Nghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

123 12 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:01

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG ĐỨC NGỌC NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG THỜI ĐIỂM THU HOẠCH GIỐNG SẮN MỚI TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN SƠN DƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG Ĩ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG ĐỨC NGỌC NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG THỜI ĐIỂM THU HOẠCH GIỐNG SẮN MỚI TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN SƠN DƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG : Khoa học trồng : 60.62.01.10 Ĩ NÔNG NGHIỆP : GS.TS TRẦN NGỌC NGOẠN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Tác giả Hồng Đức Ngọc ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Trần Ngọc Ngoạn người hướng dẫn tận tình cho tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ thầy giáo khoa Nông học, khoa đào tạo Sau đại học, thầy tham gia giảng dạy chương trình cao học, Trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn sở Tài nguyên môi trường tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Tun Quang, UBND, phòng Kinh tế Nông nghiệp huyện, khuyến nông viên xã hộ gia đình mà tơi tiến hành điều tra, nghiên cứu địa bàn huyện Sơn Dương, tạo điều kiện thuận lợi để thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể gia đình bạn bè, đồng nghiệp động viên, hỗ trợ tơi thời gian học tập hồn thành luận văn Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn tất giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014 Tác giả Hoàng Đức Ngọc MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích đề tài 2.2 Yêu cầu đề tài Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng Sắn 1.1.1 Nguồn gốc 1.1.2 Giá trị dinh dưỡng 1.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ sắn giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ sắn giới 1.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ sắn Việt Nam 10 1.3 Tình hình nghiên cứu giống thời điểm thu hoạch sắn giới Việt Nam 14 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giống thời điểm thu hoạch sắn giới 14 1.3.2 Tình hình nghiên cứu giống thời điểm thu hoạch sắn Việt Nam 18 Chương ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Vật liệu nghiên cứu 22 2.2 Thời gian, địa điểm điều kiện thực đề tài 22 2.3 Nội dung nghiên cứu 22 2.4 Phương pháp nghiên cứu 23 2.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 24 2.6 Phương pháp tính toán xử lý số liệu 26 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 3.1 Tỷ lệ mọc mầm thời gian mọc mầm dòng, giống sắn 27 3.2 Động thái tăng trưởng chiều cao dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 28 3.3 Động thái dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 29 3.4 Tuổi thọ dòng, giống sắn thí nghiệm 30 3.5 Một số đặc điểm nơng học dòng, giống sắn thí nghiệm 31 3.5.1 Sự phân cành dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 32 3.5.2 Chiều cao thân 33 3.5.3 Chiều cao cuối 33 3.5.4 Tổng số 34 3.5.5 Đường kính gốc 35 3.6 Năng suất yếu tố cấu thành suất dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm Sơn Dương - Tuyên Quang 36 3.6.1 Chiều dài củ 37 3.6.2 Đường kính củ 38 3.6.3 Số củ gốc 38 3.6.4 Khối lượng trung bình củ gốc 39 3.6.5 Năng suất thân 40 3.3.6 Năng suất củ tươi 41 3.3.7 Năng suất sinh vật học 42 3.6.8 Chỉ số thu hoạch 44 3.7 Chất lượng dòng, giống sắn thí nghiệm Sơn Dương Tuyên Quang 45 3.7.1 Tỷ lệ chất khơ suất củ khơ dòng, giống sắn thí nghiệm Sơn Dương - Tuyên Quang 45 3.7.2 Tỷ lệ tinh bột suất tinh bột dòng, giống sắn thí nghiệm Sơn Dương - Tun Quang 49 3.7.3 Tóm lại 52 3.8 Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến suất yếu tố cấu thành suất hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 KM414 53 3.8.1 Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến yếu tố cấu thành suất hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 KM414 53 3.8.2 Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến suất hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 KM414 54 3.9 Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến chất lượng hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 KM414 57 3.9.1 Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến tỉ lệ tinh bột suất tinh bột hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 KM414 57 3.9.2 Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến tỷ lệ chất khô suất củ khô hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 KM414 59 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 62 Kết luận 62 Đề nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CIAT : Trung tâm quốc tế nông nghiệp nhiệt đới FAO : Tổ chức nông nghiệp lương thực giới IITA : Viện quốc tế nông nghiệp nhiệt đới NSSVH : Năng suất sinh vật học NSCT : Năng suất củ tươi NSTB : Năng suất tinh bột NSCK : Năng suất củ khô NSTL : Năng suất thân TLCK : Tỷ lệ chất khô TLTB : Tỷ lệ tinh bột NST : Nhiễm sắc thể USD : Đô la Mỹ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bảng 1.2: Bảng 1.3: Bảng 1.4: Hàm lượng dinh dưỡng củ sắn Giá trị dinh dưỡng sắn Hàm lượng HCN Diện tích, suất sản lượng sắn tồn giới từ năm 1995 - 2011 10 Bảng 1.5: Diện tích, suất sản lượng sắn Việt Nam từ năm 2000 đến 2011 11 Bảng 3.1: Tỷ lệ nảy mầm thời gian từ trồng đến mọc dòng, giống sắn thí nghiệm 27 Bảng 3.2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 28 Bảng 3.3: Tốc độ dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 29 Bảng 3.4: Tuổi thọ dòng, giống sắn thí nghiệm 30 Bảng 3.5: Một số đặc điểm nông học dòng, giống sắn thí nghiệm 32 Bảng 3.6: Năng suất yếu tố cấu thành suất dòng, giống sắn thí nghiệm Sơn Dương - Tuyên Quang 37 Bảng 3.7: So sánh dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm Sơn Dương - Tuyên Quang 41 Bảng 3.8: Năng suất sinh vật học dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm Sơn Dương - Tuyên Quang 43 Bảng 3.10: Tỷ lệ chất khơ dòng, giống sắn thí nghiệm Sơn Dương - Tuyên Quang 46 Bảng 3.11: So sánh tỷ lệ tinh bột suất tinh bột dòng, giống sắn thí nghiệm Sơn Dương - Tuyên Quang 49 Bảng 3.12: Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến yếu tố cấu thành suất hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 KM414 53 Bảng 3.13: Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch suất hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 KM414 54 Bảng 3.14: Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến tỉ lệ tinh bột suất tinh bột hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 KM414 57 Bảng 3.15: Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến tỷ lệ chất khô suất củ khô hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 KM414 59 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSCT GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 2.8603 1.5014 15 28.373 C OF V |CTHUC % |NLAI | | | | | | | | | 5.3 0.0038 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 0.2539 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NĂNG SUÂT SINH HỌC KM414 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSSH FILE NSSH 10/ 9/14 11:25 :PAGE VARIATE V003 NSSH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 14.2890 3.57224 1.14 0.403 NLAI 3.58288 1.79144 0.57 0.589 * RESIDUAL 25.0163 3.12704 * TOTAL (CORRECTED) 14 42.8882 3.06344 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSSH 10/ 9/14 11:25 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS NSSH 53.1067 52.5400 3 51.9067 52.0667 50.2000 SE(N= 3) 1.02095 5%LSD 8DF 3.32923 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS NSSH 51.2920 52.1600 52.4400 SE(N= 5) 5%LSD 8DF 0.790828 2.57881 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSSH 10/ 9/14 11:25 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ VARIATE NSSH GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 1.7503 1.7683 15 51.964 C OF V |CTHUC % |NLAI | | | | | | | | | 3.4 0.4031 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 0.5892 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NĂNG SUẤT TINH BỘT KM414 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTB FILE NSTB 10/ 9/14 11:27 :PAGE VARIATE V003 NSTB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 23.6933 5.92332 24.99 0.000 NLAI 706378 353189 1.49 0.282 * RESIDUAL 1.89648 237060 * TOTAL (CORRECTED) 14 26.2961 1.87830 T TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTB 10/ 9/14 11:27 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS NSTB 5.75683 7.41421 3 8.72521 9.45033 7.82373 SE(N= 3) 0.281105 5%LSD 8DF 0.916655 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS NSTB 7.64462 7.71969 8.13788 SE(N= 5) 0.217743 5%LSD 8DF 0.710038 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTB 10/ 9/14 11:27 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ VARIATE NSTB GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 1.3705 0.48689 15 7.8341 C OF V |CTHUC % |NLAI | | | | | | | | | 6.2 0.0002 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 0.2819 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NĂNG SUẤT CHẤT KHÔ BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSCK FILE NSCK 10/ 9/14 11:29 :PAGE VARIATE V003 NSCK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 22.0661 5.51653 10.99 0.003 NLAI 1.34500 672498 1.34 0.315 * RESIDUAL 4.01619 502024 * TOTAL (CORRECTED) 14 27.4273 1.95909 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSCK 10/ 9/14 11:29 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS NSCK 9.83564 11.0068 3 12.2252 13.4509 11.3190 SE(N= 3) 5%LSD 8DF 0.409074 1.33395 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS NSCK 11.2670 11.4594 11.9762 SE(N= 5) 5%LSD 8DF 0.316867 1.03327 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSCK 10/ 9/14 11:29 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên |NLAI | http://www.lrc-tnu.edu.vn/ (N= NSCK 15) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 1.3997 0.70854 15 11.568 % | | | | | | | | 6.1 0.0028 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 0.3155 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NĂNG SUẤT CỦ TƯƠI HL – 28 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSCT FILE NSCT 10/ 9/14 11:33 :PAGE VARIATE V003 NSCT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 163.611 40.9027 10.03 0.004 NLAI 3.47733 1.73866 0.43 0.671 * RESIDUAL 32.6293 4.07867 * TOTAL (CORRECTED) 14 199.717 14.2655 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSCT 10/ 9/14 11:33 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS NSCT 37.0000 40.2667 3 43.4667 46.7333 40.2667 SE(N= 3) 1.16600 5%LSD 8DF 3.80221 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS NSCT 40.8800 42.0000 41.7600 SE(N= 5) 5%LSD 8DF 0.903180 2.94518 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSCT 10/ 9/14 11:33 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ VARIATE NSCT GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 3.7770 2.0196 15 41.547 C OF V |CTHUC % |NLAI | | | | | | | | | 4.9 0.0037 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 0.6706 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NĂNG SUẤT SINH HỌC HL – 28 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSSH FILE NSSH 10/ 9/14 11:36 :PAGE VARIATE V003 NSSH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 432.491 108.123 16.91 0.001 NLAI 5.44534 2.72267 0.43 0.671 * RESIDUAL 51.1413 6.39267 * TOTAL (CORRECTED) 14 489.077 34.9341 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSSH 10/ 9/14 11:36 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS NSSH 72.7333 67.2667 3 62.2000 64.3333 56.5333 SE(N= 3) 1.45976 5%LSD 8DF 4.76012 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS NSSH 63.8000 64.8000 65.2400 SE(N= 5) 1.13072 5%LSD 8DF 3.68717 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSSH 10/ 9/14 11:36 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ VARIATE NSSH GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 5.9105 2.5284 15 64.613 C OF V |CTHUC % |NLAI | | | | | | | | | 3.9 0.0007 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 0.6708 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NĂNG SUẤT TINH BỘT HL – 28 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTB FILE NSTB 10/ 9/14 11:37 :PAGE VARIATE V003 NSTB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 53.3630 13.3408 24.17 0.000 NLAI 807547 403773 0.73 0.514 * RESIDUAL 4.41634 552042 * TOTAL (CORRECTED) 14 58.5869 4.18478 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTB 10/ 9/14 11:37 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS NSTB 9.32587 11.7315 3 13.6493 14.8644 11.8264 SE(N= 3) 5%LSD 8DF 0.428969 1.39882 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS NSTB 11.9922 12.5604 12.2859 SE(N= 5) 5%LSD 8DF 0.332278 1.08352 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTB 10/ 9/14 11:37 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ VARIATE NSTB GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 2.0457 0.74300 15 12.280 C OF V |CTHUC % |NLAI | | | | | | | | | 6.1 0.0003 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 0.5141 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NĂNG SUẤT CHẤT KHÔ HL2004 - 28 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSCK FILE NSCK 10/ 9/14 11:39 :PAGE VARIATE V003 NSCK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 49.4454 12.3613 14.40 0.001 NLAI 1.93745 968724 1.13 0.371 * RESIDUAL 6.86555 858194 * TOTAL (CORRECTED) 14 58.2484 4.16060 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSCK 10/ 9/14 11:39 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS NSCK 14.4767 16.1783 3 18.1692 19.7350 16.2244 SE(N= 3) 5%LSD 8DF 0.534850 1.74409 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS NSCK 16.4914 17.3665 17.0123 SE(N= 5) 5%LSD 8DF 0.414293 1.35097 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSCK 10/ 9/14 11:39 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên |NLAI | http://www.lrc-tnu.edu.vn/ (N= NSCK 15) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 2.0398 0.92639 15 16.957 % | | | | | | | | 5.5 0.0012 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 0.3713 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG ĐỨC NGỌC NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ THỜI ĐIỂM THU HOẠCH GIỐNG SẮN MỚI CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN SƠN DƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG : Khoa học trồng : 60.62.01.10 Ĩ NÔNG... cứu chất lượng của dòng, giống sắn nghiên cứu - Nghiên cứu thời điểm thu hoạch dòng, giống tham gia nghiên cứu Các nghiên cứu nhằm xác định giống sắn tốt, thời điểm thu hoạch Số hóa Trung tâm Học... lựa chọn dòng, giống sắn có suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện sản xuất huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - Xác định thời điểm thu hoạch thích hợp giống sắn tham gia nghiên cứu tỉnh Tuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang , Nghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay