Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh bắc giang và vĩnh phúc

187 19 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:00

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN HÙNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DIĐẾN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc) LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI – 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN HÙNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DIĐẾN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc) N n : X ội học M s : 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐẶNG NGUYÊN ANH HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn Ban Giám đ c Học viện Khoa học xã hội, Khoa Xã hội học, Phòng Quản lý Đ o tạo đ ỗ trợ cho tơi q trình học tập, hồn thiện hồ sơ bảo vệ t eo đún c ươn trìn đ o tạo Tôi xin chân thành cảm ơn L n đạo Viện Chiến lược Chính sách Y tế Bộ Y tế, đơn vị quản lý công việc, đ iúp đỡ, tạo điều kiện, động viên vật chất, tinh thần su t trình học tập thực luận án Tôi xin chân thành cảm ơn t ầy iáo ướng dẫn khoa học GS.TS Đặng N uyên An , đ tận tìn ướng dẫn góp ý cho tơi thực đề tài, luận án nghiên cứu Làm việc với thầy, thầy bảo không học kiến thức khoa học, m có ội hiểu biết thêm đạo đức nghề nghiệp n ười làm nghiên cứu Sau cùn , n ưn đặc biệt quan trọng, tơi xin cảm ơn ia đìn v n ững n ười thân Sự động viên, khích lệ ủng hộ họ có ý n ni dưỡng niềm say mê tập trun ĩa lớn, giúp o n t n đề tài, luận án Nghiên cứu sinh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình khoa học tơi thực Các s liệu nêu luận án trung thực, tiến hành thực cách nghiêm túc, kết nghiên cứu tác giả trước tiếp thu cách cẩn trọng, trung thực, có trích nguồn dẫn luận án S liệu luận án tác giả kế tự điều tra khảo sát, đó, thơng tin, s liệu kết nêu Luận án trung thực v c ưa cơng b cơng trình khoa học khác Nghiên cứu sinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 17 1.1 Tìn ìn di Việt Nam 17 1.2 C ăm sóc sức khỏe sinh sản lao động nhập 18 1.3 Tiếp cận dịch vụ c ăm sóc sức khỏe sinh sản lao độn di khu công nghiệp 24 1.4 Các rào cản liên quan đến tiếp cận dịch vụ c ăm sóc sức khỏe sinh sản lao độn di 26 1.5 Khoảng tr ng nghiên cứu CSSKSS lao độn di 29 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 32 2.1 Địn n ĩa v iải thích khái niệm làm việc 32 2.2 Các tiếp cận lý thuyết luận án 37 2.3 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu khung phân tích 42 2.4 Đặc điểm kinh tế - xã hội địa bàn khảo sát 44 2.5 Chính sách pháp luật liên quan di v CSSKSS c o n ười di Việt Nam 51 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DI 56 3.1 Thực trạng tiếp cận t ôn tin, tư vấn c ăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạc óa ia đìn lao động trẻ di 56 3.2 Thực trạng tiếp cận biện pháp tránh thai lao động trẻ di 78 3.3 Thực trạng tiếp cận dịch vụ phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục lao động trẻ di 95 Chƣơng 4: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DI 115 4.1 Những yếu t ản ưởn đến tiếp cận t ơn tin, tư vấn c ăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạc óa ia đìn lao động trẻ di 115 4.2 Những yếu t ản ưởn đến tiếp cận biện pháp tránh thai lao động trẻ di 119 4.3 Những yếu t ản ưởn đến tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục 123 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 129 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO 134 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BMTK BVĐK Biểu mẫu th ng kê Bệnh viện Đa khoa BPTT CĐ, ĐH Biện pháp tránh thai Cao đẳn , đại học CI CNH, HĐH Khoảng tin cậy Công nghiệp hóa, đại hóa CSSKSS DS-KHHGĐ HIV/AIDS C ăm sóc sức khỏe sinh sản Dân s - kế hoạc óa ia đìn Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải n ười KCN KHHGĐ LMAT Khu công nghiệp Kế hoạc óa ia đìn Làm mẹ an tồn LTQĐTD OR Lây truyền qua đường tình dục Tỷ s chênh PVS PTTT SKSS SKTD SKS/SKTD Phỏng vấn sâu P ươn tiện tránh thai Sức khỏe sinh sản Sức khỏe tình dục Sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục THCS Trung học sở THPT TTYT TLN YTY TTXH VTN WHO Trung học phổ thông Trung tâm Y tế Thảo luận nhóm Trạm Y tế Tiếp thị xã hội Vị thành niên Tổ chức y tế giới DANH MỤC BẢNG Bảng Mẫu khảo sát định tính địa bàn tỉnh Bắc Gian v Vĩn P úc Bảng Mẫu khảo sát địn lượng KCN thuộc địa bàn tỉnh 10 Bảng Đặc điểm nhân lao động trẻ di tron mẫu khảo sát định lượng 11 Bản Điều kiện s ng, làm việc lao động trẻ di tron mẫu khảo sát địn lượng 12 Bảng Địa điểm cung cấp t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ 56 Bảng Hiểu biết địa điểm cung cấp t ôn tin, tư vấn CSSKSS lao động trẻ di c ia t eo t ời gian s ng nơi đến (đơn vị %) 57 Bảng 3 Hiểu biết nơi cun cấp t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ n óm đ kết ơn v c ưa kết hôn (đơn vị %) 58 Bảng 3.4 Nhu cầu biết t êm t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ 59 Bảng Nhu cầu biết t êm t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo giới tính n ười trả lời (%) 61 Bảng Nhu cầu t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo n óm tuổi n ười trả lời (%) 62 Bảng 3.7 Nhu cầu t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo tìn trạng nhân lao động trẻ di (đơn vị %) 63 Bảng Tỷ lệ t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ KCN có sách khơng có sách hỗ trợ (đơn vị %) 65 Bảng Tỷ lệ t ôn tin, tư vấn CSSSKSS/KHHGĐ tín t eo t n phần dân tộc (đơn vị %) 68 Bảng 10 Tỷ lệ thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo tìn trạn ơn n ân (đơn vị %) 69 Bảng 11 Tỷ lệ t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo t ời gian s ng nơi đến (đơn vị %) 71 Bảng 12 Tỷ lệ t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo mức độ tăn ca (đơn vị %) 72 Bảng 13 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo iới tín (đơn vị %) 74 Bảng 14 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo t nh phần dân tộc (đơn vị %) 75 Bảng 15 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo tìn trạn ôn n ân (đơn vị %) 75 Bảng 16 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo mức độ tăn ca (đơn vị %) 76 Bảng 17 Tỷ lệ lao động trẻ di KCN biết BPTT 79 Bảng 18 Tỷ lệ hiểu biết BPTT theo giới tính lao động trẻ di (%) 79 Bảng 19 Hiểu biết BPTT lao động trẻ di t eo ìn t ức đăn ký kết ôn (đơn vị %) 80 Bảng 20 Nguồn/kênh tiếp cận thông tin BPTT 81 Bảng 21 Nguồn/kênh tiếp cận thơng tin BPTT theo giới tính lao động trẻ di (đơn vị %) 82 Bảng 22 Tỷ lệ lao động trẻ di đan sử dụng BPTT 84 Bảng 23 Lựa chọn sở cung cấp BPTT lao động trẻ di 87 Bảng 24 Tỷ lệ sử dụng BPTT theo giới tính lao động trẻ di (ĐV %) 88 Bảng 25 Tỷ lệ sử dụng BPTT theo nhóm tuổi lao động trẻ di (ĐV %) 88 Bảng 26 Tỷ lệ sử dụng BPTT theo thời gian s ng nơi đến (%) 91 Bảng 27 Tỷ lệ sử dụng BPTT tính theo thu nhập hàng tháng lao động trẻ di (đơn vị %) 91 Bảng 28 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i sử dụng BPTT chia theo sách hỗ trợ từ KCN (đơn vị %) 92 Bảng 29 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i sử dụng BPTT chia theo nhóm tuổi (đơn vị %) 94 Bảng 30 Nguồn/kênh cung cấp thông tin bện LTQĐTD 97 Bảng 31 Hiểu biết bện LTQĐTD lao động trẻ di c ia t eo sách hỗ trợ KCN (đơn vị %) 98 Bảng 32 Hiểu biết bện LTQĐTD c ia t eo iới tính lao động trẻ di (đơn vị %) 98 Bảng 33 Hiểu biết bện LTQĐTD c ia t eo n óm tuổi lao động trẻ di (tỷ lệ %) 99 Bảng 34 Hiểu biết bệnh LTQĐTD lao động trẻ di c ia t eo tộc n ười (đơn vị %) 100 Bảng 35 Hiểu biết bện LTQĐTD c ia t eo tìn trạng hôn nhân lao động trẻ di (đơn vị %) 100 Bảng 36 Hiểu biết bện LTQĐTD c ia t eo t ời gian sinh s ng nơi đến lao động trẻ di (đơn vị %) 101 Bảng 37 Hiểu biết lao động trẻ di địa điểm tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD 102 Bảng 38 Hiểu biết địa điểm tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD c ia theo thành phần dân tộc lao động trẻ di (đơn vị %) 103 Bản 39 Địa điểm lao động trẻ di lựa chọn tiếp cận k i tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD 106 Bảng 40 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD c ia theo sách hỗ trợ KCN (đơn vị %) 106 Bảng 41 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD t eo mức độ hiểu biết địa điểm cung cấp (đơn vị %) 107 Bảng 42 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD t eo sác ỗ trợ từ KCN (đơn vị %) 110 Bảng 43 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD c ia t eo dân tộc (đơn vị %) 112 Bảng 44 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD c ia t eo tìn trạn ơn n ân (đơn vị %) 112 Bảng 45 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD c ia t eo trìn độ học vấn (đơn vị %) 113 Bảng 46 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD c ia t eo thu nhập hàng tháng (đơn vị %) 113 Bảng Kết hồi quy logistic yếu t ản ưởn đến hiểu biết dịch vụ t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ lao động trẻ di 116 Bảng Kết hồi quy logistic yếu t ản ưởn đến tiếp cận thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ lao động trẻ di 117 Bảng Kết hồi quy logistic yếu t ản ưởn đến hiểu biết BPTT lao động trẻ di 120 Bảng 4 Kết hồi quy logistic yếu t ản ưởn đến tiếp cận BPTT lao động trẻ di 122 Bảng Kết hồi quy logistic yếu t ản ưởn đến hiểu biết bện LTQĐTD lao động trẻ di 124 Bảng Kết hồi quy logistic yếu t ản ưởn đến tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD lao động trẻ di 125 Cơ sở y tế Ơng/Bà có khách hàng di cƣ làm việc khu công nghiệp địa phƣơng khơng? Nếu có: t ường xun hay thỉnh thoảng, lý khiến nhữn n ười n y tìm đến sở y tế để khám, chữa bệnh? - Nếu không: lý nhữn lao động trẻ di l m việc khu công nghiệp/kinh tế địa p ươn k ôn đến khám, chữa bệnh sở y tế Họ làm gặp phải vấn đề n vậy? Nhữn k ó k ăn ì ọ gặp phải k i đến khám chữa bệnh sở Ông/Bà làm việc? Kinh tế có phải l lý c ín để nhữn n ười n y trán k ôn đến khám, chữa bệnh sở y tế khơng? Còn có lý khác không? - Ý kiến Ông/Bà dịch vụ y tế tư n ân, có p ải kênh cung cấp dịch vụ chủ yếu cho nhữn n ười di ay k ôn ? Ý kiến Ông/Bà dịch vụ cung cấp y tế tư n ân so với sở y tế n nước đ i với n óm đ i tượn đặc thù này? - Mức chi phí mà niên làm việc khu công nghiệp phải trả có khác so với n ười dân sở khơng? Cơ sở y tế Ơng/Bà có tổ chức việc cung cấp thông tin dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ khu cơng nghiệp đóng địa bàn cho ngƣời disinh sống, làm việc chƣa? (các khu vực nhà trọ)? Nếu có: có t ường xuyên ay k ôn ? Đây hoạt độn định kỳ sở y tế hay có chiến dịch truyền thơng lồng ghép dịch vụ ? Có k ó k ăn ì k i tiếp cận n óm đ i tượng khơng? Nếu khơng: khơng tổ chức? Theo Ơng/Bà mức độ hiểu biết, thái độ, hành vi chăm sóc SKSS/KHHGĐ ngƣời di cƣ làm việc khu công nghiệp? Nguồn thơng tin dịch vụ c ăm sóc SKSS/KHHGĐ n o ọ tiếp cận? Ở địa bàn cơng tác Ơng/Bà có hình thức truyền thông, tƣ vấn cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho lao động trẻ di cƣ? Ai l đ i tượng c ươn trìn , dic vụ đó? N óm lao động trẻ di l m việc khu công nghiệp/kinh tế có ưởng lợi từ c ươn trìn n y k ôn ? Những khoảng tr ng, bất cập tron c ươn trìn , oạt động này: c ươn trình, dịch vụ kể có đáp ứn yêu cầu n ười di đan sin s ng, làm việc khu công nghiệptại địa p ươn k ơn ? Nếu có: họ có đ i xử bình đẳn n n ữn n ười dân sở không? Nếu không: sao? Nhữn n ười có ưởng lợi từ chiến dich truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ DS/SKSS địa bàn Ơng/Bà cơng tác khơng? Theo quan sát Ông/Bà, lao động trẻ làm việc khu cơng nghiệp địa phƣơng có biết dịch vụ y tế mà họ nhận đƣợc từ sở y tế địa bàn họ sinh sống khơng ? Theo Ơng/Bà, nhữn k ó k ăn m lao động trẻ di đến khu công nghiệp gặp phải tiếp cận dịch vụ c ăm sóc SKSS/KHHGĐ? Ơng/bà đánh giá nhƣ khả cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ sở y tế ơng/bà làm việc với nhóm lao động di cƣ nói chung lao động trẻ nói riêng khu cơng nghiệp địa phƣơng: nhân (s lượn , trìn độ chuyên môn); trang thiết bị (s lượng, công suất sử dụn …); đ o tạo hỗ trợ chuyên môn, tài liệu truyền thông, kiểm tra, iám sát…? 10 Đánh giá Ơng/Bà vai trò quan, đồn thể có liên quan địa bàn việc cung cấp thơng tin dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho niên làm việc khu công nghiệp địa phƣơng? 11 Đánh giá Ông/Bà khả cung cấp dịch vụ CSKSS/KHHGĐ Hội KHHGĐ tỉnh/thành phố cho đối tƣợng niên di cƣ tỉnh/thành phố (mạn lưới dịch vụ, nhân sự, trang thiết bị, iám sát, đ o tạo, kinh nghiệm, mạn …)? Xin cám ơn HƢỚNG DẪN PHỎNG VÂN SÂU (Dành cho Liên đồn lao động tỉnh, quận, huyện) Tơi nghiên cứu sinh Học Viện khoa học xã hội Việt Nam, thực Luận án với chủ đề “Tiếp cận dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ lao động trẻ di đến khu công nghiệp thuộc hai Bắc Giang Vĩnh Phúc” Chúng mong nhận hợp tác anh/chị thông qua việc trao đổi thông tin Mọi thơng tin giữ kín sử dụng cho việc viết Luận án Sự tham gia anh/chị vào trao đổi hoàn toàn tự nguyện Những ý kiến đóng góp anh/chị giúp cho thực thành công Luận án q trình học tập Xin Ơng/Bà cho biết số thơng tin cá nhân: Tuổi Trìn độ học vấn; Nghề nghiệp Giới tính Trìn độ chun mơn Thời gian cơng tác (chỉ tính với việc đan l m) Nội dung vấn Xin Ông/Bà cho biết đơi nét hoạt động Liên đồn lao động chăm sóc sức khỏe nói chung sức khỏe sinh sản cho ngƣời dikhu công nghiệp? Xin Ơng/bà cho biết sách, văn đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Liên đoàn lao động tỉnh/thành phố liên quan đến điều kiện sống sinh hoạt ngƣời lao động khu công nghiệp: tiền lươn , an to n lao động, vệ sin mơi trường, giải trí, an ninh c ăm sóc sức khỏe…? Đ có n ữn c ín sác , c ươn trìn , oạt động c ăm sóc SKSS c o n ười lao độn nói c un v lao động trẻ nói riên đến khu cơng nghiệp khơng? - Điều kiện s ng sinh hoạt lao động trẻ di đan l m việc KCN? Điều kiện s n n có tác độn đến sức khoẻ n óm đ i tượng này? Theo Ông/Bà, lao động diđến khu cơng nghiệp có hiểu biết sức khoẻ sinh sản/tình dục/KHHGĐ không? Mức độ hiểu biết họ? nguồn thông tin chính? nhu cầu biết thêm thơng tin? Nhữn lao động này có phải l đ i tượng chiến dịch truyền thông lồng ghép DS-SKSS địa p ươn , doanh nghiệp không? Các chiến dịc n có t u út tham gia n óm đ i tượng khơng? Cán dân s cán y tế có trách nhiệm cung cấp thông tin SKSS/SKTD c o n óm đ i tượng không? Nếu có: họ có t ường xuyên tiếp xúc với nhữn n ười khơng? Nếu khơng: sao? Ngồi ra, niên di đến khu công nghiệp t ường tiếp xúc với thành viên tổ chức xã hội (liên đo n lao độn , đo n t an niên, mặt trận, hội phụ nữ, hội cựu chiến bin …) Các tổ chức n y có t ường ph i hợp với tiếp xúc với n ười di v t an niên di đến khu công nghiệp khơng? Theo Ơng/Bà, vấn đề sức khoẻ sinh sản/tình dục mà nhóm lao động diđến khu cơng nghiệp thƣờng gặp phải gì? (gợi ý kể vấn đề t ường gặp nhất: T ôn tin, tư vấn SKSS/KHHGĐ; BPTT; bện LTQĐTD… ) Khi gặp phải vấn đề n vậy, phần lớn s họ xử lý n t ế n o (đi đâu, gặp ai, làm gì)? Nhữn n ười có gặp k ó k ăn ì sở dịch vụ khám chữa bệnh (kinh tế, kỳ thị, bị từ ch i)? Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát Liên đồn lao động tỉnh/thành phố, quận/huyện Ơng/Bà cho biết ý kiến sở y tế nhận khám chữa bệnh cho ngƣời lao động làm việc khu công nghiệp? Cơ sở vật chất nhữn sở y tế (trang thiết bị, nhân lực, áp lực) có đáp ứn nhu cầu dịch vụ cho n óm đ i tượng (dân sở v n ười di cư) k ơn ? Có khác cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mức phí c o n óm đ i tượng khơng? Theo Ơng/Bà, khó khăn thƣờng gặp việc cung cấp thông tin dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho ngƣời lao động di cƣ có nhóm lao động trẻ khu cơng nghiệp gì? (chính sách, nguồn lực, hệ th ng cung cấp thông tin dịch vụ…) Đánh giá Ơng/Bà vai trò cơng ty/doanh nghiệp KCN, tổ chức đoàn thể, chủ nhà trọ việc cung cấp thông tin, tƣ vấn; BPTT, v.v…cho lao động trẻ đến khu công nghiệp? Vai trò Ban quản lý khu cơng nghiệp đ i với tác c ăm sóc SKSS/KHHGĐ c o n ười lao động nói c un đan lao động, làm việc khu công nghiệp/doanh nghiệp địa bàn tỉnh Vai trò Liên đồn lao động tỉnh/thành phố cơng tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho niên khu công nghiệp n t ế nào? Có cần thiết phải xây dựn v ướng dẫn triển k mơ ìn , c ươn trìn , oạt động c ăm sóc SKSS/KHHGĐ c o n óm đ i tượn n ười lao động niên không? Tại sao? Đánh giá Ông/Bà khả cung cấp dịch vụ CSKSS/KHHGĐ Hội KHHGĐ tỉnh/thành phố cho đối tƣợng niên di cƣ tỉnh/thành phố (mạn lưới dịch vụ, nhân sự, trang thiết bị, iám sát, đ o tạo, kinh nghiệm, mạn …)? Xin cám ơn HƢỚNG DẪN PHỎNG VÂN SÂU (Dành cho Chủ doanh nghiệp Khu công nghiệp) Tôi nghiên cứu sinh Học Viện khoa học xã hội Việt Nam, thực Luận án với chủ đề “Tiếp cận dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ lao động trẻ di đến khu công nghiệp thuộc hai Bắc Giang Vĩnh Phúc” Chúng mong nhận hợp tác anh/chị thông qua việc trao đổi thông tin Mọi thơng tin giữ kín sử dụng cho việc viết Luận án Sự tham gia anh/chị vào trao đổi hoàn toàn tự nguyện Những ý kiến đóng góp anh/chị giúp cho thực thành công Luận án trình học tập - Thời gian bắt đầu vấn: - Thời gian kết thúc vấn: - Cán vấn: - Địa điểm vấn: Xin Ông/Bà cho biết số thông tin cá nhân: Tuổi Giới tính Trìn độ học vấn Trìn độ chun mơn Nghề nghiệp Thời gian cơng tác (chỉ tính với việc đan l m) Nội dung vấn Xin Ơng/Bà cho biết đơi nét cơng tác quản lý nhân sự, ngƣời lao động doanh nghiệp: - Ông/Bà có nắm s lượng cụ thể ( ay ước lượng) tổng s n ười lao động doanh nghiệp: s lượn n ười lao động địa p ươn , s lượn n ười lao độn di từ địa p ươn k ác đến; s lượn n ười lao độn di tron độ tuổi 18-30? - Nhữn nét đặc thù n óm n ười lao độn di đan lao động doanh nghiệp: tỷ lệ so với tổng s lao độn ; đặc điểm giới tính, ngành nghề n óm đ i tượng này? s ng mìn ay có ia đìn cùn s ng chung?) Tại họ lại chọn khu công nghiệp này? Những lý khiến n óm đ i tượn n y di đến đây? - Điều kiện s ng nói chung n óm đ i tượng này? (Tiền lươn , tiền cơng có đáp ứn nhu cầu t i thiểu din dưỡng, vệ sinh, giải trí, an ninh) Điều kiện s n n có tác động đến sức khoẻ n óm đ i tượng này? - Nhữn k ó k ăn m n óm đ i tượn n y t ường gặp phải s ng mơi trườn t ị phát triển, xa ia đìn ? T eo Ôn /B , n ười dân sở có gặp phải nhữn k ó k ăn k ôn ? N ững vấn đề n ười di l n đạo doanh nghiệp quan tâm đặc biệt, vấn đề cần thiết n ưn c ưa quan tâm đún mức, vấn đề khơng cần quan tâm? Bản thân Ơng/Bà quan tâm vấn đề nhất? Lãnh đạo doanh nghiệp có sách (kinh tế, văn hố, xã hội, chăm sóc sức khỏe, SKSS, KHHGĐ…) nhóm đối tƣợng này? Nếu có, nhữn c ín sác có iải nhữn k ó k ăn m t an niên di t ường gặp phải? Có giúp cho doanh nghiệp giảm sức ép n ười di đến làm việc doanh nghiệp? Tác động nhữn c ín sác đ i với cơng việc Ơn /B ? Có c ín sác n o đề mà khơng thể khơng mu n thực khơng? Theo Ơng/Bà, ngƣời di cƣ có hiểu biết sức khoẻ sinh sản/tình dục/KHHGĐ khơng? Mức độ hiểu biết họ? nguồn thơng tin chính? nhu cầu biết thêm thơng tin? Nhữn n ười di n y có p ải l đ i tượng chiến dịch truyền thông lồng ghép DS-SKSS địa p ươn , doan n iệp không? Các tổ chức chiến dịc n có t u út tham gia nhóm đ i tượng khơng? Cán dân s cán y tế có trách nhiệm cung cấp thơng tin SKSS/SKTD c o n óm đ i tượng khơng? Nếu có: họ có t ường xun tiếp xúc với nhữn n ười không? Nếu không: sao? Ngoài ra, nhữn n ười di v n óm lao động trẻ t ường tiếp xúc với thành viên tổ chức xã hội (liên đo n lao độn , đo n t an niên, mặt trận, hội phụ nữ, hội cựu chiến bin …) Các tổ chức n y có t ường ph i hợp với tiếp xúc với nhữn n ười di v t an niên di k ôn ? 4, Theo Ông/Bà, vấn đề sức khoẻ sinh sản/tình dục mà lao động trẻ di cƣ thƣờng gặp phải gì? (gợi ý kể vấn đề t ường gặp nhất: T ôn tin, tư vấn SKSS/KHHGĐ; BPTT, bệnh lây truyền qua đường tình dục…) K i ặp phải vấn đề n vậy, phần lớn s họ xử lý n t ế n o (đi đâu, ặp ai, làm gì)? Nhữn n ười có gặp k ó k ăn ì sở dịch vụ khám chữa bệnh (kinh tế, kỳ thị, bị từ ch i)? Ở doanh nghiệp có sở y tế nhận khám chữa bệnh cho ngƣời di cƣ làm việc đây? K i đến khám chữa bệnh, vấn đề chi phí họ có khác biệt so với n ười dân sở k ôn ? Cơ sở vật chất nhữn sở y tế (trang thiết bị, nhân lực, áp lực) có đáp ứn nhu cầu dịch vụ cho hai n óm đ i tượng (dân sở người di cư) k ôn ? Có khác cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mức p í c o n óm đ i tượng khơng? Theo Ông/Bà, khó khăn thƣờng gặp việc cung cấp thơng tin dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho ngƣời di cƣ gì?(Nguồn ngân sách, sách, tính phù hợp c ươn trìn ….) Đánh giá Ơng/Bà vai trò doanh nghiệp, đồn thể, chủ nhà việc cung cấp thông tin dịch vụ c ăm sóc SKSS/KHHGĐ c o n ười di cư? Trong năm gần đây, địa phƣơng/doanh nghiệp Ơng/Bà phụ trách có chƣơng trình dự án có liên quan trực tiếp đến việc cung cấp thơng tin dịch vụ cho ngƣời di cƣ không? Đán iá sơ Ông/Bà điểm mạnh, yếu c ươn trìn n y? K uyến nghị Ơn /B c o c ươn trìn tiếp theo? Khuyến nghị Ông/Bà cho việc thực cung cấp thơng tin dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho ngƣời di cƣ cách hiệu doanh nghiệp? Xin cám ơn HƢỚNG DẪN PHỎNG VÂN SÂU (Dành cho chủ nhà trọ) Tôi nghiên cứu sinh Học Viện khoa học xã hội Việt Nam, thực Luận án với chủ đề “Tiếp cận dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ lao động trẻ di đến khu công nghiệp thuộc hai Bắc Giang Vĩnh Phúc” Chúng mong nhận hợp tác anh/chị thông qua việc trao đổi thông tin Mọi thơng tin giữ kín sử dụng cho việc viết Luận án Sự tham gia anh/chị vào trao đổi hoàn toàn tự nguyện Những ý kiến đóng góp anh/chị giúp cho thực thành công Luận án trình học tập - Thời gian bắt đầu vấn: - Thời gian kết thúc vấn: - Cán vấn: - Địa điểm vấn: Trƣớc tiên, xin Ông/Bà cho biết số thông tin cá nhân: - Tuổi Giới tính - Trìn độ học vấn - Trìn độ chuyên môn - Nghề nghiệp Nội dung vấn Theo Ơng/Bà có nhiều ngƣời diđến làm việc khu công nghiệp sinh sống địa bàn xã/phƣờng khơng? Họ ai? (gợi ý nhữn đặc điểm giới tính, nghề nghiệp, trìn độ học vấn, tay nghề nhóm dân di địa bàn) - Các lý chủ yếu t u út n ười dân từ địa p ươn k ác di đến địa b n x /p ường gì? (gợi ý lý n lao động theo thời vụ? lý kinh tế đơn t uần? mu n t ay đổi s ng t ân / ia đìn ? t ời gian nhàn rỗi nhiều? mu n t ay đổi địa bàn s ng, mu n s ng môi trường học tập kiếm việc dễ ơn? Theo Ông/Bà nhữn n ười di l m việc khu cơng nghiệp v o kiếm việc làm khơng? Nếu có: với tất ngành nghề hay với s nghề đặc biệt Nếu không: sao? Khi khơng có việc làm hết việc l m, t ường họ sử dụng thời gian rỗi vào việc gì? Các cách giải trí có tác động (tích cực, tiêu cực) đến mơi trườn văn oá, x ội, an ninh s ng n ười dân sở khơn ? Có tác độn n t ế nào? Theo Ông/Bà, sống xa gia đình, mơi trƣờng sống làm việc nhóm ngƣời diđến khu cơng nghiệp có ảnh hƣởng đến sống tình thần tình cảm riêng họ? Ản ưởn n t ế n o? T ường họ l m ì để giải t ẳn Có ản ưởn đến vấn đề sức khoẻ sinh sản họ không? Ản ưởn n t ế nào? Tại Ông/Bà lại nhận xét n vậy? T eo Ôn /B , điều kiện s ng (làm việc) n iện có ản ưởn đến sức khoẻ sinh sản n óm n ười khơng? Tại v n t ế nào? Những ngƣời di cƣ làm việc sống nhà trọ Ơng/Bà có thƣờng xun nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ quyền, tổ chức xã hội, đồn thể địa phƣơng khơng? Ai (tổ chức n o) l n ười t ường xuyên tiếp xúc với nhữn n ười này? có nhữn n ười di di n y tìm đến Ơng/Bà nhờ iúp đỡ gặp phải vấn đề SKSS/KHHGĐ (mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, mang thai ngồi ý mu n, tìm hiểu thơng tin biện pháp tránh thai) khơng ? Ơng/Bà có iúp đỡ họ gặp phải vấn đề khơng ? Nếu có: iúp n t ế ? Theo Ơng/Bà, ngƣời didi cƣ có quan tâm đến sức khoẻ sinh sản họ khơng? Có khác biệt đối tƣợng lao động trẻ ngƣời nhóm tuổi khác? gặp phải vấn đề sức khoẻ sinh sản n vừa nói họ có lo lắng không? (hoặc mức độ khiến họ lo lắng) Theo Ông/Bà họ xử lý n t ế nào? (gợi ý tất lựa chọn có thể) Tại họ lại lựa chọn đó? Đó có p ải lựa chọn t t họ biện pháp tình thế? Tại sao? Những yếu t n o có tác động chủ yếu đến định (lựa chọn) n họ? (gợi ý yếu t n iá cả, tiếp cận sở dịch vụ, t độ n ười cung cấp dịch vụ, mặc cảm chủ quan coi t ường, coi chuyện nhỏ không cần quan tâm đến? Theo Ông/Bà yếu tố yếu tố định khiến họ phải tìm đến sở y tế để khám chữa bệnh (nếu có)? Tại sao? T ường loại sở y tế n nước ay tư n ân t u út n óm đ i tượng này? Tại sao? (gợi ý cản trở n iờ giấc làm việc, t độ nhân viên y tế, phí khám chữa bệnh, mặc cảm n ười di v di ) Họ có t ường mua thu c tự chữa bệnh hay không? Tại (gợi ý đến khám bệnh lần đầu, lần sau tự mua thu c u ng chữa bệnh ) Theo Ông/Bà, hệ thống y tế nhà nƣớc địa bàn có đáp ứng đƣợc nhu cầu khám chữa bệnh ngƣời dân địa phƣơng ngƣời di cƣ không? Mức độ đáp ứng? Tại sao? T eo Ơn /B , n óm di có nên ưởng dịch vụ c ăm sóc sức khoẻ sinh sản n n ữn n ười dân đan sinh s ng địa bàn không? Các chiến dịch truyền t ơn c ăm sóc sức khoẻ sinh sản, dịch vụ lồn ép c ăm sóc sức khoẻ sinh sản đan t ực địa p ươn có nên bao ồm n óm n ười khơng? Tại sao? Theo Ơng/Bà hình thức phù hợp để cung cấp thơng tin dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, đặc biệt phòng chống bệnh STI/HIV/AIDS cho ngƣời di cƣ ? Ơng/Bà hỗ trợ can thiệp c o n ười di (c o p ép để tin, cung cấp tờ rơi, bao cao su, truyền thông giáo dục sức khoẻ SKSS/KHHGĐ… Các Ơng/Bà có kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho lao động di cƣ nói chung lao động trẻ di cƣ nói riêng sống địa bàn mình? Xin Cảm ơn HƢỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho lao động trẻ di cƣ) Tôi nghiên cứu sinh Học Viện khoa học xã hội Việt Nam, thực Luận án với chủ đề “Tiếp cận dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ lao động trẻ di đến khu công nghiệp thuộc hai Bắc Giang Vĩnh Phúc” Chúng mong nhận hợp tác anh/chị thông qua việc trao đổi thông tin Mọi thông tin giữ kín sử dụng cho việc viết Luận án Sự tham gia anh/chị vào trao đổi hồn tồn tự nguyện Những ý kiến đóng góp anh/chị giúp cho chúng tơi thực thành cơng Luận án q trình học tập - Thời gian bắt đầu vấn: - Thời gian kết thúc vấn: - Cán vấn: - Địa điểm vấn: Trước tiên, xin ghi lại s thông tin cá nhân Anh/Chị - Tuổi Giới tính - Trìn độ học vấn bạn: Nơi bạn (v ia đìn ) sin s n (nơi đăn ký ộ t ường trú) Ai tron ia đìn l n ười mà bạn t ường xuyên liên lạc s ng đây: Bạn đ đến tìm việc làm địa p ươn n y từ nào: Bạn đ từn đ o tạo nghề c ưa: - Nếu đ đ o tạo t ì l n - ề gì? Nghề bạn t ường làm gì? Thời gian làm (một việc) lâu ngày? T ường bạn kiếm việc bằn n o (được giới thiệu, tự kiếm việc) Trung bình thu nhập ngày cơng việc bạn đan l m l bao n iêu? Cuộc s ng bạn sao? Nội dung vấn Bạn cho biết lý bạn đến tìm việc đây? Lao động theo thời vụ hay lâu dài? Lý kinh tế: (nuôi ăn ọc, n ười m cần c ăm sóc, xây dựng (hoặc sửa sang nhà cửa), mu n t ay đổi s ng t ân / ia đìn Các lý khác: mu n sử dụng thời gian nhàn rỗi, mu n t ay đổi địa bàn s ng, mu n s n tron môi trường học tập kiếm việc dễ ơn - Các t n viên tron ia đìn (vợ/chồn ) có tác độn đến địn l m việc xa nhà bạn k ôn ? Ai l n ười định - Bạn kể s ng ia đìn bạn nay? Điều kiện sống bạn nhƣ nào? - Ở nhà thuê, mua, n ười quen Diện tích s ng cho n ười - Điều kiện s ng: yếu t vật chất, vệ sinh tinh thần Chi tiêu cho s ng n t ế n o Đón óp c o ia đìn tron t ời gian làm việc xa nhà - Dự định bạn c o tươn lai - Chỗ bạn đan s ng, có nhiều n ười lao độn di v lao động trẻ di đến kiếm việc làm khơng Hồn cảnh họ có tươn tự n bạn khơng? - Khi gặp k ó k ăn k i s ng đây, bạn t ường nhận iúp đỡ từ đâu (bạn bè, n ười thân, quyền, tổ chức xã hội) - Bạn có t ường xuyên gặp thành viên tổ chức n cán phụ nữ, cán y tế, đo n t an niên, mặt trận tổ qu c quyền khơng? Nếu có: trường hợp nào? không: sao? Bây nói đến chủ đề sức khoẻ sinh sản tình dục - Đ bao iờ Bạn n e nói đến từ “sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục” c ưa? có: l n ững vấn đề (kể tên vấn đề t ường gặp) Nếu không: gợi ý để n ười vấn kể tên vấn đề sức khoẻ (sinh sản, tình dục); Bạn biết thơng tin từ đâu (cán y tế, cán dân s , bạn bè, sách báo, đ i, TV); n uồn t ơn tin n o l c ín ? có đán tin cậy khơng? Bạn có mu n biết thêm thông tin vấn đề không? từ đâu l t t nhất? - Bạn có t ườn xuyên ( ay đ từng) gặp phải vấn đề kể s ng k ôn ? ( ợi ý s ng tình dục s ng xa vợ/chồng, nhữn điều kiện tác độn đến hành vi tình dục, nhữn n vi có n uy cơ, viêm n iễm phụ khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS) - Bạn đ l m ì k i ặp phải vấn đề n (khơng làm cả, nhà, hỏi bạn bè cách giải quyết, tìm đến sở y tế tư n ân oặc n nước, tự mua thu c )? Đó có p ải cách giải t t c ưa ay c ỉ lựa chọn tình thơi? Khi nhà bạn có giải n khơng? k ơn t ì t ường bạn giải nào? - Khi chọn cách giải n vậy, yếu t n o tác độn c ín đến định bạn? (khơng quan trọng, không ản ưởn đến sức khoẻ, ản ưởn đến thu nhập ) - Các lựa chọn n bạn có giúp bạn giải vấn đề bạn gặp phải khơng? Nếu khơng cách t t ơn gì? Theo bạn, vấn đề vừa đề cập có quan trọng bạn khơng? có quan trọng vợ/chồng bạn khơng? (so với mục đích kinh tế)? Tại sao? Trừ bạn đến khám, chữa bệnh sở y tế, bạn đƣợc tiếp xúc với cán y tế, cán dân số nơi sinh sống chƣa? - Nếu có: tron trường hợp nào? Những vấn đề mà họ trao đổi với bạn gì? thái độ họ đ i với bạn nào? bạn thấy việc họ làm có cần thiết đ i với khơng? - Nếu khơng: bạn thấy có cần thiết khơng? Khi gặp phải vấn đề sức khoẻ sinh sản, tình dục, trƣờng hợp bạn đến khám (chữa bệnh) sở y tế, trƣờng hợp không? Tại sao? Cơ sở y tế n o (n nước, tư n ân) Nếu nhà lựa chọn bạn n hay khác? Tại sao? - Tại bạn lại lựa chọn sở đó? ( ần nhà, dễ tiếp cận, n ười cung cấp dịch vụ tận tình, cởi mở, giữ bí mật, có đủ thu c, khơng biết nơi n o k ác ) So với nhà nào? - Nếu lần sau có vấn đề, bạn có lại đến sở y tế khơng? Tại sao? Theo bạn, phiền phức mà bạn gặp phải đến khám, chữa bệnh sở y tế gì? điều xảy với tất ngƣời (kể ngƣời có hộ khẩu) hay với ngƣời di cƣ tìm việc làm tự nhƣ bạn hay khơng? bạn có biết lại n không? Nếu nhà liệu bạn có gặp phải vấn đề n khơng? Sự chăm sóc y tế sở y tế nhà nƣớc có đáp ứng đƣợc với mong muốn bạn không? không: sao? - Cách dịch vụ c ăm sóc sức khoẻ sinh sản, tình dục sở y tế n nước có k ác so với sở y tế nơi bạn khơng? có: k ác n au n t ế nào? - Ý kiến bạn sở y tế tư n ân - Mức chi phí bạn phỉ trả cho dịch vụ y tế Cơ sở y tế p ường, bệnh viện có khác so với n ười dân sở khơng ? Bạn có biết địa UBND phƣờng, Trạm y tế phƣờng nhƣ loại dịch vụ y tế mà bạn sử dụng khơng? 10 Theo quan sát bạn, địa bàn phƣờng, có hoạt động liên quan đến việc cung cấp thông tin dịch vụ cho ngƣời di cƣ không ? Các bạn đ bao iờ cán y tế oặc dân s p át tờ rơi, mời đến để n e nói c uyện về SKSS, oặc mời đến n ận dịc vụ SKSS tron c iến dịc c ưa ? 11 Loại thông tin dịch vụ chăm sóc SKSS bạn cần đƣợc tìm hiểu cung cấp ? Đề n ị c o biết ìn t ức p ù ợp (loại t i liệu, kên truyền t ôn trực tiếp oặc qua đ i, báo, TV, t ời ian truyền t ôn v cun cấp dịc vụ, cun cấp bao cao su, t u c trán t ai…) 12 Đánh giá bạn vai trò chủ nhà trọ chủ thuê lao động cung cấp thông tin dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ, đặc biệt l bện lây truyền qua đườn tìn dục v HIV/ AIDS ? Xin cám ơn bạn ... HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN HÙNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DI CƢ ĐẾN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc) N n : X ội học M s... sinh sản lao động nhập cư 18 1.3 Tiếp cận dịch vụ c ăm sóc sức khỏe sinh sản lao độn di cư khu công nghiệp 24 1.4 Các rào cản liên quan đến tiếp cận dịch vụ c ăm sóc sức khỏe sinh. .. sóc sức khỏe sinh sản lao động nhập cư; Vấn đề tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao độn di cư KCN; Các rào cản liên quan đến tiếp cận dịch vụ CSSKSS lao động di cư. ; Khoảng tr ng nghiên cứu CSSKSS lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh bắc giang và vĩnh phúc , Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh bắc giang và vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay