối lượng văn đồ sộ ngành GD,ĐT nhiều văn bản, kể văn QPPL, chất lượng thấp, chồng chéo, mâu thuẫn lẫn - Tại Bộ GDĐT việc nghiên cứu khoa học pháp lý phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng HTVB ngành chưa quan tâm mức để tạo lý luận cho việc xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBPL… Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác HTHVB ngành GD,ĐT, có VBQPPL văn quan trọng khác, luận án đưa số giải pháp khả thi sau đây: Một là, hoàn thiện quy định pháp luật rà soát, hệ thống hoá VBQPPL, cần phải xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cơng tác hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo Hai là, kiện toàn tổ chức, tăng cường biên chế chuyên trách thực rà soát, hệ thống hoá VBQPPL Ba là, tăng cường bồi dưỡng, thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cơng tác hệ thống hố VBPL, VBQPPL cần đặc biệt ý đến loại văn đặc thù ngành cách thiết thực, hiệu 24 Bốn là, bảo đảm kinh phí điều kiện khác cho công tác hệ thống hố văn bản, quan tâm cấp kinh phí, trang thiết bị, sở vật chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt Năm là, sớm xây dựng hệ thống sở liệu áp dụng tin học vào cơng việc rà sốt, hệ thống hố văn Sáu là, tiếp thu học tập kinh nghiệm giới, nước tiên tiến làm, thực mang lại hiệu cao cho kinh tế - xã hội Bảy là, tiến hành xây dựng cơng tác hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo Cần phải nhận thức HTHVB không thuật ngữ khoa học đơn mà phải coi hoạt động Khi hoạt động Chính phủ, quan, bộ, ban ngành phải nhập cuộc, phải xây dựng lộ trình tác động vào để tác động tích cực đến công tác quản lý nhà nước bộ, ngành với đặc thù khác Các giải pháp giúp cho ngành GD,ĐT tổ chức khoa học cơng tác HTVB ngành, phục vụ có hiệu lực, hiệu cho hoạt động quản lý, thời kỳ đổi toàn diện giáo dục Việt Nam DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CÁC BÀI VIẾT CỦA NCS LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN “Hệ thống hóa văn Bộ Giáo dục Đào tạo”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 210, tháng năm 2013 “Những nguyên tắc pháp điển hóa, sở quan trọng để hồn thiện hệ thống pháp luật”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 189, tháng 10 năm 2011 “Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống văn chuyên ngành giáo dục đào tạo”, Tạp chí Giáo dục, số 226, kỳ tháng 11 năm 2009 “Hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật Bộ Giáo dục Đào tạo bối cảnh đổi giáo dục đào tạo nay”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 276 tháng 01 năm 2019 25 ... GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 4.1 Quan điểm hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo 4.1.1 Đặt nhiệm vụ hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo nhiệm vụ trị quan... hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo - Chương 3: Thực trạng hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo - Chương 4: Một số quan điểm giải pháp đẩy mạnh hệ thống hoá văn ngành giáo dục, đào tạo. .. Thực trạng hệ thống hóa văn ngành giáo dục, đào tạo 3.2.1 Cơ sở pháp lý hệ thống văn ngành giáo dục, đào tạo Cơ sở pháp lý HTVB ngành giáo dục, đào tạo, gồm: Hiến pháp, Luật, VBQPPL văn thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG hóa văn bản NGÀNH GIÁO dục, đào tạo tt, HỆ THỐNG hóa văn bản NGÀNH GIÁO dục, đào tạo tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay