Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn thành phố hồ chí minh

93 9 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN CAO SÂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VAY VỐN NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINHNĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN CAO SÂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VAY VỐN NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG Mã ngành:60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THỊ TUYẾT HOA TP HỒ CHÍ MINHNĂM 2017 ii TÓM TẮT Mục tiêu đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả vay vốn ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cở sở xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả vay vốn ngân hàng doanh nghiệp như: số năm hoạt động doanh nghiệp, lực quản lý chủ doanh nghiệp, tổng tài sản doanh nghiệp, tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp, tỷ số nợ doanh nghiệp, quan hệ với ngân hàng, tài sản đảm bảo Điều giúp doanh nghiệp có nhìn tổng quan yếu tố liên quan doanh nghiệp muốn tiếp cận vốn vay từ ngân hàng Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố ảnh hưởng đến khả vay vốn khơng hồn tồn xuất phát từ ngân hàngđến từ phía doanh nghiệp Do đó, để gia tăng khả việc tiếp cận khoản vay, doanh nghiệp nên chủ động việc nâng cao lực Ngồi ra, nghiên cứu khơng tìm thấy ý nghĩa thống kê yếu tố quy mô doanh nghiệp (hay tổng tài sản doanh nghiệp) Điều cho thấy,xét góc độ doanh nghiệp hay ngân hàng, quy mơ tài sản yếu tố gây nhiều ảnh hưởng đến khả vay vốn doanh nghiệp mà phụ thuộc vào chất lượng tài sản doanh nghiệp Qua giúp cho doanh nghiệp thấy khơng phải doanh nghiệp có nhiều tài sản dễ dàng vay vốn ngân hàng mà tổng hợp nhiều nhân tố khác i LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP HCM, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả Nguyễn Cao Sâm ii LỜI CÁM ƠN Qua thời gian học tập nghiên cứu Trường Đại Học Ngân Hàng TP HCM đến hoàn thành luận văn tốt nghiệp ác nhân tố ảnh hưởng đến khả vay vốn ngân hàng DNNVV ngân hàng T Nam địa bàn T H Đầu hát Triển iệt ” Với lòng kính trọng biết ơn, tơi xin bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến PGS., TS LÊ THỊ TUYẾT HOA, người hướng dẫn tận tình cho suốt thời gian thực nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, khuyến khích, hỗ trợ tơi nhiều suốt q trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn TP HCM, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả Nguyễn Cao Sâm iii MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI A ĐOAN ii LỜI Á ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 HƯƠNG HÁ NGHIÊN ỨU 1.6 ĐÓNG GÓ ỦA LUẬN ĂN 1.7 KẾT CẤU LUẬN ĂN CHƯƠNG 2: Ơ SỞ LÝ THUYẾT Ề Á NH N TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẢ NĂNG A ỐN NG N H NG ỦA OANH NGHIỆ NHỎ ỪA 2.1 LÝ LUẬN Ơ BẢN VỀ TÍN DỤNG NG N H NG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 2.1.1 h i i 2.1.1.1 Khái ni m doanh nghi p .7 2.1.1.2 Khái ni m DNNVV 2.1.1.3 Đ 2.1.1.4 Vai trò c a DNNVV .15 2.1.2 iể h ghi h iểm c a DNNVV 12 T n dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa .16 2.1.2.1 Khái ni m tín dụng ngân hàng 16 2.1.2.2 Phân loại tín dụ g gâ h 2.1.3 g ối với DNNVV 17 Vai trò tín dụng ngân hàng DNNVV .19 2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG A ỐN NGÂN HÀNG CỦA DNNVV 20 2.2.1 Các nghiên cứu nước 20 2.2.2 Các nghiên cứu tr g ước 24 2.2.3 Khoảng trống nghiên cứu 26 iv 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG A ỐN NGÂN HÀNG CỦA DNNVV .26 2.3.1 Số ă h ạt ộng c a doanh nghi p .26 2.3.2 Nă g lực quản lý c a ch doanh nghi p .27 2.3.3 Tổng tài sản c a doanh nghi p 27 2.3.4 Tỷ suất lợi nhuận c a doanh nghi p .28 2.3.5 Tỷ số nợ c a doanh nghi p .28 2.3.6 Quan h với ngân hàng 29 2.3.7 Tài sả ảm bảo 29 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 31 3.1.1 hương pháp pháp hồi quy Binary Logistic 31 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu ề xuất .32 3.1.3 Giải thích biến mơ hình giả thuyết nghiên cứu 33 3.2 HƯƠNG HÁ NGHIÊN ỨU .37 KẾT LUẬN HƯƠNG 38 HƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 39 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1.1 Thống kê mô tả biến .39 4.1.2 Ma trận hệ số tương quan biến độc lập .40 4.1.3 Kiểm định đa cộng tuyến 41 4.1.4 Kết ước lượng hồi quy 42 4.1.6 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 43 4.1.7 Kiểm định mức độ dự báo xác mơ hình 44 4.2 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.3 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC DNNVV CỦA BIDV TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM 46 4.3.1 Giới thiệu BIDV .46 4.3.2 Thực trạng cho vay c a DNNVV c BIDV trê ịa bàn TP HCM .46 KẾT LUẬN HƯƠNG 50 HƯƠNG 5: KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 51 5.1 KẾT LUẬN 51 5.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DNNVV CỦA BIDV TRONG THỜI GIAN 2016 - 2020 52 5.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG VAY VỐN CỦA CÁC DNNVV TẠI BIDV TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 53 v 5.3.1 Đối với DNNVV 54 5.3.1.1 Về trình độ người quản lý doanh nghiệp 54 5.3.1.2 Về tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp .54 5.3.1.3 Về mối quan hệ với BIDV 55 5.3.1.4 Về kế hoạch kinh doanh kế hoạch vay vốn 55 5.3.2 Đối với BIDV .56 5.3.2.1 Về tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng .56 5.3.2.2 Về quy trình, thủ tục vay vốn .57 5.3.2.3 Về sách DNNVV 57 5.3.3 Kiến nghị với cấp có thẩm quyền 58 5.3.3.1 Hỗ trợ đào tạo, phát triển nhân lực 58 5.3.3.3 Hỗ trợ thông tin vấn 59 5.4 HẠN CHẾ ĐỀ TÀI .59 5.5 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .59 KẾT LUẬN HƯƠNG 60 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT T viết tắt Nguyê ghĩ Tiếng Anh Nguyê ghĩ Tiếng Vi t Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu BIDV hát Triển Việt Nam DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DVT Đơn vị tính NHTM Ngân hàng thương mại ROA Return on Asset Suất sinh lợi tổng tài sản ROE Return on Equity Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TS Đ Tài sản cố định TSĐB Tài sản đảm bảo VIF Hệ số phóng đại phương sai vii DANH MỤC BẢNG TT Số thứ tự bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Phân loại DNNVV theo khu vực kinh tế Việt Nam 12 Bảng 3.1 Tổng hợp biến nghiên cứu mơ hình 35 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 40 Bảng 4.2 Ma trận hệ số tương quan biến độc lập 41 Bảng 4.3 Hệ số VIF 42 Bảng 4.4 Kết hồi quy Logit 42 Bảng 4.5 Kết kiểm định Omnibus 43 Bảng 4.6 Tóm tắt mơ hình 43 10 Bảng 4.7 Mức độ dự báo xác mơ hình 44 Tên bảng Trang Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa số quốc gia 09 khu vực viii 41 Weinstein, David and Yishay Yafeh, 1998 On the costs of a bank-centered financial system: Evidence from the changing main bank relations in Japan Journal of Finance, Vol 53: 635–72 42 Verbeek, Marno A guide to modern econometrics / Marno Verbeek – 2nd John Wiley & Sons Ltd 43 Zhao, H., Wu, W., & Chen, X., 2006 What Factors Affect Small and Mediumsized enterprise’s Ability to Borrow from Ban : Evidence from Chengdu City.Capital of South-Western China’s Sichuan Province, Berlin School of Economics Working Paper, (Page 23) 68 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY Thống kê mô tả biến LOAI HINH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid CTCP 31 18.6 18.6 18.6 TNHH 136 81.4 81.4 100.0 Total 167 100.0 100.0 TRINH DO Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid CD 44 26.3 26.3 26.3 DH 44 26.3 26.3 52.7 TC 50 29.9 29.9 82.6 THCS 3.6 3.6 86.2 THPT 17 10.2 10.2 96.4 3.6 3.6 100.0 167 100.0 100.0 TREN DH Total Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Mean Statistic Std Deviation Std Error Statistic Skewness Statistic Std Error TUOIDN 167 19 7.34 262 3.390 1.915 188 TRINHDO 167 56 038 498 -.256 188 TONGTS 167 90 12.10 1.282 16.564 3.051 188 TSLN 167 60 14.04 891 11.510 1.511 188 TSNO 167 80 33.88 1.800 23.267 455 188 QHTD 167 47 039 500 133 188 TSDB 167 49 039 501 036 188 Valid N (listwise) 167 -1- Kiểm định Omnibus Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 168.937 000 Block 168.937 000 Model 168.937 000 Tóm tắt mơ hình Model Summary Step -2 Log likelihood 56.786 Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square a 636 859 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Kết dự báo mơ hình Classification Tablea Observed Predicted Y Percentage Correct 95 96.0 59 86.8 Y Step Overall Percentage 92.2 a The cut value is 500 Kết hồi quy logit Variables in the Equation B TUOIDN Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) 435 138 9.974 002 1.545 TRINHDO 2.677 1.085 6.084 014 14.538 TONGTS 050 051 942 332 1.051 TSLN 179 052 11.970 001 1.196 TSNO -.065 021 9.406 002 937 QHTD 3.098 1.094 8.023 005 22.164 TSDB 4.937 1.269 15.137 000 139.402 -10.174 2.317 19.287 000 000 Constant a Variable(s) entered on step 1: TUOIDN, TRINHDO, TONGTS, TSLN, TSNO, QHTD, TSDB -2- Kiểm định đa cộng tuyến Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error Beta (Constant) -.072 100 TUOIDN 023 008 TRINHDO 149 TONGTS Tolerance VIF -.725 469 162 2.841 005 698 1.433 049 151 3.055 003 928 1.078 004 002 122 2.352 020 838 1.194 TSLN 012 002 285 4.959 000 686 1.458 TSNO -.006 001 -.300 -5.081 000 647 1.546 QHTD 133 051 135 2.601 010 840 1.190 TSDB 329 051 335 6.389 000 823 1.215 a Dependent Variable: Y Ma trận hệ số tương quan biến Correlations TUOIDN TRINHDO Pearson Correlation TUOIDN Sig (2-tailed) N TRINHDO TONGTS QHTD 227** 000 771 003 167 167 167 167 167 167 * -.019 044 027 -.028 017 812 574 734 720 167 167 167 167 167 ** -.131 073 274** 008 093 349 000 167 167 167 167 ** -.032 188* 000 683 015 167 167 167 ** 004 000 964 N 167 167 Pearson Correlation 081 * Sig (2-tailed) 299 017 N 167 185 203 167 167 ** -.019 ** Sig (2-tailed) 000 812 008 N 167 167 167 167 ** 203 -.427 ** 044 -.131 Sig (2-tailed) 000 574 093 000 N 167 167 167 167 167 167 167 ** -.175* -.403 -.427 Pearson Correlation 023 027 073 -.032 Sig (2-tailed) 771 734 349 683 000 N 167 -.310 -.310 023 167 167 167 167 167 167 ** -.028 ** * 004 * Sig (2-tailed) 003 720 000 015 964 023 N 167 167 167 167 167 167 Pearson Correlation TSDB 023 000 200 439 TSDB 299 Sig (2-tailed) -.403 QHTD ** 200 185 439 TSNO ** 081 100 Pearson Correlation TSNO 167 TSLN 100 Pearson Correlation Pearson Correlation TSLN TONGTS 227 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) -3- 274 188 -.175 167 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT VỀ VIỆC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VAY VỐN CỦA DNNVV TẠI ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH Tơi Nguyễn Cao Sâm, học viên cao học ngành Tài - Ngân hàng, Trường Đại học Ngân Hàng TP HCM Hiện thực luận văn tốt nghiệp với đề tài “ H ” Trước tiên, xin chân thành cảm Quý công ty dành thời gian để tham gia thảo luận vấn đề Đồng thời kết phiếu sử dụng làm tài liệu cho nghiên cứu Tôi cam kết không sử dụng thông tin mà Quý vị cung cấp cho mục đích khác I THƠNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP Tên Doanh nghiệp Năm thành lập doanh nghiệp Số lượng nhân viên Loại hình doanh nghiệp DN nhân Cơng ty cổ phần Công ty TNHH nhà nước MTV Công ty TNHH (trừ công ty TNHH nhà nước MTV) Công ty hợp danh Hợp tác xã Trình độ học vấn người quản lý THCS, THPT Trung cấp Đại học, cao đẳng Trên đại học Khác Xin Quý Doanh nghiệp vui lòng cho biết số tiêu tài (Theo BCTC 2016) Doanh nghiệp sau: Các tiêu tài Triệu đồng Tổng tài sản ……………………………… Doanh thu ……………………………… Lợi nhuận ròng ……………………………… Nợ phải trả ……………………………… Vốn chủ sở hữu ……………………………… -4- Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ngân hàng TP.HCM mà doanh nghiệp có mở tài khoản giao dịch Tên Ngân hàngDoanh nghiệptài Năm DN mở tài khoản giao dịch khoản Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng Nếu doanh nghiệptài khoản giao dịch ngân hàng địa bàn tỉnh TP HCM, Xin vui lòng cho biết doanh số doanh nghiệp chuyển qua tài khoản ngân hàng năm 2016 là: ……………… triệu đồng Doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ khác ngân hàng toán tiền lương, tốn xuất nhập khẩu, mở L/C… hay khơng? Có Khơng Nếu có sử dụng dịch vụ khác ngân hàng doanh số trung bình hàng năm 2016 đạt…………… triệu đồng 10 Từ năm 2015 đến Doanh nghiệp vay vốn ngân hàng hay chưa? Đã vay (tiếp câu 12) Chưa (tiếp câu 14) 11 Doanh nghiệpngân hàng TP HCM cấp tín dụng hay khơng Có Không 12 Quý doanh nghiệp chậm trả lãi gốc thời gian vay vốn chưa Có Khơng 14 Nếu doanh nghiệp không vay vốn ngân hàng xin cho biết lý do: Không nộp đơn vay vốn Có làm hồvay vốn chưa ngân hàng duyệt vay vốn 15 Nếu Doanh nghiệp không nộp đơn vay vốn ngân hàng xin cho biết lý do: Khơng có nhu cầu/ vay ngân hàng khác Khơng có tài sản đảm bảo/Tài sản đảm bảo không đủ Lãi suất cao Thủ tục phức tạp Nghĩ khơng ngân hàng chấp nhận Khó khăn việc lập kế hoạch kinh doanh để vay vốn Khác………………………… -5- 16 Khoản vay tối đa Quý doanh nghiệp năm Năm Tổng nhu cầu vốn Số tiền vay Giá trị TSTC Thời hạn vay 2015 2016 17 TSTC quý doanh nghiệp gì? Bất động sản (QSDĐ, cơng trình đất, nhà, xưởng, …) Động sản (phương tiện vận tải, dây chuyền, máy móc thiết bị…) Hàng hóa Khác…………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý doanh nghiệp Kính chúc quý doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi thành công! -6- PHỤ LỤC SẢN PHẨM CHO VAY DNNVV TẠI BIDV A CHO VAY THÔNG THƯỜNG DNNVV TẠI BIDV I CHO VAY NGẮN HẠN Là sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp a Đặc điểm  Đối tượng cho vay: chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp: chi mua nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, tiền lương, tiền điện/nước…  Phương thức cho vay: theo món, hạn mức  Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ phù hợp với quy định cho vay ngoại tệ NHNN  Số tiền cho vay: theo thỏa thuận, phù hợp với nhu cầu khách hàng sách cấp tín dụng BIDV  Thời hạn: phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh khách hàng, tối đa 12 tháng b Lợi ích:  Lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý, cố định thả thời hạn vay  Hình thức vay vốn đa dạng, phù hợp với loại hình kinh doanh doanh nghiệp II CHO VAY TRUNG HẠN Là sản phẩm tài trợ nhu cầu vốn đầu trung, dài hạn cho doanh nghiệp a Đặc điểm  Đối tượng cho vay: chi phí đầu tài sản cố định như: mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, xây dựng nhà xưởng,  Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ phù hợp với quy định cho vay ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước  Số tiền cho vay: tối đa 85% tổng mức đầu dự án  Tài sản đảm bảo:  Tài sản hình thành từ vốn vay -7-  Tài sản khác khách hàng bên thứ ba đáp ứng điều kiện giao dịch bảo đảm BIDV b Lợi ích:  Lãi suất cạnh tranh  Thời gian cho vay linh hoạt, thời gian ân hạn trả nợ phù hợp với dòng tiền dự án/DN  Được hưởng ưu đãi đáp ứng tiêu chí khách hàng thân thiết/quan trọng BIDV  Được vấn, hỗ trợ thông tin cần thiết liên quan đến dự án đầu III CHO VAY ĐẦU DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN Là sản phẩm tài trợ vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã phép kinh doanh bất động sản để đầu dự án bất động sản lãnh thổ Việt Nam a Đặc điểm  Đối tượng tài trợ: dự án văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu du lịch, khách sạn  Phương thức cho vay: Theo  Thời hạn tài trợ: Trung, dài hạn  Loại tiền cho vay: VNĐ  Tài sản đảm bảo: tài sản hình thành từ vốn vay/tài sản khác theo quy định b Lợi ích:  Thời hạn cho vay linh hoạt, phù hợp với dòng tiền dự án  Tỷ lệ tài trợ cao lên tới 85% tổng mức đầu dự án  Được cung cấp sản phẩm, dịch vụ vấn, hỗ trợ xuyên suốt trình thực dự án  Lãi suất, phí dịch vụ cạnh tranh B CHO VAY THEO NGÀNH TẠI BIDV I TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP DỆT MAY BIDV cung cấp sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động kèm dịch vụ trọn gói, khép kín, phù hợp nhu cầu, đặc thù Doanh nghiệp Dệt may a Đặc điểm:  Thời gian cho vay: tối đa 06 tháng Mức cho vay: -8-  Đối với hoạt động sản xuất - Cho vay món: tối đa 90% giá trị PA SXKD - Cho vay hạn mức: theo quy định BIDV  Đối với hoạt động kinh doanh thương mại: phù hợp vào kế hoạch/phương án sản xuất kinh doanh khách hàng Bảo đảm tiền vay - Tài sản đảm bảo thơng thường - Thế chấp quyền đòi nợ hình thành tương lai từ hợp đồng xuất II TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP XĂNG DẦU Là sản phẩm tài trợ bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh kết hợp sản phẩm toán quốc tế, bảo hiểm tỷ giá/hàng hóa quản lý dòng tiền cho khách hàng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu a Đặc điểm:  Đối tượng cho vay: chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu  Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ khác  Số tiền cho vay: - Cho vay món: tối đa 90% giá trị phương án sản xuất, kinh doanh khách hàng - Cho vay hạn mức: tối đa 100% giá trị hợp đồng/đơn hàng  Thời hạn cho vay: tối đa 04 tháng  Tài sản bảo đảm: Tín chấp; Hàng tồn kho; Tài sản đảm bảo quyền đòi nợ từ hoạt động kinh doanh xăng dầu b Lợi ích:  Được hưởng ưu đãi lãi suất cho vay, lãi suất chiết khấu, lãi suất tiền gửi, tỷ giá mua bán ngoại tệ, phí dịch vụ (thanh tốn nước, tốn quốc tế, bảo hiểm hàng hóa, bảo lãnh, Internet banking)  Tài sản bảo đảm linh hoạt, tín chấp 100% dư nợ III TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP VỆ TINH Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu bảo lãnh, bổ sung vốn lưu động kết hợp cung cấp dịch vụ trọn gói (tiền gửi, chuyển tiền, thu hộ, thu nộp thuế, bảo hiểm dịch vụ khác) cho DN cung cấp doanh nghiệp phân phối cung ứng -9- nguyên vật liệu đầu vào tiêu thụ thành phẩm đầu cho doanh nghiệp trung tâm Lợi ích: DN trung tâm: Quản lý chặt chẽ dòng tiền, gia tăng lợi nhuận thơng qua kiểm sốt doanh thu phù hợp với diễn biến thị trường, kế hoạch/mục tiêu kinh doanh thời kỳ; Quản lý công nợ hiệu quả, giảm rủi ro, chi phí nguồn lực quản lý BIDVquản lý hộ khoản phải thu DN cung cấp/ phân phối:  Được cung ứng vốn kịp thời, với chi phí vốn, phí dịch vụ hợp lý điều kiện ưu đãi, vay vốn/bảo lãnh đơn lẻ không qua DNTT  Tài sản đảm bảo đa dạng  Tối đa hóa lợi nhuận thơng qua việc sử dụng vốn vay hiệu  Hỗ trợ DN phân phối quản lý phải trả IV TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP DƯỢC Là sản phẩm bổ sung vốn lưu động kết hợp cung cấp đa dạng dịch vụ (tiền gửi, toán, bảo lãnh, tài trợ thương mại…) cho khách hàng DN ngành dược a Đặc điểm:  Đối tượng cho vay: Chi phí vốn lưu động  Phương thức cho vay: Theo món/hạn mức, kết hợp đa dạng hình thức tài trợ từ riêng lẻ đến tài trợ trọn góitheo chuỗi cung ứng: Nhập khẩu, cung ứng nguyên dược liệu làm thuốc, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế và/hoặc nuôi trồng, chế biến dược liệu Sản xuất bao bì, sản xuất kinh doanh phân phối thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm  Loại tiền cho vay: VNĐ, ngoại tệ  Mức cho vay: Tối đa 80% giá trị định giá TSBĐ  Thời hạn cho vay: Tùy thuộc loại hình kinh doanh, TSBĐ, tối đa 12 tháng  Nhập khẩu, cung ứng nguyên dược liệu làm thuốc, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế và/hoặc nuôi trồng, chế biến dược liệu  Sản xuất bao bì, sản xuất kinh doanh phân phối thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm - 10 - b Lợi ích: - Được hưởng ưu đãi lãi suất cho vay, lãi suất chiết khấu, lãi suất tiền gửi, tỷ giá mua bán ngoại tệ, phí dịch vụ (thanh tốn nước, tốn quốc tế, bảo hiểm hàng hóa, bảo lãnh, Internet banking) - Tài sản bảo đảm linh hoạt, tín chấp 100% dư nợ V CHO VAY THI CÔNG XÂY LẮP Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho DN hoạt động lĩnh vực thi cơng, xây lắp phục vụ cho cơng trình xây dựng, sở hạ tầng, a Đặc điểm  Đối tượng cho vay: chi phí thực hợp đồng thi cơng xây lắp (trừ chi phí khấu hao TSCĐ)  Phương thức cho vay: theo món, hạn mức  Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ phù hợp với quy định cho vay ngoại tệ NHNN  Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng  Số tiền cho vay: Tối đa 80% giá trị Hợp đồng thi công xây lắp Tài sản đảm bảo: - Bất động sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải - Quyền đòi nợ khối lượng xây lắp Lợi ích:  Thời hạn cho vay phù hợp với thực tế thi công, thực hợp đồng  Được cung cấp sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt q trình thi cơng cơng trình từ đấu thầu, thực hợp đồng thi cơng, đến tốn, đảm bảo chất lượng cơng trình  Tài sản đảm bảo linh hoạt, chấp quyền đòi nợ từ hợp đồng thi công xây lắp VI TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG LÚA GẠO Là sản phẩm cho vay ngắn hạn, kết hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng - bảo hiểm trọn gói, khép kín theo nhu cầu khách hàng để phục vụ sản xuất, thu mua, chế biến, KD XK lúa gạo theo chuỗi cung ứng - Tài trợ thu mua, tạm trữ lúa gạo theo Chương trình Chính phủ - 11 - - Tài trợ chuỗi cung ứng rút gọn: thu mua - xay xát, đánh bóng - kinh doanh thương mại (XK, tiêu thụ nội địa) - Tài trợ chuỗi cung ứng đầy đủ gắn với cánh đồng mẫu lớn: sản xuất - thu mua - xay xát, đánh bóng - xuất khẩu) a Đặc điểm  Giới hạn tài trợ: tối đa không 90% giá trị hợp đồng bán gạo  Thời hạn tài trợ: phù hợp chu kỳ SXKD khách hàng và/hoặc thời hạn toán L/C XK, Hợp đồng đầu  Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ Bảo đảm tiền vay - Tín chấp - Thế chấp quyền đòi nợ từ Hợp đồng/LC XK - Thế chấp kho, hàng tồn kho - Các TSBĐ khác theo quy định BIDV b Lợi ích:  Đáp ứng tối đa nhu cầu vốn theo khâu hoạt động sản xuất kinh doanh  Áp dụng chương trình lãi suất cho vay ưu đãi BIDV theo thời kỳ  Hưởng phí dịch vụ ưu đãi, cạnh tranh VII TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN Là sản phẩm cho vay ngắn hạn theo theo hạn mức vốn lưu động, phục vụ hoạt động nuôi trồng, thu mua, chế biến, xuất tôm, cá tra, cá basa, gắn với đặc thù chuỗi cung ứng thủy sản, kết hợp cung cấp sản phẩm, dịch vụ trọn gói, khép kín theo nhu cầu khách hàng a Đặc điểm  Hình thức tài trợ - Tài trợ đơn lẻ - Tài trợ theo chuỗi cung ứng  Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ  Tài sản bảo đảm: Tiền gửi, giấy tờ có giá; Bất động sản; Phương tiện vận tải, máy móc, dây chuyền sản xuất; Quyền đòi nợ từ Hợp đồng/đơn hàng xuất khẩu; Hàng tồn kho, thủy sản thành phẩm luân chuyển tồn kho - 12 - b Lợi ích:  Đáp ứng tối đa nhu cầu vốn theo khâu hoạt động sản xuất kinh doanh  Được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi BIDV, phí dịch vụ ưu đãi, cạnh tranh C TÍN DỤNG ĐẶC THÙ CHO KHDNNVV BIDV cấp tín dụng cho đối tượng khách hàng: - Các khách hàng có nhu cầu vay cầm cố sổ tiết kiệm/HĐTG BIDV phát hành bảo lãnh đảm bảo 100% sổ tiết kiệm/HĐTG BIDV - Khách hàng tốt có nhu cầu vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động, mua TSCĐ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với quy mơ tín dụng vừa phải, TSBĐ có tính khoản cao Lợi ích - Hồ sơ, quy trình thủ tục đơn giản, nhanh chóng - Mức cho vay cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng I CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY ỦY THÁC CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DNNVV Quỹ phát triển DNNVV thành lập để hỗ trợ DNNVV có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động Quỹ nhằm nâng cao khả cạnh tranh DNNVV, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động a Đặc điểm :  DNNVV có quy mô khu vực sản xuất kinh doanh quy định Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ  Doanh nghiệp có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh thuộc ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 Thủ tướng Chính phủ, gồm: (i) Nơng lâm nghiệp thủy sản; (ii) Công nghiệp chế biến, chế tạo; (iii) Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải b Lợi ích: Được hưởng chế lãi suất cho vay ưu đãi II TÀI TRỢ DNNVV BẰNG NGUỒN JICA (SMEFP) BIDV cho vay lại khách hàng DNNVV từ nguồn vốn trung dài hạn ưu đãi Chính phủ Nhật Bản (thơng qua JBIC, JCA) a Đặc điểm - 13 -  Đối tượng: KHDNNVV theo quy định Nghị định 56/2009/NĐ-CP  Mục đích tài trợ:  Tài trợ hạng mục: Nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ hoạt động SXKD  Khơng tài trợ chi phí hành tổng hợp, thuế lệ phí, mua bán đất bất động sản khác, khoản bồi thường, hạng mục gián tiếp)  Đồng tiền rút vốn: VNĐ  Thời hạn vay thời gian ân hạn:  Thời gian vay: Tối đa 10 năm  Thời gian ân hạn: Tối đa năm (Không vượt thời hạn lại Hiệp định vay CP VN JICA) b Lợi ích :Khách hàng tiếp cận nguồn vốn trung dài hạn ưu đãi, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh III TÀI TRỢ VỐN ĐẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM Là chế tài trợ vốn cho DNNVV để triển khai dự án tiết kiệm lượng, bao gồm cấu phần: Bảo lãnh vay vốn giải thưởng tiết kiệm lượng a Đặc điểm  Quy mô khoản vay: Tối thiểu 400 triệu đồng  Thời hạn vay: Tối đa năm  Đồng tiền cho vay: VNĐ  Mục đích tài trợ: Mua thiết bị cơng nghệ để mở rộng sản xuất thay hệ thống sản xuất sử dụng nhằm cải thiện hiệu sử dụng lượng, chấp nhấn thiết bị  Phí trả nợ trước hạn: miễn phí b Lợi ích  Được cấp bảo lãnh vay vốn trị giá tối đa 50% giá trị ban đầu khoản vay, sử dụng làm TSBĐ  Có hội nhận giải thưởng tiết kiệm lượng trị giá tối đa 30% giá trị gốc khoản vay để bổ sung nguồn trả nợ cho khoản vay vốn dự án  Được hỗ trợ vấn kỹ thuật/công nghệ dự án, đảm bảo hoạt động đầu hiệu quả, an toàn - 14 - ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN CAO SÂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VAY VỐN NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG... TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 ii TĨM TẮT Mục tiêu đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả vay vốn ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cở sở xác định nhân tố ảnh hưởng đến. .. nghiên cứu Trường Đại Học Ngân Hàng TP HCM đến tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp ác nhân tố ảnh hưởng đến khả vay vốn ngân hàng DNNVV ngân hàng T Nam địa bàn T H Đầu Tư hát Triển iệt ” Với lòng kính
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay