Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV nội thất bắc việt

49 14 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 17:35

Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TS Tài sản TSBQ Tài sản bình quân TSCĐ Tài sản cố định TSCĐBQ Tài sản cố định bình quân HTK Hàng tồn kho VLĐ Vốn lƣu động DTT Doanh thu LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế GVHB Giá vốn hàng bán ROA Tỷ suất sinh lợi tài sản RE Tỷ suất sinh lợi kinh tế tài sản Đ Đồng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CPTC Chi phí tài Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam thức gia nhập thƣơng mại giới “WTO” đánh dấu bƣớc ngoặc tiến trình chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Sự kiện đem lại thuận lợi khó khăn xen Hồ vào dòng chảy hội nhập kinh tế đất nƣớc với giới khu vực đầy khó khăn thách thức nhƣ vậy, doanh nghiệp cạnh tranh với khốc liệt Trƣớc thức trạng ngày có nhiều doanh nghiệp đời, câu hỏi đặt mà khơng có doanh nghiệp bƣớc chân vào không suy nghĩ làm để đứng vững phát triển Các doanh nghiệp phải trả lời câu hỏi thơng qua hoạt động sản xuất kinh doanhhiệu khơng? Do để thực điều ngồi đặc điểm nghành uy tín doanh nghiệp tiêu chuẩn để xác định vị hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Phân tích hoạt động kinh doanh với doanh nghiệp, nhằm tìm mặt mạnh để phát huy mặt yếu để khắc phục, mối quan hệ với mơi trƣờng xung quanh tìm biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Do đạt hiệu kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh vấn đề đƣợc quan tâm doanh nghiệp trở thành điều kiện tất yếu để doanh nghiệp tồn phát triển Chính vấn đề phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp trở nên cần thiết đóng vai trò quan trọng hết doanh nghiệp bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt nhƣ hiên Chính tầm quan trọng vấn đề, nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV nội thất Bắc Việt” Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV nội thất Bắc Việt gồm chƣơng: Chƣơng 1: Những vấn đề doanh nghiệp hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể Chƣơng 2:Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV nội thất Bắc Việt Chƣơng 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV nội thất Bắc Việt Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp Doanh nghiệp chủ thể kinh tế độc lập, có tƣ cách pháp nhân, hoạt đơng kinh doanh thị trƣờng nhằm làm tăng giá trị chủ sở hữu Doanh nghiệp cách thức tổ chức hoạt động kinh tế nhiều cá nhân Có nhiều hoạt động kinh tế thực doanh nghiệp Quá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trình kết hợp yếu tố đầu vào nhƣ nhà xƣởng, thiết bị, nguyên vật liệu… sức lao động để tạo yếu tố đầu hàng hóa tiêu thụ hàng hóa để thu lợi nhuận Đồng thời, q trình hoạt động kinh doanh trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài doanh nghiệp Ở Việt Nam, theo luật doanh nghiệp: Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh, tức thực một, số tất cơng đoạn q trình đầu tƣ, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trƣờng nhằm mục đích sinh lời 1.1.2 Vai trò doanh nghiệp Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng kinh tế, phận chủ yếu tạo tổng sản phẩm nƣớc (GDP) Những năm gần đây, hoạt động doanh nghiệp có bƣớc phát triển đột biến, góp phần giải phóng phát triển sức sản xuất, huy động phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần định vào phục hồi tăng trƣởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách tham gia giải có hiệu vấn đề xã hội nhƣ: Tạo việc làm, xố đói, giảm nghèo Doanh nghiệp yếu tố quan trọng, định đến chuyển dịch cấu lớn kinh tế quốc dân nhƣ: Cơ cấu nhiều thành phần kinh tế, cấu ngành kinh tế, cấu kinh tế vùng, địa phƣơng Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể Doanh nghiệp phát triển, đặc biệt doanh nghiệp ngành công nghiệp tăng nhanh nhân tố đảm bảo cho việc thực mục tiêu cơng nghiệp hố, đại hố đất nƣớc, nâng cao hiệu kinh tế, giữ vững ổn định tạo mạnh lực cạnh tranh kinh tế q trình hội nhập Có thể nói vai trò doanh nghiệp khơng định phát triển bền vững mặt kinh tế mà định đến ổn định lành mạnh hoá vấn đề xã hội Doanh nghiệp phát triển tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế quốc dân nội ngành: Doanh nghiệp phát triển nhanh tất ngành khắp địa phƣơng tạo hội phân công lại lao động khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản sản xuất kinh doanh nhỏ hộ gia đình khu vực lao động có suất thấp, thu nhập không cao, chiếm số đông, thiếu việc làm sang khu vực doanh nghiệp, công nghiệp dịch vụ có suất cao thu nhập Phát triển doanh nghiệp tác động đến giải tốt vấn đề xã hội: Những năm gần đây, sản phẩm hàng hoá dịch vụ khối doanh nghiệp tạo ngày phong phú, đa dạng chủng loại mặt hàng, chất lƣợng hàng hố, dịch vụ đƣợc nâng lên, giải nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ ngày cao tồn xã hội, góp phần nâng cao mức sống vật chất dân cƣ tăng nhanh lƣợng hàng hoá xuất Nhiều sản phẩm trƣớc thƣờng phải nhập cho tiêu dùng đƣợc doanh nghiệp sản xuất thay đƣợc ngƣời tiêu dùng nƣớc tín nhiệm nhƣ: Ô tô, xe máy, phƣơng tiện vận tải, mặt hàng đồ điện, điện tử, may mặc, thực phẩm, đồ uống, hố mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, sản phẩm phục vụ xây dựng, 1.2 Phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm phân tích tài Phân tích tài tập hợp khái niệm, phƣơng pháp công cụ cho phép thu thập xử lý thơng tin kế tốn thơng tin khác quản lý nhằm đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ chất lƣợng hiệu hoạt động doanh nghiệp đó, khả tiềm lực doanh nghiệp, giúp ngƣời sử dụng thông tin đƣa định tài chính, định quản lý phù hợp Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể Mối quan tâm hàng đầu nhà phân tích tài đánh giá rủi ro phá sản tác động tới doanh nghiệp mà biểu khả tốn, đánh giá khả cân đối vốn, lực hoạt động nhƣ khả sinh lãi doanh nghiệp Trên sở đó, nhà phân tích tài tiếp tục nghiên cứu đƣa dự đoán kết hoạt động nói chung mức doanh lợi nói riêng doanh nghiệp tƣơng lai Nói cách khác, phân tích tài sở để dự đốn tài - hƣớng dự đốn doanh nghiệp Phân tích tài đƣợc ứng dụng theo nhiều hƣớng khác : với mục đích tác nghiệp (chuẩn bị định nội bộ), với mục đích nghiên cứu, thơng tin theo vị trí nhà phân tích( doanh nghiệp ngồi doanh nghiệp ) 1.2.2 Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tình hình tài doanh nghiệp hay cụ thể hố việc phân tích báo cáo tài doanh nghiệp q trình kiểm tra, đối chiếu, so sánh số liệu, tài liệu tình hình tài hành q khứ nhằm mục đích đánh giá tiềm năng, hiệu kinh doanh nhƣ rủi ro tƣơng lai Báo cáo tài báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, vốn cơng nợ nhƣ tình hình tài chính, kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp Báo cáo tài hữu ích đối việc quản trị doanh nghiệp, đồng thời nguồn thơng tin tài chủ yếu ngƣời bên ngồi doanh nghiệp Do đó, phân tích báo cáo tài mối quan tâm nhiều nhóm ngƣời khác nhƣ nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tƣ, cổ đông, chủ nợ, khách hàng, nhà cho vay tín dụng, quan phủ, ngƣời lao động Mỗi nhóm ngƣời có nhu cầu thơng tin khác Phân tích tài có vai trò đặc biệt quan trọng cơng tác quản lý tài doanh nghiệp Trong hoạt động kinh doanh theo chế thị trƣờng có quản lý Nhà nƣớc, doanh nghiệp thuộc loại hình sở hữu khác bình đẳng trƣớc pháp luật việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Do có nhiều đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp nhƣ : chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng kể quan Nhà nƣớc ngƣời làm công, đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp góc độ khác Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể * Đối với ngƣời quản lý doanh nghiệp : Đối với ngƣời quản lý doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu họ tìm kiếm lợi nhuận khả trả nợ Một doanh nghiệp bị lỗ liên tục bị cạn kiệt nguồn lực buộc phải đóng cửa Mặt khác, doanh nghiệp khơng có khả tốn nợ đến hạn bị buộc phải ngừng hoạt động Phân tích tài doanh nghiệp có nhiều mục tiêu: - Tạo thành chu kỳ đánh giá đặn hoạt động kinh doanh kỳ trƣớc, tiến hành cân đối tài chính, xác định khả sinh lời, khả toán, trả nợ xác định rủi ro tài doanh nghiệp - Định hƣớng định Tổng giám đốc nhƣ giám đốc tài định nhƣ: định đầu tƣ, định tài trợ, định phân chia lợi tức cổ phần… - Là sở cho dự báo tài chính: kế hoạch đầu tƣ, phần ngân sách tiền mặt… - Là cơng cụ để kiểm sốt hoạt động quản lý Phân tích tài làm bật tầm quan trọng dự báo tài sở cho nhà quản trị làm sáng tỏ sách tài sách chung doanh nghiệp * Đối với nhà đầu tƣ vào doanh nghiệp Đối với nhà đầu tƣ, mối quan tâm hàng đầu họ thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi rủi ro Vì vậy, họ cần thơng tin điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết kinh doanh tiềm tăng trƣởng doanh nghiệp Trong doanh nghiệp Cổ phần, cổ đông ngƣời bỏ vốn đầu tƣ vào doanh nghiệp họ phải gánh chịu rủi ro Những rủi ro liên quan tới việc giảm giá cổ phiếu thị trƣờng, dẫn đến nguy phá sản doanh nghiệp Chính vậy, định họ đƣa ln có cân nhắc mức độ rủi ro doanh lợi đạt đƣợc Vì thế, mối quan tâm hàng đầu cổ đơng khả tăng trƣởng, tối đa hố lợi nhuận, tối đa hoá giá trị chủ sở hữu doanh nghiệp Trƣớc hết họ quan tâm tới lĩnh vực đầu tƣ nguồn tài trợ Trên sở phân tích thơng tin tình hình hoạt động, kết kinh doanh hàng năm, nhà đầu tƣ đánh giá đƣợc khả sinh lợi triển vọng phát triển Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể doanh nghiệp; từ đƣa định phù hợp Các nhà đầu tƣ chấp thuận đầu tƣ vào dự án có điều kiện giá trị ròng dƣơng Khi lƣợng tiền dự án tạo lớn lƣợng tiền cần thiết để trả nợ cung cấp mức lãi suất yêu cầu cho nhà đầu tƣ Số tiền vƣợt mang lại giàu có cho ngƣời sở hữu doanh nghiệp Bên cạnh đó, sách phân phối cổ tức cấu nguồn tài trợ doanh nghiệp vấn đề đƣợc nhà đầu tƣ coi trọng trực tiếp tác động đến thu nhập họ Ta biết thu nhập cổ đông bao gồm phần cổ tức đƣợc chia hàng năm phần giá trị tăng thêm cổ phiếu thị trƣờng Một nguồn tài trợ với tỷ trọng nợ vốn chủ sở hữu hợp lý tạo đòn bẩy tài tích cực vừa giúp doanh nghiệp tăng vốn đầu tƣ vừa làm tăng giá cổ phiếu thu nhập cổ phiếu (EPS) Hơn cổ đông chấp nhận đầu tƣ mở rộng quy mô doanh nghiệp quyền lợi họ khơng bị ảnh hƣởng Bởi vậy, yếu tố nhƣ tổng số lợi nhuận ròng kỳ dùng để trả lợi tức cổ phần, mức chia lãi cổ phiếu năm trƣớc, xếp hạng cổ phiếu thị trƣờng tính ổn định thị giá cổ phiếu doanh nghiệp nhƣ hiệu việc tái đầu tƣ đƣợc nhà đầu tƣ xem xét trƣớc tiên thực phân tích tài * Đối với chủ nợ doanh nghiệp Nếu phân tích tài đƣợc nhà đầu tƣ quản lý doanh nghiệp thực nhằm mục đích đánh giá khả sinh lợi tăng trƣởng doanh nghiệp phân tích tài lại đƣợc ngân hàng nhà cung cấp tín dụng thƣơng mại cho doanh nghiệp sử dụng nhằm đảm bảo khả trả nợ doanh nghiệp Trong nội dung phân tích này, khả tốn doanh nghiệp đƣợc xem xét hai khía cạnh ngắn hạn dài hạn Nếu khoản cho vay ngắn hạn, ngƣời cho vay đặc biệt quan tâm đến khả toán nhanh doanh nghiệp, nghĩa khả ứng phó doanh nghiệp nợ đến hạn trả Nếu khoản cho vay dài hạn, ngƣời cho vay phải tin khả hoàn trả khả sinh lời doanh nghiệp mà việc hoàn trả vốn lãi tuỳ thuộc vào khả sinh lời Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể Đối với chủ ngân hàng nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm họ chủ yếu hƣớng vào khả trả nợ doanh nghiệp Vì vậy, họ ý đặc biệt đến số lƣợng tiền tài sản khác chuyển nhanh thành tiền, từ so sánh với số nợ ngắn hạn để biết đƣợc khả toán tức thời doanh nghiệp Bên cạnh đó, chủ ngân hàng nhà cho vay tín dụng quan tâm tới số vốn chủ sở hữu, số vốn khoản bảo hiểm cho họ trƣờng hợp doanh nghiệp bị rủi ro Nhƣ vậy, kỹ thuật phân tích thay đổi theo chất theo thời hạn khoản nợ, nhƣng cho dù cho vay dài hạn hay ngắn hạn ngƣời cho vay quan tâm đến cấu tài biểu mức độ mạo hiểm doanh nghiệp vay Đối với nhà cung ứng vật tƣ hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp, họ phải định xem có cho phép khách hàng tới đƣợc mua chịu hàng hay không, họ cần phải biết đƣợc khả toán doanh nghiệp thời gian tới 1.2.3 Thông tin cần thiết phân tích tài Phân tích tài có mục tiêu đƣa dự báo tài giúp cho việc định mặt tài giúp cho việc dự kiến kết tƣơng lai doanh nghiệp nên thông tin sử dụng để phân tích tài khơng giới hạn phạm vi nghiên cứu báo cáo tài mà phải mở rộng sang lĩnh vực : - Các thông tin chung kinh tế, thuế, tiền tệ - Các thông tin ngành kinh doanh doanh nghiệp * Thông tin chung Đây thơng tin tình hình kinh tế có ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm Sự suy thoái tăng trƣởng kinh tế có tác động mạnh mẽ đến hội kinh doanh, đến biến động giá yếu tố đầu vào thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm đầu ra, từ tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Khi tác động diễn theo chiều hƣớng có lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đƣợc mở rộng, lợi nhuận tăng nhờ kết kinh doanh năm khả quan Tuy nhiên biến động tình hình kinh tế bất lợi, ảnh hƣởng xấu đến kết kinh doanh doanh nghiệp Chính để có đƣợc đánh giá Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể khách quan xác tình hình hoạt động doanh nghiệp, phải xem xét thơng tin kinh tế bên ngồi có liên quan * Thông tin theo ngành kinh tế Nội dung nghiên cứu phạm vi ngành kinh tế việc đặt phát triển doanh nghiệp mối liên hệ với hoạt động chung ngành kinh doanh Đặc điểm ngành kinh doanh liên quan tới: -Tính chất sản phẩm - Quy trình kỹ thuật áp dụng - Cơ cấu sản xuất : công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ, cấu sản xuất có tác động đến khả sinh lời, vòng quay vốn dự trữ - Nhịp độ phát triển chu kỳ kinh tế Việc kết hợp thông tin theo ngành kinh tế với thông tin chung thông tin liên quan khác đem lại nhìn tổng qt xác tình hình tài doanh nghiệp Thơng tin theo ngành kinh tế đặc biệt hệ thống tiêu trung bình ngành sở tham chiếu để ngƣời phân tích đánh giá, kết luận xác tình hình tài doanh nghiệp * Thơng tin liên quan đến tài doanh nghiệp Đó thông tin chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ, thông tin tình hình kết kinh doanh doanh nghiệp, tình hình tạo lập phân phối sử dụng vốn, tình hình khả tốn… Các nguồn thơng tin liên quan đến doanh nghiệp đa dạng Một số thông tin bắt buộc công khai, số khác dành cho cổ đông Nhiều thông tin đƣợc tổ chức tài cơng bố Cần lƣu ý thông tin thu thập đƣợc tất đƣợc biểu số lƣợng số liệu cụ thể, mà có tài liệu khơng thể biểu số lƣợng số liệu cụ thể, đƣợc thể thơng qua miêu tả đời sống kinh tế doanh nghiệp Do vậy, để có thơng tin cần thiết phục vụ cho q trình phân tích tài chính, ngƣời làm cơng tác phân tích tài phảu sƣu tầm đầy đủ thích hợp thơng tin liên quan đến hoạt động doanh nghiệp Tính đầy đủ thể thƣớc đo số lƣợng thơng tin, thích hợp phản ánh chất lƣợng thông tin Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể Từ bảng 2.3 cho ta thấy hiệu sử dụng tài sản công ty qua năm 2013-2015 nhƣ sau: Tổng tài sản bình quân năm 2013 3.111,508 rieju đồng ,năm 2014 3.430,362 triệu đồng tăng 318,854 triệu đồng so với năm 2013 ,năm 2015 tổng tài sản bình quân 3.675,792 triệu đồng tăng 245,430 triệu đồng so với năm 2014.doanh thu năm 2013 14.231,433 triệu đồng năm 2014 doanh thu 16.803,684 triệu đồng tăng 2.572,251 triệu đồng so với năm 2013 ,năm 2015 doanh thu cơng ty có tiếp tục tăng lên l;à 19.324,237triệu đồng tăng 2.502,553 triệu đồng so với năm 2014 điều làm cho lơi nhuận sau thuế công ty có thay đổi theo,năm 2013 lợi nhuận sau thuế công ty 80,448 triệu dồng ,năm 2014 lợi nhuận sau thuế cơng ty có giarm sút 75,566 triệu đông giảm 4,881 triệu đồng so với năm 2013,đến 2015 lợi nhuận sau thuế công ty tăng lên 134,510 triệu đồng tăng 58,944 trịêu đồng so với năm 2014.ROA công ty năm 2013 2014 giống 0,03 lần đến năm 2015 ROA thay đổi tăng lên 0,05 lần tăng 0,02 lần so với năm 2013 2014.ROE năm 2013 6,46 lần năm 2014 5,58 lần giảm 0,88 lần so với năm 2013 đến năm 2015 ROE tăng lên 9,72 lần ,tăng 4,14 lần so với 2014 1.1.1 2.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Hiệu vốn lƣu động có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn, từ góp phần tiết kiệm vốn, gia tăng lợi nhuận Để đánh giá hiệu sử dụng vốn, cơng ty sử dụng tiêu nhƣ vòng quay vốn lƣu động, số ngày luân chuyển vốn lƣu động Do đặc điểm ngành nghề kinh doanh công ty, nên tổng nguồn vốn, nguồn vốn lƣu động chiếm tỷ lệ cao, từ 80%- 90%, vốn cố định chiếm từ 10%-20% Ta xem xét hiệu sử dụng vốn lƣu động thông qua bảng sau: Bảng 2.4 CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG (ĐVT:Triệu đồng) Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vốn lƣu động bình quân 2.Doanh thu 3.Vòng quay vốn lƣu động 4.Số ngày luân chuyển vốn lƣu động (N) SV: Trần Viết Thể 2.724,458 2.996,052 3.147,278 14.231,433 16.803,684 19.324,237 2.572,251 5.22 5.61 6.14 68.92 64.19 58.63 271,594 151,226 2.520,553 0.39 0.53 -4.73 -5.55 (Nguồn bảng báo cáo kết kinh doanh năm 2013-2015) Qua bảng 2.4 cho ta thấy hiệu sử dụng vốn lƣu động cơng ty qua năm nhƣ sau: Vòng quay vốn lƣu động năm 2013 5,22 vòng năm 2014 vòng quay vốn lƣu động tăng lên 5,61 vòng tăng 0,39 vòng với năm 2013 ,năm 2015 vòng quay vốn lƣu động tiếp tục tăng lên 6,14 vòng tăng 0,53 vòng so với năm 2014 Việc gia tăng vòng quay vốn lƣu động phản ánh hiệu sử dụng vốn lƣu động cơng ty Có đƣợc kết gia tăng vốn lƣu động bình qn doanh thu cơng ty qua năm Cụ thể: Vốn lƣu động bình quân năm 2013 2.724,458 triệu đồng năm 2014 vốn lƣu long bình quân tăng lên 2.996,052 triêụ đồng tăng 271,594 triệu đồng so với năm 2013, đến năm 2015 vốn lƣu động bình quân tiếp tục tăng 3.147,278 triệu đồng tăng 151,226 triệu đồng so với năm 2014 Doanh thu năm 2013 14.231,443 triệu đồng năm 2014 doanh thu tăng lên 16.803,684 triệu đồng tăng 2.572,251 triệu đồng so với năm 2013.năm 2015 doanh thu có tăng lên rõ rệt 19.324,237 triệu đồng tăng 2.520,553 triệu đồng so với năm 2014 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng chi phí Tiết kiệm chi phí mục tiêu đại đa số doanh nghiệp Với công ty TNHH MTV Nội Thất Bắc Việt ln xem việc tiết kiệm chi phí kế hoạch kinh doanh công ty Việc nâng cao hiệu sử dụng Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể chi phí thúc đẩy nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty Ta xem xét hiệu sử dụng chi phí thơng qua bảng sau: Bảng 2.5 CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ (ĐVT:Triệu đồng) Chỉ tiêu 2013 2014 1.Doanh thu 14.231,433 16.803,684 19.324,237 2.572,251 2.520,553 2.Tổng chi phí 14.129,563 16.707,572 19.152,708 2.578,009 2.445,136 3.GVHB 12.790,106 15.300,334 17.687,384 2.510,228 2.387,050 4.CPBH 803,674 852,343 927,194 48,669 74,851 5.CPQLDN 535,783 554,895 538,129 19,112 -16,766 6.LNTT 103,138 96,880 172,449 -6,258 75,569 7.LNST 80,448 75,566 134,510 -4,881 58,944 99.28 99.43 99.11 0.14 -0.32 89.87 91.05 91.53 1.18 0.48 5.6 5.1 4.8 -0.57 -0.27 3.8 3.3 2.8 -0.46 -0.52 8.Tỷ suất tổng chi phí/DTT 9.Tỷ suất GVHB/DTT 10.Tỷ suất CPBH/DTT 11.Tỷ suất CPQLDN/DTT 2015 2014/2013 2015/2014 (Nguồn bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013-2015) Qua bảng 2.6 ta thấy tỷ lệ gía vốn hàng bán doanh thu công ty qua năm có thay đổi,tăng đáng kể Chứng tỏ việc quản lí đƣợc khoản chi phí tƣơng đối tốt Cụ thể tăng 2.572,251 triệu đồng năm 2014/2013 2.520,553 triệu đồng năm 2015/2014 Năm 2013 tỷ lệ giá vốn hàng bán doanh thu 89.87% Tƣơng ứng để có 100d doanh thu công ty phải bỏ 89.87 đ giá vốn hàng bán Năm 2014 tăng 91.05%,và tiếp tục tăng vào năm 2015 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể Lợi nhuận trƣớc thuế năm 2014/2013 giảm 6,258 triệu đồng,và tăng sấp sỉ lần năm 2015/2014 nhìn chung lợi nhuận trƣớc thuế cơng ty mức cao Giá vốn hàng bán doanh thu công ty năm qua không ổn định,tăng theo năm Chứng tỏ việc quản lí đƣợc khoản chi phí giá vốn hàng bán công ty tƣơng đối tốt Lợi nhuận sau thuế công ty giảm mạnh 4,881triệu đồng năm 2014/2013 Nhƣng lại tăng mạnh 58,944 triệu đồng vào 2015/2014 Nhìn chung tổng chi phí tăng năm với 2.587,009 triệu đồng vào năm 2014/2013 tăng 2.445,136 triệu đồng vào năm 2015/2014.Cho ta thấy mức sử dụng chi phí có tính ổn định cao Việc tăng chi phí lƣợng hàng tiêu thụ công ty gia tăng 2.2.4 Phân tích khả sinh lời Phân tích khả sinh lời điều quan trọng phân tích hiệu kinh doanh cơng ty Thơng qua phân tích số khả sinh lời đánh giá đƣợc hiệu hoạt động công ty, phục vụ cho việc định nhà quản lý Ta xem xét khả sinh lời công ty TNHH MTV Nội Thất Bắc Việt qua bảng sau: Bảng 2.6: CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KHẢ NĂNG SINH LỜI (ĐVT:Triệu đồng) Chỉ tiêu 2013 2014 2015 3.111,508 3.430,362 3.675,792 2.VCSH bình quân 1.245,553 1.354,196 1.383,570 3.Doanh thu 14.231,433 16.803,684 19.324,237 2.572,251 2.520,553 4.Tổng chi phí 14.129,563 16.707,572 19.152,708 2.578,009 2.445,136 5.LNTT 103,138 96,880 172,449 -6,258 75,569 6.LNST 80,448 75,566 134,510 -4,881 58,944 1.Tổng tài sản bình quân 2014/2013 2015/2014 318,854 245,430 108,643 29,374 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể 7.RE 3.31 2.82 4.69 -0.49 1.87 8.ROE 6.46 5.58 9.72 -0.88 4.14 9.ROA 0.03 0.03 0.05 0.00 0.02 10.ROS 0.57 0.45 0.70 -0.12 0.25 0.57 0.45 0.70 -0.12 0.25 11.Tỷ suất LNST/Tổng chi phí Nguồn bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013-2015 Từ bảng 2.6 ta thấy: RE cơng ty có xu hƣớng giảm sau tăng nhanh vào năm sau.Cụ thể: Năm 2013: RE cơng ty 3.31% có nghĩa 100 đ tổng tài sản bình quân tạo 3.31 đ lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay Năm 2014: RE cuả công ty giarm 0.49 % tƣơng ứng 2.82% so với năm 2013, có nghĩa 100đ tài sản bình quân công ty tạo 2.82 đ lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay Năm 2015 RE tăng lên 4.69% có nghĩa 100đ tài sản bình qn cơng ty tạo 4.69đ lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay Tỷ suất ROE phản ánh khả sinh lời vốn chủ sở hữu tức 100đ vốn chủ sở hữu bỏ thu đƣợc đồng lợi nhuận, tỷ lệ cao chứng tỏ khả sinh lời công ty tốt Trong năm qua, tỷ lệ ROE công ty TNHH MTV Nội thất Bắc Việt có xu hƣớng gia tăng, năm 2013 tỷ lệ 6,46% thi đến năm 2015 tỷ lệ năm tăng gần 10% Điều phản ánh khả sinh lời vốn chủ sở hữu công ty tốt Cùng với tiêu ROE tăng lệ tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) hay tỷ suất sinh lời doanh thu (ROS) gia tăng, nhiên mức độ gia tăng chậm Cơng ty cần có nhiều biện pháp để tăng cao khả sinh lời doanh thu nhƣ tài sản, hạn chế hàng tồn kho, tăng cƣờng công tác thu nợ hạn chế tình trạng chiếm dụng vốn từ đối tác, bạn hàng Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể 2.3 Đánh giá hiệu kinh doanh công ty TNHH MTV Nội thất bắc Việt 2.3.1 Kết đạt Việc phân tích tình hình tài cơng ty TNHH MTV Nội Thất Bắc Việt qua bảng cân đối kế toán nhƣ bảng kết kinh doanh, tính tốn tiêu tài phản ánh hiệu kinh doanh công ty thời gian 2013-2015 cho thấy cơng ty đạt đƣợc kết đáng khích lệ - Tổng tài sản tăng qua năm, nguồn vốn lƣu động chiếm vai trò chủ đạo, 80% tổng nguồn vốn Điều phù hợp với đặc điểm lĩnh vực kinh doanh công ty - Việc trở thành nhà phân phối hàng nội thất 190 có thƣơng hiệu tiếng nƣớc nƣớc lân cận…đã nói lên đƣợc bƣớc ngoặc chất lƣợng nhƣ giá thành sản phẩm cơng ty cung cấp Chính điều khiến sản lƣợng bán ngày gia tăng, nhân tố góp phần tăng tăng doanh số bán, lợi nhuận công ty qua năm Hiệu sử dụng tài sản , nguồn vốn cơng ty có chiều hƣớng tốt rõ nét thể qua tiêu Vòng quay tài sản tăng, phản ánh hiệu sử dụng tài sản tốt, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ngày tăng, gần 10% vào năm 2015 Có đƣợc kết nhƣ cố gắng khơng ngừng ban lãnh đạo nhƣ tồn thể nhân viên cơng ty Thêm vào đó, cơng ty đóng địa bàn thành phố Đà Nẵng – thành phố lớn miền trung nguồn nhân lực đƣợc tuyển chọn dồi dào.Q trình thị hóa ngày phát triển,các tòa cao ốc,u cầu đời sống ngƣời ngày cao, ngƣời dân muốn sống mơi trƣờng tốt an tồn sản phẩm vẻ đẹp nội thất kết cấu nội thất gia đình cơng sở vơ cần thiết Uy tín cơng ty tăng lên ngày khẳng định vị thị trƣờng Công ty sản xuất sản phẩm nội thất văn phòng, gia đình sản phẩm phong phú kiểu dáng chủng loại đáp ứng nhu cầu không gian sống làm việc ngày thay đổi nhanh chóng đất nƣớc ta - Khả sinh lời hoạt động kinh doanh: Tƣơng tự tiêu hiệu suất sử dụng tài sản, tiêu khả sinh lời tăng, tăng nhanh Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể giai đoạn từ năm 2013-2015 Các số nhóm tăng qua năm Cụ thể, trung bình cộng tiêu hệ số lợi nhuận doanh thu năm so với trung bình nghành tƣơng đối tốt, gần kề với mức tốt ngành Chứng tỏ cơng ty có nỗ lực đáng kể để tăng doanh thu, lợi nhuận nhằm tăng khả sinh lời cho công ty 2.3.2 Những tồn hạn chế Bên cạnh kết đáng khích lệ, qua phân tích tình hình tài nhƣ hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty, tồn số bất cập nhƣ: Chi phí bán hàng chí phí quản lý doanh nghiệp cao Đây chi phí gián tiếp khơng góp phần gia tăng lợi nhuận cho cơng ty, cơng ty cần xem xét để tiết kiệm chi phí Tỷ suất sinh lời tài sản qua năm tăng chậm, hiệu sinh lời chƣa cao Đối với hàng tồn kho: Do trữ lƣợng hàng tồn kho năm qua cao, dễ gây tình trạng ứ đọng vốn vậy, cơng ty cần xem xét kế hoạch kinh doanh, dự báo xác nhu cầu thị trƣờng, giảm hàng tồn kho - Nƣớc ta gia nhập tổ chức thƣơng mại giới (WTO) có nhiều thuận lợi nhƣng kéo theo khơng khó khăn mà thân công ty tham gia vào kinh tế tránh khỏi - Việc hàng hóa từ nƣớc ngồi nhập vào nƣớc khiến ngƣời tiêu dùng đứng trƣớc nhiều lựa chọn nhà nƣớc có sách khuyến khích: “Ngƣời Việt Nam dùng hàng Việt Nam” - Nền kinh tế giới nhƣ nƣớc bị lạm phát, thời gian có xu hƣớng giảm nhƣng làm sức mua ngƣời tiêu dùng giảm sút Vì vậy, để tạo đƣợc vị vững đòi hỏi nhiều nổ lực từ phía ban lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên cơng ty - Công ty nằm khu vực miền Trung khí hậu khắc nghiệt, mƣa bão lũ lụt triền miên làm ảnh hƣởng đến sở hạ tầng, phƣơng tiện thiết bị mà công ty sử dụng, ảnh hƣởng đến trình bảo quản… Hiện nay, đa số thiết bị sử dụng cơng ty có dấu hiệu xuống cấp, chất lƣợng suy giảm dần… đòi hỏi cơng ty phải có kế hoạch sửa chữa, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu chất lƣợng sản phẩm nƣớc Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể - Địa bàn hoạt động kinh doanh cơng ty nƣớc hạn chế, tƣơng lai cơng ty mong có đƣợc hợp đồng mang tầm quốc tế, đƣợc tiếp cận đƣợc dự án lớn điều khơng khó khăn - Mở rộng quy mô nghành nghề kinh doanh sang lĩnh vực gặp nhiều khó khăn đòi hỏi tồn thể nhân viên cơng ty phải cố gắng để vừa kinh doanh có lãi vừa hồn thành tốt nhiệm vụ đề Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT BẮC VIỆT 3.1 Phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh công ty năm 2016 Sau tám năm công ty TNHH MTV nội thất Bắc Việt đạt tới đƣợc kết đáng phấn khởi Doanh thu lợi nhuận tăng, đời sống cán công nhân viên ngày đƣợc cải thiện Tuy nhiên không dừng lại mà Cơng ty TNHH MTV nội thất Bắc Việt không ngừng vƣơn lên phát huy nội lực tận dụng tiềm để đẩy mạnh sản xuất góp phần nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Trên sở thành đạt đƣợc năm qua Công ty xây dựng ngày tiếp tục hoàn thiện máy quản lý, tăng cƣờng đầu tƣ phát triển chiều sâu để nâng cao lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trƣờng nƣớc bƣớc mở rộng thị trƣờng nƣớc Từng bƣớc đẩy mạnh kinh doanh theo phƣơng thức mua bán trực tiếp để tăng doanh thu lợi nhuận Theo phƣơng thức này, Công ty chủ động sản xuất kinh doanh, đƣợc coi mục tiêu chiến lƣợc Cơng ty thời gian tới Thêm vào đó, Cơng ty tích cực việc tìm kiếm nguồn cung cấp sản phẩm phù hợp, giá rẻ để hạ thấp giá thành sản phẩm mà đảm bảo đƣợc chất lƣợng sản phẩm 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty - Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cơng ty: Nhƣ phân tích trên, hiệu suất sử dụng tài sản công ty có tăng nhƣng khơng ảnh hƣởng nhiều đến khả sinh lời công ty Công ty cần rà sốt lại kỳ thu tiền bình qn, kỳ thu tiền bình qn cao ảnh hƣởng khơng nhỏ đến hiệu sử dụng vốn công ty, từ ảnh hƣởng đến khả sinh lời tài sản - Tiết kiệm chi phí: Nhƣ phân tích chƣơng 2, doanh thu có gia tăng thể việc kinh doanh tiến triển tốt, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu nhƣng lại tăng với tốc độ thấp nên làm cho lợi nhuận sản xuất kinh doanh tăng Bên cạnh đó, gia tăng mạnh chi phí ảnh hƣởng đến lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Vì Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể năm đến công ty kiểm sốt tốt chi phí góp phần nâng cao lợi nhuận Cụ thể làm giảm khoản chi phí nhƣ chi phí khác: Nên lập định mức cho chi phi có mối quan hệ với kết đạt đƣợc, chẳng hạn nhƣ triệu đồng doanh thu đồng chi phí điện thoại, tốn chi phí tiếp khách, quy định số tiền cụ thể cho lần tiếp khách Tuy điều khó nhƣng khơng phải khơng làm đƣợc, có kiểm sốt chặt chẽ nhƣ đạt hiệu cao Còn khoản mục CPQLDN, CPTC Để giúp tiết kiệm khoản chi phí dùng biện pháp khắc phục sau: Thứ nhất, công ty mở rộng quy mô thi chất lƣợng sản phấm chiến lƣợc hàng đầu, điều mang lại niềm tin cho ngƣời tiêu dùng mà giảm bớt chi phí quảng cáo, chi phí bán hàng trực tiếp Thứ hai, thị trƣờng công ty chiếm đƣợc nhiều thị phần cần có nhân viên quản lý có trình độ cao để hạn chế bớt số lƣợng nhân viên không đủ tiêu chuẩn cơng việc Từ giúp cho hiệu công việc quản lý - Cần xác định đắn nhu cầu vốn lƣu động thƣờng xuyên cần thiết để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đƣợc tiến hành liên tục,tiết kiệm với hiệu kinh tế cao.Lựa chọn phƣơng thức toán thuận lợi,an tồn Tránh tình trạng dây dƣa,thanh tốn chậm trễ khách hàng,áp dụng biện pháp bảo toàn vốn để ngăn chặn tƣợng chiếm dụng vốn Để xây dựng kế hoạch vốn lƣu động đầy đủ, xác khâu doanh nghiệp phải xác định nhu cầu vốn lƣu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Đối với hàng tồn kho: Do trữ lƣợng hàng tồn kho năm qua cao, dễ gây tình trạng ứ đọng vốn vậy, công ty cần xem xét kế hoạch kinh doanh, dự báo xác nhu cầu thị trƣờng, giảm hàng tồn kho Hàng tồn kho công ty phần lớn sản phẩm nội thất phục vụ công sở, văn phòng, gia đình… Cơng ty cần có biện pháp để dự trữ hàng tồn kho hợp lý vừa không bị gián đoạn trình kinh doanh vừa tiết kiệm chi phí Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh điều kiện để công ty tồn phát triển Mặc dù giai đoạn từ năm 2013-2015, kinh tế gới nhƣ Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể nƣớc có nhiều biến động nhƣng cơng ty khắc phục đƣợc khó khăn tích cực nâng cao hiệu kinh doanh Tuy nhiên qua phân tích tình hình kinh doanh cơng ty giai đoạn số vấn đề cơng ty cần có số biện pháp tích cực để nâng cao hiệu kinh doanh, uy tín cơng ty ngày đƣợc khẳng định thị trƣờng Trên số biện pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV nội thất Bắc Việt Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách phân tích tài doanh nghiệp nhiều tác giả, xuất tháng 03/2009 Sách phân tích tài doanh nghiệp tác giả Nguyễn Thị Thu, xuất quýII năm 2009 Sách phân tích tài tác giả Nguyễn Thị Liên Hoa Nguyễn Thị Ngọc Trang, xuất năm 2007 Sách tài doanh nghiệp Thạc sỹ Nguyễn Minh Kiều, xuất 08/2006 Sách tài doanh nghiệp PGS- TS Nguyễn Đăng Hạc, xuất năm 2001 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .4 1.1 Tổng quan doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò doanh nghiệp 1.2 Phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm phân tích tài 1.2.2 Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp 1.2.3 Thơng tin cần thiết phân tích tài 1.2.4 Các phƣơng pháp phân tích tài 11 1.2.5 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 12 1.3 Phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp 13 1.3.1 Khái niệm ý nghĩa 13 1.3.2 Mục tiêu phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 13 1.3.3 Nhiệm vụ phân tích hiệu kinh doanh 13 1.3.4 Ý nghĩa phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 14 1.3.2.2 Nội dung phân tích hiệu kinh doanh Doanh nghiệp 14 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp 18 1.3.4.1 Nhân tố chủ quan 18 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT BẮC VIỆT .20 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Một thành viên Nội thất Bắc Việt 20 2.1.1 Sự đời phát triển công ty TNHH MTV nội thất Bắc Việt 20 2.1.2 Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh công ty 21 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy nhiệm vụ phòng ban 21 2.1.4 Đánh giá tình hình tài kết hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua 22 2.2 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nội thất bắc Việt 2.2.1 Phân tích hiệu sử dụng tài sản – nguồn vốn 1.1.1 2.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn lƣu động Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng chi phí 2.2.4 Phân tích khả sinh lời 2.3 Đánh giá hiệu kinh doanh công ty TNHH MTV Nội thất bắc Việt 2.3.1 Kết đạt đƣợc 2.3.2 Những tồn hạn chế CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT BẮC VIỆT 3.1 Phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh công ty năm 2016 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO .12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Trần Viết Thể ... PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT BẮC VIỆT 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Một thành viên Nội thất Bắc Việt 2.1.1 Sự đời phát triển công ty TNHH MTV nội thất Bắc. .. Chƣơng 2 :Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV nội thất Bắc Việt Chƣơng 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV nội thất Bắc Việt Báo... thực tập tốt nghiệp đề tài Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV nội thất Bắc Việt gồm chƣơng: Chƣơng 1: Những vấn đề doanh nghiệp hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Báo cáo thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV nội thất bắc việt , Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV nội thất bắc việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay