Giải pháp phát triển công nghiệp của tỉnh tuyên quang

120 20 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC TÍNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH TUYÊN QUANG LLUUẬẬNN VVĂĂNN TTHHẠẠCC SSĨĨ KKIINNHH TTẾẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ http://www.lrc- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC TÍNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP CỦA TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LLUUẬẬNN VVĂĂNN TTHHẠẠCC SSĨĨ KKIINNHH TTẾẾ Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN MINH TUẤN Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ http://www.lrc- i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin đảm bảo nội dung nghiên cứu thân thực hiện, hướng dẫn khoa học TS Trần Minh Tuấn, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cơng trình khoa học khác Tác giả xin chịu trách nhiệm kết nghiên cứu luận văn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Quốc Tính Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Minh Tuấn, người hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng Quản lý Đào tạo sau đại học trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành khóa học Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư, phòng Tổng hợp - Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang tạo điều kiện cho việc thu thập số liệu phục vụ cho đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ cung cấp cho kinh nghiệm quý báu để tơi hồn thành luận văn thời gian quy định Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Học viên Nguyễn Quốc Tính Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận Chương 1: văn VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP phát triển công nghiệp 1.1.1 Khái niệm công nghiệp .4 1.1.2 Vai trò ngành cơng nghiệp 1.1.3 Phân loại công nghiệp .7 1.1.4 Quan điểm phát triển công nghiệp theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố Việt Nam 1.2 Phát triển công nghiệp địa phương cấp tỉnh 14 1.2.1.Nguyên tắc phát triển công nghiệp địa phương cấp tỉnh 14 1.2.2 Các yếu tố tác động tới phát triển công nghiệp địa phương cấp tỉnh .15 1.3 Cơ sở thực tiễn phát triển công nghiệp 19 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển cơng nghiệp nước ngồi .19 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp nước 20 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Tỉnh Tuyên Quang 25 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin/số liệu/tài liệu 26 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin .26 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin .27 2.3 Các tiêu nghiên cứu 27 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH TUYÊN QUANG 29 3.1 Đánh giá yếu tố tác động đến phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 38 3.1.1 Đánh giá yếu tố điều kiện phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 38 3.1.2 Nhóm nhân tố quản lý nhà nước quyền địa phương 48 3.1.3 Nhóm nhân tố doanh nghiệp công nghiệp 68 3.2 Thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang .29 3.2.1 Giá trị sản xuất công nghiệp 29 3.2.2 Kết thực giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần 32 3.2.3 Kết thực mục tiêu phát triển công nghiệp tỉnh 34 3.2.4 Hiện trạng khu, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh 36 3.3 Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang .38 3.3.1 Những kết đạt 79 3.3.2 Những tồn 80 3.3.3 Nguyên nhân tồn 81 Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH TUYÊN QUANG .83 4.1 Phân tích mơ hình SWOT trạng phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 83 4.1.1 Điểm mạnh .83 4.1.2 Điểm yếu 83 4.1.3 Cơ hội 84 4.1.4 Thách thức .84 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 4.2 Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 85 4.2.1 Ngành chế biến nông, lâm sản, thực phẩm .85 4.2.2 Ngành sản xuất vật liệu xây dựng 85 4.2.3 Ngành công nghiệp khí, luyện kim 85 4.2.4 Ngành công nghiệp sản xuất điện, nước 85 4.2.5 Ngành cơng nghiệp khai thác, chế biến khống sản .86 4.2.6 Ngành công nghiệp dệt may – da giày 86 4.2.7 Ngành công nghiệp thiết bị điện, điện tử 86 4.2.8 Ngành cơng nghiệp hóa chất 87 4.2.9 Quy hoạch khu, cụm công nghiệp 87 4.2.10 Nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2015 88 4.3 Giải pháp phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 88 4.3.1 Giải pháp vốn thu hút đầu tư 88 4.3.2 Giải pháp hồn thiện sách 90 4.3.3 Giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp 91 4.3.4 Giải pháp nguồn nhân lực 92 4.3.5 Giải pháp phát triển kỹ thuật - công nghệ 93 4.3.6 Giải pháp thị trường 94 4.3.7 Giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý Nhà nước tổ chức thực thi quan quản lý nhà nước cấp Tỉnh 94 4.3.8 Giải pháp môi trường 96 4.4 Kiến nghị 97 4.4.1 Kiến nghị Nhà nước 97 4.4.2 Kiến nghị Tỉnh 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT DẠNG VIẾT TẮT DẠNG ĐẦY ĐỦ CNH Cơng nghiệp hóa CN-XD Công nghiệp xây dựng DNCN Doanh nghiệp cơng nghiệp HĐH Hiện đại hóa TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNHH1TV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TMDV Thương mại dịch vụ UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa 10 UNIDO Liên Hợp Quốc 11 KCN Khu công nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006- 2010 .43 Bảng 3.2 Số lượng doanh nghiệp có thuộc loại hình phân theo ngành kinh tế 69 Bảng 3.3 Số lượng doanh nghiệp từ năm 2008 – 2012 70 Bảng 3.4 Nguồn vốn doanh nghiệp công nghiệp Tuyên Quang 72 Bảng 3.5 Số doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phân ngành kinh tế 73 Bảng 3.6 Trình độ chun mơn lao động doanh nghiệp công nghiệp phân theo ngành kinh tế 74 Bảng 3.7 Trình độ chuyên môn đào tạo người đứng đầu doanh nghiệp công nghiệp phân theo ngành kinh tế .75 Bảng 3.8 Số lao động DNCN Tuyên Quang .76 Bảng 3.9 Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế 77 Bảng 3.10 Trị giá xuất hàng hóa năm 2012 78 Bảng 3.11 Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế 33 Bảng 3.12 Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo địa bàn 34 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định, nhiệm vụ chủ yếu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ đến năm 2020 là: “Phát triển mạnh khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước phát triển kinh tế tri thức” Để làm việc đòi hỏi đóng góp khơng ngừng tỉnh, thành phố phát triển kinh tế, trước hết công nghiệp Tuy nhiên, thực trạng ngành công nghiệp Việt Nam nói chung chưa tương xứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước đặc biệt trình hội nhập kinh tế quốc tế Việc chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mà giai đoạn đầu thực trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đặt cho đất nước ta thách thức định, việc xây dựng doanh nghiệp cơng nghiệp có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước đặt đòi hỏi thiết Tuyên Quang tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc với đơn vị hành bao gồm: Thành phố Tun Quang huyện: Lâm Bình, Chiêm Hố, Hàm Yên, Na Hang, Sơn Dương Yên Sơn với 141 phường, xã thị trấn Trong năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh phát triển không ngừng khắp lĩnh vực Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2006- 2010 đạt 13,53%; cơng nghiệp - xây dựng tăng bình qn 16,19%/năm, dịch vụ tăng 17,57%/năm, nơng nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản tăng 6,74%/năm Tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản khoảng 26,7%, công nghiệp xây dựng 27,4%, dịch vụ 45,9% GDP bình quân đầu người đạt 15,36 triệu đồng, tương đương 1.300USD (giá thực tế) Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp GDP Tuy nhiên, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nói chung ngành cơng nghiệp nói riêng nhiều khó khăn, thách thức, chưa tương xứng với tiềm Vì vậy, tập trung nghiên cứu, xây dựng giải pháp giúp Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 4.2.10 Nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2015 Đơn vị tính: tỷ đồng TT Nhu cầu vốn đầu tư Hạng mục Năm 2011-2015 A Các ngành công nghiệp 9.434 Công nghiệp chế biến nông, lâm sản, thực phẩm 4.586 Công nghiệp vật liệu xây dựng 2.115 Công nghiệp thiết bị điện, điện tử 100 Cơng nghiệp khí – luyện kim 1.156 Cơng nghiệp khai thác chế biến khống sản 538 Công nghiệp dệt may – Da giầy 219 Cơng nghiệp hóa chất 659 Cơng nghiệp điện nước Công nghiệp khác 61 B Hạ tầng sở khu, cụm công nghiệp 370 6.742 Tổng cộng (A+B) 15.151 4.3 Giải pháp phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 4.3.1 Giải pháp vốn thu hút đầu tư Giải pháp quan trọng nhất, định mức tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế giải vấn đề xã hội huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư, phát huy cao nguồn nội lực đồng thời tạo điều kiện để khai thác nguồn vốn từ nguồn Vốn Nhà nước tập trung cho hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN, CCN Vốn tích lũy doanh nghiệp vốn vay nên tập trung cho đầu tư mở rộng sản xuất, đổi công nghệ, xử lý chất thải trước xả môi trường Vốn đầu tư nước nước chủ đầu tư ưu tiên cho ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn Tỉnh Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Các doanh nghiệp hợp tác liên kết với ngân hàng thương mại việc vay vốn thực dự án đầu tư áp dụng mức lãi suất ưu đãi cho dự án phát triển công nghiệp trọng điểm Tỉnh Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho doanh nghiệp có dự án thuộc địa bàn ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh đồng thời điều phối cung ứng nguồn tài cho dự án ưu tiên Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nông thôn Hàng năm đưa vào kế hoạch bố trí tăng kinh phí nghiệp, kinh phí hỗ trợ, khuyến khích phát triển cơng nghiệp đại, hỗ trợ dự án chuyển giao cơng nghệ tiên tiến, sử dụng có hiệu nguồn vốn vay lãi suất thấp, vốn vay theo chế ưu đãi để tăng mạnh vốn đầu tư phát triển công nghiệp Quỹ khuyến công Tỉnh Quốc gia Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư với danh mục dự án rõ ràng, phân theo thời kỳ 2011-2015 2016-2020 để kêu gọi đầu tư vào Tỉnh Phối hợp với quan hữu quan thuộc Bộ, Ngành có liên quan Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Phòng Thương Mại Cơng nghiệp Việt Nam tổ chức số hội nghị xúc tiến đầu tư vào Tỉnh thành phố lớn (Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; ) nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi Tỉnh sách ưu đãi, khuyến khích đặc thù để thu hút đầu tư Thu hút đầu tư có chọn lọc theo hướng ưu tiên dự án thân thiện môi trường, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sản phẩm xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm, đồng thời với việc tạo lập thương hiệu sản phẩm công nghiệp Diện tích đất cơng nghiệp tỉnh khơng nhiều, lợi tiềm lớn giai đoạn tới không thiết phải thu hút đầu tư giá Trong giai đoạn 2011 – 2020 tiếp tục kêu gọi đầu tư theo định hướng nâng cao chất lượng dự án đầu tư vào khu công nghiệp Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh nguồn vốn từ bên ngoài, thu hút nhà đầu tư lớn, có cơng nghệ cao, cơng nghệ nguồn 4.3.2 Giải pháp hồn thiện sách Hồn thiện sách tạo mơi trường thu hút đầu tư, thúc đẩy cơng nghiệp phát triển Việc xây dựng sách phải dựa quy định pháp luật sách chung quốc gia có tính đến đặc thù địa phương, ngành ưu tiên Tỉnh Theo đó, cần có sách ưu tiên cho ngành chế biến nơng lâm sản; sách phát triển ứng dụng khoa học cơng nghệ sản xuất; sách khuyến khích nguồn nhân lực; sách hỗ trợ phát triển sản phẩm thị trường Về sách ưu tiên ngành công nghiệp chủ lực: xác định ngành chế biến nông lâm sản ngành công nghiệp chủ lực Tỉnh nên cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp chế biến nông lâm sản ưu tiên sử dụng đất, hỗ trợ ứng dụng tiến khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực cần Tỉnh thực cho doanh nghiệp - Về sách khuyến khích nhân tài: Tỉnh bố trí phần ngân sách hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ cán quản lý, cán kỹ thuật ngành cần tập trung; khuyến khích tự học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ chế thưởng, khuyến khích người có trình độ cao từ nơi khác Tỉnh cơng tác; khuyến khích du học nước ngồi xuất lao động - Về sách phát triển sản phẩm thị trường: Tỉnh cần phải tiến hành xây dựng chiến lược sản phẩm chủ lực Tỉnh để doanh nghiệp tham gia nên dành phần kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt sản phẩm thuộc ngành công nghiệp chủ lực Tỉnh Đồng thời, nguồn vốn nhân lực xúc tiến thương mại, tập trung hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp việc đăng ký xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, xúc tiến quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tham dự hội chợ, triển lãm nước Tăng cường hoạt động Trung tâm xúc tiến thương mại Tỉnh, nơi phải đầu mối thu thập thông tin thị trường, phân tích, dự báo kịp thời hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò hiệp hội ngành nghề việc hỗ trợ thông tin cho thành viên, xây dựng trang web xúc tiến thương mại Tỉnh để chia se thông tin cho doanh nghiệp Tiếp tục hồn thiện sách sử dụng đất, sách thu hút đầu tư vào địa bàn Tỉnh, sách khuyến khích phát triển khoa học – cơng nghệ, sách thu hút nhân tài; tập trung xây dựng sách tài nhằm huy động ngân sách nguồn đầu tư khác phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh 4.3.3 Giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp - Về giao thông: Kiến nghị Trung ương sớm đầu tư hoàn tất tuyến quốc lộ địa bàn Đầu tư phát triển hệ thống giao thông phải gắn liền với hệ thống thủy lợi để phát huy đồng hiệu đầu tư Phân cấp mạnh mẽ cho huyện thị, cấp xã thực cơng trình giao thơng địa bàn sở phát huy đa dạng hình thức đầu tư: đầu tư Nhà nước nhân dân làm, BOT - Về thông tin liên lạc: Tiếp tục đại hóa đa dạng loại hình dịch vụ, phát triển dịch vụ bưu tận bưu cục; nâng cao chất lượng phục vụ bưu điện văn hóa cấp xã, tiếp tục phát triển nhanh thuê bao cố định di động, phát triển internet 100% địa bàn xã Đầu tư nâng cấp trung tâm bưu điện, xây dựng số bưu cục huyện phát triển công nghiệp Đội Cấn, Yên Sơn Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng cáp quang toàn tỉnh Tiếp tục tăng dung lượng tổng đài, ứng dụng công nghệ dịch vụ viễn thông tiên tiến - Về mạng lưới điện: Tiếp tục đầu tư nâng cấp hoàn thiện mạng lười điện toàn tỉnh; Thay mở rộng lưới trung áp, hạ áp phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp địa phương Duy trì hoạt động Nhà máy thủy điện Na Hang - Về cấp, thoát nước: Cấp nước: Đầu tư đảm bảo công suất cấp nước phục vụ sinh hoạt cơng nghiệp cho tồn Tỉnh Thoát nước: Tiếp tục đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước thị Xây dựng hệ thống nước thị trấn khu cong nghiệp; Đảm bảo 100% khu công nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải 4.3.4 Giải pháp nguồn nhân lực Để đáp ứng nhu cầu phát triển cơng nghiệp hóa - đại hóa, cần có nguồn lao động có chất lượng cao Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực điều kiện tiên để nâng cao hiệu cho hoạt động đầu tư ngành công nghiệp Tăng cường đầu tư nâng cấp theo hướng đại hố chun mơn hố sở đào tạo địa bàn tỉnh Trường Cao đẳng Dạy nghề tỉnh; Trường Trung học Kinh tế ; ổn định tổ chức quản lý để phát huy hiệu đào tạo xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi Đồng thời trọng mở rộng hình thức đào tạo chỗ, gắn kết việc đào tạo với việc sử dụng lao động Tổ chức dạy nghề miễn phí để tạo việc làm ổn định đời sống xã hội Khuyến khích tổ chức đào tạo nước tổ chức sở đào tạo dạy nghề thực có hiệu lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 Chú trọng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho việc tiếp thu cơng nghệ mới, làm chủ kỹ thuật quy trình cơng nghệ giúp nhà đầu tư sử dụng lao động chỗ việc triển khai công nghệ tiên tiến, đại Để không ngừng nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu đặt doanh nghiệp nhà đầu tư cần thực biện pháp sau Thứ nhất: công tác đào tạo, Tỉnh doanh nghiệp phải đào tạo thường xuyên theo định hướng phát triển công nghiệp chung Tỉnh nước điều chỉnh cấu lao động theo chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển dịch nội ngành đảm bảo đủ nguồn nhân lực có kế hoạch sử dụng hợp lý Mở rộng hợp tác đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề với sở có trang thiết bị đại ngồi Tỉnh; Khuyến khích, hỗ trợ phần kinh phí doanh nghiệp tự góp vốn trang bị phương tiện để nâng cao chất lượng đào tạo; tạo liên kết quan: Quản lý nhà nước – tư vấn phát triển kinh tế - kỹ thuật công nghệ - doanh nghiệp – trường đại học, sở đào tạo nghề, để hỗ trợ đào tạo, cung ứng, sử dụng nhân lực cách có hiệu Thứ hai, tiến hành liên kết, kêu gọi đầu tư sở đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế; đầu tư xây Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo trường Đại học, cao đẳng địa bàn Tỉnh; đầu tư trang thiết bị đại cho dạy nghề, tăng cường liên kết, thu hút đội ngũ giảng viên có chun mơn cao giảng dạy, Khuyến khích, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cho sinh viên học chuyên ngành có nhu cầu phát triển tiếp nhận họ sau tốt nghiệp; có sách đãi ngộ, thu hút nhân tài, chuyên gia giỏi ngành cơng nghiệp; xã hội hóa cơng tác giáo dục, đào tạo nghề Để đảm bảo có đội ngũ lao động chuyên nghiệp, tay nghề cao cần khuyến khích đội ngũ lao động có chun mơn, nghiệp vụ giỏi địa phương thông qua việc tuyển chọn nhân lực, qua thi tay nghề hiệp hội ngành hàng Tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề nhằm nâng cao tri thức cho người lao động Thứ ba, phía doanh nghiệp cơng nghiệp việc quan trọng phải đánh giá nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Doanh nghiệp cần chủ động công tác đào tạo cách mời chuyên gia có kinh nghiệm trình độ hay liên kết với sở đào tạo để mở lớp đào tạo ngắn hạn để đào tạo cho nguồn lao động thu hút doanh nghiệp Các doanh nghiệp nên cân nhắc chi phí đào tạo hiệu sử dụng nhân viên sau đào tạo để lập kế hoạch đào tạo thích hợp với cơng việc 4.3.5 Giải pháp phát triển kỹ thuật - công nghệ Trong điều kiện Hội nhập kinh tế quốc tế, khoa học công nghệ phát triển nhanh nguồn lực nhiều hạn chế Nên cần có phương án đổi cơng nghệ cách thích hợp; lựa chọn công nghệ cần đổi mới, sử dụng công nghệ nhiều tầng, kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ đại (khuyến khích tiếp cận cơng nghệ đại, kiên ngăn chặn công nghệ lạc hậu), thông qua đổi công nghệ giúp nâng cao chất lượng, khả cạnh tranh sản phẩm, đảm bảo thay hàng nhập Chủ động thông qua liên doanh, liên kết nhằm thực chuyển giao công nghệ để đầu tư cho sản xuất thiết bị nước nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đại; khuyến khích nhà đầu tư sử dụng thiết bị chế tạo nước có chất lượng tương đương với nhiều thiết bị nhập Xây dựng sách đổi cơng nghệ, hình thành doanh nghiệp khoa học cơng nghệ Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm cơng nghiệp, mua phát minh, bí cơng nghệ 4.3.6 Giải pháp thị trường Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin công nghiệp để hỗ trợ cho doanh nghiệp thị trường, sản phẩm, giá cả, nguồn cung cấp nguyên liệu, chi tiết bán thành phẩm, máy móc sản xuất, nguồn lao động Quảng cáo, giới thiệu phổ cập công nghệ mới, tư vấn đầu tư, bồi dưỡng kiến thức quản lý Xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại cho thời kỳ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) nhằm nhận hỗ trợ hoạt động kinh doanh trực tuyến giới thiệu sản phẩm website thương mại điện tử Khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào sàn giao dịch thương mại điện tử đặc biệt sàn lớn Cổng Thương mại điện tử Quốc gia (ECVN) Nâng cao nhận thức doanh nghiệp phát triển thương hiệu, phát triển thị trường, coi thị trường yếu tố định phát triển bền vững, đặc biệt bối cảnh Việt Nam chuẩn bị hội nhập hoàn toàn khu vực giới 4.3.7 Giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý Nhà nước tổ chức thực thi quan quản lý nhà nước cấp Tỉnh Tăng cường rà soát bổ sung, sửa đổi, xây dựng kịp thời sách tạo chế đồng bộ, thống cho công tác quản lý Nhà nước phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh lĩnh vực, theo định hướng tăng ưu đãi, giảm phiền hà, giảm chi phí Tăng cường hoạt động Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh, xác lập cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý đáp ứng yêu cầu thực tế quản lý phát triển công nghiệp Tỉnh thời kỳ CNH-HĐH Thực cải cách hành theo hướng chất lượng hiệu dịch vụ công: quan quản lý Nhà nước tập trung giải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo lập mơi trường bình đẳng, thơng thống cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Thực tốt công tác cải cách thủ tục hành việc cấp phép đầu tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục hồ sơ, thời gian giải Thực tốt chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải nhanh chóng, thuận tiện cho nhà đầu tư Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm, quyền sở hữu công nghiệp, giám sát việc thực nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp, tạo công bằng, thu hút nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh chân phát triển theo quy hoạch Tập trung triển khai thực quy hoạch công nghiệp phê duyệt, đảm bảo quy hoạch phát triển theo định hướng mà Nghị Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XV đề Thường xuyên giám sát, đôn đốc dự án công nghiệp thực tiến độ đề ra, dự án công nghiệp trọng điểm Đẩy nhanh tiến độ tin học hố quản lý cơng nghiệp Tạo lập hệ thống sở liệu công nghiệp Tỉnh để phục vụ công tác quản lý, điều hành để nhà đầu tư tiếp cận thơng tin cách dễ dàng sách ưu tiên phát triển lĩnh vực, dự án sản xuất địa bàn Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp qui hoạch chi tiết để đáp ứng nhu cầu xúc tiến đầu tư Những dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau 12 tháng mà nhà đầu tư không triển khai, không tiến hành lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư; không triển khai bước thực đầu tư chủ đầu tư đăng ký khơng có khả thực theo tiến độ cam kết thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư để chuyển giao cho đơn vị khác triển khai Về quản lý cụm cơng nghiệp, triển khai mơ hình quản lý theo Quyết định số 105/2009/NĐ-CP ngày 19/8/2009 Chính phủ việc Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 Bộ Công Thương, quy định số nội dung Quy chế quản lý cụm công nghiệp 4.3.8 Giải pháp mơi trường Phát triển cơng nghiệp góp phần phát triển tích cực mặt kinh tế lại có tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái công nghiệp gây Chính vậy, cần phải có giải pháp nhằm xử lý triệt để vấn đề môi trường phát triển công nghiệp - Công tác quy hoạch: Khi xây dựng quy hoạch mở rộng công nghiệp tương lai cần quan tâm thỏa đáng tới yếu tố môi trường; cần đảm bảo khoảng cách tương đối doanh nghiệp công nghiệp với đường giao thông dân cư xung quanh để hạn chế tối đa ảnh hưởng môi trường doanh nghiệp công nghiệp khu vực lân cận Thu hút đầu tư vào công nghiệp cần tiến hành theo hướng ưu tiên ngành cơng nghiệp sạch, nhiễm, đảm bảo cấu ngành nghề phù hợp với khả thực tế giải ô nhiễm tỉnh Những dự án có ngành nghề gây nhiễm cao nên bố trí vào khu vực thuận tiện cho công tác xử lý chất thải - Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường: Tăng cường nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường phát triển bền vững cho cán công nhân viên chức máy quản lý Nhà nước, doanh nghiệp công nghiệp thông qua buổi hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng, nói chuyện chuyên đề, đào tạo dài, ngắn hạn nước, tuần lễ tuyên truyền bảo vệ môi trường Tổ chức tuần lễ tuyên truyền bảo vệ môi trường hàng năm, ngày chủ nhật xanh, ngày thứ tình nguyện xây dựng cơng trình điển hình cơng nghiệp bảo vệ mơi trường nhằm nhân rộng phát triển cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp dân cư vùng lân cận Tổ chức diễn đàn doanh nghiệp thân thiện môi trường nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào công tác quản lý môi trường Gắn quy hoạch công nghiệp với phát triển bền vững môi trường, kết hợp chặt chẽ đầu tư đổi thiết bị, công nghệ với hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ mơi trường Tích cực khắc phục, phòng ngừa nhiễm suy thối mơi trường Tăng cừng quan trắc, kiểm tra thường xuyên sở sản xuất công nghiệp việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường Đầu tư, hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơng trình xử lý môi trường tập trung Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người lao động, cán quản lý doanh nghiệp, ban quản lý khu cụm công nghiệp thực nghiêm quy định pháp luật đầu tư công trình cơng nghiệp, khai thác, chế biến sử dụng tài nguyên 4.4 Kiến nghị 4.4.1 Kiến nghị Nhà nước Đề nghị Chính phủ, Bộ quan tâm hỗ trợ xúc tiến kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh nhằm nhanh chóng thu hút đầu tư, lấp đầy khu, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Đối với dự án chủ đầu tư nước thực tỉnh cần chủ động làm việc với chủ đầu tư đề xuất sớm đưa vào triển khai thực Đ Tru - - - - c theo 4.4.2 Kiến nghị Tỉnh Từ kết đạt được, để thực mục tiêu đặt đến năm 2020, ngành Công Thương Tuyên Quang cần tiến hành nhiều giải pháp Trong đó, trọng quản lý, theo dõi, kiểm tra giám sát dự án đầu tư công nghiệp thương mại có quy hoạch Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn lực nước đầu tư phát triển lĩnh vực: Chế biến nơng sản, vật liệu xây dựng, khí, lắp ráp, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu; nâng cao chất lượng làng nghề, mặt hàng xuất truyền thống tỉnh chè, sản phẩm khoáng sản chế biến sâu, gỗ tinh chế, bột giấy, giấy tráng phấn cao cấp, hàng thủ cơng Ngồi ra, phát triển mạnh hệ thống sở hạ tầng thương mại, hệ thống siêu thị thành phố Tuyên Quang, chợ trung tâm huyện, chợ nơng thơn nơi có điều kiện KẾT LUẬN Cơng nghiệp Tun Quang thời gian góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuy nhiên, ngành công nghiệp nhiều khó khăn, thách thức, chưa đáp ứng yêu cầu giai đoạn Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đạt tốc độ tăng trưởng chưa nhanh chưa bền vững, trình chuyển dịch cấu kinh tế chưa mạnh để thực cơng nghiệp hóa, đại hóa Sau phân tích kỹ lưỡng thực trạng công nghiệp tỉnh Tuyên Quang, luận văn đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển cơng nghiệp tỉnh Tun Quang Trong cấn lưu ý tới giải pháp như: - Thứ nhất: Giải pháp vốn thu hút đầu tư; - Thứ hai: Giải pháp hồn thiện sách; - Thứ ba: Giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp - Thứ tư: Giải pháp nguồn nhân lực; - Thứ năm: Giải pháp phát triển kỹ thuật - công nghệ - Thứ sáu: Giải pháp thị trường; - Thứ bảy: Giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý Nhà nước tổ chức thực thi quan quản lý nhà nước cấp Tỉnh - Thứ tám: Giải pháp môi trường Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế thực với cố gắng, tâm cao nhằm đạt kết tốt, song không tránh khỏi thiếu xót hạn chế Rất mong thầy cô giáo, bạn học viên, đồng nghiệp người có quan tâm đóng góp, chia sẻ để Luận văn hồn thiện hơn, có ý nghĩa thực nghiên cứu khoa học thực tiễn phát triển công nghiệp Tuyên Quang./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư (1996), Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp kết cấu hạ tầng thời kỳ 1996-2010, Hà Nội Bộ Công nghiệp (2001), Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam theo vùng lãnh thổ đến 2010, Viện nghiên cứu chiến lược, sách công nghiệp, Hà Nội Các quy hoạch phát triển ngành địa bàn tỉnh QHPT Vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, QHPT Điện lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020, số qui hoạch có liên quan khác; Junichi Mori - thành viên Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) "Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp hố Việt Nam" Kenichi Ohno (chủ biên): Hồn thiện chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, Nxb Lý luận trị, Hà Nội, 2005 Kriengkrai Techakkanont and Thamvit Terdudomtham (2004) "Lịch sử phát triển ngành công nghiệp: Một nhận thức từ Thái Lan" Võ Đại Lược (1998), Chính sách phát triển cơng nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXB Khoa học - xã hội Một số văn pháp luật khác Nhà nước định hướng chế, sách quản lý phát triển công nghiệp khác Phạm Xn Nam (chủ biên): Q trình phát triển cơng ngghiệp Việt Nam - Triển vọng cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994 10 Nguyễn Đình Phan (2000), Giáo trình kinh tế quản lý công nghiệp, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 11 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020; 12 Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 26 tháng năm 2011 phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự tốn kinh phí thực lập điều chỉnh, bổ sung Qui hoạch tổng thể phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 13 Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (2000), Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Thường (2005), Hoàn thiện chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, NXB Lý luận trị, Hà Nội 15 Nguyễn Minh Tú, Vũ Xuân Nguyệt Hồng (2001), Chính sách cơng nghiệp cơng cụ sách cơng nghiệp: kinh nghiệm nhật Ban học rút cho cơng nghiệp hố Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội 16 Văn kiện Đại hội Đảng Tuyên Quang lần thứ XIV, XV, chương trình, đề án thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh; ... TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH TUYÊN QUANG 29 3.1 Đánh giá yếu tố tác động đến phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 38 3.1.1 Đánh giá yếu tố điều kiện phát triển công nghiệp tỉnh. .. 81 Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH TUYÊN QUANG .83 4.1 Phân tích mơ hình SWOT trạng phát triển cơng nghiệp tỉnh Tuyên Quang 83 4.1.1 Điểm... tiêu chung Phân tích thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang, điểm mạnh, điểm yếu từ đưa quan điểm giải pháp nhằm phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang thời gian tới 2.2 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển công nghiệp của tỉnh tuyên quang , Giải pháp phát triển công nghiệp của tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay