Bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho giảng viên cố vấn học tập ở trường đại học y dược thái nguyên

143 11 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:02

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÔ THỊ THANH LOAN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN HỌC TẬP CHO GIẢNG VIÊN - CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÔ THỊ THANH LOAN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN HỌC TẬP CHO GIẢNG VIÊN - CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ TÍNH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Ngơ Thị Thanh Loan Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn: Ban giám hiệu, phòng ban chức năng, Bộ phận phụ trách Sau đại học thuộc Phòng đào tạo, Khoa Tâm lý - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Ban giám hiệu phòng ban chức năng, giảng viên bạn sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Với lòng biết ơn chân thành, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: PGS.TS Nguyễn Thị Tính - Người tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ em hồn thành luận văn Các thầy giáo khoa Tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên dạy bảo cho em q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Và cuối lời cảm ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp bạn học viên lớp Quản lý Giáo dục K20 ln động viên, khích lệ tơi thời gian vừa qua Xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Học viên Ngô Thị Thanh Loan Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH .vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc nội dung luận văn Chương 1: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN HỌC TẬP CHO GIẢNG VIÊN - CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm công cụ 13 1.2.1 Tư vấn 13 1.2.2 Tư vấn học tập 17 1.2.3 Cố vấn học tập 18 1.2.4 Giảng viên - Cố vấn học tập (GV-CVHT) 20 1.2.5 Bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho giảng viên - cố vấn học tập 22 1.3 Những vấn đề bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ GV-CVHT 24 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ GV - CVHT trường Đại học 24 1.3.2 Mục tiêu bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho GV - CVHT 27 1.3.3 Nội dung bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho GV-CVHT 27 1.3.4 Các phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho GVCVHT 28 1.4 Hiệu trưởng Trường Đại học với hoạt động bồi dưỡng nâng cao lực tư vấn cho GV- CVHT 30 1.4.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng 30 1.4.2 Tổ chức thực 31 1.4.3 Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng 32 1.4.4 Kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡng 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 Chương 2: THỰC TRẠNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN HỌC TẬP CHO GIẢNG VIÊN - CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 36 2.1 Tổ chức khảo sát 36 2.1.1 Khái quát trường Đại học Y Dược Thái Nguyên [3] 36 2.1.2 Tổ chức khảo sát 38 2.2 Thực trạng lực tư vấn học tập GV-CVTH Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 39 2.2.1 Thực trạng nhận thức GV-CVHT Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 39 2.2.2 Thực trạng hình thức tư vấn GV - CVHT sử dụng 48 2.3 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho GV CVHT Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 51 2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho giảng viên - CVHT Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 51 2.3.2 Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng 52 2.3.3 Chỉ đạo thực kế hoạch bồi dưỡng 55 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.3.4 Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng 57 2.4 Đánh giá chung thực trạng CVHT thực trạng bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho giảng viên - cố vấn học tập trường đại học Y Dược Thái Nguyên 61 2.4.1.Những kết đạt 61 2.4.2 Nguyên nhân dẫn tới tồn thực trạng 63 Kết luận chương 64 Chương 3: BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN HỌC TẬP CHO GIẢNG VIÊN - CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN 65 3.1 Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho Giảng viên - cố vấn học tập 65 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích trình bồi dưỡng nâng cao lực tư vấn học tập cho GV - CVHT 65 3.1.2 Phù hợp với thực tế đào tạo theo học chế tín trường đại học 65 3.2.3 Đảm bảo tính hệ thống 66 3.2.4 Đảm bảo tính tồn diện 66 3.2.5 Đảm bảo tính hiệu 67 3.2.6 Nguyên tắc chuyển từ bồi dưỡng sang tự bồi dưỡng 67 3.2 Các biện pháp 68 3.2.1 Đề xuất mơ hình quản lý hoạt động tư vấn học tập 68 3.2.2 Xây dựng thường xuyên hoàn thiện văn quy định chức năng, nhiệm vụ Cố vấn học tập nhấn mạnh vai trò tư vấn học tập giảng viên 71 3.2.3 Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho giảng viên - cố vấn học tập 74 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ 3.2.4 Xây dựng công cụ hỗ trợ, tài liệu cẩm nang hoạt động tư vấn học tập, tổ chức tập huấn sử dụng công cụ nhằm giúp giảng viên hoàn thiện lực tư vấn học tập cho SV 76 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 3.2.5 Xây dựng tiêu chí đánh giá cơng tác CVHT theo kết đầu nhằm giúp giảng viên - cố vấn học tập tự hoàn thiện lực tư vấn 79 3.2.6 Tổ chức nguồn lực để bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho giảng viên - cố vấn học tập trường đại học Y Dược Thái Nguyên 81 3.2.7 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 83 3.3 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 84 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 84 3.3.2 Phạm vi nội dung khảo nghiệm 84 3.3.3 Phương pháp khảo nghiệm 84 3.3.4 Kết khảo nghiệm 84 Kết luận chương 86 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 87 Kết luận 87 Khuyến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ STT Mã HP Tên học phần Số TC 26 27 NFS221 DD An toàn thực phẩm PHA231 Dược lý 28 APA231 Giải phẫu bệnh 29 30 STR231 PPI241 31 EOH231 32 PSE221 Huấn luyện kỹ Sinh lý bệnh - Miễn dịch Sức khỏe môi trường SKNN Tâm lý y đức Đường lối cách mạng ĐCSVN Gây mê hồi sức Ngoại sở lý thuyết Ngoại sở thực hành Nội sở lý thuyết Nội sở thực hành TC QLYT - CTYTQG Dân số Truyền thông GD nâng cao SK 33 34 35 36 37 38 ANE521 SUR321 SUR322 IME321 IME322 39 HMP321 40 COM221 ĐKH/Điểm TKHP Học phần tiên ĐKH/Điểm Học STT Mã HP Tên học phần Số TC kỳ TKHP 66 TME321 Y học cổ truyền 67 HEI521 Kinh tế y tế - Bảo hiểm y tế Học phần tiên Học kỳ 10 11 ANA231;HIS 231 68 SUR325 Ngoại bệnh lý lý thuyết 2 SUR333;SUR344 11 PHI222 5 69 70 SUR336 Ngoại bệnh lý thực hành PED323 Nhi khoa lý thuyết SUR333;SUR344 PED331;PED342 11 11 71 PED334 Nhi khoa thực hành PED331;PED342 11 72 IME335 Nội bệnh lý lý thuyết IME333;IME344 11 MLP132 73 IME346 Nội bệnh lý thực hành IME333;IME344 11 2 2 STR231 STR231 STR231 STR231 6 6 74 75 76 77 FME321 OGY323 OGY334 COP422 2 OGY331;OGY342 OGY331;OGY342 Tất HP 11 11 11 12 6 Pháp y Sản khoa lý thuyết Sản khoa thực hành TT cộng đồng Ghi chú: Nếu đăng ký học chưa có kết đánh dấu vào học phần tương đương với ký Ví dụ: Lần học Học kỳ I năm học 2013 - 2014 ghi: 131 Lần học Học kỳ II năm học 2013 - 2014 ghi: 232 Lần học Học kỳ II năm học 2014 - 2015 ghi: 142 Lần học Học kỳ hè năm học 2013 - 2014 ghi: 13H Lần học Học kỳ hè năm học 2014 - 2015 ghi: 24H Nếu học phần có điểm TK nhập điểm vào học phần đó, thơng tin đăng ký kỳ học xóa Sau có kết học tập phòng Đào tạo, SV tự ghi điểm TBCHK, Số TCLT (Tăng dần theo kỳ); TBCTL vào bảng theo dõi gửi lại cho CVHT PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC TƯ VẤN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN Nhằm góp phần đảm bảo chất lượng hoạt động CVHT hỗ trợ công tác tư vấn cho CVHT Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, đề nghị CVHT, với tinh thần trung thực xây dựng, cho biết ý kiến hoạt động CVHT mà thực Nhà trường chân thành cảm ơn hoan nghênh ý kiến; đồng thời cam kết bảo mật thông tin người tham gia trả lời Việc khảo sát tìm vấn đề CVHT gặp vướng mắc để tìm biện pháp hỗ trợ tư vấn cho SV CVHT, hướng đến cải tiến, điều chỉnh cho tốt Thông tin chung: Năm sinh: Học hàm, học vị: Chuyên ngành: ……… CVHT ngành/khóa: Số năm tham gia công tác CVHT:…… Ngày khảo sát: Học kỳ: Chức năng, nhiệm vụ CVHT CVHT cần phải tư vấn cho sinh viên nội dung đây? (Nếu đồng ý đề nghị đánh dấu vào ô tương ứng, không đống ý để trống) STT Tư vấn lĩnh vực học tập Đồng ý Thảo luận hướng dẫn cho SV tìm hiểu chương trình học tập cách lựa chọn môn học Hướng dẫn cho SV đăng ký môn học cho học kỳ Theo dõi việc đăng ký học tập SV cho phù hợp với quy định Trường Tư vấn việc đăng kí mơn học SV phát thấy có môn học chưa hợp lý Thảo luận hướng dẫn SV cách chọn học phần vạch kế hoạch học tập cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo Trường Hướng dẫn SV phương pháp học tập, nghiên cứu thường xuyên theo dõi kết học tập SV Nhắc nhở SV thấy kết học tập họ giảm sút Hướng dẫn giúp đỡ SV giải khó khăn vướng mắc học tập Giải thích cho SV cách tính điểm chung bình chung Hướng dẫn cho SV học tập, nghiêm cứu nâng cao trình độ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ STT Tư vấn lĩnh vực khác Đồng ý Hướng dẫn SV thực quy định sinh hoạt Trường tập thể xung quanh Bàn bạc góp ý vấn đề cá nhân như: vệ sinh, sức khỏe, tinh thần, thể lực,… Bàn bạc góp ý vấn đề xã hội rèn luyện thân, kết bạn,… Trao đổi, góp ý việc phát triển nhân cách, hành vi đạo đức Trao đổi, góp ý kiến vấn đề nghề nghiệp như: Đặc tính nghề nghiệp, tình trạng môi trường làm việc, địa điểm công tác sau này,… STT Hướng dẫn sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa Các nhiệm vụ khác Xem xét yêu cầu SV để giải theo quy định Phối hợp với giảng viên, đơn vị cơng tác có liên quan, phòng Đào tạo, phòng CTHSSV, phòng Y tế để giúp đỡ tạo điều kiện cho SV học tập tốt Quy định thời gian tiếp SV để học thường xuyên đến nhận ý kiến tư vấn Thu thập tư liệu SV mà phụ trách để lập hồ sơ họ, như: họ tên SV, bố mẹ SV, địa bố mẹ SV, nơi thường trú, cư trú bố mẹ SV, nơi ngoại trú nội trú SV, số điện thoại liên hệ Xây dựng mối quan hệ thân thiết hiểu biết lẫn sinh viên, giảng viên, tập thể nhà trường Viết giấy giới thiệu cho SV họ có yêu cầu gặp người khác để nhận tư vấn Phản ánh lại cho phòng chức khác (phòng Đào tạo, phòng CTHSSV) tình hình SV mà phụ trách Giải thích cho SV rõ vai trò, nhiệm vụ SV CVHT Bàn giao đầy đủ, kịp thời chuyển nhiệm vụ CVHT cho giáo viên khác theo phân công Nhà trường Đồng ý Đánh giá chức trách cố vấn học tập: Cột A: Mức độ quan trọng yếu tố chức trách CVHT 1= hoàn tồn khơng quan trọng 2= khơng quan trọng 3= quan trọng 4= quan trọng 5= quan trọng Cột B: Mức độ thực CVHT 1= hoàn toàn chưa thực 2= chưa thực 3= thực 5= thực tốt 6= thực tốt NỘI DUNG A B 5 5 5 5 5 5 5 Tham gia đầy đủ hội nghị CVHT Trường tổ chức Nhận hồ sơ tài liệu từ phòng Đào tạo, phòng CTHSV cung cấp để nắm quy chế, quy định nhà trường, biện pháp thực thi nhiệm vụ cố vấn cách hướng dẫn cho SV Tổ chức gặp gỡ tất số SV mà phụ trách vào ngày trước đăng kí học học kì nhằm làm quen thống với phương pháp làm việc, chế độ công tác… Tổ chức gặp gỡ tất SV mà phụ trách biết kết thi học kì để tìm hiểu giải vấn đề nảy sinh sinh viên Lập sổ theo dõi quản lý SV theo tuần, tháng, học kì, năm học trình học tập, rèn luyện Trường để làm sở phân loại, đánh giá SV theo quy định Chủ trì họp đánh giá điểm rèn luyện cho SV phụ trách tưng học kì theo quy định đảm bảo xác, cơng bằng, dân chủ, công khai Nhắc nhở SV nộp tiền học phí, tiền nội trú khoản lệ phí khác quy định Niêm yết thời gian biểu nơi làm việc để SV đến gặp tuần lần Phải đặc biệt quan tâm SV “diện đặc biệt” “có vấn đề” Phải ghi nhật trình gặp gỡ sinh viên Báo cáo văn cho khoa phải xin ý kiến cấp gặp khó khăn việc tư vấn, hướng dẫn SV Quan tâm theo dõi nguồn thông tin, tư liệu Trường để vận dụng hoạt động hướng dẫn, tư vấn cho SV Thường xuyên quan tâm theo dõi tin tức trị, xã hội để nắm bắt tình hình nhanh nhạy, kịp thời Thường xuyên trau dồi, tư dưỡng thân kĩ nghiệm vụ cố vấn lẫn mặt khác Thông báo kịp thời tới gia đình SV thơng tin cần thiết học tập rèn luyện SV kết thúc học kì 5 5 5 5 5 5 5 Đánh giá công cụ cố vấn học tập: Cột A: Mức độ quan trọng cơng cụ: 1= hồn tồn khơng quan trọng 2= không quan trọng 3= quan trọng 4= quan trọng 5= quan trọng Cột B: Mức độ nắm CVHT 1= Hoàn toàn chưa biết 2= chưa biết 3= biết chưa hiểu 5= biết nắm 6= biết nắm NỘI DUNG A 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 1 2 3 4 5 Sổ tay điều SV cần biết Bộ chương trình đào tạo nhà trường Những Quy chế đào tạo nhà trường áp dụng Quy chế đào tạo đại học cao đẳng áp dụng Quy định công tác CVHT nhà trường Quy định công tác quản lý SV Sổ tay CVHT Các biểu mẫu cho CVHT như: mẫu đăng kí tín chỉ, mẫu rút học phần, mẫu ghi chép gặp gỡ SV, giấy ghi nhận xét tư cách SV Tài liệu hướng dẫn học bổng SV Tài liệu dịch vụ mà nhà trường tổ chức cho SV B 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 1 2 3 4 5 Đánh giá thực trạng việc tổ chức bồi dưỡng lực tư vấn học cho CVHT: Bạn tham gia buổi bồi dưỡng lực tư vấn lần chưa? (đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời) Chưa tham gia Tham gia lần Vào thời gian nào? Tham gia từ lần trở lên Bạn biết hay hiểu thêm vấn đề tham gia bồi dưỡng……………………… Nội dung bồi dưỡng có hữu ích không? (đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời) Có hữu ích Có nội dung Khơng hữu ích Trong cơng tác CVHT, bạn nhà trường đánh giá, nhận xét lực bạn chưa? Chưa Có đánh giá chung chung Có nhận phần thưởng Bạn cho biết thêm số thơng tin khác ngồi câu hỏi CVHT: Bạn muốn nhắn gửi điều cho Ban giám hiệu, lãnh đạo đơn vị (Khoa/Bộ mơn/Phòng chức năng/Thư viện…) nhà trường? PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC TƯ VẤN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN Nhằm góp phần đảm bảo chất lượng hoạt động CVHT Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, đề nghị sinh viên, với tinh thần trung thực xây dựng, cho biết ý kiến hoạt động mà CVHT thực Nhà trường chân thành cảm ơn hoan nghênh ý kiến; đồng thời cam kết bảo mật thông tin sinh viên tham gia trả lời Việc khảo sát tìm vấn đề CVHT gặp vướng mắc để tìm biện pháp hỗ trợ tư vấn cho SV CVHT, hướng đến cải tiến, điều chỉnh cho tốt Thông tin chung: SV thuộc ngành học: Năm đào tạo (Thứ nhất, thứ 2,…): Chức vụ tham gia lớp:………………………………………………….……… …… Chức năng, nhiệm vụ CVHT SV CVHT tư vấn nội dung đây? (Nếu đồng ý đề nghị đánh dấu vào ô tương ứng, không đồng ý để trống) STT Tư vấn lĩnh vực học tập Đồng ý Thảo luận hướng dẫn cho SV tìm hiểu chương trình học tập cách lựa chọn môn học Hướng dẫn cho SV đăng ký môn học cho học kỳ Theo dõi việc đăng ký học tập SV cho phù hợp với quy định Trường Tư vấn việc đăng kí mơn học SV phát thấy có mơn học chưa hợp lý Thảo luận hướng dẫn SV cách chọn học phần vạch kế hoạch học tập cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo Trường Hướng dẫn SV phương pháp học tập, nghiên cứu thường xuyên theo dõi kết học tập SV Nhắc nhở SV thấy kết học tập họ giảm sút Hướng dẫn giúp đỡ SV giải khó khăn vướng mắc học tập Giải thích cho SV cách tính điểm trung bình chung Hướng dẫn cho SV cách học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ STT Tư vấn lĩnh vực khác Đồng ý Hướng dẫn SV thực quy định sinh hoạt Trường tập thể xung quanh Bàn bạc góp ý vấn đề cá nhân như: vệ sinh, sức khỏe, tinh thần, thể lực,… Bàn bạc góp ý vấn đề xã hội rèn luyện thân, kết bạn,… Trao đổi, góp ý việc phát triển nhân cách, hành vi đạo đức Trao đổi, góp ý kiến vấn đề nghề nghiệp như: Đặc tính nghề nghiệp, tình trạng môi trường làm việc, địa điểm công tác sau này,… Hướng dẫn sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa STT Các nhiệm vụ khác Xem xét yêu cầu SV để giải theo quy định Phối hợp với giảng viên, đơn vị cơng tác có liên quan, phòng Đào tạo, phòng CTHSSV, phòng Y tế để giúp đỡ tạo điều kiện cho SV học tập tốt Quy định thời gian tiếp SV để học thường xuyên đến nhận ý kiến tư vấn Thu thập tư liệu SV mà phụ trách để lập hồ sơ họ, như: họ tên SV, bố mẹ SV, địa bố mẹ SV, nơi thường trú, cư trú bố mẹ SV, nơi ngoại trú nội trú SV, số điện thoại liên hệ Xây dựng mối quan hệ thân thiết hiểu biết lẫn sinh viên, giảng viên, tập thể nhà trường Viết giấy giới thiệu cho SV họ có yêu cầu gặp người khác để nhận tư vấn Giải thích cho SV rõ vai trò, nhiệm vụ SV CVHT Bàn giao đầy đủ, kịp thời chuyển nhiệm vụ CVHT cho giáo viên khác theo phân công Nhà trường Đồng ý Đánh giá chức trách cố vấn học tập: Cột A: Mức độ quan trọng yếu tố chức trách CVHT 1= hồn tồn khơng quan trọng 2= không quan trọng 3= quan trọng 4= quan trọng 5= quan trọng Cột B: Mức độ thực CVHT 1= hoàn toàn chưa thực 2= chưa thực 3= thực 4= thực tốt 5= thực tốt NỘI DUNG A B Hướng dẫn SV nắm chương trình đào tạo ngành học SV, nắm quy chế, quy định nhà trường 5 Tổ chức gặp gỡ tất số SV mà phụ trách vào ngày trước đăng kí học học kì nhằm làm quen thống với phương pháp làm việc, chế độ công tác… Tổ chức gặp gỡ tất SV mà phụ trách biết kết thi học kì để tìm hiểu giải vấn đề nảy sinh sinh viên 5 Chủ trì họp đánh giá điểm rèn luyện cho SV phụ trách tưng học kì theo quy định đảm bảo xác, cơng bằng, dân chủ, công khai Nhắc nhở SV nộp tiền học phí, tiền nội trú khoản lệ phí khác quy định 5 Niêm yết thời gian biểu nơi làm việc để SV đến gặp tuần lần 5 Phải đặc biệt quan tâm SV “diện đặc biệt” “có vấn đề” 5 Thơng báo kịp thời tới gia đình SV thông tin cần thiết học tập rèn luyện SV kết thúc học kì 4 Đánh giá công cụ hỗ trợ SV trình lựa chọn học phần trình học tập học tập: Cột A: SV đánh giá mức độ quan Cột B: Mức độ nắm sinh trọng cơng cụ: viên 1= hồn tồn khơng quan trọng 1= Hồn tồn chưa biết 2= khơng quan trọng 2= chưa biết 3= quan trọng 3= biết chưa hiểu 4= quan trọng 4= biết nắm 5= quan trọng 5= biết nắm NỘI DUNG A B Sổ tay điều SV cần biết 5 Chương trình đào tạo ngành SV theo học 5 Những Quy chế đào tạo Nhà trường áp dụng 5 Quy chế đào tạo đại học cao đẳng áp dụng 5 Các biểu mẫu cho CVHT như: mẫu đăng kí tín chỉ, mẫu rút học phần, mẫu ghi chép gặp gỡ SV, giấy ghi nhận xét tư cách SV Tài liệu hướng dẫn học bổng SV 5 Tài liệu dịch vụ mà nhà trường tổ chức cho SV 5 Đánh giá thực trạng công tác tư vấn học cho SV CVHT: SV CVHT tư vấn lần chưa? Nếu tư vấn tư vấn vấn đề gì? (đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời) Chưa tư vấn Được tư vấn theo năm học (1 lần/năm học) Được tư vấn theo kì (1 lần/kì học) Khác: (nhiều lần/kì thường xuyên tư vấn)………………………… SV cho biết thêm số thơng tin khác ngồi câu hỏi CVHT nêu vấn đề mong muốn CVHT tư vấn: Bạn muốn nhắn gửi điều cho Ban giám hiệu, lãnh đạo đơn vị (Khoa/Bộ mơn/Phòng chức năng/Thư viện…) nhà trường? ... PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN HỌC TẬP CHO GIẢNG VIÊN - CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN 65 3.1 Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho Giảng. .. bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho GV CVHT Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 51 2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho giảng viên - CVHT Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. .. sơ cở lý luận tổ chức bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho Giảng viên - Cố vấn học tập Trường Đại học Nghiên cứu thực trạng hoạt động bồi dưỡng lực tư vấn học tập cho giảng viên - cố vấn học tập Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho giảng viên cố vấn học tập ở trường đại học y dược thái nguyên , Bồi dưỡng năng lực tư vấn học tập cho giảng viên cố vấn học tập ở trường đại học y dược thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay