Quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các trường đại học ở việt nam hiện nay

241 31 0
  • Loading ...
1/241 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 17:07

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ XUÂN HIẾU QUẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN GIÁO DỤC Hà Nội - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ XUÂN HIẾU QUẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: Quản giáo dục Mã số : 14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Lan Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Tác giả luận án Ngô Xuân Hiếu LỜI CẢM ƠN Để có kết ngày hôm nay, xin bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến PGS.TS.Nguyễn Thị Mai Lan, nhà khoa học tận tình hướng dẫn, bảo cho tơi q trình thực luận án Tơi xin cám ơn sâu sắc Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Các thầy cô giáo Khoa Tâm – Giáo dục, phòng ban Học viện giúp đỡ tạo điều kiện để thực luận án Tôi xin cám ơn chân thành thầy cô cấp hội đồng đánh giá luận án bảo cho tơi điều q báu đề tơi hồn thiện luận án Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến Trường Đại học Hà Nội, đơn vị cơng tác tơi gia đình, bạn bè tận tình giúp đỡ tơi q trình thực luận án Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2019 Tác giả luận án Ngô Xuân Hiếu MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1.Những nghiên cứu nước đánh giá quản hoạt động đánh giá trường đại học 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu Việt Nam quản đánh giá hoạt động giáo dục trường đại học 18 Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 25 2.1.Đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường đại học 25 2.2.Quản đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường đại học 44 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quảnđánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường đại học 54 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY 61 3.1.Địa bàn, khách thể nghiên cứu 61 3.2 Tổ chức phương pháp nghiên cứu 63 3.2.Thực trạng đánh giá kết rèn luyện sinh viên trường đại học Việt Nam 71 3.3.Thực trạng quản đánh giá kết rèn luyện sinh viên trường đại học Việt Nam 88 3.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới quản hoạt động đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường đại học 101 3.5 Đánh giá chung thực trạng quản đánh giá kết rèn luyện sinh viên trường đại học Việt Nam 105 Chương 4: GIẢI PHÁP QUẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY 110 4.1.Nguyên tắc xây dựng giải pháp quản đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường đại học nước ta 110 4.2 Giải pháp quản đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường đại học nước ta 111 4.3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất 129 4.4 Thử nghiệm tác động 136 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 145 CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết ĐTB Điểm trung bình ĐLC Độ lệch chuẩn DANG MỤC BẢNG Bảng 3.1: Một số đặc điểm khách thể nghiên cứu thức (cán quản lý, giảng viên) 61 Bảng 3.2: Một số đặc điểm khách thể nghiên cứu thức (Sinh viên) 62 Bảng 3.3 Độ tin cậy bảng hỏi sinh viên 65 Bảng 3.4 Độ tin cậy bảng hỏi cán quản giảng viên 65 Bảng 3.5: Mức độ nhận thức tầm quan trọng chức đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 71 Bảng 3.6: Mức độ nhận thức tầm quan trọng mục đích đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 73 Bảng 3.7: Mức độ nhận thức tác dụng đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 75 Bảng 3.8: Mức độ nhận thức tác dụng đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học nhiệm vụ quản sinh viên 76 Bảng 3.9: Mức độ nhận thức nguyên tắc đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 77 Bảng 3.10: Mức độ phù hợp nội dung đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 79 Bảng 3.11: Mức độ phù hợp khung điểm đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 81 Bảng 3.12: Mức độ phù hợp việc phân loại kết rèn luyện cho sinh viên đại học 82 Bảng 3.13: Mức độ phù hợp quy trình đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 84 Bảng 3.14: Mức độ phù hợp thời gian đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 85 Bảng 3.15: Mức độ phù hợp việc sử dụng kết rèn luyện cho sinh viên đại học 86 Bảng 3.16: Mức độ thực nội dung quản mục tiêu đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 88 Bảng 3.17: Mức độ thực quản nội dung đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 90 Bảng 3.18: Mức độ thực quản sử dụng phương pháp đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 92 Bảng 3.19: Mức độ thực quản nội dung phối hợp lực lượng tham gia đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 94 Bảng 3.20: Mức độ thực quản kiểm tra đánh giá việc thực nhiệm vụ đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 95 Bảng 3.21: Mối quan hệ nội dung quản đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường đại học 97 Bảng 3.22: Thực trạng quản hoạt động đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học so sánh theo biến số giới tính 99 Bảng 3.23: Thực trạng quản hoạt động đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học so sánh theo biến số khu vực 100 Bảng 3.24: Mức độ ảnh hưởng yếu tố chủ quan tới quản hoạt động đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường đại học 101 Bảng 3.25: Mức độ ảnh hưởng yếu tố khách quan tới quản hoạt động đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường đại học 103 Bảng 3.26: Mức độ thực quản đánh giá kết rèn luyện sinh viên 105 Bảng 3.27: Mức độ thực nội dung quản đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên đại học 106 Bảng 4.1: Mức độ cần thiết giải pháp (%) 132 Bảng 4.2: Mức độ khả thi giải pháp (%) 134 Bảng 4.3: Mức độ tthực nhiệm vụ phối hợp đồng chặt chẽ tổ chức, phận nhà trường đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên 139 Bảng 4.4: Mức độ thực nhiệm vụ phối hợp đồng chặt chẽ tổ chức, phận nhà trường đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên 141 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Mức độ phù hợp đánh giá kết rèn luyện học sinh 67 Biểu đồ 2: Thực trạng mức độ quản 67 Biểu đồ 3: Mức độ phù hợp đánh giá kết rèn luyện học sinh 68 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Trong trình học tập trường đại học, nhiệm vụ quan trọng sinh viên hoạt động rèn luyện Hoạt động rèn luyện trường đại học giúp cho sinh viên phát triển hoàn thiện nhân cách mình, để họ trở thành cơng dân có ích cho xã hội tương lai Hoạt động rèn luyện giúp sinh viên hình thành ý thức thái độ học tập đắn Nó giúp sinh viên tham gia cách đầy đủ có trách nhiệm hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ nhà trường Đặc biệt, hoạt động rèn luyện giúp hình thành sinh viên tinh thần vượt khó, tinh thần phấn đấu vươn lên học tập Những khía cạnh giúp sinh viênkết học tập tốt Hoạt động rèn luyện sinh viên trường đại học không giúp sinh viên phấn đấu có ý thức học tập tốt mà giúp sinh viên hình thành ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định nhà trường đây, hoạt động rèn luyện hình thành ý thức chấp hành chuẩn mực nhà trường sinh viên Đây khía cạnh quan trọng việc hình thành nhân cách sinh viên Hoạt động rèn luyện trường đại học giúp sinh viên hình thành ý thức cơng dân quan hệ với cộng đồng, xã hội Đó giúp cho sinh viên chấp hành tốt đưỡng lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước Mỗi sinh viên trở thành người tuyên truyền đường lối Đảng, pháp luật nhà nước đời sống cộng đồng nước ta thời gian qua, hầu hết sinh viên có ý thức rèn luyện tốt, bên cạnh phận sinh viên ý thức rèn luyện chưa tốt Điều thể chỗ, phận sinh viên tham gia vào tệ nạn xã hội nghiện hút ma túy, mại dâm, cờ bạc, tham gia vào tổ chức cá độ, đánh bạc, chí số sinh viên có hành vi vi phạm pháp luật trộm cắp, giết người Đây vấn đề đáng báo động ý thức rèn luyện phận sinh viên Do vậy, việc đánh giá kết rèn luyện sinh viên trường đại họcquan trọng Kết đánh giá giá khách quan, nghiêm túc, cách, hướng động lực mạnh mẽ khích lệ sinh viên tích cực tự giác rèn luyện, vươn lên học tập, thúc đẩy tìm tòi sáng tạo khơng ngừng sinh viên Nhiệm vụ đánh giá kết rèn luyện sinh viên trường đại học nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhà trường Tuy nhiên, để hoạt động nhà trường đại học đạt hiệu mong muốn mức độ thực nội dung quản hoạt động chủ thể quản trường đại học có vai trò định Chủ thể quản hoạt động trường đại học cần phải quản tốt mục tiêu đánh giá, nội dung đánh giá, hình thức, phương pháp, quy trình đánh giá, phối hợp cá nhân, đơn vị nhà trường đánh -Thực trạng quản đánh giá kết rèn luyện Statistics c14 N Valid 158 Missing Mean 3.8291 Std Deviation 63880 c14 Valid 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 Total N Valid Missing Frequency 10 15 65 7 12 158 Percent Valid Percent 1.3 1.3 6 3.2 3.2 1.9 1.9 1.3 1.3 6.3 6.3 3.2 3.2 5.7 5.7 9.5 9.5 5.7 5.7 41.1 41.1 4.4 4.4 4.4 4.4 1.3 1.3 2.5 2.5 7.6 7.6 100.0 100.0 Statistics xay dung ke to chuc trien hoach ren khai ren luyen luyen 158 158 0 Cumulative Percent 1.3 1.9 5.1 7.0 8.2 14.6 17.7 23.4 32.9 38.6 79.7 84.2 88.6 89.9 92.4 100.0 kiem tra danh boi duong gia viec thuc dieu chinh dong co thai hien muc tieu hoat dong ren ren luyen ren luyen luyen 158 158 158 0 218 c14 158 Mean Std Deviation 3.9241 65369 3.8418 76151 3.7911 73193 3.7595 80942 xay dung ke hoach ren luyen Valid Valid Valid Valid trung binh kha tot rat tot Total Frequency Percent Valid Percent 3.2 3.2 25 15.8 15.8 105 66.5 66.5 23 14.6 14.6 158 100.0 100.0 to chuc trien khai ren luyen Frequency Percent Valid Percent trung binh 12 7.6 7.6 kha 24 15.2 15.2 tot 99 62.7 62.7 rat tot 23 14.6 14.6 Total 158 100.0 100.0 boi duong dong co thai ren luyen Cumulative Percent 3.2 19.0 85.4 100.0 Cumulative Percent 7.6 22.8 85.4 100.0 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent trung binh 10 6.3 6.3 6.3 kha 32 20.3 20.3 26.6 tot 97 61.4 61.4 88.0 rat tot 19 12.0 12.0 100.0 Total 158 100.0 100.0 kiem tra danh gia viec thuc hien muc tieu ren luyen Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent yeu 1.3 1.3 1.3 trung binh 5.1 5.1 6.3 kha 39 24.7 24.7 31.0 tot 86 54.4 54.4 85.4 rat tot 23 14.6 14.6 100.0 Total 158 100.0 100.0 dieu chinh hoat dong ren luyen Valid Valid trung binh kha tot rat tot Total 2.00 Frequency Percent 5.1 35 22.2 91 57.6 24 15.2 158 100.0 c14 Frequency Valid Percent 5.1 22.2 57.6 15.2 100.0 Percent Valid Percent 1.3 1.3 219 Cumulative Percent 5.1 27.2 84.8 100.0 Cumulative Percent 1.3 3.8291 74177 3.8291 63880 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 Total Statistics c15 N Valid Missing Mean Std Deviation 10 15 65 7 12 158 3.2 1.9 1.3 6.3 3.2 5.7 9.5 5.7 41.1 4.4 4.4 1.3 2.5 7.6 100.0 3.2 1.9 1.3 6.3 3.2 5.7 9.5 5.7 41.1 4.4 4.4 1.3 2.5 7.6 100.0 1.9 5.1 7.0 8.2 14.6 17.7 23.4 32.9 38.6 79.7 84.2 88.6 89.9 92.4 100.0 158 3.7899 64316 c15 Valid 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 Total Frequency 2 7 24 10 56 10 158 Percent Valid Percent 6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.5 2.5 1.9 1.9 5.7 5.7 4.4 4.4 4.4 4.4 15.2 15.2 6.3 6.3 35.4 35.4 3.8 3.8 4.4 4.4 3.2 3.2 1.9 1.9 6.3 6.3 100.0 100.0 220 Cumulative Percent 1.9 3.2 4.4 7.0 8.9 14.6 19.0 23.4 38.6 44.9 80.4 84.2 88.6 91.8 93.7 100.0 xay dung ke hoach thuc hien noi dung N Valid 158 Missing Mean 3.7785 Std Deviation 73687 Statistics chi dao giao to chuc cho vien, can bo giao vien can chuyen trach bo va sinh kiem tra danh va sinh vien vien nghien gia viec thuc dieu chinh cai thuc hien noi cuu noi dung hien noi dung tien noi dung dung ren luyen ren luyen ren luyen 158 158 158 158 0 0 3.8734 3.7215 3.7658 3.8101 72035 78093 70637 75841 xay dung ke hoach thuc hien noi dung Valid trung binh kha tot rat tot Total Frequency Percent 4.4 43 27.2 86 54.4 22 13.9 158 100.0 Valid Percent 4.4 27.2 54.4 13.9 100.0 Cumulative Percent 4.4 31.6 86.1 100.0 chi dao giao vien, can bo chuyen trach va sinh vien thuc hien noi dung Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid trung binh 5.7 5.7 5.7 kha 25 15.8 15.8 21.5 tot 101 63.9 63.9 85.4 rat tot 23 14.6 14.6 100.0 Total 158 100.0 100.0 to chuc cho giao vien can bo va sinh vien nghien cuu noi dung ren luyen Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid trung binh 14 8.9 8.9 8.9 kha 34 21.5 21.5 30.4 tot 92 58.2 58.2 88.6 rat tot 18 11.4 11.4 100.0 Total 158 100.0 100.0 kiem tra danh gia viec thuc hien noi dung ren luyen Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid trung binh 5.1 5.1 5.1 kha 38 24.1 24.1 29.1 tot 95 60.1 60.1 89.2 rat tot 17 10.8 10.8 100.0 Total 158 100.0 100.0 dieu chinh cai tien noi dung ren luyen Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 221 c15 158 3.7899 64316 Valid yeu trung binh kha tot rat tot Total 39 88 24 158 3.8 24.7 55.7 15.2 100.0 3.8 24.7 55.7 15.2 100.0 4.4 29.1 84.8 100.0 c15 Valid c16 N Frequency 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 24 3.80 10 4.00 56 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 10 Total 158 Statistics Valid Missing Mean Std Deviation Percent Valid Percent 6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.5 2.5 1.9 1.9 5.7 5.7 4.4 4.4 4.4 4.4 15.2 15.2 6.3 6.3 35.4 35.4 3.8 3.8 4.4 4.4 3.2 3.2 1.9 1.9 6.3 6.3 100.0 100.0 Cumulative Percent 1.9 3.2 4.4 7.0 8.9 14.6 19.0 23.4 38.6 44.9 80.4 84.2 88.6 91.8 93.7 100.0 158 3.7646 64384 c16 Valid 2.00 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 Frequency 17 12 14 57 6 Percent Valid Percent 1.3 1.3 3.2 3.2 1.3 1.3 2.5 2.5 10.8 10.8 5.1 5.1 7.6 7.6 5.1 5.1 8.9 8.9 36.1 36.1 3.2 3.2 3.8 3.8 1.9 1.9 3.8 3.8 222 Cumulative Percent 1.3 4.4 5.7 8.2 19.0 24.1 31.6 36.7 45.6 81.6 84.8 88.6 90.5 94.3 5.00 Total 158 5.7 100.0 5.7 100.0 100.0 Statistics chi dao giang trien khai chi vien boi kiem tra danh cai tien dieu xay dung ke dao su dung duong pp gia viec quan chinh viec hoach quan pp ren luyen ren luyen ly su dung pp quan ly N Valid 158 158 158 158 158 Missing 0 0 Mean 3.8038 3.8038 3.7278 3.7278 3.7595 Std Deviation 68150 70899 78723 67389 74381 xay dung ke hoach quan Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid trung binh 3.2 3.2 3.2 kha 40 25.3 25.3 28.5 tot 94 59.5 59.5 88.0 rat tot 19 12.0 12.0 100.0 Total 158 100.0 100.0 trien khai chi dao su dung pp ren luyen Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid trung binh 3.8 3.8 3.8 kha 40 25.3 25.3 29.1 tot 91 57.6 57.6 86.7 rat tot 21 13.3 13.3 100.0 Total 158 100.0 100.0 chi dao giang vien boi duong pp ren luyen Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid trung binh 10 6.3 6.3 6.3 kha 46 29.1 29.1 35.4 tot 79 50.0 50.0 85.4 rat tot 23 14.6 14.6 100.0 Total 158 100.0 100.0 kiem tra danh gia viec quan ly su dung pp Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid trung binh 3.8 3.8 3.8 kha 45 28.5 28.5 32.3 tot 93 58.9 58.9 91.1 rat tot 14 8.9 8.9 100.0 Total 158 100.0 100.0 cai tien dieu chinh viec quan ly Valid yeu trung binh Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent 6 3.8 3.8 4.4 223 c16 158 3.7646 64384 kha tot rat tot Total 43 88 20 158 27.2 55.7 12.7 100.0 27.2 55.7 12.7 100.0 31.6 87.3 100.0 c16 Valid 2.00 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 Total Frequency 17 12 14 57 6 158 Percent Valid Percent 1.3 1.3 3.2 3.2 1.3 1.3 2.5 2.5 10.8 10.8 5.1 5.1 7.6 7.6 5.1 5.1 8.9 8.9 36.1 36.1 3.2 3.2 3.8 3.8 1.9 1.9 3.8 3.8 5.7 5.7 100.0 100.0 Cumulative Percent 1.3 4.4 5.7 8.2 19.0 24.1 31.6 36.7 45.6 81.6 84.8 88.6 90.5 94.3 100.0 Statistics c17 N Valid Missing Mean Std Deviation 158 3.7294 63029 c17 Valid 1.50 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 Total Frequency 3 14 15 20 63 8 158 Percent Valid Percent 6 1.3 1.3 2.5 2.5 1.9 1.9 1.9 1.9 8.9 8.9 9.5 9.5 5.7 5.7 12.7 12.7 39.9 39.9 5.1 5.1 5.1 5.1 6 4.4 4.4 100.0 100.0 224 Cumulative Percent 1.9 4.4 6.3 8.2 17.1 26.6 32.3 44.9 84.8 89.9 94.9 95.6 100.0 N co su chi dao phan cong 158 3.8608 75265 Valid Missing Mean Std Deviation Statistics phoi hop chat co su chi dao che giua GD - truc tiep cua phoi hop tot NT - XH lanh dao 158 158 158 0 3.7278 3.4810 3.8481 71069 82725 64023 co su chi dao phan cong Valid yeu trung binh kha tot rat tot Total Frequency 30 95 25 158 Percent 4.4 19.0 60.1 15.8 100.0 Valid Percent 4.4 19.0 60.1 15.8 100.0 Cumulative Percent 5.1 24.1 84.2 100.0 phoi hop tot Valid yeu trung binh kha tot rat tot Total Frequency 34 102 12 158 Percent 5.7 21.5 64.6 7.6 100.0 Valid Percent 5.7 21.5 64.6 7.6 100.0 Cumulative Percent 6.3 27.8 92.4 100.0 phoi hop chat che giua GD - NT - XH Valid yeu trung binh kha tot rat tot Total Frequency 15 53 77 10 158 Percent 1.9 9.5 33.5 48.7 6.3 100.0 Valid Percent 1.9 9.5 33.5 48.7 6.3 100.0 Cumulative Percent 1.9 11.4 44.9 93.7 100.0 co su chi dao truc tiep cua lanh dao Valid trung binh kha tot rat tot Total Frequency 31 105 17 158 Percent 3.2 19.6 66.5 10.8 100.0 Valid Percent 3.2 19.6 66.5 10.8 100.0 c17 225 Cumulative Percent 3.2 22.8 89.2 100.0 c17 158 3.7294 63029 Valid 1.50 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 Total Frequency 3 14 15 20 63 8 158 Percent 1.3 2.5 1.9 1.9 8.9 9.5 5.7 12.7 39.9 5.1 5.1 4.4 100.0 Cumulative Valid Percent Percent 6 1.3 1.9 2.5 4.4 1.9 6.3 1.9 8.2 8.9 17.1 9.5 26.6 5.7 32.3 12.7 44.9 39.9 84.8 5.1 89.9 5.1 94.9 95.6 4.4 100.0 100.0 Statistics c18 N Valid Missing Mean Std Deviation 158 3.7671 66308 c18 Valid 1.60 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 Total Frequency 2 17 12 15 58 7 12 158 Percent Valid Percent 6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.9 1.9 6 1.3 1.3 10.8 10.8 5.1 5.1 7.6 7.6 9.5 9.5 3.8 3.8 36.7 36.7 4.4 4.4 4.4 4.4 1.9 1.9 1.3 1.3 7.6 7.6 100.0 100.0 226 Cumulative Percent 1.9 3.2 5.1 5.7 7.0 17.7 22.8 30.4 39.9 43.7 80.4 84.8 89.2 91.1 92.4 100.0 kiem tra danh gia viec thuc hien muc tieu ren luyen N Valid 158 Missing Mean 3.8038 Std Deviation 76931 Valid Statistics kiem tra qua su truong ve nhan kiem tra danh thuc thai gia viec phoi hanh vi hop 158 158 0 3.7152 3.7342 72351 76897 rut bai hoc kinh nghiem 158 3.7722 73058 kiem tra danh gia viec thuc hien muc tieu ren luyen Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent yeu 6 trung binh 4.4 4.4 5.1 kha 38 24.1 24.1 29.1 tot 88 55.7 55.7 84.8 rat tot 24 15.2 15.2 100.0 Total 158 100.0 100.0 kiem tra qua su truong ve nhan thuc thai hanh vi Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid trung binh 3.8 3.8 3.8 kha 52 32.9 32.9 36.7 tot 81 51.3 51.3 88.0 rat tot 19 12.0 12.0 100.0 Total 158 100.0 100.0 kiem tra danh gia viec phoi hop Valid trung binh kha tot rat tot Total Frequency 13 34 93 18 158 Percent Valid Percent 8.2 8.2 21.5 21.5 58.9 58.9 11.4 11.4 100.0 100.0 Cumulative Percent 8.2 29.7 88.6 100.0 rut bai hoc kinh nghiem Valid trung binh kha tot rat tot Total Frequency 43 87 21 158 Percent Valid Percent 4.4 4.4 27.2 27.2 55.1 55.1 13.3 13.3 100.0 100.0 227 Cumulative Percent 4.4 31.6 86.7 100.0 dieu chinh hop ly ke hoach 158 3.8101 76676 c18 158 3.7671 66308 dieu chinh hop ly ke hoach Valid yeu trung binh kha tot rat tot Total Frequency 37 89 24 158 Percent Valid Percent 6 4.4 4.4 23.4 23.4 56.3 56.3 15.2 15.2 100.0 100.0 Cumulative Percent 5.1 28.5 84.8 100.0 c18 Valid ttql N Frequency 1.60 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 17 3.20 3.40 12 3.60 15 3.80 4.00 58 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 12 Total 158 Statistics Valid Missing Mean Std Deviation Percent Valid Percent 6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.9 1.9 6 1.3 1.3 10.8 10.8 5.1 5.1 7.6 7.6 9.5 9.5 3.8 3.8 36.7 36.7 4.4 4.4 4.4 4.4 1.9 1.9 1.3 1.3 7.6 7.6 100.0 100.0 Cumulative Percent 1.9 3.2 5.1 5.7 7.0 17.7 22.8 30.4 39.9 43.7 80.4 84.8 89.2 91.1 92.4 100.0 158 3.7760 59302 ttql Valid 1.86 2.04 2.33 2.45 2.56 2.67 2.68 Frequency 1 1 1 Percent Valid Percent 6 6 1.3 1.3 6 6 6 6 228 Cumulative Percent 1.3 2.5 3.2 3.8 4.4 5.1 2.71 2.84 2.89 2.92 2.94 2.96 2.99 3.00 3.10 3.11 3.12 3.13 3.16 3.17 3.20 3.23 3.25 3.29 3.33 3.34 3.35 3.36 3.38 3.39 3.40 3.41 3.43 3.44 3.45 3.48 3.49 3.51 3.54 3.59 3.63 3.64 3.69 3.70 3.72 3.73 3.73 3.74 3.76 3.78 3.79 3.80 3.84 3.85 3.87 3.91 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 6 1.3 6 1.9 6 1.3 6 6 6 1.3 6 1.3 1.3 6 1.9 6 6 1.3 6 1.3 6 6 1.9 1.3 6 1.3 1.3 1.3 6 1.3 6 1.9 6 1.3 6 6 6 1.3 6 1.3 1.3 6 1.9 6 6 1.3 6 1.3 6 6 1.9 1.3 6 1.3 1.3 1.3 229 5.7 6.3 7.0 8.2 8.9 9.5 10.1 12.0 12.7 13.3 13.9 15.2 15.8 16.5 17.1 17.7 18.4 19.0 20.3 20.9 21.5 22.2 23.4 24.1 25.3 25.9 26.6 28.5 29.1 29.7 30.4 31.0 32.3 32.9 33.5 34.2 35.4 36.1 36.7 37.3 38.0 38.6 40.5 41.8 42.4 43.0 44.3 45.6 46.2 47.5 3.92 3.92 3.95 3.96 4.00 4.03 4.04 4.05 4.14 4.23 4.24 4.27 4.28 4.30 4.31 4.32 4.38 4.40 4.42 4.49 4.53 4.61 4.78 4.80 4.90 4.92 5.00 Total N Valid Missing Mean Std Deviation 38 1 1 1 1 1 2 2 158 c14 158 3.8291 63880 1.3 1.9 1.3 24.1 1.9 2.5 1.3 6 6 6 6 6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 3.2 100.0 1.3 1.9 1.3 24.1 1.9 2.5 1.3 6 6 6 6 6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 3.2 100.0 Statistics c15 c16 158 158 0 3.7899 3.7646 64316 64384 230 48.1 49.4 51.3 52.5 76.6 78.5 81.0 82.3 82.9 83.5 84.2 84.8 85.4 86.1 86.7 87.3 88.0 88.6 89.9 90.5 91.8 93.0 94.3 94.9 96.2 96.8 100.0 c17 158 3.7294 63029 c18 158 3.7671 66308 ttql 158 3.7760 59302 -Tương quan nội dung quản Correlations c14 c15 ** 836 c16 ** Pearson 815 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 158 158 158 ** c15 Pearson 834** 836 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 158 158 158 ** ** c16 Pearson 815 834 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 158 158 158 ** ** ** c17 Pearson 747 772 799 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 158 158 158 ** ** ** c18 Pearson 797 833 858 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 158 158 158 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) -So sánh hoạt động quản nội dung theo biến số c14 c17 c18 ** 747 000 158 ** 772 000 158 ** 799 000 158 gioi tinh nam nu N 68 90 Mean Std Deviation 3.9618 67116 3.7289 59761 231 000 158 ** 833 000 158 ** 858 000 158 ** 809 ** 000 158 000 158 158 158 809 Group Statistics c14 ** 797 Std Error Mean 08139 06299 c15 c16 c17 c18 ttql nam nu nam nu nam nu nam nu nam nu 68 90 68 90 68 90 68 90 68 90 3.9471 3.6711 3.9324 3.6378 3.8088 3.6694 3.8971 3.6689 3.9094 3.6752 60900 64603 63303 62595 62908 62803 68108 63541 58348 58327 232 07385 06810 07677 06598 07629 06620 08259 06698 07076 06148 ... cứu quản lý đánh giá kết rèn luyện sinh viên trường đại học 2) Xây dựng sở lý luận quản lý đánh giá kết rèn luyện sinh viên đại học 3) Chỉ thực trạng đánh giá kết rèn luyện sinh viên đại học Việt. .. LÝ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 25 2.1 .Đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường đại học 25 2.2 .Quản lý đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường đại. .. PHÁP QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 110 4.1.Nguyên tắc xây dựng giải pháp quản lý đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường đại học nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các trường đại học ở việt nam hiện nay, Quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các trường đại học ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay