bài 18 phó từ học kì 2

22 28 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:11

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 6C TRƯỜNG THCS NAM THANH GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HẠNH KIỂM TRA BÀI CŨ Ở học kì I học từ loại ? - Danh từ - Động từ - Tính từ - Chỉ từ - Lượng từ - Số từ KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu khả kết hợp của động từ, tính từ ? Đáp án - Động từ : Có thể kết hợp với các từ : đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng… để tạo thành cụm động từ - Tính từ : Có thể kết hợp với các từ : đã, sẽ, đang, cũng, vẫn… tạo thành cụm tính từ BÀI 18 : PHÓ TỪ I Phã tõ lµ g×? VÝ dơ: Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho từ nào ? Đọc đoạn văn sau: a Viên quan nhiều nơi, đến đâu quan câu đố oái oăm để hỏi người, nhiều công mà chưa thấy có người nào thật lỗi lạc (Theo Em bé thơng minh ) b Lúc tơi bách người rung rinh màu nâu bóng mỡ soi gương được và ưa nhìn Đầu tơi to và tảng, bướng ( Bài học đường đời -Tô Hoài) BÀI 18 : PHÓ T I Phó từ gì? Ví dụ: 2.Nhn xet oc oan sau: a Viên quan nhiều nơi, đến đâu quan đt đt câu đố oăm để hỏi ngời, mÊt nhiÒu Những từ bổ sung ý nghĩa thuộc t loai nao? TT đt công mà cha thấy có ngời thật lỗi lạc (Theo Em bé thông minh ) b Lúc bách ngời rung rinh màu đt TT nâu bóng mỡ soi gng đợc a nhìn Đầu TT t«i TT BÀI 18 : PHÓ TỪ I.Phó từ là gì ? Ví dụ : Nhận xét : - Những từ chuyên kèm với động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ là Phó từ - Vị trí : Phó từ có thể đứng trước hoặc đứng sau động từ, tính từ Bài tập bổ trợ Cho động từ “ bay “( chỉ hành động ) Động từ “ bay “ có thể kết hợp với phó từ để tạo thành cụm động từ ? Đặt câu với cụm từ vừa tạo được ? Trả lời : -Kết hợp với phó từ đứng trước : - đang…-> bay -Kết hợp với phó từ đứng sau : lên -> bay lên ->Cụm từ : bay lên BÀI 18 : PHÓ TỪ I Phó từ là gì ? 1.Ví dụ : Nhận xét : - Phó từ là từ chuyên kèm với động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ - Vị trí : Phó từ có thể đứng trước hoặc đứng sau động từ, tính từ 3.Ghi nhơ : SGK/ Trang 12 Ghi nhớ: Phó từ là từ chuyên kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ BÀI 18 : PHÓ TỪ I.Phó từ là gì ? II Các loại phó từ Ví dụ : THẢO LUẬN NHÓM Tìm phó từ bổ sung ý nghĩa cho ®éng tõ, tÝnh tõ cã màu xanh dưới ®©y a a Bởi Bởi tôi ăn ăn uống uống điều ®iỊu ®é ®é vµ vµ lµm lµm viƯc viƯc cã có chừng chừng mực mực nên nên tôi chóng chóng lớn lớn lắm (Tô Hoài) (Tôvái Hoài) b Em Em xin xin vái sáu sáu tay tay Anh Anh đừng đừng trêu trêu vào vào b anh phải phải sợ sợ (Tô Hoài) anh c ( ) () Không trông thấy tôi, nhng chị Cốc (Tô Hoài) trông thấy Dế Choắt loay hoay cửa hang (Tô Hoài) d Viên quan nhiều nơi, đến đâu quan câu đố oăm để ngời, nhiều công mà cha thấy có ngời thật lỗi lạc e Lúc bách ngời rung rinh màu nâu bóng mỡ soi gơng đợc a nhìn Đầu to tảng, b ớng in cac phó từ đã tìm phần I và II vào bảng phân loại sau và kể thêm phó từ mà em biết thuộc loại nói Phó từ đứng trươc ĐT, TT ChØ q.hÖ thêi gian ChØ mức độ Chỉ tiờp diễn tơng tự Chỉ phủ định Chỉ cầu khiến Chỉ kết hưíng Phó từ đứng sau ĐT, TT ,míi, s¾p, sÏ… đã,đang thật,rất , hơi, khá, lắ , quá, m ,đều,cứ, còn, cũng, không, chchẳng a, đừng , hãy, vào, ra, xong,rồi,lên ợc BI 18 : PHO TỪ I.Phó từ là gì ? II Các loại phó từ Ví dụ : Ghi nhơ : SGK/14 Phó từ gồm hai loại lớn: +Phó từ đứng trươc động từ và tính từ Những phó từ này thường bổ sung số ý nghĩa liên quan đến hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất nêu động từ hoặc tính từ như: -Quan hệ thời gian; - Mức độ; - Sự tiếp diễn tương tự; - Sự phủ định; - Sự cầu khiến + Phó từ đứng sau động từ, tính từ Những phó từ này thường bổ sung số ý nghĩa như: - Mức độ; - Khả năng; - Kết và hướng BÀI 18 : PHO T I Phó từ gì? II Các loại phó từ: Luyện tập: III Bài tập : Tìm phó từ câu sau cho biết phó từ bổ sung cho động ớc a) tính Thế xuângì? mong ớc đến Đầu tiªn, tõ tõ, tõ mïa ý nghÜa tõ vưên, vư ên, mïi hoa hång, hoa huÖ sùc nøc Trong không khí không khí ớc lạnh lẽo mà không ngửi thấy n nớc đầyđầy hơng h ơng thơm ánh sáng mặt trời Cây hồng bì cởi bỏ bỏ bì cởi hết áo già đen thủi Các cành lấm ơng màu xanh Những cành xoan khẳng khiu đ đ ơng trổ lại buông toả tàn hoa sang sáng, tim tím Ngoài kia, rặng râm bụt có nụ BI 18 : PHO T Bài tập : Tìm phó từ câu sau I Phó từ cho biết phó từ bổ sung cho động gì? II Các loại phó từ, tính từ ý nghĩa gì? từ: Luyện tập: a) Thế mùa xuân mongđtớc đến Đầu tiên, III từ vờn, mùi hoa hồng, hoa huệ sực nức Trong không khí đt không ngửi thấy nớc lạnh lẽođt mà đầy tt hơng thơm ánh sáng mặt trời Cây hồng đt bì cởi bỏ đt hết áo già đen thủi Các cành đt lấm màu xanh Những cành xoan khẳng khiu đ đt ơng trổ đt lại buông toả tàn hoa sang s¸ng, tim tÝm BÀI 18 : PHÓ TỪ I Phó từ gì? II Các loại phó từ III LuyÖn tËp: ý nghÜa ChØ quan hÖ thêi gian Chỉ tiếp diễn tơng tự Chỉ phủ định Chỉ kết hớng Phó từ đứng trc Phó từ đứng sau đã, ng, còn, đều, lại, kh«ng BÀI 18 : PHÓ TỪ I Phã tõ gì? II Các loại phó từ III Luyện tập: Bài tập Thuật lại việc Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến chết thảm th ng Dế Choắt đoạn văn ngắn từ ba đến năm câu Chỉ phó từ c dùng đoạn văn cho biết em dùng phó từ để làm gì? BI 18 : PHO T I Phó từ gì? II Các loại phó từ III Lun tËp: Tìm phó từ xác định chúng tḥc loi t no? Bài tập Một hôm, thấy chị Cốc kiếm mồi, Dế Mèn cất giọng đọc câu thơ cạnh khóe chui vào hang Chị Cốc bực, tìm kẻ dám trêu Không trông thấy Dế Mèn, nhng chị Cốc trông thấy Dế Choắt loay hoay trc cửa hang Chị Cốc trút tức giận lên - ang : Pho t chi quan hờ thi gian đầu Dế Choắt - vao : Phó từ chỉ hướng - rất : Phó từ chỉ mức độ - Không : Phó từ chỉ sự phủ định - lên : Phó từ chỉ hướng  p h đ ® t Ý n h t n h t õ D a Đ C é Þ n n h õ    g t õ ã   p h Ó t Ừ Những từTìm Trong intừ đậm ::thật, từ rất, câu lắm:sau danh thường thuộc từ,bở đợng loại phó từ,ýýtính từ nghĩa từ,cho ? phó từsẽ, cóloại câu sau : sung 4.Phó Những từ đã, thường bổ sung nghĩa cho từ phó ?có không Bạn kết chưa hợpthuộc với từbài loại ? Nó bàiấytập Ngữ văn từloại loạithì ? từlàm BÀI 18 : PHÓ TỪ * Học thuộc ghi chép, nghe giảng lớp; ghi nhớ SGK ? * Đọc và chuẩn bị bài: “So sánh”: + Tìm hiểu so sánh là + Câu tạo phép so sánh + Xem các bài tập phần luyện tập ...KIỂM TRA BÀI CŨ Ở học kì I học từ loại ? - Danh từ - Động từ - Tính từ - Chỉ từ - Lượng từ - Số từ KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu khả kết hợp của động từ, tính từ ? Đáp án - Động từ : Có thể... Ngoài kia, rặng râm bụt có nụ BI 18 : PHO T Bài tập : Tìm phó từ câu sau I Phó từ cho biết phó từ bổ sung cho động gì? II Các loại phó từ, tính từ ý nghĩa gì? từ: Luyện tập: a) Thế mùa xuân mongđtớc... như: - Mức độ; - Khả năng; - Kết và hướng BÀI 18 : PHO T I Phó từ gì? II Các loại phó từ: Luyện tập: III Bài tập : Tìm phó từ câu sau cho biết phó từ bổ sung cho động ớc a) tính Thế xuângì?
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 18 phó từ học kì 2, bài 18 phó từ học kì 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay