Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Quản lý hành chính nhà nước lớp Trung cấp chính trị có đáp án

20 3 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 22:03

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý hành chính nhà nước lớp trung cấp chính trịGồm 221 câu hỏi trắc nghiệm đã có đáp án, định dạng file WordDùng để ôn tập thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quanPhù hợp các lớp trung cấp chính trị ở Vĩnh Long CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM III.2 Những vấn đề quản hành nhà nước a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 10 a b c d -Quản là: Sự tác động đối tượng quản lên khách thể quản để đạt mục tiêu định trước Sự tác động định hướng tổ chức chủ thể quản lên đối tượng định để đạt mục tiêu định trước Sự tác động khách thể quản lên đối tượng định để đạt mục tiêu định trước Sự tác động tổ chức định hướng chủ thể quản lên đối tượng định Quản nhà nước là: Hoạt động quan nhà nước nhằm thực thi quyền hành pháp Hoạt động quan lập pháp nhằm thực thi quyền lực nhà nước Hoạt động quan hành nhà nước nhằm thực thi quyền lực nhà nước Hoạt động quan nhà nước nhằm thực thi quyền lực nhà nước Quản hành nhà nước là: Thực thi quyền lực nhà nước quan máy nhà nước thực Thực quyền hành pháp hệ thống quan hành nhà nước thực Thực quyền lập pháp, quan hành nhà nước thực Thực quyền tư pháp, quan tư pháp thực Các cấp hành nước ta: Cấp trung ương cấp địa phương Cấp trung ương, cấp trung gian, cấpCấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấpCấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp địa phương Nội dung quản hành nhà nước: Hoạt đơng lập quy hành Hoạt động ban hành tổ chức tực định hành Hoạt động kiểm tra đánh giá; Cưỡng chế hành Hoạt động ban hành luật quan hành nhà nước nước ta gồm có: Quốc hội, Chính phủ, Bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân Chính phủ, Bộ, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Chính phủ, Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân, quan chun mơn thuộc Chính phủ, Bộ, Ủy ban nhân dân, quan ngang bộ, quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Ở nước ta, quan hành nhà nước trung ương gồm có: Chính phủ Chính phủ, Bộ quan ngang Chính phủ, Bộ, quan thuộc Chính phủ Chính phủ, quan thuộc phủ Chính phủ là: quan chấp hành Quốc hội, quan nhà nước cao nước ta quan hành nhà nước cao nước ta, thực thi quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội quan hành nhà nước nước ta, quan chấp hành Quốc hội quan chấp hành quan quyền lực, quan thực thi quyền hành pháp Bộ là: quan Chính phủ, thực chức quản nhà nước ngành lĩnh vực công tác phạm vi nước quan thuộc Chính phủ, thực chức quản nhà nước ngành lĩnh vực công tác phạm vi nước quan Chính phủ, chức quản nhà nước tổng hợp lãnh thổ quan thuộc Chính phủ, chức quản nhà nước tổng hợp nước Hội đồng nhân dân xã: Là quan quyền lực nhà nước cao địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân xã Là quan quyền lực nhà nước xã, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân xã Là quan hành nhà nước xã, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân xã Là quan quyền lực nhà nước, quan hành nhà nước xã 11 a b c d 12 a b c d 13 a b c d 14 a b c d 15 a b c d 16 a b c d 17 a b c d 18 a b c d 19 a b c d 20 a b c d 21 a b c Tính chất Hội đồng nhân dân xã: Tính đại diện, tính quyền lực Tính quyền lực, tính hành Tính hành chính, tính đại diện Tính trị, tính quyền lực Nội dung sau sai so sánh điểm giống Quốc hội HĐND: Cùng hệ thống quan quyền lực nhà nước Cùng quan đại biểu nhân dân Cùng quan lập pháp Cùng ban hành nghị Ủy ban nhân dân xã là: quan chấp hành HĐND xã, quan hành nhà nước cao quan Hội đồng nhân dân xã, quan hành nhà nước quan chấp hành Hội đồng nhân dân xã, quan đại diện xã quan chấp hành HĐND xã, quan hành nhà nước xã Tính chất Ủy ban nhân dân xã: Tính chất chấp hành Hội đồng nhân dân xã, tính chất hành nhà nước xã Tính chất chấp hành Hội đồng nhân dân, tính chất giám sát nhà nước xã Tính chất trực thuộc Hội đồng nhân dân, tính chất hành nhà nước xã Tính chất chấp hành Hội đồng nhân dân, tính chất quyền lực nhà nước xã Nguyên tắc sau khơng nằm nhóm ngun tắc riêng tổ chức, hoạt động quan hành nhà: Nguyên tắc trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước Nguyên tắc quản theo ngành kết hợp quản theo lãnh thổ Nguyên tắc phân cấp quản gắn với phân quyền theo tiêu chí hiệu quản Nguyên tắc bảo đảm lãnh đạo Đàng Nhà nước Nội dung sau sai so sánh điểm giống Quản nhà nước Quản hành nhà nước: Cùng quản xã hội, quản người Do quan nhà nước thực Được sử dụng quyền lực nhà nước Do quan quyền lực nhà nước thực Nội dung sau sai so sánh điểm giống Chính phủ Ủy ban nhân dân: Cùng hệ thống quan thực thi quyền hành pháp Do quan quyền lực nhà nước thành lập Được thành lập cấp địa phương Cùng thực quản hành nhà nước Chính phủ gồm có: Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thủ trưởng quan ngang Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, bộ, quan thuộc Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ quan hành nhà nước địa phương gồm có: Ủy ban nhân dân, quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Sở, Phòng Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở, Phòng Văn lập quy hành gồm có: Nghị định Chính phủ; thơng tư Bộ trưởng; định Ủy ban nhân dân; định Thủ tướng Nghị định, nghị Chính phủ; thông tư Bộ trưởng; định, thị Ủy ban nhân dân; định Thủ tướng Nghị định Chính phủ; thơng tư, định Bộ trưởng; định, thị Ủy ban nhân dân; định Thủ tướng Nghị định Chính phủ; thông tư Bộ trưởng; định, thị Ủy ban nhân dân; định, thị Thủ tướng Chủ thể quản nhà nước kinh tế là: Sở nơng nghiệp phát triển nơng thơn Phòng Nông nghiệp a, b d 22 a b c d 23 a b c d 24 a b c d 25 a b c d 26 a b c d 27 a b c d 28 a b c d 29 a b c d 30 a b c d 31 a b c d 32 a b c d 33 a a, b sai Công cụ quản nhà nước kinh tế là: Chiến lược phát triển kinh tế nhà nước Kế hoạch phát triển kinh tế nhà nước Hợp đồng kinh tế nhà nước a, b Nguyên tắc quản nhà nước kinh tế: Tập trung dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Kết hợp quản theo ngành theo lãnh thổ Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bình đẳng lợi Kết hợp quản theo ngành lãnh thổ, tập trung dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Phương thức quản nhà nước kinh tế bao gồm: Cưỡng chế, kích thích Thuyết phục, cưỡng chế Kiểm tra, nhắc nhở Cưỡng chế, thuyết phục, kích thích Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp: Do tổ chức làm chủ Do cá nhân làm chủ Do nhiều gia đình làm chủ a, b Những người đăng ký hộ kinh doanh: Người thành niên Người đủ lực pháp luật Người 18 tuổi lực pháp luật lực hành vi dân Người đủ 18 tuổi lực pháp luật lực hành vi dân Tên riêng hộ kinh doanh không trùng với tên riêng hộ kinh doanh đăng ký phạm vi: CấpCấp huyện Cấp tỉnh Toàn quốc Một cá nhân thành lập tối đa doanh nghiệp tư nhân: Không hạn chế Doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhà nước nắm giữ: 50% vốn điều lệ Trên 50% vốn điều lệ 2/3 vốn điều lệ 100% vốn điều lệ Trong chủ thể sau đây, chủ thể quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân theo quy định Luật doanh nghiệp? Công dân Việt Nam kể cán bộ, cơng chức Chỉ cơng dân Việt Nam Cơng dân Việt Nam người nước theo quy định pháp luật Việt Nam a, b, c Hộ kinh doanh sử dụng tối đa lao động: 11 Mỗi cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh: Không giới hạn a, b a, b sai Thời hạn tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh không quá: tháng b c d 34 a b c d 35 a b c d 36 a b c d 37 a b c d 38 a b c d 39 a b c d 40 a b c d 41 a b c d 42 a b c d 43 a b c d 44 a b c d tháng tháng năm Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hàng hóa kinh doanh thuộc nhóm sau đây? Bị cấm điều kiện Bị hạn chế Khơng hạn chế quan quản nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trung ương: Chính phủ Bộ cơng thương a, b a, b sai Trong kinh tế thị trường nước ta, nhà nước chức kinh tế: Đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội; tạo lập khuôn khổ pháp luật cho hoạt động kinh tế Định hướng phát triển kinh tế điều tiết hoạt động kinh tế làm cho kinh tế tăng trưởng ổn định, hiệu Hạn chế, khắc phục mặt tiêu cực chế thị trường a, b, c Rượu loại mặt hàng thuộc nhóm danh mục hàng hóa: Cấm kinh doanh Kinh doanh điều kiện Hạn chế kinh doanh Khơng hạn chế kinh doanh Cán bộ, cơng chức hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với quy định pháp luật hàng hóa cấm kinh doanh: Bị xử kỷ luật Xử phạt vi phạm hành Truy cứu trách nhiệm hình a, b, c Hàng hóa sau bị hạn chế kinh doanh? Súng săn đạn súng săn, vũ khí thể thao, cơng cụ hỗ trợ Ngun liệu thuốc Các thuốc dùng cho người a, b, c Dịch vụ sau bị hạn chế kinh doanh: Dịch vụ karaoke, vũ trường Dịch vụ y tế; dịch vụ y, dược cổ truyền Dịch vụ xông khử trùng Dịch vụ mơi giới chứng khốn quan thẩm quyền thành lập cụm cơng nghiệp: UBND cấp huyện UBND cấp tỉnh Sở Công Thương Sở Kế hoạch Đầu tư quan trách nhiệm quản nhà nước cụm công nghiệp phạm vi nước: Chính phủ Bộ Cơng Thương Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Tài nguyên Môi trường Vai trò văn hóa: Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đất nước Là mục tiêu động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Hoàn thiện người, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí người a, b, c Mục tiêu phát triển văn hóa đến năm 2020: Xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện Đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng xây dựng phát triển văn hóa Mở rộng sở kinh doanh dịch vụ văn hóa góp phần giải việc làm cho người lao động a, b 45 a b c d 46 a b c d 47 a b c d 48 a b c d 49 a b c d 50 a b c d 51 a b c d 52 a b c d 53 a b c d 54 a b c d 55 a b c d 56 a b c Nhà nước cần tăng cường quản hoạt động văn hóa nhằm: Đảm bảo cho hoạt động văn hóa phát triển hướng Ngăn chặn sản phẩm phi văn hóa văn hóa độc hại xâm nhập vào đời sống xã hội Nắm bắt tình hình hoạt động văn hóa địa bàn, điều chỉnh hoạt động văn hóa phát triển hướng a, b Phương thức quản hoạt động văn hóa sở: Kiểm tra, giám sát, nhắc nhở động viên Nhắc nhở động viên, kiểm điểm hành vi vi phạm Xử vi phạm quyền lực nhà nước Tuyên truyền giáo dục, kiểm tra xử quy định pháp luật Thẩm quyền quyền sở quản hoạt động văn hóa: Cấp phép cho sở kinh doanh dịch vụ văn hóa địa bàn quản Xử phạt vi phạm hành thẩm quyền, thủ tục theo quy định pháp luật Thanh tra hoạt động văn hóa địa bàn Tạo điều kiện cho sở hoạt động văn hóa địa bàn phát triển Di sản văn hóa quốc gia bao gồm: Di sản văn hóa vật thể Di sản văn hóa phi vật thể a, b a, b sai Di sản văn hóa vật thể: Khơng gian văn hóa Danh lam thắng cảnh Nhã nhạc cung đình a, b, c Tổ chức giới cơng nhận di sản văn hóa quốc gia chung cho giới là: WTO UNESCO WHO FAO Di sản văn hóa phi vật thể: Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng Vịnh Hạ Long Khơng gian văn hóa cồng chiêng Tây Ngun a, b, c Di sản văn hóa vật thể: Chùa Tiên Châu Nhã nhạc cung đình Huế a, b a, b sai Xây phát triển văn hóa nghiệp của: Ngành văn hóa thể thao du lịch Tất người, ngành văn hóa thể thao du lịch giữ vai trò chủ đạo Tồn dân Đảng lãnh đạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng quan quản nhà nước văn hóa Nước ta dân tộc sinh sống: 52 53 54 55 quan quản nhà nước văn hóa là: Ban Tuyên giáo Hội Văn học Nghệ thuật Ủy ban nhân dân cấp a, b, c Theo Luật di sản văn hóa (sửa đổi 2009) Di sản văn hoá Việt Nam sử dụng nhằm mục đích: Phát huy truyền thống tốt đẹp cộng đồng dân tộc Việt Nam Phát huy giá trị kinh tế xã hội Nâng cao đời sống nhân dân, phục hồi giá trị văn hóa d 57 a b c d 58 a b c d 59 a b c d 60 a b c d 61 a b c d 62 a b c d 63 a b c d 64 a b c d 65 a b c d 66 a b c d 67 a a, b, c Theo Luật di sản văn hóa (sửa đổi 2009) tiêu chí bảo vật quốc gia: Là vật gốc độc Là vật hình thức độc đáo Là vật cơng bố rộng rãi a, b Theo Luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2001, Bảo tàng nhiệm vụ: Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản trưng bày sưu tập vật Nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hoá Tổ chức phát huy giá trị di sản văn hoá phục vụ xã hội a, b, c Mục tiêu phát triển giáo dục là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Phát triển kinh tế xã hội, tiến khoa học, cơng nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh Chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa Mở rộng qui mô sở bảo đảm chất lượng hiệu quả; kết hợp đào tạo sử dụng Điền từ thiếu vào chỗ trống: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, đạo đức, ………, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với tưởng độc lập dân tộc CNXH"? Trí tuệ Nhân cách Tri thức Tài Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục quy giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xun giáo dục ngồi cơng lập Giáo dục quy giáo dục ngồi cơng lập a, b, c Chương trình giáo dục tổ chức theo hình thức tích lũy tín áp dụng bậc giáo dục: Giáo dục trung học giáo dục đại học Giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học Giáo dục thường xuyên giáo dục đại học Giáo dục cao đẳng giáo dục đại học Chọn nội dung nhất: Đầu tư cho giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Phổ cập giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Xã hội hóa giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Điền từ vào chỗ trống: Trong xã hội hóa nghiệp giáo dục nhà nước ta: “khuyến khích, ………….và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển nghiệp giáo dục”? Huy động Thúc đẩy Phát huy Tích cực Chính sách tổ chức, cá nhân nước, nước đầu tư cho giáo dục: Khuyến khích đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp Khuyến khích bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp Khuyến khích nâng cao quyền lợi ích hợp pháp a, b, c sai Chương trình giáo dục thể hiện: Tiêu chí giáo dục Chất lượng giáo dục Mục tiêu giáo dục Hệ thống giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục biện pháp chủ yếu nhằm: Xác định điều chỉnh mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch giáo dục b Xác định mức độ thực mục tiêu chương trình, nội dung giáo dục nhà trường c Xác định mức độ thực mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục nhà trường để biện pháp điều chỉnh phù hợp d Xác định mức độ thực mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục nhà trường sở giáo dục khác 68 Trách nhiệm cán quản giáo dục: a Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân b Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động giáo dục c Nâng cao phẩm chất đạo đức, dạy tốt học tốt d Ln ý chí phấn đấu nâng cao trình độ 69 sở giáo dục phổ thông bao gồm: a Mầm non, tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông b Mẫu giáo, tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông c Tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông d Trung học phổ thông 70 Giáo dục đại học đào tạo trình độ: a Cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ b Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ c Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ d a, b, c 71 Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn ……….? a Kỹ thực hành b Trình độ cao thuyết thực hành c Trình độ cao thực hành d Kỹ thực hành thành thạo 72 Mô hình tổ chức cụ thể loại trường Đại học quan quy định: a Chính phủ b Bộ trưởng Bộ giáo dục - đào tạo c Hiệu trưởng trường Đại học d a, b, c 73 Thủ tướng Chính phủ thẩm quyền ban hành điều lệ loại trường: a Phổ thông b Cao đẳng c Đại học d b, c 74 Tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng; thủ tục bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng sở dạy nghề quy định: a Thủ tướng Chính phủ b Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo c Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã Hội d Thủ trưởng quan quản Nhà nước dạy nghề 75 Hội đồng tư vấn nhà trường thành: a Cơng đồn b Hiệu trưởng c Hội phụ huynh học sinh d Điều lệ nhà trường quy định 76 Chương trình giáo dục cho Trường giáo dưỡng quan quy định: a Bộ trưởng Bộ Công an b Bộ trưởng Bộ giáo dục – đào tạo c Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh Xã hội d Cả Bộ trưởng phối hợp 77 Luật Giáo dục quy định quyền cha mẹ người giám hộ học sinh: a Yêu cầu nhà trường thông báo kết học tập, rèn luyện em người giám hộ b Tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ em người giám hộ c Cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục d a, b, c 78 quan quản Nhà nước giáo dục là: a Hội Khuyến học b Ủy ban nhân dân cấp xã c d 79 a b c d 80 a b c d 81 a b c d 82 a b c d 83 a b c d 84 a b c d 85 a b c d 86 a b c d 87 a b c d 88 a b c d 89 a b c d 90 a Trung tâm giáo dục thường xuyên a, b, c quan tra giáo dục gồm: Thanh tra phòng giáo dục, tra Sở GD-ĐT, tra Bộ GD-ĐT Thanh tra Sở GD-ĐT, tra Bộ GD-ĐT Thanh tra Bộ GD ĐT Thanh tra phòng giáo dục, tra Sở GD-ĐT Một tổ chức y tế hoạt động gọi hiệu khi: Đạt mục tiêu đề Đạt vượt mức mục tiêu đề Đạt mục tiêu đề với nguồn lực tối thiểu Đạt mục tiêu đề với thời hạn ngắn Nhiệm vụ tổ chức quản y tế: Nghiên cứu tình trạng sức khỏe nhân dân chăm sóc sức khỏe nhân dân Trình bày quan điểm đường lối Đảng công tác y tế Chăm sóc sức khỏe nhân dân trình bày quan điểm đường lối Đảng công tác y tế Nghiên cứu tình trạng sức khỏe nhân dân, trình bày quan điểm đường lối Đảng công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân Để đảm bảo phục vụ nhân dân tốt hiệu cao mạng lưới y tế Việt Nam phải: Phát triển hệ thống giáo dục sức khỏe Gần dân, chia thành nhiều tuyến rộng khắp Tích cực thực biện pháp điều trị Cần phát triển hệ thống y tế tư nhân Việc cấp phép thu hồi giấy phép hành nghề y tế tư nhân nhiệm vụ quyền hạn của: Phòng Y tế Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở Y tế Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tuyến y tế tiếp xúc với người dân là: Y tế tỉnh Y tế huyện Y tế xã, phường Y tế tư nhân Trung tâm y tế dự phòng huyện đơn vị nghiệp trực thuộc : Bệnh viện tỉnh Bệnh viện huyện Sở Y tế Ủy ban nhân dân huyện Việc xây dựng tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam: Đều phải xây dựng theo mô hình Thuận lợi phù hợp với tình hình kinh tế địa phương Phải trang thiết bị đại Cần trang thiết bị thiết yếu Chăm sóc sức khỏe nhân dân trách nhiệm của: Riêng nhà nước Mỗi cá nhân, gia đình cộng đồng Mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng; cấp ủy Đảng, quyền, ngành, đoàn thể tổ chức xã hội Của ngành y nhà nước giao phó “Kế hoạch định hướng” kết cách phân loại: Theo quy mô Theo thời gian Theo mức độ cụ thể Theo ngành, lĩnh vực “Kế hoạch nhân sự” kết cách phân loại: Theo quy mô Theo đối tượng Theo mức độ cụ thể Theo ngành, lĩnh vực “Kế hoạch hoạt động” kết cách phân loại: Theo quy mô b c d 91 a b c d 92 a b c d 93 a b c d 94 a b c d 95 a b c d 96 a b c d 97 a b c d 98 a b c d 99 a b c d 100 a b c d 101 a Theo thời gian Theo mức độ cụ thể Theo ngành, lĩnh vực “Kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp” kết cách phân loại: Theo quy mô Theo thời gian Theo mức độ cụ thể Theo ngành, lĩnh vực Yêu cầu sau yêu cầu việc xác định mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Tính khái quát Tính đo lường Tính khả thi Tính thực tế Nội dung sau nội dung để xác định khả tiềm lực việc xây dựng thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã: Xác định khả năng, tiềm lực tự nhiên xã hội Xác định khả năng, tiềm lực kinh tế, trị Xác định khả năng, tiềm lực nguồn nhân lực Xác định khả năng, tiềm lực tài Nội dung thẩm định sau nội dung công tác thẩm định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã: Thẩm định tiêu Thẩm định giải pháp thực Thẩm định tư cách lực người thực Thẩm định tính khả thi kế hoạch Điều kiện sau không điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã: Kế hoạch xây dựng khoa học, phù hợp đủ sở vật chất, cán để triển khai thực hiện; vận động người dân tham gia tích cực hệ thống trị, hệ thống pháp luật hoàn thiện; tình hình an ninh trật tự xã giữ vững kiểm tra theo dõi thường xuyên; chế độ khen thưởng, kỷ luật thích hợp Hình thức kiểm tra hành chính: Nghe báo cáo Đánh giá báo cáo Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất a, b, c Chủ tịch UBND cấp thẩm quyền: Phạt cảnh cáo Phạt tiền Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành a, b, c Hình thức giám sát Quốc hội: Nghe trả lời chất vấn Nghe báo cáo Hoạt động tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội a, b, c Thanh tra Nhà nước gồm: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra cấp tỉnh Thanh tra Chính phủ, Thanh tra cấp tỉnh, Thanh tra cấp huyện Thanh tra nhân dân Thanh tra hành chính, tra chuyên ngành Giai đoạn cuối kế hoạch kiểm tra hành chính: Báo cáo kết kiểm tra Xử kết kiểm tra Công bố kết luận kiểm tra Đánh giá, tổng kết hoạt động kiểm tra Chủ thể kiểm tra hành chính: Thanh tra Chính phủ b c d 102 a b c d 103 a b c d 104 a b c d 105 a b c d 106 a b c d 107 a b c d 108 a b c d 109 a b c d 110 a b c d 111 a b c d 112 Sở Tư pháp Hội đồng nhân dân b, c Đối tượng kiểm tra hành chính: Các quan hành Nhà nước Đội ngũ cán cơng chức Các doanh nghiệp a, b, c Đối tượng khơng bị xử phạt hành vi phạm hành lãnh thổ Việt Nam: Quân nhân ngũ Cá nhân, tổ chức nước Người thuộc lực lượng công an nhân dân a, b, c sai Mức phạt tiền tối đa áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường là: 300.000.000 đồng 500.000.000 đồng 1.000.000.000đ đồng 5.000.000.000 đồng Chủ tịch UBND xã quyền định giữ người theo thủ tục hành thời gian tối đa là: 08 12 24 a, b, c sai Nguyễn Văn Y hành vi uống rược say, chở số người theo qui định, vượt đèn đỏ Người thẩm quyền định xử phạt vi phạm hành Y: định định Tùy vào nội dung biên trường để định Do người thẩm quyền định Chủ hộ kinh doanh cá thể kê khai địa điểm kinh doanh khơng thật đồ hành hành vi vi phạm pháp luật bị xử phạt hành Người thẩm quyền xử phạt hành vi là: Chủ tịch UBND cấp xã Trưởng công an cấp xã Nơi đăng ký kinh doanh a, b, c sai Mức phạt tiền xử phạt vi phạm hành áp dụng cá nhân là: Từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng Từ 100.000 đồng đến 2.000.000 đồng Từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng Từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng Mức phạt tiền xử phạt vi phạm hành áp dụng tổ chức là: Từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng Từ 100.000 đồng đến 2.000.000 đồng Từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng Từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng Mức phạt tiền tối đa áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới là: 20.000.000 đồng 200.000.000 đồng 30.000.000 đồng 300.000.000 đồng Mức phạt tiền tối đa áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực an ninh trật tự an tồn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội là: 40.000.000 đồng 400.000.000 đồng 50.000.000 đồng 500.000.000 đồng Mức phạt tiền tối đa áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực giáo dục, 10 a b c d 113 a b c d 114 a b c d 115 a b c d 116 a b c d 117 a b c d 118 a b c d 119 a b c d 120 a b c d 121 a b c d 122 a văn hóa, thể thao, du lịch là: 40.000.000 đồng 400.000.000 đồng 50.000.000 đồng 500.000.000 đồng Mức phạt tiền tối đa áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS là: 50.000.000 đồng 500.000.000 đồng 60.000.000 đồng 600.000.000 đồng Mức phạt tiền tối đa áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực quốc phòng an ninh quốc gia là: 60.000.000 đồng 65.000.000 đồng 70.000.000 đồng 75.000.000 đồng Mức phạt tiền tối đa áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực đất đai là: 300.000.000 đồng 500.000.000 đồng 800.000.000đ đồng 1.000.000.000 đồng Mức phạt tiền tối đa áp dụng hành vi vi phạm hành 119 lĩnh vực sản xuất buôn bán hàng cấm hàng giả là: 200.000.000 đồng 300.000.000 đồng 400.000.000đ đồng 500.000.000 đồng Mức phạt tiền tối đa áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực báo chí, xuất bản, thương mại là: 50.000.000 đồng 100.000.000 đồng 150.000.000đ đồng 200.000.000 đồng Mức phạt tiền tối đa áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đầu tư, đấu thầu là: 50.000.000 đồng 100.000.000 đồng 150.000.000đ đồng 200.000.000 đồng Trọng tâm cải cách hành giai đoạn 2011-2020 : Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức Kiện tồn tổ chức máy hành nhà nước Cải cách tài cơng a, b, c Quan điểm Đảng ta: “Cải cách hành phải tiến hành ……………… tổng thể đổi hệ thống trị, đổi phương thức lãnh đạo Đảng, cải cách lập pháp cải cách tư pháp”? Toàn diện Đồng Đầy đủ a, b, c sai Người khơng nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định Nghị định số 78/2013/NĐ-CP minh bạch tài sản, thu nhập? Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND UBND cấp xã Cơng chức Văn hóa – xã hội cấp xã a, b, c sai Người nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định Nghị định số 78/2013/NĐ-CP minh bạch tài sản, thu nhập: Chủ tịch cơng đồn 11 b c d 123 a b c d 124 a b c d 125 a b c d 126 a b c d 127 a b c d 128 a b c d 129 a b c d 130 a b c d 131 a b c d 132 a b c d 133 Phó Chỉ huy trưởng qn xã Phó Trưởng cơng an phường, thị trấn a, b, c sai "Thủ tục hành chính” ., cách thức thực hiện, hồ sơ yêu cầu, điều kiện quan nhà nước, người thẩm quyền quy định: Trình tự Trật tự Thứ tự a, b, c sai Phương hướng việc cải cách máy hành nhà nước Việt Nam nay: Mở rộng quan cấp để kịp thời giải vấn đề nhỏ đời sống Tăng số lượng cán bộ, công chức cấp để đảm bảo giải nhanh chóng vụ cho nhân dân Kiện tồn máy, nâng cao hiệu lực hiệu hoạt động hành a, b, c đếu Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là: Tăng thời gian nghỉ phép cho cán bộ, công chức để giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi Đổi việc quản cán bộ, công chức, chế độ công vụ công chức Tăng thêm quyền lực cho cán bộ, cơng chức để giúp cán bộ, cơng chức quyền tự trình thực thi công vụ a, c Hệ thống trị nước ta bao gồm: Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước XHCNVN Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước XHCNVN, tổ chức trịhội Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước XHCNVN, hệ thống pháp luật XHCNVN a, b, c Trong trình đổi thực thi dân chủ nước ta nay, nhiệm vụ xem khó khăn, phức tạp, nhạy cảm nay? Xóa đói giảm nghèo Cải cách giáo dục Chống tham nhũng Trật tự xã hội Nội dung sau nguyên tắc quản hành nhà nước đất đai: Bảo đảm quản tập trung thống Nhà nước đất đai Bảo đảm quản phù hợp với tình hình thực tế hoàn cảnh lịch sử Bảo đảm quản quy hoạch, kế hoạch phê duyệt Bảo đảm kết hợp hài hòa lợi ích Nội dung sau công cụ quản nhà nước đất đai: Chính sách pháp luật Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tuyên truyền, vận động Tài Theo quy định pháp luật hành, thời hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai là: 06 tháng 01 năm 02 năm 03 năm Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, quyền cấp xã trích tối đa phần trăm tổng quỹ đất nông nghiệp xã để tạo thành quỹ đất cơng ích xã: % % % % Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, UBND cấp thẩm quyền: Cấp đất Thu hồi đất Giải tranh chấp đất đai a, b, c sai Theo quy định hành pháp luật xây dựng, trường hợp sau chủ đầu tư không 12 a b c d 134 a b c d 135 a b c d 136 a b c d 137 a b c d 138 a b c d 139 a b c d 140 a b c d 141 a b c d 142 a b c d 143 a b c d 144 a cần phải giấy phép xây dựng: Xây dựng nhà riêng lẻ Xây dựng trụ sở quan nhà nước Xây dựng công trình thuộc bí mật nhà nước theo lệnh khẩn cấp a, b, c Theo quy định hành pháp luật xây dựng, chủ thể sau khơng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng: Thanh tra viên xây dựng Chủ tịch UBND cấp xã Chánh tra Sở Xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Theo quy định hành pháp luật đất đai, chủ thể sau khơng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai: Thanh tra viên đất đai Chủ tịch UBND cấp xã Chánh tra Sở Tài nguyên Môi trường Giám đốc sở Tài nguyên môi trường Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, UBND cấp thẩm quyền: Giao đất Cho thuê đất Hòa giải tranh chấp đất đai a, b, c quan trách nhiệm quản lý, bảo vệ đất chưa sử dụng đăng ký vào hồ sơ địa chính? UBND tỉnh UBND huyện UBND xã Chính phủ Thống kê đất đai tiến hành: Một năm lần Hai năm lần Ba năm lần Năm năm lần Kiểm kê đất đai tiến hành: Một năm lần Hai năm lần Ba năm lần Năm năm lần Bản đồ địa chính: Thể mốc địa giới hành Thể đất Thể ranh giới đơn vị hành Thể phân bố loại đất Bản đồ địa giới hành chính: Thể mốc địa giới hành Thể đất Thể ranh giới đơn vị hành Thể phân bố loại đất Thời hạn hoà giải tranh chấp đất đai ngày: 10 ngày 30 ngày 20 ngày 45 ngày Thời hạn cho th quỹ đất cơng ích tối đa: năm năm 10 năm 15 năm Mức trích cụ thể % tổng quỹ đất nông nghiệp xã để tạo thành quỹ đất công ích xã định: Chính phủ 13 b c d 145 a b c d 146 a b c d 147 a b c d 148 a b c d 149 a b c d 150 a b c d 151 a b c d 152 a b c d 153 a b c d 154 a b c d 155 a b c d 156 HĐND tỉnh UBND tỉnh UBND huyên Kỳ quy hoạch sử dụng đất là: năm 10 năm 15 năm 20 năm Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là: năm năm năm 10 năm Phương pháp quản nhà nước đất: Nhóm phương pháp nhằm thu thập, xử thơng tin đất đai Nhóm phương pháp tác động trực tiếp đến hành vi người quản người sử dụng đất a, b a, b sai Quản nhà nước đất đai nhằm mục tiêu: Sử dụng đất tiết kiệm Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu Sử dụng đất mục đích, tiết kiệm, hiệu Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường Quy hoạch sử dụng đất xã: UBND xã lập UBND huyện lập UBND tỉnh lập Chính phủ lập Thời kỳ ổn định ngân sách là: đến năm đến năm đến năm đến năm Thời kỳ ổn định ngân sách do: Chính phủ quy định HĐND tỉnh quy định HĐND huyện quy định HĐND xã quy định Nguồn thu phân chia theo tỷ lệ % thì ngân sách phường hưởng tối thiểu: 70% 60% 50% a, b, c sai Chu trình ngân sách gồm: khâu khâu khâu khâu Chu trình ngân sách thực hiện: năm năm năm năm Quản ngân sách xã nhiệm vụ của: HĐND UBND Chủ tịch UBND Tài a, b, c Ngân sách xã toàn khoản thu, chi quyền xã quan nhà nước thẩm quyền định thực : a Một năm 14 b c d 157 a b c d 158 a b c d 159 a b c d 160 a b c d 161 a b c d 162 a b c d 163 a b c d 164 a b c d 165 a b c d 166 a b c d 167 a b c Hai năm Ba năm Một nhiệm kỳ Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp ổn định từ: đến năm đến năm đến năm đến năm Nguồn thu ngân sách xã do: Chính phủ định UBND tỉnh định HĐND tỉnh định Quốc hội định Nguồn thu phân chia tỷ lệ ngân sách xã ngân sách cấp thì ngân sách xã, thị trấn hưởng tối thiểu: 80% 70% 60% 50% Năm ngân sách trùng với khâu chu trình ngân sách: Lập dự toán ngân sách Chấp hành hành ngân sách Quyết tốn ngân sách Khơng trùng khâu HĐND xã khơng quyền: Quyết định dự tốn thu, chi ngân sách Phê chuẩn toán ngân sách Quyết định nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Quyết định phân bổ dự toán ngân sách Nguồn thu ngân sách xã hưởng 100%: Thuế chuyển quyền sử dụng đất Thuế nhà, đất Thuế môn thu từ cá nhân, hộ kinh doanh Các khoản thu đấu thầu, thu khoán theo mùa vụ từ quỹ đất cơng ích xã quản Trong trình chấp hành ngân sách, thu thấp dự toán thì: Yêu cầu cấp bổ sung cân đối cho ngân sách xã Điều chỉnh giảm số khoản chi tương ứng Vay nợ để đảm bảo khoản chi a, b Nguồn thu ngân sách xã hưởng theo tỉ lệ phân chia: Các khoản phí, lệ phí thu vào ngân sách xã Thu từ hoạt động nghiệp xã, phần nộp vào ngân sách Các khỏan huy động đóng góp tổ chức, cá nhân Lệ phí trước bạ nhà, đất Khi điều hành ngân sách xã nên ưu tiên: Chi cho hoạt động nghiệp xã Chi lương, phụ cấp cán bộ, công chức xã Chi sửa chữa cải tạo công trình phúc lợi xã Chi đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Trong thời kỳ ổn định ngân sách, địa phương sử dụng nguồn tăng thu ngân sách hàng năm để chi cho : Các hoạt động nghiệp Lương, phụ cấp cán bộ, công chức Sửa chữa cải tạo công trình phúc lợi Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Thu ngân sách xã bao gồm: Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%, khoản thu phân chia theo tỷ lệ % Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%, khoản thu phân chia theo tỷ lệ % thu bổ sung để cân đối ngân sách Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%, khoản thu phân chia theo tỷ lệ % thu bổ sung 15 mục tiêu d Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%, khoản thu phân chia theo tỷ lệ % thu bổ sung từ ngân sách cấp cho ngân sách xã 168 Không cấp tạm ứng khoản chi thường xuyên: a Chi quản nhà nước b Chi mua sắm tài sản c Sửa chữa xây dựng nhỏ d Dịch vụ điện, nước, báo chí 169 Khi nhu cầu chi đột xuất ngồi dự tốn, xã xử cách: a Vay quỹ dự trữ tài b Yêu cầu cấp bổ sung c Sử dụng số dự phòng ngân sách xã d Sắp xếp lại khoản chi xã 170 Vai trò khơng phải vai trò cán bộ, công chức cấp xã: a Cầu nối Đảng, Nhà nước nhân dân b Quản tổ chức cơng việc quyền sở c Xây dựng, hồn thiện máy quyền sở, hoạt động thi hành nhiệm vụ, công vụ d Cầu nối trực Nhà nước tổ chức trị - xã hội 171 Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại quy định: a Không 22 người b Không 23 người c Không 24 người d Không 25 người 172 Trưởng công an cấp xã là: a Cán cấp xã b Công chức cấp xã c Những người hoạt động không chuyên trách d Công chức chuyên trách 173 Theo quy định hành, công chức cấp xã gồm chức danh: a Chủ tịch UBND, Chủ tịch Cơng đồn, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Tư pháp - hộ tịch b Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội c Trưởng Cơng an, Chỉ huy trưởng Qn sự, Tài - kế tốn, Văn phòng - thống kê, Địa - xây dựng - đô thị môi trường (đ/v phường, thị trấn) Địa - nơng nghiệp - xây dựng môi trường (đ/v xã), Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội d Trưởng Cơng an, Chỉ huy trưởng Qn sự, Tài - kế tốn, Văn phòng - thống kê, Địa - xây dựng - đô thị môi trường, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội, Chủ nhiệm UBKT 174 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là: a Cán cấp xã b Công chức cấp xã c Những người hoạt động không chuyên trách d Công chức chuyên trách 175 Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung: a 0,10 b 0,15 c 0,25 d 0,30 176 Nguyên tắc nguyên tắc sử dụng cán bộ, công chức cấp sở: a Đặt lãnh đạo thống cấp ủy đảng b Chỉ xếp cán bộ, cơng chức đủ tiêu chuẩn lực thực nhiệm vụ c Căn vào nhu cầu công việc, vị trí cơng tác số lượng chức danh cần bố trí d Phải dựa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 177 Theo Luật cán bộ, công chức 2008, hình thức để xử công chức vi phạm kỷ luật: a Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc việc b Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, giáng chức, buộc việc c Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc việc d Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, hạ bậc lương, bãi nhiệm, buộc việc 178 Theo Luật cán bộ, công chức 2008, hình thức để xử cán vi phạm kỷ luật: a Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm 16 b c d 179 a b c d 180 a b c d 181 ?a b c d 182 a b c d 183 a b c d 184 a b c d 185 a b c d 186 a b c d 187 a b c d 188 a b c d 189 a b c d 190 Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, giáng chức, buộc việc Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc việc Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, hạ bậc lương, bãi nhiệm, buộc việc Nguyên tắc chung lựa chọn, bố trí sử dụng cán bộ, công chức là: Khách quan, công Đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ, công chức bố trí, sử dụng Tập trung, dân chủ a, b, c Việc đánh giá cán bộ, công chức phải đảm bảo nguyên tắc: Đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ, cơng chức bố trí, sử dụng Gắn với thành tích cán bộ, cơng chức Dựa vào kết thực thi công vụ Dựa vào thái độ làm việc cán bộ, công chức Ở cấp xã, đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bắt buộc là: Cán công chức cấp xã Những người hoạt động không chuyên trách Công chức chuyên trách Công chức cấp xã Hoạt động Tư pháp hoạt động: Do quan Tư pháp thực Do quan Tư pháp quan hành thực Do Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân thực Do Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân phận quan hành thực Công tác Thi hành án Hình do: Bộ Tư pháp quản Bộ Công an quản Bộ Cơng an Bộ Quốc phòng quản Bộ Quốc phòng quản Thẩm quyền cho nhập Quốc tịch Việt Nam là: Chủ tịch nước Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Chủ tịch UBND cấp tỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn quan cấp: UBND cấp xã UBND cấp xã UBND cấp huyện UBND cấp xã, UBND cấp huyện UBND cấp tỉnh UBND cấp quan quản chứng thực : Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND cấp Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, UBND cấp Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, UBND cấpcấp huyện Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an UBND cấp Trẻ em đăng ký khai sinh khơng phải đóng lệ phí thời hạn ngày kể từ ngày sinh ra: 30 ngày 40 ngày 50 ngày 60 ngày Bản cấp từ sổ gốc phải nội dung so với sổ gốc: Phải với nội dung ghi sổ gốc Phải tương tự với nội dung ghi sổ gốc Không mâu thuẫn với nội dung ghi sổ gốc a, b, c sai Giấy tờ hộ tịch gốc cá nhân là: Chứng minh nhân dân Sổ hộ Giấy khai sinh Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Người thẩm quyền ký văn chứng thực cấp huyện: 17 a b c d 191 a b c d 192 a b c d 193 a b c d 194 a b c d 195 a b c d 196 a b c d 197 a b c d 198 a b c d 199 a b c d 200 a Chủ tịch UBND cấp huyện Trưởng Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch UBND cấp huyện Cơng chức tư pháp Khi ghi nội dung đăng ký hộ tịch sổ hộ tịch thì: Được viết tắt số từ ngữ thông dụng Được viết tắt từ ngữ thật cần thiết Chữ viết phải rõ ràng, Chữ viết phải đủ nét, không viết tắt “……….là hoạt động thi hành án, định hình Tòa án hình phạt tử hình, hình phạt tù, hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt quản chế cấm cư trú, hình phạt tước số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định, trục xuất, phạt tiền, tịch thu tài sản.” Chọn cụm từ thích hợp thiếu chỗ trống: Thi hành án dân Thi hành án hình Cưỡng chế Giáo dục pháp luật quan thẩm quyền cấp từ sổ gốc: UBND cấp xã UBND cấp huyện quan quản sổ gốc thẩm quyền cấp từ sổ gốc Phòng Tư pháp Nhận định sau đúng: Việc chứng thực từ khơng phụ thuộc vào nơi cư trú người yêu cầu chứng thực Việc chứng thực từ phụ thuộc vào nơi cư trú người yêu cầu chứng thực Việc chứng thực từ phụ thuộc phần vào nơi cư trú người yêu cầu chứng thực Việc chứng thực từ phụ thuộc vào người yêu cầu chứng thực Theo quy định Luật Tiếp công dân năm 2013 thì Chủ tịch UBND cấp trách nhiệm trực tiếp tiếp cơng dân: Ít ngày tuần Ít ngày tháng Ít ngày tháng Ít ngày tuần Theo quy định Luật Tiếp công dân năm 2013 thì Chủ tịch UBND cấp huyện trách nhiệm trực tiếp tiếp cơng dân: Ít ngày tháng Ít bốn ngày tháng Ít hai ngày tháng Ít ngày tuần Theo quy định Luật Tiếp công dân năm 2013 thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh trách nhiệm trực tiếp tiếp cơng dân: Ít ngày tuần Ít bốn ngày tuần Ít hai ngày tháng Ít ngày tháng Nhận định sau đúng: Tiếp công dân quyền quan nhà nước Tiếp công dân quyền nghĩa vụ quan nhà nước Khiếu nại, tố cáo quyền công dân Khiếu nại, tố cáo quyền nghĩa vụ công dân Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, thời hạn giải khiếu nại lần đầu là: 15 ngày; phức tạp: 30 ngày 30 ngày; phức tạp: 45 ngày 45 ngày; phức tạp: 60 ngày 60 ngày; phức tạp: 75 ngày Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, thời hạn để người khiếu nại gửi đơn giải khiếu nại lần hai khởi kiện vụ án hành tòa án là: 15 ngày; vùng sâu, vùng xa: 30 ngày 18 b c d 201 a b c d 202 a b c d 203 a b c d 204 a b c d 205 a b c d 206 a b c d 207 a b c d 208 a b c d 209 a b c d 210 a b c d 211 a b 30 ngày; vùng sâu, vùng xa: 45 ngày 45 ngày; vùng sâu, vùng xa: 60 ngày 60 ngày; vùng sâu, vùng xa: 75 ngày Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, thời hạn giải khiếu nại lần hai là: 30 ngày; phức tạp: 45 ngày 45 ngày; phức tạp: 60 ngày 60 ngày; phức tạp: 70 ngày 60 ngày; phức tạp: 75 ngày Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, thời hạn giải khiếu nại lần hai trường hợp vùng sâu, vùng xa, lại khó khăn là: 30 ngày; phức tạp: 45 ngày 45 ngày; phức tạp: 60 ngày 60 ngày; phức tạp: 70 ngày 60 ngày; phức tạp: 75 ngày Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, thời hiệu khiếu nại định hành chính, hành vi hành là: 90 ngày 03 tháng a, b a, b sai Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, thời hiệu khiếu nại định kỷ luật cán bộ, công chức là: 15 ngày 30 ngày 45 ngày 60 ngày Theo quy định Luật Tố cáo năm 2011, thời hạn giải tố cáo là: 30 ngày; phức tạp: 45 ngày 30 ngày; phức tạp: 60 ngày 60 ngày; phức tạp: 75 ngày 60 ngày; phức tạp: 90 ngày Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, khiếu nại định kỷ luật cán bộ, công chức Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải lần đầu thì người thẩm quyền giải lần hai: Chủ tịch nước Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, khiếu nại định kỷ luật cán bộ, công chức Bộ trưởng giải lần đầu thì người thẩm quyền giải lần hai: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch nước Chủ thể tố cáo là: Cá nhân quan Tổ chức a, b, c Nội dung sau đối tượng khiếu nại: Quyết định hành Hành vi hành Quyết định kỷ luật cán bộ, cơng chức Hành vi vi phạm pháp luật Nhận định sau sai: Chủ thể khiếu nại hẹp chủ thể tố cáo Chủ thể bị khiếu nại hẹp chủ thể bị tố cáo Đối tượng khiếu nại hẹp đối tượng tố cáo Mục đích khiếu nại hẹp mục đích tố cáo Chủ thể sau chủ thể bị khiếu nại theo quy định pháp luật khiếu nại? Chủ tịch nước Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ 19 c d 212 a b c d 213 a b c d 214 a b c d 215 a b c d 216 a b c d 217 a b c d 218 a b c d 219 a b c d 220 a b c d 221 a b c d Thủ tướng Chính phủ a, b, c sai Chủ thể sau không quy định thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu: Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch UBND huyện Chủ tịch UBND xã Chủ thể sau không quy định thẩm quyền giải khiếu nại lần hai: Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch UBND huyện Chủ tịch UBND xã Khiếu nại tố cáo là: Quyền lợi công dân Nghĩa vụ công dân Công cụ để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Trách nhiệm công dân Những chức vụ, chức danh sau quy định cán cấp xã: Phó Chủ tịch HĐND Văn phòng thống kê Chủ tịch UBMTTQ Chủ tịch Hội khuyến học Bí thư đảng ủy chủ tịch UBND b, c Những chức vụ, chức danh sau không quy định công chức cấp xã: Tư pháp – hộ tịch Tài – kế tốn Văn thư – lưu trữ a, b, c sai Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải tuân thủ nguyên tắc: Cơng khai, minh bạch, thẩm quyền kiểm tra, giám sát Vì nhân dân phục vụ Tận tụy với công việc giao a, b, c Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, khái niệm Ngạch giải thích: Là tên gọi thể thứ bậc lực công chức Là tên gọi gắn với chức danh, chức vụ cán bộ, công chức Là tên gọi thể chức vụ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công chức Là tên gọi thể thứ bậc lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công chức Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, việc cán bộ, công chức định giữ chức vụ lãnh đạo, quản ngạch theo quy định pháp luật gọi là: Đề bạt Đề bạt, bổ nhiệm Bổ nhiệm Bổ nhiệm vào ngạch Miễn nhiệm việc ……………… giữ chức vụ, chức danh chưa hết nhiệm kỳ chưa hết thời hạn bổ nhiệm Chọn cụm từ thích hợp thiếu chỗ trống: Cán Công chức Cán bộ, công chức a, b, c sai Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, khái niệm “bãi nhiệm” giải thích: Là việc cán không tiếp tục giữ chức vụ, chức danh chưa hết nhiệm kỳ Là việc cán bộ, công chức giữ chức vụ, chức danh chưa hết nhiệm kỳ chưa hết thời hạn bổ nhiệm Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản không tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản chưa hết nhiệm kỳ Là việc cán bộ, công chức không giữ chức vụ, chức danh hết nhiệm kỳ 20 ... chí hiệu quản lý Nguyên tắc bảo đảm lãnh đạo Đàng Nhà nước Nội dung sau sai so sánh điểm giống Quản lý nhà nước Quản lý hành nhà nước: Cùng quản lý xã hội, quản lý người Do quan nhà nước thực... sai Công cụ quản lý nhà nước kinh tế là: Chiến lược phát triển kinh tế nhà nước Kế hoạch phát triển kinh tế nhà nước Hợp đồng kinh tế nhà nước a, b Nguyên tắc quản lý nhà nước kinh tế: Tập trung. .. Do Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân phận quan hành thực Cơng tác Thi hành án Hình do: Bộ Tư pháp quản lý Bộ Công an quản lý Bộ Công an Bộ Quốc phòng quản lý Bộ Quốc phòng quản lý Thẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Quản lý hành chính nhà nước lớp Trung cấp chính trị có đáp án, Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Quản lý hành chính nhà nước lớp Trung cấp chính trị có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay