Lớp 11 BGDxoa chu thich

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 16:11

CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM LỚP 11 TRÍCH ĐỀ THI CỦA BỘ GIÁO DỤC Lớp 11 Câu 1: Có giá trị nguyên tham số nghiệm thực Ⓐ Câu 2: Ⓑ Cho tập hợp Ⓐ Câu 3:  5 M có A10 Với 10 Ⓒ để phương trình  4 A10 Ⓒ C 10 có  3 M Ⓓ C n1 + C n2 = 55 số nguyên dương thỏa mãn m + 33 m + 3sin x = sin x Ⓓ phần tử Số tập gồm hai phần từ Ⓑ n  2 m 102 , số hạng không chứa x khai triển n ổ3 2ữ ỗ ữ x + ỗ ữ ç x2 ÷ è ø biểu thức Ⓐ Câu 4: 322560 Ⓑ 3360 Ⓒ 11 630 Ⓑ Một hộp chứa 11 126 Ⓒ cầu gồm Ⓓ Ⓐ 22 Ⓑ 105 Ⓓ 234 11 A34 cầu chọn màu Ⓒ Ⓒ 11 Ⓓ 342 Ⓐ x - 13368 khai triển nhị thức Ⓑ 13368 34 x ( 2x - 1) + ( 3x - 1) Ⓒ - 13848 11 học sinh? Ⓓ Hệ số 42 Có cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm Ⓐ Câu 7: 13440 màu xanh cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên đồng thời cầu từ hộp Xác suất để Câu 6: 80640 Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm học sinh lớp 12A, học sinh lớp 12B học sinh lớp 12C thành hàng ngang Xác suất để 10 học sinh khơng có học sinh lớp đứng cạnh Ⓐ Câu 5: C 34 Ⓓ 13848 TRANG Câu 8: CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM LỚP 11 TRÍCH ĐỀ THI CỦA BỘ GIÁO DỤC 11 Từ hộp chứa cầu đỏ cầu Xác suất để lấy Ⓐ Câu 9: 455 Ba bạn Ⓑ A B C , , cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời Ⓐ 24 455 Ⓒ 165 Câu 10: Ⓑ 1079 4913 Ⓒ A38 Ⓑ 238 Ⓒ 23 68 Ⓐ Câu 12: C 38 x - 3007 khai triển Ⓑ Từ hộp chứa Ⓐ - 577 12 cầu màu đỏ Ⓑ 44 1637 4913 Ⓓ 382 3007 Ⓓ 577 cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời Ⓑ Ⓒ Từ chữ số , , , , , , nhau? Ⓐ C 72 Ⓑ 27 cầu màu xanh 2539 6859 Xác học sinh ? 22 Ⓓ Ba bạn , , bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn suất để ba số viết có tổng chia hết cho 1027 6859 é1;17ù ê ë ú û A B C Ⓐ Câu 14: 38 x ( 3x - 1) + ( 2x - 1) cầu Xác suất để lấy Câu 13: Ⓓ Hệ số Có cách chọn hai học sinh từ nhóm Ⓐ Câu 11: Ⓓ 33 91 bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn quả cầu màu xanh bằng: suất để ba số viết có tổng chia hết cho 1728 4913 Ⓒ 2287 6859 Ⓓ 109 323 é1;19ù ê û ú ë Xác lập số tự nhiên gồm hai chữ số khác Ⓒ 72 Ⓓ A72 TRANG CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM LỚP 11 TRÍCH ĐỀ THI CỦA BỘ GIÁO DỤC Câu 15: Hệ số Ⓐ Câu 16: x khai triển biểu thức - 1272 Ⓑ Từ hộp chứa suất để lấy Ⓐ 1272 x ( 2x - 1) + ( x - 3) Ⓒ cầu đỏ - 1752 Ⓓ 1752 cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 12 65 Ⓑ 21 Ⓒ 24 91 Ⓓ 91 é1;14ù ê ë ú û Ba bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn viết có tổng chia hết cho Ⓐ Câu 18: 307 1372 Ⓒ , , , , Ⓑ Hệ số Ⓐ Câu 20: Ⓑ Từ chữ số , , nhau? Ⓐ Câu 19: 457 1372 28 13548 x5 C 82 , Ⓑ 10 13668 207 1372 Ⓓ Xác suất để ba số 31 91 lập số tự nhiên gồm hai chữ số khác khai triển biểu thức Từ hộp chứa cầu Xác cầu màu xanh bằng? A, B,C Câu 17: A82 Ⓓ x(x - 2)6 + (3x - 1)8 Ⓒ - 13668 82 Ⓓ - 13548 cầu màu đỏ cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời cầu Xác suất để lấy cầu màu xanh 91 Ⓐ Câu 21: Ⓑ 12 91 Ⓒ 12 Ba bạn A, B, C bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn suất để ba số viết có tổng chia hết cho Ⓐ Câu 22: Ⓓ 24 91 683 2048 Với k Ⓑ n 1457 4096 Ⓒ 19 56 é1;16ù ê ë ú û Xác hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k£ n 77 512 , mệnh đề đúng? TRANG CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM LỚP 11 TRÍCH ĐỀ THI CỦA BỘ GIÁO DỤC C nk = Ⓐ Câu 23: 22 (u ) n Ⓑ C nk = Ⓒ có số hạng đầu Ⓑ n! C = k! k n 17 u1 = công sai Ⓒ n! ( n - k) ! 12 d=5 Ⓓ k !( n - k) ! Giá trị Ⓓ C nk = 250 n! u4 3 Có hai dãy ghế đối diện nhau, dãy có ba ghế Xếp ngẫu nhiên , gồm nam nữ, ngồi vào hai dãy ghế cho ghế có học sinh ngồi Xác suất để học sinh nam ngồi đối diện với học sinh nữ Ⓐ Câu 25: Cho cấp số cộng Ⓐ Câu 24: n! k !( n - k) ! Ⓑ Cho hình lập phương Ⓐ 30° Ⓒ ABCD.A ¢B ¢C ¢ D¢ Góc hai mặt phẳng Ⓑ 20 60° Ⓒ 45° ( A ¢B ¢CD ) Ⓓ 10 90° ( ABC ¢D ¢) BẢNG ĐÁP ÁN 1.A 2.C 3.D 4.A 5.C 6.D 7.A 8.A 9.D 10.C 11.B 12.C 13.C 14.D 15.A 16.D 17.A 18.C 19.D 20.A 21.A 22.A 23.B 24.A 25.D TRANG ...Câu 8: CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM LỚP 11 TRÍCH ĐỀ THI CỦA BỘ GIÁO DỤC 11 Từ hộp chứa cầu đỏ cầu Xác suất để lấy Ⓐ Câu 9: 455 Ba bạn Ⓑ A B C , , cầu... é1;19ù ê û ú ë Xác lập số tự nhiên gồm hai chữ số khác Ⓒ 72 Ⓓ A72 TRANG CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM LỚP 11 TRÍCH ĐỀ THI CỦA BỘ GIÁO DỤC Câu 15: Hệ số Ⓐ Câu 16: x khai triển biểu thức - 1272 Ⓑ Từ hộp... Ⓓ hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k£ n 77 512 , mệnh đề đúng? TRANG CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM LỚP 11 TRÍCH ĐỀ THI CỦA BỘ GIÁO DỤC C nk = Ⓐ Câu 23: 22 (u ) n Ⓑ C nk = Ⓒ có số hạng đầu Ⓑ n! C
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 BGDxoa chu thich , Lớp 11 BGDxoa chu thich

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay