Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đồng nai

87 2 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ HOÀNG NHI MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ HỒNG NHI MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Phan Ngọc Minh TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TĨM TẮT Doanh nghiệp có vai trò vị trí quan trọng kinh tế, họat động DN đóng góp cho kinh tế khối lƣợng lớn hàng hóa, dịch vụ tiêu dung nƣớc xuất khẩu, góp phần giải công ăn việc làm, ổn định kinh tế xã hội Tuy nhiên, vấn đề vốn trở ngại lớn DN để trì, mở rộng họat động sản xuất kinh doanh Phần lớn DN phải dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng Do đó, hoạt động cho vay có vai trò quan trọng góp phần giúp DN có vốn để sản xuất lƣu thơng hàng hóa kinh tế Việc thực đề tài điều vô cần thiết không với Agribank mà có giá trị với nhiều ngân hàng thƣơng mại khác Đề tài hệ thống hóa đƣợc vấn đề lý thuyết quan trọng liên quan đến hoạt động cho vay mở rộng cho vay với DN Bên cạnh đó, tác giả trình bày cách thấu đáo thực trạng hoạt động cho vay với DN đánh giá tình hình họat động cho vay Agribank chi nhánh Đồng Nai Từ rút đƣợc hạn chế, nguyên nhân để đề xuất giải pháp mở rộng hoạt động cho vay Agribank chi nhánh Đồng Nai LỜI CAM ĐOAN Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn NGƢỜI CAM ĐOAN VÕ THỊ HỒNG NHI LỜI CÁM ƠN Qua q trình học tập nghiên cứu, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp mình, có đƣợc kết nhƣ ngày hơm không cố gắng, nỗ lực thân mà tơi nhận đƣợc nhiều hỗ trợ động viên, giúp đỡ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp ngƣời thân Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học TP Hồ Chí Minh, thầy truyền đạt kiến thức chƣơng trình cao học khóa XVI Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Phan Ngọc Minh giáo viên hƣớng dẫn khoa học, ngƣời ln hƣớng dẫn, bảo tận tình sửa chữa sai sót luận văn tơi, để tơi hồn thành đề tài tốt Cảm ơn Bà Ngoại, Bố Mẹ, em động viên tơi lúc tơi cảm thấy khó khăn nguồn động lực to lớn tơi để tơi hồn thành đề tài khả Cuối cùng, xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ tơi suốt q trình học hoàn thành luận văn Với kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong muốn nhận đƣợc ý kiến đóng góp xây dựng Quý Thầy, Cô bạn để đề tài đƣợc hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ VÕ THỊ HOÀNG NHI MỤC LỤC Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu mục đích nghiên cứu cụ thể .2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .3 Đóng góp nghiên cứu .3 Nội dung nghiên cứu .3 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm chất tín dụng ngân hàng .7 1.1.2 Vai trò hoạt động tín dụng 1.1.3 Nghiệp vụ hoạt động ngân hàng thương mại 10 1.1.3.1 Nghiệp vụ huy động vốn .10 1.1.3.2 Nghiệp vụ tín dụng .10 1.1.3.3 Nghiệp vụ toán 12 1.2 Nhu cầu vốn tín dụng Doanh nghiệp 13 1.2.1 Khái niệm vốn doanh nghiệp .13 1.2.2 Vai trò vốn doanh nghiệp .13 1.2.3 Nhu cầu vốn tín dụng doanh nghiệp .14 1.3 Mở rộng cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại 15 1.3.1 Khái quát mở rộng cho vay Doanh nghiệp 15 1.3.2 Ý nghĩa mở rộng cho vay Doanh nghiệp .15 1.3.3 Các tiêu mở rộng cho vay Doanh nghiệp 18 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay Doanh nghiệp 23 1.3.4.1.Các nhân tố bên 23 1.3.4.2 Các nhân tố bên 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐỒNG NAI 34 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 34 2.1.1 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 34 2.1.2 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Namchi nhánh Đồng Nai 34 2.1.3 Kết hoạt động 34 2.1.3.1 Huy động vốn 35 2.1.3.2 Tình hình cho vay 37 2.1.3.3 Thu dịch vụ 39 2.1.3.4 Tình hình tài 42 2.2 Phân tích thực trạng mở rộng cho vay khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamChi nhánh Đồng Nai 43 2.2.1 Thực trạng mở rộng quy cho vay khách hàng 43 2.2.1.1 Thực trạng tăng số lượng doanh nghiệp vay vốn 43 2.2.1.2 Thực trạng tăng dư nợ cho vay doanh nghiệp 44 2.2.1.3 Thực trạng tăng dư nợ bình quân doanh nghiệp 44 2.2.2 Thực trạng thay đổi cấu cho vay doanh nghiệp 45 2.2.2.1 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp phân theo thời gian 45 2.2.2.2 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo thành phần kinh tế 46 2.2.2.3 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo mục đích vay vốn 48 2.2.2.4 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo hình thức đảm bảo .48 2.2.2.5 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo phương thức .49 2.2.3 Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng 51 2.2.4 Thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay .52 2.2.5 Thực trạng tăng trưởng thu nhập cho vay doanh nghiệp 53 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamChi nhánh Đồng Nai 54 2.3.1 Phân tích nhân tố bên .54 2.3.1.1 Chính sách tín dụng 54 Bảng 2.15 Lãi suất cho vay DN địa bàn tỉnh Đồng Nai 55 2.3.1.2 Thông tin trang thiết bị công nghệ 56 2.3.1.3 Nguồn nhân lực 57 2.3.2 Phân tích nhân tố bên ngồi 57 2.3.2.1 Chính sách Nhà nước 57 2.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh 57 2.3.2.3 Từ phía Doanh nghiệp .57 2.4 Đánh giá chung mở rộng cho vay khách hàng Doanh nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Namchi nhánh Đồng Nai .58 2.4.1 Những thành tựu .58 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 59 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 63 3.1 Các giải pháp mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp .63 3.1.1 Xây dựng triển khai chiến lược Marketing 63 3.1.2 Thực tốt sách tín dụng 64 3.1.2.1 Thực sách phát triển sản phẩm tín dụng .64 3.1.2.2 Thực sách lãi suất phí 65 3.1.2.3 Chính sách bảo đảm tiền vay .66 3.1.2.4 Vận dụng quy trình cho vay DN linh hoạt 67 3.1.2.5 Rút ngắn thời gian giải hồ sơ vay vốn 68 3.1.3 Tăng cường quản lý rủi ro thu hồi nợ hạn 68 3.1.4 Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng .69 3.1.5 Phát triển ổn định nguồn vốn .69 3.1.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tín dụng .70 3.2 Một số kiến nghị nhằm mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp 72 3.2.1 Đối với ngân hàng nhà nước 72 3.2.2 Đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai .72 3.2.3 Đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 72 3.2.4 Kiến nghị với khách hàng 73 KẾT LUẬN .75 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AGRIBANK: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam DN : Doanh nghiệp ĐVT : Đơn vị tính HDQT : Hội đồng quản trị HTX Hợp tác xã : KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng : NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại SXKD : Sản xuất kinh doanh TD Tín dụng : TMCP : Thƣơng mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TTQT : Thanh toán quốc tế DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết huy động vốn giai đọan 2012 – 2016 36 Bảng 2.2 Hoạt động cấp tín dụng Agibank Đồng Nai từ năm 2012 – 2016 37 Bảng 2.3 Kết thu dịch vụ từ năm 2012 – 2016 39 Bảng 2.4 Tình hình tài giai đoạn 2012-2016 .42 Bảng 2.5 Số lượng DN vay vốn Agribank Đồng Nai 43 Bảng 2.6 Dư nợ bình quân cho vay doanh nghiệp 44 Bảng 2.7 Dư nợ bình quân doanh nghiệp 45 Bảng 2.8 Dư nợ cho vay DN theo thời gian 45 Bảng 2.9 Dư nợ cho vay DN theo thành phần kinh tế 47 Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ cho vay DN theo mục đích vay vốn 48 Bảng 2.11 Cơ cấu vay nợ theo tài sản đảm bảo 48 Bảng 2.12 Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo phương thức .49 Bảng 2.13 Kết phân loại nợ .51 Bảng 2.14 Thu nhập từ cho vay DN 53 Bảng 2.15 Lãi suất cho vay DN địa bàn tỉnh Đồng Nai 55 63 nguyên nhân khác để đƣa giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng chƣơng CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 3.1 Các giải pháp mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp 3.1.1 Xây dựng triển khai chiến lược Marketing Trở lại với thực tế chi nhánh, ngun nhân khiến quy đầu tƣ tín dụng chi nhánh chƣa tƣơng xứng với nhu cầu vốn tín dụng khách hàng DN trình đầu tƣ tín dụng, ngân hàng chƣa chủ động xây dựng chƣơng trình tín dụng tổng thể, tổ chức điều tra nhu cầu tín dụng theo diện rộng DN để có chiến lƣợc cho vay phù hợp Do đó, để mở rộng cho vay DN, NH cần phải xây dựng triển khai chiến lƣợc Marketing trọng tâm sách khách hàng nhằm tạo mối quan hệ chặt chẽ chi nhánh với DN Những việc cần thực hiện: NH cần tạo điều kiện tiếp cận, chọn lọc khách hàng đến giao dịch để mở rộng cho vay Trong chiến lƣợc kinh doanh để mở rộng cho vay, NH cần tích cực tiếp xúc khách hàng điều tra, thu thập thơng tin từ phía khách hàng cách nhanh chóng Đồng thời, cán tín dụng cần hƣớng dẫn quy trình tín dụng cách khéo léo để đƣợc khách hàng chấp nhận tạo uy tín độ tin cậy cho khách hàng, thơng qua lựa chọn khách hàng theo tiêu chuẩn, quy định chung Trong giao tiếp với khách hàng mới, NH có điều kiện khuếch trƣơng, mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao vị mình, ngồi NH cần liên hệ chặt chẽ với trung tâm phòng ngừa rủi ro để có thơng tin cần thiết trƣớc định cho vay, với khách hàng mới, để thực tốt đề này, NH nên xếp cán có trình độ, kinh nghiệm, khả giao tiếp tốt để tiếp xúc với khách hàng Đây yếu tố quan trọng góp phần tạo nên dịch vụ 64 chất lƣợng cao NH Sự tham gia giao tiếp tạo nên ấn tƣợng tốt đẹp NH, giúp xử lý thành thạo thủ tục, đảm bảo lợi ích NH nhƣ khách hàng Tổ chức tuyên truyền, quảng cáo sâu rộng sách, chế độ, thể lệ tín dụng DN Trong chiến lƣợc khách hàng mình, NH khơng thể khơng trọng đến hoạt động tuyên truyền, quảng cáo cho khách hàng hiểu thêm chế hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng quan hệ ngân hàng với khách hàng dễ dàng NH tổ chức tuyên truyền , quảng cáo trình thực cấp tín dụng thơng qua phƣơng tiện thơng tin đại chúng Tạo mối quan hệ mật thiết với khách hàng Để mối quan hệ NH DN ngày trở nên khăng khít, hàng năm NH nên tổ chức nhiều hội nghị khách hàng, hội thảo, tọa đàm NH với hiệp hội DN, tổ chức ngành hàng, nhƣ hội DNVVN… ký kết nghị liên tịch, biên hợp tác, chƣơng trình phối hợp, nguyên tắc làm việc tạo thống giao dịch NH DN Ngoài ra, thông qua hội nghị, hội thảo ngân hàng biết đƣợc tâm tƣ, nguyện vọng khách hàng, khó khăn mà họ gặp phải để khách hàng tháo gỡ 3.1.2 Thực tốt sách tín dụng 3.1.2.1 Thực sách phát triển sản phẩm tín dụng Đa dạng hố sản phẩm, tăng khả cạnh tranh, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng nói riêng hiệu hoạt động ngân hàng nói chung thơng qua việc kết họp bán chéo sản phẩm phi tín dụng Việc phát triển sản phẩm phải đảm bảo tính hiệu (doanh số, dƣ nợ, thị phần ) chất lƣợng (kiểm soát tốt rủi ro xảy ra, dƣ nợ xấu đƣợc trì mức thấp ), đó, chất lƣợng ƣu tiên hàng đầu Xây dựng sản phẩm tín dụng đặc thù sở hƣớng tới nhu cầu khách hàng để giải quyết, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, đa dạng hoá sản phẩm (thấu chi tài khoản, bao toán ) 65 Phát triển sản phẩm có tính tích hợp cơng nghệ nhƣ thẻ tín dụng, cho vay tiêu dùng thông qua e-banking Xây dựng chế cách thức xác định giá bán riêng cho sản phẩm có sản phẩm Xây dựng sở liệu, tiêu để đánh giá xác, đầy đủ hiệu sản phẩm 3.1.2.2 Thực sách lãi suất phí Để xây dựng đƣợc sách tín dụng hợp lý linh hoạt với đối tƣợng khách hàng, Chi nhánh phải trọng công tác chấm điểm, xếp loại khách hàng, từ có sách đãi ngộ thang bậc khác Đây công tác quan trọng nhằm sàng lọc khách hàng có quan hệ lâu năm khuyến khích khách hàng tiếp tục tìm đến với NH Đối với khách hàng truyền thống có uy tín lâu năm vấn đề trả nợ, NH cho vay với mức lãi suất thấp Ngồi NH xây dựng mức lãi suất khác khoản vay có hạn mức, tùy vào đặc điểm, thời hạn, phƣơng thức giải ngân vay Để làm đƣợc điều đòi hỏi Chi nhánh phải nâng cao chất lƣợng khâu thẩm định giá tiền vay, đƣa mức lãi suất phù hợp với thị trƣờng, thu hút đƣợc khách hàng bảo đảm lợi nhuận cho NH Chính việc định giá xác để đƣa lãi suất hợp lý vấn đề cấp thiết Đối với cho vay ngắn hạn, lãi suất ƣu tiên theo hƣớng: thời hạn vay ngắn lãi suất thấp ngƣợc lại; Khách hàng đƣợc xếp loại tốt theo hệ thống xếp hạng nội Agribank lãi suất thấp hơn; Món vaytài sản bảo đảm lãi suất cho vay thấp so với cho vay khơng có tài sản đảm bảo; Khách hàng đối tác chiến lƣợc, khách hàng tốt nhiều triển vọng, khách hàng kinh doanh hàng xuất khẩu, sử dụng trọn gói sản phẩm dịch vụ Agribank cung cấp đƣợc ƣu đãi lãi suất Đối với cho vay trung dài hạn, lãi suất ƣu tiên theo hƣớng: Khách hàng xếp loại tốt lãi suất vay thấp hơn; Nguồn vốn tham gia chủ đầu tƣ vào dự 66 án chiếm tỷ trọng cao lãi suất vay thấp Về sách phí (đối với sản phẩm dịch vụ phi tín dụng): áp dụng sách riêng sản phẩm truyền thống sản phẩm mói 3.1.2.3 Chính sách bảo đảm tiền vay Tài sản chấp đến rào cản DN tiếp cận vốn NH đồng thời trở ngại cho NH mở rộng hoạt động cho vay DN, phần lớn NH xem tài sản chấp điều kiện thiếu (điều kiện đủ) trình thẩm định để xét duyệt cho vay Do vậy, để mở rộng cho vay, NH cần phải xây dựng sách bảo đảm tiền vay cách linh hoạt, bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng NH thỏa mãn nhu cầu vay vốn DN thời kỳ Cần xác định tài sản đảm bảo điều kiện cần thiết điều kiện đầy đủ Ngoài NH cần linh hoạt việc xem xét tính pháp lý tài sản đảm bảo nhƣ giấy tờ đất, nhà không thiết phải có sổ đỏ, sổ hồng đƣợc đảm bảo mà số trƣờng hợp cần có hợp đồng mua bán đƣợc (ví dụ nhƣ đất mua dự án hay nhà chung cƣ…) Trong hoạt động cho vay ngân hàng, tài sản chấp thƣờng bất động sản nhƣ đất đai, nhà cửa Các bất động sản phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế xã hội, sách nhà nƣớc, xảy biến động lớn, trƣờng hợp lừa đảo có tiếp tay cán tín dụng ngân hàng làm cho NH khơng thu hồi đƣợc nợ Vì vậy, xem xét để cấp tín dụng cho khách hàng, ngân hàng cần trọng vào yếu tố khác nhƣ: tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh, khả cạnh tranh DN, lực quản lý kinh nghiệm ban lãnh đạo, yếu tố định khách hàng có trả đƣợc nợ cho ngân hàng hay không Việc trọng vào yếu tố nêu làm giảm đƣợc khoản nợ xấu (nợ cần ý, nợ dƣới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ, nợ có khả vốn), đồng thời làm tăng khả quản lý rủi ro tín dụng cho NH NH xây dựng đƣợc tiêu chuẩn DN xin vay vốn tín chấp, đặc biệt DN Từ tăng khả tiếp cấn vốn vay từ ngân hàng DN có 67 hoạt động kinh doanh hiệu quả, có dự án kinh doanh tốt nhƣng khơng có khơng đủ tài sản đảm bảo Việc quản lý, theo dõi, kiểm tra thƣờng xuyên tài sản bảo đảm giúp ngân hàng thấy đƣợc tình trạng tài sản đảm bảo để từ có biện pháp chấn chỉnh xử lý kịp thời, tránh tình trạng doanh nghiệp dùng tài sản vay nhiều nơi Đe hoạt động có hiệu quả, ngân hàng nên có phối họp chặt chẽ với ngân hàng khác, với quyền địa phƣơng quan chức việc thẩm tra giám sát tài sản khách hàng 3.1.2.4 Vận dụng quy trình cho vay DN linh hoạt Mục đích tín dụng đầu tƣ bổ sung vốn cho khách hàng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, nhƣng để chủ trƣơng mở rộng tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần DN đƣợc thành cơng vấn đề cần quan tâm hoạt động tín dụng phải tuân theo quy trình, khơng bỏ qua, khơng làm tắt đặc biệt trọng vào cơng tác thẩm định dự án nhằm có đƣợc đánh giá đắn khách hàng, dự án đầu tƣ Chấp hành đứng đầy đủ quy trình nghệp vụ đƣợc Ngân hàng nơng nghiệp ban hành, thƣờng xun rà sốt đề xuất nhằm bổ sung, sửa đổi nội dung, khâu quy trình nhằm phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế địa bàn đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ cho vay khách hàng, đặc biệt khách hàng DN Vận dụng quy trình cách linh hoạt trình xét quyệt cho vay, khơng nặng hình thức, phải có ƣu tiên khách hàng tốt, khách hàng uy tín tài sản bảo đảm tốt Việc vận dụng quy trình cách rập khn, máy móc gây khó khăn hạn chế mở rộng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Tùy đối tƣợng vay, loại hình cho vay, phƣơng thức cho vayNgân hàng vận dụng quy trình cho thời gian giải cho vay ngắn nhƣng bảo đảm tính chặt chẽ pháp lý khoản vay Cụ thể hóa bƣớc quy trình, xác định thời gian xử lý khâu, phận nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ vay vốn khách hàng bảo đảm quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nƣớc phân rõ trách nhiệm phận tham gia quy trình 68 3.1.2.5 Rút ngắn thời gian giải hồ sơ vay vốn Mặc dù thời gian xin vay vốn DN đƣợc cải thiện so với trƣớc đây, nhiên khơng trƣờng hợp kéo dài nguyên nhân mang tính chủ quan từ phía ngân hàng, nên làm nản lòng hội kinh doanh DN xin vay vốn Để rút ngăn thời gian xin vay, ngân hàng thực nhƣ sau: - Hƣớng dẫn cung cấp đầy đủ mẫu biểu hồ sơ vay vốn thông qua mạng thông tin ngân hàng - DN gửi hồ sơ vay vốn qua mạng - Ngân hàng nhận hồ sơ qua mạng thẩm định sơ bộ, thấy đạt u cầu thơng báo cho DN chuẩn bị hồ sơ cần thiết để tiến hành thẩm định thực tế DN, hồ sơ thực tế khơng có vấn đề tiến hành thủ tục cần thiết để giải ngân cho DN Trƣờng hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thơng báo cho DN để DN tìm nguồn vốn khác 3.1.3 Tăng cường quản lý rủi ro thu hồi nợ hạn Quản lý rủi ro quan trọng ngân hàng, đặc biệt rủi ro tín dụng, rủi ro nhiều yếu tố tạo đặc biệt nguy hiểm yếu tố ngƣời bên ngân hàng khách hàng xin vay Do đó, giải pháp thực để hạn chế bớt rủi ro xuất phát từ yếu tố ngƣời dùng biện pháp vấn trực tiếp Ngân hàng lập hội đồng thẩm định hồ sơ vay vốn, nhân viên tín dụng trực tiếp thụ lý hồ sơ khách hàng phải tự bảo vệ phƣơng án kinh doanh, phƣơng án trả nợ vay trƣớc hội đồng thẩm định Ngân hàng định cho vay có kết chấp thuận từ Hội đồng thẩm định Nợ hạn, nợ xấu điều tất yếu ngân hàng, nhiên việc đôn đốc thu hồi nợ khách hàng nợ hạn điều cần thiết Thực tế nay, cách đòi nợ ngân hàng chủ yếu theo dạng mệnh lệnh, chí đe dọa khách hàng chƣa đến mức phải bị nhƣ nên thƣờng xảy mâu thuẫn khách hàng nhân viên ngân hàng tất nhiên khách hàng khơng quan hệ tín dụng với ngân hàng nữa, thiệt hại cho ngân hàng DN Chính lẻ đó, để việc thu hồi nợ hạn đạt hiệu cao, ngân 69 hàng nên xem việc đôn đốc thu hồi nợ hạn nghệ thuật phải đƣợc đào tạo cách Tùy thuộc vào đối tƣợng mà ngân hàng có cách đòi nợ phù hợp, cần quan tâm, chia khó khăn với khách hàng, đồng cảm với khách hàng tránh gây mâu thuẫn đòi nợ 3.1.4 Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng Chuẩn hóa xây dựng tả sản phẩm, xây dựng sản phẩm tín dụng cụ thể (xác định nhu cầu, dung lƣợng thị trƣờng, doanh lợi dự kiến đem lại, xác định đối thủ cạnh tranh sản phẩm cụ thể) Xây dựng hệ thống tiêu chí chuẩn thẩm định dự án, khoản vay (phân theo loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực ngành nghề) nhằm hỗ trợ công tác thẩm định, xét duyệt tín dụng Xây dựng hình định giá khoản vay làm cho việc tính giá đàm phán tín dụng Xác định kênh phân phối sản phẩm phù hợp với sản phẩm, kênh tiếp thu phản hồi từ khách hàng theo hình thức kinh doanh hội sở chính, Chi nhánh, Auto Bank (thẻ tín dụng, internet ) Xác định xác cơng đoạn quy trình tín dụng, xây dựng tả công việc chi tiết rõ ràng làm đánh giá hiệu chất lƣợng cán Xây dựng kế hoạch ngân sách cho hoạt động tín dụng (quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro tín dụng ), sách thu nhập phù hợp cán tham gia quy trình tín dụng Ƣu tiên lựa chọn đào tạo nguồn nhân lực hoạt động tín dụng đảm bảo nắm vững nghiệp vụ, pháp luật 3.1.5 Phát triển ổn định nguồn vốn Về nguồn vốn từ dân cư: Tiếp tục nghiên cứu đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn theo hƣớng linh hoạt, tăng tiện ích quyền lợi cho khách hàng, đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ 70 kèm nhƣ chiết khấu, cầm cố chứng từ có giá, chuyển tiền tốn tất điểm huy động vốn Đổi hình thức khuyến mãi, chăm sóc, đánh trứng tâm lý sở thích khách hàng Để tăng nhanh số lƣợng tài khoản cá nhân cần thông qua dich vụ chi hộ lƣơng phát hành thẻ ATM, dịch vụ toán hoá đơn số dịch vụ thiết yếu nhƣ toán tiền điện, điện thoại, nƣớc Cần tăng thêm mức độ hài lòng khách hàng đến quan hệ gửi tiền, cần tổ chức không gian giao dịch thoáng mát rộng rãi, đủ tiện nghi phục vụ giải trí chỗ khách hàng thời gian đến giao dịch tổ chức dây chuyền tác nghiệp theo hình cửa thật khoa học để giải phóng nhanh khách hàng gây lòng tin, thiện cảm họ Văn hoá ứng xử giao tiếp với khách hàng nội dung cần tiếp tục khắc phục Nhân viên ngân hàng cần tỏ lịch sự, nhã nhặn, nhiệt tình nhƣng tuyệt đối không sâu vào đời tƣ sa vào chuyện phiếm với khách hàng, lƣu ý đến tâm lý không muốn nhiều ngƣơi biết yêu cầu bảo mật theo quy định Về nguồn vốn từ tổ chức kỉnh tể - xã hội: Tổ chức thật tốt cơng tác chăm sóc khách hàng quan hệ; Thƣờng xuyên liên hệ trao đổi thông tin, định kỳ bố trí lịch thăm làm việc với khách hàng lớn; Đẩy mạnh việc tiếp cận, thu hút đối tƣợng khánh hàng chƣa quan hệ 3.1.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tín dụng Có thể nói đội ngũ nhân viên tín dụng lực lƣợng quan trọng NH Do đó, việc đào tạo tuyển dụng phải có quy trình chặt chẽ để có đƣợc đội ngũ nhân viên tín dụng chất lƣợng cao Một nhân viên tín dụng cần có kỹ cần thiết sau: - Sự hiểu biết sản phẩm, dịch vụ ngân hàng - Kỹ giao dịch, ứng xử, thuyết trình 71 - Các kiến thức cần thiết cho việc thẩm định đánh giá tín dụng: kiến thức luật pháp, kiến thức kế toán, tài chính, kiến thức kinh tế, ngành nghề kinh doanh; - Kiến thức tổng quát trị, văn hóa, xã hội, địa lý, lịch sử, đạo đức - Khả phát đề giải pháp - Cần phải có đạo đức nghề nghiệp, trung thực trách nhiệm kỹ mà hầu nhƣ NH chƣa trọng mức Chính điều mà xảy khơng vụ lừa đảo, nhân viên tín dụng cấu kết với khách hàng để rút tiền NH Trong quy trình tuyển dụng ngồi kiến thức chun mơn, anh văn, vi tính ngân hàng cần kiểm tra kiến thức kinh tế xã hội khác, đặc biệt trọng đạo đức nghề nghiệp ứng cử viên Có khơng nhân viên tín dụng bị sa thải ngân hàng vi phạm nghiêm trọng quy định ngân hàng chạy sang NH khác làm việc Do đó, tuyển dụng nhân viên ngân hàng nên có kiểm tra lý nghỉ việc chỗ cũ nhân viên Ngồi viêc tuyển dụng theo hình thức đăng báo, NH nên liên kết với trƣờng đại học nhƣ: Đại học Ngân hàng, Học Viện Ngân hàng Đại học Kinh tế để thu nhận, chọn lọc sinh viên đến thực tập bố trí cơng việc ln Các sinh viên đến thực tập ngân hàng phải đƣợc chọn lọc, thi đầu vào vấn giống nhƣ nhân viên tuyển dụng Nếu làm nhƣ thời gian vài năm ngân hàng có đội ngũ nhân viên chất lƣợng cao phục vụ cho yêu cầu ngày phát triển NH bối cảnh hội nhập Việt Nam Việc bổ nhiệm cấp bậc từ phó trƣởng phòng trở lên ngồi khác nhƣ kinh nghiệm, lực phải vào cấp, chẳn hạn nhƣ: ngƣời đƣợc bổ nhiệm vào chức Phó Trƣởng phòng phải có hai đại học (một chuyên môn quản lý) trở lên, ngƣời đƣợc bổ nhiệm vào chức danh từ Trƣởng phòng trở lên phải có trình độ thấp thạc sĩ Nếu đặt điều kiện nhƣ tạo tính chủ động tự nâng cao kiến thức trình độ học vấn nhân viên Từ đó, ngân hàng có đƣợc đội ngũ nhân viên có trình độ cao, kiến thức rộng 72 Hiện ngân hàng có trung tâm đào tạo riêng cho nhân viên nhƣng tập trung đào tạo nghiệp vụ, sản phẩm mới, sách Do kiến nghị ngân hàng ngồi việc đào tạo chun mơn nghiệp vụ phải đào tạo kỹ khác nhƣ kế tốn, tài chính, luật pháp, ngành nghề kinh doanh đạo đức nghề nghiệp 3.2 Một số kiến nghị nhằm mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp 3.2.1 Đối với ngân hàng nhà nước Kiến nghị Ngân hàng nhà nƣớc xây dựng văn riêng cho vay khách hàng DN NHTM Từ đƣa văn hƣớng dẫn loại hình cho vay khách hàng DN mà ngân hàng tổ chức tín dụng thực Có đạo luật riêng cho vay khách hàng DN giúp ngân hàng có tạo điều kiện mở rộng cho vay khách hàng thị trƣờng có tiềm phát triển Đồng thời, đạo luật phải đảm bảo tạo mơi trƣờng bình đẳng thành phần kinh tế, khách hàng NHTM Ngân hàng nhà nƣớc nên thƣờng xuyên tổ chức khoá đào tạo nghiệp vụ sử dụng chƣơng trình theo hƣớng đại hoá hệ thống ngân hàng Worldbank tài trợ, khóa bồi dƣỡng nghiệp vụ tín dụng, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm cho vay khách hàng DN tổ chức tín dụng ngân hàng với 3.2.2 Đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai Tạo mội trƣờng kinh doanh thơng để thu hút DN ngồi nƣớc đầu tƣ, có sách ƣu đãi, khuyến khích để DN gắn bó lâu dài với tỉnh nhà Còn với DN tỉnh cần có sách sách cụ thể để DN thuận lợi để phát triển nhƣ: sách thuế, sách bảo lãnh vay vốn ngân hàng, hỗ trợ thêm thông tin thị trƣờng…, cầu nối DN ngân hàng 3.2.3 Đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Hệ thống Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn hệ thống ngân hàng có mạng lƣới hoạt động rộng rãi phủ khắp 64 tỉnh thành 73 nƣớc với 100 chi nhánh cấp một, hàng nghìn chi nhánh cấp 2,3 phòng giao dịch Đây điều kiện thuận lợi để Ngân hàng nông nghiệp tiếp cận với khách hàng, dịch vụ ngân hàng triển khai khắp ngõ nghách nƣớc Tuy vậy, nhiều địa bàn có tập trung nhiều chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp sát Điều gây lãng phí khơng cần thiết, khó gây thiện cảm với khách hàng họ nhìn thấy lãng phí có nhiều chi nhánh địa bàn nên gây khó khăn cho việc mở rộng cho vay khách hàng DN Do đó, tơi xin đề nghị Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam có kế hoạch xếp, quy hoạch tổng thể mạng lƣới để phát huy tối đa ƣu mạng lƣới Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam cần mở rộng sách tín dụng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh đầu tƣ vào cơng nghệ tốn khơng dùng tiền mặt, tiến tới mở rộng cho vay thấu chi qua thẻ tín dụng tồn hệ thống, từ góp phần mở rộng cho vay khách hàng DN Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam nên tạo điều kiện giúp đỡ chi nhánh Đồng nai việc cấp kinh phí để chi nhánh nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng lại trụ sở hoạt động, tạo mặt khang trang cho chi nhánh Điều coi biện pháp tốt để chi nhánh có điều kiện mở rộng cho vay khách hàng DN địa bàn Ngân hàng thƣờng xuyên tổ chức nhiều khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chun mơn nhân viên hệ thống Hoàn thiện hệ thống văn hƣớng dẫn thủ tục vay vốn chặt chẽ, chi tiết hơn, đặc biệt lƣu ý đến quy chế xử lý nợ hạn, xử lý tài sản đảm bảo Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát hoạt động chi nhánh nghiệp vụ cụ thể phải thực chế kiểm tra, giám sát, kịp thời đƣa báo cáo sai phạm, phòng ngừa từ tiềm ẩn nhằm đem lại kết cao cho ngân hàng 3.2.4 Kiến nghị với khách hàng Khách hàng nên chủ động tìm đến với nguồn tín dụng ngân hàng để đƣa yêu cầu Khách hàng cần chủ động tìm hiểu sách tín dụng, hình thức cho vay khách hàng DN để lựa chọn hình thức tín dụng phù hợp với 74 nhu cầu Từ khách hàng trình bày với chi nhánh Đồng Nai mục đích vay vốn làm hồ sơ trình lên chi nhánh để xin chi nhánh cấp tín dụng Với chủ động khách hàng việc mở rộng cho vay khách hàng DN chi nhánh đạt đƣợc kết tốt Khách hàng nên tích cực hợp tác với cán tín dụng chi nhánh để trình thẩm định làm hợp đồng vay vốn diễn nhanh chóng dễ dàng Bằng cách cung cấp thông tin cách đầy đủ xác hồ sơ vay vốn mình, nhƣ trung thực trả lời câu hỏi cán tín dụng Làm đƣợc nhƣ vậy, khách hàng tạo đƣợc uy tín mối quan hệ tốt với chi nhánh để thuận lợi cho lần vay vốn sau Đồng thời, chi nhánh thuận lợi việc mở rộng cho vay khách hàng DN giảm đƣợc cho vay chất lƣợng Ngồi ra, việc tốn nợ hạn tạo lòng tin cho chi nhánh đối tƣợng khách hàng này, giúp chi nhánh yên tâm thực chiến lƣợc mở rộng cho vay khách hàng DN Đối với khách hàng DN vay vốn nhằm phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh cần xây dựng chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ xây dựng tổ chức động, hiệu quả, thích nghi tốt với mơi trƣờng kinh doanh, chủ động phòng ngừa hạn chế rủi ro kinh doanh Đồng thời, nâng cao lực tài chính, lực sản xuất kinh doanh trình độ lập phƣơng án, dự án sản xuất kinh doanh , để thuyết phục chi nhánh cho vay vốn KẾT LUẬN CHƢƠNG Tồn thực trạng chƣơng 2, chƣơng tác giả đƣa giải pháp để giải vấn đề tồn tại, từ hồn thiện việc mở rộng cho vay DN chi nhánh Đồng thời đƣa kiến nghị với UBND Tỉnh Đồng Nai, Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam nhằm hỗ trợ tối đa cho mở rộng cho vay khách hàng DN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai 75 KẾT LUẬN Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt NH thƣơng mại địa bàn, Agribank Chi nhánh Đồng Nai NHTM lớn địa bàn, nhiên việc mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp thấp, chƣa đạt đƣợc yêu cầu chƣa xứng tầm với NHTM nhà nƣớc lớn nhu cầu vay vốn DN cao Với mục đích nghiên cứu mở rộng cho vay khách hàng DN địa bàn có ý nghĩa việc phát triển doanh nghiệp nhƣ phát triển kinh tế Đồng Nai Để mở rộng cho vay doanh nghiệp vốn tín dụng NH thực đem lại hiệu cho DN phát triển đƣợc hoạt động họ tốt cần phải có giải pháp đồng từ nhiều phía liên quan nhƣ: Ngân hàng, DN, quan nhà nƣớc… Trên sở phân tích tình hình thực tế ngân hàng, tác giả có đánh giá thực trạng hoạt động cho vay DN NH mạnh dạn đƣa số giải pháp, kiến nghị với quan nhà nƣớc nhƣ với DN nhằm tạo thống nhất, phối hợp đồng bên liên quan nhằm giải khó khăn, tháo gỡ rào cản nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay DN Với tầm nhìn hiểu biết có hạn, thêm vào biến đổi không ngừng môi trƣờng kinh doanh đa dạng, phong phú hoạt động NHTM Những vấn đề tác giả đƣa đề tài gặp nhiều thiếu sót Chính tác giả hi vọng nhận đƣợc đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn! TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Việt NamChi nhánh Đồng Nai năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 [2] Hồ Thị Thắng 2012, Mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Đà Nẵng [3] Lê Thị Xuân Trang 2013, Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Đà Nẵng [4] Luật Tổ chức tín dụng nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam (2010) [5] Ngơ Trọng Điểm 2012, Mở rộng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namchi nhánh Quy Nhơn,luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Đà Nẵng [6] Nguyễn Thị Minh Hiền 2007, Marketing ngân hàng, NXB Thống kê [7] Nguyễn Minh Kiều 2010, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [8] Nguyễn Xuân Quế (chủ biên) (1998), Marketing bản, NXB Thống kê [9] Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2008), Nghiên cứu khoa học Marketing, NXB Đại học Quốc Gia TP HCM [10] Nguyễn Thị Thanh Nga 2010, Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam khu vực TPHồ Chí Minh, luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh [11] Phạm Thị Tâm, Phạm Ngọc Thúy (2010), Yếu tố ảnh hƣởng đến xu hƣớng chọn lựa ngân hàng khách hàng cá nhân, tạp chí Khoa học Đào tạo ngân hàng, số 103 [12] PGS.TS Lê Văn Tề (2009), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất giao thơng vận tải [13] Tạp chí Ngân hàng năm 2012-2016 [14] Trƣơng Quang Thông (2012), “Marketing ngân hàng”, NXB Kinh tế [15] Tổng cục thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2012-2016 ... TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 34 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. .. PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 63 3.1 Các giải pháp mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp. .. Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 34 2.1.1 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 34 2.1.2 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đồng nai , Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đồng nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay