Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương có triển vọng tại trung tâm giống cây trồng tỉnh vĩnh phúc

109 13 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:01

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY HÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY HÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: TS Lưu Thị Xuyến Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i2ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu số liệu trình b ày luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn thông tin, tài liệu trích dẫn trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Vĩnh phúc, ngày 12 tháng 10 năm 2014 Người viết cam đoan Nguyễn Duy Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ i3ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập thực đề tài này, nhận quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khoa sau đại học, Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Lãnh đạo cán Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc, Lãnh đạo cán Trại sản xuất giống trồng Mai Nham, thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp gia đình Nhân dịp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: TS Lưu Thị Xuyến: Khoa nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cô trực tiếp hướng dẫn, dành cho tơi giúp đỡ tận tình sâu sắc trình nghiên cứu đề tài hoàn thành luận văn Ban giám hiệu nhà trường Khoa sau Đại học Trường Nông Lâm Thái Nguyên Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Lãnh đạo cán Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc; Lãnh đạo cán Trại sản xuất giống trồng Mai Nham Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Duy Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ i4ii MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng biểu vi Danh mục hình vii MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Mục đích nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu đậu tương giới nước 1.2.1 Tình hình sản xuất nghiên cứu đậu tương giới 1.2.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu đậu tương Việt Nam 12 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu: 25 2.2.2 Thời gian nghiên cứu: 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 253 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ i5ii 2.4 Phương pháp nghiên cứu 26 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 26 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 2.4.2 Quy trình kỹ thuật 27 2.4.3 Các tiêu nghiên cứu phương pháp theo dõi 28 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 32 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Kết nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển suất số giống đậu tương vụ Xuân vụ Đông 2013 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 33 3.1.1 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống đậu tương thí nghiệm vụ Xn vụ Đơng năm 2013 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 33 3.1.2 Đặc điểm hình thái giống đậu tương thí nghiệm vụ Xn vụ Đơng năm 2013 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 386 3.1.3 Chỉ số diện tích giống đậu tương thí nghiệm vụ xuân năm 2013 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 39 3.1.4 Tình hình sâu bệnh hại giống đậu tương thí nghiệm vụ Xuân 2013 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 43 3.1.5 Các yếu tố cấu thành suất giống đậu tương tham gia thí nghiệm vụ Xuân vụ Đông năm 2013 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 46 3.1.6 Năng suất giống đậu tương tham gia thí nghiệm vụ Xn vụ Đơng năm 2013 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 48 3.2 Kết khảo nghiệm sản xuất giống NAS-S1 vụ Xuân năm 2014 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 50 3.2.1 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống khảo nghiệm vụ Xuân năm 2014 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 50 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ 3.2.2 Đặc điểm hình thái khả chống đổ giống khảo nghiệm vụ Xuân năm 2014 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 49 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 3.2.3 Tình hình sâu bệnh hại giống khảo nghiệm vụ Xuân năm 2014 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 49 3.2.4 Các yếu tố cấu thành suất suất giống khảo nghiệm vụ Xuân năm 2014 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 52 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .54 Kết luận 54 Đề nghị 54 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT CSDTL : Chỉ số diện tích Đ/C : Đối chứng CV : Hệ số biến động CS : Cộng KNTLVCK : Khả tích lũy vật chất khơ M1000 hạt : Khối lượng 1000 hạt NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu NSTK : Năng suất thống kê LSD : Sai khác nhỏ có ý nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 50 Hình 3.1: Năng suất thực thu vụ Xuân vụ Đơng giống tham gia thí nghiệm Như đánh giá tổng thể qua vụ cho thấy giống NAS-S1 có ưu hẳn giống khác đối chứng: Khả chống chịu sâu bệnh hại mức thấp, yếu tố cấu thành suất, suất thực thu mức cao Chúng đưa giống NAS-S1 vào khảo nghiệm sản xuất vụ Xuân năm 2014 trung tâm giống trồng Vĩnh Phúc 3.2 Kết khảo nghiệm sản xuất giống NAS-S1 vụ Xuân năm 2014 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 3.2.1 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống khảo nghiệm vụ Xuân năm 2014 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc Qua theo dõi chúng tơi có bảng số liệu giai đoạn sinh trưởng phát triển giống khảo nghiệm sau: Bảng 3.7 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống khảo nghiệm Thời gian từ gieo đến (ngày) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ 51 Tên giống DT84(đ/c) Mọc Phân cành Hoa rộ Chắc Xanh Chín 33 43 70 92 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 52 NAS-S1 34 48 73 97 Kết khảo nghiệm sản xuất cho thấy: Giống NAS-S1 có giai đoạn sinh trưởng, thời gian sinh trưởng tương đương với giống DT84(đ/c) thuộc nhóm giống chín trung bình 3.2.2 Đặc điểm hình thái khả chống đổ giống khảo nghiệm vụ Xuân năm 2014 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc Qua theo dõi chúng tơi có bảng số liệu đặc điểm hình thái khả chống đổ sau: Bảng 3.8 Đặc điểm hình thái khả chống đổ giống khảo nghiệm Giống Chiều cao (cm) Số cành cấp I (cành) Số đốt/thân (đốt) Khả chống đổ (điểm) DT84(đ/c) 48,02 2,3 9,2 NAS-S1 49,77 3,4 10,57 Kết thể bảng 3.8 cho thấy: Chiều cao giống NAS-S1 đạt 49,77cm, số đốt/thân đạt 10,57 đốt, tương đương với giống DT84(đ/c) Riêng số cành cấp I, giống NASS1 đạt 3,4 cành nhiều giống đối chứng 3.2.3 Tình hình sâu bệnh hại giống khảo nghiệm vụ Xuân năm 2014 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc Qua theo dõi chúng tơi có bảng số liệu tình hình sâu bệnh sau: Bảng 3.9 Tình hình sâu bệnh giống đậu tương khảo nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ 53 Giống DT84(đ/c) Sâu Sâu đục Bệnh gỉ sắt (%) (%) (điểm) 9,80 8,97 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 54 NAS-S1 6,62 5,84 Kết cho thấy: Giống NAS-S1 có 6,62% bị hại thấp so với đối chứng (9,80%) Sâu đục giống NAS-S1 có 5,84% bị hại thấp so với đối chứng 8,97% Bệnh gỉ sắt giống nhiễm mức Như vậy, nhìn chung giống NAS-S1 có khả chống chịu sâu bệnh tốt giống DT84(đ/c) 3.2.4 Các yếu tố cấu thành suất suất giống khảo nghiệm vụ Xuân năm 2014 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc Qua theo dõi có bảng số liệu yếu tố cấu thành suất suất giống NAS-S1 khảo nghiệm sản xuất sau: Bảng 3.10 Các yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tương khảo nghiệm Số chắc/cây Số hạt chắc/quả (quả) (hạt) DT84 (đ/c) 19,20 NAS-S1 21,47 Giống M1000 hạt (g) NSLT (tạ/ha) NSTK (tạ/ha) 1,96 162,47 22,31 19,43 2,21 180,07 29,82 22,71 Kết cho thấy: Các yếu tố cấu thành suất (quả chắc/cây, hạt chắc/quả, KL1000) suất giống NAS-S1 cao giống đối chứng Cụ thể, số chắc/cây đạt 21,47 giống đối chứng có 19,20 Số hạt chắc/quả đạt 2,21 hạt cao giống đối chứng 1,96 hạt Qua khảo nghiệm sản xuất vụ Xuân năm 2014 Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy tiêu sinh trưởng, phát triển giống NAS-S1 cho kết tương đương với thí nghiệm so sánh giống vụ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ 55 năm 2013 Giống NAS-S1 có ưu hẳn so với giống đối chứng (DT84) với suất thực thu cao đạt 22,71 tạ/ha Tỷ lệ sâu lá, sâu đục bị Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 56 hại thấp đạt 6,62% 5,84% Kết khảo nghiệm sản xuất cho thấy giống NAS-S1 giống đậu tương có triển vọng tỉnh Vĩnh Phúc Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 57 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 58 * Kết nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển suất số giống đậu tương vụ Xuân vụ Đông 2013 Trung tâm Giống trồng Vĩnh Phúc: - Thời gian sinh trưởng giống đậu tương thí nghiệm vụ Xuân dao động từ 93-105 ngày thuộc nhóm có thời gian sinh trưởng trung bình muộn vụ Đơng từ 82-97 ngày thuộc nhóm có thời gian sinh trưởng trung bình Như vậy, giống tham gia thí nghiệm thuộc nhóm chín trung bình - Khả chống chịu sâu bệnh điều kiện ngoại cảnh: Tất giống thí nghiệm nhiễm loại sâu hại sâu sâu đục mức thấp Trong giống NAS-S1 vụ nhiễm sâu đục thấp đối chứng (DT84) chắn mức 95% Các giống tham gia khảo nghiệm có khả chống đổ tốt - Năng suất: NSTT vụ Xuân giống đậu tương tham gia thí nghiệm dao động từ 18,33-22,96tạ/ha Trong vụ Đông dao động từ 16,7121,24tạ/ha Trong giống NAS-S1 có suất thực thu vụ cao giống đối chứng (DT84) chắn mức tin cậy 95% * Kết khảo nghiệm sản xuất giống đậu tương NAS-S1 cho thấy giống có khả sinh trưởng, phát triển, khả chống chịu sâu bệnh, yếu tố cấu thành suất suất cao giống DT84(đ/c) Năng suất thống kê đạt 22,71 tạ/ha Đề nghị Tiếp tục làm thí nghiệm kỹ thuật (mật độ, phân bón) cho giống đậu tương NAS-S1 nhằm hồn thiện quy trình kỹ thuật cho giống Vĩnh Phúc Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 59 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Andrew J, Trần Đình Long, Nguyễn Đức Lương, Phan Thị Thanh Trúc (2003), “Tìm hiểu khả sinh trưởng vào cho suất số giống đậu tương nhập nội từ 1999-2002 đất bạc màu trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên”, Hội thảo đậu tương quốc gia, 25-26 tháng năm 2003 Hà Nội, 188-2004 Nguyễn Thị Bình (1990), “Nghiên cứu đánh giá khả chống bệnh gỉ sắt tập đoàn giống đậu tương miền Bắc Việt Nam”, Luận án PTS khoa học nông nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình, Trần Thị Trường, Trần Đình Long (2006), “Kết tuyển chọn số giống đậu tương phục vụ sản xuất huyện Tuần Giáo - Điện Biên”, Tạp chí NN&PTNN, (6), 55-57 Phạm Văn Biên, Hà Hữu Tiến, Phạm Ngọc Quy (1996), Cây đậu nành, (đậu tương - NXBNN thành phố HCM) Nguyễn Thế Côn, Lê Song Dự (1995), Thu thập đánh giá mẫu giống địa phương nhập nội, Giống B542 Clack Ngơ Thế Dân, Trần Đình Long, Trần Văn Lài, Đỗ Thị Dung, Phạm Thị Đào (1999), Cây đậu tương, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Song Dự, Ngô Đức Dương (1988), Cơ cấu mùa vụ đậu tương Đồng Trung du Bắc Bộ, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Văn Điền (2007) Giáo trình đậu tương, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội, 100tr Nguyễn Danh Đông (1983) Kỹ thuật trồng đậu tương, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 DK Wwigham (1976), Kết nghiên cứu quốc tế đậu tương (Biên dịch: Hồng Văn Đức), Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 11 Vũ Tun Hồng, Trần Minh Nam, Từ Bích Thủy, (1995), “Thành tựu phương pháp tạo giống đột biến phóng xạ giới”, tổng kết KHKT Nơng Lâm Nghiệp, 90-92 12 Trần Đình Long (1991) Những nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Trần Đình Long, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (1994), “Kết khu vực hóa giống đậu tương M103 vùng sinh thái khác nhau”, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học nông nghiệp 1993, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 68-70 14 Nguyễn Hữu Tâm (2003), Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật chủ yếu nhằm nâng cao suất đậu tương đất vụ lúa tỉnh Hà Giang, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Hà Nội 15 Phạm Văn Thiều (2006), Cây đậu tương kỹ thuật trồng chế biến sản phẩm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 ThS Ma Thị Phương (2004), Bài giảng đậu tương 17 Trung tâm khảo nghiệm giống trồng Trung ương, “Quy phạm khảo nghiệm giống đậu tương số 10TCN-339/2006” 18 Prosera - Tài nguyên thực vật Đông Nam - Tập (1996), Các đậu ăn hạt - NXBKH & KT Hà Nội 19 Tạp chí nơng nghiệp phát triển nơng thơn, tháng 12/2001 Kết chọn tạo giống DT9084 20 Cục thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, 2014 21 Nguyễn Thị Út (1994), “Kết nghiên cứu só tiêu phẩm chất tập đồn giống đậu tương nhập nội”, kết NCKH Nơng nghiệp 19941995 22 Đào Quang Vinh, Chu Thị Viên, Nguyễn Thị Thanh (1994), “Giống đậu tương VN-1”, Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học Nơng nghiệp 1993, 60-64 23 Đào Thế Vinh, Chu Thị Ngọc Viên, Trần Hồng Uy, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Kim Lệ, Hồ Văn Dũng, Đỗ Ngọc Giao (2004), “Kết nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương ĐVN5”, Tạp chí NN&PTNT, (1), 26-28 24 Mai Quang Vinh, Ngô Phương Thịnh (2004), “Kết khu vực hóa giống đậu tương DT99”, Tạp chí NN&PTNT, (3), 352-354 25 Viện khoa học kỹ thuật Việt Nam (1995), Kinh tế có dầu, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 26 Asian vegetable Reserch and Deverlopment center - AVRDC (1987), Soybean pathologysereening for Beacterrial pustule reistance, 253-255 27 Brown D.M (1960), Soybean Ecology I Deverlopment - Temperature relationships from controlled enviroment studies, Aggron J 493-496 28 FAOSTAT database (2014) PHỤ LỤC Đặc điểm khí hậu, thời tiết tỉnh Vĩnh Phúc Nhiệt độ Độ ẩm Lượng mưa (°C) (%) (mm) 15,4 85 23,7 20,0 86 25,0 24,2 80 11,5 25,2 81 49,8 28,6 79 165,1 29,5 77 134,4 28,5 85 480,0 28,8 82 374,5 27,0 85 339,2 10 25,2 76 84,6 11 22,7 77 14,7 12 15,8 71 45,4 Tháng Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ HÌNH ẢNH THỜI KỲ QUẢ CHẮC XANH VÀ CHÍN Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... DUY HÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10... giống đậu tương tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất Chúng tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển suất số giống đậu tương có triển vọng Trung tâm giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc nhằm... Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 46 Bảng 3.6 Năng suất giống đậu tương tham gia thí nghiệm Trung tâm Giống trồng tỉnh Vĩnh Phúc 48 Bảng 3.7 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống khảo nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương có triển vọng tại trung tâm giống cây trồng tỉnh vĩnh phúc , Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương có triển vọng tại trung tâm giống cây trồng tỉnh vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay