Nghiên cứu hiện trạng phân bố và đặc điểm tái sinh của cây huỳnh đường (dysoxylum loureiri pierre) làm cơ sở đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển loài tại vườn quốc gia ba bể huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

108 22 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:01

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ MÂY NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CỦA CÂY HUỲNH ĐƯỜNG (DYSOXYLUM LOUREIRI PIERRE) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ - HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ MÂY NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CỦA CÂY HUỲNH ĐƯỜNG (DYSOXYLUM LOUREIRI PIERRE) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ - HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 60 62 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: GS.TS ĐẶNG KIM VUI THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực Chưa công bố công trình khác Tác giả Lê Thị Mây ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun theo chương trình đào tạo cao học, chuyên ngành Lâm học, khóa 20 (2012-2014) Trong q trình học tập hồn thành luận văn, tác giả nhận quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu, Khoa sau đại học thầy, cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban giám đốc, cán phòng kỹ thuật Vườn quốc gia Ba Bể Nhân dịp tác giả xin cảm ơn giúp đỡ quý báu Trước tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo GS.TS Đặng Kim Vui- người hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tác giả suốt trình thực luận văn Tác giả xin cảm ơn Th.S La Quang Độ quan tâm giúp đỡ, động viên dành tình cảm tốt đẹp cho tác giả suốt thời gian theo học thực luận văn Tác giả xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Lâm nghiệp, khoa Sau đại học, cán phòng kỹ thuật vườn quốc gia Ba Bể tạo điều kiện giúp đỡ cho tác giả theo học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Cuối tác giả xin chân thành cảm ơn bạn bè người thân gia đình giúp đỡ, động viên tác giả suốt q trình học tập hồn thành luận văn Do thời gian kinh nghiệm hạn chế, luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý bàu thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học bạn bè để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Lê Thị Mây MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học nghiên cứu 1.1.1 Khái niệm tái sinh rừng 1.1.2 Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2.1 Trên giới 1.2.1.1 Những nghiên cứu tái sinh rừng 1.2.1.2 Những nghiên cứu loài Huỳnh đường 1.2.2 Những nghiên cứu Việt Nam 10 1.2.2.1 Nghiên cứu tái sinh .10 1.2.2.2 Nghiên cứu loài Huỳnh đường 12 1.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 15 1.3.1 Giới thiệu khái quát VQG Ba Bể 15 1.3.2 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 18 1.3.2.1 Vị trí địa lý .18 1.3.2.2 Địa hình 19 1.3.2.3 Khí hậu .20 1.3.2.4 Thuỷ văn 21 1.3.2.5 Các yếu tố khí hậu khác 21 1.3.3 Điều kiện đất đai 22 1.3.4 Đặc điểm hệ động thực vật 24 1.3.5 Điều kiện dân sinh, kinh tế- xã hội 26 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Nội dung nghiên cứu 27 2.1.1 Hiện trạng phân bố loài Huỳnh đường khu vực nghiên cứu 27 2.1.2 Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng ảnh hưởng đến tái sinh tự nhiên Huỳnh đường 27 2.1.3 Nghiên cứu số đặc điểm tái sinh tán rừng loài Huỳnh đường khu vực nghiên cứu 27 2.1.4 Đánh giá số yếu tố tác động đến xuất loài Huỳnh đường tái sinh 27 2.1.5 Đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển loài Huỳnh đường 27 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Phương pháp luận 28 2.2.2 Phương pháp ngoại nghiệp 29 2.2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .29 2.2.2.2 Phương pháp điều tra thực tế 30 2.2.3 Phương pháp nội nghiệp 32 2.2.3.1 Phương pháp nghiên cứu tầng cao 32 2.2.3.2 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh .37 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1 Hiện trạng phân bố loài Huỳnh đường khu vực nghiên cứu 40 3.2 Một số đặc điểm cấu trúc rừng ảnh hưởng đến tái sinh tự nhiên Huỳnh đường 42 3.2.1 Đặc điểm cấu trúc tầng cao 42 3.2.2 Mật độ tầng cao quan hệ sinh thái loài Huỳnh đường với loài khác 44 3.2.3 Đặc điểm phân bố số theo cấp kính(N/D1.3) lồi Huỳnh đường tổng thể OTC 46 3.2.4 Đặc điểm phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) loài Huỳnh đường tổng thể 48 3.2.5 Đặc điểm độ tàn che tầng cao 50 3.2.6 Đặc điểm tầng bụi thảm tươi 51 3.3 Một số đặc điểm tái sinh tán rừng .52 3.3.1 Phân bố tái sinh Huỳnh đường tự nhiên 52 3.3.2 Cấu trúc tổ thành tái sinh 56 3.3.4 Phân bố tái sinh theo chiều cao, chất lượng nguồn gốc tái sinh 57 3.4 Đánh giá số yếu tố tác động đến xuất loài Huỳnh đường tái sinh 60 3.4.1 Đặc tính phân bố lồi 60 3.4.3 Ảnh hưởng mẹ 61 3.4.4 Ảnh hưởng người 61 3.5 Đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển loài Huỳnh đường 62 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 65 Kết luận 65 Khuyến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á DLST : Du lịch sinh thái ĐDSH : Đa dạng sinh học HST : Hệ sinh thái KBT : Khu bảo tồn IUCN : Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới KHKT : Khoa học kỹ thuật LCKT : Luận chứng kinh tế OTC : Ô tiêu chuẩn ODB : Ô dạng VNPPA : Hiệp hội Vườn quốc gia Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam VQG : Vườn quốc gia TNTN : Tài nguyên thiên nhiên TS : Tái sinh UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Phân vùng bảo tồn Vườn quốc gia Ba Bể 17 Hình 1.2 Bản đồ sử dụng đất Vườn quốc gia Ba Bể 23 Hình 3.1: Phân bố N/D lâm phần Huỳnh đường OTC 46 Hình 3.2 Phân bố N/D lâm phần Huỳnh đường OTC 12 47 Hình 3.3 Phân bố N/Hvn lâm phần Huỳnh đường OTC 48 Hình 3.4: Phân bố N/H lâm phần Huỳnh đường OTC 12 49 Hình 3.5: Phân bố tái sinh Huỳnh đường theo cấp chiều cao 58 Hình 3.6 Chất lượng tái sinh OTC 12 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nước Bộ Khoa học công nghệ, Viện khoa học công nghệ Việt Nam, 1986 ”Sách đỏ Việt Nam”, Phần II-Thực vật, NXB Khoa học tự nhiên công nghệ Hà Nội Bộ Khoa học công nghệ, Viện khoa học công nghệ Việt Nam, 1997 ”Sách đỏ Việt Nam”, Phần II-Thực vật, NXB Khoa học tự nhiên công nghệ Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2002), “Danh mục loài tiếng Việt, thực vật hoang dã quy định Phụ lục công ước CITES” Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn- Tổng cục lâm nghiệp, tháng 12 năm 2010 Báo cáo dự án, “Điều tra đánh giá tình trạng bảo tồn loài thực vật rừng nguy cấp, quý thuộc danh mục nghị định 32/2006/NĐ-CP theo vùng sinh thái” Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2000), Tên rừng Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Tiến Bân (2003), Danh mục loài thực vật Việt Nam, Tập II Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 227-270 Dương Văn Cường “Một số ý kiến phát triển bền vững kinh tế xã hội vùng đệm vườn quốc gia Ba Bể” Nguyễn Anh Dũng (2000), Nghiên cứu số đặc điểm tái sinh tự nhiên đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho rừng tự nhiên lâm trường Sơng Đà Hòa Bình Luận văn thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Hà Tây Lâm Cơng Định, 1987, Tái sinh chìa khóa định nội dung điều chế tái sinh rừng Tập chí lâm nghiệp số 9+10 năm 1987 10 Hoàng Văn Hùng ,” Nghiên cứu phân vùng thích nghi bảo tồn lồi Huỳnh đường khu vực vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn” 11 Nguyễn Hữu Hiến (1970), Cách đánh giá tổ thành rừng nhiệt đới, Tập san lâm nghiệp số 3/1970 12 Vũ Tiến Hinh, 1992, “Đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên”, tạp chí LN số 2/1991 13 Phùng Ngọc Lan (1986), “ Lâm sinh học, tập 1” Trường Đại học Lâm nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội 14 Phùng Ngọc Lan (2001), “ Lâm học nhiệt đới” Trường đại học Lâm nghiệp 15 Trần Thế Liên (2006), “Nghiên cứu số giải pháp bảo tồn ĐDSH hệ thống rừng đặc dụng vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam”, luận án tiến sĩ nông nghiệp, Đại học Lâm nghiệp 16 Phạm Thị Nga (2009),” Tìm hiểu số đặc điểm sinh thái, sinh trưởng phát triển Lim Xẹt(Peltophorum tonkinensis A.Chev) tái sinh tự nhiên phân khu phục hồi sinh thái vườn quốc gia Tam Đảo- Vĩnh Phúc” Luận văn thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, ĐH Thái Ngun 17 Hồng Đình Quang “Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tán rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới vườn quốc gia Bidoup Núi Bà- tỉnh Lâm Đồng” 18 Phạm Bình Quyền NNK (2012), “Bảo tồn ĐDSH dãy Trường Sơn”, Nxb Tài nguyên, môi trường đồ, Hà Nội 19 Trần Xuân Thiệp (1995), “Nghiên cứu qui luật phân bố chiều cao tái sinh rừng chặt chọn lâm trường Hương Sơn, Hà Tĩnh”, Cơng trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Viện Điều tra qui hoạch rừng 1991-1995, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Nguyễn Hải Tuất, Ngô Kim Khôi (1996), “ Xử lý thống kê” NXB Nông nghiệp, Hà Nội 21 Nghị định số 32 /2006/NĐ-CP phủ: Nghị định quản lý thực vật rừng, động vật rừng cấp quý, 22 Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - IUCN Việt Nam (2008),Cục kiểm lâm viện điều tra quy hoạch rừng II Tài liệu nước 23 Cambodian Tree Species, CTSP, FA, DANIDA, 2004 24 H.Lamprecht (1989) „ Silviculture in Tropics Eschborn” 25 Forest Inventory and Planning Institute (1996), Vietnam Forest Tree, Agriculture Publishing House, Hanoi 26 Longman, K.A and J.Jénhile (1974)” Tropical forest and its environment” 27 IUCN Species Survival Commission (1994), IUCN Red List Categories Gland, Switzerland Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ III Trang web điện tử 28 http://123doc.vn/document/694286-tong-quan-ve-vuon-quoc-gia-ba be.htm?page=6 29 http://birdlifeindochina.org/birdlife/source_book/index.htm 30 http://www.kiemlam.org.vn/ 31 http://www.oed.com 32 http://vi.wikipedia.org 33 http://www.vnppa.org.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC Phụ biểu Cấu trúc tổ thành OTC nơi có lồi Huỳnh đường xuất STT Loài Ni Fi Fi% Ni% G G% IV% Chẩn 1.82 6.0606 245.7050 1.1174 2.999 Cọc rào 1.21 1.5152 153.8600 0.6997 1.142 Dâu da xoan 4.24 1.5152 176.6250 0.8033 2.187 Đẻn 1.82 3.0303 537.7250 2.4455 2.431 Duối 2 1.21 3.0303 204.1000 0.9282 1.724 Găng việt nam 1.82 12.1212 1096.6450 4.9874 6.309 Huỳnh đường 2 1.21 3.0303 5278.3400 24.0053 9.416 Mạy tèo 11 6.67 9.0909 718.2750 3.2666 6.341 Mí 4.85 3.0303 83.4063 0.3793 2.753 10 Mọ 12 7.27 3.0303 1270.1300 5.7764 5.360 11 Móc đương 1.82 1.5152 379.9400 1.7279 1.687 12 Nang trứng hải nang 3.03 6.0606 807.7650 3.6736 4.255 13 Nhãn rừng 14 8.48 1.5152 415.2650 1.8886 3.963 14 Nhọc đen 2.42 3.0303 478.8500 2.1778 2.544 15 Nhọc dài 4.24 1.5152 314.0000 1.4280 2.395 16 Nhọc lớn 4.24 6.0606 1592.7650 7.2437 5.849 17 ô rô 10 11 6.67 15.1515 1611.0163 7.3267 9.715 18 sảng đá 14 8.48 1.5152 961.6250 4.3734 4.791 19 Sếu 10 6.06 3.0303 1112.3450 5.0588 4.717 20 sp 1 0.61 1.5152 113.0400 0.5141 0.878 21 Sũ 4.85 3.0303 726.1250 3.3023 3.727 22 Sui 2.42 4.5455 1197.1250 5.4444 4.138 23 Thẩu tấu 3.03 1.5152 38.4650 0.1749 1.573 24 Trâm 4.24 1.5152 132.6650 0.6033 2.120 25 Trôm mề gà 4.24 1.5152 379.9400 1.7279 2.495 26 Trương vân 3.03 1.5152 1962.5000 8.9252 4.490 66 165 100.00 100 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 21988.24 100 100 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ biểu Cấu trúc tổ thành OTC 12 có lồi Huỳnh đường xuất STT Tên loài Ni Fi Fi% Ni% G Gi% IV% Cà muối vàng 1 1.49 1.887 153.860 1.624 1.668 Cánh kiến 1.49 3.774 289.665 3.057 2.774 Côm 4.48 1.887 113.040 1.193 2.519 đinh thối 1 1.49 1.887 50.240 0.530 1.303 Gáo 4.48 1.887 78.500 0.828 2.398 Hồng bì rừng 1.49 7.547 257.480 2.717 3.919 Huỳnh đường 2.99 1.887 226.865 2.394 2.422 Lát hoa 2.99 9.434 798.345 8.425 6.948 Lòng mang cụt 3 4.48 5.660 772.440 8.152 6.097 10 Màu cau 1.49 5.660 241.780 2.552 3.235 11 Muồng 4.48 13.208 2104.585 22.210 13.298 12 Muồng trắng 5.97 5.660 505.540 5.335 5.655 13 Muồng hoa đỏ 1 1.49 1.887 200.960 2.121 1.833 14 Núc nác 1.49 3.774 266.900 2.817 2.694 15 Ơ rơ 11 16.42 3.774 116.965 1.234 7.142 16 Quả nhớt 1.49 5.660 1350.200 14.249 7.134 17 Sảng 14 20.90 5.660 333.625 3.521 10.026 18 Sếu 13.43 13.208 1228.525 12.965 13.202 19 Sếu hôi 4.48 1.887 153.860 1.624 2.663 20 Sóc đỏ 1 1.49 1.887 153.860 1.624 1.668 21 sung rừng 1 1.49 1.887 78.500 0.828 1.403 53 67 100 100 9475,735 100 100 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ biểu Cấu trúc tổ thành tái sinh OTC STT Loài Ni %Ni Hệ số tổ thành Bún 0.10 0.01 Chẩn 0.05 0.00 Cọc rào 0.10 0.01 Dạ nâu 0.10 0.01 Đại phong tử 0.05 0.00 Găng Việt nam 56 2.73 0.27 Gội 0.10 0.01 Gội trắng 10 0.49 0.05 Huỳnh đường 270 13.18 1.32 10 Kè đuôi dông 0.10 0.01 11 Lá nến 0.05 0.00 12 Lát hoa 0.05 0.00 13 Mãi táp 0.44 0.04 14 Mạy tèo 176 8.59 0.86 15 Mí 0.20 0.02 16 Mọ 0.24 0.02 17 Móc 0.10 0.01 18 Nang trứng hải nam 41 2.00 0.20 19 Nghiến 0.15 0.01 20 Nhãn rừng 18 0.88 0.09 21 Nhọc 0.05 0.00 22 Nhọc dài 0.05 0.00 23 Nhọc to 0.05 0.00 24 Ơ dược chun 0.15 0.01 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ STT Loài Ni %Ni Hệ số tổ thành 25 Sảng 11 0.54 0.05 26 Sảng đá 0.05 0.00 27 Sấu 0.05 0.00 28 Sếu 0.00 0.00 29 Sếu 0.05 0.00 30 Sòi tròn 0.05 0.00 31 Sói rừng 10 0.49 0.05 32 Sũ 105 5.12 0.51 33 Sui 137 6.69 0.67 34 Táo cong 0.15 0.01 35 Thị đá 36 1.76 0.18 36 Thích 0.05 0.00 37 Thổ mật xoan 0.05 0.00 38 Trai 0.24 0.02 39 Trai lí 0.29 0.03 40 Trâm trắng 0.05 0.00 41 Trôm mề gà 66 3.22 0.32 42 Trương vân 0.05 0.00 43 Vỏ sạn 0.24 0.02 44 Xoan rừng 0.05 0.00 45 Ơ rơ 1042 50.85 5.09 Tổng 2049 100.00 10.00 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ biểu Cấu trúc tổ thành tái sinh OTC 12 Tên loài Ni Ni% STT Hệ số tổ thành Bồ 1.65 0.17 Cà muối vàng 1.24 0.12 Cánh kiến 3.31 0.33 Côm 2.07 0.21 Đại phong tử 2.07 0.21 Gội trắng 2.07 0.21 Hồng bì rừng 2.89 0.29 Huỳnh đường 0.41 0.04 Lát hoa 3.72 0.37 10 Lòng mang cụt 0.41 0.04 11 Màu cau 10 4.13 0.41 12 Mí 0.41 0.04 13 Mọ 3.72 0.37 14 Muồng 1.24 0.12 15 Nang trứng HN 2.89 0.29 16 Nghiến 69 28.51 2.85 17 Nhọc 2.48 0.25 18 Ơ rơ 17 7.02 0.70 19 Sảng 35 14.46 1.45 20 Sếu 1.24 0.12 21 Sũ 3.72 0.37 22 Táo cong 2.07 0.21 23 Thị đá 0.83 0.08 24 Thôi ba dày 3.31 0.33 25 Trai 2.07 0.21 26 Trai lí 1.24 0.12 27 Trường Vân 0.83 0.08 242 100.00 10.00 Tổng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ biểu Chất lượng nguồn gốc tái sinh loài OTC Chất lượng tái sinh Nguồn gốc Loài Ni Tốt Trung bình Xấu Hạt Chồi Bún 2 Chẩn 0 1 Cọc rào 2 Dạ nâu 0 2 Đại phong tử 0 1 Găng Việt nam 56 18 37 53 Gội 0 2 Gội trắng 10 10 Huỳnh đường 270 24 81 165 269 Kè đuôi dông 1 Lá nến 1 Lát hoa 0 1 Mãi táp Mạy tèo 176 57 119 175 Mí 2 Mọ 5 Móc 1 Nang trứng hải nam 41 35 37 Nghiến 0 3 Nhãn rừng 18 12 16 Nhọc 0 1 Nhọc dài 0 1 Nhọc to 0 1 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chất lượng tái sinh Loài Ni Tốt Trung bình Nguồn gốc Xấu Hạt Chồi Ơ dược chun 0 3 Sảng 11 10 Sảng đá 0 1 Sấu 1 Sếu 0 0 0 Sếu hôi 0 1 Sòi tròn 0 1 Sói rừng 10 10 10 Sũ 105 37 67 101 Sui 137 10 31 96 137 Táo cong 0 3 Thị đá 36 13 23 36 Thích 0 1 Thổ mật xoan 0 1 Trai 5 Trai lí 6 Trâm trắng 0 1 Trôm mề gà 66 11 55 66 Trương vân 0 1 Vỏ sạn 5 Xoan rừng 0 1 Ơ rơ 1042 240 367 435 1042 Tổng 2049 278 664 1107 2032 17 Tỷ lệ (%) 100% 13.57 32.41 54.03 99.17 0.83 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ biểu S T T Danh mục tên La Tinh loài điều tra SÁCH GIÁ TRỊ SINH ĐỎ VN SỬ TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC CẢNH 2007 DỤNG Họ Bòng bong Lygodiaceae Bòng bong Lygodium flexnosum Bòng bong nhỏ Lygodium microphyllum Bòng bong leo Lygodium scandens Thích Bắc Bộ Acer tonkinensis G, C Họ Thôi ba Thôi ba Alangiaceae Alangium chinensis G Thôi ba dầy Alangium kurzii G Họ Thích Aceraceae Thích Bắc Bộ Acer tonkinensis Họ Xoài Anacardiaceae Dâu da xoan Allospondias lakonensis G, Q Xoan nhừ Cherospondias axillaris G, Th Dracontomelum duperreanum G, Th, Q 10 Sấu Họ Na G, C Annonaceae 11 Dây dất Fissistigma latifolium C 12 Màu cau Milusa balansae G 13 Nhọc nhỏ Polyalthia cerasoides G 14 Ớt sừng Ervatamia bovina Th Họ Thiên lý Asclepiadaceae Càng cua Cryptolepis buchanani Họ Cúc Asteraceae 16 Cỏ lào Chromolaena odoratum Th 17 Nhọ nồi Eclipta alba Th 18 Họ Đinh Kè đuôi dông Bignoniaceae Markhamia cauda-foelina G 15 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ S T T TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SÁCH GIÁ TRỊ SINH ĐỎ VN SỬ CẢNH 2007 DỤNG Họ Vang Caesalpiniaceae 19 Lát trắng Acrocarpus fraxinifolius G 20 Muồng trắng Zenia insignis G 10 Họ Măng cụt Clusiaceae Núi đá 21 Trai lý 11 Họ Thị Garcinia fragraeoides Ebenaceae 22 Thị đá Diospyros sp1 12 Họ Côm Elaeocarpaceae Côm tầng Elaeocarpus dubius 13 Họ Thầu dầu Euphorbiaceae 24 Sói rừng Alchornea tiliaefolia 25 Thẩu tấu Aprosa mycrocalyx G 26 Dâu da đất Baccaurea sapida G 27 Nhội Bischofia javanica G, C, Th 28 Mọ Deutzianthus tonkinensis Th 29 Lá nến Macarranga denticulata 30 Cánh kiến Mallotas philippinensis 23 G, Q G G, C Microdesmis 31 Chẩn caseariaefolia 32 Sòi tía Sapium dicolor 33 Sòi tròn Sapium rotundifolium Th 34 Sòi trắng Sapium sebiferam Th 14 Họ Đậu Fabaceae Ràng ràng vải Ormosia fordiana 15 Họ Dẻ Fagaceae Sồi phảng Lithocarpus cerebrinus 16 Họ Hồ đào Juglandaceae Chẹo tía Engelhardia chrysolepis 35 36 37 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên G Nh EN G G http://www.lrc-tnu.edu.vn/ S T T TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC SÁCH GIÁ TRỊ SINH ĐỎ VN SỬ CẢNH 2007 DỤNG 17 Họ Chùm bao Kygelariaceae Nang trứng Hải 38 Nam Hydnocarpus hainanensis G 39 Nang trứng Hydnocarpus kurrzii G Cinnamomum Re hương parthenoxylon 18 Họ Xoan Meliaceae 41 Gội nếp Aglaia gigantea 42 Gội trắng Aphanamixis grandifolia 43 Lát hoa Chukrasia tabularis 44 Cà muối Cipadessa cinerascens 45 Huỳnh đường Dysoxylum loureiri 46 Xoan ta Melia azedarach G 47 Trương vân Toona sereni G 19 Họ Trinh nữ Mimosaceae 48 Muồng ràng ràng Adenanthera pavonina G 49 Muồng Albizzia kalkora G 20 Họ Dâu tằm Moraceae 50 Sui Antiaris toxicaria G, Th 51 Ơ rơ Streblus ilicifolius G 52 Mạy tèo Streblus macrophyllus G 21 Họ Rau sắng Opiliaceae 53 Rau sắng Meliantha suavis 54 22 Họ Cam Hồng bì rừng Rutaceae Clausena duniana Q, Th 55 Thơi chanh Evodia meliaefolia G 23 Họ Bồ Sapindaceae 56 Nhãn rừng Euphoria anamensis G 57 Nhãn rừng Eurycoryymbus sp G 40 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên EN G,T VU G G VU G G VU VU g, Th Th, R http://www.lrc-tnu.edu.vn/ S T T TÊN VIỆT NAM 58 Sâng Pometia pinnata G 59 Bồ Sapindus muhorosi G, Th 24 Họ Trơm Sterculiaceae Lòng mang cụt Pterospermum truncatalobatum 25 Họ Đay Tiliaceae 60 TÊN KHOA HỌC SÁCH GIÁ TRỊ SINH ĐỎ VN SỬ CẢNH 2007 DỤNG G, Th Núi đá vôi EN Nghiến 26 Họ Du Burretiodendron hsienmu Ulmaceae Sếu Celtis sinensis 27 Họ Gai Urticaceae Nhớt nháo Pouzolzia sanguinea Th, S Đẻn Verbenaceae Vitex trifolia G, Th 29 Họ Ráy Araceae 64 Ráy Alocasia macrorrhiza Th 65 Nưa Amophopha campanulatus Th 66 Khoai nước Amorphophalus esuilenta Củ 67 Ráy leo rách Epipremnum pinnatum C, Th 30 Họ Hòa thảo Poaceae Cỏ tranh Imperata cylindrica 31 Họ Gừng Zingiberaceae 61 62 28 Họ Cỏ roi ngựa 63 68 69 Sa nhân Amomum ovoideum Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên G G Th Dưới tán Th http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... MÂY NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CỦA CÂY HUỲNH ĐƯỜNG (DYSOXYLUM LOUREIRI PIERRE) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ - HUYỆN BA BỂ... thực đề tài: Nghiên cứu trạng phân bố đặc điểm tái sinh Huỳnh đường (Dysoxylum loureiri Pierre) làm sở đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển loài vườn quốc gia Ba Bể- huyện Ba Bể- tỉnh Bắc Kạn ... tiêu nghiên cứu Mơ tả phân tích trạng phân bố đặc điểm tái sinh Huỳnh đường (Dysoxylum loureiri Pierre) vườn quốc gia Ba Bể, sở đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển Huỳnh đường Đối tượng nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện trạng phân bố và đặc điểm tái sinh của cây huỳnh đường (dysoxylum loureiri pierre) làm cơ sở đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển loài tại vườn quốc gia ba bể huyện ba bể, tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu hiện trạng phân bố và đặc điểm tái sinh của cây huỳnh đường (dysoxylum loureiri pierre) làm cơ sở đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển loài tại vườn quốc gia ba bể huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay