Chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã giá rai tỉnh bạc liêu

117 4 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TẤN HƢNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TẤN HƢNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THẾ KHẢI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TĨM TẮT Đề tài “Chất lƣợng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh thị Giá Rai tỉnh Bạc Liêu” làm rõ quan niệm CLTD, tiêu đánh giá nhân tố tác động đến CLTD ngân hàng thƣơng mại (NHTM); đồng thời khẳng định nâng cao CLTD tất yếu khách quan NHTM Ngồi ra, luận văn nêu lên kinh nghiệm nâng cao CLTD NHTM nƣớc học cho NHTM Việt Nam Luận văn phân tích đánh giá thực trạng CLTD Agribank Giá Rai; đồng thời khảo sát nhân tố tác động đến CLTD khảo sát hài lòng khách hàng giao dịch với ngân hàng phƣơng pháp thống kê mô tả thông qua sử dụng phần mềm SPSS 20 để đánh giá CLTD Agribank Giá Rai Qua phân tích, đánh giá thực trạng kết khảo sát nhân tố tác động (nhân tố chung nhân tố nội ngân hàng) từ ý kiến khách hàng CLTD Agribank Giá Rai cho thấy nhiều vấn đề đặt cần phải giải theo hƣớng nâng cao CLTD thời gian tới qui mô chất lƣợng sở mở rộng đối tƣợng cho vay, đa dạng hóa phƣơng thức cho vay danh mục đầu tƣ vốn Đồng thời luận văn rút nguyên nhân gây nên tồn việc nâng cao CLTD Agribank Giá Rai từ nguyên nhân khách quan; nguyên nhân phía ngân hàng từ phía khách hàng vay vốn nguyên nhân từ thiếu đồng hiệu sách nhà nƣớc thành phần kinh tế, đáng ý kinh tế nơng nghiệp, nơng thôn Tiếp đến, luận văn đề xuất giải pháp kiến nghị nâng cao CLTD thời gian tới Agribank Giá Rai Với nhóm giải pháp kiến nghị đồng bộ, từ đa dạng hóa khách hàng, phƣơng thức danh mục cho vay, hoàn thiện chế, sách, qui trình phù hợp, nâng cao trình độ, lực làm việc cán hoạt động tín dụng, quản lý xử lý nợ xấu hoạt động tín dụng,… đến tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế Để thực giải pháp có hiệu quả, luận văn đề xuất loại kiến nghị, với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc, Agribank, Agribank tỉnh Bạc Liêu cấp quyền tỉnh Bạc Liêu ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả Nguyễn Tấn Hƣng iii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tơi xin chân thành cảm ơn Thầy TS Nguyễn Thế Khải tận tâm hƣớng dẫn, động viên đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho suốt thời gian thực luận văn Đồng thời, xin cảm ơn quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh giảng dạy giúp đỡ tơi suốt thời gian học vừa qua Tôi xin cảm ơn gia đình quan tâm, động viên tinh thần tạo điều kiện cho tơi hồn thành chƣơng trình cao học Cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ tơi q trình thu thập tài liệu cung cấp cho thông tin hữu ích Tôi xin cám ơn đến tất khách hàng dành thời gian quý báu để trả lời bảng câu hỏi điều tra số liệu Tác giả Nguyễn Tấn Hƣng iv MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 3.1 Mục tiêu tổng quát .3 3.2 Mục tiêu cụ thể CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu đề tài 5.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài .3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Khái niệm chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại .8 1.1.3 Các tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại 10 1.1.4 Các nhân tố tác động đến chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại 15 1.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 22 1.3 KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NƢỚC NGOÀI BÀI HỌC CHO NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 24 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại nƣớc 24 1.3.2 Bài học vận dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 26 v CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Khái quát kết hoạt động kinh doanh từ 2014 - 2016 .32 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU TỪ NĂM 2014 - 2016 35 2.2.1 Tỷ lệ nợ xấu 35 2.2.2 Doanh số cho vay 37 2.2.3 Vòng quay vốn tín dụng 38 2.2.4 Cho vay theo tài sản đảm bảo 38 2.2.5 Tình hình thu nợ .39 2.3 KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU 39 2.3.1 Khảo sát nhân tố tác động chung đến chất lƣợng tín dụng 40 2.3.2 Khảo sát hài lòng khách hàng chất lƣợng tín dụng .42 2.4 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU 48 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 48 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 51 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 53 vi CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU 58 3.1 ĐỊNH HƢỚNG NÂNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2020 TẦM NHÌN 2025 58 3.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng 58 3.1.2 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng tín dụng đến năm 2020 tầm nhìn 2025 60 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU 61 3.2.1 Hồn thiện chế, sách quy trình tín dụng phù hợp 61 3.2.2 Tăng cƣờng vai trò kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng 67 3.2.3 Nâng cao trình độ, lực làm việc cán hoạt động tín dụng.68 3.2.4 Giải pháp quản lý xử lý nợ xấu hoạt động tín dụng 71 3.2.5 Đa dạng hóa khách hàng, phƣơng thức danh mục cho vay 79 3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động Marketing kèm với đại hóa cơng nghệ ngân hàng 81 3.2.7 Tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế .82 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 84 3.3.1 Đối với Chính phủ 84 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 84 3.3.3 Đối với Agribank 85 3.3.4 Đối với Agribank tỉnh Bạc Liêu .86 3.3.5 Đối với cấp quyền tỉnh Bạc Liêu 86 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa từ Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Giá Rai Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị Giá Rai tỉnh Bạc Liêu CBTD Cán tín dụng CIC Credit Information Center (Trung tâm thơng tin tín dụng) CLTD Chất lƣợng tín dụng CSTD Chính sách tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại NQH Nợ hạn TCTD Tổ chức tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng viii DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng 2.1 Tên bảng Khả tự chủ nguồn vốn Bảng 2.2 Khái quát kết hoạt động kinh doanh từ 2014-2016 34 Bảng 2.3 Phân loại nợ xấu theo nhóm nợ từ năm 2014 – 2016 35 Trang 32 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Phân loại nợ xấu theo thời gian, thành phần kinh tế ngành kinh tế từ năm 2014 - 2016 Nợ xấu phân theo nguyên nhân khả thu hồi năm 2016 Doanh số cho vay giai đoạn từ năm 2014 - 2016 Bảng 2.7 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn 38 Bảng 2.8 Dƣ nợ cho vay theo tài sản đảm bảo 38 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Doanh số thu nợ từ năm 2014 - 2016 Cơ cấu nhân tố chung Cơ cấu nhân tố nội ngân hàng Thông tin phục vụ khách hàng Mức độ giao dịch khách hàng 39 40 41 42 43 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Thời gian duyệt vay Hồ sơ vay vốn Đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng 43 43 44 Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 2.20 Bảng 2.21 Chi phí trƣớc vay khách hàng Chi phí cao khách hàng vay vốn Lãi xuất cho vay Sự phục vụ nhân viên tín dụng Sự phục vụ nhân viên kế toán 44 45 45 45 46 Bảng 2.22 Bảng 2.23 Bảng 2.24 Bảng 2.25 Sự phục vụ nhân viên ngân quỹ Thời gian xử lý nhân viên ngân quỹ Nguyên nhân ngân hàng chƣa đáp ứng đủ vốn cho khách hàng Nhu cầu vay thêm vốn khách hàng 46 46 47 47 Bảng 2.26 Bảng 2.27 Sự hài lòng khách Kết thực xử lý nợ tồn đọng, trích dự phòng rủi ro 47 49 Bảng 2.4 Bảng 2.28 Bảng 2.29 Nợ xấu cho vay 2014 - 2016 số NHTM địa bàn thị Giá Rai tỉnh Bạc Liêu Thu lãi từ hoạt động cho vay 36 37 37 50 50 - Đáp ứng? - Không đáp ứng? Chi phí trƣớc cho vay: - Rất cao? - Cao? - Trung bình? - Thấp? - Rất thấp? Khoản mục chi phí cao nhất: - Tiền công chứng, chứng thực? - Tiền thẩm định giá trị tài sản? - Chi phí khác? Lãi suất cho vay: - Cao? - Trung bình? - Thấp? - Rất thấp? Nhân viên tín dụng phục vụ: - Rất hài lòng? - Hài lòng? - Chấp nhận được? - Khơng hài lòng? 10 Nhân viên kế tốn: - Rất hài lòng? - Hài lòng? - Chấp nhận được? - Khơng hài lòng? 11 Nhân viên ngân quĩ: - Rất hài lòng? - Hài lòng? - Chấp nhận được? - Khơng hài lòng? 12 Thời gian tao tác nghiệp vụ ngân quĩ: - Rất nhanh? - Nhanh? - Bình thường? - Chậm? - Rất chậm? 13 Nguyên nhân ngân hàng chƣa đáp ứng đủ vốn: - Vốn tự có tham gia phương án SXKD thấp? - Khơng đủ tài sản đảm bảo? - Ngân hàng chưa đánh giá qui mô SXKD? - Do chủ quan CBTD? 14 Nhu cầu vay vốn thêm: - Mở dộng kinh doanh? - Mua, xây dựng, sửa nhà? - Mua vật dụng sinh hoạt? - Nhu cầu khác? 15 Sự hài lòng khách hàng: - Rất hài lòng? - Hài lòng? - Bình thường? - Khơng hài lòng? Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý khách hàng! PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG Thông tin phục vụ khách hàng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Qua nhan vien ngan hang 52 25.4 25.4 25.4 Quang cao 29 14.1 14.1 39.5 Nguoi than ban be gioi 69 33.7 33.7 73.2 Valid thieu Thuong hieu NH 54 26.3 26.3 99.5 Khác 5 100.0 Total 205 100.0 100.0 Mức độ giao dịch Frequency Valid Thuong xuyen Khong thuong xuyen Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 84.4 100.0 173 32 205 84.4 15.6 100.0 84.4 15.6 100.0 Percent 44.4 39.5 12.7 3.4 100.0 Valid Percent 44.4 39.5 12.7 3.4 100.0 Cumulative Percent 44.4 83.9 96.6 100.0 Thời gian duyệt vốn vay Valid Tu - đen 8-10 ngày Tren 10 Total Frequency 91 81 26 205 Hồ sơ vay vốn Frequency Valid Phuc tap rƣom Binh thƣong chap nhậa duoc Don gian de lam Total Percent Valid Percent 55 26.8 26.8 Cumulative Percent 26.8 132 64.4 64.4 91.2 18 205 8.8 100.0 8.8 100.0 100.0 Frequency Percent Valid Percent 35.6 64.4 100.0 Cumulative Percent 35.6 100.0 Đáp ứng nhu cầu vốn Valid Dap ung du nhu cau Chua dap ung du nhu cau Total 73 132 205 35.6 64.4 100.0 Chi phí trƣớc vay Frequency Valid Rat cao Cao Trung binh Percent 1.0 26 12.7 107 52.2 Valid Percent 1.0 12.7 52.2 Cumulative Percent 1.0 13.7 65.9 Thap Rat thap Total 49 21 205 23.9 10.2 100.0 23.9 10.2 100.0 89.8 100.0 Chi phí cao Frequency Valid Tien cong chung, chung thuc Tien tham dinh gia trị tai san Chi phi khac Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 132 64.4 64.4 64.4 56 27.3 27.3 91.7 17 205 8.3 100.0 8.3 100.0 100.0 Lãi suất cho vay Valid Cao Trung binh Thap Rat thap Total Frequency 31 137 36 205 Percent 15.1 66.8 17.6 100.0 Valid Percent 15.1 66.8 17.6 100.0 Cumulative Percent 15.1 82.0 99.5 100.0 Nhân viên tín dụng Frequency Valid Rat hai long Hai long Chap nhan duoc Khong hai Total 46 84 52 23 205 Percent 22.4 41.0 25.4 11.2 100.0 Valid Percent 22.4 41.0 25.4 11.2 100.0 Cumulative Percent 22.4 63.4 88.8 100.0 10 Nhân viên kế toán Frequency Valid Rat hai long Hai long Chap nhan duoc Khong hai long Total 18 52 76 59 205 Percent 8.8 25.4 37.1 28.8 100.0 Valid Percent 8.8 25.4 37.1 28.8 100.0 Cumulative Percent 8.8 34.1 71.2 100.0 11 Nhân viên kho quĩ Frequency Valid Rat hai long Hai lòng Chap nhan duoc Khong hai long Total 35 42 76 52 205 Percent 17.1 20.5 37.1 25.4 100.0 Valid Percent 17.1 20.5 37.1 25.4 100.0 Cumulative Percent 17.1 37.6 74.6 100.0 12 Thời gian giải ngân Frequency Valid Rat nhanh Nhanh Binh thuong Cham Rat cham Total Percent 2.4 21.0 56.1 16.6 3.9 100.0 43 115 34 205 Valid Percent 2.4 21.0 56.1 16.6 3.9 100.0 13 Nguyên nhân ngân hàng chƣa đáp ứng đủ vốn Frequency Valid VTC tham gia PA SXKD thap Khong du TSDB NH chua danh gia dung qui mo SXKD Do chu quan cua CBTD Total Percent Cumulative Percent 2.4 23.4 79.5 96.1 100.0 36 99 17.6 48.3 Valid Percent 17.6 48.3 Cumulative Percent 17.6 65.9 42 20.5 20.5 86.3 28 205 13.7 100.0 13.7 100.0 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 37.6 56.1 85.4 100.0 14 Nhu cầu vay thêm vốn Frequency Valid Mo rong kinh doanh Mua, XD, sua nha Mua vat dung sinh hoat Nhu cau khac Total 15 Sự hài lòng khách hàng Frequency Rat hai long 36 Hai long 127 Binh thuong 35 Valid Khong hai long Total 205 Percent 77 38 60 30 205 Percent 17.6 62.0 17.1 3.4 100.0 37.6 18.5 29.3 14.6 100.0 37.6 18.5 29.3 14.6 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 17.6 17.6 62.0 79.5 17.1 96.6 3.4 100.0 100.0 Đồ thị: Kết khảo sát hài lòng khách hàng qua 15 tiêu chí PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG LÃNH ĐẠO VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK GIÁ RAI Kính chào: Q Anh/Chị! Tơi Nguyễn Tấn Hƣng, Học viên lớp Cao học Trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM Hiện thực đề tài nghiên cứu CLTD Agribank Giá Rai tỉnh Bạc Liêu Nhằm làm tăng thêm giá trị nghiên cứu nhận dạng nhân tố tác động thực tiễn ngân hàng Ý kiến đóng góp Anh/Chị giúp cho đề tài gắn kết chặt chẽ sở lý luận thực tiến, từ đề xuấ giải pháp có tính thiết thực Các thơng tin sử dụng mục đích nghiên cứu hơng sử dụng cho mục đích khác NỘI DUNG Đánh giá nhân tố nội ngân hàng tác động đến chất lƣợng tín dụng Agribank Giá Rai tỉnh Bạc Liêu Anh/Chị nhân tố sau đây, nhân tố có ảnh hƣởng lớn đến CLTD Agribank Giá Rai tỉnh Bạc Liêu? Các nhân tố tác động Tơi đƣa nhóm nhân tố nội dƣới đây, xin Anh/Chị cho biết ý kiến, nhận xét nhân tố tác động đến CLTD ngân hàng Nên bổ sung thêm hay loại bỏ bớt? Nhân tố thuộc Chính sách tín dụng? Nhân tố thuộc quy trình tín dung? Nhân tố thuộc tổ chức máy? Nhân tố thuộc chất lượng nhân sự? Nhân tố thuộc quản trị điều hành? Nhân tố thuộc công nghệ thông tin? Nhân tố thuộc thơng tin tín dụng? Nhân tố thuộc kiểm tra, kiểm soát nộ bộ? Nhân tố thuộc huy động vốn? Các ý kiến khác Anh/Chị chất lựợng tín dụng Agribank Giá Rai tỉnh Bạc Liêu Đánh giá nhân tố chung tác động đến CLTD Agribank Giá Rai tỉnh Bạc Liêu 10 Anh/Chị nhân tố đây, nhóm nhân tố chung có ảnh hƣởng lớn đến CLTD Agribank Giá Rai tỉnh Bạc Liêu? Các nhân tố tác động Nhóm nhân tố từ ngân hàng? Nhóm nhân tố từ khách hàng? Nhóm nhân tố từ mơi trường? Các ý kiến khác Anh/Chị CLTD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị Giá Rai tỉnh Bạc Liêu Ngày … tháng … năm 2017 Ngƣời vấn Cán trả lời vấn 11 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT CBTD LÃNH ĐẠO VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK GIÁ RAI Các nhân tố nội ngân hàng tác động đến CLTD Agribank Giá Rai CSTD QTTD TCBM CLNS QTDH Valid CN TTTD KSNB HDV Total Các nhân tố nội ngân hàng Frequency Percent Valid Percent 13 10.8 10.8 18 15.0 15.0 11 9.2 9.2 19 15.8 15.8 14 11.7 11.7 10 8.3 8.3 12 10.0 10.0 17 14.2 14.2 5.0 5.0 120 100.0 100.0 Cumulative Percent 10.8 25.8 35.0 50.8 62.5 70.8 80.8 95.0 100.0 Đồ thị: Các nhân tố nội tác động đến CLTD Agribank Giá Rai Các nhân tố chung tác động đến CLTD Ageibank Giá Rai tỉnh Bạc Liêu Valid Các nhân tố chung tác động đến CLTD Agribank Giá Rai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Tu NH 91 75.8 75.8 75.8 Tu KH 18 15.0 15.0 90.8 MT 11 9.2 9.2 100.0 Total 120 100.0 100.0 12 Đồ thị: Các nhân tố chung tác động đến CLTD Agribank Giá Rai 13 PHỤ LỤC QUY TRÌNH CHO VAY ĐANG ÁP DỤNG TẠI AGRIBANK GIÁ RAI Bước 1: Hướng dẫn thủ tục vay vốn tiếp nhận hồ sơ Tại Chi nhánh phòng giao dịch, khách hàng có nhu cầu vay vốn đƣợc tiếp nhận hƣớng dẫn thủ tục, điều kiện loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết Việc đƣợc thực CBTD Bước 2: Thẩm định hồ sơ vay lập tờ trình Sau nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn từ khách hàng CBTD lập báo cáo thẩm định tƣ cách khả tài khách hàng bao gồm: việc kiểm tra hồ sơ pháp lý (chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế,…), kiểm tra lịch sử vay – trả nợ khách hàng để đánh giá uy tín khách hàng, đồng thời kiểm tra lực tài khách hàng thơng qua số liệu tài khách hàng cung cấp (những thơng tin đƣợc phân tích tính tốn thành nhóm tiêu nhƣ: khả tạo lợi nhuận, khả khai thác sử dụng tài sản, cấu nguồn vốn tài trợ cuối khả toán khách hàng) để từ đánh giá cách xác lực tài khách hàng, đồng thời tiến hành phân tích phƣơng án vay vốn mặt: phƣơng án sản xuất kinh doanh có phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đăng ký khơng? tính khả thi hiệu dự kiến phƣơng án trên, nguồn trả nợ cho phƣơng án vay có phù hợp đảm bảo không? Việc thẩm định phƣơng án vay vốn để đạt đƣợc hiệu cao đòi hỏi CBTD phải có nghiệp vụ chun mơn vững vàng có kiến thức định nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác để có đƣợc nhận định xác tính khả thi nhƣ hiệu phƣơng án Ngồi CBTD phải cập nhật thông tin khách hàng vào chƣơng trình chấm điểm tín dụng nội để đảm bảo tính khách quan việc xem xét tƣ cách khách hàng CBTD thẩm định đánh giá tình hình TSĐB Bước 3: Quyết định cho vay thông báo cho khách hàng Sau hoàn thành báo cáo thẩm định khách hàng, CBTD tiến hành trình lãnh đạo phòng tín dụng phụ trách kinh doanh, lãnh đạo phòng tín dụng kiểm sốt ký báo cáo thẩm định trình Phó giám đốc phụ trách tín dụng xem xét phê duyệt cho vay Nếu khoản cấp tín dụng cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác 500 triệu khách hàng doanh nghiệp CBTD lập báo cáo thẩm định trình lãnh đạo phòng tín dụng phụ trách kinh doanh kiểm sốt hồ sơ chuyển hồ sơ sang phận thẩm 14 định, Bộ phận thẩm định tiếp nhận hồ sơ tái thẩm định lại khoản vay trình lãnh đạo phụ trách phận thẩm định kiểm soát hồ sơ trình giám đốc Phó Giám đốc phụ trách tín dụng theo quy định mức phán thời gian tối đa ngày làm việc khoản vay ngắn hạn 15 ngày khoản vay trung, dài hạn phải thông báo kết cho khách hàng biết Bước 4: Hoàn tất thủ tục pháp lý tài sản đảm bảo Căn vào kết phê duyệt cho vay Giám đốc Phó Giám đốc phụ trách phận thẩm định chuyển giao toàn hồ sơ cho CBTD để tiến hành lập Hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay Bước 5: Nhận quản lý tài sản đảm bảo Khi khách hàng hoàn tất thủ tục pháp lý tải sản đảm bảo nợ vay, CBTD tiến hành thủ tục nhận quản lý tài sản chấp, cầm cố theo quy định Bước 6: Lập giấy nhận nợ giải ngân Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền vay, nhu cầu thực tế khách hàng nội dung phê duyệt Giám đốc phó giám đốc phụ trách tín dụng đƣợc thực hoàn tất, CBTD tiến hành lập giấy nhận nợ, chuyển cho khách hàng bên có liên quan ký, sau trình Phó giám đốc phụ trách ký tiến hành giải ngân cho khách hàng Bước 7: Lưu trữ hồ sơ Việc lƣu trữ hồ sơ tín dụng (bản chính) hồ sơ khác có liên quan đƣợc CBTD thực theo quy định Bước 8: Kiểm tra, theo dõi khoản vay – thu nợ gốc lãi vay Sau giải ngân cho khách hàng, CBTD thƣờng xuyên theo dõi tình hình trả nợ, kỳ hạn nợ khách hàng thông qua hệ thống IPCAS bảng kê khoản nợ gốc, lãi vay đến hạn phát sinh CBTD hàng tháng có trách nhiệm in giấy báo nợ gốc lãi tiền vay đến hạn, tiến hành gửi thông báo, nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả nợ thông báo chuyển NQH, đề xuất ý kiến xử lý nhận thấy khách hàng có dấu hiệu bất ổn tốn có thay đổi làm ảnh hƣởng đến khoản vay CBTD phải kiểm tra thƣờng xuyên việc sử dụng vốn vay tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, thu nhập, cơng nợ khách hàng sau giải ngân để đảm bảo khoản vay đƣợc sử dụng mục đích Khi kiểm tra, CBTD phải lập biên kiểm tra Nếu khách hàng sử dụng vốn vay khơng mục đích tình hình hoạt động ảnh hƣởng xấu đến khả trả nợ khách hàng cán báo cáo đề xuất hƣớng xử lý trình lãnh đạo phòng tín 15 dụng phụ trách kinh doanh phó giám đốc phụ trách tín dụng thông báo yêu cầu thông báo thu hồi nợ trƣớc hạn Bước 9: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ Khi có nhu cầu cấu lại thời hạn trả nợ (gia hạn nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ), khách hàng phải gửi Giấy đề nghị cho ngân hàng theo thời gian quy định hợp đồng tín dụng Căn giấy đề nghị này, CBTD tiến hành thẩm định khảo sát, đánh giá tình hình tài hoạt động khách hàng, sau lập báo cáo thẩm định khách hàng, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, nguồn trả nợ nêu rõ lý gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ ý kiến đề xuất đồng ý khơng đồng ý trình lãnh đạo phòng tín dụng phụ trách kinh doanh Giám đốc Phó Giám đốc phụ trách Tín dụng xét duyệt (trình tự hồ sơ gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ giống nhƣ bƣớc định cho vay thông báo kết cho khách hàng) Trƣờng hợp đồng ý gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, Biên họp phải nêu rõ: thời hạn gia hạn, lãi suất gia hạn, phƣơng thức toán thời gian gia hạn/thay đổi kỳ hạn/số tiền trả kỳ hạn Sau nhận đƣợc phê duyệt đồng ý, CBTD tiến hành cập nhật, điều chỉnh thông tin thay đổi hệ thống IPCAS lập Phụ lục hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung Bước 10: Chuyển nợ hạn Trong trƣờng hợp, đến hạn trả nợ mà khách hàng không trả đủ nợ đến hạn không đƣợc đồng ý gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; có định thu hồi nợ trƣớc hạn nhƣng vòng 10 ngày mà khách hàng khơng tốn đủ nợ vay cán soạn thơng báo chuyển NQH trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (chỉ sau ngày mà khách hàng khơng tốn khoản nợ đến hạn hệ thống IPCAS tự động chuyển sang NQH) Bước 11: Khởi kiện thu hồi nợ xấu Căn vào hồ sơ khách hàng NQH CBTD thực thu hồi nợ theo quy định chức năng, nhiệm vụ CBTD dùng số biện pháp xử lý nợ nhƣ: Đốc nợ hình thức gặp gỡ trực tiếp có biên làm việc văn thông báo đôn đốc trả NQH (là việc áp dụng biện pháp đôn đốc khách hàng trả nợ mà chƣa phải áp dụng biện pháp khởi kiện); Khởi kiện (là biện pháp thu hồi nợ việc tham gia tố tụng giai đoạn khởi kiện hoàn tất việc thi hành án để thu hồi nợ); Xử lý tài sản đảm bảo số biện pháp khác nhƣ: Bán nợ cho tổ chức mua bán nợ,… 16 Bước 12: Miễn, giảm lãi Khi khách hàng gặp khó khăn việc trả lãi vay có đề nghị nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm lãi vay, cán quan hệ khách hàng tiếp nhận hồ sơ (bao gồm: Kế hoạch trả nợ cam kết trả nợ; Tài liệu chứng minh nguyên nhân, mức độ tổn thất tài sản; khó khăn tài chính; Báo cáo tài năm liền kề đến thời điểm gần nhất) Sau đó, CBTD tiến hành kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, thông tin, số liệu đƣợc cung cấp đối chiếu với thực tế, lập báo cáo thẩm định miễn, giảm lãi kèm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ký Trong báo cáo phải nêu rõ: trình cho vay, thu nợ biện pháp áp dụng; mức độ tổn thất tài sản khó khăn tài khách hàng; đề xuất mức miễn, giảm lãi Sau cấp có thẩm quyền xem xét hồ sơ vay có ý kiến đề nghị mức miễn, giảm lãi, CBTD trình lên lãnh đạo phòng tín dụng phụ trách kinh doanh, Giám đốc phó giám đốc phụ trách tín dụng phê duyệt trình Hội đồng miễn, giảm lãi (Thành phần hội đồng miễn, giảm lãi gồm: Giám đốc, phó giám đốc phụ trách tín dụng, trƣởng phòng tín dụng, trƣởng phòng kế hoạch tổng hợp, trƣởng phòng kế tốn, trƣởng phòng kiểm tra kiểm sốt nội bộ) Sau đƣợc hội đồng miễn, giảm lãi thông qua chấp thuận miễn, giảm lãi vay, CBTD thực việc miễn, giảm lãi vay Hệ thống IPCAS Bước 13: Thanh lý –Tất toán khoản vay Hồ sơ vay đƣợc lý khách hàng toán đầy đủ vốn vay, lãi vay chi phí khác có liên quan CBTD thu hồi vốn, lãi, phí,… lần cuối tài khoản tiền vay khách hàng Cũng nhƣ khoản phải thu tài khoản vay để xác định xử lý, tất toán khoản vay Sau nhận đƣợc đề nghị giải chấp, CBTD tiến hành làm thủ tục xuất kho giải chấp tài sản chấp CBTD kiểm tra lại q trình tốn khách hàng tất số dƣ (vốn, lãi, phí, phạt,…) ... Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Giá Rai Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu CBTD Cán tín dụng CIC Credit... Bài học vận dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 26 v CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU ... sát hài lòng khách hàng chất lƣợng tín dụng .42 2.4 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã giá rai tỉnh bạc liêu , Chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã giá rai tỉnh bạc liêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay