Phân tích tình hình cho vay trung dài hạn tại OCB chi nhánh ngân hàng phương đông quận liên chiểu

34 15 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 17:36

LỜI MỞ ĐẦU HƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG T P PHƢƠNG ĐÔNG HI NHÁNH QUẬN LIÊN CHIỂU 1.1 Sự đời phát triển Ngân hàng T P Phƣơng Đông chi nhánh iên Chiểu 1.2 cấu tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban .3 1.2.1 cấu tổ chức 1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh Quận Liên Chiểu 1.3.1 Tình hình huy động vốn 1.3.2 Tình hình cho vay HƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNGDÀI HẠN TẠI OCB - CHI NHÁNH QUẬN LIÊN CHIỂU QUA NĂ 2013 - 2015 11 2.1 Tình hình chung hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh 12 2.2 Phân tích tình hình cho vay trung dài hạn chi nhánh 14 2.2.1 Theo thành phần kinh tế 14 2.2.2 Theo hình thức đảm bảo tiền vay .16 2.2.3.Theo ngành nghề .19 HƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNGDÀI HẠN TẠI OCBCHI NHÁNH QUẬN LIÊN CHIỂU ĐÀ NẴNG 24 3.1 Đánh giá chung hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh 24 3.1.1 Kết đạt đƣợc 24 3.1.2.1 Hạn chế, tồn 24 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh thời gian tới 25 3.2.1 Tăng cƣờng huy động vốn trung - ài hạn để mở rộng nâng cao chất ƣợng t n ụng 25 3.2.2 Ngăn ngừa hoản vay n đến nợ hạn 26 3.2.3 ây ựng s qu ụng hợp ự ph ng rủi ro t n ụng 26 3.2.4 Cải tiến đa ạng h a cấu hình thức cho vay trung - ài hạn 27 – 3-11 Trang: i 3.2.5 Tăng cƣờng hoạt động mar ting ngân hàng 27 KẾT LUẬN 29 – 3-11 Trang: ii ANH ả 1: T ả ả 2: T 3: ẢNG ạn 2013-2015 ả ạn 2013-2015 ạn 2013-2015 ả 21 T ạn 2013- 2015 Bả 2: T ề hoạ ng cho vay trung dài hạn chi nhánh ạn theo thành phần kinh t chi ạn 2013 -2015 ả 3: T ạ ứ ả ả ạn 2013 - 2015 tiền vay tạ ả - 4: T h cho vay trung dài hạn theo ngành nghề chi nhánh giai ạn 2013- 2015 – 3-11 Trang: iii DANH M C TỪ VIẾT TẮT Viết tắt DSCV DSTN HĐT HĐ V NBQ NQH NHNN NHTM NHTW OCB TT TL – Viết đầy đủ H H N N N N N N T T 3-11 ạ P Đ Trang: iv LỜI MỞ ĐẦU Trong công cu c cơng nghi p hóa - hi ại hóa, kinh t ấ ừng ời s ng kinh t xã h i Tuy nhiên hi n t cơng nghi p hóa, hi n chững lại nhiều nguyên nhân khác mà m t ó nguyên nhân quan tr ng vấ ề v n Có thể nói v n tiề ề, ầu ê ể doanh nghi p mở r ng sản xuấ ổi m i công nghi p Các doanh nghi p tạo v n nhiều cách khác nhau: ũ hoạ ng , sản xuấ nghi p kh ng v N nổ , n chi m d ng v n doanh nh có l i th giúp doanh nghi p ă sở vật chất kỹ thuậ , ổi m i công ngh nguồn v n trung dài hạn từ ngân ại Hi n doanh nghi p v n tồn ta thi u v ú ó u v n v n trung dài hạn ại không phả N ậy, chúng ển v c vào sản xuấ O Q ận Liên Chiể – Đ N ũ ằm ngồi tình trạ ó N ã ủ ẩy mạnh hoạ ng cho vay trung dài hạ iv i doanh nghi p thu c m i thành phần kinh t bên cạnh hoạ ng cho vay truyền th ng Trong nhữ ă c tầm quan tr ã ng cho vay trung dài hạn củ ể song khơng hạn ch c k t ng Nhận thứ ầ ý ĩ vấ ề ê ũ ã ất ề tài: “PHÂN TÍ H TÌNH HÌNH HO VAY TRUNG - DÀI HẠN TẠI O – HI NH NH QUẬN LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG ể làm báo cáo thực tập t t nghi p Do thời gian tìm hiểu ki n thức thân hạn ch nên báo cáo em không tránh khỏi thi u sót Em mong nhậ c góp ý thầy, ể vi t củ c hoàn thi Q , x ả b giáo viên Khoa Tài Chính Ngân hàng ã ề ạt cho em ki n thứ ản vô quan tr ng ngành ngân hàng Em xin chân thành gửi lời Tă T P ú , ã ực ti p ng dẫn bả ể em c vi E ũ x ả cán b củ N P Đ - chi nhánh Quận Liên Chiể ã ều ki n thuận l i cho em thời gian thực tập ngân hàng – 3-11 Trang: HƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG T P PHƢƠNG ĐÔNG HI NHÁNH QUẬN LIÊN CHIỂU 1.1 Sự đời phát triển Ngân hàng T P Phƣơng Đông chi nhánh iên Chiểu Tên ti ng Vi : NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG Tên ti ng Anh: ORIENT COMERCIAL JOINT STOCK BANK (OCB) H i sở chính: S 45 - ờng Lê Duẩn – Quận – Tp Hồ Chí Minh Giấy phép hoạ ng s 0061/NH-GP 13/04/1996 N N N c Vi t Nam cấp Giấy chứng nhậ ă ý 059700 Sở K hoạch Đầ p Hồ Chí Minh cấp Hi N i 92 chi nhánh phòng giao d ch hầu h TM P P Đ i mạng a bàn kinh t tr ểm toàn qu c hoạ ng v i m t sứ m nh chung xây dựng m t tập thể cán b nhân viên giỏi nghi p v , ă ng, hiểu rõ nhu cầu từ ng khách hàng cá nhân doanh nghi p T ê ởN ã n pháp thi t thực, t i ó ầ , óp p ần vào phát triển chung c ồng xã h i V i m c tiêu nổ lực phấ ấu xây dựng Ngân hàng P Đ N ă i c t lõi Ngân hàng bán lẻ, ă 2015 m p 10 N TM P ầu Vi t Nam lấy tả ă ó Ngân hàng k t n i sức mạ ể ù ng t i m t m c tiêu chung phát triển bền vữ N P Đ T V c thành lập theo quy nh s 25/2003/QĐ/HĐQT 16/09/2003 V p “Đ ản- Nhanh chóng – Thuận l i – K p thời – Tất l ” Trả 10 ă ng, chi nhánh Trung Vi ã ó ữ c phát triển nhanh bền vững, khẳ , O ê Đ N ng, m ờng cạnh tranh kh c li ê ĩ ự N T c h t mạ i hoạ ng từ m ểm giao d ch nhỏ v i s NV ê ầu ngón tay O ê Đ N ã ó t chi nhánh ( chi nhánh Trung Vi t) PGD trả ề ê a bàn kinh t tr ểm: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiể ,… ủ p Đ N ng, v NV ă ời V i ũ ê ẻ , ă ầy nhi t huy , ã ể lại nhiều ấ ng t ẹp phong cách ph c v i v i khách hàng Cùng v i vi c triển khai nhiều sản phẩm, d ch v có tính cạnh tranh cao (cho vay nhà, giải ngân chổ), thuận ti n nhanh chóng nên kinh t có nhiều dấu hi u khủng hoảng, lạ p ă ù sách si t chặt tín d ng NHTW, chi nhánh hoạ ng t ĩ vực kinh doanh khác chi nhánh Trung Vi t: chuyển tiề c qu c t , chi trả kiều h i, mua bán ngoại t , toán thẻ V M … ũ ă ởng mạnh mẽ N P Đ T V ã ă – 3-11 Trang: ởng k t hoạ ũ N cao củ ề 24/10/2003: N nhánh Trung Vi t thong qua quy , p ứng nhu cầu ngày TM P P Đ nh H i sở thành lập chi nhánh cấp Quận Liên Chiểu Chi nhánh Liên Chiểu thứ ng thờ ểm N n ngày 28/06/2006 theo quy nh củ N N N c không c tồn chi nhánh cấp nên tất chi nhánh cấp hi n hành phả ổi thành chi nhánh cấp nhánh cấp Quận Liên Chiể ổi thành PGD Quận Liên Chiểu v i tên g ầ Đ a chỉ: 691 T ủ là: PGD Ngân hà TM P P Đ Đức Thắng, Q.Liên Chiể , p Đ N ng Lê ểu Tel: (0511) 736 025 Fax: (0511) 736 026 1.2 cấu tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban 1.2.1 Cơ ấu tổ chức G Đ c P óG Đ c B phận tín d ng B phận giao d ch B phận ngân ũ Chú giải: : Quan h trực n : Quan h ă 1.2.2 Chứ m vụ phòng ban Giám Đốc chi nhánh: L ứ ầu chi nhánh, ch u trách nhi m chi nhánh ý ều hành hoạ ng Ph Giám Đốc chi nhánh: L úp G Đ ều hành công vi c theo phân quyền ủy quyền phân nhân công vi c củ G – Đ c, theo dõi công tác chi nhánh 3-11 Trang: Bộ phận ngân qu : Quả ý ảm bảo an toàn i kho quỹ Thực hi n quản lý thu chi tiền mặt, ngân phi u toán Kiể m bảo quản tiền, bảo ảm khoản dự trữ ph c v toán chi trả cho khách hàng Xử lý khoản tiề ã Tổ chức bả ảm hồ sang theo ch nh Bộ phận tín dụng: Thực hi n nghiên cứu hồ ,p ,x n, khả ă , ẩ nh tình hình sản xuất kinh doanh, , ảm bảo tài sản khách hàng Phân ề xuất cho vay, bả tích, thẩ L o lãnh t hạn hoặ ủ tiêu chuẩ chấp, cầm c bão lãnh b phận tín d ng chuyển ứ ầu chi nhánh, ch u trách nhi m quản lý ều hành hoạ ng Nghiên cứu tình hình kinh t xã h a bàn hoạ ng Giao d ch trực ti p v i khách hàng, thi t lập m i quan h v i khách hàng, trì mở r ng khơng ngừng v i khách hàng Thẩ p , ự ầ ú nh phạm vi phân cấp, ủy quyền củ G Đ i v i khoảng vay t ồng phải lập hồ ề tr sở xem xét phê t Tổ chức thực hi n kiểm tra, kiểm sốt ch tín d Đ c thu hồi khoản n n hạ ề xuát xử lý khoản n ngắn hạn Thực hi n công tác thơng tin phòng ngừa rủi ro Tổ chức quản lý, theo dõi tài sản th chấp, ảm bảo bấ ng sản, tài sản cầm c , tài sản cầm c ữ kho Lập bảng báo cáo tổng h p tình hình kinh doanh tín d ng Ngân hàng Bộ phận giao dịch: Giao d ch v i khách hàng: Mở tài khoản, nhận tiền gửi, quảntài khoản khách hàng Thực hi n hoạ ng toán thu chi cho khách hàng, mua bán ngoại t Ti p nhận kiểm tra tính pháp lý chứng từ thánh tốn 1.3 Khái qt tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh Quận Liên Chiểu 1.3.1 ì ì u động v n T ầ ằ ả ả ủ p Đặ , ủ Để – 3-11 Trang: ể ă ề ấ ầ ề ú p , ủ – 3-11 Trang: ảng 1.1.Tình hình huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2013-2015 (Đ Năm 2013 h tiêu Số tiền Năm 2014 TT Số tiền (%) hênh ệch 2013/2014 Năm 2015 TT Số tiền (%) TT hênh ệch 2015/2014 TL Số tiền (%) ) TL Số tiền (%) (%) 1.Tiền g i ân 597.903 cƣ 42,06 489.062 39,19 660.355 39,52 (108.841) (18,2) 171.293 28,65 2.Phát hành giấy tờ c giá 4.443 0,31 8.641 0,69 3.216 0,19 4.198 94,45 (5425) (62,78) 3.Nguồn vốn huy động hác 819.320 57,63 750.116 60,11 1.007.550 60,29 (69.024) (8,47) 257.434 34,32 Tổng cộng 1.412.666 100 1.671.121 100 (173.847) (12,23) 423.302 33,92 1.247.819 100 ận Liên Chiể q – 3-11 Trang: ăm 2013 - 2015) 2.2.2 Theo hình thứ đảm bảo tiền vay M t nguyên tắc quan tr ng củ ảm.Vi c bả ảm tài sản tro ó n vay phả c bảo c xem m t nguồn thu n dự phòng khách hàng khả ă , ó ẽ giúp ngân hàng tránh rủi ro v n ũ ả ă cv Hoạ ng ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủ , ó kiểm sốt mứ p ép ủi ro xảy ra, nhằ ỉ ảm bảo hoạ ng kinh doanh m t ngân hàng ổ nh m t bi n pháp nhằ ảm bảo an toàn cho ngân hàng dựa tài sả ảm bả ể giảm thiểu rủi ro Vậy nên doanh s cho vay trung dài hạn tập trung hầu h t hình thứ ó ảm bảo tài sản chi m t tr ng cao tổng doanh s cho vay Từ ả ă 34 174 ể ă 22 ấ , 2013 ă 2014 Nă 2013 2014 113 630 ó TSĐ 2013 Đ ỉ 102 182 ă 2015 ă ó TSĐ 86 160 83,33 ổ 17 53 308 ă ồ 2014 ă ă 84,32 Nă , ă ă Nă 2015, 107 959 , ă 2014 149 829 ă 77 450 ứ 107,015 ă 2013 Đ ă 2015 ả 41 870 ă 2014, ứ 27,95 ă ập ó TSĐ ó TSĐ ũ ă T ó ó TSĐ Nă 2013 ó TSĐ 197 280 , 70,96 ổ Nă 2014 TSĐ 192 932 ả 348 ă 2013, ă 2015 ó TSĐ 192 620 67,36 ổ K t , - ó TSĐ 32,64 ổ ã ải quy t v ể sản xuất kinh doanh cho ả ằ ả ẫ ả ả ằ ả N c Vì vậ , ã óp p ần xây dựng nhữ p ó ả chủ n khích củ N phát triển kinh t ê ỉ ê ấ 100 ạ ă ứ : ă 2013 1,52 , ă 2015 2,99 ỉ ấp ứ ỏ ấ ê ổ ỏ ặ ằ – 3-11 2014 ấ 1,34 , ă , Trang: 16 T ả ă – 2015 ă ó ả ả ằ ả ă 2013 2014 ó x ê 3-11 Trang: 17 ảng 2.3 Tình hình hoạt động cho vay trung - ài hạn th o hình thức đảm ảo tiền vay chi nhánh qua năm 2013 – 2015 Đ ng) Năm 2013 Số tiền TT(%) Năm 2014 Số tiền TT(%) Năm 2015 Số tiền TT(%) hênh ệch 2014 2013 Số tiền TL(%) hênh ệch 2015 2014 Số tiền TL(%) 1.Doanh số cho vay 102.182 100 136.356 100 189.664 100 34.174 33,44 53.308 39,09 - m b o TS 86.160 84,32 113.630 83,33 142.223 74,97 27.470 31,88 28.593 25,16 TS m b o không 16.022 15,68 22.726 16,67 47.441 25,03 6.704 41,84 24.715 108,75 2.Doanh số thu nợ 72.379 100 149.829 100 107.959 100 77.450 107.01 (41.870) (27,95) - m b o TS 56.224 77,68 103.472 69,06 83.640 77,47 47,248 84,04 (19,832) (19,17) TS m b o không 16.115 22,32 46.357 30,94 24.319 22,53 30.242 187,66 (22.038) (47,54) ƣ nợ bình quân 278.015 100 295.003 100 295.085 100 16.988 6,11 82 0,03 - 197.280 70,96 192.932 65,4 192.620 67,36 (4.3480) (2,2) (312) (0,16) 80.735 29,04 102.071 34,6 102.465 32,64 21.336 26,43 394 0,39 1.572 37,04 1.384 35,02 2.064 35,7 (188) (11,959) 680 49,1 1.105 70,29 1.031 74,49 1.463 70,9 (74) (6,6968) 432 41,9 467 29,71 353 25,51 601 29,1 (114) (24,411) 248 70,3 h tiêu m b o TS m b o không TS 4.Nợ hạn - m b o TS m b o không TS T lệ NQH(%) m b o TS m b o không TS 1,52 1,58 1,34 1,39 2,99 3,27 (1,72) (2,45) 0,16 0,33 1,38 1,24 2,43 (1,73) 0,06 - – 3-11 Quận Liên Chiểu qua ăm 2013 - 2015) Trang: 18 2.2.3.Theo ngành nghề Tă ởng kinh t củ loại ngành nghề ó N ấ ạn hi n thể hi n rõ nét qua p, Công nghi p, T vay trung dài hạn theo ngành nghề củ ại d ch v Vì cho ũ Cơng nghi p, TM DV m t s ngành nghề khác Để hiểu rõ tình hình cho vay ngành nghề ê li u 2.3 – 3-11 ồm : Nông nghi p, c thể hi n qua bảng s Trang: 19 Bảng 2.4 Tình hình cho vay trung dài hạn theo ngành nghề chi nhánh giai đoạn 2013- 2015 Đ Năm 2010 C Năm 2011 u Năm 2012 hênh ệch 2011 2010 ng) hênh ệch 2012/2011 1.Doanh số cho vay Số tiền 102.182 TT(%) 100 Số tiền 136.356 TT(%) 100 Số tiền 189.664 TT(%) 100 Số tiền 34.174 TL(%) 33,44 Số tiền 53,308 TL(%) 39,09 - 36.810 36,02 49.334 36,18 76.245 32,96 12.524 34,02 26.911 54,55 - TM-DV 33.792 33,07 44.834 32,88 54.554 29,53 11.042 32,68 9.720 21,68 - 20.320 19,88 26.060 19,11 32.795 25,96 5.740 28,25 6.735 25,84 - 11.260 11,03 16.128 11,82 26.050 11,55 4.868 43,23 9.922 61,52 2.Doanh số thu nợ 72.379 100 149.829 100 107.959 100 77.450 107,01 (41.870) (27,95) - 30.124 41,62 64.352 42,95 58.414 43,45 34.228 113,62 (5.938) (9,23) - TM-DV 25.897 35,78 57.760 38,55 33.120 35,35 31.863 123,04 (24.640) (42,66) - 13.220 18,26 24.422 16,3 11.287 17,26 11.202 84,74 (13.135) (53,78) - 3.138 4,34 3.295 2,2 5.138 3,94 157 1,843 55,93 ƣ nợ bình quân 278.015 100 295.003 100 295.085 100 16.988 6,11 82 0,03 - 119.797 43,09 127.707 43,29 111.810 42,24 7.910 6,6 (15.897) (12,45) - TM-DV 4.Nợ hạn - TM-DV 104.730 42.120 11.368 1.572 1.105 467 37,67 15,15 4,09 37,04 70,29 29,71 108.266 53.632 5.398 1.384 1.031 353 36,7 18,18 1,83 35,02 74,49 25,51 90.768 66.406 26.101 2.064 1.463 601 33,24 21,53 3,02 35,7 70,9 29,1 3.356 11,512 (5.970) (188) (74) (114) 3,38 27,33 (52,52) (11,959) (6,6968) (24,411) (17.498) 12.774 20.703 680 432 248 (16,16) 23,82 383,53 49,1 41,9 70,3 – 3-11 Trang: 20 - 705 16,61 758 19,19 5.T lệ NQH(%) - TM-DV - 138 1,52 1,69 1,31 1,67 1,21 3,26 64 1,34 1,42 1,21 1,41 1,18 1,59 (Ngu n :Báo cáo tình hình ho – 3-11 1.088 918 2,99 2,94 3,06 2,98 3,08 21,44 53 7,52 3,06 (74) (1,72) (2,65) (1,72) 0,46 1,23 (53,62) 330 854 0,16 0,39 0,08 (0,11) (2,82) ng cho vay t i OCBChi nhánh Quận Liên Chiểu qua ăm 2013 - 2015) Trang: 21 43,54 1334,38 T ă N p , , 40,2 N ă ó ự ê p ó ặ p ổ ă Đ N , ă 2014 ă ê 76 245 ỏ 2015 p ặ ể ể ủ p ề ũ p p 2013, x ấ ê ă ỏ 36,02 36,18 ó ó T ê ề 36,02 p S li u bảng 2.3 cho ta thấ 20 N ấ TM - V 36 810 49 334 - ự p … ũ ê , ả ể ó ấ Ngành TM-DV ngành chi m t tr ng cao thứ hai sau công nghi p t tr ng củ óx ă ầ , ều phù h p v x ng chuyển d ấu kinh t nông nghi p ại d ch v công nghi p tiể công nghi p, phù h p v i chủ ủ ả c Ta thấ TM - V ặ ể p ề ự ê , , ó ó , ó ủ ấp ê ủ ó ũ ỏ N p ạ, ặ ể ủ p ề ề ự ê , ủ ê ó t ỏ ù ấp ă ạ ă 2013 ầ ắ ả ữ 41,62 p 2015 ỉ ê ả ữ x ả ó ă ề, ầ ề ạ , ấp ê ề p ứ ạp, ổ ê ề ủ , ă ặp p ă ấ 2014 ă ự ũ , , ă ó ă ó ă ấ ê 30 ả ạ, ă , ấ ả ù , ấ ổ ủ ặp ó … ậ ũ ặp ó ă Về n hạn : Đ ỉ ê ản quy nh thành công hay thất bại ngân hàng, NQH Q ă 2014 ó x ng giảm so v ă 2013 ảm 188 tri u ứng t giảm 11,96 – , 3-11 ă 2015 ại có ă ạnh trở lại, Trang: 22 ă 680 ứng v i 49,13 ẩ ự ả 2015 ứ ỏ ủ ẫ ấ – ủ ũ ủ ó ủ ể ả 100 ủ ạ ả ă ần quan tâm : ă 2013 1,52 , ă ấp ứ ỏ ấ ặ ằ ỉ T 2015 ó ấ ă 2,99 ê ổ ấ ă , ă , ý ỉ ê Đề 3-11 ả ẫ 2014 ấ 1,34 , ă , ó ự Đề ú ấ ẫ - ạ ă ủ Trang: 23 HƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNGDÀI HẠN TẠI OCBCHI NHÁNH QUẬN LIÊN CHIỂU ĐÀ NẴNG 3.1 Đánh giá chung hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh 3.1.1 Kết đạ Trong nhữ ă p ứ ổi m O , , ĩ ng cho vay trungdài hạ ã c thực hi n ự ầ ền kinh t theo chiều sâu Ngân Q ận Liên Chiểu ã ó ắ p ù ỉ p ữ - ú ự ã ữ ạ ủ ả thời gian qua : -L cho vay trung - dài hạn liên t ậ ủ ê ă , ấ , ă ă ó ề ả p ẩ 3.1.2 Những hạn chế, tồn nguyên nhân c a hạn chế tồn 3.1.2.1 Hạn ch , tồn ê ữ ả , Quận Liên Chiểu ữ : ề ể p ù ự ự -T ẩ -H -N p : p ủ ủ ề , ề ủ ề ấ ập ự ự Quận Liên Chiểu ầ Đ ó 3.1.2.2 Nguyên nhân hạn ch , tồn a Nguyên nhân ch quan -T ập p x -V p ả ủ ự ê p ể x ậ -N ẩ x ê – ủ ó ủ O ạ - ủ ê ự M P ự ạ 3-11 ủ ự ậ ự ự ề ê ủ p ảp , ề , , Trang: 24 x ú ự - ứ b Nguyên nhân khách quan - Về p p: ự ầ ê ủ , ự p ó ể ú ả ủ ầ ề ú ề ự ó ầ ủ ấ : ủ ủ Nă ả ấp ự ó ể ự ủ - Về ả pứ V ê p ý ự ầ ổ ủ : p p , ê ủ p ự ự ú ự ề ã ấ ữ ê ã ấ ả 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh thời gian tới Để p ể ạ ắ ả, ỏ p ả ó ữ ả p p ỏ , p ể ắ p ữ L ê ã ự ập x ó óp ả p p : 3.2.1 ụ Mứ hoạ ng ã ấ V ữ ê ậ u đ - ủ ng v n ắ , trung ứ ê ắ ả V ề ậ ạ u độ ă ể ó tron : ó ắ ứ H ự ắ ấp ổ ,p ứ – ủ ằ ả ữ ắ , p ú ề : p 3-11 ậ , ầ ã p ấ, ề ấ ượ ấ ủ ê ắ ù ể ể ấ -Đ ộ ạ ả ự ữ T ủ ằ ề ắ , ứ ê , ể ẽ óp p ầ ả ủ ú , ả ả ă ê ứ ề Mở ĩ ứ ề , Trang: 25 , ổ , ổ ứ … ự , ổ ứ ề : ứ N ũ ầ , ổ ứ xã ó ủ ê ứ ầ ủ ề ó ứ ủ ó US , EUR, G P, GPY… - Tă ê óp, , ó ể Để ắ p ậ ắ giao dich V ữ p ù p ắ , ủ ự Đ 3.2.3 Rủ ữ , ậ ủ ắ ợ u ặ ê ể ủ ủ ủ ó ắ ặ úp ă – ả xả ể ỏ ả u ữ 3-11 ấp ằ ề ú ủ ụ ấ ê ủ ặ ứ ủ p ả ủ ó, ũ ự p p : ợ ả ê ả ă ậ ể ự ả ể p ó ẫ ủ p ắc ph c p ấ ê ó : ấ ỉ ụ , p óp ả ó ể ập ứ ữ ủ , ạ ầ ê p p , ằ ó ặ ả ạ ả ữ không khắc ph c , p ả ể ể ự ẫ ậ, ể p -G ă ả x ấ ó V ủ ả ó ả p ả ú ẫ p ả đế ả ó úp ấ ả ữ ê ê , ẽ ó , óp p ầ 3.2.2 Đ ữ , p ự ạ , ó ữ ề P ậ ả xả N ê ủ ó ủ ả p p ó ể xả Trang: 26 V p ủ ể ự ể p ứ N ữ ự ự V ó x ủ ự ý ả p ý ấ ầ ổ p ủ ỹ ựp ể ổ p p T ù ắp ủ ả ự ả ú ề ấ ỹ ựp p ả ự ê ể ổ ự ấ , ấ ề ầ ý ó Nó ập ỹ ựp p ả p ê , ó ù ĩ ả Q ỹ ự ủ ằ ấ ủ p p u - ểp ả ó: Rủ ắ ề kinh doanh 3.2.4 Cả M p ẩ ể ế đ p ể ả ã ấu ì ứ ú ầ ủ ề ũ ả ủ ả p ẩ ủ O ầ nh Mở ê pứ Đ ó ề ó , 3.2 ề T p ả ó Đồ ữ p ầ ủ ề ề ở, ề ả x ấ V , ả ể pứ p ó ầ ậ ấ ầ ả ầ ờ , O ó ữ -Đ ủ ả x ấ ấ ể ể ằ , ấ ập , ặ M - ó ề ả V ậ : , độ M ầ , ầ V Quận Liên Chiểu ê ẩ M ú ề , ể: ả p ẩ , x ê ểp ó , x p p p ã ấ p úp ấ ằ ó , ữ -T ó x ê ể ắ ắ ể ữ ứ ứ - ê xử ú – ậ ứ , ý, ể ể ầ ủ ề ữ , ự ó ă ủ ề ủ ó ắ 3-11 Trang: 27 ể áp d ng nguyên tắt ứng xử - Phân loạ i v i loại ể ạt hiểu cao Gả p p ó ầ ấ ặ ự ỏ ủ NHTM p ả – 3-11 ú x p ể ặ ủ ề NHTM ch Marketing Trang: 28 KẾT LUẬN Nâng cao chấ ng cho vay nói chung cho vay trung - dài hạn nói riêng m t vấ ề vô quan tr i v i hoạ ng củ ền kinh t th ờng Mu n tồn v ứng vữ th ờng ngân hàng cần phả ảm bả c hoạ ng vừa an toàn vừa hi u Nâng cao chất ng cho vay trung - dài hạn không mong mu n riêng OCB chi nhánh Q ậ Lê ể mà NHTM Vi t Nam mu n củ Đả N c ta hi n V ĩ ó, tình hình cho vay trung dài hạn OCB chi nhánh Q ậ L ê ũ ề tài: “P ể –Đ N ” ể p ứng phần mong mu n Qua thời gian thực tập, nghiên cứu, tìm hiểu hoạt cho vay trung - dài hạn OCB - chi nhánh Q ậ L ê ể , em nhận thấy tầm quan tr ng cho vay trung dài hạn công cu ổi m i Hoạ ng cho vay trung - dài hạ ã ể hi n vai trò quan tr ng củ ó i v i doanh nghi p, v i thân củ ũ toàn b kinh t Tuy nhiên, bên cạnh k t c OCB chi nhánh Q ậ L ê ể ũ ó t s hạn ch nhấ nh ả n chấ ng cho vay trung dài hạ N ả hoạ ng cho vay trung - dài hạn phải m t m ê ầu chi c phát triển ngân hàng Bên cạ ó ũ ất cần có ph i h p ồng b cấp, ó ê ể tạo m t hành lang vững chắ p ng có hi u V i hiểu bi t có hạn, lạ ó m thực t nên vi t nhiều sai sót vi õ ê ồn tìm giải pháp khắc ph c tồn nói Những giải pháp thi u tính thực t , xé n b i ũ ều ki n áp d , ũ ằng giải pháp có giá tr tham khả i v i ngân hàng, phầ p ể mở r ng cho vay trung-dài hạ , p ứng yêu cầ ặ i v i vi c cải thi n tình hình cho vay hi n ngân hàng Tuy thân có nhiều c gắ ó ều khó tránh khỏi, em mong nhậ c ó óp ủ ê ng dẫ Tă T P ú anh, ch ã úp M t lần em xin chân thành gửi lời n tất m ã úp em Sinh viên thực tập – 3-11 Trang: 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình nghi p v Luật NHNN luật tổ chức tín d ạ, ă 2010 Đ - K hoạ Đ N ng Báo cáo tổng k t hoạ ng kinh doanh củ TM P P Đ – chi nhánh L ê ể Đ N ng qua # ă 2013 - 2015 ă ản có liên n cho vay trung dài hạn củ O Q ậ Lê ể Đ N ă Giáo trình tín d 2010 Đại h c quản lý kinh doanh Hà N i website : + http://www.tailieu.vn + www.ocb.com – 3-11 Trang: 30 ... ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI OCB - CHI NHÁNH QUẬN LIÊN CHI U QUA NĂ 2013 - 2015 2.1 Tình hình chung hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh T , ực hi n hình thức cho vay trung dài hạn, ... ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI OCB – CHI NHÁNH QUẬN LIÊN CHI U ĐÀ NẴNG 3.1 Đánh giá chung hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh 3.1.1 Kết đạ Trong nhữ ă p ứ ổi m O , , ĩ ng cho vay trung. .. HƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG T P PHƢƠNG ĐÔNG HI NHÁNH QUẬN LIÊN CHI U 1.1 Sự đời phát triển Ngân hàng T P Phƣơng Đông chi nhánh iên Chi u Tên ti ng Vi : NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG Tên ti ng Anh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay trung dài hạn tại OCB chi nhánh ngân hàng phương đông quận liên chiểu , Phân tích tình hình cho vay trung dài hạn tại OCB chi nhánh ngân hàng phương đông quận liên chiểu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay