Phân tích tình hìn h tài chính của công ty cổ phần đầu tƣ

39 17 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 17:36

Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1.Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.2.Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.3.Mục đích phân tích tài chính 1.2 TÀI LIỆU, PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1.Tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệp 1.2.2.Phƣơng pháp phân tić h tài chiń h doanh nghiê ̣p 1.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.3.1 Phân tić h cấ u trúc tài chiń h 1.3.2 Phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 12 1.3.3 Phân tích rủi ro doanh nghiệp 13 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VINADCO 16 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VINADCO 16 2.2 Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần đầu Vinadco 21 2.2.1 Phân tích cấu trúc tài sản nguồn vốn công ty 21 2.2.3 Phân tích rủi ro kinh doanh cơng ty 27 2.3 Đánh giá kết đạt đƣợc công ty 28 2.3.1 Kết đạt đƣợc 28 2.3.2 Những hạn chế tồn 29 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẨU VINADCO 31 3.1 Một số phƣơng hƣớng năm tới công ty 31 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài cơng ty 32 SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT BCĐKT: Bảng cân đối kế toán VLĐR: Vốn lƣu động ròng VLĐ: Vốn lƣu động NVTX: Nguồn vốn thƣờng xuyên NVTT: Nguồn vốn tạm thời TSCĐ: Tài sản cố định HTK: Hàng tồn kho NQR: Ngân quỹ ròng LN: Lợi nhuận BHXH: Bảo hiểm xã hội BHLĐ: Bảo hiểm lao động LNTT: Lợi nhuận trƣớc thuế LNST: Lợi nhuận sau thuế CCDV: Cung cấp dịch vụ SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế Viê ̣t Nam đƣờng hô ̣i nhâ ̣p và phát triể n Xu hƣớng toàn cầ u hóa đã ta ̣o nhiề u hô ̣i và thách thƣ́c cho doanh nghiê ̣p Viê ̣t Nam Trong bố i cảnh đó , để khẳng định đƣợc mình , mỗi doanh nghiê ̣p cầ n phải nắ m vƣ̃ng tiǹ h hình cũng nhƣ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Để đa ̣t đƣơ ̣c điề u đó , các doanh nghiê ̣p quan tâm đế n tiǹ h hiǹ h t ài chính vì nó có quan hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp và ngƣợc lại Viê ̣c thƣờng xuyên tiế n hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho doanh nghiê ̣p và các quan chủ quản cấ p thấ y rỏ đƣơ ̣c thƣ̣c tra ̣ng hoa ̣t đô ̣ng tài chính, kế t quả hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t kinh doanh kì của doanh nghiê ̣p , cũng nhƣ xác thực đƣợc cách đầy đủ , đúng đắ n nguyên nhân và mƣ́c đô ̣ ảnh hƣởng của các nhân tố thông tin có th ể đánh giá đƣợc tiềm hiệu sản xuất cũng nhƣ rủi ro và triển vọng tƣơng lai doanh nghiệp để họ đƣa đƣợc biện pháp hƣ̃u hiê ̣u, nhƣ̃ng quyế t đinh ̣ chin ́ h xác nhằ m nâng cao chấ t lƣơ ̣ng quản lý kinh tế , nâng cao hiê ̣u quả sản xuấ t kinh doanh Qua quá trình thƣ̣c tâ ̣p ta ̣i công ty cổ phầ n đầu VINADCO, nhâ ̣n biế t rõ đƣơ ̣c tầ m quan tro ̣ng của viê ̣c phân tić h tiǹ h hiǹ h tài chiń h của doanh nghiê ̣p nên em đã cho ̣n đề tàiPhân tích tình hìn h tài chính của công ty cổ phầ n đầu VINADCOgiai đoạn 2013-2015” để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Nô ̣i dung báo cáo gồ m ba phầ n: Chƣơng I: Cơ sở lý luâ ̣n chung về phân tích tình hình tài chính của công ty Chƣơng II: Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần VINADCO qua năm 2013-2015 đầu Chƣơng III: Mô ̣t số giải pháp nhằ m nâng cao tình hình tài cơng ty CP đầu VINADCO Đề tài này đƣơ ̣c hoàn thành nhờ sƣ̣ hƣớng đẩ n tâ ̣n tiǹ h cô GVHD, cùng với sƣ̣ giúp đỡ của ban giám đố c công ty và các anh chi ̣trong bô ̣ phâ ̣n kế toán Mă ̣c dù đã có nhiề u cố gắ ng nhƣng thời gian và kiế n thƣ́c còn ̣n chế nên báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Em rấ t mong nhâ ̣n đƣơ ̣c sƣ̣ bổ sung và góp ý thầy cô giáo và các anh chị phòng kế toán công ty CP đầu VINADCO để báo cáo đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Đà nẵng, tháng năm 2016 Sinh viên thực hiê ̣n SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao Thị Duy Nhất CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍ CH TÀ I CHÍ NH CỦ A DOANH NGHIỆP 1.1.KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1.Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiê ̣p Phân tić h tài chin ́ h doanh nghiê ̣p là quá triǹ h kiể m tra đố i chiế u và so sánh số liê ̣u về tình hình tài chính hiê ̣n hành quá khƣ́ , tình hình tài chính đơn vị với chỉ tiêu bình quân ngành Qua đó , nhà phân tić h có thể thấ y đƣơ ̣c thƣ̣c tra ̣ng tin ̀ h hin ̀ h tài chin ́ h hiê ̣n ta ̣i và dƣ̣ đoán tƣơng lai , đề xuất biê ̣n pháp quản tri ̣tài chính đúng đắ n và kip̣ thời để phát huy ở mƣ́c cao nhấ t hiê ̣u sử dụng vốn 1.1.2.Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh Do đó tấ t cả các hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t kinh doanh đề u có ảnh hƣởng đế n tài chính doanh nghiệp Chính vì vậy, phân tích tài chính doanh nghiê ̣p có vai trò quan trọng thân chủ doanh nghiệp và các đối tƣợng bên ngoài có liên quan đến tài chính doanh nghiệp 1.1.2.1 Đối với nhà quản trị doanh nghiệp Các hoạt động nghiên cƣ́u tài chiń h doanh nghiê ̣p đƣơ ̣c go ̣i là phân tích tài chính nội Khác với phân tích tài chính bên ngoài nhà phân tích ngoài doanh nghiê ̣p tiế n hành Do thông tin đầ y đủ và hiể u rõ về doanh nghiê ̣p , các nhà phân tić h tài chin ́ h doanh nghiê ̣p có nhiề u lơ ̣i thế để có thể phân tić h tài chính tốt Phân tić h tài chin ́ h doanh nghiê ̣p có nhiề u mu ̣c tiêu:  Tạo thành các chu kì đánh gia đặn các hoạt động kinh doanh kì trƣớc, Tiế n hành cân đố i tài chin ́ h, xác định khả sinh lời, khả toán, Trả nợ và xác định rủi ro tài chính doanh nghiệp  Đinh ̣ hƣớng các quyế t đinh ̣ của tổ ng giám đố c cũng nhƣ giám đố c tài chiń h vê SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Các định nhƣ định đầu , quyế t đinh ̣ tài trơ ̣ , quyế t đinh ̣ phân chia Lơ ̣i tƣ́c cổ phầ n Là sở cho các dự báo tài chính : kế hoa ̣ch đầ u , phầ n ngân sách tiề n mă ̣t 1.1.2.2 Đối với nhà đầ u tư Mố i quan tâm của ho ̣ chủ yế u vào khả hoàn vố n , mƣ́c sinh lời , khả toán vố n và sƣ̣ rủi ro Vì mà họ cần thông in điều kiện tài chính , tình hình hoạt động, về kế t quả kinh doanh và các tiề m của doanh nghiê ̣p Các nhà đầ u còn quan tâm đế n viê ̣c điề u hành hoa ̣t đô ̣ng công tác quản lý Nhƣ̃ng điề u đó ta ̣o sƣ̣ an toàn hiê ̣u quả cho các nhà đầ u 1.1.2.3 Đối với các nhà cho vay Qua viê ̣c phân tí ch tin ̀ h hin ̀ h tài chiń h của doanh nghiê ̣p , họ đặc biệt chú ý tới số lƣơ ̣ng tiề n và các tài sản có thể chuyể n đổ i thành tiề n để tƣ̀ đó có thể so sánh đƣơ ̣c và biế t đƣơ ̣c khả toán tƣ́c thời của doanh nghiê ̣p Giả sƣ̉ chúng ta đă ̣t mình vào trƣờng hơ ̣p là ngƣời cho vay thì điề u kiê ̣n đầ u tiên chúng ta chú ý sẽ là vốn chủ sở h ữu, nế u nhƣ ta thấ y không chắ c chắ n khoản vay mình sẽ đƣợc toán thì trƣờng hợ đó doanh nghiệp g ặp rủi ro sẽ không có số vố n bảo hiể m cho ho ̣ 1.1.3.Mục đích phân tích tài chính Phân tích tài chính có thể hiể u nhƣ quá trình kiể m tra, xem xét các số liê ̣u tài chính hành và quá khứ , nhằ m mu ̣c đić h đánh giá , dƣ̣ tính các rủi ro tiềm ẩn tƣơng lai, phục vụ cho các định tài chính doanh nghiệp Do đinh ̣ hƣớng của công tác phân tić h tài chiń h nhằ m vào viê ̣c quyế t đinh, ̣ mô ̣t mu ̣c tiêu quan tro ̣ng khác là nhằ m đƣa mô ̣t c sở hơ ̣p lý cho viê ̣c dƣ̣ đoán tƣơng lai Do đó , ngƣời ta sƣ̉ du ̣ng công cu ̣ và kỉ thuâ ̣t phân tić h báo cáo tài chính nhằm cố gắng đƣa đánh giá có cứ tình hình tài chính tƣơng lai của công ty Phân tích tài chí nh nhằ m đánh giá các chính sách tài chính sở quyế t đinh ̣ kinh doanh của mô ̣t doanh nghiê ̣p SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích tài chính nhằ m nhâ ̣n biế t đƣơ ̣c các tiề m tăng trƣởng và phát triể n của doanh nghiê ̣p Qua phân tić h tài chin ́ h có thể nhâ ̣n biế t đƣơ ̣c nhƣ̃ng mă ̣t tồ n ta ̣i về tài chiń h doanh nghiệp Phân tić h tài chin ́ h giúp cho doanh nghiê ̣p có sở để lâ ̣p nhu cầ u vố n cầ n thiế t cho năm kế hoa ̣ch 1.2 TÀI LIỆU , PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍ CH TÀ I CHÍ NH DOANH NGHIỆP 1.2.1.Tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệp Bảng cân đối kế toán , báo cáo kết hoạt động kinh doanh , báo cáo lƣu chuyể n tiề n tê ̣ là nhƣ̃ng bô ̣ phâ ̣n chủ yế u đƣơ ̣c sƣ̉ du ̣ng phân tích hoa ̣t đô ̣ng tài chính doanh nghiê ̣p 1.2.1.1.Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp , phản ánh tổng quát toàn giá trị tài sản có và nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp dƣới hình thức tiền tê ̣, vào thời điểm xác định (thời điể m lâ ̣p báo cáo tài chiń h) Số liê ̣u bảng cân đố i kế toán cho biế t giá tri ̣toàn bô ̣ tài sản hiê ̣n có của doanh nghiê ̣p theo cấ u tài sản , nguồ n vố n và cấ u nguồ n vố n hìn h thành các tài sản đó Căn cƣ́ vào bảng cân đố i kế toán có thể nhâ ̣n xét , đánh giá khái quát quá trình hình thành tài sản doanh nghiệp Theo chế đô ̣ báo cáo kế t toán hiê ̣n hành , kế t cấ u của bảng cân đố i kế t oán đƣơ ̣c chia thành hai phầ n : tài sản và nguồn vốn đƣợc thiết kế theo kiểu bên hoă ̣c hai bên 1.2.1.2.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp , phản ánh tổ ng quát tin ̀ h hin ̀ h tài chin ́ h và kế t quả kinh doanh của doanh nghiê ̣p kì kế toán của doanh nghiê ̣p Thông qua báo cáo kế t quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh có thể kiể m tra tiǹ h hiǹ h thƣ̣c hiê ̣n kế hoa ̣ch thu nhâ ̣p , chi phí và kế t từng loại hoạt động cũng nhƣ kết chung toàn doanh nghiệp SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Thông qua báo cáo kế t quả kinh doanh có thể đánh giá hiê ̣u quả và khả sinh lời của doanh nghiê ̣p 1.2.1.3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lƣu chuyển tiề n tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình thành và sử dụng lƣợng tiền phát sinh theo các hoạt động khác kì báo cáo doanh nghiệp Thông qua báo cáo lƣu chuyể n tiề n tê ̣ ngân hàng , các nhà đầu tƣ, Nhà nƣớc và nhà cung cấp có thể dánh giá khả tạo các dòng tiền từ các hoạt đông doanh nghiê ̣p để đáp ƣ́ng kip̣ thời các khoản nơ ̣ cho các chủ nơ ̣ , cổ tƣ́c cho các c ổ đông hoă ̣c nô ̣p thuế cho nhà nƣớc 1.2.1.4.Thuyế t minh báo cáo tài chính Khi phân tić h tài chin ́ h doanh nghiê ̣p , nhà phân tích cần sử dụng thêm các dƣ̃ liê ̣u chi tiế t tƣ̀ thuyế t minh báo cáo tài chính hoă ̣c báo cáo kế toán nô ̣i bô ̣ để ̣ thố ng chỉ tiêu phân tić h đƣơ ̣c đầ y đủ hơn, đồng thời khắ c phu ̣c tiń h tổ ng hơ ̣p của số liê ̣u thể hiê ̣n BCĐKT và bảng báo cáo kế t quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh 1.2.2.Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiê ̣p 1.2.2.1.Phương pháp so sánh So sánh là p hƣơng pháp sƣ̉ du ̣ng phổ biế n các phân tić h để xác đinh ̣ xu hƣớng , mƣ́c đô ̣ biế n đô ̣ng của chỉ tiêu phân tić h Vì để tiến hành so sánh phải giải vấn đề , cầ n phải đảm bảo các điề u kiê ̣n đồ ng bô ̣ để có thể so sánh đƣợc các chỉ tiêu tài chính Đồng thời theo mục đích phân tích mà xác định gốc so sánh 1.2.2.2.Phương pháp tỷ lê ̣ Phƣơng pháp này đƣơ ̣c áp du ̣ng phổ biế n phân tić h tài chiń h vì nó dƣ̣a ý nghiã ch uẩ n mƣ̣c các tỉ lê ̣ đa ̣i lƣơ ̣ng của tài chính các quan ̣ tài chính Phƣơng pháp tỷ lê ̣ giúp các nhà phân tích khai thác có hiê ̣u quả nhƣ̃ng số liê ̣u và phân tić h mô ̣t cách có ̣ thố ng phép tić h lũy dƣ̃ liê ̣u và thúc đẩ y quá triǹ h tính toán hàng loạt các tỷ lệ nhƣ:  Tỷ lệ khả toán : Đƣợc sử d ụng để đánh giá khả đáp ứng các khoản nợ ngắn ̣n của doanh nghiê ̣p SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Tỷ lệ và khả cân đối vốn , cấ u vố n và nguồ n vố n : Qua chỉ tiêu này phản ánh mức độ ổn định và tự chủ tài chính  Tỷ lệ khả hoạt động kinh doanh : Đây là nhóm chỉ tiêu đă ̣c trƣng cho viê ̣c sƣ̉ du ̣ng nguồ n lƣ̣c của doanh nghiê ̣p Tỷ lệ khả sinh lời : Phản ánh hiệu sản xuất kinh doanh tổng hơ ̣p nhấ t của doanh nghiê ̣p 1.2.2.3.Phân tích theo chiề u ngang Phân tić h theo chiề u ngang các báo cáo tài chiń h sẽ làm nổ i bâ ̣ t biế n đô ̣ng mô ̣t khoản mu ̣c nào đó qua thời gian , viê ̣c này sẽ làm nổ i bâ ̣t rõ về số lƣơ ̣ng và tỷ lê ̣ các khoản mu ̣c theo thời gian Đánh giá tƣ̀ tổ ng quát đế n chi tiế t , sau đánh giá ta liên kết các thông tin để đánh g iá khả tiềm tàng và rủi ro nhận khoản mục nào đó có biến động cần tập trung phân tích xác định nguyên nhân 1.2.2.4 Phân tích theo chiề u dọc Báo cáo quy mô chung , tƣ̀ng khoản mu ̣c báo cáo đƣơ ̣c thể hiê ̣n bằ n mô ̣t tỷ lê ̣ kế t cấ u so với mô ̣t khoản mu ̣c đƣơ ̣c cho ̣n làm gố c có tỷ lê ̣ 100% g Sƣ̉ du ̣ng phƣơng pháp so sánh số tƣơng đố i phân tích theo chiề u ̣c giúp ta đƣơ ̣c về mô ̣t điề u kiê ̣n so sánh , dễ dàng thấ y đƣơ ̣c kế t cấ u của tƣ̀ng c hỉ tiêu phâ ̣n so với chỉ tiêu tổ ng thể tăng giảm nhƣ thế nào Tƣ̀ đó , khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 1.3 NỘI DUNG PHÂN TÍ CH TÀ I CHÍ NH DOANH NGHIỆP 1.3.1 Phân tích cấ u trúc tài chính 1.3.1.1 Phân tích cấ u trúc tài sản Ở bƣớc này cần tiến hành so sánh tổng tài sản cuối năm và đầu năm để đánh giá sự biế n đô ̣ng về quy mô của doanh nghiê ̣p , đồ ng thời so sánh giá tri ̣và tỷ trọng các phận cấu thành tài sản giƣ̃a cuố i năm và đầ u năm để thấ y nguyên nhân ban đầ u ảnh hƣởng đế n tình hình Chỉ tiêu phân tích tùy thuộc vào nhu cầu phân tích ngƣời phân tích và đă ̣c điể m tƣ̀ng loa ̣i hình kinh doanh Chỉ tiêu phân tích tổng quát: Tỷ trọng tài sản loại i = Giá trị tài sản loại i Tổ ng tài sản SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Các chỉ tiêu phân tích phổ biến: Tỷ trọng tài sản cố định = Tỷ trọng hàng tồn kho= Giá trị lại TSCĐ Tổng tài sản x100 Tỷ trọng hàng tồn kho (*) x100 Tổng tài sản (*) Giá trị hàng tồn kho = Giá trị hàng tồn kho – Dƣ̣ phòng giảm giá hàng tồ n kho Các khoản phải thu (*) Tổng tài sản Tỷ trọng nợ phải thu = x100 (*) Các khoản phải thu = Nơ ̣ phải thu – Dƣ̣ phòng nơ ̣ phải thu khó đòi 1.3.1.2 Phân tích cấ u trúc nguồ n vố n Tính tự chủ tài chính thể lực vốn có ngƣời chủ sỡ hữu hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh Nô ̣i dung này thể hiê ̣n qua các chỉ tiêu: Nợ phải trả x100 Tổng tài sản Tỷ suất nơ ̣ phản ánh mƣ́c đô ̣ tài trơ ̣ tài sản của doanh ngiê ̣p bởi các khoản nơ ̣ Tỷ suất nợ = Vốn chủ sở hữu x100 Tổng tài sản Tỷ suất tự tài trợ thể khả tự chủ tài chính doanh nghiê ̣p Tỷ suất tự tài trợ = Phân tić h tin ́ h tƣ̣ chủ về tài chin ́ h có thể sƣ̉ du ̣ng chỉ tiêu: Tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu = Nợ phải trả x100 Vốn chủ sở hữu Nguồ n vố n có thời gian sƣ̉ du ̣ng dƣới mô ̣t năm đƣơ ̣c xem nguồ n vố n ta ̣m thời Tỷ suất NVTX = Nguồn vốn thƣờng xuyên Tổng tài sản x100 Tỷ suất NVTT = Nguồn vốn tạm thời x100 SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp -Vốn lƣu động ròng công ty qua năm mang số liệu nhỏ 0, năm 2013 vốn lƣu động ròng là -1,811 triệu đồng, năm 2014 vốn lƣu động ròng giảm mạnh xuống còn -4,245 triệu đồng, giảm -2,435 so với năm 2013, đến năm 2015 vốn lƣu động ròng tiếp tục giảm còn -4,794 triệu đồng, giảm -549 triệu đồng so với năm 2015 Nguyên nhân vốn lƣu động ròng nhỏ là tài sản dài hạn lớn nhiều so với nguồn vốn thƣờng xuyên -Nhu cầu vốn lƣu động ròng công ty qua năm 2013 – 2015 nằm ở mức thấp, và có sự biến động mạnh Năm 2013 nhu cầu vốn lƣu động công ty là -8,878 triệu đồng, đến năm 2014 nhu cầu vốn lƣu động giảm mạnh còn -20,517 triệu đồng, giảm -11,639 triệu đồng so với năm 2013, sang năm 2015 nhu cầu vốn lƣu động có sự tăng nhẹ lên -11,400 triệu đồng, tăng 9,117 triệu đồng so với năm 2014 2.2.1.4 Phân tích tính tự chủ và tính ổn định nguồn tài Bảng 2.5: Phân tích tính tự chủ ổn định nguồn tài Đvt:triệu đồng CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 Chênh Chênh lệch lệch 2010/2011 2011/2012 1.Tổng TS= NV 49,977 54,715 59,190 4,738 4,475 2.Nợ phải trả 3.Nợ ngắn hạn 3.Nợ dài hạn 4.Vốn chủ sở hữu 5.Nguồn vốn thƣờng xuyên 6.Nguồn vốn tạm thời 7.Tỷ suất nợ 8.Tỷ suất tự tài trợ 9.Tỷ suất nợ VCSH 10.Tỷ suất NVTT 11.Tỷ suất NVTX 12.Tỷ suất VCSH NVTX (4/5) 25,764 25,461 303 24,213 24,516 25,461 0.52 0.48 1.06 0.51 0.49 0.99 3,043 3,055 -12 1,695 1,683 3,055 0.01 -0.01 0.05 0.01 -0.01 0.00 1,489 1,438 51 2,986 3,037 1,438 -0.01 0.01 -0.06 -0.02 0.02 0.00 28,807 28,517 291 25,907 91 26,199 28,517 0.53 0.47 1.11 0.52 0.48 0.99 30,296 29,954 342 28,894 29,236 29,954 0.51 0.49 1.05 0.51 0.49 0.99 (Nguồn: tính tốn từ bảng cân đối kế tốn cơng ty qua năm 2013 - 2015) SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 25 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhìn vào bảng 2.5 ta thấy tỷ suất tự tài trợ không ổn định qua năm.Năm 2014 giảm so với năm 2013 là 0.01% và năm 2015 tăng so với năm 2013 0.01% Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng thấp tổng số nguồn vốn doanh nghiệp không có đủ khả đảm bảo mặt tài mức độ độc lập doanh nghiệp nhà đầu là chƣa cao Mặt khác ở thời điểm từ năm 2013 đến 2015 khoản nợ phải trả chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn vốn Điều chứng tỏ công ty kinh doanh chủ yêu vốn chiếm dụng bên ngồi nhiều nguồn khác 2.2.2 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hiệu kinh doanh doanh nghiệp đƣợc đánh giá thông qua các chỉ tiêu nhƣ hiệu sử dụng tài sản, hiệu sử dụng nguồn vốn, chi phí khả sinh lời, ta xem xét hiệu hoạt động kinh doanh công ty qua bảng sau: Bảng 6: Các tiêu phản ánh hiệu kinh doanh công ty ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2013 1.Tổng tài sản bình quân 49,234 2.VCSH bình quân 24,756 3.Doanh thu 61,029 4.Chi phí lãi vay 546 5.Tổng chi phí 60,183 6.GVHB 55,021 7.CPBH 8.CPQLDN 4,499 9.LNTT 1,496 10.LNST 1,167 Hiệu sử dụng Tài sản 11 ROA (lần) 0.03 12.Vòng quay tài sản 1.24 (vòng) Hiệu sử dụng nguồn vốn 13.ROE 4.71 14.Vòng quay VCSH 2.47 15.Khả toán 3.74 Hiệu sử dụng chi phí lãi vay (lần) 16.Tỷ suất tổng chi 98.61 17.Tỷ suất GVHB/ĐT 90.16 phí/DTT 18.Tỷ suất 7.4 Đánh giá khả sinh lời CPQLDN/DTT 19.RE 4.15 20.ROE 4.71 21.ROA 0.03 2014 2015 2014/2013 2015/2014 52,346 25,060 64,080 646 62,278 56,947 4,625 2,526 1,970 56,953 27,401 70,794 608 65,912 60,452 4,724 5,711 4,455 0.05 1.22 0.10 1.24 7.86 2.56 4.91 16.26 2.58 97.19 88.87 7.2 93.10 85.39 6.7 6.06 7.86 0.05 11.10 16.26 0.10 3,112 304 3,051 100 2,095 1,926 126 1,030 803 0.00 0.02 -0.02 0.00 3.15 0.09 1.17 0.00 -1.43 -1.29 -0.15 0.00 1.91 3.15 0.02 4,607 2,341 6,713 -38 3,634 3,505 99 3,185 2,485 0.00 0.05 0.02 0.00 8.40 0.03 -4.91 0.00 -4.08 -3.48 -0.54 0.00 5.04 8.40 0.05 SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 26 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 22.ROS 1.91 3.07 6.29 1.16 3.22 23.Tỷ suất LNST/Tổng 1.94 3.16 6.76 1.22 3.60 toán từ Bảng cân đối kế toàn báo cáo kết kinh doanh năm chi(Nguồn:tính phí 2013, 2014,2015) Qua bảng 2.6 cho thấy hiệu suất sử dụng tài sản công ty có xu hƣớng tăng.Năm 2015 cơng ty sử dụng tài sản có hiệu Trong đó tài sản bình quân năm 2014 tăng so với năm 2013 là 3,112 triệu đồng Qua đó cho thấy năm 2015 tốc độ tăng tài sản bình quân nhanh so với tốc độ tăng doanh thu nên làm cho hiệu suất sử dụng tài sản giảm Công ty thực tốt việc tiêu thụ,bán hàng nhƣng công ty muốn mở rộng quy mô phát triển tăng giá trị kinh doanh cũng nhƣ uy tín thị trƣờng dẫn đến tốc độ tăng tài sản nhanh doanh thu 2.2.3 Phân tích rủi ro kinh doanh công ty Rủi ro hoạt động kinh doanh doanh nghiệp biến động tiềm ẩn trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để đánh giá rủi ro kinh doanh thƣờng ngƣời ta xem khả toán doanh nghiệp qua bảng sau: Bảng 2.7: Các tiêu phản ánh khả toán doanh nghiệp ĐVT: Triệu đồng Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số tiền Số tiền Số tiền Chênh Chênh lệch lệch 2014/2013 2015/2014 Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn 2.Hàng tồn kho 3.Nợ ngắn hạn Chi phí lãi vay 5.Lợi nhuận trƣớc thuế 6.EBIT 7.Khả toán lãi vay 23,650 24,271 7,255 7,981 25,461 28,517 546 646 1,496 2,526 2,042 3,172 3.7 4.9 SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 25,160 8,037 29,954 608 5,711 6,319 10.4 Số tiền Số tiền 621 726 3,055 100 1,030 1,130 1.2 Trang: 27 889 57 1,438 -38 3,185 3,147 5.5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 8.Khả toán nhanh 9.Khả toán hành 10 Khả toán tức thời 0.64 0.93 0.27 0.57 0.85 0.26 0.57 0.84 0.22 -0.07 -0.08 -0.02 (Nguồn tính tốn từ Bảng cân đối kế tốn kết kinh doanh cuả cơng ty qua năm 2013,2014 và 2015) - Phân tích khả toán lãi vay Nhìn vào bảng 2.7 ta thấy khả toán doanh nghiệp năm 2014 giảm so với năm 2013,cụ thể năm 2014 giảm 1.2 lần so với năm 2013 Nhƣng năm 2015 lại tăng đột biến,tăng so với năm 2014 là 5.5 lần Điều chứng tỏ công ty hoạt động sản xuất kinh doanh sinh lợi nhuận đủ khả bù đắp lại chi phí lãi vay mà doanh nghiệp phải tốn việc sử dụng nợ khả trả nợ vay doanh nghiệp ngày càng đƣợc cải thiện Mức độ rủi ro hoạt động tài chính cũng giảm hiệu sử dụng vốn vay cũng tốt Tuy số này chƣa cao nhƣng cũng là dấu hiệu đáng mừng cơng ty - Phân tích khả khoản Khả toán nhanh:Chỉ tiêu này là thƣớc đo khả trả nợ đến hạn mà khơng cần bán vật tƣ,hàng tồn kho Nhìn vào bảng số liệu ta thấy khả toán nhanh công ty ở mức bình thƣờng Năm 2013 là 0,64% và năm 2014,2015 là 0,57% ,ta thấy số này chƣa cao so với số chung ngành Tuy nhiên,đây cũng là đặc điểm riêng ngành xây dựng Các cơng trình phải đƣợc kiểm tra xong thu đƣợc tiền Với góc độ nhà đầu tƣ,với ngân hàng tỷ số khơng tốt họ sinh lời tài sản giảm thấy đƣợc mức đầu công ty còn chƣa tốt,thêm vào đó là hiệu thể tình hình tài cơng ty là chƣa tốt Nhƣng công ty cũng nỗ lực để khả khoản đƣợc tốt năm 2.3 Đánh giá kết đạt đƣợc công ty 2.3.1 Kết đạt Về cơng tác tình hình tài cơng ty Nhƣ chúng ta biết phân tích tình hình tài chính đóng vai trò trọng hoạt động tài doanh nghiệp,đó là việc sử dụng các phƣơng pháp và công cụ cho phép thu thập sử lý thông tin kế tốn thơng tin quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 28 0.00 -0.01 -0.04 Báo cáo thực tập tốt nghiệp hình tài chính,khả và tiềm lực doanh nghiệp.Cơng ty ln giữ vị trí quan trọng thị trƣờng sở vật chất cũng nhƣ địa bàn hoạt động công ty ngày càng đƣợc mở rộng và Đà Nẵng thị trƣờng tiềm cho công ty,phát triển rõ rệt qua thời gian đặc biệt sở hạ tầng Bộ máy quản lý cơng ty đƣợc tổ chức có khoa học hoạt động có hiệu Các phòng ban,bộ phận,đơn vị đƣợc bố trí hợp lý,có mối quan hệ giúp đỡ tạo điều kiện nâng cao hiệu công việc Bộ phận kế tốn cơng ty ln tn thủ chặt chẽ chế độ kế toán Bộ tài ban hành Các sổ sách,chứng từ ln đƣợc lƣu trữ cận thận,dễ kiểm soát đó tạo điều kiện thuận lợi việc theo dõi quản lý tình hình tài đơn vị Đời sống cán bộ-cơng nhân viên ở công ty đƣợc nâng cao và đƣợc tạo điều kiện thuận lợi để yên tâm công tác,do đó tạo nên nội lực lớn q trình phát triển cơng ty.Cơng ty ln có sự thống cao việc xây dựng thực chiến lƣợc kinh doanh,đồng thời phát huy khả tự chủ,khuyến khích sự động sáng tạo đơn vị,cá nhân để nâng cao lực cạnh tranh Nhận thức vai trò tầm quan trọng việc phân tích tình hình tài sự phát triển công ty năm qua Công ty cổ phần VINADCO thực tốt việc phân tích tình hình tài chủ yếu dựa kết tạo nguồn,kết hoạt động sản xuất kinh doanh Thơng qua phân tích cơng ty xác định đƣợc nguyên nhân yếu tố chủ quan cũng nhƣ khách quan ảnh hƣởng đến tình hình tài chính cũng nhƣ kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty từ đó đƣa các giải pháp khắc phục để thực tốt mục tiêu,nhiệm vụ đề năm Trong năm gần tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại chƣa cao So với năm 2014 thì năm 2015 lợi nhuận tăng lên 3185 ( triệu đồng) mặc dù số này chƣa cao nhƣng cũng là dấu hiệu đáng mừng Song song với việc tăng lợi nhuận,đơn vị không ngừng mở rộng quy mơ hoạt động mình,khơng ngừng nâng cao thu nhập tạo thêm việc làm cho cán cơng nhân viên 2.3.2 Những hạn chế tồn Bên cạnh mặt tích cực vừa nêu tình hình tài cơng ty nhiều điểm chƣa đƣợc nhƣ: Tỷ trọng nợ phải trả lớn công ty làm cho lợi nhuận công ty không cao tỷ suất nợ nhiều nhƣng đó là đặc thù công ty đa ngành nghề.Khả sinh lời tài sản giảm thấy đƣợc mức đầu công ty còn chƣa tốt,thêm vào đó là hiệu sử dụng tài sản,cũng SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 29 Báo cáo thực tập tốt nghiệp nhƣ hiệu sử dụng vốn lƣu động kém,dẫn đến lãng phí vốn lƣu động Hiện nay,phần lớn vốn lƣu động công ty nằm ở khoản phải thu hàng tồn kho Do đó,cơng ty cần có biện pháp để cải thiện nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động.Hiện sức ép thị trƣờng cũng gây ảnh hƣởng không nhỏ công ty,sự cạnh tranh từ công ty phát triển,cũng nhƣ công ty tồn phát triển lâu năm ngành SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 30 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẨU VINADCO 3.1 Một số phƣơng hƣớng năm tới công ty Cũng nhƣ ở doanh nghiệp nào,tình hình tài công ty cổ phần đầu VINADCO là vấn đề đáng quan tâm chủ doanh nghiệp cũng nhƣ nhiều đối tƣợng liên quan khác Tình hình tài chính nhƣ quy mơ tài sản,nguồn vốn,hiệu q trình sản xuất kinh doanh khả sinh lợi cũng nhƣ tình hình cơng nợ khả toán cơng ty có nhiều mặt tích cực đáng khích lệ,song bên cạnh đó còn điểm tồn đọng đòi hỏi cần thiết đƣợc khắc phục để từng bƣớc khẳng định vị trí mình thƣơng trƣờng Để làm đƣợc điều đó Cơng ty cần phải có hoạch định cho năm khắc phục hạn chế phát huy mặt tích cực mình Nhƣ phân tích ở trên,Cơng ty chỉ có tài sản ngắn hạn,hơn tài sản ngắn hạn lại chiếm tỷ trọng cao Không ngừng đầu tƣ,đổi công nghê,thay máy móc thiết bị lạc hậu thiết bị tiên tiến Giảm chi phí,tiết kiệm quản lý sản xuất để hạ giá thành sản phẩm tạo khả cạnh tranh cao thị trƣờng Hoàn thành dự án triển khai thu hút thêm dự án Không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh ở các lĩnh vực mà công ty hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận,mang lại doanh thu ổn định cho công ty Thƣờng xuyên quan tâm đến đời sống ngƣời lao động,nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên Không ngừng phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh để tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động địa phƣơng,thực đầy đủ và ngày càng tăng nghĩa vụ nộp ngân sách Tích cực vận động cán công nhân viên tham gia hoạt động xã hội,từ thiện,đền ơn đáp nghĩa Đơn vị chƣa tiến hành lập khoản dự phòng,đặc biệt khoản dự phòng phải thu khó đòi,vì thực tế,nếu tính khoản phải thu đợn vị khoản phải thu lớn Vì vậy,trƣớc tiên đơn vị phải tiến hành trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi Và lại dự phòng chỉ làm tăng thêm tính thận trọng sản xuất kinh doanh đề đề phòng rủi ro đáng tiếc SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 31 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguồn vốn kinh doanh công ty thấp nên cần phải tăng cƣờng huy động nguồn vốn kinh doanh Đồng thời phải nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cũng cần phải đầu cho tài sản cố định để đảm bảo cho q trình thi cơng các cơng trình đƣợc tốt hơn.Áp dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lƣợng sản phẩm công ty Công ty phải nâng cao khả toán lãi vay cao nữa.Vì qua phân tích ta thấy khả toán lãi vay công ty thì tƣơng đối tốt nhƣng khả trả nợ ngắn hạn công ty chƣa đƣợc cao nên công ty cần tiếp tục nâng cao hệ số gần hệ số trung bình ngành 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài cơng ty Qua phân tích nét chung, nét riêng tài thuận lợi khó khăn Công ty cổ phần đầu Vinadco Đối với mặt thuận lợi công ty cần phát huy nữa, mặt khó khăn thì nên phấn đấu tìm biện pháp khắc phục Trong mặt khó khăn cơng ty, có vấn đề thuộc nguyên nhân khách quan mà mọi công ty hoạt động kinh tế thị trƣờng gặp phải: sự cạnh tranh khốc liệt công ty, sách chế độ Nhà nƣớc các lĩnh vực Những mặt khách quan này đòi hỏi công ty phải linh động, uyển chuyển để thích nghi khắc phục, điều sẽ giúp gạn lọc cơng ty có khả thích nghi thì tồn tại, không sẽ bị phá sản Để tồn khó, để đứng vững càng khó Lúc này, vấn đề công ty khắc phục khó khăn chủ quan phát sinh nội công ty Những khó khăn này là cản trở đƣờng phát triển công ty Từ nhận định đó, cộng thêm sự hiểu biết tình hình thực tế cơng ty, em mạnh dạn đề xuất số giải pháp với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào sự phát triển chung công ty * Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho Việc hàng tồn kho năm còn nhiều tỷ trọng tƣơng đối cao tổng vốn lƣu động cho thấy lƣợng hàng hóa mua cũng nhƣ gửi các đại lý nhiều Việc hàng tồn kho quá trình chƣa đến tay ngƣời tiêu dùng có nhu cầu chuyển giao quyền sở hữu việc mát, hỏng hóc, thất vốn khơng tránh khỏi - Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh sở tình hình năm báo cáo, chi tiết số lƣợng theo từng tháng, quý Kiểm tra chất lƣợng số hàng hóa nhập Nếu hàng phẩm chất phải đề nghị ngƣời bán đền bù tránh thiệt hại cho công SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 ty Trang: 32 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Bảo quản tốt hàng tồn kho Hàng tháng, kế tốn hàng hóa cần đối chiếu sổ sách, phát số hàng tồn đọng để xử lý, tìm biện pháp để giải phóng số hàng hóa tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn - Thƣờng xuyên theo dõi sự biến động thị trƣờng hàng hóa Từ đó dự đoán và định điều chỉnh kịp thời việc nhập và lƣợng hàng hóa kho trƣớc sự biến động thị trƣờng Đây là biện pháp quan trọng để bảo toàn vốn công ty * Chú trọng công tác tiêu thụ sản phẩm, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động - Xây dựng mở rộng hệ thống dịch vụ ở thị trƣờng có nhu cầu Thông qua hệ thống tổ chức công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị hiếu khách hàng Đây chính cầu nối công ty với khách hàng Qua đó, công ty có thể thu nhập thêm thông tin cần thiết và đƣa các giải pháp thích hợp nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, củng cố niềm tin khách hàng với công ty - Thực phƣơng châm khách hàng là thƣợng đế, áp dụng chính sách ƣu tiên giá cả, điều kiện toán và phƣơng tiện vận chuyển với đơn vị mua hàng nhiều, thƣờng xuyên hay có khoảng cách vận chuyển xa - Tăng cƣờng quan hệ hợp tác, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, đẩy mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trƣờng, nắm bắt thị hiếu khách hàng đồng thời thiết lập hệ thống cửa hàng, đại lý phân phối tiêu thụ diện rộng Hiện nay, hàng hóa cơng ty đƣợc thực tiêu thụ chỉ qua các đại lý chính Để mở rộng mạng lƣới tiêu thụ, thúc đẩy tiêu thụ ngày phát triển, công ty phải từng bƣớc xây dựng hệ thống nhiều cửa hàng phân phối riêng mình để với các đại lý đẩy nhanh tốc độ bán hàng Làm đƣợc nhƣ chắc chắn khả tiêu thụ công ty sẽ tăng lên và tỷ suất lợi nhuận thu đƣợc sẽ cao hơn, từ đó góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động Tuy nhiên, việc mở rộng các đại lý cần chú ý đến vấn đề tốn các đại lý này Thơng thƣờng ở các đại lý thƣờng xảy tình trạng chậm tốn, cố tình dây dƣa cơng nợ để chiếm dụng vốn cơng ty, cơng ty cần đặt kỷ luật toán chặt chẽ, tốt phải có tài sản chấp, yêu cầu các đại lý thiết lập hệ thống sổ sách, chứng từ đầy đủ Định kỳ công ty sẽ tiến hành kiểm tra, nhằm SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 33 Báo cáo thực tập tốt nghiệp phát kịp thời sai phạm Nếu làm tốt sẽ đƣợc hƣởng cách tăng tỷ lệ hoa hồng, cho hƣởng chiết khấu, ngƣợc lại sẽ bị phạt - Công ty nên tổ chức hẳn phòng marketing phục vụ cho việc nghiên cứu thị trƣờng Đây là nhu cầu cấp bách cơng ty để xây dựng đƣợc sách giá cả, sách quảng bá chào hàng doanh nghiệp thị trƣờng Đây là sở cho công ty đƣa mức giá cạnh tranh, tăng số lƣợng sản phẩm tiêu thụ và thu đƣợc lợi nhuận cao cũng nhƣ tăng khả cạnh tranh công ty chế kinh tế thị trƣờng khốc liệt * Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính, nâng cao tay nghề nhân viên, hồn thiện bợ máy nhằm nâng cao trình đợ quản lý Nguồn nhân lực đƣợc thừa nhận yếu tố quan trọng định sự thành bại doanh doanh nghiệp Sử dụng vốn lƣu động phần cơng tác quản lý tài doanh nghiệp, đƣợc thực bởi cán tài chính đó lực, trình độ cán có ảnh hƣởng trực tiếp đến công tác quản lý tài chính Để đạt đƣợc điều đó Công ty cần: +) Doanh nghiệp phải có sách tuyển lựa chặt chẽ, hàng năm tổ chức đợt học bổ sung nâng cao kiến thức, nghiệp vụ tài cho cán nhân viên nhằm đảm bảo trì chất lƣợng cao đội ngũ cán nhân viên quản lý tài +) Cơ cấu máy quản lý gọn nhẹ, hiệu +) Đào tạo cán nhằm nâng cao trình độ,để phục vụ tốt hơn, nhanh hơn, hiệu công việc SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 34 Báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Cùng với sự phát triển chế thị trƣờng, vai trò hoạt động tài khơng ngừng phát triển khẳng định Nỏi bật mơi trƣờng cạnh tranh thời đại, hoạt động tài chính giúp kinh tế chủ động Nhìn góc độ vi mô từng doanh nghiệp việc phân tích tài chính có ý nghĩa quan trọng Qua trình phân tích thực trạng cơng ty cổ phần đầu Vinadco, thông qua số công cụ ta thấy đƣợc vai trò tài Nếu phân tích tình hinhf tài chính xác sẽ mang đến cho doanh nghiệp hiệu cao, giảm đƣợc chi phí đáng kể cho hoạt dộng quản lý Phân tích tài doanh nghệp cần đặt lên vị trí xứng đáng chính sách quản lý kinh tế tài hà nƣớc Trƣớc hết nhà nƣớc cần nhận thức đƣợc tầm quan trọng nó, thấy đƣợc sự cần thiết việc phân tích tình hình tài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mặc dù thời gian thực tập có sự giúp đỡ nhiệt tình giáo hƣớng dẫn tồn thể phòng tài chính-kế toán giúp đỡ, chỉ bảo để em hồn thành chuyên đề Tuy nhiên hiểu biết hạn chế, thời gian khơng nhiều, ngun nhân tìm nguồn gốc số báo cáo tài khó nên viết mắc niều thiếu sót Em mong sự đóng góp ý kiến để viết hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, tháng năm 2016 SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 35 Báo cáo thực tập tốt nghiệp BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 36 Báo cáo thực tập tốt nghiệp BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 37 Báo cáo thực tập tốt nghiệp BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 38 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTT: Cao Thị Duy Nhất – Lớp TCDN1-13 Trang: 39 ... tài chính nhằm cố gắng đƣa đánh giá có cứ tình hình tài chính tƣ ng lai của công ty Phân tích tài chí nh nhằ m đánh giá các chính sách tài chính sở quyế t đinh ̣ kinh doanh... thực tập tốt nghiệp Nô ̣i dung báo cáo gồ m ba phầ n: Chƣơng I: Cơ sở lý luâ ̣n chung về phân tích tình hình tài chính của công ty Chƣơng II: Phân tích tình hình tài chính công. .. quan tro ̣ng của viê ̣c phân tić h tiǹ h hiǹ h tài chiń h của doanh nghiê ̣p nên em đã cho ̣n đề tài “ Phân tích tình hìn h tài chính của công ty cổ phầ n đầu tƣ VINADCOgiai
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hìn h tài chính của công ty cổ phần đầu tƣ , Phân tích tình hìn h tài chính của công ty cổ phần đầu tƣ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay