Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức nghiên cứu tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam bình dương

129 8 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN DIỄM KIỀU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC: NGHIÊN CỨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐẶNG NGỌC ĐẠI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ yếu tố tác động đến lòng trung thành nhân viên với tổ chức nghiên cứu BIDV chi nhánh Nam Bình Dƣơng dựa tảng lý thuyết lòng trung thành Allen & Mayer (1990), Man Power (2002),… nghiên cứu trƣớc thông qua hai giai đoạn: nghiên cứunghiên cứu thức Giai đoạn nghiên cứu sơ thơng qua phƣơng pháp nghiên cứu định tính để xây dựng thang đo giai đoạn nghiên cứu thức thực thông qua nghiên cứu định lƣợng cách tiến hành khảo sát 175 nhân viên làm việc BIDV chi nhánh Nam Bình Dƣơng sử dụng cơng cụ phân tích liệu nhƣ thống kê mơ tả, Cronbach‟s Anpha, EFA, phân tích hổi quy phân tích ANOVA Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố lƣơng phúc lợi, môi trƣờng làm việc, mối quan hệ với đồng nghiệp, lãnh đạo có tác động thuận đến lòng trung thành nhân viên với tổ chức tác động mạnh lƣơng phúc lợi, thứ hai môi trƣờng làm việc, thứ ba mối quan hệ với đồng nghiệp cuối yếu tố lãnh đạo Ngoài kết phân tích cho thấy có khác biệt lòng trung thành nhóm có giới tính, độ tuổi thu nhập khác Nghiên cứu giúp cho nhà quản trị chi nhánh thấy đƣợc mối quan hệ khía cạnh lòng trung thành nhân viên, đồng thời hiểu đƣợc hành vi, mong đợi nhân viên ngân hàng Từ đó, nhà quản trị đƣa định hƣớng phát triển nhân tốt hơn, tìm giải pháp để nâng cao lòng trung thành nhóm nhân viên khác doanh nghiệp điều kiện nguồn lực có giới hạn, đồng thời tạo lợi cạnh tranh nguồn nhân lực cho doanh nghiệp môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt thay đổi nhanh chóng nhƣ ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2017 Ngƣời thực luận văn Trần Diễm Kiều iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, thiếu động viên tận tình giúp đỡ từ phía nhà trƣờng, quan, gia đình bạn bè Trƣớc tiên, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Đặng Ngọc Đại, ngƣời dành nhiều thời gian quý báu tận tình hƣớng dẫn suốt thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Trƣờng Đại Học Ngân Hàng TP HCM tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho thân tơi q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo anh chị đồng nghiệp BIDV chi nhánh Nam Bình Dƣơng tạo điều kiện giúp đỡ nhiều suốt thời gian thu thập liệu Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè ngƣời động viên giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn Trong trình thực luận văn, cố gắng hoàn thành luận văn tốt song khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp q Thầy, Cơ TP HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2017 Ngƣời thực luận văn Trần Diễm Kiều iv MỤC LỤC TRANG BÌA TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài .3 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu .4 1.6 Đóng góp đề tài .5 1.7 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm lòng trung thành nhân viên tổ chức 2.2 Lợi ích việc xây dựng trì lòng trung thành 2.3 Tổng quan nghiên cứu trƣớc .9 2.3.1 Các nghiên cứu nƣớc 2.3.2 Các nghiên cứu nƣớc 10 2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lòng trung thành 14 2.4.1 Lãnh đạo 14 2.4.2 Đào tạo thăng tiến .14 2.4.3 Đồng nghiệp 15 v 2.4.4 Bản chất công việc 16 2.4.5 Thƣơng hiệu tổ chức 16 2.4.6 Lƣơng phúc lợi 17 2.4.7 Điều kiện làm việc 18 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 18 2.6 Giới thiệu BIDV chi nhánh Nam Bình Dƣơng .20 2.6.1 Sơ lƣợc BIDV chi nhánh Nam Bình Dƣơng .20 2.6.2 Hoạt động kinh doanh BIDV Nam Bình Dƣơng 21 2.6.3 Nguồn nhân lực BIDV Nam Bình Dƣơng 24 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1.Quy trình nghiên cứu .28 3.2 Nghiên cứu 29 3.3 Thiết kế thang đo 30 3.4 Nghiên cứu thức 33 3.4.1 Mẫu nghiên cứu .33 3.4.2 Phƣơng pháp phân tích liệu 34 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Thống kế mô tả .39 4.1.1 Mô tả mẫu 39 4.1.2 Thống kê mô tả nhân tố ảnh hƣởng đến lòng trung thành nhân viên 41 4.1.3 Thống kê mơ tả lòng trung thành nhân viên .41 4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach‟s Alpha 42 4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 45 vi 4.4 Hiệu chỉnh mơ hình giả thuyết nghiên cứu 50 4.5 Phân tích tƣơng quan 52 4.6 Phân tích hồi quy 53 4.7 Kiểm định mô hình hồi quy 56 4.8 Kiểm định khác biệt lòng trung thành nhóm tổng thể có đặc điểm cá nhân khác 59 4.8.1 Sự khác biệt lòng trung thành nhóm giới tính Nam Nữ 59 4.8.2 Sự khác biệt lòng trung thành nhóm độ tuổi khác .59 4.8.3 Sự khác biệt lòng trung thành nhóm có trình độ khác .60 4.8.4 Sự khác biệt lòng trung thành nhóm có vị trí khác 60 4.8.5 Sự khác biệt lòng trung thành nhóm có thâm niên khác .60 4.8.6 Sự khác biệt lòng trung thành nhóm có thu nhập khác .60 CHƢƠNG 5:KẾT LUẬN HÀM Ý 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Hàm ý quản trị 64 5.3 Hạn chế nghiên cứu 70 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO x PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV BIDV Nam Bình Dƣơng Ngân Hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam Ngân Hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Nam Bình Dƣơng NBD Nam Bình Dƣơng TMCP Thƣơng mại cổ phần L Biến mối quan hệ với lãnh đạo C Biến mối quan hệ với đồng nghiệp W Biến chất công việc O Biến hội đào tạo phát triển I Biến lƣơng phúc lợi E Biến điều kiện làm việc B Biến thƣơng hiệu tổ chức EL Lòng trung thành nhân viên viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng thống kê nghiên cứu liên quan đến lòng trung thành 12 Bảng 2.2: Tóm tắt giả thuyết nghiên 20 Bảng 2.3: Kết kinh doanh BIDV Nam Bình Dƣơng giai đoạn 2012-2016 22 Bảng 2.4 Số lƣợng lao động BIDV Nam Bình Dƣơng từ năm 2012-2016 .25 Bảng 3.1: Thang đo yếu tố ảnh hƣởng đến lòng trung thành .31 Bảng 3.2: Thang đo lòng trung thành nhân viên với tổ chức .33 Bảng 4.1: Tổng hợp thông tin mẫu 39 Bảng 4.2: Thống kê mơ tả giá trị thang đo lòng trung thành 41 Bảng 4.3: Kết Cronbach‟s alpha thang đo thành phần sau loại biến quan sát không đạt yêu cầu .43 Bảng 4.4: Kết phân tích EFA với 24 biến quan sát yếu tố độc lập 46 Bảng 4.5: Ma trận xoay nhân tố 46 Bảng 4.6: Kết hợp biến quan sát 49 Bảng 4.7: Kết phân tích nhân tố EFA lòng trung thành nhân viên 50 Bảng 4.8: Tóm tắt giả thuyết nghiên cứu hiệu chỉnh 51 Bảng 4.9: Ma trận hệ số tƣơng quan 52 Bảng 4.10: Kết phân tích hồi quy tuyến tính 53 Bảng 4.11: ANOVAa 54 Bảng 4.12: Kết hồi quy phần .54 Bảng 4.13: Tổng hợp kiểm định giả thuyết nghiên cứu sau hiệu chỉnh .56 ix DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu 19 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 28 Hình 4.1: Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 51 Hình 4.2: Đồ thị phân tán phần dƣ .57 Hình 4.3: Đồ thị Histogram phần dƣ 57 Hình 4.4: Đồ thi P-plot phần dƣ 58 xlii 17 205 683 95.375 18 183 611 95.986 19 166 554 96.540 20 159 529 97.069 21 149 495 97.564 22 129 430 97.994 23 119 396 98.390 24 110 365 98.756 25 104 346 99.101 26 082 274 99.375 27 060 201 99.576 28 056 186 99.762 29 037 124 99.886 30 034 114 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis xliii Rotated Component Matrix a Component I3 923 I4 907 I2 904 E1 803 I5 793 I1 792 B5 760 O1 527 E3 801 E2 801 E4 788 W1 669 B4 558 O2 540 528 L2 847 L6 831 L1 695 L3 672 O4 500 634 L5 632 O3 561 W5 796 W6 721 B1 577 W4 549 C5 788 C2 785 C1 774 C4 670 C3 631 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations xliv EFA lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .883 Approx Chi-Square 5151.864 Bartlett's Test of Sphericity df 378 Sig .000 Rotated Component Matrix a Component I3 930 I4 915 I2 910 E1 805 I5 799 I1 797 B5 764 O1 535 E3 807 E2 802 E4 791 W1 664 O2 536 L2 847 L6 824 L1 693 L3 684 L5 646 O3 553 W5 797 W6 718 B1 575 W4 540 C5 785 C2 783 C1 772 C4 674 C3 641 xlv Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố khám phá EFA lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .862 Approx Chi-Square 4081.524 Bartlett's Test of Sphericity df 276 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 9.107 37.944 37.944 9.107 37.944 37.944 5.005 20.852 20.852 4.062 16.924 54.868 4.062 16.924 54.868 3.946 16.443 37.295 2.818 11.741 66.609 2.818 11.741 66.609 3.928 16.365 53.660 1.680 7.002 73.611 1.680 7.002 73.611 3.206 13.359 67.019 1.067 4.444 78.055 1.067 4.444 78.055 2.649 11.036 78.055 825 3.436 81.491 701 2.919 84.410 560 2.333 86.744 477 1.988 88.732 10 388 1.618 90.350 11 337 1.405 91.756 12 299 1.245 93.000 13 287 1.196 94.197 14 235 979 95.176 15 183 764 95.940 16 169 706 96.646 17 167 698 97.344 xlvi 18 137 570 97.914 19 130 543 98.457 20 112 467 98.924 21 107 447 99.370 22 066 275 99.645 23 047 196 99.841 24 038 159 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component I3 920 I2 919 I4 906 I5 790 I1 782 E3 820 E2 808 E4 806 W1 705 O2 562 L2 839 L6 829 L1 687 L3 673 L5 662 O3 574 C5 791 C2 783 C1 771 C4 684 C3 651 W5 829 W6 692 W4 578 xlvii Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHÂN TÍCH EFA BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .632 Approx Chi-Square 313.664 Bartlett's Test of Sphericity df 10 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.780 55.607 55.607 877 17.538 73.144 667 13.345 86.490 478 9.554 96.044 198 3.956 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component EL4 868 EL1 758 EL3 724 EL5 691 EL2 670 Extraction Principal Analysis Method: Component Total 2.780 % of Variance 55.607 Cumulative % 55.607 xlviii PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN PEARSON Correlations EL I Pearson Correlation EL Sig (2-tailed) N Pearson Correlation I 492** 000 171 171 171 171 171 ** ** ** 570** ** 171 ** 516 516 300 000 000 000 171 171 171 171 ** ** 423** 000 000 000 171 171 171 * 125 043 104 000 000 N 171 171 171 ** ** ** 332 332 000 Sig (2-tailed) 686 686 265 155 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 171 171 171 171 171 171 ** ** ** * 526** 455 300 265 155 Sig (2-tailed) 000 000 000 043 N 171 171 171 171 171 171 ** ** ** 125 ** Pearson Correlation W 455 000 ** 548 548 W ** 000 171 705 705 C ** 000 N Pearson Correlation C 743 L ** 000 000 Pearson Correlation L 171 743 Sig (2-tailed) Pearson Correlation E E ** 492 570 423 000 526 Sig (2-tailed) 000 000 000 104 000 N 171 171 171 171 171 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 171 xlix PHỤ LỤC 08 PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Model R R Square 864 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 746 738 Durbin-Watson 33230 1.836 a Predictors: (Constant), W, L, C, I, E b Dependent Variable: EL ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 53.460 10.692 Residual 18.220 165 110 Total 71.680 170 Sig 96.825 000b a Dependent Variable: EL b Predictors: (Constant), W, L, C, I, E Coefficients Model Unstandardized Coefficients a Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Constant) 032 236 I 327 034 E 291 L Beta Tolerance VIF 135 893 503 9.740 000 577 1.732 056 324 5.180 000 395 2.534 138 059 131 2.331 021 487 2.052 C 313 062 236 5.078 000 714 1.401 W -.062 049 -.072 -1.277 203 485 2.061 a Dependent Variable: EL l li Descriptive Statistics N Mean Std Deviation I 171 3.6339 99789 E 171 3.5345 72105 L 171 3.3304 61715 C 171 4.0164 49010 W 171 3.7602 75430 Valid N (listwise) 171 lii liii PHỤ LỤC 09 Kiểm định Indepent Samples T Test thành phần giới tính Group Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean 83 4.0289 55272 06067 88 3.4545 61156 06519 GIOITINH EL NAM NU Independent Samples Test t-test for Equality of Means Levene's Test for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std Error 95% (2- Difference Difference Confidence tailed) Interval of the Difference Lower Upper Giả định phƣơng sai 1.882 172 6.431 169 000 57437 08932 39805 75069 6.450 168.699 000 57437 08905 39857 75017 đƣợc chấp EL nhận Giả định phƣơng sai ý nghĩa liv Phân tích ANOVA thành phần độ tuổi Descriptives EL N Mean Std Std 95% Confidence Minimum Maximum Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 11 3.8000 55136 16624 3.4296 4.1704 3.00 4.80 55 3.7309 59157 07977 3.5710 3.8908 2.40 5.00 95 3.6421 70614 07245 3.4983 3.7860 2.40 5.00 10 4.2800 44422 14048 3.9622 4.5978 3.80 5.00 Total 171 3.7181 66143 05058 3.6183 3.8180 2.40 5.00 Test of Homogeneity of Variances EL Levene Statistic 7.010 df1 df2 167 Sig .000 Robust Tests of Equality of Means EL Statistic df1 df2 Sig a Welc 5.639 26.887 h a Asymptotically F distributed .004 Phân tích ANOVA thành phần trình độ Test of Homogeneity of Variances EL Levene Statistic 1.793 df1 df2 168 Sig .170 lv ANOVA EL Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square F 3.214 1.607 68.466 168 408 71.680 170 Sig 3.944 021 Phân tích ANOVA thành phần vị trí Test of Homogeneity of Variances EL Levene Statistic df1 1.164 ANOVA EL Sum of df Squares Between 3.223 Groups Within Groups 68.457 169 Total 71.680 df2 169 Mean Square 170 Phân tích ANOVA thành phân thâm niên Test of Homogeneity of Variances EL Levene Statistic 6.870 df1 df2 168 Sig .001 Sig 3.223 405 282 F 7.956 Sig .005 lvi Robust Tests of Equality of Means EL Statistic df1 df2 Sig a Welc 5.834 39.452 h a Asymptotically F distributed .006 Phân tích ANOVA thành phần thu nhập Descriptives EL N Mean Std Std 95% Confidence Minimum Maximum Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 44 3.8636 58313 08791 3.6863 4.0409 2.40 5.00 101 3.4990 65031 06471 3.3706 3.6274 2.40 4.80 26 4.3231 29436 05773 4.2042 4.4420 3.80 5.00 Total 171 3.7181 66143 05058 3.6183 3.8180 2.40 5.00 Test of Homogeneity of Variances EL Levene Statistic 9.765 df1 df2 168 Sig .000 Robust Tests of Equality of Means EL Statistic df1 df2 Sig a Welc 30.419 73.576 h a Asymptotically F distributed .000 ... tồn phát triển BIDV NBD Để giải vấn đề tơi chọn đề tài nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên tổ chức: nghiên cứu Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Nam. .. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV BIDV Nam Bình Dƣơng Ngân Hàng TMCP Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt Nam Ngân Hàng TMCP Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Nam Bình Dƣơng NBD Nam Bình Dƣơng TMCP Thƣơng... Nam Bình Dương 1.2 Mục tiêu đề tài Tìm yếu tố ảnh hƣởng đến lòng trung thành nhân viên Ngân Hàng TMCP Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Nam Bình Dƣơng Từ kết luận rút hàm ý lòng trung thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức nghiên cứu tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam bình dương , Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức nghiên cứu tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay