Phân tích tình hình cho vay trung dài hạn tại OCB chi nhánh trung việt đà nẵng

30 22 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 17:36

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ OCBCHI NHÁNH TRUNG VIỆTĐÀ NẴNG 1.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh 1.2 Chức năng, nhiệm vụ chi nhánh 1.3 Cơ cấu tổ chức chi nhánh 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy 1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh Trung việt 1.4.1 Tình hình huy động vốn 1.4.2 T nh h nh cho v 1.4.3 u h động inh nh .8 CHƢƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNGDÀI HẠN TẠI OCB - CHI NHÁNH TRUNG VIỆT TRONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 11 2.1 Tình hình chung hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh 11 2.2 Phân tích tình hình cho vay trung dài hạn chi nhánh 14 2.2.1 Theo thành phần kinh t 14 2.2.2 Theo hình thức đ m b o tiền vay 16 2.2.3.Theo ngành nghề 18 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNGDÀI HẠN TẠI OCBCHI NHÁNH TRUNG VIỆT ĐÀ NẴNG 22 3.1 Đánh giá chung hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh 22 3.1.1 K t qu đ 22 3.1.2 Những hạn chế, tồn nguyên nhân hạn, chế tồn 22 3.1.2.1 H n ch , tồn t i 22 3.1.2.2 Nguyên nhân h n ch , tồn t i 22 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh thời gian tới 23 3.2.1 Tăng cư ng huy động vốn ung - ài h n đ ộng n ng c ch ượng n ụng 23 3.2.2 găn ng 3.2.3 y c c h nv y ng ụng hợ SVTH: Nguyễn Thị Huyên n đ n nợ u h n 24 u h ng ủi Trang i n ụng 25 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3.2.4 C i i n đ 3.2.5 Tăng cư ng h ng h GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng c u hình hức ch v y ung - ài h n 25 động ing ng n hàng 25 KẾT LUẬN 27 SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang ii Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng LỜI MỞ ĐẦU Trong cơng cơng nghiệp hó - đại hó , kinh tế đất nước đ ng bước vào đời sống kinh tế xã hội Tu nhiên n tốc độ cơng nghiệp hó , đại hó đ ng bị chững lại nhiều ngu ên nhân khác nh u mà ngu ên nhân qu n trọng vấn đề vốn Có thể nói vốn tiền đề, sở để nh nghiệp mở rộng sản xuất kinh nh đổi công nghiệp Các nh nghiệp tạo vốn nhiều cách khác nh u: tích lũ từ hoạt động sản xuất kinh nh, hu động vốn, h v mượn chiếm dụng vốn củ nh nghiệp khác Nhưng muốn ổn định có lợi giúp nh nghiệp tăng cường sở vật chất kỹ thuật, đổi công nghệ nguồn vốn trung dài hạn từ ngân hàng thương mại Hiện n nh nghiệp đ ng thiếu vốn vốn trung dài hạn vốn tồn đọng ngân hàng thương mại khơng phải Như vậ , chúng t thiếu vốn mà chúng t chư có cách chu ển vốn hu động vào sản xuất kinh nh OC - chi nhánh Trung ViệtĐà N ng không nằm ngồi t nh trạng Ngân hàng chủ trương đẩ mạnh hoạt động cho v trung dài hạn nh nghiệp thuộc thành phần kinh tế bên cạnh hoạt động cho v tru ền thống Trong năm gần đâ hoạt động cho v trung dài hạn củ chi nhánh đạt kết đáng kể song khơng hạn chế qu mô chất lượng Nhận thức tầm qu n trọng ý nghĩ củ vấn đề em chọn đề tài: “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG - DÀI HẠN TẠI OCBCHI NH NH TRUNG VIỆT - ĐÀ NẴNG để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Do thời gi n t m hiểu kiến thức củ thân hạn chế nên báo cáo củ em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý củ thầ , cô giáo để viết củ em hoàn thiện Qu đâ , em xin chân thành cảm ơn cán giáo viên Kho Tài Chính Ngân hàng tru ền đạt cho em kiến thức vô qu n trọng ngành ngân hàng Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến cô giáo Lê Thị Khương, người trực tiếp hướng dẫn bảo để em hoàn thành viết Em xin cảm ơn cán củ Ngân hàng Phương Đông - chi nhánh Trung Việt tạo điều kiện thuận lợi cho em thời gi n thực tập ngân hàng Đà N ng, tháng năm 2016 Sinh viên thực tập Nguyễn Thị Huyên SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ OCBCHI NH NH TRUNG VIỆTĐÀ NẴNG 1.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt Đà N ng ( gọi tắt OCB chi nhánh - Trung Việt), thành lập từ ngà 14 tháng 11 năm 2003 số 05 Đống Đ , thành phố Đà N ng Ngà 30/10/2010, OC - Trung Việt khánh thành trụ sở 34-36 Quang TrungĐà N ng, S u năm hoạt động, OC – Trung Việt không khẳng định thương hiệu, u tín chỗ đứng vững mà có bước phát triễn nh nh bềnh vững thị trường Đà N ng Trước hết mặt mạng lưới hoạt động, từ điềm gi o dịch với số C NV đếm đầu ngón t th đến n OC – Trung Việt có trụ sở Đà N ng chi nhánh Quảng N m, Khánh Hò , ĐăkLăk, phòng gi o dịch trải đị bàn kinh trọng điểm củ Đà N ng với đội ngũ C NV hàng trăm người, đ phần trẻ động, tốt nghiệp xuất sắc trường đại học quy ằng sách linh hoạt với khách hàng, thường xu ên thực sách khu ến lớn, đặc biệt lãi suất luôn điều chỉnh linh hoạt thị trường giữ mức c o Nên b nh quân năm OC Trung - Việt đạt mức tăng trưởng hu động, lợi nhuận c o, ngồi r OC Trung Việt làm tốt công tác xã hội từ thiện Kể từ thành lập đến n , OC chi nhánh Trung Việt lớn mạnh, tạo dựng uy tín hình ảnh đẹp lòng khách hàng, sản phẩm dịch vụ vô đ dạng với công nghệ đại chất lượng dịch vụ không ngừng nâng c o đáp ứng nhu cầu tất khách hàng 1.2 Chức năng, nhiệm vụ chi nhánh OC Trung Việt ủ qu ền thực toàn nghiệp vụ củ ngân hàng tiền mặt s u đâ : - Hu động tiền gửi tổ chức kinh tế, cá nhân đồng Việt N m, ngoại tệ, vàng - Thực nghĩ vụ cho v , bão lãnh thành phần kinh tế đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng - Thực nghĩ vụ th nh toán quốc tế, thực chi trả kiều hối - Phát hành loại thẻ: thẻ th nh toán nước thực dịch vụ thẻ TM - Dịch vụ ngân quỹ, thu chi hộ SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng - Thực nhiệm vụ kế toán kinh nh mở rộng mạng lưới hoạt động thị phần thành phố Đà N ng 1.3 Cơ cấu tổ chức chi nhánh 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy BAN GI M ĐỐC (1 giám đốc, phó giám đốc) phòng Tín Dụng Phòng KT & NQ phòng Giao Dịch ộ phận Ngân quỹ PGD Liên Chiểu PGD Hải Châu PGD Núi Thành phòng Hành phòng Pháp Chế ộ phận Kế toán PGD Thanh Kê PGD Sơn Trà PGD Đống Đ 1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban - Ban giám đốc Chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động kinh nh củ chi nhánh phòng gi o dịch - Phòng Tín dụng Thực nghiên cứu hồ sơ, xác minh, thẩm định t nh h nh sản xuất kinh doanh, tài chính, phương án v vốn khả tài trợ tài sản đảm bảo củ khách hàng Phân tích thẩm định - Phòng giao dịch Thực hoạt động hu động tiết kiệm dân cư cho v cầm sổ tiết kiệm củ ngân hàng, quản lý tài khoản củ khách hàng Thực đổi ngoại tệ, tiền mặt, sét SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng th nh toán loại thẻ ngân hàngàng tiếp thu ý kiến đóng góp củ khách hàng đề xuất biện pháp cải tiến nhầm tăng cường lực cạnh tr nh - Phòng Kế toán ngân quỹ + Ph ng n : Có trách nhiệm ghi chép, phản ánh kịp thời nghiệp vụ phát sinh liên qu n tới hoạt động củ chi nhánh Tổng hợp kế hoạch kinh nh, tài tồn chi nhánh + Ph ng ng n u : Quản lý đảm bảo n toàn tu ệt đối kho quỹ củ chi nhánh, thực lệnh điều hò tiền mặt , vàng tồn chi nhánh, thực nhiệm vụ thu chi hộ, kiểm đếm hộ quản lý tài sản hộ cho tổ chức có nhu cầu - Phòng hành Tiếp nhận, phát hành, theo dõi lưu trữ văn thư chi nhánh, phụ trách mu xắm, tiếp nhận quản lý, bảo dưỡng sở hạ tầng toàn chi nhánh, phòng chá chữ chá bảo đảm n tồn sở - Phòng pháp chế Có trách nhiệm giải qu ết tư vấn vấn đề có liên qu n đến vấn đề pháp lý củ ngân hàng ( tr nh chấp, xử lý nợ ) Thiết lập hợp đồng liên qu n đến nghiệp vụ cho v , cầm cố bảo lãnh củ ngân h ng đối tác 1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh Trung việt 1.4.1 Tình hình huy động vốn Trong hoạt động kinh nh th nguồn vốn ếu tố cần thiết qu n trọng nhằm đảm bảo qu mô hoạt động củ nh nghiệp Đặc biệt, ngành ngân hàng th nguồn vốn ếu tố qu ết định đến hoạt động kinh nh củ m nh Để hiểu sâu vấn đề nà chúng t phân tích, đánh giá cơng tác hu động vốn qu năm gần đâ củ chi nhánh SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng Bảng 1.1.Tình hình huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2013-2015 ( Năm 2013 Ch tiêu Chênh ệch 2013/2014 Năm 2015 TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) 597.903 42,06 489.062 39,19 660.355 39,52 (108.841) (18,2) 171.293 28,65 4.443 0,31 8.641 0,69 3.216 0,19 4.198 94,45 (5425) (62,78) 819.320 57,63 750.116 60,11 1.007.550 60,29 (69.024) (8,47) 257.434 34,32 100 1.247.819 100 1.671.121 100 (173.847) (12,23) 423.302 33,92 c – chi nh nh T ung iệ nă 2013, 2014, 2015) 2.Phát hành giấy tờ có giá 3.Ngu n vốn huy động khác 1.412.666 guồn SVTH: Nguyễn Thị Huyên hợ củ Trang Lớp: NH1 -13 Số tiền TL (%) Chênh ệch 2015/2014 Số tiền 1.Tiền gửi dân cƣ Tổng cộng Năm 2014 T T iệu đồng) Số tiền TL (%) Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng Qu bảng số liệu 1.1 t thấ đến cuối năm 2013 chi nhánh hu động 1.421.666 triệu đồng, năm 2014 tổng số tiền mà chi nhánh hu động 1.247.819 triệu đồng, giảm 173.847 triệu đồng so với năm 2013 tương ứng với 12,23 Năm 2015 tổng số tiền chi nhánh hu động lên tới 1.671.121 triệu đồng, tăng 423.302 triệu đồng tương ứng với 33,92 so với năm 2014 Đâ nổ lực củ nhân viên toàn chi nhánh lãnh đạo đắn củ b n giám đốc Có thể nói chiếm t trọng c o tổng nguồn vốn hu động nguồn vốn hu động khác Năm 2013, tổng nguồn vốn hu động 819.320 triệu đồng, chiếm 57,63 củ tổng nguồn vốn, đến năm 2014 giảm xuống 750.116 chiếm 60,11 năm 2015 1.007.550 triệu đồng chiếm t trọng 60,29 tăng so với năm 2014 257.434 triệu đồng với tốc độ tăng 34,32 Nguồn vốn hu động từ tiền gửi dân cư chiếm t trọng lớn tổng nguồn vốn hu động củ chi nhánh có biến động nhẹ qu năm Năm 2013 đạt 597.903 triệu đồng chiếm 42,06 , năm 2014 đạt 489.062 triệu đồng chiếm 39,19 , năm 2015 đạt 660.355 triệu đồng chiếm 39,52 So với năm 2013 th năm 2014 giảm 108.841 triệu đồng tương ứng với 18,2 , so với năm 2014 th năm 2015 tăng 171.293 triệu đồng với tốc độ tăng 28,65 Nguồn vốn hu động từ phát hành giấ tờ có giá hạn chế có xu hướng khơng ổn định qu năm So với năm 2013 th năm 2014 vốn hu động từ phát hành giấ tờ có giá tăng 4.198 triệu đồng tương ứng với 94,49 , tu nhiên s ng năm 2015 giảm xuống 5.425 triệu tốc độ giảm tương ứng 62,78 Từ cho thấ nguồn vốn hu động củ NH tăng qu năm, đặc biệt năm 2015 có tăng mạnh đạt đựợc kế hoạch chi nhánh đề r Mặc dù lãi suất hu động củ NHTM cổ phần khác đị bàn c o hơn, với u tín nổ lực củ cán công nhân viên OC đảm bảo nguồn vốn hu động năm 2015 đạt 1.671.121 triệu đồng V công tác hu động vốn coi trọng, đảm bảo khả th nh toán, th nh khoản đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu tăng trưởng kinh tế 1.4.2 Tình hình cho vay Cho v hoạt động chủ ếu qu n trọng củ bất k NHTM Việt N m Nhờ cho v mà ngân hàng thu nguồn thu nhập lớn để bù đắp chi phí kinh nh tạo r lợi nhuận cho ngân hàng Tu nhiên, hoạt động cho v m ng rủi ro vốn lớn nên cần quản lý chặt ch khoản vay củ khách hàng SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng Bảng 1.2 Tình hình cho vay chi nhánh giai đoạn 2013-2015 T Năm 2013 Ch tiêu Số tiền Năm 2014 TT(%) Số tiền Chênh ệch 2014/2013 Năm 2015 TT(%) Số tiền TT(%) Số tiền TT(%) iệu đồng Chênh ệnh 2015/2014 Số tiền TT(%) Doanh số cho vay 602.028 100 724.804 100 860.240 100 122.776 20,39 135.436 18,69 Doanh số thu nợ 574.440 100 683.334 100 720.432 100 108.894 18,96 37.098 5,43 Dƣ nợ ình quân 565.906 100 671.671 100 715.764 100 105.765 18,69 44.093 6,56 (292) (6,88) 1.828 46,26 NQH ình quân T ệ NQH DNBQ( guồn ) c SVTH: Nguyễn Thị Huyên u h 4.244 3.952 5.780 0,75 0,59 0,8 động inh Trang nh củ - chi nh nh T ung iệ nă 2013 2014 2015 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp ảng 1.2 cho thấ nh số cho v GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng có tốc độ tăng truởng ổn định Trong năm 2013 số tiền ngân hàng cho v 602.028 triệu đồng, năm 2014 724.804 triệu đồng tăng 122.776 triệu đồng tương ứng 20,39 so với năm 2013 đạt mức 860.240 triệu đồng vào năm 2015 tăng 18,69 so với năm 2014 Hoạt động cho v trung dài hạn có tăng trưởng qu năm Do nh số thu nợ qu năm tiến triển tốt, đạt gần DSCV Điều nà chứng tỏ khả quản lí thu hồi vốn củ chi nhánh đảm bảo tốt Tổng DSTN năm 2014 683.334 triệu đồng tăng 18,69 so với năm 2013 tương ứng 108.894 triệu đồng, năm 2015 720.432 triệu đồng tăng 5,43 37.098 triệu đồng so với năm 2014 tương ứng Dư nợ số tiền khách hàng nợ ngân hàng thời điểm Dư nợ năm 2014 671.671 triệu đồng, tăng 105.765 triệu đồng so với năm 2013 tương ứng với 18,96 , s ng năm 2015 DN Q 715.764 triệu đồng tăng 11.093 triệu đồng so với năm 2014 tương ứng với 6,56 Nợ hạn có biến động qu năm điều nà cho thấ ngân hàng trọng đến việc thẩm định dự án cho v khả trả nợ củ khách hàng Năm 2013 NQH 4.244 triệu đồng, năm 2014 giảm 3.952 triệu đồng, giảm 0,292 triệu đồng so với năm 2013, năm 2015 NQH lại có dấu hiệu tăng nhẹ 1.828 triệu đồng so với năm 2014, lí v kinh tế gặp nhiều khó khăn, cạnh tr nh nh u giữ nh nghiệp, ảnh hưởng củ lạm phát ngân hàng ln cố gắng kiểm sốt nợ hạn 1.4.3 t qu ho t động inh doanh Vượt lên khó khăn thách thức củ kinh tế gi i đoạn n OCBchi nhánh Trung Việt nổ lực không ngừng, cố gắng phát hu tiềm năng, khắc phục mặt ếu nhằm đạt mục tiêu tối đ hó lợi nhuận đơi với đảm bảo n tồn nguồn vốn viên làm việc Thông qu bảng 1.3 t thấ tổng thu nhập có tăng trưởng khơng Tổng thu nhập năm 2013 206.927 triệu đồng, năm 2014 đạt 366.327 triệu đồng tăng 159.400 triệu đồng tương ứng với 77,03 , năm 2015 đạt 347.967 triệu đồng giảm xuống 18.360 triệu đồng tương ứng với 5,01 Có thể nói thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm t lệ c o chiếm đến 90 tổng thu nhập chủ ếu củ ngân hàng, so với năm 2013 th thu nhập năm 2014 tăng 162.096 triệu đồng tướng ứng mức độ tăng 82,19 , tu nhiên s ng năm 2015 thu nhập giảm xuống 16.685 triệu đồng tương ứng với mức độ giảm 4,62 Nguồn thu từ dịch vụ năm 2014 m ng lại cho ngân hàng lượng tiền 1997 triệu đồng giảm 399 triệu đồng ứng với 19,98 , năm 2015 tăng lên 1.960 triệu đồng ứng SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng 2.2 Phân tích tình hình cho vay trung dài hạn chi nhánh 2.2.1 Theo thành phần inh t Từ bảng 2.2 t thấ t nh h nh chất lượng hoạt động cho v trung - dài hạn theo thành phần kinh tế năm qu : Về nh số cho v trung - dài hạn kinh tế quốc nh chiếm t trọng c o biến động tăng, giảm qu năm có chênh lệch Năm 2013, nh số cho v kinh tế quốc nh 85.579 triệu đồng chiếm 80,76 tổng nh số cho v , năm 2014 đạt 110.612 triệu đồng chiếm 80,52 , s ng năm 2015 lại tăng lên 140.950 triệu đồng chiếm 73,55 tổng nh số cho v , vậ nh số cho v kinh tế quốc nh chiếm t trọng c o nhiều so với cho v quốc nh Do nh số thu nợ trung - dài hạn biến động qu năm, nh số thu nợ kinh tế quốc nh chiếm t trọng lớn kinh tế quốc nh tổng nh số thu nợ trung - dài hạn củ chi nhánh chiếm 60,74 Đâ thành phần kinh tế kinh nh có hiệu u tín thị trường, đảm bảo nợ trả hạn cho ngân hàng Nợ hạn chi nhánh giảm qu năm Trong đó, nợ hạn củ nh nghiệp quốc nh chiếm t lệ c o 77,16 tổng nợ hạn trungv- dài hạn, ngu ên nhân biến động củ kinh tế nước làm cho hoạt động kinh tế củ nh nghiệp gặp nhiều khó khăn, hoạt động phát triển chậm lại chí có nh nghiệp bị phá sản nên dẫn đến không trả nợ hạn cho ngân hàng Chỉ tiêu nợ hạn cho thấ 100 dư nợ hoạt động cho v th t lệ nợ hạn qu năm tương ứng là: năm 2013 1,52 , năm 2014 1,34 , năm 2015 2,99 Chỉ số nà thấp chứng tỏ chất lượng cho v c o, t lệ nợ hạn tổng dư nợ nhỏ th coi chất lượng hoạt động cho v tốt T lệ nợ hạn củ chi nhánh có giảm có biến động qu năm, năm 2015 t lệ nợ hạn củ ngành c o Điều nà cho thấ công tác thu hồi nợ hạn củ ngân hàng chư trọng dẫn đến t nh trạng tăng nh nh chóng thể chất lượng hoạt động cho v trung - dài hạn củ chi nhánh SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang 14 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng Bảng 2.2 Tình hình cho vay trung dài hạn theo thành phần kinh tế chi nhánh giai đoạn 2013 – 2015 T T iệu đồng Năm 2013 Ch tiêu Số tiền 1.Doanh số cho vay Năm 2014 TT(%) Số tiền Năm 2015 TT(%) Số tiền Chênh ệch 2014/2013 TT(%) Số tiền TL(%) Chênh ệch 2015/2014 Số tiền TL(%) 102.182 100 136.356 100 189.664 100 34.174 33,44 53.308 39,09 - inh qd 82.798 81,03 110.612 81,12 138.970 73,27 27.814 33,59 28.358 25,64 - inh ng ài 19.384 18,97 25.744 18,88 50.694 26,73 6.360 32,81 24.950 96,92 2.Doanh số thu nợ 72.379 100 149.829 100 107.959 100 77.450 107,01 (41.870) (27,95) - inh qd 46.033 63,6 105.375 70,33 89.701 83,09 59,342 128,91 (15.674) (14,87) - inh ng ài 26.346 36,4 44.454 29,67 18.258 16,91 18.108 68,73 (26.196) (58,93) 3.Dƣ nợ ình quân 278.015 100 295.003 100 295.085 100 16.988 6,11 82 0,03 - inh 152.575 54,88 161.927 54,89 170.669 57,84 9.352 6,13 8.742 5,4 ng ài 125.440 45,12 133.076 45,11 124.416 42,16 7.636 6,09 (8.660) (6,51) 4.Nợ hạn 1.572 37,04 1.384 35,02 2.064 35,7 (188) (11,96) 680 49,13 - inh 1.213 77,16 1.104 73,27 1.204 58,3 (109) (8,99) 100 9.06 359 22,84 370 26,73 860 42,7 11 3,06 490 132,43 - inh - inh ng ài T ệ NQH ( ) 1,52 1,34 2,99 (1,72) 2229,27 - inh 0,85 0,64 2,29 (2,76) 32,82 2,34 2,18 1,50 (0,44) 12,02 - inh ng ài guồn SVTH: Nguyễn Thị Huyên c ình hình ch v y i Trang 15 – hi nh nh T ung iệ nă Lớp: NH1 -13 2013 2014 2015 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng 2.2.2 Theo hình thức đ m b o tiền vay Một ngu ên tắc qu n trọng củ cho vay vốn v phải bảo đảm.Việc bảo đảm tài sản v xem nguồn thu nợ dự phòng khách hàng khả th nh tốn, s giúp ngân hàng tránh rủi ro vốn khả thu hồi vốn v tương l i Hoạt động củ ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngân hàng kiểm sốt mức độ cho phép rủi ro xả r , nhằm đảm bảo hoạt động kinh nh củ ngân hàng ổn định biện pháp nhằm đảm bảo n toàn cho ngân hàng dự tài sản đảm bảo để giảm thiểu rủi ro Vậ nên doanh số cho v trung dài hạn tập trung hầu hết h nh thức cho v có đảm bảo tài sản chiếm t trọng c o tổng nh số cho v Từ bảng số liệu 2.2 t thấ , nh số cho v trung - dài hạn biến động qu năm cụ thể năm 2013 nh số cho v 102.182 triệu đồng s ng năm 2014 tăng 34.174 triệu đồng so với năm 2013 Đến năm 2015 tăng 53.308 triệu đồng so với năm 2014 Năm 2013 nh số cho v có TSĐ 86.160 triệu đồng chiếm 84,32 Năm 2014 đạt 113.630 triệu đồng chiếm 83,33 tổng nh số cho v , nh số cho v khơng có TSĐ thường chiếm 17 qu năm Do nh số thu nợ trung- dài hạn biến động qu năm Năm 2015, nh số thu nợ 107.959 triệu đồng, năm 2014 nh số thu nợ chi nhánh 149.829 triệu đồng tăng 77.450 triệu đồng tương ứng 107,015 so với năm 2013 Đến năm 2015 nh số thu nợ giảm 41.870 triệu đồng so với năm 2014, tương ứng 27,95 nh số thu nợ trung- dài hạn năm qu tập trung v ò nh số thu nợ có TSĐ chiếm t trọng c o nh số thu nợ khơng có TSĐ Dư nợ b nh quân trung dài hạn biến động qu năm Trong dư nợ có TSĐ chiếm t trọng c o Năm 2013 dư nợ có TSĐ 197.280 triệu đồng, chiếm 70,96 tổng dư nợ Năm 2014 dư nợ TSĐ 192.932 triệu đồng giảm 4.348 triệu đồng so với năm 2013, đến năm 2015 dư nợ có TSĐ 192.620 triệu đồng chiếm 67,36 tổng dư nợ, khơng có TSĐ chiếm đến 32,64 tổng dư nợ Kết cho v trung - dài hạn giải vốn để sản xuất kinh doanh cho nh nghiệp v có đảm bảo tài sản lẫn không đảm bảo tài sản theo chủ trương khu ến khích củ Nhà Nước Vì vậ , ngân hàng góp phần xây dựng phát triển kinh tế lên Chỉ tiêu nợ hạn cho thấ 100 dư nợ hoạt động cho v th t lệ nợ hạn qu năm tuơng ứng là: năm 2013 1,52 , năm 2014 1,34 , năm 2015 2,99 Chỉ số nà thấp chứng tỏ chất lượng cho v c o, t lệ nợ hạn tổng dư nợ nhỏ th coi chất lượng hoạt động cho v tốt T lệ nợ hạn có đảm bảo tài sản năm 2013 2014 có xu hướng giảm năm 2015 tăng lên SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang 16 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng Bảng 2.3 Tình hình hoạt động cho vay trung - dài hạn theo hình thức đảm ảo tiền vay chi nhánh giai đoạn 2013 – 2015 ( T T iệu đồng) Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Ch tiêu 1.Doanh số cho vay - đ - đ ng TS hông ng TS 2.Doanh số thu nợ - đ - đ ng TS hông ng TS 3.Dƣ nợ ình quân - đ - đ ng TS hông ng TS 4.Nợ hạn - đ - đ ng TS hông ng TS 102.182 100 136.356 100 189.664 100 34.174 33,44 53.308 39,09 86.160 84,32 113.630 83,33 142.223 74,97 27.470 31,88 28.593 25,16 16.022 15,68 22.726 16,67 47.441 25,03 6.704 41,84 24.715 108,75 72.379 100 149.829 100 107.959 100 77.450 107.01 (41.870) (27,95) 56.224 77,68 103.472 69,06 83.640 77,47 47,248 84,04 (19,832) (19,17) 16.115 22,32 46.357 30,94 24.319 22,53 30.242 187,66 (22.038) (47,54) 278.015 100 295.003 100 295.085 100 16.988 6,11 82 0,03 197.280 70,96 192.932 65,4 192.620 67,36 (4.3480) (2,2) (312) (0,16) 80.735 29,04 102.071 34,6 102.465 32,64 21.336 26,43 394 0,39 1.572 37,04 1.384 35,02 2.064 35,7 (188) (11,959) 680 49,1 1.105 70,29 1.031 74,49 1.463 70,9 (74) (6,6968) 432 41,9 467 29,71 353 25,51 601 29,1 (114) (24,411) 248 70,3 i 2,99 (1,72) 0,16 3,27 (2,45) 0,33 2,43 (1,73) 0,06 - chi nh nh T ung iệ - nă 2013 2014 205 ( Nguồn SVTH: Nguyễn Thị Huyên TT( %) TT(%) 1,52 1,58 1,38 c ình hình h Trang 17 TT(%) Số tiền 1,34 1,39 1,24 động ch v y Lớp: NH1 -13 Số tiền Chênh ệch 2015/2014 Số tiền T ệ NQH( ) đ ng TS đ hông ng TS Số tiền Chênh ệch 2014/2013 TL(%) Số tiền TL(%) Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng 2.2.3.Theo ngành nghề Tăng trưởng kinh tế củ đất nước gi i đoạn n thể rõ nét qu loại ngành nghề Nơng nghiệp, Cơng nghiệp, Thương mại dịch vụ.V vậ cho v trung dài hạn theo ngành nghề củ chi nhánh b o gồm : Nông nghiệp, Công nghiệp, TM DV số ngành nghề khác Để hiểu rõ t nh h nh cho v liệu 2.3 SVTH: Nguyễn Thị Huyên ngành nghề thể qu bảng số Trang 18 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng Bảng 2.4 Tình hình cho vay trung dài hạn theo ngành nghề chi nhánh giai đoạn 2013- 2015 T T iệu đồng Năm 2010 Năm 2011 Ch tiêu Năm 2012 Chênh ệch 2011 2010 Chênh ệch 2012 2011 Số tiền 102.182 36.810 33.792 20.320 11.260 72.379 30.124 25.897 13.220 3.138 278.015 119.797 104.730 42.120 11.368 TT(%) 100 36,02 33,07 19,88 11,03 100 41,62 35,78 18,26 4,34 100 43,09 37,67 15,15 4,09 Số tiền 136.356 49.334 44.834 26.060 16.128 149.829 64.352 57.760 24.422 3.295 295.003 127.707 108.266 53.632 5.398 TT(%) 100 36,18 32,88 19,11 11,82 100 42,95 38,55 16,3 2,2 100 43,29 36,7 18,18 1,83 Số tiền 189.664 76.245 54.554 32.795 26.050 107.959 58.414 33.120 11.287 5.138 295.085 111.810 90.768 66.406 26.101 TT(%) 100 32,96 29,53 25,96 11,55 100 43,45 35,35 17,26 3,94 100 42,24 33,24 21,53 3,02 Số tiền 34.174 12.524 11.042 5.740 4.868 77.450 34.228 31.863 11.202 157 16.988 7.910 3.356 11,512 (5.970) TL(%) 33,44 34,02 32,68 28,25 43,23 107,01 113,62 123,04 84,74 6,11 6,6 3,38 27,33 (52,52) Số tiền 53,308 26.911 9.720 6.735 9.922 (41.870) (5.938) (24.640) (13.135) 1,843 82 (15.897) (17.498) 12.774 20.703 TL(%) 39,09 54,55 21,68 25,84 61,52 (27,95) (9,23) (42,66) (53,78) 55,93 0,03 (12,45) (16,16) 23,82 383,53 4.Nợ hạn 1.572 37,04 1.384 35,02 2.064 35,7 (188) (11,959) 680 49,1 - ông nghiệ 1.105 70,29 1.031 74,49 1.463 70,9 (74) (6,6968) 432 41,9 467 705 138 29,71 16,61 3,26 1,52 1,69 1,31 1,67 1,21 353 758 64 25,51 19,19 1,59 1,34 1,42 1,21 1,41 1,18 601 1.088 918 29,1 21,44 3,06 2,99 2,94 3,06 2,98 3,08 (114) 53 (74) (24,411) 7,52 (53,62) (1,72) (2,65) (1,72) 0,46 1,23 248 330 854 70,3 43,54 1334,38 0,16 0,39 0,08 (0,11) (2,82) 1.Doanh số cho vay - ông nghiệ - TM-DV - ông nghiệ - gành h c 2.Doanh số thu nợ - ông nghiệ - TM-DV - Nông nghiệ - gành h c 3.Dƣ nợ ình qn - ơng nghiệ - TM-DV - ông nghiệ - gành h c - TM-DV - ông nghiệp - gành h c 5.T ệ NQH( ) - ông nghiệ - TM-DV - ông nghiệ - gành h c ( guồn SVTH: Nguyễn Thị Huyên c ình hình h động ch v y Trang 19 i – hi nh nh T ung iệ nă 2013 2014 2015 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trong năm qu nh số cho v GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng trung - dài hạn không đồng qu năm Nhưng ngành công nghiệp chiếm t trọng c o ngành 36,02 ngành TM - DV ngành công nghiệp chiếm t trọng nhỏ tiếp đến Số liệu bảng 2.3 cho t thấ năm 2013, nh số cho v ngành công nghiệp đạt 36.810 triệu đồng, chiếm t trọng 36,02 tổng nh số cho v , năm 2014 đạt 49.334 triệu đồng, chiếm t trọng 36,18 năm 2015 nh số nà tăng lên 76.245 triệu đồng chiếm 40,2 Trong nhóm ngành nơng nghiệp chiếm t trọng nhỏ 20% Ngu ên nhân có chênh lệch nà đặc điểm củ ngành Ngành công nghiệp có đặc điểm khơng phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, sản xuất kinh nh m ng tính lâu dài đâ ngành đ ng phát triển mạnh đị bàn thành phố Đà N ng v đâ ngành có nh số cho v chiếm t trọng c o Ngành TM-DV ngành chiếm t trọng c o thứ h i s u công nghiệp t trọng dư nợ củ ngành nà có xu hướng tăng dần, điều nà phù hợp với xu hướng chu ển dịch cấu kinh tế nông nghiệp s ng thương mại dịch vụ công nghiệp tiểu thương công nghiệp, phù hợp với chủ trươngủ đảng nhà nước T thấ ngành TM - DV với đặc điểm không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, khách hàng m ng tính lâu dài, khách hàng có u tín có trách nhiệm với vốn v , cho v với nhóm nà rủi ro thấp nên nh số cho v củ nhóm ngành nà chiếm t trọng khơng nhỏ Ngành nông nghiệp th ngược lại, đặc điểm củ ngành nà phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, rủi ro lớn nên nh số cho v nhóm nà chiếm t trọng nhỏ Dù chiếm t trọng c o h thấp qu năm nh thu số cho v ngành biến động Do nh số thu nợ trung - dài hạn chiếm t trọng c o tổng nh số thu nợ trung - dài hạn chi nhánh chiếm 41,62 vào năm 2014 tăng lên nhiều so với năm 2013 đâ kết đáng khích lệ hoạt động kinh nh củ chi nhánh, chi nhánh cần nắm vững phát hu nữ kết đạt điều nà , đến năm 2015 nh số thu nợ giảm xuống năm nà t nh h nh kinh tế khó khăn khơng riêng ngành ngân hàng gặp khó khăn mà hầu hết tồn khó khăn tất ngành nghề, nh số thu nợ ngành thương mại dịch vụ đạt 30 tổng nh số thu nợ cho vay trung - dài hạn, nh số thu nợ ngành nơng nghiệp t lệ thấp điều kiện thời tiết phức tạp, dịch bệnh, sâu hại, giá thị trường biến động nên việc c nh tác củ bà nơng dân gặp khó khăn, mù , thất thu v vậ ngân hàng gặp khó khăn việc thu nợ Về nợ hạn : Đâ tiêu qu ết định thành công h thất bại củ nh nghiệp, NQH Q năm 2014 có xu hướng giảm so với năm 2013 giảm 188 SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang 20 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp triệu đồng tương ứng tốc độ giảm 11,96 GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng , đến năm 2015 lại có tăng mạnh trở lại, tăng 680 triệu đồng tương ứng với 49,13 Điều nà cho thấ chi nhánh chư trọng việc thẩm định dự án v vốn, khả trả nợ củ khách hàng cơng tác quản lý giám sốt q tr nh sử dụng vốn củ khách hàng Chỉ tiêu nợ hạn cho thấ 100 dư nợ hoạt động cho v th t lệ nợ hạn qu năm tuơng ứng là: năm 2013 1,52 , năm 2014 1,34 , năm 2015 2,99 Chỉ số nà thấp chứng tỏ chất lượng cho v c o, t lệ nợ hạn tổng dư nợ nhỏ th coi chất lượng hoạt động cho v tốt T lệ nợ hạn củ chi nhánh có giảm có biến động qu năm, năm 2015 t lệ nợ hạn củ ngành c o Điều nà cho thấ công tác thu hồi nợ hạn củ ngân hàng chư trọng dẫn đến t nh trạng tăng nh nh chóng thể chất lượng hoạt động cho v trung - dài hạn củ chi nhánh SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang 21 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng CHƢƠNG 3: GIẢI PH P NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNGDÀI HẠN TẠI OCBCHI NHÁNH TRUNG VIỆT ĐÀ NẴNG 3.1 Đánh giá chung hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh 3.1.1 t qu đ t Trong năm qu , hoạt động cho v trungdài hạn thực phương thức đổi chế, lĩnh vực đầu tư kinh tế theo chiều sâu Ngân hàng OC chi nhánh Trung Việt có định hướng chiến lược kinh nh đắn phù hợp với sách m ng tính chiến lược với lãnh đạo qu n tâm củ b n đạo hoạt động cho v trung - dài hạn đạt thành thời gi n qu : - Dư nợ cho v trung - dài hạn liên tục tăng c o - Nợ hạn trung - dài hạn giảm, chất lượng cho v trung - dài hạn nâng cao - Lợi nhuận củ ngân hàng liên tục tăng qu năm tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng, nâng c o chất lượng cho vay, đ dạng hó sản phẩm ngân hàng - Chất lượng cho v trung - dài hạn ngà nâng c o chi nhánh thường xu ên trọng kiểm tr , kiểm sốt cơng tác hoạt động cho v hạn, qu định cho v trung - dài rõ ràng, đơn giản, chặt ch 3.1.2 Những hạn chế, t n nguyên nhân hạn, chế t n 3.1.2.1 H n ch , tồn t i ên cạnh kết đạt được, công tác cho v trung - dài hạn củ OC chi nhánh Trung Việt hạn chế s u: - Chính sách tín dụng hoạt động cho v cho vay trung- dài hạn nhiều điểm chư phù hợp như: tính chủ động phán qu ết củ chi nhánh hạn chế - Chiến lược đ dạng hó đối tượng cho v trung - dài hạn củ chi nhánh chư thực hồn thiện - Tr nh độ chu ên mơn củ cán chư đồng đều, nhiều bất cập công tác thẩm định dự án trung - dài hạn - Hoạt động M rketing củ ngân hàng chư thực qu n tâm - Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Trung Việt chư thực chủ động th m gi vào dự án có qu mơ lớn m ng tầm cỡ quốc gi 3.1.2.2 guyên nh n củ h n ch , ồn i guyên nh n chủ u n - Tr nh độ thu thập phân tích thơng tin m ng tính chiều nên chư kịp thời độ xác chư c o SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang 22 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng - Việc phân tích tính khả thi củ dự án chủ ếu dự vào kết phân tích, đánh giá phương diện kinh tế tài với độ tin cậ khơng c o, chư qu n kiểm soát xác nhận - Ngân hàng chư đẩ mạnh công tác m rketing, thông tin thị trường khách hàng thiếu chư thường xu ên - Công tác xâ dựng chiến lược cho v trung - dài hạn chư qu n tâm mức b Nguyên nhân khách quan - Về phí nh nghiệp: ngu ên nhân chủ ếu khách hàng lúng túng lự chọn hướng đầu tư, dự án thiếu tính khả thi khơng đủ điều kiện vốn tự có để th m gi Các nh nghiệp có nhu cầu v điều kiện v vốn số ếu tố s u:  Không đủ tài sản chấp hợp lý  Khơng đủ vốn tự có để th m gi  vốn c o song không hội tụ đầ đủ Năng lực củ cán quản lí chư đáp ứng nhu cầu th - Về môi trường kinh nh: đổi củ thị trường  Việc thực pháp lệnh kế toán, thống kê củ nh nghiệp chư thực nghiêm túc  Do cạnh tr nh lãi suất giữ ngân hàng nên lãi suất cho v giảm 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh thời gian tới Để phát triển hoạt động cho v trung - dài hạn gắn với hiệu quả, n tồn đòi hỏi ngân hàng phải có giải pháp thỏ đáng, kịp thời để khắc phục hạn chế đ ng tồn Là sinh viên thực tập ngân hàng thời gi n em xin đóng góp số giải pháp s u: 3.2.1 Tăng cư ng huy động vốn trung - dài h n đ m rộng n ng cao ch t ượng t n dụng Mức độ biến động củ tiền gửi qu ết định kết cấu tài sản dự trữ, cho v ngắn hạn, trung cho vay - dài hạn hoạt động vốn đựng h i loại rủi ro th nh toán rủi ro lãi suất V vậ ngu ên tắc quản trị tài có ngu ên tắc cân thời hạn giữ nguồn hu động nguồn sử dụng Vốn ngắn hạn dùng v ngắn hạn, vốn trung dài hạn sử dụng cho v trung dài hạn cấp tín dụng h nh thức thuê mu , tu nhiên theo điều kiện cụ thể sử dụng vốn ngắn hạn v trung dài hạn Do vậ việc tăng cường hu động nguồn vốn trung - dài hạn SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang 23 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng s góp phần giảm rủi ro cho vay nâng c o chất lượng cho vay trung dài hạn củ ngân hàng - Đ dạng hoá h nh thức hu động vốn nhằm thu hút nguốn vốn nhàn rỗi dân cư: Hu động vốn từ dân cư đối tượng lâu dài, đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn ổn định vững chắc, v vậ ngân hàng cần nghiên cứu nhiều h nh thức hu động đ dạng, phong phú loại h nh lãi suất, k hạn gửi Mở rộng đ dạng h nh thức hu động như: trái phiếu, k phiếu tiết kiệm gửi nơi lĩnh nhiều nơi, tiết kiệm hưu trí, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm có thưởng mở rộng hu động loại ngoại tệ mạnh USD, EUR, P, P - Tăng cường nguồn vốn hu động từ tổ chức kinh tế: ên cạnh nguồn vốn hu động từ dân cư nguồn qu n trọng củ ngân hàng việc thực hoạt động tín dụng trung dài hạn có nguồn hu động từ tổ chức kinh tế, tài Ngân hàng cần mở rộng đối tượng khách hàng củ m nh, muốn làm điều nà ngân hàng cần nghiên cứu qu tr nh luân chu ển vốn củ tổ chức kinh tế tài chính, tổ chức kinh tế xã hội Để nắm bắt loại h nh đơn vị có nguồn tiền gửi tạm thời nhàn rỗi lớn, có kế hoạch tiếp cận mở rộng qu n hệ gi o dich Với việc hu động đ dạng nguồn vốn dài hạn s giúp cho ngân hàng lự chọn qu ết định cho v dự án có hiệu thời gi n thu hồi vốn dài, tránh t nh trạng nguồn vốn ngắn, ngân hàng phải rút ngắn thời hạn cho v , không phù hợp với thời gi n hoàn vốn củ dự án dẫn đến phải gi hạn nợ lâm vào t nh trạng nợ hạn, góp phần nâng c o chất lượng cho vay trung dài hạn 3.2.2 Ngăn ng a ho n vay d n đ n nợ h n Đối với khoản v dẫn đến nợ hạn mà ngu ên nhân củ ngu ên nhân khách qu n, nằm tầm kiểm soát củ nh nghiệp thời tiết, thiên t i, bệnh tật, chết chóc ngu ên nhân chủ qu n sử chữ th ngân hàng áp dụng số biện pháp s u: - i tăng khối lượng khoản cho v nh nghiệp có phương pháp phục hồi sản xuất có tính khả thi c o - Cán ngân hàng tư vấn cho nh nghiệp việc t m r chiến lược kinh nh Việc làm nà không giúp cho nh nghiệp r khỏi khủng hoảng mà thắt chặt thân thiết qu n hệ ngân hàng khách hàng Đối với khoản v dẫn đến nợ hạn mà ngu ên nhân đâ chủ qu n không sử chữ m ng tính chất lừ đảo như: nh nghiệp cung cấp s i t nh SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang 24 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp h nh tài chính, mục đích khoản v ngân hàng phải ng hạn ng GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng khả hoàn trả củ m nh nhằm rút vốn củ dừng lại khoản v đó, tiến hành thu nợ trước thời để tránh rủi ro xả r ngân hàng 3.2.3 y d ng s dụng hợp qu d phòng rủi ro t n dụng Rủi ro hoạt động cho vay tất ếu khách qu n cho vay trung - dài hạn lượng vốn lớn thời gi n dài nên lại dễ xả r rủi ro Ngoài ngu ên nhân chủ qu n tạo r rủi ro, có ngu ên nhân khách qu n gâ r , chí để lại hậu nặng nề Phân tán rủi ro giải pháp có tính chủ động ngăn ngừ tích cực hậu lớn xả r với ngân hàng Việc phân tán rủi ro thực thông qu phân tán dư nợ đồng tài trợ Nó biểu cụ thể h nh thức ngân hàng không nên tập trung nhiều vốn cho người v Những dự án lớn, có thời gi n v vốn dài cần hu động nhiều ngân hàng th m gi tài trợ quản lý vốn cho v đồng thời hạn chế cho v lĩnh vực có t lệ rủi ro c o Việc xâ dựng sử lý hợp lý quỹ dự phòng tổn thất tín dụng biện pháp cần thiết việc nâng c o chất lượng tín dụng trung dài hạn ngân hàng Theo qu định n ngân hàng phải có quỹ dự phòng bù đắp rủi ro Quỹ dự phòng tổn thất tín dụng h nh thành phải dự dự kiến khoản rủi ro trích trước vào chi phí củ ngân hàng để thực khoản tín dụng ằng cách nà làm cho quỹ dự phòng tổn thất tín dụng thể chất củ nó: Rủi ro gắn liền với kinh nh, thơng qu hoạch tốn để phản ánh chi phí phát sinh tr nh kinh doanh 3.2.4 C i ti n, đa d ng h a c u, hình thức cho vay trung - dài h n Muốn phát triển thu hút khách hàng, ngân hàng phải có nhiều loại sản phẩm để thoả mãn nhu cầu củ nhiều loại khách hàng khác nh u Đồng thời đ dạng hoá loại khách hàng làm giảm rủi ro cho hoạt động ngân hàng V vậ thời gi n tới chiến lược sản phẩm củ OC cần hướng tới nội dung s u: Mở rộng cho v nh nghiệp quốc nh hộ gi đ nh, cá nhân sở đáp ứng đầ đủ điều kiện v vốn, đảm bảo n tồn vốn tín dụng Đ dạng hó loại tiền cho v n để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh nh kinh tế mở, nh nghiệp có nhu cầu v ngoại tệ lớn để nhập má móc thiết bị, chu ền sản xuất V vậ họ cần v ngoại tệ để th nh toán với đối tác 3.2.5 Tăng cư ng ho t động mar eting ng n hàng Trong kinh tế thị trường, bất k hoạt động kinh nh nào, đặc biệt loại h nh kinh nh dịch vụ th việc sách M rketing cần thiết V vậ SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang 25 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp thời gi n tới, OC GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng -chi nhánh Trung Việt nên đẩ mạnh công tác M rketing hệ thống ngân hàng Muốn thu hút nhiều khách hàng, ngân hàng cần có sách chiến lược cụ thể: - Đ dạng hó sản phẩm, thường xu ên t m kiếm dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, nh nh chóng, xác biện pháp nghiệp vụ - Có sách lãi suất hợp lí giúp cho khách hàng thấ việc v củ ngân hàng có lợi so với ngân hàng khác tiền - Thường xu ên nghiên cứu, t m hiểu nhu cầu củ khách hàng, biến động củ thị trường để nắm bắt tâm lý, t m hiểu khó khăn củ khách hàng từ t m hiểu ứng xử đắn - Phân loại khách hàng để áp dụng nguyên tắt ứng xử loại khách hàng để đạt hiểu cao iải pháp nà có tầm qu n trọng đặc biệt xu phát triển củ kinh tế đất nước Do cạnh tr nh củ NHTM nước đặc biệt NHTM nước ngồi đòi hỏi ngân hàng phải trọng đến sách M rketing SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang 26 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng KẾT LUẬN Nâng cao chất lượng cho vay nói chung cho vay trung - dài hạn nói riêng vấn đề vô quan trọng hoạt động củ ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Muốn tồn đứng vững chế thị trường ngân hàng cần phải đảm bảo hoạt động vừa an tồn vừa hiệu Nâng cao chất lượng cho vay trung - dài hạn không mong muốn riêng OCB - chi nhánh Trung Việt mà NHTM Việt N m nói chung mong muốn củ Đảng Nhà nước ta Với su nghĩ đó, em chọn đề tài: “Phân tích t nh h nh cho v trung dài hạn OCB - chi nhánh Trung ViệtĐà N ng để đáp ứng phần mong muốn Qua thời gian thực tập, nghiên cứu, tìm hiểu hoạt cho vay trung - dài hạn OCB - chi nhánh Trung Việt, em nhận thấy tầm quan trọng cho vay trung - dài hạn công đổi Hoạt động cho vay trung - dài hạn thể vai trò quan trọng củ doanh nghiệp, với thân củ ngân hàng toàn kinh tế Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt OCB - chi nhánh Trung Việt có số hạn chế định ảnh hưởng đến chất lượng cho vay trung dài hạn Nâng c o hiệu hoạt động cho vay trung - dài hạn phải mục tiêu hàng đầu chiến lược phát triển ngân hàng Bên cạnh cần có phối hợp đồng cấp, ngành có liên qu n để tạo hành lang vững cho ngân hàng phát hu hoạt động có hiệu Với hiểu biết có hạn, lại chư có kinh nghiệm thực tế nên viết nhiều sai sót việc đư r làm rõ ngu ên nhân tồn tìm giải pháp khắc phục tồn nói Những giải pháp thiếu tính thực tế, chư xét đến bối cảnh điều kiện áp dụng, em mong giải pháp s có giá trị tham khảo ngân hàng, phần đư r phương hướng để mở rộng cho vay trung-dài hạn, đáp ứng yêu cầu đặt r việc cải thiện tình hình cho vay ngân hàng Tuy thân có nhiều cố gắng thiếu sót điều khó tránh khỏi, em mong nhận đóng góp củ giáo viên hướng dẫn Lê Thị Khương nh, chị ngân hàng giúp em hoàn thành báo cáo nà Một lần em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất người giúp đỡ em Sinh viên thực tập Nguyễn Thị Huyên SVTH: Nguyễn Thị Huyên Trang 27 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Thị Khƣơng TÀI LIỆU THAM KHẢO iáo tr nh nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà N ng Luật NHNN luật tổ chức tín dụng năm 2010 áo cáo tổng kết hoạt động kinh nh củ ngân hàng TMCP Phương Đông – chi nhánh Trung Việt Đà N ng ( OC – CNTV ) năm 2013, 2014, 2015 văn có liên qu n đến cho v trung dài hạn củ (OC – CNTV ) iáo tr nh tín dụng ngân hàng trường Đại học quản lý kinh nh Hà Nội năm 2010 website : + http://www.tailieu.vn + www.ocb.com SVTH: Nguyễn Thị Huyên Lớp: NH1 -13 ... VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI OCB – CHI NHÁNH TRUNG VIỆT ĐÀ NẴNG 3.1 Đánh giá chung hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh 3.1.1 t qu đ t Trong năm qu , hoạt động cho v trung – dài hạn thực phương... TỔNG QUAN VỀ OCB – CHI NH NH TRUNG VIỆT – ĐÀ NẴNG 1.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt Đà N ng ( gọi tắt OCB chi nhánh - Trung Việt) , thành... 2015 2.1 Tình hình chung hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh Trước đâ , chi nhánh chư thực h nh thức cho v trung dài hạn, từ năm 2005 trở lại đâ , h nh thức cho v nà áp dụng chi nhánh đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay trung dài hạn tại OCB chi nhánh trung việt đà nẵng , Phân tích tình hình cho vay trung dài hạn tại OCB chi nhánh trung việt đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay