Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 tại thái nguyên

112 17 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––––– NGƠ MẠNH TIẾN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BĨN ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG NGÔ NẾP LAI HN88 TẠI THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Trung Kiên THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, đầy đủ, rõ nguồn gốc chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ luận văn, trước phòng quản lý sau đại học nhà trường thông tin, số liệu đề tài Thái Nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Ngô Mạnh Tiến Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp đến hoàn thành luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp, nhận giúp đỡ, quan tâm hướng dẫn tận tình phương pháp nghiên cứu thí nghiệm hồn thiện luận văn thầy giáo: TS Trần Trung Kiên; hợp tác giúp đỡ nhiệt tình bạn sinh viên K42, K6 Liên thông - Khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nhiều người khác Để luận văn hồn thành, tơi xin trân trọng cảm ơn: Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo Phòng đào tạo Sau Đại học, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đảng uỷ - HĐND UBND phường Gia Sàng, phường Tân Thành thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện tốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hướng dẫn khoa học TS Trần Trung Kiên - Phó giám đốc Trung tâm ĐTTNCXH – Trường Đại Học Nông Lâm, người tận tâm theo dõi, bảo hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tới gia đình, đồng nghiệp bạn bè, người ln quan tâm, sát cánh bên suốt thời gian học tập nghiên cứu vừa qua Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên 20 tháng10 năm 2014 Tác giả luận văn Ngơ Mạnh Tiến Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài Yêu cầu đề tài .2 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài .2 4.1 Ý nghĩa khoa học .2 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất ngơ giới Việt Nam .3 1.2.1 Tình hình sản xuất ngơ giới 1.2.2 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam 1.2.3 Tình hình sản xuất ngô vùng Đông Bắc 1.2.4 Tình hình sản xuất ngơ tỉnh Thái Nguyên .11 1.3 Tình hình nghiên cứu sử dụng ngô nếp giới Việt Nam .12 1.3.1 Tình hình nghiên cứu sử dụng ngô nếp giới 12 1.3.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng ngơ nếp Việt Nam 13 1.4 Tình hình nghiên cứu phân bón cho ngơ giới Việt Nam 15 1.4.1 Tình hình nghiên cứu phân bón cho ngơ giới 15 1.4.2 Tình hình nghiên cứu phân bón cho ngô Việt Nam 17 Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 2.1 Vật liệu nghiên cứu 26 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 26 2.2.1 Địa điểm tiến hành đề tài 26 2.2.2 Thời gian tiến hành đề tài .27 2.3 Nội dung nghiên cứu 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu .27 2.4.1 Phương pháp thí nghiệm .27 2.4.2 Quy trình kỹ thuật 28 2.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi, đánh giá 29 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 35 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 36 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng giống ngô nếp lai hn88 tại Thái Nguyên 36 3.1.1 Ảnh hưởng phân hữu đến giai đoạn sinh trưởng phát triển giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 36 3.1.2 Ảnh hưởng phân hữu tới số đặc điểm hình thái, sinh lý giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 37 3.1.3 Ảnh hưởng phân hữu tới khả chống chịu giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 40 3.1.4 Ảnh hưởng phân hữu tới yếu tố cấu thành suất suất giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 43 3.1.5 Ảnh hưởng phân hữu đến chất lượng giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên .47 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng phânđến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng giống ngô nếp lai hn88 Thái Nguyên 47 3.2.1 Ảnh hưởng phânđến giai đoạn sinh trưởng phát triển giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 47 3.2.2 Ảnh hưởng phân vô tới số đặc điểm hình thái, sinh lý giống ngơ nếp lai HN88 Thái Nguyên 48 3.2.3 Ảnh hưởng phân vô tới khả chống chịu giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 50 3.2.4 Ảnh hưởng phân vô tới yếu tố cấu thành suất suất giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 53 3.2.5 Ảnh hưởng phânđến chất lượng giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 55 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .56 Kết luận .56 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CIMMYT : Trung tâm cải tạo ngô lúa mỳ quốc tế CV% : Hệ số biến động FAO : Tổ chức nông nghiệp lương thực Liên Hiệp Quốc IPRI : Viện nghiên cứu chương trình lương thực giới KL1000 : Khối lượng 1000 hạt LAI : Chỉ số diện tích LSD.05 : Sự sai khác nhỏ có ý nghĩa mức 0,05 M 1000 : Khối lượng 1000 hạt NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu TGST : Thời gian sinh trưởng P : Xác suất PTNT : Phát triển nông thôn X13 : Vụ Xuân năm 2013 Đ13 : Vụ Đông năm 2013 X14 : Vụ Xuân năm 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình sản xuất ngơ giới giai đoạn 2004- 2013 Bảng 1.2 Sản xuất ngô số châu lục giới năm 2013 Bảng 1.3 Diện tích, suất, sản lượng ngơ, lúa mì, gạo lúa giới năm 2013 Bảng 1.4 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam giai đoạn 2004- 2013 Bảng 1.5 Tình hình sản xuất ngơ vùng năm 2013 Bảng 1.6 Diện tích, suất, sản lượng ngơ vùng Đơng Bắc từ 2011 – 2013 10 Bảng 1.7 Diện tích, suất sản lượng ngơ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2003 – 2013 11 Bảng 1.8 Nhu cầu dinh dưỡng ngô giai đoạn sinh trưởng (%) 17 Bảng 3.1 Ảnh hưởng phân hữu tới giai đoạn sinh trưởng phát triển giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 36 Bảng 3.2 Ảnh hưởng phân hữu tới chiều cao cây, chiều cao đóng bắp giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 37 Bảng 3.3 Ảnh hưởng phân hữu tới số số diện tích giống ngơ nếp lai HN88 Thái Nguyên 38 Bảng 3.4: Ảnh hưởng phân hữu tới chiều dài bắp đường kính bắp giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 39 Bảng 3.5: Ảnh hưởng phân hữu tới trạng thái cây, trạng thái bắp độ bao bắp giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 40 Bảng 3.6: Ảnh hưởng phân hữu tới khả chống chịu sâu, bệnh khả chống đổ giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 41 Bảng 3.7: Ảnh hưởng phân hưu tới yếu tố cấu thành suất giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 42 Bảng 3.8: Ảnh hưởng phân hữu tới suất bắp tươi suất thân giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 43 Bảng 3.9: Ảnh hưởng phân hữu đến suất lý thuyết suất thực thu giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 44 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Bảng 3.10 Ảnh hưởng phân hữu đến chất lượng giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 45 Bảng 3.11 Ảnh hưởng phân vô tới giai đoạn sinh trưởng phát triển giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 46 Bảng 3.12 Ảnh hưởng phân vơ tới chiều cao cây, chiều cao đóng bắp giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 47 Bảng 3.13 Ảnh hưởng phân vô tới số số diện tích giống ngơ nếp lai HN88 Thái Nguyên 48 Bảng 3.14: Ảnh hưởng phân vô tới chiều dài bắp đường kính bắp giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 49 Bảng 3.15: Ảnh hưởng phân vô tới trạng thái cây, trạng thái bắp độ bao bắp giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 50 Bảng 3.16: Ảnh hưởng phân vô tới khả chống chịu sâu, bệnh khả chống đổ giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 51 Bảng 3.17: Ảnh hưởng phân vô tới yếu tố cấu thành suất giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 52 Bảng 3.18: Ảnh hưởng phân vô tới suất bắp tươi suất thân giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 53 Bảng 3.19: Ảnh hưởng phânđến suất lý thuyết suất thực thu giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 54 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sản lượng diện tích số ngũ cốc quan trọng qua năm… Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Ngô lương thực quan trọng kinh tế toàn cầu Mặc dù đứng thứ ba diện tích (sau lúa nước lúa mỳ), ngơsuất sản lượng cao cốc (Ngơ Hữu Tình, 2009) [32] Lượng ngơ sử dụng làm thức ăn chăn nuôi chiếm (66%), nguyên liệu cho ngành công nghiệp (5%) xuất 10% (Ngơ Hữu Tình, 1997) [31] Với vai trò làm lương thực cho người (17% tổng sản lượng), ngô sử dụng để ni sống 1/3 dân số tồn cầu, nước Trung Mỹ, Nam Mỹ Châu Phi ngơ dùng làm lương thực (Ngơ Hữu Tình, 2003) [34] Ngơ nếp (Zea mays L.subsp Ceratina Kulesh) có nội nhũ chứa gần 100% amylopectin dạng tinh bột có cấu trúc mạch nhánh, ngơ thường chứa 75% amylopectin lại 25% amylosa - dạng tinh bột có mạch khơng phân nhánh Do vậy, hạt ngô nếp giàu lyzin, triptophan protein, nấu chín có độ dẻo, mùi vị thơm ngon, tinh bột ngô nếp dễ hấp thụ so với ngô tẻ Trong yếu tố làm tăng suất trồng phân bón ảnh hưởng tới 30,7% suất, thuốc bảo vệ thực vật từ 13 – 20%, thời tiết thuận lợi 15%, sử dụng giống lai 8%, tưới tiêu 5% biện pháp kỹ thuật khác từ 11 – 18% (Berzenyi Z., Gyorff, B., 1996) [3] Hiện nay, người nông dân tỉnh trồng ngô nếp áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác đơn giản theo truyền thống nên suất chất lượng thấp, hiệu kinh tế khơng cao Trong năm gần đây, Việt Nam lai tạo nhập nội nhiều giống ngô nếp đáp ứng suất, chất lượng Vì vậy, việc lựa chọn biện pháp kỹ thuật canh tác đặc biệt chế độ bón phân cân đối hợp lý nhằm tăng suất chất lượng ngô nếp phù hợp với điều kiện Việt Nam nói chung tỉnh Thái Nguyên nói riêng, từ góp phần tăng thu nhập cho người nơng dân nhiệm vụ nhà khoa học Xuất phát từ sở khoa học thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến suất chất lượng giống ngơ nếp lai HN88 Thái Ngun” Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 36 3.02000 SE(N= 6) 0.127236 5%LSD 10DF 0.400924 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A11 9/ 6/** 15:58 PAGE CHI SO DIEN TICH LA F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS| | | CSDTL 18 2.9300 0.28642 0.31166 10.6 0.6236 |NLAI | | 0.7000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCDBAP FILE A12 9/ 6/** 16: PAGE CHIEU CAO DONG BAP VARIATE V003 CCDBAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 345.663 69.1325 2.97 0.067 NLAI 40.7478 20.3739 0.88 0.449 * RESIDUAL 10 232.772 23.2772 * TOTAL (CORRECTED) 17 619.183 36.4225 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A12 9/ 6/** 16: PAGE CHIEU CAO DONG BAP MEANS FOR EFFECT CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT$ 3 3 3 NOS CCDBAP 70.2000 64.5000 76.4000 75.6667 71.8333 66.4333 SE(N= 3)2.78551 5%LSD 10DF 8.77725 MEANS FOR EFFECT NLAI 16 26 36 NLAINOS CCDBAP 70.3833 69.2667 72.8667 SE(N= 6)1.96965 5%LSD 10DF 6.20645 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A12 9/ 6/** 16: PAGE Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ CHIEU CAO DONG BAP F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS| | | CCDBAP 18 70.839 6.0351 4.8246 6.8 0.0672 |NLAI | | 0.4491 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCAY FILE A13 9/ 6/** 16: PAGE CHIEU CAO CAY VARIATE V003 CCCAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 276.058 55.2115 4.19 0.026 NLAI 12.8345 6.41723 0.49 0.633 * RESIDUAL 10 131.906 13.1906 * TOTAL (CORRECTED) 17 420.798 24.7528 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A13 9/ 6/** 16: PAGE CHIEU CAO CAY MEANS FOR EFFECT CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT$ 3 3 3 NOS 166.400 159.033 165.667 170.900 168.333 162.000 CCCAY SE(N= 3)2.09687 5%LSD 10DF 6.60731 MEANS FOR EFFECT NLAI 16 26 36 NLAINOS 165.050 164.567 166.550 CCCAY SE(N= 6)1.48271 5%LSD 10DF 4.67207 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A13 9/ 6/** 16: PAGE CHIEU CAO CAY F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ |NLAI | | OBS TOTAL SS RESID SS| CCCAY 18 165.39 4.9752 | 3.6319 | 2.2 0.0262 0.6328 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLT CAY FILE A14 9/ 6/** 16: PAGE SO LA TREN CAY VARIATE V003 SLT CAY CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 7.07611 1.41522 21.70 0.000 NLAI 414444 207222 3.18 0.085 * RESIDUAL 10 652222 652222E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 8.14278 478987 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A14 9/ 6/** 16: PAGE SO LA TREN CAY MEANS FOR EFFECT CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT$ 3 3 3 NOS SLT CAY 17.1333 16.1000 15.5667 17.2333 16.7333 17.2000 SE(N= 3) 0.147447 5%LSD 10DF 0.464612 MEANS FOR EFFECT NLAI 16 26 36 NLAINOS SLT CAY 16.4500 16.7333 16.8000 SE(N= 6) 0.104261 5%LSD 10DF 0.328530 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A14 9/ 6/** 16: PAGE SO LA TREN CAY F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS| | | SLT CAY 18 16.661 0.69209 0.25539 1.5 0.0001 |NLAI | 0.0846 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKBAP FILE A15 9/ 6/** 16: PAGE DUONG KINH BAP VARIATE V003 DKBAP CAY CAY Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ | LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 464250 928499E-01 16.73 0.000 NLAI 679000E-01 339500E-01 6.12 0.018 * RESIDUAL 10 555000E-01 555000E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 587650 345676E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A15 9/ 6/** 16: PAGE DUONG KINH BAP MEANS FOR EFFECT CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT$ 3 3 3 NOS 4.49000 4.46667 4.50000 4.70000 4.16667 4.56667 DKBAP SE(N= 3) 0.430116E-01 5%LSD 10DF 0.135531 MEANS FOR EFFECT NLAI 16 26 36 NLAINOS 4.53000 4.52000 4.39500 DKBAP SE(N= 6) 0.304138E-01 5%LSD 10DF 0.958350E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A15 9/ 6/** 16: PAGE DUONG KINH BAP F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS| | | DKBAP 18 4.4817 0.18592 0.74498E-01 1.7 0.0002 |NLAI | | 0.0184 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE A16 9/ 6/** 16:12 PAGE NANG SUAT LY THUYET VARIATE V003 NSLT CAY CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 2474.25 494.851 7.43 0.004 NLAI 19.3633 9.68166 0.15 0.867 * RESIDUAL 10 665.883 66.5883 - Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ * TOTAL (CORRECTED) 17 3159.50 185.853 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A16 9/ 6/** 16:12 PAGE NANG SUAT LY THUYET MEANS FOR EFFECT CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT$ 3 3 3 NOSNSLT 71.8000 73.9667 74.1000 106.333 80.3333 80.0667 SE(N= 3)4.71128 5%LSD 10DF 14.8454 MEANS FOR EFFECT NLAI 16 26 36 NLAINOSNSLT 81.8167 81.8500 79.6333 SE(N= 6)3.33137 5%LSD 10DF 10.4973 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A16 9/ 6/** 16:12 PAGE NANG SUAT LY THUYET F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS| | | NSLT 18 81.100 13.633 8.1602 10.1 0.0040 |NLAI | | 0.8665 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTTHU FILE A17 9/ 6/** 16:14 PAGE NANG SUAT THUC THU VARIATE V003 NSTTHU CAY CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 1385.46 277.092 5.03 0.015 NLAI 39.4633 19.7317 0.36 0.711 * RESIDUAL 10 550.723 55.0723 * TOTAL (CORRECTED) 17 1975.65 116.214 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A17 9/ 6/** 16:14 PAGE NANG SUAT THUC THU MEANS FOR EFFECT CT$ - Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT$ 3 3 3 NOS NSTTHU 55.8000 50.5333 54.1667 76.7333 65.7667 63.9000 SE(N= 3)4.28456 5%LSD 10DF 13.5008 MEANS FOR EFFECT NLAI 16 26 36 NLAINOS NSTTHU 59.1167 62.6000 61.7333 SE(N= 6)3.02964 5%LSD 10DF 9.54651 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A17 9/ 6/** 16:14 PAGE NANG SUAT THUC THU F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS| | | NSTTHU 18 61.150 10.780 7.4211 12.1 0.0149 |NLAI | | 0.7110 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDBAP FILE A18 9/ 6/** 16:16 PAGE CHIEU DAI BAP VARIATE V003 CDBAP CAY CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 10.4178 2.08356 2.68 0.087 NLAI 2.01445 1.00722 1.29 0.317 * RESIDUAL 10 7.77889 777889 * TOTAL (CORRECTED) 17 20.2111 1.18889 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A18 9/ 6/** 16:16 PAGE CHIEU DAI BAP MEANS FOR EFFECT CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT$ 3 3 3 NOS 15.1333 14.3333 16.1667 15.8667 14.8667 16.5000 CDBAP Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ SE(N= 3) 0.509211 5%LSD 10DF 1.60454 MEANS FOR EFFECT NLAI 16 26 36 NLAINOS 15.8667 15.5167 15.0500 CDBAP SE(N= 6) 0.360067 5%LSD 10DF 1.13458 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A18 9/ 6/** 16:16 PAGE CHIEU DAI BAP F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS| | | CDBAP 18 15.478 1.0904 0.88198 5.7 0.0866 |NLAI | | 0.3167 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNHAT FILE A19 9/ 6/** 16:19 PAGE KHOI LUONG NGIN HAT VARIATE V003 KLNHAT CAY CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 28456.0 5691.20 21.44 0.000 NLAI 109.000 54.5000 0.21 0.819 * RESIDUAL 10 2655.00 265.500 * TOTAL (CORRECTED) 17 31220.0 1836.47 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A19 9/ 6/** 16:19 PAGE KHOI LUONG NGIN HAT MEANS FOR EFFECT CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT$ 3 3 3 NOS KLNHAT 322.333 335.000 329.333 429.333 400.000 350.000 SE(N= 3)9.40745 5%LSD 10DF 29.6432 MEANS FOR EFFECT NLAI - Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 16 26 36 NLAINOS KLNHAT 364.167 360.667 358.167 SE(N= 6)6.65207 5%LSD 10DF 20.9609 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A19 9/ 6/** 16:19 PAGE KHOI LUONG NGIN HAT F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS| | | KLNHAT 18 361.00 42.854 16.294 4.5 0.0001 |NLAI | | 0.8190 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HTRHANG FILE B11 9/ 6/** 16:23 PAGE HAT TREN HANG VARIATE V003 HTRHANG CAY CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 89.8628 17.9726 3.65 0.039 NLAI 3.30778 1.65389 0.34 0.726 * RESIDUAL 10 49.2522 4.92522 * TOTAL (CORRECTED) 17 142.423 8.37781 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B11 9/ 6/** 16:23 PAGE HAT TREN HANG MEANS FOR EFFECT CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT$ 3 3 3 NOS HTRHANG 31.8333 30.8667 31.5000 34.5000 27.9333 34.4000 SE(N= 3)1.28130 5%LSD 10DF 4.03744 MEANS FOR EFFECT NLAI 16 26 36 NLAINOS HTRHANG 32.1167 32.1667 31.2333 SE(N= 6) 0.906019 5%LSD 10DF 2.85490 - Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B11 9/ 6/** 16:23 PAGE HAT TREN HANG F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS| | | HTRHANG 18 31.839 2.8944 2.2193 7.0 0.0388 |NLAI | | 0.7258 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HTRBAP FILE B12 9/ 6/** 16:25 PAGE HANG TREN BAP VARIATE V003 HTRBAP CAY CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 2.06000 412000 3.05 0.063 NLAI 210000 105000 0.78 0.489 * RESIDUAL 10 1.35000 135000 * TOTAL (CORRECTED) 17 3.62000 212941 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B12 9/ 6/** 16:25 PAGE HANG TREN BAP MEANS FOR EFFECT CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT$ 3 3 3 NOS HTRBAP 12.2667 12.5000 12.0000 12.6000 12.5667 11.6667 SE(N= 3) 0.212132 5%LSD 10DF 0.668436 MEANS FOR EFFECT NLAI 16 26 36 NLAINOS HTRBAP 12.2167 12.4167 12.1667 SE(N= 6) 0.150000 5%LSD 10DF 0.472655 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B12 9/ 6/** 16:25 PAGE HANG TREN BAP F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS| | | HTRBAP 18 12.267 0.46146 0.36742 3.0 0.0627 |NLAI | 0.4886 Thí nghiệm phân vơ vụ Xuân 2014 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAY FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V003 CCAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 213.924 106.962 2.12 0.170 CTHUC 89.7427 17.9485 0.36 0.868 * RESIDUAL 10 505.229 50.5229 * TOTAL (CORRECTED) 17 808.896 47.5821 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V004 CDB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 1.05333 526666 0.18 0.835 CTHUC 27.1917 5.43834 1.91 0.179 * RESIDUAL 10 28.5000 2.85000 * TOTAL (CORRECTED) 17 56.7450 3.33794 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDBTCC FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V005 CDBTCC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 19.4423 9.72113 0.97 0.413 CTHUC 16.7838 3.35676 0.34 0.879 * RESIDUAL 10 99.7232 9.97232 * TOTAL (CORRECTED) 17 135.949 7.99701 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V006 SOLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 854444 427222 4.62 0.038 CTHUC 657777 131555 1.42 0.297 * RESIDUAL 10 925555 925555E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 2.43778 143399 - Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ | BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTL FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V007 CSDTL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 587777E-02 293888E-02 0.50 0.625 CTHUC 224094 448189E-01 7.63 0.004 * RESIDUAL 10 587223E-01 587223E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 288694 169820E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BAPCAY FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V008 BAPCAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 167778E-02 838888E-03 0.67 0.537 CTHUC 122778E-02 245555E-03 0.20 0.955 * RESIDUAL 10 125222E-01 125222E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 154278E-01 907516E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HANGHAT FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V009 HANGHAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 101111 505557E-01 0.57 0.587 CTHUC 1.34944 269889 3.05 0.063 * RESIDUAL 10 885556 885556E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 2.33611 137418 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HATHANG FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V010 HATHANG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 9.04334 4.52167 1.95 0.192 CTHUC 47.7866 9.55733 4.11 0.028 * RESIDUAL 10 23.2300 2.32300 * TOTAL (CORRECTED) 17 80.0600 4.70941 - Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAIBAP FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V011 DAIBAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 891701 445850 1.06 0.383 CTHUC 7.51920 1.50384 3.58 0.041 * RESIDUAL 10 4.19910 419910 * TOTAL (CORRECTED) 17 12.6100 741765 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKB FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE 10 Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V012 DKB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 957444E-01 478722E-01 2.09 0.173 CTHUC 214228 428456E-01 1.87 0.186 * RESIDUAL 10 229056 229056E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 539028 317075E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSBT FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE 11 Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V013 NSBT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 421.854 210.927 5.32 0.027 CTHUC 1689.36 337.873 8.52 0.002 * RESIDUAL 10 396.794 39.6794 * TOTAL (CORRECTED) 17 2508.01 147.530 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTL FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE 12 Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V014 NSTL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 94.1852 47.0926 0.71 0.518 CTHUC 2486.45 497.289 7.50 0.004 * RESIDUAL 10 663.200 66.3200 * TOTAL (CORRECTED) 17 3243.83 190.814 - Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL1000 FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh 13 VARIATE V015 KL1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 131.124 65.5618 1.74 0.225 CTHUC 987.154 197.431 5.23 0.013 * RESIDUAL 10 377.603 37.7603 * TOTAL (CORRECTED) 17 1495.88 87.9930 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE 14 Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V016 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 20.8939 10.4470 0.94 0.426 CTHUC 490.569 98.1139 8.80 0.002 * RESIDUAL 10 111.490 11.1490 * TOTAL (CORRECTED) 17 622.954 36.6443 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE 15 Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V017 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 5.02778 2.51389 0.60 0.572 CTHUC 102.449 20.4899 4.88 0.016 * RESIDUAL 10 42.0122 4.20122 * TOTAL (CORRECTED) 17 149.489 8.79350 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE 16 Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh MEANS FOR EFFECT NLAI 16 26 36 NLAINOSCCAY CDB 134.383 132.283 126.250 CDBTCCSOLA 56.7167 56.1500 56.2833 SE(N= 5%LSD 6)2.90181 10DF 0.689202 9.14370 1.28921 2.17170 16 26 36 NLAINOS 2.96500 3.00333 3.00333 CSDTL 0.958333 0.943333 0.966667 BAPCAY 12.1833 12.3333 12.1667 SE(N= 5%LSD 6) 10DF 16 26 36 NLAINOS 13.0733 13.4083 12.8683 SE(N= 5%LSD 6) 10DF 42.3660 42.5080 44.6382 0.312843E-01 0.144466E-01 0.121488 0.985778E-01 0.455217E-01 0.382812 DAIBAP DKBNSBTNSTL 4.19000 4.11000 4.01167 0.264547 0.833596 Số hóa Trung tâm Học liệu 15.2500 15.0000 14.7167 0.124201 4.06234 0.391362 HANGHAT HATHANG 30.0667 28.3500 28.9833 0.622227 1.96066 79.8214 68.6286 77.6167 0.617867E-01 0.194692 tnu.edu.vn/ 113.655 108.412 109.321 2.57162 8.10326 3.32466 10.4761 16 26 36 NLAINOS KL1000NSLTNSTT 271.583 54.5978 277.267 52.0723 277.350 53.9983 30.1667 31.4167 30.5000 SE(N= 6)2.50866 1.36315 0.836782 5%LSD 10DF 7.90489 4.29533 2.63673 MEANS FOR EFFECT CTHUC 13 23 33 43 53 63 SE(N= 5%LSD 13 23 33 43 53 63 SE(N= 5%LSD 13 23 33 43 53 63 SE(N= 5%LSD 13 23 33 43 53 63 CTHUCNOSCCAY CDB 128.733 129.400 128.367 134.233 132.433 132.667 3)4.10377 10DF CTHUCNOS 2.81667 2.91333 2.93000 3.09333 3.06000 3.13000 3) 10DF CTHUCNOS 12.2467 12.4300 13.1667 14.2000 13.2500 13.4067 3) 10DF CTHUCNOS 264.467 273.067 276.433 289.533 273.600 275.300 CDBTCCSOLA 58.1000 55.4333 54.4000 57.2000 56.0667 57.1000 45.1577 42.8551 42.3809 42.6310 42.4644 43.5352 14.7333 14.7667 14.9667 15.0667 15.2667 15.1333 0.974679 12.9311 1.82321 3.07125 CSDTL 0.940000 0.960000 0.966667 0.960000 0.956667 0.953333 BAPCAY 11.8333 12.2000 12.4667 12.6000 12.3333 11.9333 HANGHAT HATHANG 29.4000 30.0333 28.5333 32.0333 27.7667 27.0333 0.204306E-01 0.643774E-01 0.171810 0.541378 0.442426E-01 0.139410 0.175647 5.74501 0.553470 DAIBAP DKBNSBTNSTL 4.10333 67.7571 4.05000 61.4286 3.94000 70.2190 4.28667 89.8667 4.06000 80.8619 4.18333 82.0000 0.374126 1.17888 KL1000NSLTNSTT 49.2431 54.7230 54.1171 63.9730 51.0665 48.2144 0.879962 2.77279 90.2667 98.5714 116.043 122.010 116.686 119.200 0.873796E-01 0.275336 3.63682 11.4597 4.70177 14.8155 28.8333 31.6667 31.3000 35.2000 28.3000 28.8667 SE(N= 3)3.54778 1.92778 1.18339 5%LSD 10DF 11.1792 6.07451 3.72890 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VCX14 24/ 9/** 22:39 PAGE 17 Thi nghiem thiet ke kieu khoi ngau nhien hoan chinh F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI 18) SD/MEAN | | (N= NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS| | | CCAY 18 130.97 6.8980 7.1079 5.4 0.1701 CDB 18 56.383 1.8270 1.6882 3.0 0.8348 CDBTCC 18 43.171 2.8279 3.1579 7.3 0.4125 SOLA 18 14.989 0.37868 0.30423 2.0 0.0377 CSDTL 18 2.9906 0.13032 0.76630E-01 2.6 0.6249 BAPCAY 18 0.95611 0.30125E-010.35387E-01 3.7 0.5371 HANGHAT 18 12.228 0.37070 0.29758 2.4 0.5866 Số hóa Trung tâm Học liệu |CTHUC | 0.8677 0.1795 0.8794 0.2967 0.0036 0.9555 0.0630 tnu.edu.vn/ | HATHANG DAIBAP DKB NSBT NSTL KL1000 NSLT NSTT 18 18 18 18 18 18 18 18 29.133 13.117 4.1039 75.356 110.46 275.40 53.556 30.694 2.1701 0.86126 0.17807 12.146 13.814 9.3805 6.0535 2.9654 Số hóa Trung tâm Học liệu 1.5241 0.64800 0.15135 6.2992 8.1437 6.1449 3.3390 2.0497 5.2 4.9 3.7 8.4 7.4 2.2 6.2 6.7 0.1923 0.3834 0.1734 0.0266 0.5184 0.2247 0.4260 0.5723 0.0275 0.0409 0.1864 0.0025 0.0039 0.0131 0.0022 0.0164 tnu.edu.vn/ ... chịu giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 40 3.1.4 Ảnh hưởng phân hữu tới yếu tố cấu thành suất suất giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 43 3.1.5 Ảnh hưởng phân hữu đến chất lượng giống. .. giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên .47 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng phân vô đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng giống ngô nếp lai hn88 Thái Nguyên 47 3.2.1 Ảnh hưởng phân vô đến. .. chịu giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 50 3.2.4 Ảnh hưởng phân vô tới yếu tố cấu thành suất suất giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 53 3.2.5 Ảnh hưởng phân vô đến chất lượng giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 tại thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 tại thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay