Ảnh hưởng của đô thị hóa đến việc làm của nông dân tỉnh vĩnh phúc

224 12 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGƠ THỊ CẨM LINH ẢNH HƢỞNG CỦA ĐƠ THỊ HĨA ĐẾN VIỆC LÀM CỦA NÔNG DÂN TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGÔ THỊ CẨM LINH ẢNH HƢỞNG CỦA ĐƠ THỊ HĨA ĐẾN VIỆC LÀM CỦA NÔNG DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp Mã số: 62 62 01 15 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Chí Thiện PGS.TS Đỗ Anh Tài THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực hiện, số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị Mọi nguồn số liệu thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Ngơ Thị Cẩm Linh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án này, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, cấp lãnh đạo cá nhân Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Ban đào tạo Sau Đại học, Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, Thầy Cô giáo khoa Kinh tế thuộc trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Trần Chí Thiện; PGS.TS Đỗ Anh Tài - Người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Lao động Thương binh Xã hội Vĩnh Phúc, Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Uỷ ban nhân dân huyện Bình Xuyên hộ nông dân, cán bộ, công nhân doanh nghiệp tiến hành trực tiếp điều tra Tôi xin chân thành cảm ơn Tập thể cán bộ, giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc - nơi công tác tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ tơi hồn thành luận án! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Ngơ Thị Cẩm Linh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận án Tính đóng góp đề tài Kết cấu luận án Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƠ THỊ HĨA ĐẾN VIỆC LÀM CỦA NƠNG DÂN 1.1 Một số vấn đề lý luận đô thị, đô thị hóa 1.1.1 Khái niệm thị, thị hóa 1.1.2 Đơ thị hóa vấn đề việc làm nông dân 12 1.2 Lý luận việc làm 18 1.2.1 Một số khái niệm 18 1.2.2 Tạo việc làm 22 1.2.3 Một số mơ hình lý thuyết tạo việc làm 30 1.3 Ảnh hưởng thị hố đến việc làm nơng dân 31 1.3.1 Những ảnh hưởng tích cực 31 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.2 Những ảnh hưởng tiêu cực 34 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc làm nơng dân q trình thị hoá 35 1.4.1 Những nhân tố thuộc người lao động 35 1.4.2 Những nhân tố thuộc người sử dụng lao động 38 1.4.3 Những nhân tố thuộc Nhà nước 40 1.5 Kinh nghiệm giải việc làm q trình thị hóa 50 1.5.1 Trên giới 50 1.5.2 Ở Việt Nam 52 1.5.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Vĩnh Phúc 54 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 58 2.1 Phương pháp tiếp cận khung phân tích 58 2.1.1 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu ảnh hưởng thị hóa đến việc làm nơng dân 58 2.1.2 Khung phân tích ảnh hưởng của thị hóa đến việc làm nơng dân tỉnh Vĩnh Phúc 60 2.1.3 Câu hỏi nghiên cứu 62 2.2 Phương pháp nghiên cứu 62 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 62 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 63 2.2.3 Phương pháp tổng hợp 67 2.2.4 Phương pháp phân tích thống kê 67 2.2.5 Phương pháp SWOT 70 2.2.6 Phương pháp đánh giá mức độ đô thị hố theo phương pháp đa tiêu chí 72 2.2.7 Phương pháp dự báo cung - cầu lao động 76 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 77 2.3.1 Hệ thống tiêu đánh giá thị hố 77 2.3.2 Hệ thống tiêu đánh giá việc làm 78 2.3.3 Hệ thống tiêu đánh giá ảnh hưởng thị hố đến việc làm 78 Chương THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƠ THỊ HĨA ĐẾN VIỆC LÀM CỦA NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC .79 3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 79 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 79 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 81 (trường hợp huyện Bình Xuyên) 86 3.2.1 Phân tích thị hóa theo phương pháp đa tiêu chí 86 3.2.2 Phân tích thị hố theo tiêu chí diện tích đất phi nơng nghiệp lao động thị (phương pháp tiêu chí) 91 3.3 Thực trạng việc làm nông dân huyện Bình Xun ảnh hưởng thị hoá 92 3.3.1 Ảnh hưởng q trình thị hố đến việc làm nơng dân huyện Bình Xuyên 92 3.3.2 Nơng dân huyện Bình Xun tiếp cận hội việc làm q trình thị hóa 99 3.3.3 Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc làm 118 3.3.4 Kết phân tích SWOT 119 3.3.5 Những mặt đạt được, hạn chế, bất cập, nguyên nhân vấn đề đặt tiếp cận hội việc làm nông dân huyện Bình Xuyên 124 Chương QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NƠNG DÂN TRONG Q TRÌNH ĐƠ THỊ HĨA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 127 4.1 Bối cảnh quốc tế nước 127 4.1.1 Bối cảnh quốc tế 127 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.1.2 Bối cảnh nước 128 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.2 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu giải việc làm q trình thị hoá 128 4.2.1 Quan điểm 128 4.2.2 Phương hướng 131 4.2.3 Mục tiêu 132 4.3 Dự báo cung cầu lao động 133 4.3.1 Dự báo cung lao động 133 4.3.2 Dự báo cầu lao động 133 4.3.3 Cân đối cung cầu lao động 133 4.4 Những giải pháp nhằm tạo điều kiện cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp cận hội việc làm q trình thị hố 135 4.4.1 Nhóm giải pháp chất lượng cung lao động 135 4.4.2 Nhóm giải pháp cầu lao động 142 4.4.3 Nhóm giải pháp chế sách hỗ trợ Nhà nước 150 KẾT LUẬN 156 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 158 TÀI LIỆU THAM KHẢO 159 PHỤ LỤC 166 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 166 PHỤ LỤC Phụ lục Kết ước lượng hồi quy hàm sản xuất Cobb - Douglas Excel Intercept Lnx1 Lnx2 Lnx3 3.908439 0.719999 0.198386 0.08648 158 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.713227 R Square 0.508693 Adjusted R Square 0.497527 Standard Error 0.266523 Observations 136 ANOVA df Regression Residual 132 Total 135 SS 9.708338 9.376521 19.08486 0.125141 0.104406 0.041499 0.038941 MS F Significance F 3.236113 45.55708 2.82E - 20 0.071034 31.23239 6.89619 4.780441 2.220789 Số hóa Trung tâm Học liệu 7.95E - 63 2E - 10 4.6E - 06 0.02807 3.660898 1.825329 0.116296 0.009451 Upper 95 % 4.155979 3.293656 0.280475 0.163509 Lower 95.0 % 3.660898 1.825329 0.116296 0.009451 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Upper 95.0 % 4.155979 3.293656 0.280475 0.163509 167 Phụ lục Kết điều tra làng nghề huyện Bình Xuyên Chỉ tiêu Số liệu điều tra Tỷ lệ (%) Số hộ điều tra (hộ) 70 100 - Số hộ làm nghề mộc 23 32,9 - Số hộ làm nghề khí 7,1 - Số hộ làm nghề khác 2,9 - Số hộ không làm nghề 40 57,1 Số lao động độ tuổi lao động (người) 197 Số lao động có việc làm (người) 286 100 - Đang làm việc làng nghề 271 94,8 Trong đó: Lao động độ tuổi lao động 195 72 Lao động độ tuổi lao động 76 28 - Đang làm việc làng nghề 15 5,2 - Đang chờ việc 2,0 Số hộ điều tra (hộ) 70 100 - Số hộ làm nghề mộc 27 38,6 - Số hộ làm nghề khí 11 15,7 - Số hộ làm nghề khác 2,9 - Số hộ không làm nghề 30 42,9 Số lao động độ tuổi lao động (người) 214 Số lao động có việc làm (người) 316 100 - Đang làm việc làng nghề 295 93,4 Trong đó: Lao động độ tuổi lao động 212 72 Lao động độ tuổi lao động 83 28 - Đang làm việc làng nghề 21 6,6 - Đang chờ việc 4,2 LÀNG NGHỀ HỢP LỄ LÀNG NGHỀ YÊN LAN LÀNG NGHỀ XUÂN LÃNG Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 168 Số hộ điều tra (hộ) 70 100 - Số hộ làm nghề mộc 32 45,7 - Số hộ làm nghề khí 2,86 - Số hộ làm nghề khác 1,42 - Số hộ không làm nghề 35 50 Số lao động độ tuổi lao động (người) 231 Số lao động có việc làm (người) 285 100 - Đang làm việc làng nghề 269 94,4 Trong đó: Lao động độ tuổi lao động 198 73,6 Lao động độ tuổi lao động 71 26,4 - Đang làm việc làng nghề 16 5,6 - Đang chờ việc 3,5 Số hộ điều tra (hộ) 70 100 - Số hộ làm nghề mộc 10 14,3 - Số hộ làm nghề khí 2,9 - Số hộ làm nghề khác 11 15,7 - Số hộ không làm nghề 47 67,1 Số lao động độ tuổi lao động (người) 201 Số lao động có việc làm (người) 279 100 - Đang làm việc làng nghề 267 95,7 Trong đó: Lao động độ tuổi lao động 198 74,0 Lao động độ tuổi lao động 69 26,0 - Đang làm việc làng nghề 12 4,3 - Đang chờ việc 13 6,5 LÀNG NGHỀ HƯƠNG CANH Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 169 PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP (Đối với doanh nghiệp thành lập từ 2005 - 2010) I THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: Địa trụ sở: Thông tin liên hệ người điền phiếu: Họ tên: …………………… Nam/ nữ: ……………… Năm sinh: Dân tộc: ……………………… Quốc tịch: Vị trí cơng tác: Điện thoại: …………………… Email: Trình độ thân: Năm thành lập doanh nghiệp: Năm doanh nghiệp vào hoạt động: Số lượng nhân viên năm hoạt động: Dưới 30 người Từ 30 - 100 người Từ 100 - 300 người Trên 300 người Số lượng nhân viên đến nay: Dưới 30 người Từ 30 - 100 người Từ 100 - 300 người Trên 300 người Vốn điều lệ (VND): Dưới tỷ Từ - tỷ Từ - 10 tỷ Từ 10 - 50 tỷ Từ 50 - 200 tỷ Trên 200 tỷ Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty TNHH Số hóa Trung tâm Học liệu Công ty Cổ phần http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 170 Doanh nghiệp tư nhân Cơng ty hợp danh Loại hình khác 10 Ngành sản xuất kinh doanh chính:(có thể chọn nhiều mục) Cơ khí, xây dựng Cơng nghiệp nhẹ hàng tiêu dùng Nông lâm thuỷ sản Thủ công mỹ nghệ Thiết bị điện tử viễn thông Thương mại, dịch vụ Khác (nêu cụ thể) … .…………………………………………… 11 Lý lựa chọn địa điểm phát triển doanh nghiệp huyện Bình Xun tỉnhVĩnh Phúc: Chi phí thấp Vị trí địa lý thuận lợi Thị trường lao động dồi Tiếp cận đất đai thuận lợi Ưu đãi Tỉnh hấp dẫn Lý khác 12 Mức lương trung bình lao động qua năm: 2005: 2008: 2006: 2009: 2007: 2010: II CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP 13 Doanh nghiệp có gặp khó khăn xin loại giấy phép: Rất khó khăn Khó khăn Có chút khó khăn Khơng gặp khó khăn 14 Đại diện quyền cấp (UBNN, Sở, Ngành ) có thường xuyên gặp doanh nghiệp để thảo luận thay đổi sách, chế độ : Khơng Hiếm Thỉnh thoảng Thường xuyên Luôn 15 Hãy đánh giá mức độ tiếp cận thông tin, tài liệu tỉnh doanh nghiệp: Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 171 Rất dễ Tương đối dễ Có thể Có thể khó Khơng thể 16 Đánh giá chung quyền địa phương cấp sau : năm hoạt động (thang điểm - 10 ; 10 : hài lòng, : khơng hài lòng) : điểm III ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG 17 Doanh nghiệp có gặp khó khăn công tác tuyển dụng lao động không ? Có Khơng 18 Nếu khó khăn ngun nhân đâu : Không đáp ứng chuyên môn Mức lương thấp Điều kiện ăn, lao động vất vả, khó khăn Ý kiến khác 19 Hãy đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh thực : Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng 20 Hãy đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo nghề cho người lao động quan tỉnh thực : Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng 21 Hãy đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng môi giới lao động quan tỉnh thực hiện: Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng 22 Đánh giá ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật người lao động: Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng 23 Doanh nghiệp ưu tiên tuyển chọn lao động : Nam Nữ Từ 15 - 25 tuổi Từ 26 - 35 tuổi Từ 36 - 45 tuổi Trên 46 tuổi Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2011 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 172 Người điều tra Đại diện doanh nghiệp điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN BÌNH XUYÊN Họ tên người vấn: Địa chỉ: Dân tộc: Ngành sản xuất hộ: (Đánh X vào thích hợp)  Nơng nghiệp  Công nghiệp  Dịch vụ  Khác  NN - CN  NN - DV  CN DV Số nhân hộ: (Những người thực tế thường trú hộ): Tình trạng đất đai: (Tính thời điểm 2010) - Tổng diện tích đất: (ha) Trong đó: Đất nơng nghiệp: (ha) - Ðất thổ cư: (ha) Tình trạng đất nay:  Do ơng cha để lại  Mua lại  Được cấp tái định cư  Khác Tổng diện tích nhà ở: Tình trạng nhà nay:  Xây cấp  Xây tầng trở lên  Khác 10 Số nhân độ tuổi lao động: ……………… (Nam từ 15 đến 60 tuổi, nữ từ 15 đến 55 tuổi) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 173 11 Tình hình việc làm hộ gia đình: Chỉ tiêu Trình độ chun mơn cao Việc làm chiếm 1=Chưa qua đào tạo thời gian nhiều Giới tính 2= Sơ cấp nghề thời (Nam=1 3= TC nghề, TC chuyên nghiệp gian qua 4= CĐ nghề 1=N - L - TS 5= CĐ 2=CN 6= ĐH trở lên 3=DV Nữ=2) Việc làm chiếm thời Thu nhập lớn gian thứ hai đạt qua thời gian qua giai đoạn 1=N - L - TS 1=N - L - TS 2=CN 2=CN 3=DV 3=DV Tên: 165 Từ năm 2000 - 2002 Từ năm 2003 - 2005 Từ năm 2006 - 2008 Từ năm 2008 - Tên: Từ năm 2000 - 2002 Từ năm 2003 - 2005 Từ năm 2006 - 2008 Từ năm 2008 - Tên: Từ năm 2000 - 2002 Từ năm 2003 - 2005 Từ năm 2006 - 2008 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 174 Trình độ chun mơn cao Chỉ tiêu 1=Chưa qua đào tạo ệc làm chiếm Vi thời gian nhiều Giới tính 2= Sơ cấp nghề thời (Nam=1 3= TC nghề, TC chuyên nghiệp gian qua 4= CĐ nghề 1=N - L - TS 5= CĐ 2=CN 6= ĐH trở lên 3=DV Nữ=2) Việc làm chiếm thời Thu nhập lớn gian thứ hai đạt qua thời gian qua giai đoạn 1=N - L - TS 1=N - L - TS 2=CN 2=CN 3=DV 3=DV Từ năm 2008 - Tên: Từ năm 2003 - 2005 Từ năm 2006 - 2008 Từ năm 2008 - Tên: Từ năm 2000 - 2002 Từ năm 2003 - 2005 Từ năm 2006 - 2008 Từ năm 2008 - Tên: Từ năm 2000 - 2002 Từ năm 2003 - 2005 Từ năm 2006 - 2008 166 Từ năm 2000 - 2002 175 Chỉ tiêu Trình độ chun mơn cao Việc làm chiếm 1=Chưa qua đào tạo thời gian nhiều Giới tính 2= Sơ cấp nghề thời (Nam=1 3= TC nghề, TC chuyên nghiệp gian qua 4= CĐ nghề 1=N - L - TS 5= CĐ 2=CN 6= ĐH trở lên 3=DV Nữ=2) Việc làm chiếm thời Thu nhập lớn gian thứ hai đạt qua thời gian qua giai đoạn 1=N - L - TS 1=N - L - TS 2=CN 2=CN 3=DV 3=DV Từ năm 2008 - Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 176 12 Gia đình ơng (bà) có bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho phát triển công nghiệp khơng?  Có  Khơng 11 Diện tích đất bị thu hồicho mục đích phát triển cơng nghiệp: Đất nông nghiệp: Đất ở: 12 Số tiền đền bù gia đình ông bà là:  Dưới 100.000.000 đ  Từ 100.000.000 - 200.000.000 đ  Từ 200.000.000 - 400.000.000 đ  Từ 400.000.000 - 600.000.000 đ  Từ 600.000.000 - 800.000.000 đ  Từ 800.000.000 - 900.000.000 đ  Từ 900.000.000 - 1.000.000.000 đ Trên 1.000.000.000 đ 13 Tiền đền bù sử dụng vào:  Xây nhà  Mua phương tiện giao thông  Phục vụ sản xuất nông nghiệp  Mua thiết bị, đồ dùng gia đình  Kinh doanh thương mại  Trả nợ  Mục đích khác 14 Tình hình cấp nước: Nguồn nước cấp:  Nước giếng  Nước máy Lượng nước:  Đủ  Thiếu Chất lượng nước:  Sạch  Nhiễm phèn  Có vị lạ  Đục 15 Tình hình điện:  Ổn định  Khơng ổn định  Khơng có điện 16 Tình hình giáo dục:  Đủ trường học  Thiếu trường học  Trường học xa  Trường học gần 17 Tình hình y tế:  Tiện nghi  Thiếu tiện nghi  Bất tiện 18 Tình hình ngập úng vào mùa mưa:  Thường xuyên ngập úng, ngập úng nhiều nơi  Thỉnh thoảng ngập úng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 177  Thoát nước tốt, không bị ngập úng 19 Đánh giá chung tác động khu công nghiệp đến người dân:  Tác động tích cực  Tác động tiêu cực  Khơng tác động đáng kể 20 Cá nhân ơng/bà có đồng ý với phương án mở rộng diện tích Khu cơng nghiệp địa bàn Huyện?  Có  Khơng  Không ý kiến 21 Ý kiến khác: Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2011 Người điều tra Số hóa Trung tâm Học liệu Người điều tra http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 178 PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM LAO ĐỘNG (Áp dụng điều tra từ 15 tuổi trở lên) I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên người vấn: Năm sinh: Giới tính: Địa chỉ: II THƠNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM Tính thời gian tháng kể từ thời điểm trả lời phiếu trước, tình hình việc làm anh/chị nào? Đang có việc làm (nếu chọn phương án bỏ qua câu số 6, 7) Chưa có việc làm (nếu chọn phương án trả lời câu số 6, 7) Lý anh/chị chưa làm? Chưa có nhu cầu (nếu chọn phương án bỏ qua câu 7) Đang học tiếp (nếu chọn phương án bỏ qua câu 7) Đã xin việc làm chưa (Trả lời tiếp câu 7) Những lý anh/chị chưa xin việc làm? Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Thiếu mối liên hệ với nhà tuyển dụng Thiếu kỹ chuyên môn nghiệp vụ Trình độ Ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu Thiếu kinh nghiệm làm việc Trình độ Tin học chưa đáp ứng yêu cầu Thiếu thông tin tuyển dụng Lý khác (ghi rõ): Trình độ chuyên môn thời điểm vào làm việc: Chưa qua đào tạo Cao đẳng nghề Sơ cấp nghề Cao đẳng TC nghề, TCCN Đại học trở lên Anh/chị tìm việc làm thông qua đường nào? Nhà trường giới thiệu Hội chợ việc làm Bạn bè, người quen giới thiệu Thông qua quảng cáo Người gia đình giới thiệu Tự tạo việc làm Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 179 Trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu Khác(ghi rõ): 10 Tên quan anh/chị làm việc: …………………………………………… 11 Địa quan: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 12 Cơ quan anh/chị thuộc loại hình tổ chức nào? Nhà nước Liên doanh Tổ chức phi phủ Cổ phần Tư nhân Trách nhiệm hữu hạn 100 % vốn nước ngồi Loại hình khác (ghi rõ): …………………………………… 13 Chức vụ anh/chị: Quản lý Nhân viên Công nhân 14 Thời gian anh/chị làm việc tuần là: Ít 40 Từ 40 trở lên 15 Mức thu nhập bình qn/tháng tính theo VNĐ: Dưới triệu Từ - triệu Từ - triệu Trên triệu 16 Cơng việc anh/chị đảm nhận có phù hợp với lực thân không? (nếu chọn phương án không phù hợp trả lời câu 17, chọn phương án phù hợp phù hợp bỏ qua câu số 17) Không phù hợp Phù hợp Rất phù hợp 17 Nếu không phù hợp anh/chị lại chấp nhận làm cơng việc này? Khơng tìm việc khả Làm tạm thời lúc tìm việc phù hợp Thích cơng việc Khác (ghi rõ): Mức lương hấp dẫn 18 Từ vào làm việc, quan yêu cầu anh/chị học khóa học đây? Có Khơng Nâng cao kiến thức chun mơn Nâng cao kỹ nghiệp vụ Nâng cao kỹ Tin học Phát triển kỹ ngoại ngữ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 180 Nâng cao kỹ mềm (lập kế hoạch, quản lý, giao tiếp ) Khác: 19 Anh/chị chuyển đổi công việc lần? Chưa chuyển đổi (nếu chọn phương án bỏ qua câu 20, trả lời tiếp từ câu 21) lần lần Từ lần trở lên 20 Những lý anh/chị chuyển đổi công việc khác: Công việc không phù hợp ngành đào tạo Áp lực công việc lớn Thu nhập hàng tháng thấp Môi trường làm việc không phù hợp Năng lực không đáp ứng yêu cầu công việc Lý gia đình Khơng phát huy lực cơng việc Khác (ghi rõ): Không có hội thăng tiến cơng việc 21 Anh/chị có ý định xin chuyển cơng việc khác khơng? Có Khơng (nếu chọn phương án khơng bỏ qua câu 22, trả lời tiếp câu 23) 22 Nếu có, lý anh/chị chuyển đổi công việc khác: Công việc không phù hợp ngành đào tạo Thu nhập thấp Năng lực không đáp ứng yêu cầu Không phát huy lực Khơng nhìn thấy hội thăng tiến Áp lực công việc lớn Môi trường làm việc không phù hợp Địa điểm làm việc không phù hợp Khác (ghi rõ): 23 Theo anh/chị nguyên nhân dẫn đến người lao động khó xin việc (xếp theo tứ tự ưu tiên từ đến 4): Mức thu nhập thấp Hồ sơ xin việc nhiều Tính kỷ luật người lao động không cao Năng lực chuyên môn hạn chế Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2011 Người điều tra Người điều tra ... HỌC VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƠ THỊ HĨA ĐẾN VIỆC LÀM CỦA NÔNG DÂN 1.1 Một số vấn đề lý luận đô thị, thị hóa 1.1.1 Khái niệm thị, thị hóa 1.1.2 Đô thị hóa vấn đề việc làm nơng dân ... Phương pháp tiếp cận nghiên cứu ảnh hưởng thị hóa đến việc làm nông dân 58 2.1.2 Khung phân tích ảnh hưởng của thị hóa đến việc làm nơng dân tỉnh Vĩnh Phúc 60 2.1.3 Câu hỏi nghiên... giá việc làm 78 2.3.3 Hệ thống tiêu đánh giá ảnh hưởng thị hố đến việc làm 78 Chương THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƠ THỊ HĨA ĐẾN VIỆC LÀM CỦA NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của đô thị hóa đến việc làm của nông dân tỉnh vĩnh phúc , Ảnh hưởng của đô thị hóa đến việc làm của nông dân tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay