SKKN một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đại trà ở trường THCS thanh sơn – như xuân

22 22 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 19:52

A ĐẶT VẤN ĐỀ1 Lời nói đầu.Giáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển, lịch sử đã cho thấy mỗi quốc gia muốn phát triển và hưng thịnh đều phải coi trọng công tác giáo dục. Đối với nước ta giáo dục luôn được coi là quốc sách nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, điều đó được thể hiện trong các kỳ Đại hội đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam.Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã khẳng định: “Muốn tiến hành Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Điều 2 Luật giáo dục đã ghi: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nghĩa là giáo dục, đào tạo ra những con người có tri thức, có nhân cách, những người có đủ “đức, trí, thể, mĩ”. Công việc này không ai có thể làm được ngoài những nhà giáo dục và quản lý giáo dục.Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, ngành giáo dục đã đạt được nhiều thành tích hết sức to lớn. Tuy nhiên cũng còn tồn tại những vấn đề bất cập, yếu kém nhất định và một trong những vấn đề còn tồn tại đó chính là sự chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng miền.Ở các trường vùng cao, vùng xa nơi tập trung con em dân tộc thiếu số theo học, hẳn các quý thầy cô cũng như tôi có những băn khuăn trong quá trình dạy học. Vậy, dạy như thế nào? Học như thế nào để nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh tại địa phương nơi chúng ta công tác?Học sinh dân tộc thiểu số có nhiều đặc thù riêng về hoàn cảnh sống và tư duy suy nghĩ. Làm thế nào để chất lượng dạy và học được nâng cao? Làm thế nào để đào tạo ra những con người có tri thức, có nhân cách, những người có đủ “đức, trí, thể, mĩ”?. Đó vẫn còn là một câu hỏi, khó có lời giải trọn vẹn.Thanh Sơn là một xã vùng cao của huyện Như Xuân, phần lớn nhân dân trong xã là người dân tộc Thái và thuộc diện đói nghèo, trình độ dân trí thấp, giao thông đi lại vô cùng vất vả. Trường THCS Thanh Sơn đóng trên địa bàn trung tâm xã, cơ sở vật chất khó khăn; đội ngũ cán bộ giáo viên còn thiếu nhiều, trình độ chuyên môn không đồng đều. Chất lượng dạy và học còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chất lượng đại trà còn thấp. Là một cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường, trong quá trình giảng dạy và công tác bản thân tôi thường xuyên trăn trở, suy nghĩ tìm mọi cách để cùng tập thể sư phạm nhà trường và lãnh đạo địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, khai thác các điều kiện thuận lợi và các nguồn lực để áp dụng vào thực tế nhà trường, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.Xuất phát từ những lý do nêu trên, sau một thời gian dài tìm tòi, nghiên cứu, tôi mạnh dạn lựa chọn và đưa ra “Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đại trà ở trường THCS Thanh Sơn – Như Xuân”, với mong muốn được góp phần nhỏ cùng tập thể giáo dục nhà trường và nhân dân địa phương tìm ra hệ thống các giải pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà ở trường THCS xã Thanh Sơn – một xã vùng cao còn nhiều khó khăn về kinh tế xã hội. A- ĐẶT VẤN ĐỀ 1- Lời nói đầu Giáo dục ngày coi móng phát triển, lịch sử cho thấy quốc gia muốn phát triển hưng thịnh phải coi trọng công tác giáo dục Đối với nước ta giáo dục coi quốc sách - thời kỳ đổi nay, điều thể kỳ Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam Tại Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII khẳng định: “Muốn tiến hành Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực người, yếu tố phát triển nhanh bền vững” Điều Luật giáo dục ghi: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” nghĩa giáo dục, đào tạo người có tri thức, có nhân cách, người có đủ “đức, trí, thể, mĩ” Cơng việc khơng làm ngồi nhà giáo dục quản lý giáo dục Cùng với phát triển lên đất nước, ngành giáo dục đạt nhiều thành tích to lớn Tuy nhiên tồn vấn đề bất cập, yếu định vấn đề tồn chênh lệch chất lượng giáo dục vùng miền trường vùng cao, vùng xa - nơi tập trung em dân tộc thiếu số theo học, hẳn quý thầy tơi có băn khuăn trình dạy học Vậy, dạy nào? Học để nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh địa phương nơi công tác? Học sinh dân tộc thiểu số có nhiều đặc thù riêng hoàn cảnh sống tư suy nghĩ Làm để chất lượng dạy học nâng cao? Làm để đào tạo người có tri thức, có nhân cách, người có đủ “đức, trí, thể, mĩ”? Đó vẫn câu hỏi, khó có lời giải trọn vẹn Thanh Sơn xã vùng cao huyện Như Xuân, phần lớn nhân dân xã người dân tộc Thái thuộc diện đói nghèo, trình độ dân trí thấp, giao thơng lại vơ vất vả Trường THCS Thanh Sơn đóng địa bàn trung tâm xã, sở vật chất khó khăn; đội ngũ cán - giáo viên thiếu nhiều, trình độ chuyên môn không đồng Chất lượng dạy học nhiều hạn chế, đặc biệt chất lượng đại trà thấp Là cán quản lý giáo dục nhà trường, trình giảng dạy công tác thân thường xuyên trăn trở, suy nghĩ tìm cách để tập thể sư phạm nhà trường lãnh đạo địa phương bước tháo gỡ khó khăn, khai thác điều kiện thuận lợi nguồn lực để áp dụng vào thực tế nhà trường, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục Xuất phát từ lý nêu trên, sau thời gian dài tìm tòi, nghiên cứu, tơi mạnh dạn lựa chọn đưa “Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng đại trà trường THCS Thanh Sơn Như Xuân” , với mong muốn góp phần nhỏ tập thể giáo dục nhà trường nhân dân địa phương tìm hệ thống giải pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà trường THCSThanh Sơn xã vùng cao nhiều khó khăn kinh tế - xã hội 2- Mục đích nghiên cứu Tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chất lượng giáo dục đại trà học sinh 3- Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1- Nghiên cứu sở lý luận công tác đạo nâng cao chất lượng đại trà trường THCS 3.2- Nghiên cứu thực trạng công tác đạo nâng cao chất lượng đại trà trường THCS Thanh Sơn, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá 4- Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng đại trà trường THCS Thanh Sơn Như Xuân 5- Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp toán học 6- Kế hoạch nghiên cứu - Từ ngày 30/5/2012 đến ngày 30/8/2012: Sưu tầm tài liệu, nghiên cứu biện pháp - Từ ngày 30/8/2012 đến ngày 30/3/2013: Triển khai tổ chức thực nhà trường; thu thập, kiểm tra so sánh số liệu, viết chỉnh sửa nội dung đề tài - Từ ngày 31/3/2013 đến ngày 10/4/2013: Hoàn thành nạp đề tài B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ TRƯỜNG THCS THANH SƠN NHƯ XUÂN I- CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ Trong hệ thống giáo dục đào tạo, giáo dục phổ thơng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đặt móng cho việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo người có kiến thức, văn hố lao động tự chủ, sáng tạo, có kĩ thuật, giàu lòng nhân ái, yêu CNXH, sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Giáo dục phổ thơng tảng văn hố đất nước, sức mạnh tương lai dân tộc Trong hệ thống đó, giáo dục THCS điểm chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo Đại hội IX Đảng đề đường lối phát triển giáo dục, đào tạo: "Phát triển giáo dục Mầm non, củng cố vững kết xóa mù chữ phổ cập trung học sở nước " THCS mắt xích quan trọng hệ thống giáo dục phổ thơng hồn chỉnh lứa tuổi học tập này, qua môi trường giáo dục, học sinh bộc lộ rõ tài hình thành hướng sau cho thân Vì vậy, đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục trung học sở vô quan trọng cần thiết; góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước kế hoạch đề Giáo dục phổ thơng tảng hình thành nhân cách, giáo dục trung học sở có ý nghĩa định đến việc hình thành nhân cách học sinh Đây cấp học giúp cho em có chí hướng phấn đấu học lên bậc trung học phổ thông để tạo nguồn, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước: "Giáo dục nhằm mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách XHCN hệ trẻ, đào tạo đội ngũ lao động có kĩ thuật đồng ngành nghề, phù hợp với yêu cầu phân công lao động xã hội" (Văn kiện ĐH - NXB CTQG - 1996 - Tr 81) Chất lượng người phải từ tảng ban đầu cấp học trung học sở Nếu khơng có giải pháp để phát triển giáo dục trung học sở tạo móng vững khơng thể nói đến tương lai lớp người xây dựng bảo vệ tổ quốc lịch sử dân tộc Đối với giáo dục vùng cao, đặc biệt giáo dục xã Thanh Sơn, năm qua có bước phát triển định Tuy nhiên, chất lượng mũi nhọn đại trà vẫn thấp, chưa thể đáp ứng với mục tiêu giáo dục đề II- THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1- Một số nét khái quát tình hình địa phương nhà trường 1.1- Đặc điểm tình hình địa phương: a) Điều kiện tự nhiên: Thanh Sơn xã vùng cao huyện Như Xuân cách trung tâm huyện gần 30 km phía Tây Bắc Địa hình xã phức tạp, phần lớn diện tích đồi núi cao, phía Đơng giáp xã Thanh Xn, phía Nam giáp xã Thanh Phong, phía Tây giáp xã Thanh Quân, phía Bắc giáp huyện Thường Xn Tồn xã có 10 thơn bản, với 99% người dân tộc Thái Điều kiện kinh tế khó khăn với phần lớn nhân dân xã thuộc diện hộ nghèo, trình độ dân trí thấp, giao thông lại vô vất vả b) Điều kiện xã hội: * Thuận lợi: - Trong năm gần đây, Đảng uỷ, UBND tổ chức quyền có phần quan tâm đến nghiệp giáo dục xã nhà, nhiều gia đình để ý tới việc học hành em - Hệ thống giáo dục xã gồm có trường: trường mầm non, trường tiểu học, trường THCSsở vật chất nhà trường có đủ phòng học để thực dạy đủ môn học 2ca/ngày * Khó khăn: - Đời sống nhân dân xã phần lớn khó khăn, số cán nhân dân chưa thực quan tâm đến việc học em - Giao thơng lại vất vả mùa mưa nên vẫn học sinh bỏ học chừng - Trình độ dân trí thấp, vẫn thơn chưa có điện lưới 1.2- Tình hình nhà trường THCS Thanh Sơn: a) Năm học 2012 2013: Tồn trường có lớp với 168 học sinh Trong đó: - Khối 6: lớp = 49 học sinh - Khối 7: lớp = 35 học sinh - Khối 8: lớp = 39 học sinh - Khối 9: lớp = 47 học sinh * Tổng số CBGV, NV: 14 đ/c Trong đó: - Ban giám hiệu: 02 đ/c (ĐH: 02 đ/c) - Giáo viên: 11 đ/c (Thạc sĩ: đ/c; ĐH: đ/c; CĐ: đ/c) - Kế tốn hành chính: 01 đ/c (ĐH: đ/c) b) Thuận lợi khó khăn: *) Thuận lợi: Trường THCS Thanh Sơn chủ tịch UBND huyện Như Xuân ký định thành lập ngày 24/8/2000 - Trong năm gần đây, quan tâm cấp uỷ Đảng, quyền địa phương, nghiệp giáo dục xã Thanh Sơn chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt - Cơ sở vật chất nhà trường ngày đầu tư theo hướng chuẩn hố, nhà trường có phòng học kiên cố tầng, bàn ghế đủ cho học ca/ngày Trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa cấp tương đối đầy đủ đảm bảo cho dạy học theo phương pháp - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có lực chun mơn, đồn kết nội bộ, đạt chuẩn chuẩn 100% (chuẩn: 21,4%; chuẩn: 78,6%) - Học sinh ngoan ngoãn, nghe lời thầy cơ, đồn kết giúp đỡ lẫn nhau, có ý thức việc học tập *) Khó khăn: - Trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế nhân dân xã vơ khó khăn, giao thơng lại vất vả, số cán nhân dân địa phương chưa thực quan tâm đến việc học tập em mình, tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm cao (trên 2,5%) - Cơ sở vật chất nhà trường thiếu nhiều: có phòng học tầng phòng nội trú cho cán bộ, giáo viên Trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa cấp cũ hư hỏng nhiều; tài liệu, sách tham khảo chưa có - Một phận giáo viên ln có xu hướng chuyển q miền xi nên chưa yên tâm công tác - Chất lượng học sinh đầu vào thấp, không đồng đều: nhiều em chưa biết đọc, biết viết 2- Thực trạng công tác đạo nâng cao chất lượng học sinh Năm học 2012 2013 nhà trường có lớp với 168 học sinh, phần lớn em xa trường km thuộc diện đói nghèo, nguyên nhân dẫn đến chất lượng học tập em tương đối thấp Cụ thể: Bảng 1: Địa bàn cư trú học sinh Khoảng cách từ nhà đến trường Tổng số HS 168 KHỐI SỐ HS 49 35 39 45 Tổng: 168 Dưới 1km Từ 1km đến 5km Từ 5km đến 10km Trên 10km 17 48 71 32 Bảng 2: Điểm khảo sát chất lượng học sinh đầu năm XẾP LOẠI GIỎI KHÁ TB YẾU SL % SL % SL % SL % 4,1 10,2 17 34,7 21 42,9 2,9 17,1 10 28,6 15 42,9 2,6 15,4 14 35,9 14 35,9 4,4 20,0 16 35,6 12 26,7 3,6 26 15,5 57 33,9 62 36,9 KÉM SL % 8,1 8,5 10,2 13,3 17 10,1 Từ thực trạng giáo dục THCS huyện nói chung số liệu trường THCS Thanh Sơn nói riêng cho thấy năm qua nhà trường có quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục Tuy nhiên, chất lượng giáo dục đại trà vẫn thấp, chưa thể đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục đề Để khắc phục thực trạng yếu học sinh, từ đầu năm học Ban giám hiêu nhà trường đạo thực hiên số biện pháp sau: - Đổi công tác quản lý - Bồi dưỡng đội ngũ CBGV - Rà soát đối tượng, phân chia học sinh theo độ tuổi trình độ nhận thức; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, sở trường học sinh - Thực đổi PPDH có hiệu tiết lên lớp - Tích cực đổi kiểm tra, đánh giá - Thực tốt việc bảo quản sử dụng thiết bị dạy học - Tăng cường hiệu hoạt động phối hợp tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn, nhà trường - Thực tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục III- CÁC BIỆN PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1- Đổi công tác quản lý Phổ biến, quán triệt đầy đủ chủ trương, giải pháp giáo dục, văn pháp quy, hướng dẫn Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Phòng GD&ĐT Như Xn cho toàn thể cán giáo viên thấy rõ thực trạng để từ có giải pháp cụ thể cho hoạt động giáo dục Xây dựng loại kế hoạch năm học cụ thể, linh hoạt, thông báo cho giáo viên biết nhiệm vụ yêu cầu năm học Chỉ rõ giáo viên môn cần trang bị cho học sinh kỹ nào, lượng kiến thức nào, giáo viên tham gia phụ đạo học sinh yếu theo đối tượng để có hiệu Phân tích cho giáo viên nhận thức rõ thực trạng nhà trường, mặt mạnh, mặt yếu tồn cần khắc phục, sau thống đưa giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm nhà trường, phù hợp với đối tượng học sinh, BGH giáo viên bàn giải pháp để tháo gỡ khó khăn Nhà trường giao quyền chủ động khung chương trình cho giáo viên tiết dạy tự chọn Ban giám hiệu nắm bắt lực, sở trường giáo viên để phân công công việc phù hợp Ảnh 1: Cảnh quan nhà trường Bên cạnh đó, Ban giám hiệu tổ chức cho giáo viên ký cam kết chất lượng thực tốt vận động lớn cấp Đặc biệt, cán giáo viên phải ln có ý thức xây dựng môi trường giáo dục thân thiện xanh, sạch, đẹp an tồn, để từ thu hút em độ tuổi đến trường 2- Bồi dưỡng đội ngũ CBGV 2.1- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức tư tưởng trị: Hàng năm nhà trường bố trí cho giáo viên học tập học tập nghiêm túc Luật giáo dục - Điều lệ trường phổ thông, nội quy, quy chế chuyên môn, quy định kỷ cương nề nếp giáo viên hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ quyền hạn Việc phải tiến hành thường xuyên, liên tục để giáo viên nhớ thực Đồng thời tổ chức học tập thị, nghị quyết, chủ trương sách Đảng Nhà nước Các văn pháp quy giáo dục nhằm nâng cao nhận thức mặt cho giáo viên, từ làm cho giáo viên vững vàng hơn, tự tin trách nhiệm công tác Khuyến khích tạo điều kiện sách báo, phương tiện nghe nhìn để giáo viên đọc, nghe, xem nhằm nâng cao nhận thức, mở mang, nắm bắt thông tin cần thiết phục vụ cho nghiệp giáo dục 2.2- Bồi dưỡng lòng nhân sư phạm: Đó lòng thương u học sinh, gắn bó với nghề nghiệp, làm cho giáo viên thấy trách nhiệm người thầy: “Tất học sinh thân yêu” Thực phương châm: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” Thấy lòng nhân gốc đạo lý làm người, với giáo viên phẩm chất cần có, điểm xuất phát sáng tạo sư phạm 2.3- Bồi dưỡng tình yêu nghề nghiệp: Ban giám hiệu phải làm cho giáo viên gắn bó với nhà trường, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, coi nhà trường ngơi nhà thứ hai từ gắn bó xây dựng nhà trường vững mạnh “Càng yêu người bao nhiêu, yêu nghề nhiêu” Có u nghề người giáo viên dốc hết lực, trí tuệ, tình cảm cho nghiệp “trồng người” Đó tâm đức Là trách nhiệm cao người thầy giáo 2.4- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ: a) Bồi dưỡng thơng qua hoạt động nhóm tổ chun mơn: Đây hoạt động mang tính thường xun, hoạt động để nâng cao hiệu giảng dạy Cụ thể hoạt động nhóm tổ chuyên môn, tổ chức giải đề thi học sinh giỏi huyện, học sinh giỏi tỉnh năm học trước; trao đổi, thảo luận vướng mắc phương pháp dạy, vấn đề khó dạy để giáo viên tham gia thống phương cách hay nhất, tối ưu Dự thăm lớp, rút kinh nghiệm, tổ chức hội giảng ngày lễ lớn như: 20/11; 22/12; 03/02; 26/3; Sau tiết giảng nhóm, tổ họp đóng góp ý kiến rút kinh nghiệm, hạn chế, thiếu sót cách dạy, cách truyền thụ kiến thức, tác phong, trình bày bảng đánh giá, xếp loại tiết dạy theo tiêu chuẩn quy định Bộ GD&ĐT Thơng qua hoạt động này, trình độ chuyên môn giáo viên điều chỉnh, bổ sung nâng lên rõ rệt b) Tự bồi dưỡng: Hàng năm nhà trường trang bị cho giáo viên loại sổ: Sổ điểm cá nhân, sổ dự giờ, sổ ghi kế hoạch giảng dạy, Đồng thời mua sắm thêm tài liệu, sách tham khảo, khuyến khích giáo viên mua thêm sách tham khảo quý, cho nhà trường; nhà trường tốn kinh phí; giáo viên tự mua sách tham khảo, báo chí; ghi chép kiến thức thấy có ích cần thiết cho thân, giảng, đề thi học sinh giỏi, vào sổ tự bồi dưỡng cuối học kỳ, nhà trường tiến hành kiểm tra kết tự bồi dưỡng giáo viên đánh giá, coi tiêu chí để bình xét danh hiệu thi đua cuối học kỳ cuối năm học c) Hình thức bồi dưỡng tập trung: + Tạo điều kiện cho giáo viên dự lớp tập huấn chun mơn, học chun đề Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức + Tạo điều kiện thời gian, chế độ sách cho giáo viên có trình độ cao đẳng học tiếp để đạt trình độ đào tạo chuẩn Đồng thời chọn, cử, khuyến khích, tạo điều kiện thời gian, đảm bảo chế độ sách cho giáo viên có lực học cao học Ngoài nhà trường coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán môn cho học tập, rút kinh nghiệm trường bạn, thi giáo viên giỏi huyện, tỉnh Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi Với cách làm này, năm qua số giáo viên trường thực trưởng thành, tay nghề nâng lên, chuyên môn vững vàng, học sinh tập thể giáo viên tín nhiệm, tin tưởng d) Tổ chức cho giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm: Nội dung đề tài cán giáo viên đăng ký từ đầu năm học, với chủ đề như: Về chuyên môn giảng dạy, phát bồi dưỡng học sinh giỏi, khía cạnh giáo dục phương pháp giáo dục đạo đức, giải tập, xây dựng tập thể lớp, phương pháp giảng dạy, Cuối năm Hội đồng Khoa học nhà trường tổ chức nghiệm thu, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm, chọn sáng kiến xếp loại A gửi Phòng GD&ĐT để Phòng xem xét, nghiệm thu cơng nhận khen thưởng Ngồi nhà trường tạo điều kiện kinh phí cho 10 cán giáo viên học vi tính tin học hè Nhờ biện pháp bồi dưỡng mà trình độ tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhân cách người thầy nâng lên bước rõ rệt 2.5- Duy trì tốt hoạt động sinh hoạt chuyên môn liên trường: Xác định chủ trương đắn Phòng Giáo dục Đào tạo nên trường thực tốt Đặc thù nhà trường lớp, giáo viên mơn nên hạn chế cho việc trao đổi chuyên môn nghiệp vụ Qua sinh hoạt chuyên môn liên trường (Hội thảo chuyên môn) nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn học tập kinh nghiệm trường bạn Do vậy, kế hoạch phòng tổ chức sinh hoạt cụm, trường chủ động liên hệ với số trường bạn hợp tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn trường khu vực để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 2.6- Làm tốt công tác kiểm tra nội trường học: Đây hoạt động thiếu nhà trường góp phần tích cực việc bồi dưỡng cán bộ, giáo viên Kiểm tra không ngồi mục đích để nắm bắt tình hình đội ngũ, đánh giá chất lượng đội ngũ, từ có kế hoạch bồi dưỡng cho họ, tiếp sức cho họ hoàn thành nhiệm vụ Ban giám hiệu phải làm tốt công tác kiểm tra nội trường học Cụ thể: - Lên kế hoạch kiểm tra, có thời gian kiểm tra cụ thể phù hợp với tình hình thực đơn vị Kế hoạch kiểm tra phải bám sát hướng dẫn nhiệm vụ năm học ngành - Thành lập Ban kiểm tra nội trường học, phân công rõ người, rõ việc thực kiểm tra theo kế hoạch - Kiểm tra phải thực theo chu trình khép kín: Thơng báo kế hoạch kiểm tra - Kiểm tra - Xử lý thông tin kiểm tra - Trả thông tin cho đối tượng kiểm tra Thông báo kết kiểm tra Hội đồng Sư phạm 3- Rà soát đối tượng, phân chia học sinh theo độ tuổi trình độ nhận thức 3.1- Tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm, lấy kết làm sở cho phân chia đối tượng: Ngay từ đầu năm học nhà trường tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm với môn văn hố nhằm đánh giá xác tình hình thực tế học sinh để phân loại đối tượng cho phù hợp Đề khảo sát đầu năm phải dựa chuẩn kiến 11 thức kỹ với mức độ kiến thức khác như: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, để từ nắm bắt cách xác mức độ kiến thức học sinh có đến đâu, yếu thiếu phần Sau có kết khảo sát, tiến hành phân chia học sinh theo trình độ nhận thức để tìm giải pháp giáo dục thích hợp 3.2- Dựa đối tượng học sinh cụ thể để xây dựng kế hoạch: Dựa trình độ nhận thức đối tượng học sinh, BGH đạo cho tổ chuyên môn thảo luận để từ xây dựng kế hoạch đạo chuyên môn chung, kế hoạch giảng dạy môn, giáo viên để phải phù hợp với trình độ nhận thức nhóm đối tượng học sinh Trong kế hoạch giảng dạy, giáo viên phải có lộ trình xác định rõ mặt thời gian để đưa học sinh yếu đạt đến chuẩn kiến thức kỹ chương trình theo học 3.3- Tổ chức thực hiện: Sau thảo luận thống kế hoạch tổ, nhóm chun mơn BGH nhà trường triển khai kế hoạch dạy học theo đối tượng cụ thể sau: Thực dạy học theo đối tượng, dạy học sinh cần, thiếu theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tránh tình trạng dạy giáo viên có, hay dạy theo u cầu sách giáo khoa mà không quan tâm tới khả nhận thức học sinh, dạy mà học sinh không nhận thức BGH nhà trường phối kết hợp với Đồn niên, Cơng đồn vận động giáo viên dạy phụ đạo tăng tiết cho học sinh thuộc đối tượng trung bình, yếu, ngồi số tiết tiêu chuẩn Việc giảng dạy phụ đạo, bổ trợ kiến thức thực sau: Các tiết phụ đạo bổ trợ kiến thức giáo viên giảng dạy vào tiết buổi tuần Trong tiết học giáo viên ôn tập lại kiến thức bổ trợ kiến thức cấp học dưới, lớp học mà có liên quan tới kiến thức mơn học tuần Sau thời gian thực BGH nhà trường lấy ý kiến đóng góp giáo viên hầu hết giáo viên cho cách làm có hiệu Vì dạy kiến thức tới đâu ơn kiến thức cũ tới nên học sinh nhận thức nhanh so với việc dạy bổ trợ đồng loạt từ đầu năm Vì bổ trợ từ đầu năm học sau học sinh khơng thường xun ôn tập lại đến học kiến thức học sinh lại quên kiến thức cũ ôn Và với cách làm dạy đan xen 12 vừa ôn tập bổ trợ kiến thức cũ vừa dạy kiến thức thời lượng chương trình khố nhà trường không bị chậm so với quy định, khơng cần phải dạy bù chương trình dừng lại để bổ trợ Đối với lớp có đối tượng học sinh yếu, hổng nhiều kiến thức lớp học giáo viên giảng dạy thảo luận với tổ, nhóm chun mơn lên kế hoạch giảm tải chương trình, dạy học sinh cần, học sinh hiểu trước, sau lập lộ trình để đưa học sinh đạt đến chuẩn kiến thức kỹ Việc dạy thực cụ thể đối tượng vào thời điểm để đưa đối tượng học sinh đạt chuẩn, khơng lấy lý giảm tải để hạ thấp chuẩn học sinh Kế hoạch giảm tải chương trình phải thảo luận thống tổ nhóm chun mơn phải hiệu trưởng phê duyệt Trong kế hoạch phải thể cụ thể giảm tải dạy gì, lộ trình việc hồn thiện lại kiến thức giảm tải BGH nhà trường phân công giáo viên môn giúp đỡ học sinh theo nhóm để có hiệu tốt Ngồi nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khố bổ ích, lý thú nhằm thu hút tạo hứng thú cho học sinh trình học tập 4- Quan tâm, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng học sinh Ban giám hiệu đạo cho giáo viên, cần đến với em tất tình yêu nghề, mến trẻ, tất lòng đàn em thân u Biết quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu học sinh Từ nắm bắt tâm sinh lí, hồn cảnh riêng, khả nhận thức, tiếp thu cá nhân học sinh để có phương pháp dạy học tích cực, phù hợp 4.1- Đối với học sinh bỏ học thời gian: - Tiếp nhận học sinh bỏ học có nguyện vọng học lại, tổ chức kiểm tra, phân loại học lực theo môn học, giáo viên môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm kèm cặp giúp đỡ em theo kịp chương trình, có giải pháp giáo dục đặc biệt để cảm hoá giáo dục học sinh hư, cá biệt - Giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp tiếp xúc với phụ huynh học sinh để nắm xác nguyên nhân bỏ học, nguyện vọng học sinh, phụ huynh từ có sở vận động, đề xuất biện pháp giải giúp đỡ trường hợp - Hàng tuần, giáo viên chủ nhiệm phải trực tiếp báo cáo với BGH tình hình 13 trì sĩ số học sinh, tên học sinh nghỉ học dài ngày, học không chuyên cần để phối hợp với ban ngành đoàn thể nhà trường giải 4.2- Đối với học sinh yếu kém: Dựa sở khảo sát đầu năm, giáo viên môn lập danh sách, xác định mức độ nguyên nhân yếu môn học sinh từ xây dựng thực kế hoạch phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu vươn lên học tập Giáo viên môn lớp trực tiếp phụ đạo học sinh lớp để tiện việc theo dõi tiến em - Giáo viên chủ nhiệm xây dựng đôi bạn học tập để em giúp đỡ học tập rèn luyện, phân cơng học sinh có học lực giúp đỡ bạn học yếu, hàng tháng có nhận xét khen thưởng - Giáo viên chủ nhiệm tăng cường giám sát chuyên cần học tập học sinh, thường xuyên theo dõi sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm để nắm tình hình học tập hoạt động lớp Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh yêu cầu họ phối hợp công tác giáo dục 4.3- Đối với học sinh có hồn cảnh gia đình khó khăn: - Giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu xác học sinh có hồn cảnh gia đình khó khăn, báo BGH để có giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, khơng để tình trạng học sinh bỏ học kinh tế gia đình khó khăn - BGH nhà trường báo cáo với quyền địa phương, kêu gọi hỗ trợ tổ chức đoàn thể, hội khuyến học hỗ trợ học bổng điều kiện học tập, miễn giảm khoản đóng góp cho em thuộc đối tượng 4.4- Đối với học sinh lười học, ham chơi, học sinh cá biệt: Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh diện để thông báo tình hình học tập rèn luyện học sinh bàn biện pháp giáo dục, đặc biệt để cảm hố giáo dục; phối hợp với Đồn niên, Đội thiếu niên, giúp đỡ em học tập hướng em đến việc gắn bó với nhà trường 5- Thực đổi PPDH có hiệu tiết lên lớp Trong tiết học người thầy ln giữ vai trò gợi ý, hướng dẫn, tổ chức, giúp cho học sinh tự tìm kiếm, khám phá tri thức Làm tốt vai trò trọng tài, cố vấn điều khiển tiến trình dạy, nêu tình huống, kích thích hứng thú phân xử ý kiến đối lập học sinh; từ hệ thống hóa vấn đề, tổng kết giảng, khắc sâu kiến thức cần nắm vững Chú trọng đến kĩ thực hành, vận dụng giải vấn đề thực tiễn, coi trọng rèn luyện tự học Yêu cầu 14 học sinh phải chuẩn bị kĩ nhà trước đến lớp phải mạnh dạn, tự tin bộc lộ ý kiến, quan điểm Mỗi giáo viên có nghệ thuật riêng giảng dạy để tạo lôi hấp dẫn học sinh, phương pháp chung: Tự phát - Tự giải - Tự chiếm lĩnh: Bước 1: Làm nảy sinh nhu cầu nhận thức HS (Làm xuất vấn đề tạo cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu vấn đề đó) Bước 2: Tổ chức hoạt động học tập (theo cá nhân, theo nhóm hay lớp) Bước 3: Hướng dẫn học sinh trình bày ý kiến trước nhóm, trước lớp Bước 4: Hướng dẫn học sinh nhận xét , đánh giá ,bổ sung Bước 5: Giáo viên hệ thống, kết luận vấn đề, hướng dẫn học sinh trình bày (giáo viên chốt lại vấn đề quan trọng) Bước 6: Tổ chức cho học sinh luyện tập, thực hành, rèn kĩ Riêng tôi, thường trao đổi với giáo viên nhà trường sử dụng hai cách sau, xin mạnh dạn nêu để bạn đồng nghiệp tham khảo Cách 1: Luôn mở đầu tiết học cách hấp dẫn nhằm gây hứng thú học tập, thiết lập mối quan hệ kiến thức cũ kiến thức mới, đưa mục tiêu học cho học sinh Cách 2: Trong tiến hành dạy, trình độ cụ thể HS lớp mình, giáo viên cần phải cân đối để lựa chọn câu hỏi gì, với ai; dùng câu hỏi tập sách giáo khoa, phải thiết kế câu hỏi khác cho phù hợp, hiệu Để có dạy tốt, người giáo viên không đầu tư vào việc xây dựng, thiết kế hệ Ảnh 2: Một tiết dạy đổi PPDH thống câu hỏi, tập cho phù hợp với khả học sinh ý tưởng dạy học từ góp ý tài liệu nhà trường sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tập…và tư liệu tham khảo khác Những câu hỏi, tập thiết kế phải thỏa mãn yêu cầu: khoa học, sư phạm, hệ thống, hấp dẫn, đa dạng, phù hợp đối tượng, Hiện nay, có tài liệu chuẩn Kiến thức - Kĩ năng, sở giúp giáo viên “cởi trói”, chủ động hơn, linh hoạt việc dạy học sát đối 15 tượng Hệ thống câu hỏi cho học sinh cần phù hợp, đừng chung chung, nên sử dụng nhiều loại câu hỏi tìm, phát Bảo đảm nội dung PPDH phù hợp đối tượng học sinh, nghĩa phải cá thể hóa hoạt động dạy học, tạo điều kiện cho tất học sinh tham gia phát biểu, chữa trước lớp, giúp em xóa bỏ mặc cảm yếu tự tin học tập Ngoài trình giảng dạy, để học sinh dễ nhớ, dễ tiếp thu kiến thức, giáo viên môn sưu tầm câu văn vần, câu thơ, để lồng ghép vào tiết dạy Ví dụ: - Trong dạy Hình học, để học sinh dễ nắm cơng thức tính chu vi, diện tích số hình, giáo viên vừa đưa hình minh họa vừa cho học sinh đọc thuộc câu văn vần như: "Chu vi tứ giác bảo rằng: Bốn cạnh cộng lại tơi thơi/Diện tích thơ hóa rồi/Mời bạn hát để tơi đệm đàn/Muốn tìm diện tích hình thang/Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào/Thế nhân với chiều cao/Chia đôi lấy nửa ra/Hình vng cạnh a/Diện tích tích a nhân a rồi/Muốn tìm diện tích hình thoi/Tích hai đường chéo chia đơi ngon lành/Diện tích chữ nhật bạn ơi/Lấy dài nhân rộng chẳng đời quên " - Khi dạy hóa trị nguyên tố hóa học, giáo viên cho học sinh học thuộc ca hóa trị: "Kali(K), Iốt(I), Hiđrơ(H)/Natri(Na) với Bạc(Ag), Clo(Cl) lồi/Là hóa trị ai/Nhớ ghi cho kĩ phân vân " 6- Tích cực đổi kiểm tra, đánh giá Đánh giá chất lượng giáo dục gồm nhiều vấn đề, hai vấn đề đánh giá chất lượng dạy thầy đánh giá chất lượng học trò Đánh giá thực chất tạo động lực nâng cao chất lượng dạy học Những yêu cầu nội dung kiểm tra phải bám sát trình học tập, bám sát mục tiêu môn học, chuẩn Kiến thức-Kỉ năng, có phân hóa theo đối tượng học sinh Với vai trò, chức quan trọng thế, kiểm tra, đánh giá không ngừng đổi thúc đẩy đổi phương pháp dạy học Kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo xác, khách quan, nghiêm túc Có thái độ tôn trọng kết em; động viên, biểu dương kịp thời; nhắc nhở, phê bình khéo léo, tránh cho em mặc cảm chán nản 7- Thực tốt việc bảo quản sử dụng thiết bị dạy học Thực tốt công việc góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Giáo viên phải sử dụng triệt để, có hiệu tranh ảnh có 16 sách giáo khoa cộng với tranh ảnh, đồ dùng, thiết bị dạy học cung cấp, sư tầm tự làm Giáo viên ứng dụng khéo léo CNTT cho dạy sinh động, hấp dẫn thu hút học sinh Có thể nói, giá trị lớn phương tiện, thiết bị dạy học nằm tác động chúng tới giác quan- đặc biệt thính giác, thị giác Các nhà nghiên cứu tổng kết mức độ ảnh hưởng giác quan tới trình tiếp thu tri thức sau: 20% qua nghe được, 30% qua nhìn được, 50% qua nhìn nghe, 80% qua nói, 90% qua nói làm Sự hỗ trợ phương tiện, thiết bị dạy học mang lại hiệu cao cho học hoạt động như: nêu vấn đề; tìm kiếm thơng tin; mở rộng kiến thức; củng cố, ôn tập hệ thống hóa kiến thức; kích thích trí tò mò, lòng ham hiểu biết; kích thích hứng thú học tập,… Điều cần lưu ý, dùng không lúc, chỗ, phương tiện, thiết bị dạy học lại có tác dụng ngược lại 8- Tăng cường hiệu hoạt động phối hợp giữa tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn nhà trường Ban giám hiệu đạo cho giáo viên chủ nhiệm cần phối hợp tốt với tổ chức đồn thể, giáo viên mơn, giáo viên phụ trách Đội, giáo dục học sinh như: - Tổ chức tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ: kiểm tra việc chuẩn bị bài, tổ chức ôn bài, chữa khó; quản lí tốt tiết tự học; hướng dẫn học sinh cách tìm kiếm tư liệu từ thư viện, sách, báo, - Tổ chức tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; phong trào Hoa điểm mười; hoạt động ngoại khóa, buổi hoạt động ngồi lên lớp, trò chơi dân gian, - Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình sách, neo đơn, gia đình học sinh nghèo, - Tổ chức lao động tập thể, dọn vệ sinh mơi trường; chăm sóc khu di tích lịch sử, 9- Cơng tác tốt xã hội hóa giáo dục Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường tham mưu cho UBND xã, mời lãnh đạo địa phương, hội khuyến học xã, bí thư chi bộ, trưởng thơn 10 thơn tồn thể phụ huynh học sinh xã tham gia buổi họp phụ huynh mở rộng để thảo luận nghe triển khai công tác giáo dục nhà trường Tại 17 buổi họp này, lãnh đạo địa phương, phụ huynh học sinh nhà trường bàn thống chung giải pháp để giáo dục học sinh thời gian tới bầu Hội phụ huynh gồm người đại diện cho tất phụ huynh học sinh xã Đồng thời, nhà trường phân công giáo viên trực tiếp phụ trách thôn nhằm: - Nắm bắt điều kiện hồn cảnh, tình hình học tập em thuộc thơn phụ trách - Là cầu nối nhà trường gia đình học sinh trình giáo dục - Triển khai cách làm "Góc học tập" đến gia đình học sinh Theo điều tra đầu năm, phần lớn em học sinh trường THCS Thanh Sơn khơng có khơng gian, góc học tập riêng khơng có bàn, ghế để ngồi học nhà Vì vậy, việc triển khai "Góc học tập" tạo cho em có nơi học tập gia đình, điều góp phần lớn đến việc nâng cao chất lượng đại trà nhà trường Bên cạnh đó, Ban giám hiệu cử giáo viên phụ trách thôn vào gia đình học sinh hướng dẫn tham gia làm "góc học tập" Hàng tháng, giáo viên đến tận nơi kiểm tra kết thực báo cáo cho BGH Ảnh 3: Buổi họp phụ huynh mở rộng Đến học kỳ II, có 153 em tổng số 168 học sinh nhà trường có "góc học tập" riêng gia đình Nhiều học sinh, theo hướng dẫn giáo viên phụ trách thôn biết thiết kế, trang trí cho góc học tập tranh, ảnh, bảng biểu, cơng thức Tốn-Lý-Hóa, dán bờ tường, bờ vách IV- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau gần năm học triển khai, đạo thực số biện pháp nêu trên, trường THCS Thanh Sơn thu kết khả quan: 18 KHỐI Tổng: Bảng 3: Kết khảo sát chất lượng học sinh giữa học kỳ II XẾP LOẠI SỐ GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM HS SL % SL % SL % SL % SL % 49 8.2 10 20.4 25 51.0 18.4 2.0 35 11.4 11 31.4 14 40.0 17.1 39 7.7 15 38.5 13 33.3 15.4 5.1 45 11.1 14 31.1 17 37.8 17.8 2.2 168 16 9.5 50 29.8 69 41.1 29 17.3 2.3 So sánh kết bảng bảng phản ánh chất lượng giáo dục nhà trường năm học qua Đồng thời cho thấy rõ chất lượng đại trà học sinh bước nâng lên Đó kết đáng phấn khởi trường vùng cao huyện Kết có nổ lực không mệt mỏi đội ngũ giáo viên thể quan tâm, đạo sát hướng Ban giám hiệu nhà trường Hy vọng năm tới, chất lượng giáo dục trường THCS Thanh Sơn ngày phát triển lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu giáo dục Đảng, đáp ứng yêu cầu công Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước C- KẾT LUẬN 19 Đối với nhà trường chất lượng giáo dục thước đo quan trọng thành cơng, uy tín, thương hiệu nhà trường Vì vậy, với nhiệm vụ phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn thân cố gắng học hỏi, tìm tòi để tìm giải pháp tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chất lượng đại trà nhà trường Để nâng cao chất lượng giáo dục, thiết nghĩ phải thực đồng nhiều giải pháp, biện pháp phải thực cách sáng tạo, linh hoạt cho phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế đơn vị trường học, nhằm phát huy mạnh hạn chế, khắc phục tồn công tác quản lý hoạt động dạy học nhà trường Đối với trường THCS Thanh Sơn Như Xuân nội dung biện pháp đề cập đề tài sáng kiến kinh nghiệm nội dung đạo hoạt động chuyên môn thân tơi nói riêng, BGH nhà trường nói chung thực thời gian qua Cũng từ việc áp dụng biện phápchất lượng giáo dục nhà trường bước phát triển định Mặc dù đề tài nghiên cứu cơng phu thận trọng nhiều khía cạnh khác mà đề tài chưa đề cập tới ý kiến riêng thân tơi nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý chân thành từ quý thầy cô đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Thanh Sơn, ngày 10 tháng 04 năm 2013 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết SKKN Lê Sỹ Hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 1- Một số văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc 2- Nghị TW khóa VIII 3- Luật Giáo dục (sửa đổi) 4- Các số liệu báo cáo chất lượng trường THCS Thanh Sơn 5- Một số thông tin từ sách, báo Giáo dục 6- Một số thông tin mạng Internet MỤC LỤC A- ĐẶT VẤN ĐỀ TRANG 21 1- Lời nói đầu 2- Mục đích nghiên cứu 3- Nhiệm vụ nghiên cứu 4- Đối tượng nghiên cứu 5- Phương pháp nghiên cứu 6- Kế hoạch nghiên cứu B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ II- THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1- Một số nét khái quát tình hình địa phương nhà trường 2- Thực trạng công tác đạo nâng cao chất lượng học sinh III- CÁC BIỆN PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1- Đổi công tác quản lý 2- Bồi dưỡng đội ngũ CBGV 3- Rà soát đối tượng, phân chia học sinh theo độ tuổi 4- Quan tâm, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng học sinh 5- Thực đổi PPDH có hiệu tiết lên lớp 6- Tích cực đổi kiểm tra, đánh giá 7- Thực tốt việc bảo quản sử dụng thiết bị dạy học 8- Tăng cường hiệu hoạt động phối hợp tổ chức 9- Công tác tốt xã hội hóa giáo dục IV- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC C- KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 2 4 5 8 11 13 14 16 16 17 17 18 20 21 22 ... chất lượng đại trà trường THCS Thanh Sơn, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá 4- Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng đại trà trường THCS Thanh Sơn – Như Xuân 5- Phương pháp. .. 10/4/2013: Hoàn thành nạp đề tài B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ Ở TRƯỜNG THCS THANH SƠN – NHƯ XUÂN I- CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ Trong hệ thống giáo dục đào... đưa Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng đại trà trường THCS Thanh Sơn – Như Xuân , với mong muốn góp phần nhỏ tập thể giáo dục nhà trường nhân dân địa phương tìm hệ thống giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đại trà ở trường THCS thanh sơn – như xuân, SKKN một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đại trà ở trường THCS thanh sơn – như xuân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay