Hiệu quả tái cơ cấu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tại đồng tháp

86 2 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO HIỆU QUẢ TÁI CẤU HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TẠI ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO HIỆU QUẢ TÁI CẤU HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TẠI ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ KIÊN CƢỜNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 TÓM TẮT LUẬN VĂN Bài nghiên cứu thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp từ 2011 – 2016, đánh giá hiệu tái cấu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp, tồn nguyên nhân trỉnh tái cấu, từ đề xuất giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu tái cấu sát với thực tế hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Tác giả sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính nhƣ thống kê, so sánh, đối chiếu, phân tích, diễn dịch, quy nạp,… kết hợp với thu thập thông tin qua điều tra khảo sát 17 Quỹ tín dụng nhân dân 33 thành viên quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp sau tái cấu Kết nghiên cứu cho thấy hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp giai đoạn tái cấu 2011 – 2016 chuyển biến tích cực nhƣ: cơng tác quản trị, điều hành, kiểm soát đƣợc cải thiện, hoạt động kinh doanh tốt hơn, tiêu nợ xấu/tổng dƣ nợ đảm bảo theo quy định, lực tài dần đƣợc nâng lên Tuy nhiên, hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp tồn cần phải tiếp tục củng cố, chấn chỉnh để nâng cao hiệu hoạt động Trên sở kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số giải pháp kịến nghị nâng cao hiệu tái cấu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu khoa học mình, cụ thể: Tơi tên là: Nguyễn Thị Xuân Thảo Sinh năm: 1988 Quê quán: Tỉnh Đồng Tháp Hiện công tác tại: Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Là học viên khoá XVII, Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM Đề tài: “Hiệu tái cấu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp” Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Kiên Cƣờng Tôi xin cam đoan Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Đồng Tháp, ngày 25 tháng 12 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Xuân Thảo LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin đƣợc gửi lời cám ơn đến tất quý thầy giảng dạy chƣơng trình Cao học Tài - Ngân hàng Trƣờng đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, ngƣời truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích chun ngành, làm sở cho tơi để hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn TS Lê Kiên Cƣờng tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ cho thời gian thực luận văn Mặc dù q trình thực luận văn giai đoạn khơng đƣợc thuận lợi nhƣng Thầy hƣớng dẫn, bảo cho nhiều kinh nghiệm thời gian thực đề tài Sau cùng, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện tốt cho suốt trình học nhƣ thực luận văn Do thời gian hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chƣa nhiều nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận đƣợc ý kiến góp ý Thầy anh chị học viên Tác giả Nguyễn Thị Xuân Thảo MỤC LỤC Trang CHƢƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÁI CẤU HẼ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 1.1 Khái quát chung quỹ tín dụng nhân dân .1 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên tắc hoạt động 1.1.3 Vai trò 1.1.4 Các nghiệp vụ 1.2 sở lý luận hiệu tái cấu quỹ tín dụng nhân dân 1.2.1 Khái niệm hiệu tái cấu quỹ tín dụng nhân dân 1.2.2 Định hƣớng tái cấu quỹ tín dụng nhân dân 1.2.3 Nội dung đánh giá hiệu tái cấu quỹ tín dụng nhân dân 1.2.3.1 Tái cấu tổ chức, điều hành, kiểm soát 1.2.3.2 Tái cấu tài 1.2.3.3 Tái cấu hoạt động nghiệp vụ .10 1.2.3.4 Tái cấu công nghệ 12 Kết luận chƣơng 13 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁI CẤU HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TẠI ĐỒNG THÁP 14 2.1 Tồn hạn chế hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp trƣớc thời điểm tái cấu .14 2.1.1 Tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm soát 15 2.1.1.1 Tổ chức .15 2.1.1.2 Quản trị, điều hành, kiểm soát 16 2.1.2 Tài 17 2.1.3 Hoạt động nghiệp vụ 19 2.1.3.1 Nghiệp vụ huy động vốn 19 2.1.3.2 Nghiệp vụ cho vay 20 2.1.4 Công nghệ 22 2.2 Thực trạng tái cấu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp 22 2.2.1 Tái cấu tổ chức, quản trị .22 2.2.2 Tái cấu tài 25 2.2.3 Tái cấu hoạt động nghiệp vụ .28 2.2.4 Tái cấu công nghệ .35 2.3 Khảo sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân địa bàn Đồng Tháp .35 2.3.1 Mục đích 35 2.3.2 sở xây dựng bảng khảo sát 35 2.3.3 Kết .35 2.3.3.1 Kết khảo sát Chủ tịch Hội đồng quản trị .36 2.3.3.2 Kết khảo sát thành viên quỹ tín dụng nhân dân 38 2.4 Hiệu tồn tại, nguyên nhân tái cấu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp 40 2.4.1 Hiệu tái cấu 40 2.4.2 Tồn 40 2.4.2.1 Tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm soát 40 2.4.2.2 Tài 41 2.4.2.3 Hoạt động nghiệp vụ 42 2.4.2.4 Công nghệ 43 2.4.3 Nguyên nhân 43 2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan .43 2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan 44 Kết luận chƣơng 46 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÁI CẤU HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TẠI ĐỒNG THÁP .47 3.1 Định hƣớng phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 47 3.2 Quan điểm phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp 49 3.3 Mục tiêu phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp 49 3.2.1 Mục tiêu tổng quát 49 3.2.2 Mục tiêu cụ thể 50 3.4 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp 51 3.4.1 Hoàn thiện tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm soát 51 3.4.2 Nâng cao hoạt động nghiệp vụ 51 3.4.3 Nâng cao lực tài 53 3.4.4 Hoàn công nghệ .54 3.5 Kiến nghị 54 3.5.1 Kiến nghị Chính phủ 54 3.5.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp .56 3.5.3 Kiến nghị Chính quyền địa phƣơng 57 Kết luận chƣơng 59 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Bộ máy điều hành : BMĐH Ban kiểm soát : BKS Cán nhân viên : CBNV Đại hội thành viên : ĐHTV Hội đồng quản trị : HĐQT Hợp tác xã : HTX Hợp tác xã tín dụng : HTXTD Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam : NHNN VN Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh Việt Nam Đồng Tháp : NHNN ĐT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam : NHHTX Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh An Giang : NHHTX AG Ngân hàng thƣơng mại : NHTM Nợ xấu : NX Quỹ tín dụng nhân dân : QTDND Tổ chức tín dụng : TCTD Tổng nguồn vốn : TNV Tổng dƣ nợ : TDN Thành viên : TV Ủy ban nhân dân : UBND Vốn huy động : VHĐ Vốn điều lệ : VĐL Vốn tự : VTC DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tình hình hoạt động TCTD địa bàn tỉnh Đồng Tháp 15 Bảng 2.3 Tình hình VĐL hệ thống QTDND Đồng Tháp 17 Bảng 2.4 Tỷ lệ an toàn hoạt động hệ thống QTDND Đồng Tháp 18 Bảng 2.5 Số TV tham gia hệ thống QTDND Đồng Tháp 19 Bảng 2.6 VHĐ hệ thống QTDND Đồng Tháp 20 Bảng 2.7 TDN hệ thống QTDND Đồng Tháp 21 Bảng 2.8 NX hệ thống QTDND Đồng Tháp 22 Bảng 2.9 Nhân hệ thống QTDND Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2016 23 55 hệ thống QTDND bối cảnh hoạt động hệ thống ngân hàng ngày phức tạp phát sinh nhiều rủi ro khó lƣờng, cần thiết bổ sung văn quy định cụ thể tổ chức, chế hoạt động, kiểm toán, kiểm soát nội cho hệ thống QTDND Đồng thời, Bộ, ngành cần phối hợp việc xây dựng chế sách QTDND nhƣ sách thuế, đào tạo cán bộ, ƣu đãi việc tiếp cận với nguồn cho vay nông nghiệp, nông thôn Một số văn cần sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, hoàn chỉnh đảm bảo cho hoạt động QTDND an toàn, hiệu quả, chấp hành quy định pháp luật - Sửa đổi, bổ sung Luật HTX liên quan đến QTDND theo hƣớng đảm bảo ngun tắc mơ hình HTX theo Luật HTX cấu tổ chức, nội dung, phạm vị hoạt động loại hình TCTD theo quy định Luật TCTD; Luật TCTD liên quan đến tổ chức, quản trị, điều hành hoạt động QTDND loại hình TCTD HTX; - Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 141/2006/NĐCP ngày 22/11/2006 Chính phủ quy định mức vốn pháp định TCTD, nhằm nâng cao VTC QTDND, từ nâng cao lực tài nhƣ uy tín hệ thống QTDND - Sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 NHNN VN quy định QTDND để nâng cao quy định điều kiện, trách nhiệm, tiêu chuẩn TV HĐQT, BMĐH, BKS, số chức danh khác, TV góp vốn QTDND; hạn chế kiểm sốt chặt chẽ ngƣời liên quan, huyết thống, họ hàng tham gia HĐQT, BMĐH; nâng cao vai trò, hiệu tính độc lập BKS đảm bảo tính độc lập HĐQT, Ban Giám đốc, BKS hoạt động QTDND - Sửa đổi, bổ sung quy định giám sát, tra, đảm bảo quy trình giám sát, tra, đảm bảo quy trình giám sát, tra thống toàn hệ thống, mọ hoạt động QTDND báo sớm nhằm ngăn ngừa xử lý kịp thời rủi ro, vi phạm, đồng thời làm sở xây dựng kế hoạch tra QTDND - Bổ sung, hồn thiện chế, sách thuế, phí nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển địa bàn nông nghiệp, nông thôn nông dân 56 - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định cấp phép thành lập hoạt động QTDND nguyên tắc bảo đảm mô hình HTX, với tham gia góp vốn thành lập pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình, hoạt động chủ yếu địa bàn xã, phƣờng theo Chỉ thị số 57CT/TW Bộ Chính trị Nội dung hoạt động chủ yếu tƣơng trợ lẫn phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống, đồng thời mở rộng sản phẩm, dịch vụ tƣ vấn, tài khách hàng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phƣơng - Sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 32/TTNHNN ngày 31/12/2015 NHNN VN quy định tỷ lệ an toàn hoạt động QTDND quy định khác NHHTX sau Luật TCTD đƣợc sửa đổi, bổ sung, bổ sung, sửa đổi quy định ngƣời liên quan, phân loại nợ, trích lập sử dụng phòng để xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐNHNN ngày 23/4/2005 NHNN VN - Nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập thí điểm mơ hình QTDND ngành nghề để tăng cƣờng tính liên kết hệ thống, tinh tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật; thiết lập mối liên kết QTDND ngành nghề với nhau, QTDND ngành nghề với QTDND khác QTDND ngành nghề với NHHTX - Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm nâng cao chất lƣợng hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội kiểm toán nội QTDND - Sửa đổi, bổ sung quy định kiểm toán độc lập QTDND đảm bảo báo cáo tài QTDND đƣợc kiểm toán hàng năm 3.5.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp - Với vai trò quan quản lý nhà nƣớc QTDND địa bàn, NHNN ĐT phải tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần nhƣ nội dung Đề án tái cấu hệ thống QTDND giai đoạn 2016 – 2020 nhằm giúp QTDND nắm bắt đƣợc lợi ích mà q trình tái cấu mang lại, từ tăng tính chủ động QTDND trình thực tái cấu - Tiến hành kiểm tra, đánh giá lại thực chất kết tái cấu QTDND địa bàn giai đoạn 2011 – 2016, từ nhận diện, phân loại QTDND yếu 57 để đạo QTDND lập phƣơng án tái cấu giai đoạn 2016 – 2020 phù hợp, đề giải pháp hiệu để phục hồi hoạt động, tích cực xử lý dứt điểm yếu kém, đặc biệt xử lý NX, vi phạm việc cho vay, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ an toàn hoạt động Trƣờng hợp QTDND yếu không cấu lại thành công, cần đẩy nhanh việc giải thể, hợp nhất, phá sản,… - Tăng cƣờng công tác quản lý, tra, giám sát QTDND địa bàn để kịp thời phát tồn tại, yếu vi phạm pháp luật, qua biện pháp chấn chỉnh kịp thời Trong trình tra cần đánh giá việc thực phƣơng án tái cấu phƣơng án xử lý NX làm rõ kết quả, khó khăn, tồn tại, vƣớng mắc nguyên nhân việc thực phƣơng án - Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, quyền địa phƣơng việc xử lý tồn tại, yếu QTDND; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trƣơng, sách, pháp luật Đảng Nhà nƣớc QTDND nhƣ đề án tái cấu QTDND; tăng cƣờng vận động TV tham gia QTDND - Xem xét cấp phép thành lập QTDND dựa nhu cầu thực tế đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật; khơng chạy theo số lƣợng tạo tình trạng an toàn; ƣu tiên thành lập QTDND địa bàn nơng nghiệp, nơng thơn nơi chƣa QTDND; lựa chọn bƣớc thí điểm thành lập QTDND ngành nghề số địa bàn phù hợp 3.5.3 Kiến nghị Chính quyền địa phƣơng Để hoạt động QTDND thực vai trò hỗ trợ TV, QTDND cần hợp tác, phối hợp chặt chẽ với quyền địa phƣơng đồn thể liên quan, đặt biệt Ủy ban Nhân dân xã, phƣơng nơi trụ sở QTDND Đây vấn đề khơng mới, song quan trọng, ln yếu tố thúc đẩy QTDND địa bàn hoạt động hiệu quả, an toàn phát triền, giúp đảm bảo đồng vốn tín dụng đến địa chỉ, tạo điều kiện cho TV sử dụng vốn mục đích, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phƣơng phát triển, cụ thể - Quan tâm lãnh đạo đạo tạo điều kiện sở vật chất, môi trƣờng hoạt động để QTDND hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn phát triển tốt - Thƣờng xuyên phối hợp với NHNN ĐT việc thơng kịp thời tình hình hoạt động QTDND với NHNN ĐT giúp QTDND hoạt động an toàn, 58 hiệu tuân thủ pháp luật - Phối hợp với NHNN ĐT bố trí cán làm việc QTDND đủ lực, trình độ phẩm chất đạo đức vào vị trí chủ chốt QTDND - Hỗ trợ hợp lý mặt bằng, trụ sở làm việc, địa bàn hoạt động QTDND; đảm bảo an toàn tài sản cho QTDND trình hoạt động thuận tiện trình giao dịch với khách hàng TV - quy chế quy định tiêu chuẩn trách nhiệm tham gia, xem xét lựa chọn cán quản trị, điều hành, kiểm soát cho QTDND - Hạn chế ln chuyển CBNV trình độ lực phẩm chất đạo đức QTDND sang cơng việc khác để đảm bảo ổn định, an tồn hoạt động - Tăng cƣờng công tác tuyên truyền qua đài truyền hình, truyền địa phƣơng, hội nghị Đảng, quyền, tổ chức, đồn thể địa banw, chủ trƣơng, sách pháp luật Nhà nƣớc hoạt động QTDND, qua tạo điều kiện để ngƣời dân TV QTDND tăng cƣờng hiểu biết, tích cực tham gia quản lý giám sát hoạt động QTDND 59 KẾT LUẬN CHƢƠNG Phát triển QTDND ý nghĩa quan trọng nghiệp phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân nƣớc nói chung tỉnh Đồng Tháp nói riêng Kết đạt đƣợc khẳng định chủ trƣơng đắn phát triển mơ hình QTDND Tuy nhiên trình hoạt động bộc lộ số yếu bất cập,… Do vậy, để mơ hình ngày pháp triển an tồn, hiệu quả, đòi hỏi QTDND phải tiếp tục triển khai thực thành công giải pháp cố hoạt động nhƣ tổ chức, quản trị, lực tài hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, cơng tác quan tâm đạo, kiểm tra, đôn đốc quan quản lý nhà nƣớc trực tiếp QTDND quyền địa phƣơng nơi QTDND đặt trụ sở vơ quan trọng để QTDND thực cố, chấn chỉnh hoạt động theo định hƣớng mà Đề án tái cấu đề 60 KẾT LUẬN Căn vào mục tiêu nghiên cứu đề tài đề ra, việc sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính nhƣ thống kê, so sánh, phân tích, diễn dịch, quy nạp; kết hơp phƣơng pháp điều tra, khảo sát tìm hiểu hoạt động QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp sau tái cấu qua phiếu điều tra khảo sát 17 QTDND 33 TV, luận văn thực đuợc nội dung yếu sau - Tổng hợp sở lý luận QTDND tái cấu QTDND Trong Luận văn đề cập đến khái niệm, hoạt động, vai trò QTDND, khái niệm, định hƣớng nội dung tái cấu QTDND cấu QTDND dựa 04 nội dung: tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm sốt; tài chính; hoạt động kinh doanh công nghệ - Luận văn đánh giá tồn hoạt động QTDND thời điểm bắt đầu tái cấu; thực trạng tái cấu QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2016 qua số liệu NHNN ĐT Nhìn nhận tồn tại, nguyên nhân trình tái cấu QTDND Đồng Tháp - Luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu tái cấu giai đoạn 2017 – 2020 QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp; lực quản lý NHNN ĐT quyền địa phƣơng nơi trụ sở QTDND Một số điểm luận văn nghiên cứu - Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc tái cấu QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp điều kiện hội nhập quốc tế - Đƣa giải pháp kiến nghị sát với thực tế hoạt động QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm nâng cao hiệu tái cấu QTDND địa bàn giai đoạn 2017– 2020 - Luận văn làm tài liệu tham khảo cho quan chức xây dựng kế hoạch nhƣ trực tiếp tham gia công tác quản lý Nhà nƣớc QTDND thân QTDND Với nội dung trên, luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề Tác giả mang đóng góp đƣợc phần nhỏ vào q trình tái cấu hệ thống TCTD nói chung tái cấu QTDND nói riêng Tuy nhiên, q trình nghiên cứu khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong đƣợc đóng góp thầy giáo, bạn đọc luận văn để bổ sung hoàn thiện việc tái cấu QTDND giai đoạn 2017 – 2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn bản, tài liệu Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2010) Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 Thủ tƣớng Chính phủ, (2012) Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” Thủ tƣớng Chính phủ, (2017) Quyết số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt đề án cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 2005, Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNNN ngày 06/9/2005 ban hành Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động QTDND sở Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc, (2006) Quyết định số 31/2006/QĐNHNNN ngày 18/7/2006 ban hành Quy định tiêu chuẩn thành viên Hội đồng trị, thành viên ban kiểm soát ngƣời điều hành QTDND Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, (2006) Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNNN ngày 18/7/2006 ban hành Quy định tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ngƣời điều hành QTDND Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, (2007) Quyết định số 14/2007/QĐ-NHNN ngày 09/4/2007 NHNN VN Ban hành Quy chế xếp loại QTDND Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, (2012) Quyết định số 734/QĐ-NHNN ngày 18/4/2012 việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng triển khai thực Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, (2015) Thông tƣ số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 NHNN VN Quy định QTDND 10 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, (2015) Thông tƣ số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 Thống đốc NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 11 Báo cáo kết giám sát tình hình hoạt động QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2011 – 2016 12 Báo cáo kết giám sát tình hình hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2011 Website: Website Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: www.div.gov.vn Website NHNN VN: www.sbv.gov.vn Website NHHTX VN: www.co-opbank.vn Website Thời báo ngân hàng: www.thoibaonganhang.vn Http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=35413&idcm=224 (truy cập ngày 14/10/2017) Http://co-opbank.vn/bao-cao-thuong-nien/ (truy cập 21/9/2017) Luận văn, đăng báo: Cao Ý Nhi, (2012) “Cơ cấu lại Ngân hàng thƣơng Mại nhà nƣớc Việt Nam giai đoạn nay” Đề tài luận án tiến sĩ Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn & Trần Thị Thanh Tú, (2012) Tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng Việt Nam ẩn số nhìn từ thơng lệ quốc tế Nguyễn Trí Hiếu, (2013) Thanh tra giám sát theo mơ hình CAMELS: thể áp dụng đầy đủ từ năm 2015, website Thời báo ngân hàng Hồ Thanh Xuân, (2015) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với trình tái cấu hệ thống QTDND, website Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Trần Quang Khánh – Chủ tịch HĐQT NH HTX, (2013) Chuyển đổi mơ hình hoạt động QTDTW thành Ngân hàng Hợp tác thúc đẩy cấu lại hệ thống QTDND Việt Nam, website NHHTX VN Khuê Nguyễn, (2017) Tái cấu, xử lý nợ xấu quỹ tín dụng nhân dân phải làm liệt, website NHNN VN Lê Thanh Tâm, (2007) Sử dụng công cụ SWOT cho xây dựng chiến lƣợc hoạt động hệ thống QTDND điều kiện hội nhập Tạp chí Kinh tế Phát triển số 125 Tháng 11/2007 Dỗn Hữu Tuệ, (2010) Hồn thiện tổ chức hoạt động hệ thống QTDND Việt Nam” Đề tài luận án tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn & Trần Thị Thanh Tú, (2012) Tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng Việt Nam ẩn số nhìn từ thông lệ quốc tế 10 Nguyễn Hồng Sơn, (2013) Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: kinh nghiệm quốc tế số hàm ý tƣ cho Việt Nam 11 Claudia Dziobek and Ceyla Pazarbasıoglu, (1998) Lessons from Systemic Bank Restructuring, International Monetary Fund 12 Margery Waxman, (1998) A legal framework for systemic bank restructuring, The World Bank PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH HĐQT CỦA QTDND (Về đánh giá hoạt động hệ thống QTDND địa bàn Tỉnh Đồng Tháp) Tôi tên Nguyễn Thị Xuân Thảo, học viên Cao học khóa XVII Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, tơi thực Đề tài luận văn “Hiệu tái cấu hệ thống QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp” Kính mong Ơng/Bà dành chút thời gian ý kiến số câu hỏi dƣới với tinh thần khách quan Tôi xin cam đoan thông tin đƣợc giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn! A PHẦN THƠNG TIN VỀ NGƢỜI CHO Ý KIẾN - Họ tên (có thể khơng cung cấp): - Giới tính: …………………………………………………………………… - Nghề nghiệp: ………………………………………………………………… - Email: ………………………………………………………………………… B PHẦN CÂU HỎI XIN Ý KIẾN (Đánh dấu X phần ô chọn) Ý kiến Ông/Bà câu phát biểu dƣới bảng sau đây, Ơng/Bà vui lòng đánh dấu X vào chọn cho câu phát biểu không để trống câu phát biểu nào: 1- Đồng ý; 2-Khơng hồn tồn đồng ý; 3- Khơng đồng ý): STT CÁC PHÁT BIỂU A ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY cấu nhân đảm bảo cho máy hoạt động Quản trị, điều hành, kiểm soát đƣợc cải thiện Hiệu giải công việc CBNV đƣợc nâng cao Trình độ CBNV đáp ứng theo quy định B ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QTDND đáp ứng nhu cầu vay vốn thành viên Sản phẩm cho vay, huy động đa dạng Chất lƣợng cho vay ngày đƣợc nâng cao QTDND thu hút nguồn tiền nhàn rỗi dân cƣ 10 Vốn vay NH HTX giảm C ĐÁNH GIÁ VỀ AN TOÀN HOẠT ĐỘNG 11 Năng lực tài đƣợc nâng cao 12 Đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động 13 Vốn điều lệ tiếp tục tăng 14 Thành viên tham gia QTDND ngày tăng D ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG NGHỆ 15 Trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc 16 Áp dụng công nghệ thông tin vào công việc 17 Chủ động cài đặt chƣơng trình phần mền nghiệp vụ 18 Trình độ cơng nghệ thông tin CBNV đƣợc nâng lên Xin chân thành cảm ơn q Ơng/Bà Trân trọng kính chào PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CỦA QTDND (Về hài lòng hoạt động QTDND địa bàn Tỉnh Đồng Tháp) Tôi tên Nguyễn Thị Xuân Thảo, học viên Cao học khóa XVII Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, tơi thực Đề tài luận văn “Hiệu tái cấu hệ thống QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp” Kính mong Ơng/Bà dành chút thời gian ý kiến số câu hỏi dƣới với tinh thần khách quan Tôi xin cam đoan thơng tin đƣợc giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn! A PHẦN THÔNG TIN VỀ NGƢỜI CHO Ý KIẾN - Họ tên (có thể không cung cấp): - Giới tính: …………………………………………………………………… - Nghề nghiệp: ………………………………………………………………… - Email: ………………………………………………………………………… B PHẦN CÂU HỎI XIN Ý KIẾN (Đánh dấu X phần chọn) Ý kiến Ơng/Bà câu phát biểu dƣới bảng sau Ông/Bà vui lòng đánh dấu X vào chọn cho câu phát biểu không để trống câu phát biểu nào: 1- Đồng ý; 2-Khơng hồn tồn đồng ý; 3- Khơng đồng): CÁC PHÁT BIỂU STT A MỨC ĐỘ TINH TƢỞNG Hoạt động QTDND ln đảm bảo an tồn QTDND bảo mật thơng tin khách hàng giao dịch Khách hàng cảm thấy an toàn giao dịch với QTDND Ngƣời dân muốn trở thành thành viên QTDND B SỰ ĐÁP ỨNG Sản phẩm, dịch vụ QTDND đa dạng Thực tốt công tác tuyên truyền hoạt động QTDND đến ngƣời dân Đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn thành viên Mức lãi suất huy động vốn cho vay hấp dẫn C SỰ THUẬN TIỆN Trụ sở QTDND thuận tiện cho giao dịch 10 CBNV tận tình hƣớng dẫn khách hàng 11 Thủ tục, hồ sơ đơn giản 12 Thời gian giải yêu cầu khách hàng nhanh Xin chân thành cảm ơn quý Ông/Bà Trân trọng kính chào PHỤ LỤC 03 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT I ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH HĐQT CỦA QTDND A TỔ CHỨC BỘ MÁY Kết Tỷ lệ (%) 3 cấu nhân đảm bảo cho máy hoạt động 13 76,47% 23,53% 0% Quản trị, điều hành, kiểm soát đƣợc cải thiện 11 64,71% 23,53% 11,76% 35,29% 52,94% 11,76% 14 82,35% 17,65% 0% Hiệu giải cơng việc CBNV đƣợc nâng cao Trình độ CBNV đáp ứng theo quy định HOẠT ĐỘNG KINH DOANH B Kết Tỷ lệ (%) viên 13 Sản phẩm cho vay, huy động đa dạng 11 Chất lƣợng cho vay ngày đƣợc nâng cao 52,94% 35,29% 11.76% cƣ 13 76,47% 17,65% 5.88% Vốn vay NH HTX giảm 15 88,24% 11,76% 0% 10 QTDND đáp ứng nhu cầu vay vốn thành 76,47% 17,65% 24% 64,71% 11.76% AN TOÀN HOẠT ĐỘNG Kết Tỷ lệ (%) 11 Năng lực tài đƣợc nâng cao 12 12 Đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động 13 13 Vốn điều lệ tiếp tục tăng 14 82,35% 17,65% 14 Thành viên tham gia QTDND ngày tăng 15 5,88% CÔNG NGHỆ D 16 6% QTDND thu hút nguồn tiền nhàn rỗi dân C 15 29,41% 70,59% 76% Kết 24% 88,24% 0.00% 0% 0% 5.88% Tỷ lệ (%) 3 việc 12 70,59% 29,41% 0% Áp dụng công nghệ thông tin vào công việc 13 76,47% 23,53% 0% Trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công 17 18 Chủ động cài đặt chƣơng trình phần mền nghiệp vụ 17 0 13 100% 0% 0% Trình độ cơng nghệ thơng tin CBNV đƣợc nâng lên 17,65% 76,47% 5.88% II ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CỦA QTDND MỨC ĐỘ TINH TƢỞNG A Hoạt động QTDND đảm bảo an toàn Kết Tỷ lệ (%) 3 19 30 0 100% 0% 0% 27 90% 6,67% 3,33% 18 60% 13,33% 23,33% 63,33% 23,33% 13,33% QTDND bảo mật thông tin khách hàng giao dịch Khách hàng cảm thấy an toàn giao dịch với QTDND Ngƣời dân muốn trở thành thành viên QTDND SỰ ĐÁP ỨNG B Kết Tỷ lệ (%) 3 24 13,33% 6,67% 80% 18 60% viên 21 70% 20% 10% Mức lãi suất huy động vốn cho vay hấp dẫn 15 50% 30% 20% C SỰ THUẬN TIỆN Sản phẩm, dịch vụ QTDND đa dạng Thực tốt công tác tuyên truyền hoạt động QTDND đến ngƣời dân 26,67% 13,33% Đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn thành Kết Tỷ lệ (%) 3 Trụ sở QTDND thuận tiện cho giao dịch 25 10 CBNV tận tình hƣớng dẫn khách hàng 24 80% 20% 0% 11 Thủ tục, hồ sơ đơn giản 27 90% 10% 0% 19 63,33% 20% 16,67% 12 83,33% 13,33% 3,33% Thời gian giải yêu cầu khách hàng nhanh ... hiệu tái cấu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu tái cấu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÁI CƠ CẤU... 1.2.1 Khái niệm hiệu tái cấu quỹ tín dụng nhân dân 1.2.2 Định hƣớng tái cấu quỹ tín dụng nhân dân 1.2.3 Nội dung đánh giá hiệu tái cấu quỹ tín dụng nhân dân 1.2.3.1 Tái cấu tổ chức,... sát 17 Quỹ tín dụng nhân dân 33 thành viên quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp sau tái cấu Kết nghiên cứu cho thấy hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp giai đoạn tái cấu 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả tái cơ cấu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tại đồng tháp , Hiệu quả tái cơ cấu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tại đồng tháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay