Ảnh hưởng của yếu tố hình ảnh điểm đến tới sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại thành phố đà nẵng

125 14 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ XUÂN PHƢỢNG ẢNH HƢỞNG CỦA YẾU TỐ HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN TỚI SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SỸ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ XUÂN PHƢỢNG ẢNH HƢỞNG CỦA YẾU TỐ HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN TỚI SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HÀ VĂN DŨNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Ảnh hƣởng yếu tố hình ảnh điểm đến tới hài lòng khách du lịch nội địa TP Đà Nẵng” thực nhằm đánh giá tác động yếu tố hình ảnh điểm đến tới hài lòng khách du lịch nội địa TP Đà Nẵng Trên sở đó, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh điểm đến gia tăng hài lòng khách du lịch Nghiên cứu thực kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ 256 khách du lịch nội địa tham quan, du lịch TP Đà Nẵng Phương pháp kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đa biến sử dụng để xác định yếu tố cấu thành nên hình ảnh điểm đến mức độ tác động chúng đến hài lòng du khách Kết nghiên cứu yếu tố hình ản điểm đến cấu thành thành phần gồm: yếu tố Đặc điểm tự nhiên, Tiện nghi du lịch, Cơ sở hạ tầng du lịch, Hỗ trợ quyền, Yếu tố người Bầu khơng khí du lịch Ngồi ra, yếu tố có tác động tích cực đến hài lòng du khách Trong đó, yếu tố Bầu khơng khí du lịch tác động mạnh đến hài lòng khách du lịch ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn./ TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2017 Tác giả Trần Thị Xuân Phượng iii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với TS Hà Văn Dũng - người hướng dẫn khoa học Trong suốt sáu tháng qua, tận tình dạy, hỗ trợ hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Đào tạo Sau Đại học, thầy cô khoa Quản trị kinh doanh thuộc trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh thầy tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tế giúp tơi hồn thành học phần chương trình đào tạo thạc sĩ nhà trường Qua đó, giúp tơi có kiến thức cần thiết để thực luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn hỗ trợ góp ý Ban lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng cơng ty dịch vụ du lịch Hồng Sa; anh, chị hướng dẫn viên số đơn vị du lịch lữ hành; anh, chị lễ tân số nhà hàng, khách sạn địa bàn thành phố nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thu tập liệu trực tiếp từ khách du lịch./ Tác giả Trần Thị Xuân Phượng iv MỤC LỤC Tóm tắt luận văn Trang Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Quy trình nghiên cứu 1.6 Đóng góp luận văn 1.7 Bố cục luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Một số khái niệm tổng quan du lịch 2.1.1 Khái niệm du lịch 2.1.2 Khách du lịch 10 2.1.3 Điểm đến du lịch 10 2.2 Cơ sở lý thuyết hình ảnh điểm đến 11 2.2.1 Khái niệm hình ảnh điểm đến 11 2.2.2 Sự hình thành hình ảnh điểm đến 14 2.2.3 Các thành phần thuộc hình ảnh điểm đến 17 2.3 Lý thuyết hài lòng 22 2.4 Mối quan hệ hình ảnh điểm đến hài lòng 25 2.5 Các nghiên cứu trước 27 v 2.5.1 Nghiên cứu Lin & ctg (2007) 27 2.5.2 Nghiên cứu Prayag & Ryan (2012) 27 2.5.3 Nghiên cứu Suzan (2012) 28 2.5.4 Nghiên cứu Rajesh (2013) 29 2.5.5 Nghiên cứu Munhurrun & ctg (2014) 30 2.5.6 Nghiên cứu Dương Quế Nhu & ctg (2013) 31 2.5.7 Nghiên cứu Phan Minh Đức (2016) 32 2.6 Mơ hình nghiên cứu lý thuyết 37 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Quy trình nghiên cứu 39 3.2 Giới thiệu nghiên cứu định tính 40 3.2.1 Xây dựng thang đo sơ 40 3.2.2 Thảo luận nhóm tập trung 42 3.2.3 Kết thảo luận nhóm tập trung 44 3.3 Giới thiệu nghiên cứu định lượng 49 3.3.1 Kích thước mẫu 49 3.3.2 Phương pháp điều tra chọn mẫu 50 3.3.3 Phân tích liệu 51 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 4.1 Khái quát điểm đến du lịch TP Đà Nẵng 55 4.1.1 Giới thiệu hình ảnh điểm đến TP Đà Nẵng 55 4.1.2 Thành tựu đạt định hướng tương lai 56 4.2 Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu 59 4.3 Đánh giá thang đo 61 4.3.1 Đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha 61 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 63 4.4 Phân tích tương quan 65 vi 4.5 Phân tích hồi quy 66 4.5.1 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 66 4.5.2 Kiểm định giả định mơ hình hồi quy 66 4.5.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 70 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 75 5.1 Kết luận 75 5.2 Một số hàm ý quản trị 77 5.2.1 Nhận định chung 77 5.2.2 Hàm ý quản trị doanh nghiệp kinh doanh du lịch 78 5.2.3 Hàm ý quản trị quyền địa phương 80 5.3 Những hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 83 5.3.1 Những hạn chế đề tài 83 5.3.2 Hướng nghiên cứu 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải ANOVA Analysis of variance ASEAN Association of Southeast Asian Nations ctg Các tác giả EFA Exploratory Factor Analysis GDP Gross Domestic Product HL Hài lòng HOLSAT Holiday Satisfaction IPA Important-Perferformance Analysis KMO Kaiser-Meyer-Olkin MICE Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions SERVPERF Service Performance SERVQUAL Service Quality SPSS Statistical Package for the Social Sciences TP Thành phố UNWTO World Tourism Organization VIF Variance Inflation Factor viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp định nghĩa hình ảnh điểm đến 13 Bảng 2.2 Tổng hợp định nghĩa hài lòng 24 Bảng 2.3 Tổng hợp nghiên cứu trước 33 Bảng 3.1 Thang đo sơ 41 Bảng 3.2 Kết nghiên cứu định tính hiệu chỉnh thang đo 48 Bảng 4.1 Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng giai đoạn 2010-2016 57 Bảng 4.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 59 Bảng 4.3 Kết phân tích hệ số tin cậy – Cronbach’s Alpha 61 Bảng 4.4 Kiểm định KMO Bartlett biến Hình ảnh điểm đến (biến độc lập)63 Bảng 4.5 Kết phân tích nhân tố thang đo hài lòng (biến phụ thuộc) 64 Bảng 4.6 Ma trận tương quan biến 65 Bảng 4.7 Kết kiểm định F- ANOVA 66 Bảng 4.8 Kết kiểm định tự tương quan phần 67 Bảng 4.9 Kết kiểm định tương quan hạng Spearman 69 Bảng 4.10 Kết phân tích hồi quy tuyến tính 71 Bảng 4.11 Kết kiểm định giả thuyết 72 27 BKK1 Cảm giác thoả mái, dễ chịu (vì khơng có tình trạng ăn xin,…) 28 BKK2 Cảm giác tự (vì khơng bị chèo kéo, đeo bám,…) 29 BKK3 Cảm giác yên tâm (không bị lừa đảo, ép giá, cướp giật,…) 30 BKK4 Cảm giác khơng khí bình (khơng kẹt xe, khói bụi, đơng đúc, ) 31 BKK5 Cảm giác thú vị ham muốn khám phá 32 BKK6 Đến Đà Nẵng giúp tơi có tinh thần tươi trẻ động HL Sự hài lòng du khách 33 HL1 Đà Nẵng điểm đến tuyệt vời cho kỳ nghỉ 34 HL2 Tôi thực hài lòng với điểm đến Đà Nẵng 35 HL3 Tôi cho lựa chọn du lịch Đà Nẵng định đắn 36 HL4 Du lịch Đà Nẵng trải nghiệm thú vị B Xin anh/chị cho biết thêm thơng tin cá nhân: Giới tính anh/chị là: ữ Độ tuổi anh/chị thuộc nhóm sau đây: ới 25 tuổ – 35 tuổ – 50 tuổ 50 tuổi Thu nhập trung bình tháng anh/chị thuộc nhóm đây: ới triệu đến 12 triệu 12 đến 20 triệu ệu Số lần anh/chị đến với TP Đà Nẵng vòng năm trở lại là: ần - lần ần -5 lần Anh/chị đến vào dịp năm? ững kỳ nghĩ ễ Xin chân thành cám ơn anh/chị/các bạn dành thời gian trả lời vấn PHỤ LỤC 03 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU I THỐNG KÊ MƠ TẢ Bảng 3.1 Thống kê mơ tả Giới tính Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nu 147 57.4 57.4 57.4 Nam 109 42.6 42.6 100.0 Total 256 100.0 100.0 Bảng 3.2 Thống kê mô tả Độ tuổi Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi 25 tuoi 63 24.6 24.6 24.6 Tu 25 den 35 tuoi 97 37.9 37.9 62.5 Tu 36 den 50 tuoi 62 24.2 24.2 86.7 Tren 50 tuoi 34 13.3 13.3 100.0 256 100.0 100.0 Total Bảng 3.3 Thống kê mô tả Thu nhập Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi trieu 41 16.0 16.0 16.0 Tu trieu den 10 trieu 94 36.7 36.7 52.7 Tu 11 trieu den 20 trieu 74 28.9 28.9 81.6 Tren 20 trieu 47 18.4 18.4 100.0 256 100.0 100.0 Total Bảng 3.4 Thống kê mô tả Số lần đến Frequency Valid lan Percent Valid Percent Cumulative Percent 81 31.6 31.6 31.6 2-3 lan 117 45.7 45.7 77.3 4-5 lan 39 15.2 15.2 92.6 Tren lan 19 7.4 7.4 100.0 256 100.0 100.0 Total Bảng 3.5 Thống kê mô tả Thời điểm du lịch Frequency Valid Valid Percent Cumulative Percent Quanh nam 59 23.0 23.0 23.0 Nhung ky nghi 89 34.8 34.8 57.8 Dip Le/Tet 53 20.7 20.7 78.5 Mua he 55 21.5 21.5 100.0 256 100.0 100.0 Total II Percent ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO Bảng 3.6 Thang đo “Đặc điểm tự nhiên” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 777 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted TNH1 15.30 4.829 685 691 TNH2 14.89 5.262 526 745 TNH3 15.05 5.209 475 763 TNH4 15.22 5.434 515 748 TNH5 15.27 4.949 566 731 Bảng 3.7 Thang đo “Tiện nghi du lịch” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 871 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted TNG1 19.86 8.885 559 869 TNG2 20.06 8.427 599 864 TNG3 20.05 8.249 858 821 TNG4 19.83 8.817 562 869 TNG5 20.08 8.381 758 835 TNG6 20.05 8.257 746 836 Bảng 3.8 Thang đo “Cơ sở hạ tầng du lịch” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 706 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted HT1 15.61 3.556 511 638 HT2 15.59 3.945 477 652 HT3 15.56 4.075 447 664 HT4 15.44 4.200 447 665 HT5 15.39 4.286 441 668 Bảng 3.9 Thang đo “Yếu tố ngƣời” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 845 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted CN1 15.55 5.973 575 834 CN2 15.74 5.755 707 798 CN3 15.70 5.543 832 765 CN4 15.65 6.001 637 816 CN5 15.67 6.144 532 846 Bảng 3.10 Thang đo “Hỗ trợ quyền” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 766 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted CQ1 15.86 3.993 485 743 CQ2 15.68 4.164 504 734 CQ3 15.73 3.941 602 701 CQ4 15.80 4.021 548 719 CQ5 15.81 3.936 545 720 Bảng 3.11 Thang đo “Bầu khơng khí du lịch” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 788 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted BKK1 19.33 7.555 486 768 BKK2 19.50 7.129 578 746 BKK3 19.45 6.735 611 737 BKK4 19.38 7.122 572 748 BKK5 19.15 7.722 473 771 BKK6 19.25 7.453 509 763 Bảng 3.12 Thang đo “Sự hài lòng khách du lịch” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 727 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted HL1 11.86 2.315 496 679 HL2 11.81 2.453 493 679 HL3 11.83 2.441 500 676 HL4 11.70 2.186 578 628 III PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA CHO CÁC BIẾN ĐỘC LẬP Bảng 3.13 Kết phân tích EFA cho biến độc lập (Lần 1) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 881 Approx Chi-Square 3.503E3 df 496 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Compo nent Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 9.147 28.585 28.585 9.147 28.585 28.585 4.031 12.596 12.596 2.458 7.682 36.267 2.458 7.682 36.267 3.130 9.782 22.378 2.055 6.420 42.687 2.055 6.420 42.687 2.991 9.345 31.724 1.678 5.243 47.930 1.678 5.243 47.930 2.771 8.660 40.383 1.433 4.477 52.407 1.433 4.477 52.407 2.762 8.632 49.016 1.330 4.156 56.562 1.330 4.156 56.562 2.415 7.547 56.562 Rotated Component Matrix a Component TNH1 772 TNH2 563 TNH3 564 TNH4 601 TNH5 636 TNG1 618 TNG2 706 TNG3 869 TNG4 643 TNG5 810 TNG6 779 HT1 783 HT2 604 HT3 651 HT4 601 HT5 540 CN1 523 CN2 745 CN3 841 CN4 725 CN5 625 CQ1 577 CQ2 548 CQ3 738 CQ4 617 CQ5 729 BKK1 716 BKK2 784 BKK3 643 BKK4 587 BKK5 BKK6 560 Bảng 3.14 Kết phân tích EFA cho biến độc lập (Lần 2) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 879 Approx Chi-Square 3.392E3 df 465 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compo nent Total Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 8.916 28.761 28.761 8.916 28.761 28.761 4.014 12.948 12.948 2.417 7.796 36.557 2.417 7.796 36.557 3.143 10.138 23.086 2.034 6.561 43.118 2.034 6.561 43.118 2.800 9.033 32.119 1.668 5.380 48.497 1.668 5.380 48.497 2.759 8.902 41.021 1.374 4.433 52.930 1.374 4.433 52.930 2.627 8.474 49.495 Rotated Component Matrix a Component TNH1 786 TNH2 579 TNH3 585 TNH4 593 TNH5 637 TNG1 619 TNG2 710 TNG3 867 TNG4 641 TNG5 810 TNG6 778 HT1 778 HT2 595 HT3 668 HT4 601 HT5 525 CN1 524 CN2 749 CN3 845 CN4 726 CN5 626 CQ1 588 CQ2 547 CQ3 738 CQ4 611 CQ5 726 BKK1 731 BKK2 795 BKK3 639 BKK4 584 BKK6 558 IV KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA CHO BIẾN PHỤ THUỘC Bảng 3.15 Kết phân tích EFA cho biến phụ thuộc (Biến “Sự hài lòng du khách”) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .725 201.309 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compo nent Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.201 55.035 55.035 722 18.047 73.081 616 15.399 88.480 461 11.520 100.000 Component Matrix Total % of Variance 2.201 Cumulative % 55.035 55.035 a Component HL1 723 HL2 719 HL3 730 HL4 793 V PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH Bảng 3.16 Kết phân tích hồi quy tuyến tính b Model Summary Std Error of the Model R R Square 744 a Adjusted R Square 553 Estimate 543 Durbin-Watson 33080 1.834 a Predictors: (Constant), BKK, TNG, HT, CQ, TNH, CN b Dependent Variable: HL b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 33.749 5.625 Residual 27.247 249 109 Total 60.996 255 F 51.403 Sig .000 a b Model Summary Std Error of the Model R R Square 744 a Adjusted R Square 553 Estimate 543 Durbin-Watson 33080 1.834 a Predictors: (Constant), BKK, TNG, HT, CQ, TNH, CN b Dependent Variable: HL Coefficients Model a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) 079 121 TNH 207 049 TNG 088 HT Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 657 512 233 4.214 000 586 1.707 044 104 2.019 045 682 1.466 129 049 127 2.634 009 769 1.301 CN 100 047 122 2.117 035 544 1.838 CQ 179 054 178 3.297 001 613 1.632 BKK 232 045 263 5.196 000 698 1.433 a Dependent Variable: HL VI KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ ĐỊNH CỦAHÌNH HỒI QUY Bảng 3.17 Ma trận hệ số tƣơng quan Correlations HL HL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TNH Pearson Correlation 256 TNH TNG 592** 475** 000 HT CN CQ BKK 436** 550** 531** 566** 000 000 000 000 000 256 256 256 256 256 256 478** 428** 498** 459** 427** Sig (2-tailed) N TNG 256 Pearson Correlation 000 000 000 000 000 256 256 256 256 256 346** 439** 420** 332** 000 000 000 000 256 256 256 256 302** 264** 337** 000 000 000 256 256 256 572** 480** 000 000 256 256 377** Sig (2-tailed) N HT 256 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CN 256 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CQ 256 Pearson Correlation Sig (2-tailed) 000 N BKK 256 Pearson Correlation 256 Sig (2-tailed) N 256 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Bảng 3.18 Kết kiểm định Durbin – Watson b Model Summary Std Error of the Model R 744a R Square 553 Adjusted R Square 543 Estimate 33080 Durbin-Watson 1.834 Hình 3.1 Đồ thị Scatterplot Hình 3.2 Đồ thị tần số Histogram Bảng 3.19 Kết kiểm định Spesrman Correlations Spearman’s rho ABS Pearson Correlation TNH TNG HT CN CQ BKK ABS -.031 -.007 058 008 -.002 071 1.000 Sig (2-tailed) 620 912 358 898 969 261 N 256 256 256 256 256 256 256 Hình 3.3 Đồ thị tần số Q-Q Plot ... Ảnh hƣởng yếu tố hình ảnh điểm đến tới hài lòng khách du lịch nội địa TP Đà Nẵng thực nhằm đánh giá tác động yếu tố hình ảnh điểm đến tới hài lòng khách du lịch nội địa TP Đà Nẵng Trên sở đó,... cách tổng quát yếu tố cấu thành nên hình ảnh điểm đến ảnh hưởng yếu tố đến hài lòng du khách điểm đến Hạn chế là, yếu tố hài lòng du khách điểm đến du lịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố số nhà nghiên... tạo nên hình ảnh điểm đến TP Đà Nẵng?  Các thành phần hình ảnh điểm đến có ảnh hưởng đến hài lòng khách du lịch TP Đà Nẵng?  Giải pháp giúp nâng cao hài lòng du khách điểm đến TP Đà Nẵng? 1.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của yếu tố hình ảnh điểm đến tới sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại thành phố đà nẵng , Ảnh hưởng của yếu tố hình ảnh điểm đến tới sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay