Các yếu tố tác động đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn khu vực TP HCM

137 9 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ CẨM GIANG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN KHU VỰC TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ CẨM GIANG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN KHU VỰC TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60 34 01 02 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN DỤC THỨC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Các yếu tố tác động đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn khu vực Tp.HCM” thực nhằm xác định đo lường yếu tố tác động đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn khu vực Tp.HCM Đồng thời, dựa kết nghiên cứu để đưa số hàm ý quản trị ý nghĩa thiết thực nhà quản trị ngân hàng TMCP Sài Gòn nhằm góp phần nâng cao cam kết gắn với tổ chức nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Số liệu nghiên cứu thu thập thông qua khảo sát trực tiếp (285 mẫu) phương pháp lấy mẫu thuận tiện phi xác suất Phương pháp nghiên cứu bao gồm nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng, mơ hình đề xuất ban đầu bao gồm 06 yếu tố tác động đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn khu vực Tp.HCM bao gồm: Phần thưởng tổ chức, Cán quản lý trực tiếp, hội phát triển nghề nghiệp, Sự hỗ trợ dành cho gia đình, Điều kiện làm việc Đặc điểm tính cách nhân viên với 35 biến quan sát Sau thực thống kê mô tả, kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đa biến kiểm định khác biệt với ANOVA One – Way, kết cuối nghiên cứu cho thấy tất 06 yếu tố đề xuất tác động đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn khu vực Tp.HCM theo mức độ tác động giảm dần là: Phần thưởng tổ chức, hội phát triển nghề nghiệp, Đặc điểm tính cách nhân viên, Điều kiện làm việc, Cán quản lý trực tiếp Sự hỗ trợ gia đình Bên cạnh đó, cam kết gắn với tổ chức nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn khu vực Tp.HCM khơng khác biệt nhân viên giới tính, độ tuổi, phận làm việc trình độ học vấn khác lại khác biệt nhân viên thời gian công tác mức thu nhập trung bình tháng khác ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp.HCM, ngày … tháng …… năm 2017 Dương Thị Cẩm Giang iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy Khoa Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, giảng viên giàu kinh nghiệm đầy nhiệt huyết trường cung cấp, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tế phương pháp khoa học hữu ích cho tơi suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Trần Dục Thức, người trực tiếp hướng dẫn thực đề tài nghiên cứu Thầy tận tình giúp tơi định hướng nghiên cứu dành cho lời khuyên quý báu, lời góp ý phê bình sâu sắc giúp tơi hồn thành nghiên cứu Bên cạnh đó, tơi bày tỏ lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp trực tiếp gián tiếp hỗ trợ việc tham gia nghiên cứu vấn trực tiếp, giúp trả lời thu thập bảng câu hỏi khảo sát cho luận văn Sự đóng góp bạn vai trò quan trọng đến thành cơng nghiên cứu Cuối lời biết ơn sâu sắc dành cho gia đình tơi ln bên cạnh động viên, ủng hộ tơi hồn thành luận văn Trong q trình thực hiện, cố gắng hồn thiện luận văn cách tốt nhất, nhiên khơng thể tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp, phản hồi quý báu từ quý thầy, bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2017 Dương Thị Cẩm Giang iv MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CAM ĐOAN .ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .3 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu đối tượng khảo sát 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu .3 1.4.2 Đối tượng khảo sát 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu tính đề tài 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 sở lý thuyết vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Khái niệm cam kết gắn với tổ chức 2.1.2 Các thành phần cam kết gắn với tổ chức .7 2.1.3 Lợi ích cam kết gắn với tổ chức 2.2 Bình luận nghiên cứu liên quan 2.2.1 Nghiên cứu Muhammad Anwar ul Haq, Yan Jindong, Nazar Hussain Zafar-uz-Zaman Anjum (2014) 2.2.2 Nghiên cứu Grace Njenga, Cyrus Kamau, Sarah Njenga (2015) 2.2.3 Nghiên cứu Elina Anttila (2014) .9 2.3 Tổng hợp đánh giá nghiên cứu trước 10 2.4 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu .13 v 2.4.1 Phần thưởng tổ chức 13 2.4.2 Sự hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp 15 2.4.3 hội phát triển nghề nghiệp 15 2.4.4 Sự hỗ trợ dành cho gia đình từ tổ chức 17 2.4.5 Điều kiện làm việc .18 2.4.6 Đặc điểm tính cách nhân viên .19 2.4.7 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 2.5 Tóm tắt 22 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Quy trình nghiên cứu 23 3.2 Thiết kế nghiên cứu 24 3.2.1 Nghiên cứu định tính .24 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 29 3.3 Mẫu nghiên cứu phương pháp thu thập liệu 30 3.3.1 Chọn mẫu nghiên cứu .30 3.3.2 Phương pháp thu thập liệu 31 3.4 Phương pháp phân tích liệu 31 3.5 Tóm tắt .33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 34 4.2 Các thông số thống kê mô tả biến quan sát 36 4.2.1 Thống kê mô tả biến độc lập 36 4.2.1 Thống kê mô tả biến phụ thuộc .37 4.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo công cụ Cronbach’s Alpha 38 4.3.1 Thang đo biến độc lập .38 4.3.2 Thang đo biến phụ thuộc 42 4.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 43 4.4.1 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 45 4.4.2 Phân tích nhân tố với biến phụ thuộc 46 vi 4.4.3 Đặt tên giải thích nhân tố 48 4.5 Kiểm định mơ hình phân tích hồi quy tuyến tính 52 4.5.1 Kiểm tra hệ số tương quan 52 4.5.2 Phân tích hồi quy .54 4.5.2.1 Kiểm định giả định mơ hình hồi quy 54 4.5.2.2 Kết phân tích hồi quy 58 4.5.2.3 Kiểm định giả thuyết 62 4.6 Kiểm định khác biệt theo đặc tính cá nhân đến cam kết gắn nhân viên 62 4.6.1 Sự khác biệt giới tính 62 4.6.2 Sự khác biệt độ tuổi 62 4.6.3 Sự khác biệt thời gian công tác 63 4.6.4 Sự khác biệt mức thu nhập trung bình tháng 63 4.6.5 Sự khác biệt phận làm việc 64 4.6.6 Sự khác biệt trình độ học vấn .64 4.7 Thảo luận kết nghiên cứu 65 4.7 Tóm tắt .68 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 70 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 70 5.2 Hàm ý quản trị .73 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 01: TÌNH HÌNH NHÂN SỰ SCB NĂM 2015, 2016 x PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CHUYÊN GIA VÀ NHÂN SỰ PHỎNG VẤN xi PHỤ LỤC 03: CÂU HỎI DÀN BÀI THẢO LUẬN TAY ĐÔI .xii PHỤ LỤC 04: KẾT QUẢ HỎI Ý KIẾN CHUYÊN GIA VÀ THẢO LUẬN xvii PHỤ LỤC 05: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT xxiii PHỤ LỤC 06: KẾT QUẢ CHẠY DỮ LIỆU SPSS xxvii vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA : Analysis of Variance – Phân tích phương sai EFA : Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân tố khám phá KMO : Hệ số Kaiser – Mayer – Olkin – Chỉ số xem xét thích hợp phân tích nhân tố OLS : Ordinary Least Square – Phương pháp bình phương tối thiểu Sig : Observed significance level – Mức ý nghĩa quan sát SPSS : Statistical Package for Social Science – Phần mềm chuyên xử lý thống kê ngành khoa học xã hội VIF : Variance Inflation Factor – Hệ số phóng đại phương sai SCB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn TMCP : Thương mại cổ phần NH : Ngân hàng TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh HCM : Hồ Chí Minh CBNV : Cán nhân viên viii DANH MỤC BẢNG BẢNG Trang Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu trước 11 Bảng 3.1 Kết thang đo sau bước nghiên cứu định tính 26 Bảng 4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu 34 Bảng 4.2 Thống kê mô tả biến độc lập 36 Bảng 4.3 Thống kê mô tả cam kết gắn nhân viên 38 Bảng 4.4 Độ tin cậy thang đo Phần thưởng 39 Bảng 4.5 Độ tin cậy thang đo Cán quản lý trực tiếp 39 Bảng 4.6 Độ tin cậy thang đo hội phát triển nghề nghiệp 40 Bảng 4.7 Độ tin cậy thang đo Điều kiện làm việc 40 Bảng 4.8 Độ tin cậy thang đo Sự hỗ trợ cho gia đình 41 Bảng 4.9: Kiểm định thang đo đặc điểm tính cách Cronbach’s Alpha 41 Bảng 4.10 Độ tin cậy thang đo Đặc điểm tính cách cá nhân 42 Bảng 4.11 Độ tin cậy thang đo Sự cam kết gắn 43 Bảng 4.12: Kết xoay nhân tố cho biến độc lập lần thứ hai 45 Bảng 4.13: Phân tích nhân tố cho biến quan sát nhân tố phụ thuộc 47 Bảng 4.14: Kết phân tích nhân tố 49 Bảng 4.15: Ma trận hệ số tương quan 52 Bảng 4.16: Tóm tắt mơ hình hồi quy 58 Bảng 4.17: Kết kiểm định độ phù hợp mơ hình 59 Bảng 4.18 Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 60 Bảng 4.19 Kết kiểm định khác biệt theo đặc tính cá nhân 65 Bảng 4.20: Kết hồi quy đặc điểm tính cách sử dụng phương pháp Enter 67 xxxviii TCTT1 762 TCTT2 755 GD4 757 GD1 755 GD3 698 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 910 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 893.779 Sphericity df 21 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Compone nt % of Cumulative % of Cumula Total Total Variance % Variance tive % 4.114 58.766 58.766 4.114 58.766 58.766 691 9.870 68.635 549 7.849 76.485 508 7.257 83.741 443 6.330 90.071 400 5.713 95.785 295 4.215 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component CKGB1 843 CKGB5 825 CKGB6 779 CKGB4 744 CKGB7 732 CKGB2 727 CKGB3 705 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted xxxix  Kết hồi quy Correlations F_TCC F_PT F_DK F_QL N F_CH F_GD F_CKGB F_PT Pearson 329** 312** 384** 323** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 285 285 285 285 285 F_DK Pearson 329** 325** 379** 378** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 285 285 285 285 285 F_QL Pearson 312** 325** 435** 405** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 285 285 285 285 285 F_TC Pearson 384** 379** 435** 345** CN Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 285 285 285 285 285 F_CH Pearson 323** 378** 405** 345** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 285 285 285 285 285 F_GD Pearson 373** 231** 450** 408** 421** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 285 285 285 285 285 F_CK Pearson 661** 504** 526** 584** 633** GB Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 285 285 285 285 285 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Variables Entered/Removeda Mode Variables l Variables Entered Removed Method F_GD, F_DK, F_PT, F_QL, Enter b F_CH, F_TCCN a Dependent Variable: F_CKGB b All requested variables entered .373** 661** 000 285 000 285 231** 504** 000 285 000 285 450** 526** 000 285 000 285 408** 584** 000 285 000 285 421** 633** 000 285 000 285 517** 285 000 285 517** 000 285 285 xl Model Summaryb Mode R Adjusted R Std Error of Durbinl R Square Square the Estimate Watson a 855 731 725 34427 2.060 a Predictors: (Constant), F_GD, F_DK, F_PT, F_QL, F_CH, F_TCCN b Dependent Variable: F_CKGB ANOVAa Sum of Squares Mean Square Model df F Sig Regressio 125.73 89.410 14.902 000b n Residual 32.948 278 119 Total 122.359 284 a Dependent Variable: F_CKGB b Predictors: (Constant), F_GD, F_DK, F_PT, F_QL, F_CH, F_TCCN Model Unstandardized Coefficients Coefficientsa Standardized Coefficients Beta t Sig Collinearity Statistics B Std Error Tolerance VIF (Constant) 040 116 348 728 F_PT 260 025 374 10.439 000 755 1.324 F_DK 093 025 131 3.654 000 756 1.323 F_QL 082 027 116 3.077 002 676 1.480 F_TCCN 181 034 198 5.243 000 676 1.479 F_CH 228 027 312 8.393 000 700 1.429 F_GD 058 027 083 2.179 030 670 1.492 a Dependent Variable: F_CKGB Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions DimMo ensio Eigenval Conditio (Consta F_P F_D F_Q F_T F_C -del -n -ue -n Index nt) T K L CCN H F_GD 1 6.760 1.000 00 00 00 00 00 00 00 056 10.982 00 06 43 16 00 00 24 xli 052 11.414 00 72 15 08 00 042 12.737 00 00 01 40 04 036 13.644 12 21 01 33 11 032 14.550 23 00 41 00 15 022 17.384 64 00 00 02 69 a Dependent Variable: F_CKGB Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation Predicted Value 1.2418 4.1964 3.0451 56109 Residual -1.41194 99712 00000 34061 Std Predicted -3.214 2.052 000 1.000 Value Std Residual -4.101 2.896 000 989 a Dependent Variable: F_CKGB 07 62 20 07 03 03 05 24 44 00 N 285 285 285 285 xlii xliii  Kiểm định khác biệt Group Statistics GioiTinh F_CKG Nam B Nữ N 137 148 Mean 2.9844 3.1014 Std Deviation 64138 66721 Std Error Mean 05480 05484 Independent Samples Test F_CKGB Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig t df Equal variances Equal variances assumed not assumed 015 903 -1.507 -1.509 283 282.591 xliv Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error Difference 95% Confidence Lower Interval of the Upper Difference Descriptives 133 -.11699 07765 -.26983 132 -.11699 07753 -.26960 03584 03561 F_CKGB Dưới 25 tuổi 41 3.0906 60251 09410 Từ 25 đến Từ 30 Từ 40 30 đến tuổi trở tuổi 40 tuổi lên 147 83 14 3.0253 3.0602 3.0306 62465 72436 76865 05152 07951 20543 Total 285 3.0451 65638 03888 2.5868 2.9686 3.4744 3.1216 1.43 4.00 1.14 4.71 N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Lower 2.9004 2.9234 2.9021 Interval for Mean Bound Upper 3.2808 3.1271 3.2184 Bound Minimum 1.86 1.14 1.14 Maximum 4.14 4.57 4.71 Test of Homogeneity of Variances F_CKGB Levene Statistic df1 df2 Sig 1.380 281 249 ANOVA F_CKGB Sum of Squares df Mean Square Between Groups 165 055 Within Groups 122.194 281 435 Total 122.359 284 F 126 Sig .945 xlv Descriptives F_CKGB N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Lower Interval for Mean Bound Upper Bound Minimum Maximum Dưới Từ đến Từ đến Từ năm năm năm năm trở lên 51 77 111 46 3.0000 2.8367 3.1931 3.0870 60407 65577 64628 65878 08459 07473 06134 09713 Total 285 3.0451 65638 03888 2.8301 2.6879 3.0715 2.8913 2.9686 3.1699 2.9856 3.3146 3.2826 3.1216 1.57 4.14 1.14 4.43 1.14 4.71 1.57 4.57 1.14 4.71 xlvi Test of Homogeneity of Variances F_CKGB Levene Statistic 193 df1 df2 281 Sig .901 ANOVA F_CKGB Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 5.957 116.402 122.359 df Mean Square 1.986 281 414 284 F 4.794 Sig .003 xlvii Descriptives F_CKGB Dưới 07 Từ 07 đến Từ 10 đến Từ 15 triệu 10 15 triệu đồng đồng triệu đồng triệu đồng trở lên 29 127 86 43 2.8916 2.9089 3.1811 3.2791 55808 70163 57035 63579 10363 06226 06150 09696 Total 285 3.0451 65638 03888 3.0834 2.9686 3.4747 3.1216 1.43 4.57 1.14 4.71 N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Lower 2.6793 2.7857 3.0588 Interval for Mean Bound Upper 3.1039 3.0321 3.3033 Bound Minimum 2.00 1.14 1.57 Maximum 4.14 4.14 4.71 Test of Homogeneity of Variances F_CKGB Levene Statistic df1 df2 Sig 1.579 281 195 ANOVA F_CKGB Sum of Squares df Mean Square Between 6.983 2.328 Groups Within 115.376 281 411 Groups Total 122.359 284 F 5.669 Sig .001 xlviii Descriptives F_CKGB N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Lower Interval for Mean Bound Upper Bound Minimum Maximum Dịch vụ Khách hàng 100 2.9771 62706 06271 Kinh doanh Hỗ trợ 80 102 3.0393 3.1022 65917 68656 07370 06798 Khác 3.5238 08248 04762 Total 285 3.0451 65638 03888 2.8527 2.8926 2.9674 3.3189 2.9686 3.1016 3.1860 3.2371 3.7287 3.1216 1.14 4.14 1.57 4.57 1.14 4.71 3.43 3.57 1.14 4.71 xlix Test of Homogeneity of Variances F_CKGB Levene Statistic df1 df2 Sig 1.315 281 270 ANOVA F_CKGB Sum of Mean Squares df Square Between 1.485 495 Groups Within 120.874 281 430 Groups Total 122.359 284 F 1.151 Sig .329 l Descriptives F_CKGB Trung cấp/Cao đẳng N 58 Mean 2.9951 Std Deviation 63605 Std Error 08352 95% Confidence Lower Bound 2.8278 Interval for Mean Upper Bound 3.1623 Minimum 1.14 Maximum 4.14 Test of Homogeneity of Variances F_CKGB Levene Statistic df1 df2 1.522 281 ANOVA F_CKGB Sum of Squares df Between 665 Groups Within 121.694 281 Groups Total 122.359 284 Đại Sau Đại học học 185 29 3.0432 3.0690 64570 62226 04747 11555 2.9496 2.8323 3.1369 3.3057 1.14 1.57 4.71 4.14 Khác 13 3.2418 96077 26647 2.6612 3.8223 1.43 4.57 Total 285 3.0451 65638 03888 2.9686 3.1216 1.14 4.71 Sig .209 Mean Square F 222 512 433 Sig .674 li  Chạy hồi quy riêng cho đặc điểm tính cách cá nhân Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Method F_TCOD, F_TCHN, Enter F_TCDC, F_TCTTb a Dependent Variable: F_CKGB b All requested variables entered Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate a 594 352 343 53196 a Predictors: (Constant), F_TCOD, F_TCHN, F_TCDC, F_TCTT ANOVAa Sum of Mean Model Squares df Square F Sig Regression 43.125 10.781 38.100 000b Residual 79.233 280 283 Total 122.359 284 a Dependent Variable: F_CKGB b Predictors: (Constant), F_TCOD, F_TCHN, F_TCDC, F_TCTT lii Coefficientsa Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig Collinearity Statistics B Std Error Beta Model (Constant) F_TCHN F_TCDC F_TCTT F_TCOD 1.266 149 207 100 081 150 039 038 038 037 Tolerance VIF a Dependent Variable: F_CKGB 8.430 000 206 307 154 122 3.782 000 778 1.285 5.378 000 712 1.405 2.611 010 662 1.510 2.184 030 738 1.355 Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue 4.821 054 049 043 Condition Index 1.000 9.434 9.966 10.557 Variance (Constant) 00 04 02 14 Proportions F_TCHN 00 39 11 01 F_TCDC 00 08 48 30 F_TCTT 00 01 17 78 F_TCOD 00 54 41 02 a Dependent Variable: F_CKGB 033 12.176 80 49 14 04 02 ... yếu tố tác động đến cam kết gắn bó với tổ chức nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn khu vực Tp. HCM thực nhằm xác định đo lường yếu tố tác động đến cam kết gắn bó với tổ chức nhân viên. .. tổ chức nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn khu vực Tp. HCM góp phần xác định yếu tố tác động đến cam kết gắn bó với tổ chức nhân viên ngân hàng TMCP Sài Gòn khu vực Tp Hồ Chí Minh... yếu tố tác động đến cam kết gắn bó với tổ chức nhân viên ngân hàng TMCP Sài Gòn Khu vực Hồ Chí Minh, xác định mức độ tác động yếu tố đưa hàm ý quản trị góp phần nâng cao cam kết gắn bó nhân viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn khu vực TP HCM , Các yếu tố tác động đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn khu vực TP HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay