Mối quan hệ giữa lạm phát và giá vàng tại việt nam

132 8 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH THỊ PHƢƠNG THẢO MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT GIÁ VÀNG TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH THỊ PHƢƠNG THẢO MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT GIÁ VÀNG TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS HẠ THỊ THIỀU DAO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TÓM TẮT Lạm phát ngày trở thành vấn đề kinh tế vĩ mô quen thuộc với tất ngƣời Lạm phát tăng cao ảnh hƣởng xấu đến đời sống ngƣời dân kinh tế quốc gia Nhằm bảo vệ giá trị tài sản mình, nhiều ngƣời tìm đến vàng nhƣ hàng rào chống lạm phát hiệu Rất nhiều ngƣời, bao gồm nhà kinh tế học tiếng nhà đầu tƣ, cho lạm phát vàngmối quan hệ chặt chẽ Tuy nhiên, nghiên cứu giới lại cho thấy mối quan hệ vàng lạm phát không thực tồn tất quốc gia Đặc biệt, Việt Nam, thị trƣờng vàng có đặc trƣng riêng chịu quản lý chặt chẽ từ Ngân hàng Nhà nƣớc mối quan hệ có tồn hay khơng nghi vấn lớn Xuất phát từ thực tế trên, nghiên cứu đƣợc thực nhằm xác định mối quan hệ lạm phát giá vàng Việt Nam Nghiên cứu đƣợc thực dựa số liệu theo tần suất tháng từ tháng 01/2007 đến tháng 12/2016 Bên cạnh đó, lãi suất, tỷ giá biến giả (đại diện cho quản lý chặt chẽ thị trƣờng vàng NHNN từ sau Nghị định 24/2012/NĐ-CP đƣợc ban hành) đƣợc đƣa vào mơ hình nghiên cứu Mối quan hệ lạm phát giá vàng đƣợc xem xét thông qua việc thực ƣớc lƣợng mơ hình VAR, kiểm định nhân Granger, phân tích phản ứng đẩy phân rã phƣơng sai Kết nghiên cứu thay đổi lạm phát khơng có tác động đến giá vàng Trong đó, biến động giá vàng có ảnh hƣởng khơng đáng kể đến lạm phát Kết cho thấy, giá vàng chịu tác động từ quản lý NHNN lạm phát chịu ảnh hƣởng biến động lạm phát lãi suất khứ ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh, năm 2017 Trịnh Thị Phƣơng Thảo iii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn tất quý Thầy, Cô lớp CH17A, Khoa Sau đại học, Trƣờng Đại Học Ngân hàng TP HCM, tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích thú vị Kế đến, em xin cảm ơn cô PGS TS Hạ Thị Thiều Dao tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực đề tài nghiên cứu Ngoài ra, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, quan đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập thực nghiên cứu Trân trọng, Trịnh Thị Phƣơng Thảo iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC .iv DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC HÌNH VẼ xii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu đề tài 1.1.1 Lý chọn đề tài 1.1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu nguồn liệu 1.5.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.2 Nguồn liệu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LẠM PHÁT GIÁ VÀNG v 2.1 Giới thiệu khái quát lạm phát giá vàng 2.1.1 Khái quát lạm phát 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Các số đo lƣờng lạm phát 2.1.2 Khái quát vàng giá vàng 11 2.1.2.1 Khái quát vàng 11 2.1.2.2 Khái quát giá vàng 12 2.2 Các học thuyết liên quan 13 2.2.1 Lý thuyết lƣợng cầu tài sản 13 2.2.2 Học thuyết số lƣợng cầu tiền tệ 13 2.2.2.1 Thuyết số lƣợng tiền tệ Fisher 14 2.2.2.2 Lý thuyết ƣa thích tiền mặt Keynes 15 2.2.2.3 Phƣơng trình cầu tiền Friedman 15 2.2.3 Ứng dụng phƣơng trình Fisher vào lợi suất tài sản mối quan hệ lạm phát giá vàng 16 2.3 Lƣợc khảo nghiên cứu thực nghiệm liên quan 20 2.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm giới 20 2.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 23 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 29 3.1.1 Xác định biến mơ hình 29 3.1.2 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 30 3.2 Mô tả biến nguồn liệu 31 vi 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 32 3.3.1 Kiểm định tính dừng chuỗi thời gian 32 3.3.1.1 Tính dừng 32 3.3.1.2 Kiểm định Dickey-Fuller mở rộng (ADF) 34 3.3.1.3 Kiểm định Phillips – Perron (kiểm định PP) 35 3.3.2 Kiểm định quan hệ nhân Granger 35 3.3.3 Phản ứng đẩy phân rã phƣơng sai 36 3.3.3.1 Phản ứng đẩy 36 3.3.3.2 Phân rã phƣơng sai 37 CHƢƠNG 4: TRÌNH BÀY THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Thống kê mơ tả tình hình diễn biến biến số 38 4.1.1 Thống kê mô tả biến số 38 4.1.2 Tình hình diễn biến biến số 38 4.1.2.1 Diễn biến số CPI Việt Nam 39 4.1.2.2 Diễn biến giá vàng Việt Nam 41 4.1.2.3 Diễn biến lãi suất huy động Việt Nam 45 4.1.2.4 Diễn biến tỷ giá Việt Nam 47 4.2 Kết kiểm định tính dừng 50 4.3 Kết hồi quy mơ hình VAR 51 4.4 Kiểm định nhân Granger 52 4.5 Kết phản ứng đẩy phân rã phƣơng sai 53 4.5.1 Kết phản ứng đẩy 53 4.5.2 Kết phân rã phƣơng sai 56 vii 4.6 Phân tích kết thảo luận 60 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Khuyến nghị 65 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 74 Phụ lục 1: Kết thống kê mô tả giá vàng, lạm phát, tỷ giá lãi suất 74 Phụ lục 2: Kết kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi số giá tiêu dùng bậc gốc chuỗi số giá tiêu dùng sai phân bậc 76 Phụ lục 3: Kết kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi giá vàng bậc gốc chuỗi giá vàng sai phân bậc 84 Phụ lục 4: Kết kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi tỷ giá bậc gốc chuỗi tỷ giá sai phân bậc 92 Phụ lục 5: Kết kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi lãi suất bậc gốc chuỗi lãi suất sai phân bậc 100 Phụ lục 6: Lựa chọn độ trễ tối ƣu mơ hình VAR theo tiêu chuẩn thông tin 108 Phụ lục 7: Kết ƣớc lƣợng mơ hình VAR 109 Phụ lục8: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc D(CPI) 110 Phụ lục 9: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc D(GP) 110 Phụ lục 10: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc D(ER) 111 Phụ lục 11: Kết hồi quy mô hình với biến phụ thuộc D(IR) 111 Phụ lục 12: Kiểm định tính ổn định mơ hình VAR 112 Phụ lục 13: Kiểm định Portmanteau tính tự tƣơng quan phần dƣ mơ hình 112 viii Phụ lục 14: Kiểm định Lagrange tính tự tƣơng quan phần dƣ mơ hình 113 Phụ lục 15: Kết kiểm định nhân Granger 114 Phụ lục 16: Phản ứng phân rã phƣơng sai theo thứ tự D(CPI) D(GP) D(ER) D(IR) 115 Phụ lục 17: Phản ứng phân rã phƣơng sai theo thứ tự D(IR) D(ER) D(GP) D(CPI) 116 Phụ lục 18: Số liệu nghiên cứu 117 104 - Kiểm định Phillips - Perron 105 106 107 108 Phụ lục 6: Lựa chọn độ trễ tối ƣu mơ hình VAR theo tiêu chuẩn thông tin 109 Phụ lục 7: Kết ƣớc lƣợng mơ hình VAR 110 Phụ lục8: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc D(CPI) Phụ lục 9: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc D(GP) 111 Phụ lục 10: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc D(ER) Phụ lục 11: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc D(IR) 112 Phụ lục 12: Kiểm định tính ổn định mơ hình VAR Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Phụ lục 13: Kiểm định Portmanteau tính tự tƣơng quan phần dƣ mơ hình 113 Phụ lục 14: Kiểm định Lagrange tính tự tƣơng quan phần dƣ mơ hình 114 Phụ lục 15: Kết kiểm định nhân Granger 115 Phụ lục 16: Phản ứng phân rã phƣơng sai theo thứ tự D(CPI) D(GP) D(ER) D(IR) 116 Phụ lục 17: Phản ứng phân rã phƣơng sai theo thứ tự D(IR) D(ER) D(GP) D(CPI) 117 Phụ lục 18: Số liệu nghiên cứu 01/2007 02/2007 03/2007 04/2007 05/2007 06/2007 07/2007 08/2007 09/2007 10/2007 11/2007 12/2007 01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 01/2009 02/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 CPI (2010=100) GP (Ngàn đồng) 66,50 67,96 67,77 68,14 68,63 69,23 69.90 70,27 70,63 71,18 72,03 74,10 75,87 78,60 80,92 82,74 85,96 87,79 88,76 90,16 90,35 90,16 89,49 88,88 90,57 90,77 90,63 90,36 90,75 91,25 91,73 91,95 92,52 92,86 93,37 94,66 1.235 1.301 1.280 1.320 1.289 1.278 1.300 1.308 1.412 1.522 1.563 1.618 1.762 1.885 1.839 1.782 1.802 1.902 1.874 1.747 1.833 1.675 1.701 1.782 1.847 1.970 1.985 1.967 2.083 2.099 2.105 2.126 2.210 2.388 2.805 2.650 ER (Ngàn đồng/ USD) 16.037 15.991 16.025 16.048 16.088 16.136 16.148 16,241 16,100 16,083 16,044 16,030 15,972 15,932 16,120 16,127 16,247 16,844 16,790 16,600 16,620 16,830 16,977 17,486 17,484 17,480 17,802 17,784 17,785 17,801 17,815 17,823 17,841 17,862 18,495 18,479 IR (%) 7.68 7.68 7.65 7.65 7.65 7.44 7.44 7,44 7,44 7,44 7,20 7,20 7,20 8,97 11,19 11,52 13,25 16,64 16,89 17,16 16,92 15,24 10,02 7,77 6,99 6,54 7,11 7,17 7,32 7,50 7,62 7,95 8,13 8,40 9,96 10,23 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 07/2011 08/2011 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 CPI (2010=100) GP (Ngàn đồng) 95,95 97,83 98,56 98,70 98,97 99,18 99,24 99,47 100,77 101,83 103,72 105,79 107,62 109,87 112,25 115,98 118,54 119,83 121,23 122,36 123,37 123,81 124,30 124,95 126,21 127,93 128,13 128,20 128,43 128,10 127,72 128,53 131,36 132,48 133,09 133,46 2.642 2.660 2.624 2.656 2.774 2.860 2.777 2.896 3.125 3.340 3.595 3.600 3.590 3.759 3.693 3.779 3.787 3.781 4.016 4.693 4.420 4.485 4.475 4.180 4.503 4.527 4.400 4.300 4.146 4.193 4.209 4.452 4.740 4.613 4.712 4.630 ER (Ngàn đồng/ USD) 18.479 19.100 19.100 19.000 19.010 19.095 19.100 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 20,880 20,910 20,720 20,600 20,620 20,610 20,834 20,834 21,011 21,011 21,036 21,036 20,870 20,860 20,930 20,890 20,920 20,885 20,880 20,900 20,865 20,870 20,855 IR (%) 10.23 10.23 10.32 10.97 11.18 11.22 11.10 11,10 11,10 11,00 12,00 13,88 13,88 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 12,96 12,00 11,04 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,04 118 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 CPI (2010=100) GP (Ngàn đồng) 135,12 136,91 136,65 136,68 136,59 136,67 137,03 138,17 139,63 140,32 140,79 141,51 141,64 142,42 141,79 143,04 143,32 143,76 144,08 144,40 144,98 145,14 144,75 144,40 4.562 4.330 4.387 4.290 4.120 3.770 3.810 3.845 3.756 3.716 3.555 3.478 3.536 3.617 3.555 3.546 3.646 3.682 3.669 3.653 3.580 3.541 3.508 3.513 ER (Ngàn đồng/ USD) 20,865 20,980 20,960 20,960 21,030 21,200 21,190 21,180 21,140 21,120 21,120 21,125 21,105 21,120 21,120 21,105 21,180 21,360 21,255 21,220 21,245 21,305 21,405 21,405 IR (%) 8,01 8,01 7,56 7,38 6,93 6,81 6,93 6,81 6,81 6,93 6,81 6,69 6,69 6,57 6,00 5,88 5,88 5,79 5,76 5,76 5,76 5,16 4,92 4,92 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 CPI (2010=100) GP (Ngàn đồng) 144,11 144,04 144,25 144,46 144,69 145,19 145,38 145,28 144,97 145,13 145,23 146,15 146,15 146,76 147,60 148,09 148,89 149,58 149,77 149,93 150,73 151,99 152,72 153,07 3.543 3.565 3.517 3.507 3.495 3.446 3.304 3.440 3.390 3.379 3.308 3.270 3.292 3.359 3.334 3.380 3.335 3.522 3.675 3.639 3.623 3.582 3.582 3.610 ER (Ngàn đồng/ USD) 21,365 21,385 21,590 21,630 21,840 21,840 21,840 22,505 22,510 22,345 22,540 22,540 22,235 22,335 22,325 22,320 22,435 22,340 22,330 22,335 22,335 22,365 22,750 22,790 IR (%) 4,89 4,89 4,68 4,68 4,68 4,80 4,80 4,68 4,68 4,68 4,83 4,68 4,83 4,89 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 4,80 4,80 4,80 4,80 ... định mối quan hệ giá vàng lạm phát, tác giả chọn thực đề tài nghiên cứu Mối quan hệ lạm phát giá vàng Việt Nam 1.1.2 Vấn đề nghiên cứu Theo Hội đồng vàng giới (2013), lạm phát tăng khiến cho giá. .. giá lạm phát Điều cho thấy phần lớn ngƣời Việt Nam ln nhận thức giá vàng lạm phát có mối quan hệ với sử dụng vàng nhƣ công cụ bảo hiểm rủi ro lạm phát Nhận thức bị giới đầu lợi dụng đẩy giá vàng. .. mối quan hệ lạm phát giá vàng khoảng thời gian từ 2007 – 2016 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát nghiên cứu muốn đánh giá xác mối quan hệ thực lạm phát giá vàng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa lạm phát và giá vàng tại việt nam , Mối quan hệ giữa lạm phát và giá vàng tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay