Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản của các ngân hàng thương mại việt nam

96 8 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG VŨ BẢO DUNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO PHÁ SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG VŨ BẢO DUNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO PHÁ SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THẾ BÍNH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 10 năm 2017 Tác giả Trương Vũ Bảo Dung ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ v CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài .3 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu .4 1.7 Nội dung nghiên cứu .5 1.8 Đóng góp đề tài .5 1.9 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC BẰNG CHỨNG THỰC NGHIÊM VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO PHÁ SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 2.1 Lý thuyết rủi ro phá sản NHTM 2.1.1 Các khái niệm phá sản ngân hàng NHTM 2.1.2 Rủi ro phá sản ngân hàng .8 2.2 Đo lường rủi ro phá sản NHTM 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản NHTM 11 2.3.1 Yếu tố bên 12 2.3.1.1 Capital adequacy (Mức độ an toàn vốn) 13 2.3.1.2 Asset quality (Chất lượng tài sản Có) 14 2.3.1.3 Management ability (Năng lực quản lý) 15 2.3.1.4 Earnings strength (Khả sinh lời) 17 2.3.1.5 Liquidity Sufficiency (Khả năngthanh khoản) 18 2.3.1.6 Sensitivity to market risk (Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) 19 2.3.2 Yếu tố bên 20 2.4 Một số nghiên cứu trước dự báo phá sản NHTM 24 Kết luận chương .33 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU 34 3.1 Mơ hình nghiên cứu .34 3.1.1 Biến phụ thuộc .35 3.1.2 Các biến độc lập Xit 35 3.1.3 Giả thuyết nghiên cứu 37 3.2 Thiết kế nghiên cứu .40 3.3 Thu thập xử lý số liệu .41 3.3.1 Cỡ mẫu 41 3.3.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 41 iii 3.4 Phương pháp ước lượng 41 3.5 Các kiểm định 46 Kết luận chương .47 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48 4.1 Thống kê mô tả liệu 48 4.2 Phân tích đa cộng tuyến .49 4.3 Phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu 50 4.4 Phân tích lựa chọn mơ hình nghiên cứu 50 4.5 Kiểm định phương sai sai số không đổi 51 4.6 Kiểm định tự tương quan .52 4.7 Tổng hợp kết kiểm định 52 4.8 Kết kiểm định độ phù hợp biến phương pháp GLS 53 Kết luận chương .58 CHƯƠNG 5: HÀM Ý VÀ KHUYẾN NGHỊ 59 5.1 Hàm ý 59 5.2 Khuyến nghị giải pháp quản trị rủi ro phá sản hệ thống NHTM Việt Nam thời gian tới 59 5.2.1 Khuyến nghị NHTM 59 5.2.1.1 Sử dụng đòn bẩy hợp lý cấu trúc vốn vững mạnh 59 5.2.1.2 Quản trị khoản 61 5.2.1.3 Tăng quy mô NHTM 62 5.2.1.4 Tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng GDP 63 5.2.2 Khuyến nghị Chính phủ NHNN 63 5.2.2.1 Khuyến nghị Chính phủ 63 5.2.2.2 Khuyến nghị NHNN 64 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 66 Kết luận chương 67 KẾT LUẬN .68 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi PHỤ LỤC xiii PHỤ LỤC .xv PHỤ LỤC xvi PHỤ LỤC ix iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Ký hiệu viết tắt BCTC CAR Nghĩa đầy đủ Báo cáo tài Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu Trung tâm Thơng tin tín dụng CIC Quốc gia Việt Nam CPI Chỉ số giá tiêu dùng ctg Các tác giả DPRR Dự phòng rủi ro Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi FDIC Liên bang Đạo luật Cải thiện Tổng công ty FDICIA Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang năm 1991 FEM Phương pháp tác động cố định IMF Quỹ tiền tệ quốc tế GDP Tổng sản phẩm quốc nội Phương pháp bình phương bé GLS tổng quát khả thi GNP Tổng sản lượng quốc gia Cục Quản lý tổ hợp tín dụng NCUA Hoa Kỳ NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung Ương Phương pháp bình phương nhỏ OLS Quy mơ sản lượng quốc gia tính PCI bình qn đầu người Phương pháp tác động ngẫu REM nhiên ROA Tỷ số Lợi nhuận tài sản Tỷ số Lợi nhuận vốn chủ sở ROE hữu TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn VCSH Vốn chủ sở hữu Phương pháp ước lượng bình WLS phương bé có trọng số Từ tiếng Anh Capital Adequacy Ratio Credit information center Consumer Price Index Federal Deposit Insurance Corporation Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991 Fixed Effects Model International Monetary Fund Gross Domestic Product General Least Square Gross National Product National Credit Union Administration Ordinary Least Squares Per Capita Income Random Effects Model Return on Assets Return On Equity Weighted Least Squares v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu yếu tố ảnh hưởngđến rủi ro phá sản NHTM 29 Bảng 3.1: Các giả thuyết mối tương quan yếu tố ảnh hưởng rủi ro phá sản NHTM 39 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến 48 Bảng 4.2: Phân tích đa cộng tuyến qua phương pháp phương sai phóng đại 50 Bảng 4.3: Hệ số tương quan biến 50 Bảng 4.4: Kết Kiểm định phương sai sai số không đổi 51 Bảng 4.5: Kết kiểm định tự tương quan 52 Bảng 4.6: Kết Kiểm định phương pháp GLS 53 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Z-score NHTM Việt Nam qua năm 54 Biểu đồ 4.2: Z-score trung bình LEV trung bình NHTM Việt Nam qua năm 55 Biểu đồ 4.3: Z-score trung bình LDR NHTM Việt Nam qua năm 56 Biểu đồ 4.4: Z-score trung bình Tổng tài sản bình quân NHTM Việt Nam qua năm 57 Biểu đồ 4.5: Z-score trung bình NHTM Việt Nam GDP Việt Nam qua năm 58 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề Trong phát triển kinh tế xã hội, Ngân hàng yếu tố thiếu chức Trước hết, ngân hàng có vai trò sống hoạt động kinh tế, ngân hàng tái phân bổ tiền tiết kiệm từ người thặng dư tạm thời, tới người vay - người sử dụng vốn tốt Đồng thời, ngân hàng trở thành trung gian toán hầu hết quốc gia Thay mặt cho khách hàng, ngân hàng thực toán giá trị hàng hóa dịch vụ, hình thành mạng lưới tốn điện tử ngồi nước cung cấp tiền mặt khách hàng cần Tại Việt Nam, từ hình thành nên hệ thống Ngân hàng hai cấp bao gồm NHTW NHTM, NHTM thực hoạt động kinh doanh tiền tệ ngày mở rộng số lượng chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Bên cạnh ngành Ngân hàng có đóng góp lớn cho ngân sách thông qua việc thực nghĩa vụ thuế NHTM trung gian truyền dẫn hiệu việc thực sách tiền tệ NHNN Hiện nay, NHTM Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng, nâng tầm trở thành định chế tài lớn, đủ sức cạnh tranh hợp tác với định chế tài lớn nước ngồi Chính tầm quan trọng cung cấp tín dụng vận hành hệ thống tốn, với vai trò to lớn NHTM, nên phá sản ngân hàng gây tác động tiêu cực tới kinh tế so với sụp đổ hoạt động kinh doanh khác Tính đến thời điểm này, NHNN chưa phải áp dụng biện pháp phá sản ngân hàng yếu nào, Nguyên nhân do: (i) ngân hàng phá sản tác động xấu đến hệ thống, thị trường tâm lý người dân; (ii) dù có luật thủ tục phá sản, định giá, lý tài sản phức tạp, Việt Nam lại chưa có kinh nghiệm khả để đáp ứng yêu cầu Tuy nhiên theo chế thị trường xu hướng hội nhập ngày sâu rộng, NHTM doanh nghiệp, thành phần kinh tế, việc phá sản NHTM hoàn tồn xảy Chính vậy, nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro dẫn đến phá sản hoạt động NHTM bối cảnh vấn đề cần làm Đây lý học viên chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản ngân hàng thương mại Việt Nam” để nghiên cứu luận văn mình, với mong muốn, kết nghiên cứu góp phần bổ sung thêm sở khoa học quản trị quản lý điều hành hoạt động NHTM thời gian tới 1.2 Tính cấp thiết đề tài Từ lâu thị trường tài có niềm tin Chính phủ khơng để ngân hàng phá sản, nhằm bảo đảm quyền lợi người gửi tiền, giảm thiểu nguy rủi ro lây lan, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng Thực tế, năm 2015, với thực trạng hoạt động yếu NHTM VNCB, Oceanbank, GP Bank, nhằm xử lý dứt điểm yếu ngân hàng, NHNN định thực biện pháp mua bắt buộc toàn cổ phần ngân hàng với giá đồng định NHTMCP có vốn Nhà nước (Vietcombank, VietinBank) tham gia quản trị, điều hành thực phương án cấu lại, thay để ngân hàng phá sản Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 2015” qua với nhiều thương vụ sáp nhập diễn ra, vài ngân hàng biến hàng loạt ngân hàng yếu xử lý dứt điểm Đầu tiên thương vụ sáp nhập ngân hàng Ficombank, TinNghiaBank, SCB thành SCB; TrustBank đổi tên thành VNCB; WesternBank sáp nhập vào Tổng công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) đổi tên thành PVcomBank; Habubank nhập vào SHB; DaiABank vào HDBank; TienPhongBank gọi vốn từ Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI đổi tên thành TPBank; Navibank tìm nhà đầu tư, tự tái cấu đổi tên thành NCB Tiếp thương vụ BIDV nhận MHB; Maritime Bank nhận MDB Sacombank nhận Southernbank Điều đặt câu hỏi, phải niềm tin thị trường đúng, ngân hàng yếu lại khơng phá sản mà NHNN tìm cách giúp đỡ, tự cấu định ngân hàng khác thực tiếp nhận, phương án khác mua lại với giá đồng? Với việc chủ thể quan trọng, trung gian kinh tế, việc phá sản NHTM gây ảnh hưởng mang tính dây chuyền, đặc biệt Việt Nam, thị trường tài chưa đủ mạnh để ứng phó với rủi ro, hành lang pháp lý chưa hoàn chỉnh cho phá sản NHTM Tuy nhiên câu chuyện khứ, gần đây, cụm từ phá sản ngân hàng ngày nhắc đến nhiều cho thấy, thị trường chuẩn bị tâm lý cho điều xấu xảy Không chuẩn bị tâm lý, điều kiện thiết yếu chuẩn bị, quỹ bảo hiểm tiền gửi lớn, tăng số tiền trả cho tất khoản tiền gửi (gồm gốc lãi) cá nhân ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi từ 50 triệu đồng lên 75 triệu đồng, cuối hành lang pháp lý Luật Phá sản 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 kỳ vọng nhằm khắc phục bất cập nảy sinh trình thực Luật Phá sản 2004 tạo lập chế xử lý phá sản doanh nghiệp hiệu hơn, bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp bên liên quan Điểm Luật Phá sản 2014 luật hóa quy định phá sản TCTD, xây dựng chế xử lý phá sản phù hợp với TCTD; khắc phục bất cập trước đây, quy định việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản TCTD Đã có hành lang pháp lý sở, Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản ngân hàng thương mại Việt Nam” giúp dự báo rủi ro phá sản NHTM, đồng thời thị trường có nhìn khách quan việc phá sản ngân hàng, nhà đầu tư đưa lựa chọn đắn hơn, NHNN xác định NHTM cần ý đề án tái cấu giai đoạn 2016 -2020 thực 1.3 Mục tiêu đề tài 1.3.1 Mục tiêu tổng quát Xác định ước lượng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro phá sản NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 – 2016 xii 34 Shilo Lifschutz, Arie Jacobi, 2010, ‘Predicting Bankruptcy: Evidence from Israel’, International Journal of Business and Management, Vol 5, No 35 Sori, Z M and Karbhari, Y., 2004, “Bankruptcy prediction during the IMF crisis: evidence from Malaysian listed industrial companies”, Truy cập tại: [ngày truy cập: 01/03/2016] 36 Stephen Kealhofer, 1995.Managing default risk in portfolios Of Derivatives, In Derivative Credit Risk, Ch.4.Risk Publications, pages 49 - 66 37 Tabachnick, B G., & Fidell, L S., 1996, Using Multivariate Statistics, (3rd ed.) New York: Harper Collins 38 Unuafe Okaro Kenneth, Afolabi M Adeniy, 2014, ‘Prediction of Bank Failure Using Camel and Market Information: Comparative Appraisal of Some Selected Banks in Nigeria’, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, No.3 39 Whalen Gary, 1991, ‘A proportional hazard model of bank failure: an examination of its usefulness as an early warning tool’, Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review, Vol 27, pages 21-31 40 Wooldridge, J (2002) Introductory Econometrics: A Mordern Approach, 2nd Ed., South-Western College xiii PHỤ LỤC Danh sách 25 NHTMCP Việt Nam chọn lấy mẫu nghiên cứu TT 10 11 12 13 14 15 Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Ngân hàng TMCP Việt Á Vốn điều lệ (tỷ VND) Tên giao dịch Tên viết tắt liệu 9,377 ACB ACB 5,335 SeaBank SEABANK 4,800 ABBank ABB abbank.vn 11,750 Maritime Bank, MSB MSB msb.com.vn 8,878 Techcomank TCB techcombank.com.vn 3,000 Kienlongbank KLB kienlongbank.com 4,000 NamABank NAMA BANK namabank.com.vn 3,500 NVB NVB ncb-bank.vn 9,345 VPB VPB vpbank.com.vn 8,100 HDBank HDBANK hdbank.com.vn 11,256 MBB MBB mbbank.com.vn 4,000 VIB VIB vib.com.vn 3,080 Saigonbank, SGB Saigonbank saigonbank.com.vn 18,853 Sacombank, STB STB sacombank.com.vn 3,098 VietABank, VAB VIETA BANK Trang chủ acb.com.vn seabank.com.vn vietabank.com.vn xiv Vốn điều lệ (tỷ VND) Tên giao dịch Tên viết tắt liệu 3,000 Petrolimex Group Bank, PG Bank PGBANK Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 12,355 Eximbank, EIB EIB eximbank.com.vn 18 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 26,650 Vietcombank, VCB VCB vietcombank.com.vn 19 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 37,234 Vietinbank, CTG CTG vietinbank.vn 20 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 34,187 BIDV, BID BID bidv.com.vn 21 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội 8,866 SHBank, SHB SHB shb.com.vn 22 Ngân hàng TMCP Phương Đông 3,400 OCB OCB ocb.com.vn 6,460 LienVietPost Bank, LPB LPB lienvietpostbank.com 14,294 Sài Gòn, SCB SCB scb.com.vn 5,550 TienPhong Bank, TP Bank TPBank TT Tên ngân hàng 16 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 17 23 24 25 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Tiên Phong Trang chủ pgbank.com.vn tpb.vn xv PHỤ LỤC Tên viết tắt NHTM nêu nghiên cứu không chọn lấy mẫu nghiên cứu TT Tên ngân hàng Tên viết tắt luận văn Ngân hàng TMCP Đại Á DaiABank Ngân Hàng TMCP Đệ Nhất Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Tồn Cầu ( trước Ngân hàng TMCP Dầu Khí Tồn Cầu) Ngân Hàng TMCP Nhà Hà Nội Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đại Dương (trước Ngân hàng TMCP Đại Dương) Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Ngân hàng TMCP Phương Nam Ngân Hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa Ngân hàng TMCP Đại Tín Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây dựng Việt Nam (trước Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam) Ngân hàng TMCP Phương Tây Ficombank 10 11 12 13 GP Bank Habubank MDB MHB Oceanbank PvcomBank Southernbank TinNghiaBank TrustBank VNCB WesternBank xvi PHỤ LỤC Kết hồi quy mơ hình kiểm định lựa chọn mơ hình - Phân tích hồi quy theo Pooled Regression: Nguồn: Số liệu tác giả tổng hợp xử lý phần mềm Stata 12 - Phân tích hồi quy theo Fixed effectsmodel: Nguồn: Số liệu tác giả tổng hợp xử lý phần mềm Stata 12 xvii - Phân tích hồi quy theo Random effects model: Nguồn: Số liệu tác giả tổng hợp xử lý phần mềm Stata 12 - Kiểm định Hausman: Nguồn: Số liệu tác giả tổng hợp xử lý phần mềm Stata 12 ix PHỤ LỤC Dữ liệu biến sử dụng mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản NHTM Việt Nam Ma NH ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB SEABANK SEABANK SEABANK SEABANK SEABANK SEABANK SEABANK SEABANK ABB ABB ABB ABB ABB ABB Ngan Hang 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 Nam Z LEV LLP NIR LDR TaiSan SIZE GDP INF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15.447182 13.809392 11.801501 13.005099 17.091853 16.808247 15.586835 14.669044 26.859480 19.720594 11.204259 9.891381 11.325802 11.077441 10.807664 9.717443 37.511326 25.581207 21.487657 20.124207 18.885886 16.978469 0.070003 0.061118 0.050425 0.056809 0.079076 0.077501 0.070767 0.065763 0.219362 0.150439 0.077765 0.067370 0.078737 0.076752 0.074604 0.066008 0.267522 0.165035 0.133585 0.123483 0.114463 0.100850 0.102639 0.054616 0.044854 0.075884 0.194836 0.184511 0.150327 0.176670 0.113823 0.145757 0.080235 0.129744 0.084991 0.278570 0.081120 0.351746 0.107173 0.077444 0.304484 0.099276 0.272442 0.288983 0.020503 0.022327 0.027185 0.030048 0.025584 0.027530 0.030879 0.031677 0.027295 0.026196 0.010873 0.013148 0.011129 0.009050 0.013903 0.019594 0.034465 0.037455 0.047062 0.039228 0.024274 0.023766 0.380671 0.425470 0.410566 0.475164 0.660854 0.695640 0.707179 0.731713 0.396998 0.403921 0.276816 0.220161 0.261959 0.356533 0.487797 0.576827 0.615256 0.591417 0.566986 0.496216 0.455957 0.436634 136,593,589 186,491,999 243,061,135 228,663,463 171,453,298 173,104,380 190,533,378 217,568,931 26,432,611 42,919,282 78,167,079 88,079,653 77,465,574 80,024,050 82,470,255 94,060,902 20,006,105 32,266,887 39,778,824 43,777,823 51,820,698 62,546,280 8.135430 8.270660 8.385716 8.359197 8.234146 8.238308 8.279971 8.337597 7.422140 7.632652 7.893024 7.944876 7.889109 7.903221 7.916297 7.973409 7.301163 7.508757 7.599652 7.641254 7.714503 7.796201 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 x Ma NH ABB ABB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB Ngan Hang 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 Nam Z LEV LLP NIR LDR TaiSan SIZE GDP INF 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16.232267 15.672313 10.586369 10.398443 12.755523 15.148756 15.554519 16.225786 19.879718 24.621834 13.548593 11.245263 10.883572 11.631341 12.843719 13.683118 13.562101 13.405315 29.601054 30.767634 31.180272 27.165705 25.007326 22.420619 20.469288 0.095614 0.091718 0.059582 0.058351 0.074000 0.090370 0.093195 0.097901 0.124244 0.160378 0.093340 0.073899 0.070909 0.077109 0.087317 0.094498 0.093457 0.092111 0.262188 0.276304 0.281374 0.233701 0.206478 0.179424 0.161613 0.402608 0.360240 0.125715 0.071706 0.003804 0.253142 0.201810 0.615729 0.810583 0.773947 0.192608 0.121734 0.064522 0.283347 0.326124 0.391220 0.502918 0.449643 0.071983 0.067369 0.041073 0.067670 0.079692 0.098874 0.079823 0.024989 0.026343 0.026494 0.021425 0.013560 0.017922 0.014877 0.011097 0.015209 0.022879 0.032962 0.026222 0.032032 0.028383 0.025592 0.034484 0.039216 0.038105 0.047093 0.049746 0.057664 0.059187 0.051779 0.035692 0.033972 0.472722 0.556851 0.385166 0.328937 0.325329 0.324229 0.283843 0.264341 0.277994 0.372480 0.493298 0.420148 0.376733 0.393573 0.444567 0.492273 0.572110 0.651131 0.856576 0.756178 0.649059 0.612524 0.650772 0.672992 0.713489 65,919,768 69,315,667 48,254,049 89,609,064 114,855,541 112,149,187 108,519,129 105,741,812 104,340,009 98,458,569 75,840,233 121,436,360 165,411,189 180,232,381 169,415,131 167,399,229 183,947,698 213,678,369 5,208,735 10,028,119 15,213,493 18,215,100 19,976,557 22,238,021 24,213,082 7.819016 7.840831 7.683534 7.952352 8.060152 8.049796 8.035506 8.024247 8.018451 7.993254 7.879900 8.084349 8.218565 8.255833 8.228952 8.223753 8.264694 8.329761 6.716732 7.001219 7.182229 7.260432 7.300521 7.347096 7.384050 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 xi Ma NH KLB NAMABANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB Ngan Hang 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 Nam Z LEV LLP NIR LDR TaiSan SIZE GDP INF 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 18.005773 39.264388 34.934599 40.988701 46.861215 36.834630 25.747545 24.061904 22.794388 18.413094 19.951483 29.455698 34.572031 30.127327 23.431841 18.369702 13.576532 33.144403 28.008306 25.154338 22.252437 21.142888 19.621945 20.715304 23.419341 0.137169 0.184877 0.160088 0.195047 0.231031 0.170837 0.110779 0.102183 0.095807 0.081973 0.089768 0.140536 0.169874 0.144303 0.107825 0.081754 0.058175 0.120005 0.097399 0.085228 0.073126 0.068569 0.062386 0.066824 0.077960 0.117095 0.082808 0.168348 0.095859 0.180681 0.190793 0.113804 0.248639 0.419641 0.284209 0.085503 0.093883 0.120622 0.041080 0.082262 0.136220 0.207383 0.077918 0.093961 0.072724 0.134780 0.219460 0.185118 0.316575 0.350286 0.028203 0.024109 0.020632 0.022895 0.025568 0.017912 0.020648 0.026931 0.029330 0.019392 0.025333 0.034819 0.033230 0.023531 0.018221 0.017936 0.016255 0.033523 0.024660 0.028678 0.032009 0.036478 0.037195 0.057983 0.071775 0.734212 0.616940 0.470249 0.411356 0.459918 0.481462 0.474058 0.567970 0.628281 0.564258 0.583540 0.635327 0.684716 0.595446 0.506184 0.471427 0.413227 0.695602 0.516814 0.414744 0.382534 0.426670 0.488624 0.583074 0.666897 27,866,868 8,414,572 12,723,417 16,773,256 17,523,006 22,394,983 33,037,375 36,381,486 39,160,785 14,797,616 19,353,170 21,256,217 22,040,631 25,329,785 32,955,713 42,533,536 58,620,506 23,065,008 43,675,015 71,312,485 92,697,111 111,920,323 142,252,874 178,558,903 211,323,673 7.445088 6.925032 7.104604 7.224617 7.243609 7.350151 7.519006 7.560880 7.592851 7.170192 7.286752 7.327486 7.343224 7.403632 7.517931 7.628731 7.768050 7.362954 7.640233 7.853166 7.967066 8.048909 8.153061 8.251782 8.324948 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 xii Ma NH HDBANK HDBANK HDBANK HDBANK HDBANK HDBANK HDBANK HDBANK MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB Saigonbank Ngan Hang 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 Nam Z LEV LLP NIR LDR TaiSan SIZE GDP INF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 31.468903 20.816360 20.015206 24.210926 26.485437 24.863365 23.534542 20.245965 37.273147 33.537043 29.081593 28.112930 30.421812 31.904325 35.030721 37.731165 21.337243 23.350962 27.968398 36.197215 40.620580 37.081483 36.779260 32.841344 10.255939 0.137558 0.084148 0.080334 0.100615 0.111932 0.104039 0.097697 0.081584 0.111800 0.097713 0.081100 0.077443 0.085728 0.091115 0.102714 0.112758 0.060864 0.067711 0.083748 0.113605 0.130333 0.116856 0.115726 0.101203 0.173022 0.158827 0.042036 0.065789 0.351424 0.620096 0.280190 0.288044 0.212396 0.198242 0.155223 0.122769 0.307027 0.308992 0.286910 0.287225 0.254433 0.098973 0.139540 0.260782 0.248926 0.450006 0.518128 0.217170 0.230797 0.164047 0.016365 0.019523 0.032962 0.017382 0.004451 0.017541 0.031500 0.036436 0.032430 0.039401 0.042039 0.041995 0.034407 0.036947 0.034724 0.033864 0.024851 0.027843 0.039119 0.036871 0.027282 0.029109 0.028419 0.027817 0.044371 0.571302 0.404334 0.347928 0.393798 0.521359 0.512186 0.527097 0.585593 0.447987 0.485669 0.472128 0.459453 0.496463 0.541103 0.582156 0.638918 0.547249 0.490220 0.484160 0.532221 0.550891 0.520495 0.581337 0.629587 0.896413 14,342,672 26,758,327 39,707,324 48,904,126 69,504,736 92,875,622 103,005,269 128,390,104 56,677,197 89,315,743 124,227,345 157,220,728 177,995,514 190,435,119 210,765,583 235,616,530 45,679,000 75,232,936 95,459,657 81,057,896 70,949,038 78,767,815 82,484,896 94,412,895 11,540,637 7.156630 7.427459 7.598871 7.689346 7.842014 7.967902 8.012859 8.108532 7.753408 7.950928 8.094217 8.196510 8.250409 8.279747 8.323800 8.372206 7.659717 7.876408 7.979820 7.908795 7.850947 7.896349 7.916374 7.975031 7.062230 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 xiii Ma NH Saigonbank Saigonbank Saigonbank Saigonbank Saigonbank Saigonbank Saigonbank STB STB STB STB STB STB STB STB VIETABANK VIETABANK VIETABANK VIETABANK VIETABANK VIETABANK VIETABANK VIETABANK PGBANK PGBANK Ngan Hang 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Nam Z LEV LLP NIR LDR TaiSan SIZE GDP INF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 12.907146 14.264908 15.144599 15.877320 15.299200 13.803832 12.741867 18.617852 16.972389 17.195667 17.036568 17.341897 17.644011 15.134608 13.308219 21.924922 23.152255 26.847389 27.061943 24.837760 20.970677 17.911083 14.355297 14.865485 14.251193 0.235095 0.269498 0.292830 0.312929 0.297020 0.257602 0.231034 0.118926 0.106373 0.107951 0.106450 0.108804 0.111142 0.092011 0.078496 0.137560 0.146893 0.175941 0.177673 0.159963 0.130408 0.108070 0.083194 0.146335 0.138840 0.113640 0.238172 0.284927 0.227776 0.361143 0.430759 0.214913 0.122639 0.081693 0.067604 0.204899 0.065581 0.146632 0.322347 0.173165 0.181623 0.144861 0.000000 0.021672 0.064685 0.030495 0.291295 0.435141 0.149232 0.172028 0.039901 0.052332 0.063976 0.046440 0.044302 0.037104 0.034378 0.026707 0.030347 0.039763 0.044261 0.042281 0.037386 0.027428 0.012849 0.026816 0.026660 0.021297 0.013450 0.018083 0.012736 0.028460 0.016130 0.035491 0.038572 0.868713 0.853712 0.943114 0.957047 0.931150 0.855741 0.807794 0.615024 0.615508 0.616084 0.666589 0.731785 0.754875 0.710730 0.663080 0.814134 0.728154 0.627610 0.611519 0.612732 0.545327 0.516207 0.531238 0.596018 0.729008 14,343,960 16,088,560 15,108,817 14,768,629 15,254,038 16,786,041 18,398,318 86,228,857 128,203,040 146,927,827 146,793,621 156,748,069 175,590,120 241,172,446 312,918,555 13,046,311 19,949,821 23,298,007 23,560,874 25,820,641 31,311,572 38,734,346 51,671,686 8,301,355 13,398,418 7.156669 7.206517 7.179230 7.169340 7.183385 7.224948 7.264778 7.935653 8.107898 8.167104 8.166707 8.195202 8.244500 8.382328 8.495431 7.115488 7.299939 7.367319 7.372191 7.411967 7.495705 7.588096 7.713253 6.919149 7.127054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 xiv Ma NH PGBANK PGBANK PGBANK PGBANK PGBANK PGBANK EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB CTG CTG CTG Ngan Hang 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 Nam Z LEV LLP NIR LDR TaiSan SIZE GDP INF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 16.217744 18.011941 16.734318 15.040280 15.439356 16.050763 28.059989 17.109855 12.212137 11.750562 11.621552 10.986270 11.910239 13.391815 25.462733 26.347484 28.619262 34.238221 35.982634 31.567834 27.729221 25.358666 22.534577 20.306254 22.339076 0.163186 0.186325 0.169755 0.148486 0.153426 0.161079 0.299403 0.158308 0.104658 0.099857 0.098522 0.091998 0.101513 0.117120 0.068274 0.071268 0.079038 0.098751 0.105015 0.089284 0.075968 0.067906 0.060418 0.053026 0.059766 0.111306 0.288281 0.297293 0.157961 0.320910 0.292611 0.069300 0.091969 0.051074 0.048824 0.109734 0.291856 0.422048 0.353354 0.121335 0.183333 0.279634 0.301910 0.326478 0.382340 0.392680 0.345758 0.131770 0.250163 0.244625 0.064567 0.053252 0.024572 0.025922 0.025971 0.028091 0.034747 0.029334 0.033708 0.027714 0.016097 0.017139 0.023844 0.024302 0.027223 0.029082 0.036841 0.028011 0.024409 0.022962 0.024697 0.025340 0.020352 0.039538 0.048406 0.787728 0.834174 0.733083 0.643311 0.694650 0.783738 0.681313 0.593579 0.480962 0.465117 0.511396 0.564235 0.664422 0.755979 0.569499 0.606034 0.618262 0.633975 0.644958 0.622567 0.611045 0.619389 0.688694 0.684733 0.675393 16,980,203 18,416,490 22,063,323 25,327,555 25,230,388 24,752,974 56,848,089 98,279,619 157,338,957 176,861,521 169,995,735 164,990,363 142,497,471 126,825,592 238,723,166 281,558,612 337,171,810 390,605,298 441,741,175 522,994,842 625,695,146 731,150,766 218,687,783 305,757,932 414,167,290 7.229943 7.265207 7.343671 7.403593 7.401924 7.393627 7.754716 7.992463 8.196836 8.247633 8.230438 8.217459 8.153807 8.103207 8.377895 8.449569 8.527851 8.591738 8.645168 8.718497 8.796363 8.864007 8.339825 8.485378 8.617176 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 xv CTG CTG CTG CTG CTG BID BID BID BID BID BID BID BID SHB SHB SHB Ngan Hang 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 SHB 21 2012 17.164624 0.089071 SHB 21 2013 16.119127 0.082655 SHB SHB SHB OCB OCB OCB 21 21 21 22 22 22 2014 2015 2016 2009 2010 2011 14.254856 12.624793 12.175493 33.329079 32.749525 29.788595 0.071399 0.061748 0.059118 0.207964 0.203334 0.180276 Ma NH Nam Z LEV LLP NIR LDR TaiSan SIZE GDP INF 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 25.048484 30.691872 33.028670 29.268160 25.956414 41.419452 45.097030 44.971276 41.304185 40.999353 39.632508 36.461970 33.657192 22.953405 17.605071 17.218904 0.068895 0.088427 0.096722 0.083425 0.071979 0.060808 0.067439 0.067229 0.060632 0.060086 0.057653 0.052082 0.047191 0.126018 0.091795 0.089405 0.236588 0.225604 0.219609 0.248367 0.224151 0.288524 0.143245 0.359375 0.423017 0.464717 0.414723 0.293883 0.392532 0.162671 0.123209 0.053509 0.301110 0.234253 0.227674 0.227838 0.311802 0.081149 0.029444 0.085374 0.038210 0.033850 0.028865 0.026152 0.025929 0.025691 0.027739 0.032742 0.029660 0.027004 0.028104 0.025736 0.025235 0.030749 0.030984 0.031101 0.695202 0.715533 0.723504 0.735656 0.744610 0.717788 0.742065 0.758072 0.755280 0.750336 0.738619 0.732686 0.746650 0.513400 0.517433 0.477977 482,067,092 539,949,338 618,805,072 720,362,607 864,091,255 271,475,883 331,349,928 386,011,612 445,270,007 516,585,322 599,363,228 750,505,011 928,652,409 20,925,254 39,251,029 61,011,202 8.683107 8.732353 8.791554 8.857551 8.936560 8.433731 8.520287 8.586600 8.648623 8.713142 8.777690 8.875354 8.967853 7.320671 7.593851 7.785410 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.020003 0.500046 93,763,578 7.972034 0.0525 0.0909 0.016175 0.555354 130,081,709 8.114216 0.0542 0.0659 0.017437 0.019779 0.019038 0.041582 0.038830 0.039823 0.618893 0.669101 0.709391 0.997642 0.810310 0.665233 156,330,675 186,869,843 219,325,940 11,390,958 16,187,935 22,559,575 8.194044 8.271539 8.341090 7.056560 7.209191 7.353331 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 xvi OCB OCB OCB OCB OCB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB TPBank TPBank Ngan Hang 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 TPBank 25 2011 4.245458 0.119064 0.000000 TPBank 25 2012 4.962441 0.142562 0.264334 Ma NH Nam Z LEV LLP NIR LDR TaiSan SIZE GDP INF 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 28.057657 25.507463 22.182844 18.910958 16.329070 22.766503 12.350153 9.838604 9.594692 8.586499 7.177708 6.490472 5.896499 28.502039 29.070313 24.966347 25.722018 26.662898 22.480880 18.718814 16.123827 7.984468 6.061356 0.167201 0.148457 0.124907 0.102654 0.085706 0.414633 0.178638 0.133062 0.128823 0.111632 0.088470 0.077517 0.068227 0.086270 0.088199 0.074425 0.076935 0.080076 0.066251 0.054135 0.045998 0.253502 0.180556 0.212647 0.237263 0.281098 0.273630 0.198284 0.043476 0.046974 0.036543 0.125098 0.124773 0.099011 0.173559 0.122348 0.244881 1.614213 0.313836 0.000000 0.347175 0.000000 0.505378 0.499105 0.095625 0.229918 0.044844 0.041764 0.029914 0.030066 0.029325 0.052901 0.046772 0.045165 0.040046 0.031106 0.025398 0.027777 0.032261 0.017891 0.008041 0.018052 0.028131 0.012006 0.009664 0.016287 0.008719 0.032930 0.013455 0.006972 0.013729 0.686461 0.713603 0.651610 0.609177 0.632270 0.446735 0.343493 0.280922 0.329300 0.400014 0.427415 0.503905 0.581710 0.637008 0.611953 0.585807 0.617697 0.579439 0.561817 0.579829 0.611327 0.330659 0.314290 26,426,816 30,109,673 35,945,060 44,271,050 56,631,139 12,409,940 26,175,826 45,558,529 61,272,517 73,003,469 90,197,997 104,194,569 124,726,320 46,544,264 57,337,675 69,098,448 113,609,790 165,112,081 211,620,330 276,867,869 336,598,027 6,573,587 15,808,893 7.422045 7.478706 7.555639 7.646120 7.753055 7.093770 7.417900 7.658570 7.787266 7.863343 7.955197 8.017845 8.095958 7.667866 7.758440 7.839468 8.055416 8.217779 8.325557 8.442273 8.527112 6.817802 7.198901 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0540 0.0642 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 0.0705 0.0886 0.217318 22,887,253 7.359594 0.0624 0.1868 0.278389 20,002,811 7.301091 0.0525 0.0909 xvii Ma NH TPBank TPBank TPBank TPBank Ngan Hang 25 25 25 25 Nam 2013 2014 2015 2016 Z 5.895706 3.800141 2.854934 2.219890 LEV LLP NIR LDR 0.174668 0.104950 0.076142 0.057805 0.126536 0.127863 0.096062 0.128127 0.025867 0.023195 0.021972 0.023305 0.448111 0.420014 0.405175 0.436580 TaiSan 23,604,205 41,782,798 63,849,195 91,001,422 SIZE GDP INF 7.372989 7.620998 7.805155 7.959048 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0659 0.0409 0.0063 0.0267 ... Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản NHTM? - Các yếu tố mức độ ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro phá sản NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2016? - Cần thực giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro phá. .. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO PHÁ SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 2.1 Lý thuyết rủi ro phá sản NHTM 2.1.1 Các khái niệm phá sản ngân hàng NHTM 2.1.2 Rủi ro phá sản ngân hàng. .. LUẬN VÀ CÁC BẰNG CHỨNG THỰC NGHIÊM VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO PHÁ SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Lý thuyết rủi ro phá sản NHTM 2.1.1 Các khái niệm phá sản ngân hàng NHTM Khái niệm phá sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản của các ngân hàng thương mại việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản của các ngân hàng thương mại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay