Chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bạc liêu

107 3 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤ Ờ Ờ O O ỚC VIỆ Ồ Ồ TỐ Ă CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG NƠNG NGHIỆP NÔNG THÔN T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH B C LIÊU LUẬ LUẬ C SỸ C SỸ NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - Ă TP HỒ CHÍ MINH - Ă 2017 2017 BỘ GIÁO DỤ Ờ OT O ỚC VIỆ Ồ TỐ Ă CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG NƠNGNGHIỆP NƠNG THƠN T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH B C LIÊU LUẬ C SỸ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 gười hướng dẫn khoa học: TS TRẦN TR NG HUY TP HỒ CHÍ MINH- Ă 2017 BỘ GIÁO DỤ TRƢỜN O TẠO Ạ H N N N H N NH NƢỚC VIỆT N M N H N TP HỒ H M NH N VĂN THẠC SỸ MINH - NĂM 20 TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2017 TRƢỜN Ạ H N TỐN NH N TP HỒ H M NH VĂN NĂM CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG NƠNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH TÀI CHÍ MINH - NĂM 2017 TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤ TRƢỜN O TẠO Ạ H N N TỐN N H N NH NƢỚC VIỆT N M N H N TP HỒ H M NH VĂN NĂM CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG NƠNGNGHIỆP NƠNG THƠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN TR NG HUY TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 PHẦN TÓM TẮT Nhận thức tầm quan trọng sách tín dụng NNNT phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định trị, đảm bảo an ninh quốc phòng Chính phủ NHNN ban hành, triển khai nhiều sách để hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực Mặc dù, đạt kết quan trọng, nhiên năm qua, công tác tổ chức thực sách tín dụng NNNT bộc lộ số hạn chế công tác tổ chức thực sách Với quan điểm sách đắn “điều kiện cần” để đưa sách vào sống, tổ chức thực sách “điều kiện đủ” để đạt mục tiêu sách Trên sở đó, luận văn vào nghiên cứu công tác tổ chức thực sách tín dụng NNNT Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu thông qua việc nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến tín dụng NNNT, nội dung Chính sách, thực tiễn áp dụng chi nhánh thông qua công tác tổ chức thực số liệu thứ cấp thu thập cho giai đoạn 2011 -2016, từ đưa giải pháp kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao lực thực sách tín dụng NNNT Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu Bên cạnh đó, nghiên cứu giúp cho NHNN, NHTM thấy điểm yếu, nguyên nhân điểm yếu việc tổ chức thực sách tín dụng NNNT, từ đưa khuyến nghị cần thiết phù hợp để thực tốt mục tiêu sách tín dụng NNNT LỜ M O N Tôi xin cam đoan luận văn chưa nộp để lấy học vị thạc sỹ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân thực hiện, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ Các liệu sử dụng luận văn trích dẫn nguồn đầy đủ xác phạm vi hiểu biết Tác giả Tống Văn Năm LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập tiến hành nghiên cứu Luận văn nhận nhiều giúp đỡ cá nhân tập thể Tơi xin có lời cảm ơn chân thành đến tất tập thể cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ hồn thành đề tài nghiên cứu Trước hết, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới TS Trần Trọng Huy người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình tiến hành thực đề tài Tôi xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh phòng đào tạo sau đại học, thầy cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Tơi xin chân thành cám ơn phòng tổng hợp Ngân hàng nhà nước tỉnh Bạc Liêu, Ban lãnh đạo Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu hộ điều tra huyện tỉnh tạo điều kiện cho việc thu thập số liệu thông tin phục vụ cho đề tài./ Tác giả Tống Văn Năm MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ẦU .13 HƢƠN 1: NHỮNG VẤN Ề Ơ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤN ỐI VỚI NƠNG NGHIÊP NƠNG THƠN .19 1.1 Tổng quan nông nghiệp nông thôn 19 1.1.1 Nông nghiệp, nông thôn 19 1.1.2 Vai trò nơng nghiệp nông thôn kinh tế quốc dân 20 1.1.3 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp tác động đến vốn tín dụng Ngân hàng 21 1.2 Tổng quan tín dụng ngân hàng thƣơng mại 23 1.2.1 Điều kiện vay vốn 23 1.2.2 Giới hạn tín dụng 23 1.2.3 Lãi suất, phí 23 1.2.4 Đảm bảo tiển vay .24 1.2.5 Vai trò tín dụng phát triển nơng nghiệp, nơng thơn 24 1.3 Chính sách tín dụng nơng nghiệp nơng thơn 26 1.3.1 Khái niệm sách tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn .26 1.3.2 Vai trò sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn 26 1.3.3 Mục tiêu sách tín dụng nơng nghiệp, nông thôn 28 1.3.4 Nội dung Chính sách tín dụng nơng nghiệp, nơng thôn giai đoạn 2011- 2016 28 1.4 Tiêu chí đánh giá lực thực sách tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn 32 1.4.1 Năng lực xây dựng kế hoạch triển khai thực sách 32 1.4.2 Năng lực phổ biến, tuyên truyền sách 33 1.4.3 Năng lực phân cơng, phối hợp thực sách .34 1.4.4 Năng lực trì sách .34 1.4.5 Năng lực điều chỉnh sách .35 1.4 Năng lực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực sách 36 1.4.7 Năng lực đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực sách 36 Kết luận chƣơng 37 HƢƠN 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG NƠNG NGHIỆP NƠNG THÔN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BẠC L ÊU 21 OẠN 2011-2016 39 iều kiện kinh tế xã hội tỉnh Bạc Liêu 39 2.1.1 Khái quát chung kinh tế xã hội tỉnh Bạc Liêu .39 2.1.2 Đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội Bạc Liêu ảnh hưởng đến việc triển khai thực sách tín dụng Ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn 40 2.2 Công tác đạo triển khai sách tín dụng nơng nghiệp, nơng Agribank 42 2.2.1 Tổng quan sách tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn Agribank .42 2.2.2 Chính sách mạng lưới 43 2.2.3 Chính sách nguồn vốn 44 2.2.4 Chính sách khách hàng lĩnh vực đầu tư 44 2.2.5 Chính sách bảo đảm tiền vay .46 2.2.6 Chính sách lãi suất 48 2.2.7 Chính sách phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro 48 2.3 Thực trạng công tác tổ chức thực sách tín dụng nơng nghiệp, nơng thôn Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2016 .49 2.3.1 Công tác tổ chức triển khai thực sách tín dụng nơng nghiệp, nơng thôn .49 2.3.2 Kết cho vay đối tượng nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 – 2016 52 2.3.3 Chất lượng tín dụng nông nghiệp, nông thôn 65 24 ánh giá thực trạng thực sách tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu qua phân tích mơ hình SWOT 70 2.4.1 Những hội 70 2.4.2 Những thách thức .71 2.4.3 Những điểm mạnh 71 2.4.4 Những điểm yếu nguyên nhân 73 Kết luận chƣơng 78 HƢƠN 3: ẢI PHÁP NÂNG CAO NĂN LỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG NƠNG NGHIỆP NƠNG THƠN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU .80 91 mục tiêu sách tín dụng NNNT đồng thời đề giải pháp giai đoạn Thứ tám, cần công bố công khai kết đánh giá phạm vi cần thiết, tổ chức rút kinh nghiệm sai sót nội dung sách hạn chế, vướng mắc thực sách 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Với Ủy ban nhân dân tỉnh ban ngành tỉnh - Cần phát huy vai trò tích cực tổ chức có liên quan đến hoạt động cho vay vốn Hội nông dân, Hội phụ nữ Đây tổ chức có ảnh hưởng quan trọng đến việc tiếp cận hộ nông dân với nguồn vốn Agribank - Nhanh chóng hồn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nơng dân điều kiện quan trọng hộ nơng dân vay vốn - Cần có kế hoạch đào tạo cho hộ nông dân kỹ thuật trồng trọt, chăn ni quản lý sử vốn có hiệu - Các quan có liên quan cần làm tốt công tác quy hoạch tổng thể, quản lý quy hoạch vùng, ngành, địa phương sản phẩm mạnh khu vực theo hướng sản xuất lớn, tạo chuỗi giá trị khép kín để hoạt động đầu tư tín dụng ngân hàng an toàn, hiệu - Thiết lập khung ưu đãi khuyến khích mặt đất đai doanh nghiệp đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học kỹ thuật công nghệ, giống trồng vật nuôi để thu hút đầu tư vào hệ thống sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo quy hoạch 92 3.3.2 Với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bạc Liêu Thứ nhất, Ban lãnh đạo NHNN tỉnh Bạc Liêu cần đạo liệt việc tổ chức thực sách tín dụng NNNT TCTD khác địa bàn nhằm giảm áp lực cho Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu Chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với quan có liên quan việc giải vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc q trình tổ chức tín dụng thực sách tín dụng Thứ hai, nâng cao lực trình độ chun mơn nghiệp vụ cán tín dụng cho tổ chức tín dụng địa bàn tham gia tổ chức thực sách tín dụng ngân hàng khu vực nông thôn Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng kỹ mềm để xây dựng đội ngũ cán có phẩm chất đạo đức, có trình độ nghiệp vụ ngân hàng đồng thời có hiểu biết hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực NNNT Thứ ba, xây dựng đội ngũ cộng tác viên chuyên trách việc tổ chức truyền thơng sách tín dụng NNNT NHNN đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông theo kiện, truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng Thứ tư, tiếp tục đạo tổ chức tín dụng địa bàn cần đơn giản hóa quy trình, thủ tục vay vốn khách hàng đảm bảo an toàn vốn, tránh trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần xé rào cho vay, xử lý nợ gây khó khăn cho Agribank cơng tác đầu tư thu hồi nợ 3.3.3 Với Agribank - Do tỉnh Bạc Liêu tỉnh khó khăn công tác huy động vốn so với khác, Agribank cần quan tâm việc phân bổ nguồn vốn đảm bảo vốn đáp ứng đủ cho đầu tư phục vụ phát triển NNNT theo đạo - Giao cho Agribank chi nhánh Bạc Liêu tự tổ chức xét thi tuyển cán nhằm đảm bảo đủ cán phục vụ cho hoạt động trôi chảy Đồng thời tuyển 93 cán em địa phương có am hiểu nhiều lĩnh vực NNNT để thực tốt Kết luận chƣơng Trên sở phân tích hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu ngun nhân cơng tác tổ chức thực sách tín dụng NNNT Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu thời gian qua chương Quan điểm, định hướng Nhà nước, Agribank phát triển NNNT giai đoạn 2011-2020, mục tiêu sách tín dụng NNNT xây dựng nơng thơn Các giải pháp kiến nghị chủ yếu để cơng tác thực sách tín dụng NNNT xây dựng nông thôn sau: Giải pháp công tác điều hành để xác định thống quan điểm điều hành, đồng thuận trình tổ chức thực Giải pháp công tác xây dựng triển khai kế hoạch để kế hoạch xây dựng kịp thời gắn với thực tiễn Giải pháp công tác đào tạo cán thực để nâng cao vai trò trách nhiệm trình độ kỹ thực sách nhằm đem lại hiệu cao hơn; Giải pháp cơng tác phối kết hợp với quan đồn thể cơng tác tun truyền sách để sách vào sống cách hiệu Kiến nghị với NHNN tỉnh với Agribank vấn đề liên quan đến công chủ trương chế để tạo điều kiện thuận lợi cho Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu trình tổ chức thực sách tín dụng NNNT xây dựng nơng thơn 94 KẾT LUẬN Chính sách kinh tế - xã hội công cụ quan trọng Nhà nước lĩnh vực hoạt động đời sống xã hội Thông qua việc ban hành thực sách kinh tế, Nhà nước thực hóa mục tiêu Mỗi sách kinh tế vận động theo quy trình, bao gồm giai đoạn bản: hoạch định sách; tổ chức thực sách; đánh giá sách Trong đó, q trình tổ chức, thực sách sở có ý nghĩa định thành cơng hay thất bại sách kinh tế Trong thời gian qua, Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu đạt kết đáng kể việc tổ chức thực sách tín dụng NNNT địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ban lãnh đạo đạo sát liệt việc tổ chức triển khai các, định nghị Chính phủ, hướng dẫn NHNN Agribank….Tuy nhiên, tổ chức thực sách tín dụng NNNT Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu tồn 03 giai đoạn q trình tổ chức thực sách gồm: chuẩn bị triển khai sách, đạo triển khai sách kiểm sốt thực sách Trên sở tập hợp, phân tích việc thực sách tín dụng NNNT phương pháp luận kiến thức thực tiễn hệ thống hóa vấn đề mang tính lý luận sách tín dụng NNNT Trên sở làm rõ việc tổ chức thực sách, mặt mạnh, mặt yếu nguyên nhân tồn trình tổ chức thực làm sở để đưa giải pháp kiến nghị nhằm tăng lực thực sách tín dụng NNNT Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu góp phần tăng tính hiệu sách tín dụng, thực hóa chủ trương Đảng Chính Phủ “Tam nơng” theo nghị 26/NQ-TW ban chấp hành trung ương Đảng khoá X đề TÀI LIỆU THAM KHẢO - Luật tổ chức tín dụng năm 2010 - Nghị 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 BCH TW Đảng khóa X, - Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 Chính Phủ về sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp nơng thơn - Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn - Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày Ngày 30/12/2016 Thống Đốc NHNN Việt nam ban hành quy định vể hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng - Quyết định số 226/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 09/03/2017 chủ tịch HĐTV Agribank ban hành quy định cho vay khách hàng hệ thống Agribank - Quyết định số 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/08/2014 Tổng Giám đốc Agribank ban hành hướng dẫn cho vay theo hạn mức tín dụng hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ hệ thống Agribank - Quyết định số 766/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 01/08/2014 chủ tịch HĐTV Agribank ban hành quy trìnhcho vay khách hàng doanh nghiệp hệ thống Agribank - Quyết định số 836/QĐ-NHNo-HSX ngày 07/08/2014 Tổng Giám đốc Agribank ban hành quy trình cho vay khách hàng hộ gia đình, cá nhân hệ thống Agribank - Quyết định số 515/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/07/2015 Tổng Giám đốc Agribank ban hành quy định cấp tín dụng phục vụ nơng nghiệp nơng thơn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 Chính phủ - Các báo cáo tổng kết tình hình đầu tư nơng nghiệp nông thôn địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm từ 2011 đến 2016 Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bạc Liêu - Các báo cáo tổng kết tình hình hoạt động tín dụng hàng năm từ 2011 đến 2016 Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu - Đinh Thị Thùy Dương (2009) Tác động hoạt động tín dụng việc phát triển kinh tế nơng nghiệp, nông thôn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh - Phạm Thị Thanh Bình (2015) Tổ chức thực thi sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế quốc dân - Ngô Thanh Hải (2011) Đánh giá tác động tín dụng từ Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn tới mức sống hộ gia đình nông thôn Việt Nam Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Đỗ Phú Hải ( 2015) Một số vấn đề thực sách cơng nước ta, Báo khoa học trị, số 7/2015 - Lê Thị Tuấn Nghĩa, Phạm Mạnh Hùng ( 2015) Tín dụng ngân hàng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn- thực trạng giải pháp Tạp chí khoa học đào tạo Ngân hàng số 154 - Nguyễn Thanh Nam (2016) Đánh giá sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp nơng thơn, Tạp chí ngân hàng số 14/2016 ngày 3/09/2016 Khai thác từ : http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?leftWi dth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV244150&rig htWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=1762910522484959#!%40%40% 3F_afrLoop%3D1762910522484959%26centerWidth%3D80%2525%26dDocNam e%3DSBV244150%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26sh owFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dvyr1jyp7q_9> [Truy cập ngày 8/2/2017] - Lê Văn Tề 2013, Tín dụng ngân hàng, NXB Lao động - Võ Đình Tiên( 2010) Chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển kinh tế nông hộ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh DAKLAK Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Đà Nẵng - Phạm Thị Thùy ( 2012) Nghiên cứu tình hình thực sách tín dụng nơng nghiệp nơng thơn theo Nghị định 41 Chính Phủ huyện Khối Châu tỉnh Hưng Yên Luận văn thạc sỹ, Trưởng Đại học nông nghiệp Hà nội - Văn Tất Thu ( 2014) Năng lực thực sách cơng- vấn đề lý luận thực tiễn báo tổ chức Nhà nước, số 12/2014 - Vũ Như Thăng ( 2015) Thực sách tài chính, tín dụng đầu tư Nhà nước phụ vụ nơng nghiệp, nơng thơn Tạp chí Ngân hàng số 3+4 tháng 2/2015 - Báo điện tử ĐCSVN ( 29/09/2016) Chính sách tín dụng nơng nghiệp nơng thơn- thực trạng giải pháp Khai thác từ : http://dangcongsan.vn/kinh-te/chinhsach-tin-dung-nong-nghiep-va-nong-thon-thuc-trang-va-giai-phap-409660.html PHỤ LỤC Mẫu điều tra vay vốn phục vụ nông nghiệp nông thôn I Thông tin chung Họ tên khách hàng : …………………………………………………… Địa : ……………………………………………………… tình Bạc Liêu Câu Số nhân gia đình : ……….người; Số lao động …… Người Câu Nghề nghiệp hộ : 1.Thuần nông □ Tiểu thủ công nghiệ □ Buôn bán □ Nông nghiệp kiêm nghề phụ □ Nghề khác ………………………………………………………… Câu Trình độ văn hoá chủ hộ Tiểu học □ Trung học sở □ Trung học phổ thơng □ Đại học □ Câu Có diện tích sản xuất ? Dưới □ Từ đến □ Từ đến □ Trên □ Câu Loại hộ ( theo phân loại xã) Hộ □ Hộ trung bình □ Hộ nghèo □ II Thông tin thực tế tiếp cận vốn vay Câu Tình hình sử dụng vốn vay hộ ? - Ơng ( bà) vay vốn để làm ? Trồng trọt □ Chăn nuôi □ Buôn bán dịch vụ □ - 3.Tiểu thủ công nghiệp □ Khác □ Thời gian ? tháng □ tháng □ 12 tháng □ 12 đến 36 tháng □ Trên 36 tháng □ Câu Gia đình vay tổ chức tín dụng nào? - Gia đình có nhu cầu vay vốn ngân hàng ? Ngân hàng nông nghiệp □ Qũy TDND □ Ngân hàng sách XH □ NH TM CP □ - Hiện vay vốn ngân hàng nào? Ngân hàng nông nghiệpNgân hàng sách XH Qũy TDND □ □ NH TM CP □ III Phần khảo sát mức vay nhu cầu vay vốn Câu : Ơng ( bà) có vay ngân hàng khơng ? Có □ Khơng □ Nếu có, xin cho biết : - Số tiền ông ( bà) muốn vay? Dưới 50 triệu □ Từ 50 đến 100 triệu □ Từ 100 đến 200 triệu □ - Từ 200 triệu trở lên □ Được ngân hàng cho vay ? Dưới 50 triệu □ Từ 50 đến 100 triệu □ Từ 100 đến 200 triệu □ Từ 200 triệu trở lên □ - Thời hạn ông ( bà ) muốn vay ? tháng □ tháng □ Từ 12 đến 36 tháng □ - 12 tháng □ Trên 36 tháng □ Được ngân hàng cho vay tháng □ tháng □ Từ 12 đến 36 tháng □ 12 tháng □ Trên 36 tháng □ IV Phần chất lượng phục vụ Câu Sau thời gian vay vốn ngân hàng mang lại lợi ích cho gia đình ơng (bà) ? Tăng thu nhập, ổn định sống □ Tạo thêm việc làm □ Phát triển ngành nghề □ Chưa thấy □ Câu 10 Theo ông ( bà ) thủ tục vay vốn Ngân hàng ? Đơn giản □ Phù hợp □ Phức tạp □ Câu 11 Khi đến ngân hàng vay vốn ơng ( bà ) : - Có giải thích, hướng dẫn tận tình khơng quy định khơng? Có □ - Khơng □ Có cặn kẽ □ Thái độ phục vụ cán ngân hàng có tốt khơng ? Nhiệt tình □ Bình thường □ Kém nhiệt tình □ Câu 12 : Ơng ( bà ) có ý kiến khác sách tín dụng ngày ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn ông ( bà) PHỤ LỤC :Kết điều tra hộ Để tăng độ tin cậy nhận đánh giá phù hợp sách tín dụng giai đoạn lực thực sách tín dụng cán ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, tác giả tiến hành khảo sát thực tế 300 hộ gia đình sản xuất kinh doanh xã địa bàn huyện Vĩnh Lợi, Phước Long Hồng Dân Kết sau : Bảng Kết điều tra khảo sát thực tế phần thông tin chung thời điểm khảo sát Hộ Chỉ tiêu SL Hộ TB % SL Hộ nghèo % SL Tổng cộng % SL % I Theo nghề nghiệp 94 100 193 100 13 100 300 100 Thuần nông 40 42.55 121 62.69 23.08 164 54.67 Buôn bán 20 21.28 25 12.95 0.00 45 15.00 Tiểu thủ công nghiệp 10 10.64 3.63 0.00 17 5.67 NN kiêm nghề phụ 20 21.28 35 18.13 0.00 55 18.33 4.26 2.59 10 76.92 19 6.33 II Theo nhân 94 100 193 100 13 100 300 100 Có người 10 10.64% 21 10.88% 0.00% 31 10.33% Có người 21 22.34% 52 26.94% 0.00% 73 24.33% Có người 50 53.19% 60 31.09% 0.00% 110 36.67% Có người 13 13.83% 60 31.09% 13 100.00% 86 28.67% III Theo diện tích đất sản xuất 94 100.00% 193 100.00% 13 100.00% 300 100.00% Dưới 0.00% 32 16.58% 13 100.00% 45 15.00% Từ đến 9.57% 112 58.03% 0.00% 121 40.33% Từ đến 40 42.55% 35 18.13% 0.00% 75 25.00% Trên 45 47.87% 14 7.25% 0.00% 59 19.67% IV Theo học vấn chủ hộ 94 100.00% 193 100.00% 13 100.00% 300 100.00% Tiểu học 23 24.47% 66 34.20% 12 92.31% 101 33.67% Trung học sở 40 42.55% 98 50.78% 7.69% 139 46.33% Trung học phổ thông 31 32.98% 29 15.03% 0.00% 60 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Khác Đại học Nguồn : Từ tổng hợp kết điều tra Bảng Kết điều tra khảo sát thực tế thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng thời điểm khảo sát Hộ Chỉ tiêu SL Tỷ lệ Hộ TB SL Tỷ lệ I Theo đối tượng đầu tư 94 100.00% 193 100.00% Trồng trọt 45 47.87% 112 58.03% Chăn nuôi 15 15.96% 25 12.95% Tiểu thủ công nghiệp 10 10.64% Buôn bán., dịch vụ 20 21.28% Hộ nghèo SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 100.00% 300 100.00% 0.00% 157 52.33% 23.08% 43 14.33% 3.63% 0.00% 17 5.67% 25 12.95% 0.00% 45 15.00% 4.26% 24 12.44% 10 76.92% 38 12.67% 90 95.74% 182 94.30% 38.46% 277 92.33% 90 100.00% 175 96.15% 265 95.67% IV, Số hộ vay TCTD khác 4.26% 11 5.70% 61.54% 23 7.67% Ngân hàng CSXH 0.00% 0.00% 61.54% 2.67% Qũy TDND 0.00% 1.04% 0 0.67% Ngân hàng cổ phần 4.26% 4.66% 0 13 4.33% Khác 13 Tổng cộng II Số hộ có nhu cầu vay vốn Agribank III Số hộ Agribank cho vay Tỷ lệ số hộ vay NHNo tổng số hộ có nhu cầu 100.00% 96.15% 0.00% 95.67% Tỷ lệ hộ vay tổng số hộ điều tra 100.00% 96.37% 61.54% 96.00% Nguồn : Từ tổng hợp kết điều tra Bảng Kết điều tra khảo sát thực tế mức vay nhu cầu vay vốn thời điểm khảo sát Hộ Nhu Đáp cầu ứng I Các mức vay 94 94 Dười 50 triệu Từ 50 đến 100 triệu Hộ TB Nhu Đáp cầu ứng 100.00% 193 186 100.00% 15 11 11 100.00% Từ 100 đến 200 52 52 Từ 200 trở lên 30 II Thời hạn vay Hộ nghèo Nhu Đáp cầu ứng 96.37% 13 61.54% 15 100.00% 13 61.54% 115 112 97.39% 100.00% 41 39 95.12% 30 100.00% 22 20 90.91% 94 94 300.00% 193 186 292.00% 13 61.54% tháng 30 30 100.00% 50 48 96.00% 12 tháng 52 52 100.00% 125 120 96.00% 13 61.54% Từ 12 tháng đến 36 tháng 12 12 100.00% 18 18 100.00% Chỉ tiêu Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ tháng Trên 36 tháng Nguồn : Từ tổng hợp kết điều tra Bảng Kết điều tra khảo sát thực tế chất lượng phục vụ thời điểm khảo sát Hộ Hộ TB Hộ nghèo Tổng cộng Chỉ tiêu SL I Tác dụng vốn tín dụng Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 94 97.92% 193 100.00% 13 92.83% 300 100.00% sống 60 62.50% 101 52.33% 10 76.92% 171 57.00% Tạo việc làm 22 22.92% 51 26.42% 15.38% 75 25.00% Phát triển ngành nghề 12 12.50% 40 20.73% 0.00% 52 17.33% 0.00% 0.52% 0.52% 0.67% Tăng thu nhập, ổn định Chưa thấy II Thủ tục ay vốn 94 97.92% 193 100.00% 13 100.00% 300 100.00% Đơn giản 10 10.42% 50 25.91% 38.46% 65 21.67% Phù hợp 70 72.92% 124 64.25% 61.54% 202 67.33% Phức tạp 14 14.58% 19 9.84% 0.00% 33 11.00% dụng 94 97.92% 193 100.00% 13 100.00% 300 100.00% Nhiệt tình 90 93.75% 50 25.91% 0.00% 140 46.67% Bình thường 4.17% 122 63.21% 13 100.00% 139 46.33% Kém nhiệt tình 0.00% 21 10.88% 0.00% 21 7.00% III Thái độ cán tín Nguồn : Từ tổng hợp kết điều tra ... TỐN N H N NH NƢỚC VIỆT N M N H N TP HỒ H M NH VĂN NĂM CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG NƠNGNGHIỆP NƠNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC... ỚC VIỆ Ồ TỐ VĂ Ă CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG NƠNGNGHIỆP NƠNG THƠN T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH B C LIÊU LUẬ VĂ C SỸ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60... Agribank Y Ủ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam NHNN Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NNNT Nông nghiệp nông thôn TW Trung ương TCTD Tổ chức tín dụng UBND Ủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bạc liêu , Chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bạc liêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay