Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh bắc giang và vĩnh phúc tt

27 7 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:59

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI NGUYỄN VĂN HÙNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DIĐẾN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc) N n : Xã hội học M ố 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Xà HỘI HỌC Hà Nội – 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI N ƣời ƣớng dẫn khoa học: GS.TS Đặng Nguyên Anh Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Chí Dũng Phản biện 2: PGS.TS Lê Thị Thục Phản biện 3: PGS.TS Mai Văn Hai Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Vào hồi: ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học Xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh thúc đẩy tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, nhiều khu cơng nghiệp (KCN) mọc lên hầu khắp tỉnh, thành đất nước ta Xét mặt tiến bố lịch sử, điều phản ánh sinh động xã hội Việt Nam chuyển đổi từ chế quản lý kinh kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Bối cảnh dẫn đến thay đổi mạnh mẽ luồng di theo chiều hướng di nông thôn – đô thị, điều gây tác động tích cực tiêu cực cho thân người di địa phương nơi đi, nơi đến Ở góc độ người di cư, bên cạnh tác động tích cực, người ta dễ dàng nhận thấy lao động trẻ đến KCN gặp nhiều khó khăn sống, việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản, kết hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) Tuy nhiên, bình diện khoa học, người ta thấy khoảng cách hay xác thiếu hụt diễn sống so với nguồn tri thức mang tính khái quát hóa lý luận chúng Quả thật, nhiều năm qua, tranh tổng hợp di cư, chăm sóc sức khỏe (CSSK), kể CSSKSS nhiều nhà nghiên cứu quan tâm bồi đắp Những mảng mầu CSKSSS lao động trẻ, lao động trẻ KCN lại mờ nhạt khơng muốn nói thiếu vắng Xuất phát từ lý vừa nêu, lý mặt thực tiễn lẫn lý mặt lý luận đề xuất đề tài cho luận án Tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di đến KCN nay, với hi vọng đóng góp thêm luận khoa học phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng dân số phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta Mục đíc Đem lại hiểu biết tồn diện có hệ thống thực trạng tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di làm việc KCN địa bàn tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc Không dừng lại việc mô tả tượng, luận án sâu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di làm việc KCN địa bàn tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc Từ đề xuất số giải pháp khắc phục khó khăn, nhằm tăng cường khả tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di làm việc KCN thuộc địa bàn khảo sát Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di làm việc KCN ba khía cạnh là: Thông tin, tư vấn SKSS/KHHGĐ; BPTT bệnh LTQĐTD 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Về không gian Cuộc nghiên cứu tiến hành khảo sát thực địa KCN thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc 3.2.2 Về thời gian Được tính từ lao động trẻ làm việc KCN tính đến thời điểm khảo sát 3.2.3 Về vấn đề nghiên cứu Tác giả tập trung vào khía cạnh là: Việc tiếp nhận thơng tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ, BPTT bệnh LTQĐTD 3.3 Khách thể nghiên cứu Đó nhóm lao động trẻ (18-30 tuổi) di làm việc KCN, nhà quản lý, người cung cấp dịch vụ chủ nhà trọ P ƣơn p áp luận v p ƣơn p áp n iên cứu 4.1 Phương pháp luận Theo từ điển Triết học M.M.Rôdentan làm chủ biên, thuật ngữ phương pháp luận hiểu theo nghĩa: 1) lý luận phương pháp 2) tổng thể phương pháp sử dụng Với nghĩa thứ nghiên cứu chọn chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử làm sở phương pháp luận – với ý nghĩa là: giới tự nhiên giới xã hội hình thành, tồn phát triển có tính qui luật, phương pháp khoa học người ta hồn tồn nhận thức chúng Do đó, khả tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di KCN tượng xã hội mà nhận thức được, để từ rút học phục vụ cho nghiệp phát triển bền vững đất nước [31] Còn với nghĩa thứ hai – tức tổng thể phương pháp sử dụng nghiên cứu sử dụng hai loại phương pháp định lượng định tính [31] 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phân tích tài liệu thứ cấp: Bao gồm cơng việc tìm kiếm văn chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, nghiên cứu ngồi nước để phân tích theo mục tiêu đề tài - Phương pháp định tính: Tác giả thực 34 vấn sâu thảo luận nhóm mà thành phần bao gồm: Nhóm lãnh đạo quản lý, nhóm cung cấp dịch vụ, chủ nhà trọ nhóm hưởng lợi - Phương pháp định lượng: Khảo sát 363 lao động trẻ di đến làm việc KCN địa bàn tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc Đóng góp khoa học luận án Tìm hiểu cơng trình khoa học có liên quan đến chủ đề nghiên cứu luận án, kể nước nước cho thấy tranh di nói chung, CSSKSS họ đa dạng phong phú Tuy nhiên, tranh chung đường nét mảng mầu bị khuất lấp, phản ánh song mờ nhạt, mà chủ đề nghiên cứu tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di KCN ví dụ Nhiệm vụ luận án tập trung mơ tả, phân tích thuận lợi khó khăn lao động trẻ di tiếp cận dịch vụ CSSKSS, rào cản, yếu tố xã hội tác động đến tiếp cận dịch vụ CSSKSS họ Kết luận án mang lại hiểu biết tương đối tồn diện có hệ thống vấn đề tiếp cận dịch vu CSSKSS lao động trẻ di KCN Song Khê - Nội Hồng, KCN Đình Trám, KCN Khai Quang KCN Kim Hoa thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc, qua góp phần làm giầu có cho tranh di CSSKSS người di định hình từ trước Ý n ĩa lý luận v ý n ĩa t ực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Ý nghĩa lý luận luận án thể chỗ tác giả định nghĩa thao tác hóa số khái niệm có liên quan như: “tiếp cận dịch vụ”, “chăm sóc sức khỏe sinh sản”, “lao động trẻ”, “di cư”, “khu công nghiệp”, v.v Việc định nghĩa thao tác hóa góp phần làm sáng tỏ nội hàm ngoại diên khái niệm với tư cách khái niệm để làm việc Bên cạnh đó, việc vận dụng lý thuyết xã hội học như: lý thuyết hành động xã hội; lý thuyết lựa chọn hợp lý; lý thuyết mạng lưới xã hội luận án góp phần kiểm chứng tính phổ biến mức độ phù hợp lý thuyết điều kiện cụ thể Việt Nam 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Xã hội Việt Nam tiến trình thúc đẩy CNH, HĐH, việc di ngày gia tăng số lượng đa dạng hình thức trở thành quy luật tất yếu Điều vừa hội vừa đặt khơng vấn đề cho địa phương nơi đi, nơi đến thân người di cư, có vấn đề CSSKSS Do vậy, nghiên cứu đề tài, luận án mang ý nghĩa thực tiễn rộng lớn Trước hết, kết nghiên cứu luận án cung cấp luận khoa học cho quan quản lý hoạch định sách; sau luận án tài liệu tham khảo tốt cho nhà khoa học, người làm công tác nghiên cứu giảng dạy xã hội học, quan tâm đến vấn đề Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, danh mục cơng trình khoa học tác giả công bố, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án cân nhắc để chia thành chương: Chương 1: Dành cho việc tổng quan tình hình nghiên cứu; Chương 2: Xây dựng sở lý luận cho đề tài; Chương 3: Mô tả thực trạng tiếp cận dịch vụ CSSKSS, Chương 4: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di C ƣơn TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 C ăm óc ức khỏe sinh sản lao động nhập cƣ Hiện nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu nước ngồi liên quan đến CSSKSS lao động di cư, nghiên cứu đặc điểm biện pháp CSSK người di người dân chỗ, xem xét yếu tố liên quan đến kiến thức SKSS tìm kiếm dịch vụ người di để CSSK khu đô thị Trung Quốc Tuy nhiên, nghiên cứu khẳng định, có tỷ lệ nhỏ phụ nữ di báo cáo vấn đề SKSS [72] Bên cạnh đó, lao động di thiếu kiến thức CSSKSS, tỷ lệ lao động nữ nhập mắc số bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản cao họ cách phòng, điều trị việc tiếp cận dịch vụ CSSKSS, SKTD nhiều khó khăn điều kiện kinh phí, thời gian thông tin sở cung cấp [70] Cũng Trung Quốc, số nghiên cứu khác liên quan đến SKSS/SKTD người di đưa nhiều nội dung để đo lường, đánh giá bao gồm hiểu biết lệnh LTQĐTD, nhiễm khuẩn đường sinh sản, BPTT Kết cho thấy, số người nghe/biết bệnh LTQĐTD, có 79,1% người nghe/biết bệnh lậu, 46,2% người nghe/biết bệnh Condyloma, 86,1% người nghe/biết bệnh giang mai, 14,5% người nghe/biết bệnh hạ cam 82,2% nghe/biết bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản Đáng quan tâm có đến 75% nhận định không sử dụng BPTT lần quan hệ tình dục Trong số người có sử dụng BPTT, có 85,5% cho họ hài lòng với biện pháp dùng, 46,6% lực lượng lao động di ưu điểm/nhược điểm phương pháp 75,3% khơng có kiến thức ngừa thai khẩn cấp Nghiên cứu có tới 23,4% số người hỏi trả lời có quan hệ tình dục trước nhân (một tháng trước điều tra) có 14,0% sử dụng BCS [73] Khơng nằm ngồi biến động chung khu vực giới Ở Việt Nam, vào năm 2004 Tổng cục Thống kê thực nghiên cứu “Cần đáp ứng nhu cầu CSSKSS/KHHGĐ người di cư” cho thấy, hiểu biết chăm sóc SKSS/KHHGĐ người di chưa đầy đủ; nhận thức vấn đề SKSS/KHHGĐ, phá thai bệnh LTQĐTD hạn chế; tỷ lệ sử dụng BPTT thấp (65,8%), phụ nữ tuổi 15-24 chưa lập gia đình Người di thường tìm đến hiệu thuốc gặp vấn đề SKSS, nơi cung cấp dịch vụ [53] Một nghiên cứu khác nhận định, nữ di phải điều trị viêm nhiễm đường sinh sản, nguy mắc bệnh họ cao điều kiện vệ sinh, nước sinh hoạt khu trọ khơng đảm bảo Trong đó, mơi trường sách chung có nhiều cải thiện việc quản lý người di Việc cung cấp dịch vụ xã hội khơng có phân biệt người di người dân chỗ Bản thân quyền địa phương cam kết đáp ứng linh hoạt thực sách với tinh thần tạo điều kiện tối đa để người di tiếp cận dịch vụ CSSKSS [63] Năm 2010, Tổng cục DS-KHHGĐ Học viện Quân y phối hợp thực đề tài “Khảo sát thực trạng nhu cầu dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ công nhân số KCN” Để triển khai đề tài, nghiên cứu đã, sử dụng kết hợp phương pháp định tính, định lượng thu thập số liệu thứ cấp Địa bàn nghiên cứu tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Đồng Nai, Vĩnh Long Mẫu nghiên cứu định lượng 1600 công nhân tỉnh (4 tỉnh có KCN) Nghiên cứu ra, nội dung SKSS/KHHGĐ có 83,6% cơng nhân tưng nghe đến vấn đề SKSS, nội dung nghe nhiều cải thiện, chăm sóc bà mẹ trẻ em trước sau sinh (77,3%), thấp quyền định hành vi sinh sản Mức độ tiếp cận công nhân nội dung SKSS hạn chế (> 50%) Kết cho thấy, kiến thức bệnh LTQĐTD lao động di tốt, có 96,13% lao động di nghe/biết HIV/AIDS, giang mai 84,13%, lậu (82,94%) Nhưng kiến thức bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản lại thấp, có tới 90,7% số người trả lời biết triệu chứng nhiễm khuẩn đường sinh dục, 90,6% biết hậu bệnh nhiễm khuẩn Về BPTT, có 86% cơng nhân nghe nói sử dụng BPTT, đình sản có 97,1% BCS có 86,7% [51] Hiện nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến CSSKSS lao động di cư, nghiên cứu đặc điểm biện pháp CSSK người di người dân chỗ, xem xét yếu tố liên quan đến kiến thức SKSS tìm kiếm dịch vụ người di để CSSK khu đô thị Trung Quốc [72] Tuy nhiên, nghiên cứu khẳng định, có tỷ lệ nhỏ phụ nữ di báo cáo vấn đề SKSS, đa số đối tượng thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức liên quan đến bệnh LTQĐTD Cả hai khía cạnh liên quan đến trình độ học vấn người di thời gian lưu trú nơi đến Ngồi ra, nghiên cứu tìm thấy nhiều chứng cho thấy việc tiếp cận dịch vụ CSSK phụ nữ di bị giới hạn số rào cản chế, sách trung ương địa phương liên quan đến vấn đề nhập [72] 1.2 Vấn đề tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao độn di cƣ KCN  Hiểu biết người di SKSS bệnh LTQĐTD Hiện người di có kiến thức bệnh LTQĐTD tương tự người dân chỗ Có 80% người di người dân chỗ nghe/biết đến bệnh LTQĐTD, bệnh nghe biết đến nhiều Lậu, Giang mai, Viên gan B [30] Đặc biệt nhận thức sử dụng BPTT KHHGĐ người di tăng lên đáng kể sau họ chuyển đến nơi Thực tế cho thấy người di có khả làm tăng mức sinh nơi Tuy vậy, số liệu điều tra lại phát 15% số phụ nữ hỏi nạo hút thai, 1/3 số chưa có gia đình [33] Không thế, tỷ lệ người nghe biết bệnh LTQĐTD đương đối cao (82,1% đến 90,5%) Trong nam giới nghe nói tên bệnh LTQĐTD cao nữ giới, người có thời gian trú dài nơi có hiểu biết bệnh LTQĐTD cao người di có thời gian trú nơi ngắn [55] Về lây nhiễm HIV/AIDS ngược lại, tỷ lệ nghe đến HIV/AIDS người di không di cao (96,8% người di 97,4% người không di cư) [30]  Sử dụng dịch vụ SKSS/KHHGĐ lao động di Về KHHGĐ, phương pháp tổng quan tài liệu, tham luận “Di sức khỏe Việt nam, thực trạng, xu hướng hàm ý sách” (Lưu Bích Ngọc, 2016) đưa nhận định nhóm phụ nữ 15-49 tuổi có chồng di chồng họ có tỷ lệ sử dụng BPTT thấp nhóm khơng di (37,7% so với 58,6%) Một nguyên nhân tạo nên khác biệt tỷ lệ phụ nữ di chưa có chồng cao phụ nữ không di (61,0% so với 43,2%) tỷ lệ phụ nữ di muốn có thêm cao (14,2% so với 10,7%) [30] Cuộc điều tra di Việt Nam năm 2004: Di dân sức khỏe Tổng cục Thống kê, Quỹ Dân số Liên hợp Quốc công bố năm 2006 Đây điều tra cắt ngang tiến hành 11 tỉnh/thành phố xếp đại diện cho khu vực Kết điều tra rằng, tỷ lệ sử dụng BPTT người di thấp (65,8%) [55] Sử dụng BPTT có khác biệt theo số đặc điểm nhân xã hội người di Phân tích theo nhóm tuổi, nhóm 25-39 tuổi nhóm có tỷ lệ sử dụng BPTT cao nhóm có khác biệt người di người khơng di (75,4% người di 76,9% người không di cư) Đối với nhóm 15-24 tuổi, 59,5% phụ nữ di 70,3% phụ nữ không di sử dụng BPTT Nhóm 40-49 tuổi có 50,5% phụ nữ di 49,7% phụ nữ không di sử dụng BPTT [55] 1.3 Khoảng trống nghiên cứu CSSKSS lao độn diCác nghiên cứu liên quan đến chủ đề SKSS cho người di tác giả trước nhìn vấn đề nhiều chiều cạnh Tuy nhiên, đối tượng lựa chọn bao gồm nhóm lao động nhập người dân chỗ Do vậy, kết nghiên cứu đưa nhận định, so sánh cho hai nhóm mà chưa làm rõ tình hình sử dụng dịch vụ CSSKSS nhóm đối tượng di Các nghiên cứu có đề cập đến số chiều cạnh lĩnh vực CSSKSS/KHHGĐ, tập trung nhiều bệnh LTQĐTD, nạo phát thai an tồn mà đề cập đến thông tin, tư vấn dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ, hay tiếp cận BPTTT thân họ Nội dung CSSKSS cho người di KCN nhiều tác giả lựa chọn làm chủ đề nghiên cứu, có đề cập đến nhóm lao động di theo mùa vụ, nhóm di tự do, v.v…Vì vậy, khuyến nghị sách đưa chung chung, chưa đề xuất mơ hình can thiệp tối ưu dành riêng cho nhóm lao động di làm việc KCN Các nghiên cứu có nguyên nhân, việc tiếp cận dịch vụ công nhân KCN gặp nhiều khó khăn thời gian làm việc họ “kín” kéo dài Ngay việc tổ chức đội lưu động vào doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ CSSKSS không nhận đồng thuận lãnh đạo doanh nghiệp Bên cạnh đó, kiến thức lĩnh vực CSSKSS, KHHGĐ cơng nhân thiếu khơng đầy đủ Trong đó, phần lớn người lao động người trẻ, 30 tuổi, nhu cầu kiến thức họ nhiều hành vi thực hành SKSS/KHHGĐ chưa Vai trò nhóm, tổ chức xã hội KCN chưa thể rõ nét, chưa bảo vệ quyền lợi người lao động, có quyền chăm sóc SKSS/SKTD người di Do điều kiện sống, tình trạng trú nhóm lao động di bị lãng quên q trình xây dựng thực thi sách CSSKSS/KHHGĐ, điều ảnh hưởng đến hội tiếp cận dịch vụ thân họ C ƣơn CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Địn n ĩa v iải thích khái niệm làm việc 2.1.1 Khái niệm “tiếp cận” Tiếp cận khả năng, quyền hay hội có sử dụng thứ mang lại lợi ích (Từ điển Mac Millan) Tiếp cận có nghĩa sẵn có hệ thống dịch vụ người sử dụng cần đến 2.1.2 Khái niệm “sức khoẻ sinh sản” Năm 1994, Hội nghị Quốc tế Dân số Phát triển họp Cairô, thủ đô Ai-Cập đưa định nghĩa SKSS tất nước giới chấp thuận cam kết thực hiện: “SKSS thoải mái hoàn toàn thể chất tinh thần xã hội, không đơn bệnh, tật tàn phế hệ thống sinh sản Điều hàm ý người kể nam nữ có quyền nhận tiếp cận dịch vụ CSSKSS, biện pháp KHHGĐ an tồn, có hiệu chấp nhận lựa chọn mình, bảo đảm cho người phụ nữ trải qua trình thai nghén sinh đẻ an toàn, tạo cho cặp vợ chồng may tốt để sinh đưa lành mạnh” [52] 2.1.3 Khái niệm “CSSKSS” CSSKSS tập hợp phương pháp, kỹ thuật dịch vụ nhằm giúp cho người có tình trạng sức khỏe sinh sản khỏe mạnh thơng qua việc phòng chống giải vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản Điều bao gồm sức khỏe tình dục với mục đích nâng cao chất lượng sống mối quan hệ người với người không dừng lại chăm sóc y tế tư vấn cách đơn cho việc sinh sản nhiễm trùng qua đường tình dục 2.1.4 Khái niệm “lao động trẻ” Trước hết, nói khái niệm “lao động” Định nghĩa khái niệm này, Từ điễn triết học M.M.Rơdentan làm chủ biên trích câu tư C Mác, mà theo đó, lao động trước hết “là trình diễn người với tự nhiên, q trình đó, hoạt động mình, người làm trung gian, điều tiết kiểm tra trao đổi chất họ với tự nhiên” Tiếp đó, định nghĩa rõ: “Bằng cách tác động tới giới tự nhiên bên ngoài, người thay đổi giới tự nhiên bên ngồi lẫn mình” [31] Còn khái niệm “trẻ” để đội ngũ niên, Việt Nam cơng dân có tuổi đời từ 16 tuổi đến 30 tuổi [42], riêng công nhân làm việc KCN phải đủ 18 tuổi Vậy, hiểu lao động trẻ người lao động có tuổi đời từ 18 đến 30 tuổi, làm việc để thay đổi giới tự nhiên lẫn mình, có người làm việc KCN 2.1.5 Khái niệm “di cư” Từ điển Từ ngữ Hán Việt Nguyễn Lân định nghĩa di sau: di dời nơi khác, ở, di dọn nhà nơi khác (Nguyễn Lân, 2002) [34] Trong luận án này, khái niệm “lao động trẻ di cư”được hiểu lao động tuổi từ 18-30, thay đổi nơi thường trú khoảng thời gian tháng sinh sống làm việc địa bàn huyện, thị khảo sát 2.1.6 Khái niệm “KCN” Khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp thực dịch vụ cho sản xuất cơng nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo điều kiện, trình tự thủ tục quy định [9] 11 đến KCN địa bàn tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc? Thứ ba: Những khó khăn việc tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di KCN tượng xã hội mang tính phổ biến, hay nói khác mang tính quy luật tiến trình CNH, HĐH, tượng mang tính ngẫu nhiên tức thời không cần khắc phục? 2.3.2 Giải thuyết nghiên cứu Thứ nhất: Việc tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ KCN gặp phải nhiều khó khăn điều thể khơng khâu tiếp nhận thơng tin, tư vấn mà việc sử dụng BPTT, phòng bệnh LTQĐTD Thứ hai: Những khó khăn việc tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ KCN có nguồn gốc từ hai nhân tố khách quan chủ quan Về khách quan, điều kiện sống làm việc môi trường KCN mà lao động trẻ phải có khoảng thời gian để thích nghi Còn chủ quan, nhận thức chưa đầy đủ thân họ vấn đề CSSKSS Thứ ba: Những khó khăn việc tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ KCN nước nói chung, hai tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc nói riêng, tượng phổ biến, quy luật xã hội chuyển để từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp đại, hồn tồn nhận thức vận hành chúng để tìm giải pháp khắc phục 12 2.3.3 Khung phân tích Bối cảnh kinh tế - xã hội Chủ chương, sách Đảng, Pháp luật Nhà nước - Đặc điểm nhân xã hội: Giới tính, nhóm tuổi, dân tộc, học vấn, thành phần dân tộc, tình trạng hôn nhân… -Điều kiện sống, làm việc lao động trẻ di cư: Thời gian sống nơi đến, đăng ký tạm trú, thời gian làm việc KCN, thu nhập, nhà ở, dịch vụ y tế ) - Biết dịch vụ CSSKSS -Biết địa cung cấp dịch vụ CSSKSS - Mức độ hài lòng Tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di đến KCN 13 C ƣơn THỰC TRẠNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DI CƢ 3.1 T ực trạn tiếp cận t ôn tin, tƣ vấn CSSKSS/KHHGĐ 3.1.1 Hiểu biết dịch vụ Có tới 86,2% số lao động trẻ di biết dịch vụ thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ Lao động trẻ di có ý kiến khác sở cung cấp dịch vụ này, có 72,2% số người hỏi trả lời Trạm Y tế có cung cấp thơng tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ, tiếp đến sở y tế tư nhân, hiệu thuốc (65,8% ý kiến) 3.1.2 Tiếp cận thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ Có 72,7% số lao động trẻ di làm việc KCN thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ so với tỷ lệ nhỏ (27,3%) người chưa tiếp cận Tại KCN có sách hỗ trợ cho cơng nhân, có tới 79,0% lao động trẻ trả lời tiếp cận dịch vụ, tỷ lệ nhóm lao động khơng hỗ trợ 52,9% Về giới tính, có 61,6% lao động nam thông tin, tư vấn so với 79,6% lao động nữ trả lời Về nhóm tuổi, có 68,2% số người tuổi từ 18-24 thông tin, tư vấn SKSS/KHHGĐ, tỷ lệ người nhóm tuổi từ 2530 77,2% Theo thành phần dân tộc, có 70,6% số người Kinh thơng tin, tư vấn, có đến 82,1% số người thuộc dân tộc khác khác (Tày, Nùng, Dao, Thái ) Về tình trạng nhân, có 68,4% số người chưa kết hôn làm việc KCN thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ so với 75,2% người kết hôn Về đăng ký tạm trú, lao động trẻ di có đăng ký tạm trú cao nhiều so với nhóm khơng đăng ký tạm trú 79,5% so với 56,2% Về khoảng thời gian sống KCN, có tới 89,5% lao động trẻ di sống KCN năm cho thơng tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ, tiếp đến nhóm người sống từ 1-3 năm (75,8%) Tỷ lệ nhóm người sống năm thấp (64,1%) Về mức độ tăng ca, có 81,3% số người thơng tin, tư vấn; nhóm tăng ca 73,8%; nhóm tăng ca 79,6% nhóm khơng tăng ca 39,1% trả lời thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ 3.1.3 Mức độ hài lòng lao động trẻ di thông tin, tư vấn Có 45,8% ý kiến trả lời hài lòng thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ, 32,2% trả lời bình thường có 22,0% ý kiến trả lời khơng hài lòng Có 46,3% người làm việc KCN có sách hỗ trợ trả lời hài lòng, tỷ lệ nhóm làm việc nơi khơng có sách hỗ trợ 43,5% Theo 14 giới tính, có 52,9% lao động nam hài lòng thơng tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ, có 42,5% lao động nữ trả lời hài lòng Theo yếu tố tộc người, có 48,8% lao động trẻ di người Kinh làm việc KCN trả lời hài lòng so với 34,5% người thuộc dân tộc khác (Tày, Nùng, Dao, Thái ) Tương tự mức độ khơng hài lòng, nhóm người thuộc dân tộc Kinh trả lời cao người nhóm dân tộc khác 24,9% so với 10,9% Theo tình trạng nhân, có 34,0% người di chưa kết làm việc KCN hài lòng thơng tin, tư vấn SKSS/KHHGĐ, tỷ lệ cao người kết hôn (52,0%) 3.2 Thực trạng tiếp cận biện pháp tránh thai lao động trẻ di cƣ 3.2.1 Hiểu biết biện pháp tránh thai Đa số lao động trẻ di biết đến biện pháp tránh thai (BPTT) bao cao su (BCS), viên uống tránh thai vòng tránh thai (78,5%; 70,5% 70,0%) Kết khảo sát cho thấy hiểu biết lao động trẻ di BPTT có khác biệt số yếu tố Đơn như, theo giới tính, tất BPTT nữ giới biết cao nam giới Theo tình trạng nhân, tất 10 BPTT liệt kê nghiên cứu, nhóm lao động trẻ di kết có tỷ lệ hiểu biết cao nhóm chưa kết 3.2.2 Tiếp cận biện pháp tránh thai lao động trẻ di Có 69,7% số lao động trẻ di hỏi trả lời sử dụng BPTT Có BPTT sử dụng nhiều BCS (46,1%); viên uống tránh thai (40,6%) đặt vòng tránh thai (32,7%) Biện pháp có tỷ lệ người sử dụng thấp thuốc tiêm tránh thai thuốc diệt tinh trùng/phim tránh thai Theo tình trạng nhân, có tới 41,4% lao động trẻ chưa lập gia đình có sử dụng BPTT - có nghĩa họ quan hệ tình dục Về giới tính, có 71,0% nam giới sử dụng BPTT, tỷ lệ nữ giới sử dụng 69,0% Về nhóm tuổi, có 59,8% lao động trẻ di làm việc KCN tuổi từ 18-24 sử dụng BPTT, tỷ lệ nhóm tuổi từ 25-30 79,3% Theo dân tộc, có 69,9% lao động trẻ di người Kinh sử dụng BPTT tỷ lệ thành phần dân tộc khác (Tày, Nùng, Dao, Thái ) 68,6% Theo thời gian sống tại nơi đến, có tới 93,0% lao động trẻ di sống nơi đến > năm trả lời sử dụng BPTT, tiếp đến nhóm sống từ 1- năm (70,5%) Tỷ lệ nhóm sống từ 3-5 năm thấp (58,6%) 3.2.3 Mức độ hài lòng lao động trẻ di sử dụng BPTT Có 51,8% ý kiến trả lời hài lòng sử dụng BPTT, 28,1% trả lời bình thường có 20,1% ý kiến trả lời khơng hài lòng Có 54,4% người làm 15 việc KCN có sách hỗ trợ trả lời hài lòng sử dụng BPTT, tỷ lệ nhóm làm việc nơi khơng có sách hỗ trợ 48,9% Theo giới tính, có 58,8% lao động trẻ di nam hài lòng sử dụng tỷ lệ nữ giới 47,4% Theo nhóm tuổi, có 56,9% lao động trẻ di làm việc KCN tuổi từ 2530 hài lòng, tỷ lệ nhóm tuổi từ 18-24 45,0% Theo tình trạng nhân, có 44,1% người chưa kết trả lời hài lòng sử dụng BPTT, tỷ lệ cao nhóm kết (54,1%) 3.3 Tiếp cận dịch vụ phòng tránh bệnh LTQĐTD lao động trẻ di cƣ 3.3.1 Hiểu biết bệnh LTQĐTD Có tới 81,3% số lao động trẻ di nghe nói bệnh LTQĐTD, có 18,7% chưa nghe nói Trong đó, HIV/AIDS có tỷ lệ lao động nghe biết cao (90,8%), tiếp đến bệnh lậu (73,6%) giang mai (74,2%) Về giới tính, nữ giới biết nhiều nam giới (87,6% so với 71,0%) Theo nhóm tuổi, có 87,5% số lao động trẻ di làm việc KCN tuổi từ 25-30 nghe biết đến bệnh này, nhóm tuổi từ 18-24 74,9% Theo thành phần dân tộc, có 80,4% nhóm người Kinh nghe biết 85,1% người thuộc dân tộc khác nghe biết Theo tình trạng nhân, nhóm kết nghe biết nhiều (85,2% so với 74,4%) Theo thời gian sinh sống nơi đến, nhóm người đến năm có có 76,6% nghe biết, nhóm từ 1-3 năm có 79,5%, nhóm sinh sống từ 3-5 năm 86,2% nhóm người sống nơi đến năm 94,7% nghe biết bệnh LTQĐTD 3.3.2 Tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bệnh LTQĐTD Có 78,2% số lao động trẻ di hỏi trả lời tư vấn, xét nghiệm bệnh LTQĐTD Trong TTYT/BVĐK huyện có tỷ lệ người tiếp cận nhiều (72,5%), tiếp đến BV Sản/BVĐK tỉnh (62,3%), Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (60,6%), sở có tỷ lệ lao động lựa chọn thấp sở y tế tư nhân (37,7%) Có tới 82,2% lao động trẻ di làm việc KCN có sách hỗ trợ tiếp cận dịch vụ, tỷ lệ nhóm lao động khơng có hỗ trợ 65,5% Có tới 94,5% đối tượng sử dụng dịch dịch vụ biết địa điểm cung cấp, có 10,0% đối tượng chưa biết Về giới tính, có 79,0% lao động nam sử dụng dịch vụ so với 77,8% lao động nữ trả lời Theo tình trạng nhân, có 75,2% số người chưa kết hôn làm việc KCN tư vấn, xét nghiệm bệnh LTQĐTD so với 80,0% người kết hôn 3.3.3 Mức độ hài lòng lao động trẻ di sử dụng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bệnh LTQĐTD 16 Có 51,8% ý kiến trả lời hài lòng tư vấn, xét nghiệm, 31,7% trả lời bình thường có 16,5% ý kiến trả lời khơng hài lòng Trong đó, có 51,6% người làm việc KCN có sách hỗ trợ trả lời hài lòng tư vấn, xét nghiệm bệnh LTQĐTD, tỷ lệ nhóm làm việc nơi khơng có sách hỗ trợ 52,5% Theo thành phần dân tộc, người Kinh trả lời hài lòng cao so với nhóm dân tộc khác (54,0% so với 43,3%,) Theo tình trạng nhân, có 43,9% người di chưa kết làm việc KCN hài lòng tư vấn, xét nghiệm bệnh LTQĐTD, tỷ lệ cao người kết hôn (55,9%) Theo trình độ học vấn, có 42,9% lao động trẻ di có trình độ THCS nhận định hài lòng sử dụng dịch vụ, 54,3% người có học vấn THPT 70,4% người có trình độ trung cấp, dạy nghề, có 36,2% người có trình độ CĐ, ĐH trở lên họ hài lòng tiếp cận Mức nhập theo tháng lao động trẻ di cư, nhóm người có thu nhập < triệu từ 5-10 có tỷ lệ trả lời hài lòng sử dụng dịch vụ thấp (25,0% 42,5%) Nhóm có thu nhập từ 45 triệu có tỷ lệ hài lòng cao (57,1%), tiếp đến nhóm có nhu nhập từ 4-5 triệu (55,9%) C ƣơn NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN DỊCH VỤ CSSKSS CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DI CƢ 4.1 N ữn yếu tố ản ƣởn đến tiếp cận t ôn tin, tƣ vấn CSSKSS/KHHGĐ 4.1.1 Yếu tố ảnh hưởng đến hiểu biết dịch vụ thơng tin, tư vấn Phân tích hồi quy logistic liên quan đến hiểu biết lao động trẻ di dịch vụ thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ, kết cho thấy Ở biến số giới tính, lao động trẻ di nữ giới có khả hiểu biết dịch vụ thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ cao gấp 3,875 lần so với nam giới, với 95% CI dao động khoảng từ 1,946 - 7,717 (p < 0,001) Ở biến số nhóm tuổi, người nhóm tuổi từ 25-30 có khả hiểu biết dịch vụ thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ cao gấp 2,682 lần so với người nhóm tuổi từ 18-24, với 95% CI dao động khoảng từ 1,283 5,603 (p < 0,05) Biến số mức độ tăng ca, so với nhóm lao động trẻ thường xuyên tăng ca, người khơng tăng ca có khả hiểu biết dịch vụ 0,237 lần, với 95% CI dao động khoảng từ 0,087 - 0,648 (p < 0,05) 17 4.1.2 Yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ Phân tích hồi quy logistic yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ, kết sau: Ở biến số giới tính có ảnh hưởng đến tiếp cận dịch vụ thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ lao động trẻ di – nữ giới có khả tiếp cận dịch vụ cao gấp 2,717 lần so với nam giới, với 95% CI dao động khoảng từ 1,548 - 4,767 (p < 0,001) Biến số tộc người, nhóm lao động trẻ di thuộc thành phần dân tộc Kinh có khả tiếp cận thơng tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ cao 0,406 lần so với người thuộc thành phần dân tộc khác, với 95% CI dao động khoảng từ 0,175 - 0,942 (p < 0,05) Biến số đăng ký tạm trú, lao động trẻ di có đăng ký tạm trú có khả tiếp cận thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ cao gấp 2,823 lần so với người không đăng ký tạm trú, với 95% CI dao động khoảng từ 1,483 - 5,373 (p < 0,05) So với nhóm lao động trẻ di sống nơi đến năm, người sống nơi đến từ 1-3 năm có khả tiếp cận thơng tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ cao gấp 1,915 lần, với 95% CI dao động khoảng từ 1,003 - 3,655 (p < 0,05); nhóm sống nơi đến năm có khả tiếp cận dịch vụ cao gấp 5,464 lần, với 95% CI dao động khoảng từ 1,944 - 1,535 (p < 0,05) Biến số mức độ tăng ca: Ở nhóm người khơng tăng ca khả tiếp cận dịch vụ thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ cao 0,193 lần so với lao động trẻ thường xuyên tăng ca, với 95% CI dao động khoảng từ 0,079 - 0,469 (p < 0,001) Biến số sách hỗ trợ từ KCN, lao động trẻ di làm việc KCN có sách hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ có khả tiếp cận thơng tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ cao gấp 3,372 lần so với lao động không hỗ trợ, với 95% CI dao động khoảng từ 1,824 - 6,232 (p < 0,001) 4.2 Những yếu tố ản ƣởn đến tiếp cận BPTT lao động trẻ di cƣ 4.2.1 Yếu tố ảnh hưởng đến hiểu biết BPTT Phân tích hồi quy logistic yếu tố ảnh hưởng đến hiểu biết lao động trẻ di BPTT, kết cho thấy: 18 Biến số giới tính có ảnh hưởng đến hiểu biết BPTT lao động trẻ di cư, cụ thể nữ giới có khả hiểu biết BPTT cao gấp 1,776 lần so với nam giới, với 95% CI dao động khoảng từ 1,071 - 2,944 (p < 0,05) Cũng tương tự, biến số nhóm tuổi, hiểu biết BPTT nhóm lao động trẻ tuổi từ 25-30 có khả cao gấp 1,816 lần so với người nhóm tuổi từ 18-24, với 95% CI dao động khoảng từ 1,063 - 3,100 (p < 0,05) Về biến số dân tộc, nhóm lao động trẻ di thuộc thành phần dân tộc Kinh có khả hiểu biết BPTT cao gấp 2,553 lần so với lao động thuộc nhóm dân tộc khác, với 95% CI dao động khoảng từ 1,394 - 4,678 (p < 0,05) Tương tự, biến số đăng ký tạm trú, lao động trẻ di có đăng ký tạm trú có khả nghe biết BPTT cao gấp 3,300 lần so với người không đăng ký tạm trú, với 95% CI dao động khoảng từ 1,821 - 5,979 (p < 0,001) Về loại hình doanh nghiệp, lao động trẻ di làm việc doanh nghiệp có vốn nước khả nghe biết BPTT cao gấp 4,438 lần so với người làm doanh nghiệp nhà nước, với 95% CI dao động khoảng từ 1,547 - 1,251 (p < 0,05) 4.2.2 Yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận BPTT lao động trẻ di Phân tích hồi quy logistic yêu tố ảnh hưởng đến tiếp cận BPTT lao động trẻ di cư, kết thu sau: Biến số tình trạng nhân, lao động trẻ di kết hôn tiếp cận BPTT cao gấp 1,335 lần so với người chưa kế hôn, với 95% CI dao động khoảng từ 1,905 - 2,626 (p < 0,001) Biến số thời gian sống nơi đến, so với lao động trẻ di làm việc KCN sống nơi đến năm, người sống nơi đến > năm tiếp cận BPTT cao 4,268 lần, với 95% CI dao động khoảng từ 1,168 - 1,559 (p < 0,05) Biến số mức độ tăng ca lao động trẻ di có ảnh hưởng đến tiếp cận BPTT Đó người tăng ca có xu hướng tiếp cận BPTT cao gấp 2,306 lần so với nhóm thường xuyên phải tăng ca, với 95% CI dao động khoảng từ 1,137 - 4,675 ( p < 0,05) Về mức thu nhập theo tháng, lao động làm việc có mức thu nhập từ 3-4 triệu đồng có xu hướng tiếp cận BPTT cao 0,022 lần so với lao động có mức thu nhập < triệu, với 95% CI dao động khoảng từ 0,001 - 0,350 (p < 0,05) 19 Về biến số sách, lao động làm việc doanh nghiệp hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ có xu hướng tiếp cận BPTT cao gấp 2,626 lần so với lao động không nhận hỗ trợ từ doanh nghiệp, với 95% CI dao động khoảng từ 1,356 - 5,081 (p < 0,05) 4.3 Những yếu tố ản ƣởn đến tiếp cận dịch vụ tƣ vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD 4.3.1 Yếu tố ảnh hưởng đến hiểu biết Phân tích hồi quy logistic yếu tố ảnh hưởng đến hiểu biết lao động trẻ di bệnh LTQĐTD Về biến số giới tính, kết cho thấy nữ giới có khả nghe biết bệnh LTQĐTD cao gấp 5,097 lần so với nam giới, với 95% CI dao động khoảng từ 2,211 - 1,175 (p < 0,001) Biến số nhóm tuổi tương tự, phân tích đa biến cho thấy người nhóm tuổi từ 25-30 có khả hiểu biết bệnh LTQĐTD dục cao gấp 3,708 lần so với người nhóm tuổi từ 18-24, với 95% CI dao động khoảng từ 5,539 - 9,074 (p < 0,05) Biến số đăng ký tạm trú, lao động trẻ đăng ký tạm trú có khả hiểu biết bệnh LTQĐTD cao gấp 2,830 lần so với nhóm khơng đăng ký tạm trú, với 95% CI dao động khoảng từ 1,103 - 7,261 (p < 0,05) Bên cạnh đó, với biến số thời gian sống nơi đến, so với lao động trẻ sống nơi đến < năm, người sống nơi đến năm khả hiểu biết bệnh LTQĐTD cao gấp 5,526, với 95% CI dao động khoảng từ 1,063- 2,872 (p < 0,05) Biến số mức độ tăng ca lao động trẻ di có ảnh hưởng đến hiểu biết bệnh LTQĐTD So với nhóm lao động trẻ thường xuyên tăng ca, người khơng tăng ca có xu hướng hiểu biết 0,271 lần, với 95% CI dao động khoảng từ 0,079 - 0,926 ( p < 0,05) Biến số thu nhập, lao động trẻ di có thu nhập hàng tháng từ 3-4 triệu đồng có khả hiểu biết bệnh LTQĐTD cao 0,042 lần so với lao động trẻ di có thu nhập triệu, với 95% CI dao động khoảng từ 0,002 - 0,675 (p < 0,05) Người có thu nhập từ 4-5 triệu đồng có khả hiểu biết cao 0,054 lần, với 95% CI dao động khoảng từ 0,003 - 0,870 (p < 0,05) Về biến số sách, lao động làm việc KCN có sách hỗ trợ cơng nhân khám sức khỏe định kỳ có xu hướng hiểu biết bệnh LTQĐTD cao gấp 3,563 lần so với người khơng nhận sách hỗ trợ, với 95% CI dao động khoảng từ 1,504 - 8,439 (p < 0,001) 20 4.3.2 Yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm Phân tích hồi quy logistic yếu tố liên quan đến tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bệnh LTQĐTD Kết cụ thể sau: Biến số dân tộc, người thuộc thành phần dân tộc Kinh có khả tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bệnh LTQĐTD 0,291 lần so với nam giới, với 95% CI dao động khoảng từ 0,111 - 0,765 (p < 0,05) Bên cạnh đó, biến số tình trạng nhân cho thấy, nhóm kết tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bệnh LTQĐTD cao gấp 2,334 lần so với nhóm chưa kết hơn, với 95% CI dao động khoảng từ 1,213 - 4,488 (p < 0,05) Biến số đăng ký tạm trú tương tự, lao động trẻ có đăng ký tạm trú tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bệnh LTQĐTD 0,355 lần so với nhóm khơng đăng ký tạm trú, với 95% CI dao động khoảng từ 0,168 0,752 (p < 0,05) Biến số thời gian sống nơi đến, so với lao động trẻ sống nơi đến < năm, người sống nơi đến từ 3-5 năm có khả tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bệnh LTQĐTD 0,179, với 95% CI dao động khoảng từ 0,061- 0,518 (p < 0,05) Biến số mức độ tăng ca, so với nhóm lao động trẻ thường xun tăng ca tăng ca người khơng tăng ca có xu hướng tiếp cận dịch vụ thấp hơn,iết 0,115 lần, với 95% CI dao động khoảng từ 0,041 0,318 ( p < 0,001) Về biến số sách, lao động làm việc KCN có sách hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ có khả tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bệnh LTQĐTD cao gấp 2,176 lần so với lao động không nhận sách hỗ trợ, với 95% CI dao động khoảng từ 1,183 - 4,003 (p < 0,05) KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ Kết luận Ở phần trên, với hành trang kinh nghiệm học tác giả trước (chương 1), với sở lý luận thực tiễn chọn lựa cách kỹ (chương 2), sâu tìm hiểu vấn đề xã hội vừa quan 21 trọng vừa mang tính thời tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di đến KCN địa bàn khảo sát thuộc hai tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc (Chương 4) Đến xin điểm lại số nét sau: Thứ nhất: Để thấy thực tế tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ KCN vận hành sao, lý xã hội dẫn đến tình trạng đó, chúng có phản ánh tính quy luật hay khơng, luận án tập trung vào nội dung – tiếp cận dịch vụ thơng tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ, hiểu biết sử dụng BPTT phòng chống bệnh LTQĐTD Nhìn cách tổng thể, nghiên cứu không việc tiếp cận ba nội dung không đều, mà nội dung có khác biệt định nhóm nam nhóm nữ, tuổi đời cao hay thấp, người kinh hay dân tộc người, lập gia đình hay chưa lập gia đình, có đăng ký tạm trú hay không, thời gian sống KCN dài hay ngắn, mức độ tăng ca nhiều hay ít, mức thu nhập cao hay thấp…Sự khác biệt đối tượng tiếp cận (tức nội dung) lẫn chủ thể tiếp cận (tức nhóm xã hội khác nhau) vừa nêu cố nhiên dẫn đến khơng khó khăn, bất cập không cho công tác truyền thông dân số, mà quan trọng cho CSSKSS người lao động Cần nhấn mạnh khó khăn, bất cập vừa nêu khơng có Bắc Giang Vĩnh Phúc, nghiên cứu đời sống việc làm lao động trẻ KCN Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiều nhà nghiên cứu độc lập phạm vi nước – thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng – cho kết tương tự - nghĩa khó khăn, bất cập tượng mang tính quy luật tiến trình CNH, HĐH nơi Nếu so sánh với hệ thống luật pháp sách xã hội mà Đảng Nhà nước ta đề CSSK cho người lao động (được trình bầy chương luận án) rõ ràng luật pháp, sách đời sống thực tiễn người công nhân tồn khoảng cách Kết nghiên cứu chứng tỏ giả thuyết (giả thuyết mô tả, giả thuyết giải thích giả thuyết khám phá) mà nghiên cứu đề Thứ hai: Vậy việc tiếp cận dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ lao động trẻ di KCN Bắc Giang Vĩnh Phúc lại gặp khơng khó khăn, bất cập vậy? Để trả lời cho câu hỏi đặt ra, luận án dựa vào hai sở quan trọng thực tiễn lý luận Về thực tiễn đời sống, 22 sở hạ tầng (như nhà ở, đường xá, phương tiện lại, trung tâm cung cấp dịch vụ yếu kém), mức lương thu nhập giá sinh hoạt khơng tương thích, thời gian làm việc thất thường, khơng ổn định, chưa có kết hợp tổ chức cơng đồn, quyền địa phương chủ doanh nghiệp, thủ tục hành chính, việc đăng ký nhập hộ phiền hà, phức tạp, v.v…Tất vấn đề thuộc đời sống thực tiễn cản trở nhiều cho lao động trẻ di KCN việc tiếp cận dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ Còn mặt lý luận, kết hợp lý thuyết lựa chọn để ứng dụng cho nghiên cứu lý thuyết hành động xã hội, lý thuyết mạng lưới xã hội lý thuyết lựa chọn hợp lý, ta thấy lý thuyết có vai trò quan trọng để giải thích cho bất cập việc tiếp cận dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ lao động trẻ KCN Có thể tóm tắt điều sau: Việc tiếp cận dịch vụ hành động xã hội lao động trẻlao động trẻ phần đông lại đến từ làng xã, mang theo lối sống làng xã, họ chưa quen với lối sống tác phong công nghiệp, làm điều họ bị chi phối thói quen tập tục làng xã – tiếp nhận thông tin từ mạng lưới xã hội quen thuộc gia đình, người thân, bạn bè, hay việc lựa chọn BPTT,v.v….Nói ngắn gọn là, khó khăn, bất cập việc tiếp cận dịch vụ CSSKSS mà nghiên cứu phản ánh mâu thuẫn không tránh khỏi trình chuyển đổi từ lối sống nơng nghiệp cổ truyền sang lối sống công nghiệp đại vậy, nhãn quan xã hội học, luận án góp phần khẳng định tính phổ biến mức độ xác lý thuyết điều kiện cụ thể Việt Nam Thứ ba: So sánh kết nghiên cứu luận án với Nghị số 21NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Hội Nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII Cơng tác Dân số tình hình mới, ban hành 25 tháng 10 năm 2017, dễ dàng nhận thấy yêu cầu mục tiêu nâng cao chất lượng dân số phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có việc CSSKSS cho người lao động nhằm đáp ứng nghiệp CNH, HĐH đất nước mà Nghị đặt với thực tiễn đời sống diễn KCN khoảng cách Trách nhiệm khơng phải riêng ai, đòi hỏi lỗi lực khơng phải cấp quyền, tổ chức đoàn thể, chủ doanh nghiệplao động trẻ sống làm việc 23 KCN, mà giới khoa học, người làm xã hội học dân số Chỉ có kết hợp đồng hy vọng xóa bỏ dần khoảng trống Thứ tư: sau cùng, xét bình diện khoa học, cần nói cố gắng nhiều tự biết, luận án khơng tránh khỏi khiếm khuyết định Chẳng hạn, để nắm bắt cách toàn diện đối tượng nghiên cứu tiếp cận dịch vụ CSSKSS tất yếu phải phân tích yếu tố vi mơ (như giới tính, nhóm tuổi, học vấn, tộc người, thời gian đến KCN, mức tăng ca, mức thu nhập ….) vĩ mơ (như tiến trình CNH, HĐH, kinh tế thị trường, chi phối TCH, HNQT văn hóa cổ truyền …) Tuy nhiên, khn khổ luận án có hạn, phần khác hạn chế thời gian lực nữa, luận án tập trung nhiều vào loại yếu tố vi mơ, loại yếu tố mang tính vĩ mơ chưa phân tích cách đầy đủ Hi vọng sau luận án này, với điều kiện đầy đủ hơn, chúng tơi hồn thiện tiếp mà luận án chưa làm Khuyến nghị - giải pháp Từ kết nghiên cứu thu được, tác giả đưa số khuyến nghị sau: Trên bình diện chung, quan Trung ương (Bộ Y tế, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam…) cần ban hành chương trình kế hoạch dài hạn CSSKSS/KHHGĐ cho công nhân lao động di làm việc KCN nhằm tạo sở pháp lý cho địa phương triển khai thực hiện, có phát lý để huy động nguồn lực, tạo tính bền vững, đồng thống Để thuận lợi cho việc triển khai can thiệp nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc SKSS/KHHGĐ lao động di cư, hàng năm đảng ủy, quyền tuyến tỉnh tuyến huyện cần ban hành nghị chuyên đề liên quan đến vấn đề Đây tiền đề sở để huy động nguồn lực (kỹ thuật, tài chính, sở hạ tầng) cho việc thực can thiệp đáp ứng nhu cầu SKSS cho người di Cần nâng cao vai trò trách nhiệm quyền địa phương, KCN, phối hợp với đồn thể (ví dụ, Liên đồn Lao động, Hội KHHGĐ, Chi cục DSKHHGĐ), sở dịch vụ CSSKSS (BVĐK/Trung tâm Y tế, Trạm Y tế) địa bàn nhằm cung cấp thông tin, truyền thông tư vấn, dịch vụ SKSS/KHHGĐ cho 24 người di nhiều hình thức - truyền thông KCN, khu nhà trọ, hay diễn đàn Ở tuyến xã, phường, thị trấn cần gỡ bỏ rào cản hạn chế người dân di chưa có đăng ký thường trú, tạo thuận lợi cho họ việc tiếp cận dịch vụ CSSKSS Cần linh hoạt, đa dạng hoạt động truyền thông, tư vấn chăm sóc SKSS: Tại KCN, nhà trọ (có nhiều phòng trọ) nên lắp đặt hệ thống Intrernet (tại doanh nghiệp mở Wife vào buổi trưa) để lao động di dễ truy cập tìm kiếm thơng tin Bên cạnh đó, cần tổ chức thêm hoạt động truyền thơng, tư vấn chăm sóc SKSS khu nhà trọ thông qua sinh hoạt câu lạc đồng đẳng Từng doanh nghiệp KCN cần đầu tư trang thiết bị nhân lực cho y tế quan nhằm tăng cường khả cung cấp dịch vụ chỗ để cơng nhân dễ tiếp cận Phòng y tế quan cần xây dựng mạng lới tuyên tryền viên chỗ để thực hoạt động truyền thông theo chủ đề, giúp lao động làm việc KCN có thêm thơng tin lĩnh vực CSSKSS/KHHGĐ Cần chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho sở y tế, tổ chức đoàn thể vào KCN tổ chức truyền thông khám sức khỏe cho công nhân, người lao động Sau cùng, thân người di cần thích ứng với lối sống cơng nghiệp, mà trước hết cần chủ động tìm kiếm thơng tin, cách tiếp cận sử dụng dịch vụ CSSKSS, đặc biệt BPTT, bệnh LTQĐTD địa cung cấp dịch vụ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Nguyễn Văn Hùng, Phạm Hồng Quân (2016), Tổng quan chương tình chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình số khu vực đảo, ven biển giới – kinh nghiệm Việt Nam, Thông tin Dân số Phát triển, số (180), tr 5-9 Nguyễn Văn Hùng (2017), Sử dụng Biện pháp tránh thai lao động trẻ di khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc, Tạp chí Lao động Cơng đồn, Số 626 (kỳ 2), tr 18-19, 46 Nguyễn Văn Hùng (2017), Nhu cầu thông tin lao động trẻ di bệnh lây truyền qua đường tình dục – khảo sát từ số Khu công nghiệp hai tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc, Tạp chí Lao động Cơng đồn, Số 626 (kỳ 2), tr 16-17, 36 Nguyễn Văn Hùng (2017), Mức sinh Việt Nam, khó khăn, bất cập đề xuất giải pháp thời gian tới, Tạp chí Chính sách Y tế, Số 21 (2017), tr 29-39 Nguyễn Văn Hùng, Thị Minh Hạnh (2017), Sự chấp nhận cộng đồng dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe tiền nhân, Tạp chí Chính sách Y tế, Số 21 (2017), tr 50-63 Thị Thúy Nga, Nguyễn Văn Hùng (2017), Nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân vị thành niên niên số tỉnh, thành phố, Tạp chí Chính sách Y tế, Số 21 (2017), tr 64-75 Thị Minh Hạnh, Nguyễn Văn Hùng (2018), Kết năm triển khai thực Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Tạp chí Chính sách Y tế, Số 23 (2018), tr 54-64 Nguyễn Văn Hùng (2018), Khó khăn, bất cập sau năm triển khai thực Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 20112020, Tạp chí Chính sách Y tế, Số 23 (2018), tr 65-76 ... - Mức độ hài lòng Tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di cư đến KCN 13 C ƣơn THỰC TRẠNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DI CƢ 3.1 T ực trạn tiếp cận t ôn tin, tƣ... hai: Yếu tố ảnh đến tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di 11 cư đến KCN địa bàn tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc? Thứ ba: Những khó khăn việc tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di cư KCN tượng xã... tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di cư làm việc KCN địa bàn tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc Từ đề xuất số giải pháp khắc phục khó khăn, nhằm tăng cư ng khả tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động trẻ di
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh bắc giang và vĩnh phúc tt , Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh bắc giang và vĩnh phúc tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay