Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

101 5 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - BÙI THANH SANG ĐỀ TÀI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - BÙI THANH SANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.,TS NGUYỄN THỊ LOAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 TÓM TẮT CỦA ĐỀ TÀI Dựa nghiên cứu hiệu hoạt động ngân hàng nước Đông Nam Á học kinh nghiệm cho Việt Nam tác giả Nguyễn Minh Hà Nguyễn Công Tâm (2012), tác giả nghiên cứu khả sinh lời ngân hàng Đông Nam Á, nghiên cứu lựa chọn quốc gia ngân hàng thương mại cổ phần nội địa đại chúng tổng tài sản lớn Các quốc gia nghiên cứu bao gồm: Indonesia, Malaysia, Phillipines, Singapore, Thái Lan Việt Nam giai đoạn từ 2007 đến 2011 Kết tìm thấy yếu tố an toàn vốn chênh lệch lãi suất thị trường (SPREAD) tác động ngược chiều lên khả sinh lời Trong đó, tỷ lệ nợ xấu (NPL/TL), hiệu quản lý (NIE/GI), tỷ lệ cho vay vốn huy động (LDR) tác động chiều lên khả sinh lời Ngoài ra, diện quy mô ngân hàng (LNTA), tỷ lệ thu nhập từ lãi tổng thu nhập hoạt động (IM/GI), tỷ lệ lạm phát (INF), tăng trưởng kinh tế (RGDP) không tìm thấy ý nghĩa nghiên cứu Kế thừa cơng trình nghiên cứu trên, tác giả nghiên cứu tiếp khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn từ 2008 đến 2016 tìm hiểu tác động yếu tố đến khả sinh lời 24 NHTMCP Việt Nam Kết nghiên cứu Việt Nam biến như: quy mô ngân hàng (LNTA), tỷ lệ cho vay vốn huy động (LDR), tỷ lệ lạm phát (INF) mối tương quan dương với khả sinh lời Còn yếu tố quy mơ vốn chủ sở hữu (ETA), tỷ lệ nợ xấu (NPL/TL), tỷ lệ thu nhập từ lãi tổng thu nhập hoạt động (IM/GI), hiệu quản lý (NIE/GI), tăng trưởng kinh tế (RGDP) Ngoài ra, diện chênh lệch lãi suất bình qn thị trường (SPREAD) khơng tìm thấy ý nghĩa nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy bảng (Panel data) để kiểm tra phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời 24 NHTMCP Việt Nam Trên sở kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam tác giả đưa số gợi ý, khuyến nghị nhằm góp phần tăng cường hiệu quả, cải thiện khả sinh lời NHTMCP Việt Nam thời gian tới LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” giai đoạn 2008 2016 kết nghiên cứu em thực Các kết nghiên cứu luận văn thạc sĩ trung thực tìm tòi học hỏi riêng em Tất thông tin tham khảo trích dẫn rõ ràng ghi nguồn cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Em xin chịu trách nhiệm trước trường lời cam đoan danh dự Tp.HCM, ngày tháng năm 2017 Học viên thực Bùi Thanh Sang LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Trường Đại Học Ngân Hàng TP HCM, Khoa Đào Tạo Sau Đại Học, Quý Thầy, giảng dạy lớp CH17B2 Cao học khóa 17 đặc biệt cảm ơn PGS.,TS Nguyễn Thị Loan tận tình hướng dẫn cho em hồn thành luận văn Em xin cảm ơn Ban giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh tạo điều kiện thời gian thuận lợi cho em học hoàn thành luận văn thạc sĩ Em xin chân thành cảm ơn gia đình ln động viên, cổ vũ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian học Trong trình thực cố gắng nhiều, tham khảo nhiều tài liệu, song chắn nhiều thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến quý Thầy, để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn Tp HCM, ngày tháng năm 2017 Học viên thực Bùi Thanh Sang MỤC LỤC TÓM TẮT CỦA ĐỀ TÀI LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.6.1 Ý nghĩa mặt khoa học 1.6.2 Ý nghĩa mặt thực tiễn 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRƯỚC VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 2.1 Lý thuyết liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời 10 2.1.1 Khái niệm khả sinh lời 10 2.1.2 Chỉ tiêu đo lường khả sinh lời 11 2.1.3 Khái quát yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời 12 2.1.3.1 Quy mô ngân hàng (LNTA) 12 2.1.3.2 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản (EAT)…………………… 12 2.1.3.3 Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ (NPL/TL)………………………… 13 2.1.3.4 Tỷ lệ thu nhập ròng từ lãi tổng thu nhập (IM/GI) 14 2.1.3.5 Tỷ lệ chi phí hoạt động tổng thu nhập (NIE/GI) …………….14 2.1.3.6 Tỷ lệ dư nợ cho vay vốn huy động (LDR) 2.1.3.7 Các yếu tố vĩ mô ………………………14 …………………………………………………… 15 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước yếu tố tác động đến khả sinh lời 16 2.2.1 Nghiên cứu giới 18 2.2.2 Nghiên cứu nước 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.2 Mơ hình nghiên cứu 25 3.3 Mô tả cách chọn mẫu thu thập liệu 27 3.4 Mô tả cách tính tốn biến giả thuyết nghiên cứu 27 3.4.1 Biến phụ thuộc 27 3.4.2 Biến độc lập 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 35 4.1 Phân tích khả sinh lời NHTMCP Việt Nam 2008-2016 35 4.1.1 Khả sinh lời tổng tài sản (ROA) NHTMCP Việt Nam 2008 - 2016 35 4.1.2 Khả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 24 NHTMCP Việt Nam 36 4.2 Thống kê mô tả ma trận tương quan 37 4.2.1 Thống kê mô tả biến 37 4.2.2 Ma trận tương quan 41 4.3 Kết phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu 43 4.3.1 Kết phân tích hồi quy mơ hình ROA 43 4.3.2 Kết phân tích hồi quy mơ hình ROE 46 4.3.2.1 Kiểm định mơ hình hồi quy phù hợp 46 4.3.2.2 Thảo luận kết phân tích mơ hình ROE 50 4.4 Thảo luận biến nghiên cứu theo kết đối chiếu với thực tế 51 4.4.1 Giả thuyết H1 quy mô ngân hàng (LNTA) 51 4.4.2 Giả thuyết H2 quy mô vốn chủ sở hữu (ETA) 52 4.4.3 Giả thuyết H3 tỷ lệ nợ xấu (NPL/TL) 53 4.4.4 Giả thuyết H4 thu nhập từ lãi tổng thu nhập hoạt động (IM/GI) 54 4.4.5 Giả thuyết H5 hiệu quản lý (NIE/GI) 55 4.4.6 Giả thuyết H6 tỷ lệ cho vay vốn huy động (LDR) 56 4.4.7 Giả thuyết H7 Chênh lệch lãi suất bình quân thị trường (SPREAD) 56 4.4.8 Giả thuyết H8 tăng trưởng kinh tế (RGDP) 57 4.4.9 Giả thuyết H9 tỷ lệ lạm phát (INF) 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Một số gợi ý sách nhằm nâng cao khả sinh lời NHTMCP 61 5.3 Hạn chế luận văn 65 5.4 Gợi ý nghiên cứu 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 KẾT LUẬN CHUNG 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 72 PHỤ LỤC 74 PHỤ LỤC 79 PHỤ LỤC 3A 79 PHỤ LỤC 80 PHỤ LỤC 81 PHỤ LỤC 82 PHỤ LỤC 83 PHỤ LỤC 83 PHỤ LỤC 84 PHỤ LỤC 10 85 PHỤ LỤC 11 86 PHỤ LỤC 12 87 PHỤ LỤC 13 88 PHỤ LỤC 14 89 PHỤ LỤC 15 90 PHỤ LỤC 16 91 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết tắt tiếng Anh BCTC COST Báo cáo tài Cost to income ratio of bank ETA Equity to total assets ratio FEM Fixed Effects Model GDP Gross domestic product GLS Generalized least squares INF Inflationary LDR Loan to Deposit Ratio LLR/TL LNTA Viết tắt tiếng Việt Tỷ lệ chi phí thu nhập NH Vốn chủ sở hữu tổng tài sản Mô hình hồi quy FEM Loan Quanlity Tổng sản phẩm quốc nội PP bình phương bé tổng quát Lạm phát Tỷ lệ cho vay vốn huy động Chất lượng cho vay ( tín dụng ) Logarit Total Assets Quy mô ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại Joint – stock commercial bank Ngân hàng thương mại cổ phần NPL/TL Non Performing Loan/Total Loans Tỷ lệ Nợ xấu POOLS Pooled regression Mơ hình hồi quy PP Pool Random Effects Model Mơ hình hối quy REM Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu NHTMCP REM ROA ROE Return on total assets Return on equyty DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Stt Số thứ tự bảng Tên bảng Trang Biểu đồ 1.1 Xu hướng sụt giảm khả sinh lời 24 NHTMCP Việt Nam 2 Bảng 2.1 Tổng hợp biến độc lập giả thiết ảnh hưởng đến khả sinh lời 16 Bảng 3.1 Mô tả biến sử dụng mơ hình hồi quy 28 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Tóm tắt kết thống kê mô tả 38 Bảng 4.4 Giá trị trung bình biến độc lập theo thời gian 39 Bảng 4.5 Ma trận tương quan biến mơ hình ROA 41 Bảng 4.6 Ma trận tương quan biến mơ hình ROE 42 10 Bảng 4.7 Kiểm định đa cộng tuyến 42 11 Bảng 4.8 Phân tích hồi quy mơ hình ROA 43 12 Bảng 4.9 13 Bảng 4.10 Hồi quy mô hình ROA với sai số chuẩn Driscoll Kraay (D&K) 45 14 Bảng 4.11 Phân tích hồi quy mơ hình ROE 47 15 Bảng 4.12 Kiểm định Hausman test 48 16 Bảng 4.13 Kiểm định Breusch-Pagan test 48 17 Bảng 4.14 Hồi quy mơ hình ROE với FGLS 49 18 Bảng 5.1 Bảng tóm tắt kết nghiên cứu 60 Tổng hợp tỷ lệ ROA 24 NHTMCP Việt Nam 2008 đến 2016 35 Tổng hợp tỷ lệ ROE 24 NHTMCP Việt Nam 2008 đến 2016 Kiểm định Hausman test 36 44 77 Nam A Nam A Kienlongbank Kienlongbank Kienlongbank Kienlongbank Kienlongbank Kienlongbank Kienlongbank Kienlongbank Kienlongbank Viet A Viet A Viet A Viet A Viet A Viet A Viet A Viet A Viet A VPBank VPBank VPBank VPBank VPBank VPBank VPBank VPBank VPBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank Saigonbank Saigonbank Saigonbank Saigonbank Saigonbank Saigonbank Saigonbank Saigonbank 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.53 0.08 1.27 1.76 1.95 2.59 1.93 1.57 0.79 0.68 0.54 0.7 1.61 1.34 1.06 0.7 0.23 0.15 0.21 0.19 1.07 1.27 1.15 1.12 0.77 0.91 0.88 1.34 1.86 1.06 2.11 1.63 2.63 1.3 0.17 0.52 0.16 0.5 1.44 1.82 5.54 1.89 1.97 1.17 1.19 0.26 5.76 0.96 3.56 8.47 9.01 11.81 10.17 9.06 5.14 4.9 4.5 5.01 13.31 10.43 7.12 4.62 1.69 1.31 2.17 2.51 8.45 11.98 12.98 14.28 11.26 14.1 15.01 21.42 25.75 6.39 16.51 13.4 18.73 8.3 1.19 1.22 3.57 10.97 12.34 29.12 8.9 8.69 4.91 5.18 1.25 31.2 31.39 28.71 29.64 30.16 30.51 30.55 30.69 30.77 30.86 31.05 29.96 30.39 30.81 30.75 30.83 30.93 31.2 31.37 31.75 30.56 30.95 31.72 32.05 32.26 32.43 32.73 32.9 33.06 29.45 29.97 30.43 30.5 30.59 30.84 30.88 30.84 30.84 30.05 30.11 30.45 30.36 30.33 30.32 30.39 30.51 9.63 8.01 35.63 14.93 25.64 19.36 18.54 16.26 14.56 13.32 11.05 14.02 10.84 14.1 15.88 14.36 13.27 10.22 9.36 6.54 12.62 9.25 8.7 7.24 6.53 6.37 5.5 6.91 7.51 16.59 10.5 13.27 14.74 16.59 12.9 12.95 13.66 14.08 13.12 16.29 20.97 21.51 23.83 23.84 22.03 19.11 0.91 90.33 1.62 87.76 1.66 92.37 1.17 95.5 1.11 105.21 2.77 95.86 2.93 97.27 2.47 97.27 1.95 94.77 1.13 96.86 1.06 84.93 1.8 69.9 1.31 63.48 2.52 72.74 2.57 75.84 4.65 59.07 2.88 103.86 2.33 94.91 2.26 125.94 3.51 87.33 3.41 93.83 1.63 83.98 1.2 82.3 1.82 81.31 2.72 94.62 2.81 80.23 2.54 84.37 2.69 85.8 2.91 89.94 1.42 66.07 1.23 68.15 1.42 77.79 2.06 93.72 8.44 84.64 2.98 76.53 2.48 87.44 2.75 87.65 2.47 89.61 0.69 72.96 1.78 87.66 1.91 47.28 2.35 91.18 2.93 91.91 2.24 89.66 2.08 85.12 1.88 88.92 54.26 59.71 59.73 46.37 38.32 38.72 51.22 55.25 62.72 67.35 73.67 54.66 38.74 41.99 50.54 59.3 76.36 82.74 50.14 50.84 64.85 51.9 41.59 51.78 57.92 55.77 58.73 47.18 39.26 48.65 36.57 42.53 38.76 48.07 69.94 63.84 64.88 54.03 40.74 37.97 22.71 34.62 36.43 49.76 40.21 53.88 85.63 70.54 132.9 101.67 107.05 103.27 91 91.17 81.63 80.76 86.36 89.06 111.4 141.47 159.77 85.95 76.44 79.99 82.93 94.49 90.68 95.9 105.65 99.22 62.01 62.59 72.34 89.66 116.87 107.56 90.88 101.7 110.86 111.8 100.04 80.58 94.18 95.83 110.49 114.63 115.31 125.24 103.92 98.77 94.84 88.36 0.63 2.66 22.97 6.88 9.19 18.58 9.21 6.6 4.09 0.63 2.66 22.97 6.88 9.19 18.58 9.21 6.6 4.09 0.63 2.66 22.97 6.88 9.19 18.58 9.21 6.6 4.09 0.63 2.66 22.97 6.88 9.19 18.58 9.21 6.6 4.09 0.63 2.66 22.97 6.88 9.19 18.58 9.21 6.6 4.09 0.63 6.68 6.21 6.18 5.32 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 6.68 6.21 6.18 5.32 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 6.68 6.21 6.18 5.32 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 6.68 6.21 6.18 5.32 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 6.68 6.21 6.18 5.32 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 6.68 2.37 1.93 3.05 2.16 1.94 2.96 2.97 3.23 2.91 2.37 1.93 3.05 2.16 1.94 2.96 2.97 3.23 2.91 2.37 1.93 3.05 2.16 1.94 2.96 2.97 3.23 2.91 2.37 1.93 3.05 2.16 1.94 2.96 2.97 3.23 2.91 2.37 1.93 3.05 2.16 1.94 2.96 2.97 3.23 2.91 2.37 78 Saigonbank NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB Vietcapitalank Vietcapitalank Vietcapitalank Vietcapitalank Vietcapitalank Vietcapitalank Vietcapitalank Vietcapitalank Vietcapitalank ABBank ABBank ABBank ABBank ABBank ABBank ABBank ABBank ABBank Vietbank Vietbank Vietbank Vietbank Vietbank Vietbank Vietbank Vietbank Vietbank 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0.76 4.04 30.58 18.45 0.52 5.31 30.02 9.87 0.96 12.7 30.56 6.24 0.81 9.84 30.63 10.1 0.78 6.35 30.74 14.3 0.01 0.07 30.7 14.76 0.07 0.58 31 11.02 0.02 0.25 31.24 8.72 0.02 0.2 31.51 6.67 0.02 0.34 31.87 4.68 0.15 0.47 28.84 31.48 1.64 5.06 28.83 33.24 0.98 3.55 29.74 25.27 2.14 10.04 30.46 19.45 1.1 6.28 30.66 15.8 0.47 3.18 30.77 13.96 0.66 4.96 30.88 12.85 0.19 1.61 31 11.42 0.01 0.08 31.11 10.22 0.37 1.26 30.23 29.31 1.56 7.38 30.91 16.93 1.54 10.85 31.27 12.24 0.79 6.7 31.36 11.32 0.91 8.31 31.46 10.65 0.27 2.64 31.69 9.97 0.19 2.04 31.84 8.47 0.14 1.59 31.8 8.99 0.35 4.19 31.94 7.88 1.77 2.19 27.87 80.83 0.98 4.04 29.61 14.46 0.5 2.89 30.46 18.39 2.07 11.76 30.54 16.91 0.13 0.74 30.46 18.36 0.18 0.96 30.41 19.34 -1.37 -7.94 30.55 15.48 -0.49 -4.49 31.13 8.33 0.19 2.31 31.23 8.36 2.63 2.91 2.45 2.24 2.92 5.64 6.07 2.52 2.15 1.54 1.24 3.48 4.07 2.7 1.9 4.11 2.89 2.89 2.89 4.51 4.21 3.94 3.94 2.84 7.63 4.51 2.42 2.31 2.82 2.79 0.42 5.63 2.44 2.66 2.17 1.28 1.69 86.05 57.8 78.44 66.55 60.74 42.56 93.13 52.27 107.91 57.5 98.68 87.64 89.42 92.74 90.49 91.09 99.51 85.47 88.7 80.34 155.16 88.17 82.8 45.39 94.31 53.69 72.93 35.99 70.09 52.78 80.22 67.94 70.48 66.92 77.76 77.72 80.27 88.06 80.41 73.15 82.28 41.94 89.93 43.82 99.98 46.96 95.34 61.21 78.84 66.92 88.11 65.58 83.55 60.36 80.72 57.43 100.37 49.71 72.28 57.65 89.84 65.11 90.21 47.62 146.92 93.62 52.8 90.54 64.49 109.81 60.6 108.51 64.2 79.92 88.46 90.91 103.43 100.42 87.13 104.99 73.33 68.09 60.04 60.66 209.11 199.3 115.14 83.73 75.56 83.32 88.44 85.18 85.31 97.98 85.88 84.74 97.86 65.27 63.63 57.58 65.04 77.24 339.02 80.42 130.21 157.31 109.35 78.75 82.7 84.81 87.18 2.66 22.97 6.88 9.19 18.58 9.21 6.6 4.09 0.63 2.66 22.97 6.88 9.19 18.58 9.21 6.6 4.09 0.63 2.66 22.97 6.88 9.19 18.58 9.21 6.6 4.09 0.63 2.66 22.97 6.88 9.19 18.58 9.21 6.6 4.09 0.63 2.66 6.21 6.18 5.32 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 6.68 6.21 6.18 5.32 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 6.68 6.21 6.18 5.32 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 6.68 6.21 6.18 5.32 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 6.68 6.21 1.93 3.05 2.16 1.94 2.96 2.97 3.23 2.91 2.37 1.93 3.05 2.16 1.94 2.96 2.97 3.23 2.91 2.37 1.93 3.05 2.16 1.94 2.96 2.97 3.23 2.91 2.37 1.93 3.05 2.16 1.94 2.96 2.97 3.23 2.91 2.37 1.93 79 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ sum ROA ROE LNTA EAT NPLTL IMGI NIEGI LDR SPREAD RGDP INF Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -ROA | 216 9160185 7112916 -1.37 5.54 ROE | 216 9.392546 7.454693 -7.94 36.01 LNTA | 216 31.83046 1.264661 27.87 34.55 EAT | 216 11.15616 7.293408 4.26 80.83 NPLTL | 216 2.433935 1.565857 34 11.4 -+ -IMGI | 216 81.17782 16.33229 21.44 155.16 NIEGI | 216 52.9844 16.05597 19.72 109.81 LDR | 216 89.48037 28.45365 37.19 339.02 SPREAD | 216 2.613333 4831755 1.93 3.23 RGDP | 216 5.967778 5295111 5.25 6.78 -+ -INF | 216 8.978889 6.94131 63 22.97 PHỤ LỤC 3A PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH ROA THEO POOLED OLS reg ROA LNTA EAT NPLTL IMGI NIEGI LDR SPREAD RGDP INF Source | SS df MS Number of obs = -+ -Model | 72.9798794 8.10887549 Residual | 35.7962965 206 17376843 F( -+ -Total | 108.776176 215 505935702 9, 216 206) = 46.66 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.6709 Adj R-squared = 0.6565 Root MSE 41686 = -ROA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -LNTA | -.0708361 035955 -1.97 0.050 -.1417231 0000509 EAT | 0127576 0072198 1.77 0.079 -.0014766 0269918 NPLTL | -.0438551 0191883 -2.29 0.023 -.0816858 -.0060244 IMGI | -.0013786 0018476 -0.75 0.456 -.0050212 002264 NIEGI | -.0318371 0022206 -14.34 0.000 -.0362151 -.0274592 LDR | -.0000439 0014756 -0.03 0.976 -.0029532 0028654 SPREAD | -.1526531 0919665 -1.66 0.098 -.3339694 0286632 RGDP | -.1540429 0649752 -2.37 0.019 -.2821446 -.0259413 INF | 0141205 0059744 2.36 0.019 0023418 0258992 _cons | 6.129327 1.185116 5.17 0.000 3.792816 8.465838 80 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH ROA THEO FEM xtreg ROA LNTA EAT NPLTL IMGI NIEGI LDR SPREAD RGDP INF,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 216 Group variable: ngnhang1 Number of groups = 24 R-sq: = 0.6864 Obs per group: = between = 0.4295 avg = 9.0 overall = 0.6027 max = F(9,183) = 44.51 Prob > F = 0.0000 within corr(u_i, Xb) = -0.1981 -ROA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -LNTA | 0491445 0746656 0.66 0.511 -.0981716 1964605 EAT | 0029068 0076627 0.38 0.705 -.0122118 0180255 NPLTL | -.0117158 0192178 -0.61 0.543 -.0496328 0262012 IMGI | -.0045764 0019134 -2.39 0.018 -.0083516 -.0008013 NIEGI | -.031614 0025326 -12.48 0.000 -.0366108 -.0266172 LDR | 0016185 0017264 0.94 0.350 -.0017878 0050247 SPREAD | -.1873931 0877237 -2.14 0.034 -.360473 -.0143131 RGDP | -.1631571 0600842 -2.72 0.007 -.281704 -.0446102 INF | 0229919 0066604 3.45 0.001 0098509 0361328 _cons | 2.506513 2.278502 1.10 0.273 -1.988999 7.002024 -+ -sigma_u | 30333228 sigma_e | 36903855 rho | 40320115 (fraction of variance due to u_i) -F test that all u_i=0: F(23, 183) = 3.47 Prob > F = 0.0000 81 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH ROA THEO REM xtreg ROA LNTA EAT NPLTL IMGI NIEGI LDR SPREAD RGDP INF,re Random-effects GLS regression Number of obs = 216 Group variable: ngnhang1 Number of groups = 24 R-sq: = 0.6751 Obs per group: = between = 0.6482 avg = 9.0 overall = 0.6670 max = Wald chi2(9) = 419.44 Prob > chi2 = 0.0000 within corr(u_i, X) = (assumed) -ROA | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -LNTA | -.0704151 0412399 -1.71 0.088 -.1512438 0104137 EAT | 0072645 0072345 1.00 0.315 -.0069149 0214438 NPLTL | -.0270432 0188365 -1.44 0.151 -.0639621 0098757 IMGI | -.002512 0018259 -1.38 0.169 -.0060906 0010667 NIEGI | -.0316934 0023037 -13.76 0.000 -.0362087 -.0271782 LDR | 0005184 0015466 0.34 0.737 -.0025128 0035496 SPREAD | -.1527111 0874174 -1.75 0.081 -.3240461 0186239 RGDP | -.1456808 0606927 -2.40 0.016 -.2646363 -.0267252 INF | 0151992 0058206 2.61 0.009 003791 0266073 _cons | 6.110934 1.317451 4.64 0.000 3.528776 8.693091 -+ -sigma_u | 13168428 sigma_e | 36903855 rho | 11294682 (fraction of variance due to u_i) 82 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH HAUSMAN MƠ HÌNH ROA hausman FEA REA Coefficients -| (b) | (B) FEA (b-B) REA sqrt(diag(V_b-V_B)) Difference S.E -+ -LNTA | 0491445 -.0704151 1195595 0622432 EAT | 0029068 0072645 -.0043576 0025258 NPLTL | -.0117158 -.0270432 0153274 0038093 IMGI | -.0045764 -.002512 -.0020645 000572 NIEGI | -.031614 -.0316934 0000794 0010521 LDR | 0016185 0005184 0011001 0007673 SPREAD | -.1873931 -.1527111 -.0346819 0073243 RGDP | -.1631571 -.1456808 -.0174763 INF | 0229919 0151992 0077927 0032374 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 42.55 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) 83 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN MƠ HÌNH ROA xtserial ROA LNTA EAT NPLTL IMGI NIEGI LDR SPREAD RGDP INF Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 23) = Prob > F = 3.265 0.0839 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI MƠ HÌNH ROA xttest3 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (24) = Prob>chi2 = 7822.22 0.0000 84 PHỤ LỤC HỒI QUY MƠ HÌNH ROA VỚI SAI SỐ CHUẨN CỦA DRISCOLL VÀ KRAAY (D&K) (Regression with Driscoll-Kraay standard errors) xtscc ROA LNTA EAT NPLTL IMGI NIEGI LDR SPREAD RGDP INF, fe Regression with Driscoll-Kraay standard errors Number of obs = 216 Method: Fixed-effects regression Number of groups = 24 Group variable (i): ngnhang1 F( = 2405.36 maximum lag: Prob > F = 0.0000 within R-squared = 0.6864 9, 8) -| ROA | Coef Std Err Drisc/Kraay t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -LNTA | 0491445 0619629 0.79 0.451 -.0937423 1920312 EAT | 0029068 0050482 0.58 0.581 -.0087345 0145481 NPLTL | -.0117158 0099184 -1.18 0.271 -.0345877 0111561 IMGI | -.0045764 0024124 -1.90 0.094 -.0101394 0009865 NIEGI | -.031614 0019837 -15.94 0.000 -.0361883 -.0270397 LDR | 0016185 0011167 1.45 0.185 -.0009566 0041936 SPREAD | -.1873931 1417217 -1.32 0.223 -.5142039 1394177 RGDP | -.1631571 0484121 -3.37 0.010 -.2747955 -.0515187 INF | 0229919 00482 4.77 0.001 011877 0341067 _cons | 2.506513 1.516956 1.65 0.137 -.991595 6.00462 85 PHỤ LỤC 10 PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH ROE THEO POOLED OLS reg ROE LNTA EAT NPLTL IMGI NIEGI LDR SPREAD RGDP INF Source | SS df MS Number of obs = -+ -Model | 8022.56503 891.396114 Residual | 3925.51127 206 19.05588 F( -+ -Total | 11948.0763 215 55.5724479 9, 216 206) = 46.78 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.6715 Adj R-squared = 0.6571 Root MSE 4.3653 = -ROE | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -LNTA | 1.193385 3765204 3.17 0.002 4510574 1.935712 EAT | -.2416023 075606 -3.20 0.002 -.390663 -.0925416 NPLTL | -.6463726 20094 -3.22 0.002 -1.042535 -.25021 IMGI | -.0101972 0193477 -0.53 0.599 -.0483422 0279477 NIEGI | -.2510779 0232536 -10.80 0.000 -.2969236 -.2052323 LDR | 0249356 0154528 1.61 0.108 -.0055304 0554015 SPREAD | -2.419438 9630723 -2.51 0.013 -4.31818 -.5206963 RGDP | -1.544641 6804195 -2.27 0.024 -2.88612 -.2031621 INF | 328085 0625634 5.24 0.000 2047384 4514316 _cons | 169925 12.41052 0.01 0.989 -24.29799 24.63784 86 PHỤ LỤC 11 PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH ROE THEO FEM xtreg ROE LNTA EAT NPLTL IMGI NIEGI LDR SPREAD RGDP INF,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 216 Group variable: ngnhang1 Number of groups = 24 R-sq: within = 0.6178 Obs per group: = between = 0.7192 avg = 9.0 overall = 0.6607 max = F(9,183) = 32.87 Prob > F = 0.0000 corr(u_i, Xb) = 0.0606 -ROE | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -LNTA | 5996228 7637709 0.79 0.433 -.9073063 2.106552 EAT | -.3626976 0783838 -4.63 0.000 -.5173497 -.2080454 NPLTL | -.2876511 1965834 -1.46 0.145 -.6755125 1002102 IMGI | -.0184281 0195724 -0.94 0.348 -.0570447 0201886 NIEGI | -.2540084 0259065 -9.80 0.000 -.3051222 -.2028946 LDR | 0446988 0176599 2.53 0.012 0098556 0795419 SPREAD | -2.042648 8973455 -2.28 0.024 -3.813121 -.2721748 RGDP | -1.217533 6146152 -1.98 0.049 -2.430176 -.0048895 INF | 2927554 0681303 4.30 0.000 1583335 4271772 _cons | 15.98295 23.30731 0.69 0.494 -30.00264 61.96854 -+ -sigma_u | 2.647529 sigma_e | 3.7749778 rho | 32970148 (fraction of variance due to u_i) -F test that all u_i=0: F(23, 183) = 4.02 Prob > F = 0.0000 87 PHỤ LỤC 12 PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH ROE THEO REM xtreg ROE LNTA EAT NPLTL IMGI NIEGI LDR SPREAD RGDP INF,re Random-effects GLS regression Group variable: ngnhang1 Number of obs Number of groups = = 216 24 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.0 within = 0.6165 between = 0.7345 overall = 0.6671 corr(u_i, X) Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) = = 357.85 0.0000 -ROE | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -LNTA | 9202685 4812149 1.91 0.056 -.0228953 1.863432 EAT | -.3199383 0738457 -4.33 0.000 -.4646732 -.1752035 NPLTL | -.3963745 1898642 -2.09 0.037 -.7685014 -.0242475 IMGI | -.016591 018522 -0.90 0.370 -.0528934 0197114 NIEGI | -.2546231 0239726 -10.62 0.000 -.3016085 -.2076377 LDR | 0381069 0161938 2.35 0.019 0063677 0698462 SPREAD | -2.196843 8701348 -2.52 0.012 -3.902276 -.49141 RGDP | -1.345119 5992463 -2.24 0.025 -2.519621 -.1706181 INF | 3104955 0594405 5.22 0.000 1939942 4269967 _cons | 7.042608 15.10138 0.47 0.641 -22.55556 36.64078 -+ -sigma_u | 2.2263194 sigma_e | 3.7749778 rho | 25805746 (fraction of variance due to u_i) 88 PHỤ LỤC 13 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN MƠ HÌNH ROE hausman FEE REE Coefficients -| (b) | (B) FEE (b-B) REE sqrt(diag(V_b-V_B)) Difference S.E -+ -LNTA | 5996228 9202685 -.3206457 593109 EAT | -.3626976 -.3199383 -.0427592 0262838 NPLTL | -.2876511 -.3963745 1087233 0509572 IMGI | -.0184281 -.016591 -.001837 0063259 NIEGI | -.2540084 -.2546231 0006147 0098214 LDR | 0446988 0381069 0065918 0070449 SPREAD | -2.042648 -2.196843 1541947 2193044 RGDP | -1.217533 -1.345119 1275868 1365858 INF | 2927554 3104955 -.0177401 0332951 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 7.12 Prob>chi2 = 0.6249 (V_b-V_B is not positive definite) 89 PHỤ LỤC 14 KIỂM ĐỊNH BREUSCH-PAGAN MƠ HÌNH ROE (Sau chay hoi quy REM) xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROE[ngnhang1,t] = Xb + u[ngnhang1] + e[ngnhang1,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ - Test: ROE | 55.57245 7.454693 e | 14.25046 3.774978 u | 4.956498 2.226319 Var(u) = chibar2(01) = 45.61 Prob > chibar2 = 0.0000 90 PHỤ LỤC 15 KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN & PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI MƠ HÌNH ROE xttest1 Tests for the error component model: ROE[ngnhang1,t] = Xb + u[ngnhang1] + v[ngnhang1,t] v[ngnhang1,t] = lambda v[ngnhang1,(t-1)] + e[ngnhang1,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ ROE | 55.57245 7.454693 e | 14.25046 3.7749778 u | 4.956498 2.2263194 Tests: Random Effects, Two Sided: ALM(Var(u)=0) = 11.21 Pr>chi2(1) = 0.0008 Random Effects, One Sided: ALM(Var(u)=0) = 3.35 Pr>N(0,1) = 0.0004 = 30.60 Pr>chi2(1) = 0.0000 Joint Test: LM(Var(u)=0,lambda=0) = 76.21 Pr>chi2(2) = 0.0000 Serial Correlation: ALM(lambda=0) * Ket qua la p-value cua LM dong thu of ket qua quan 91 PHỤ LỤC 16 HỒI QUY FGLS MÔ HÌNH ROE (feasible generalized least squares) xtgls ROE LNTA EAT NPLTL IMGI NIEGI LDR SPREAD RGDP INF, panels(hetero) corr(ar1) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squares Panels: heteroskedastic Correlation: common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = 24 Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 10 (0.4294) Number of obs = 216 Number of groups = 24 Time periods = Wald chi2(9) = 447.16 Prob > chi2 = 0.0000 -ROE | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -LNTA | 1.2673 3329749 3.81 0.000 6146813 1.919919 EAT | -.1630456 0538413 -3.03 0.002 -.2685725 -.0575186 NPLTL | -.5191074 16483 -3.15 0.002 -.8421683 -.1960466 IMGI | 0055765 0123336 0.45 0.651 -.0185969 02975 NIEGI | -.2424393 0167605 -14.46 0.000 -.2752893 -.2095893 LDR | 0242592 0114048 2.13 0.033 0019062 0466122 SPREAD | -.6812358 682762 -1.00 0.318 -2.019425 6569532 RGDP | -.9793678 402965 -2.43 0.015 -1.769165 -.189571 INF | 1584675 0470151 3.37 0.001 0663197 2506153 _cons | -11.52581 10.52856 -1.09 0.274 -32.16141 9.109779 ... VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Lý thuyết liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời 2.1.1 Khái niệm khả sinh lời Theo Ehow (2012) khả sinh lời. .. 34 CHƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 35 4.1 Phân tích khả sinh lời NHTMCP Việt Nam 2008-2016 35 4.1.1 Khả sinh lời tổng tài... TRƯỚC VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 2.1 Lý thuyết liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời 10 2.1.1 Khái niệm khả sinh lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay