Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược hậu giang

115 4 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐÀO XN BÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐÀO XUÂN BÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Bính TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TĨM TẮT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (CTCP Dược Hậu Giang) những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm lớn Việt Nam, nắm giữ thị trường thuốc nội địa lớn nước hệ thống phân phối rộng khắp, xuất dược phẩm nhiều nước giới Những năm qua, CTCP Dược Hậu Giang đạt những thành tựu định hoạt động sản xuất kinh doanh kế hoạch mở rộng nữa thị phần Chính vậy, vấn đề vốn hiệu sử dụng vốn Công ty trọng quan tâm Tuy nhiên, thực tế cho thấy thực trạng hiệu sử dụng vốn sức cạnh tranh Cơng ty chưa tương xứng với tiềm lực lợi sẵn Xuất phát từ những yêu cầu kinh doanh mục tiêu nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty, với thực trạng công tác sử dụng vốn Công ty, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” làm đề tài tốt nghiệp cao học Đề tài luận văn hệ thống hóa mặt lý luận những vấn đề vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp, mục tiêu để phân tích đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn CTCP Dược Hậu Giang giai đoạn 2012-2016, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho Công ty Đề tài sử dụng chủ yếu phương pháp định tính để phân tích hiệu sử dụng vốn CTCP Dược Hậu Giang thông qua báo cáo tài chính, báo cáo thường niên số tài liệu khác thu thập Qua đánh giá phân tích, tác giả cho thấy CTCP Dược Hậu Giang xây dựng quy trình cơng tác quản lý sử dụng vốn tương đối hợp lý, chặt chẽ đạt những kết định Tuy nhiên, nhiều hạn chế tồn cơng tác tổ chức nhân sự, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương thức huy động vốn, kế hoạch nhu cầu vốn chưa sát với thực tế, Công ty cần đưa giải pháp khuyến nghị phù hợp để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn iii LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài ngân hàng với đề tài “Hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” kết trình cố gắng học tập, nghiên cứu khơng ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân Qua trang viết này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người giúp đỡ thời gian học tập, nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy Nguyễn Thế Bính trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp số tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, khoa Tài ngân hàng tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối cùng xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị cơng tác giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn TÁC GIẢ Đào Xn Bích iv MỤC LỤC TĨM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1.1 SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 10 LÝ LUẬN VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 10 1.1.1 Khái niệm vốn 10 1.1.2 Phân loại vốn 11 1.1.2.1 Căn vào đặc điểm luân chuyển vốn 12 1.1.2.2 Căn vào nguồn hình thành 12 1.1.2.3 Căn vào phạm vi huy động: 13 1.1.3 1.2 Vai trò vốn 13 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 14 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn 14 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 14 1.2.2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tổng vốn 15 1.2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 16 1.2.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định 17 1.2.2.4 Chỉ tiêu đánh giá khả toán 18 1.2.2.5 Chỉ tiêu cấu nguồn vốn (đòn bẩy tài chính) 19 1.2.2.6 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động 20 1.2.3 Mối quan hệ hiệu sử dụng vốn tiêu tài qua mơ hình Dupont 21 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam 23 1.2.4.1 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 24 1.2.4.2 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 26 v CHƯƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 30 2.1.1 Giới thiệu công ty cổ phần Dược Hậu Giang 30 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.1.2 cấu tổ chức 31 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Dược Hậu Giang giai đoạn 2012 – 2016 32 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CTCP DƯỢC HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 33 2.2.1 Thực trạng nguồn vốn kinh doanh Công ty cổ phần Dược Hậu Giang giai đoạn 2012-2016 33 2.2.1.1 Các nguồn hình thành vốn kinh doanh 33 2.2.1.2 Tình hình biến động nguồn vốn 35 2.2.1.3 cấu nguồn vốn 36 2.2.2 Hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang giai đoạn 2012-2016 40 2.2.2.1 Phân tích hiệu sử dụng tổng vốn 40 2.2.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động 44 2.2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định 47 2.2.2.4 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn khác 49 2.2.2.5 Phân tích Dupont 53 2.2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 56 2.3 2.2.3.1 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 56 2.2.3.2 Nhóm nhân tố bên ngồi doanh nghiệp 66 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CTCP DƯỢC HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 71 2.3.1 Những kết đạt 71 2.3.2 Những mặt hạn chế 72 2.3.3 Nguyên nhân 73 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 73 vi 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 74 CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CTCP DƯỢC HẬU GIANG 77 3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 77 3.1.1 Mục tiêu phương hướng hoạt động 77 3.1.2 Những yêu cầu đặt công tác quản lý sử dụng vốn 78 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CTCP DƯỢC HẬU GIANG 78 3.2.1 3.2.1.1 Hoàn thiện phận tài chính – kế toán 79 3.2.1.2 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 79 3.2.1.3 Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, kinh doanh hiệu 80 3.2.1.4 Quản lý chặt chẽ chi phí 80 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 81 3.2.2.1 Xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn lưu động 81 3.2.2.2 Khai thác tận dụng nguồn vốn ngắn hạn 81 3.2.2.3 Sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi hiệu 82 3.2.2.4 Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho 82 3.2.3 3.3 Nhóm giải pháp chung 79 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 83 3.2.3.1 Lập kế hoạch đầu tư, mua sắm 83 3.2.3.2 Kiểm tra tình trạng tài sản cố định công tác sửa chữa 83 KHUYẾN NGHỊ 84 3.3.1 Đối với Nhà nước 84 3.3.1.1 Thực sách hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp 84 3.3.1.2 Kiến tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định, đảm bảo cho việc huy động vốn đạt hiệu 85 3.3.1.3 Cung cấp thông tin dự báo thị trường tiền tệ, thị trường tiêu dùng, mức thu nhập người dân 85 3.3.2 Đối với Bộ y tế 85 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải ATLĐ An tồn lao động CNTT Cơng nghệ thông tin DN Doanh nghiệp EBIT Lợi nhuận trước thuế lãi vay ETC Thuốc bán theo đơn bác sĩ (hệ điều trị) GĐ Giám đốc KSNB Kiểm soát nội LNST Lợi nhuận sau thuế OTC Thuốc bán không cần toa bác sĩ (hệ thương mại) ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROI Tỷ suất hoàn vốn đầu tư TSCĐ Tài sản cố định TSNH Tài sản ngắn hạn TGĐ Tổng giám đốc VCĐ Vốn cố định VCSH Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động viii DANH MỤC BẢNG Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty(2012-2016) 33 Bảng 2.2 Số lượng cổ phiếu Công ty giai đoạn 2012-2016 34 Bảng 2.3 Tình hình Nợ phải trả Công ty giai đoạn 2012-2016 34 Bảng 2.4 Tình hình Nguồn vốn Công ty giai đoạn 2012-2016 35 Bảng 2.5 Vốn lưu động Công ty giai đoạn 2012 - 2016 37 Bảng 2.6 Tỷ trọng vốn lưu động tổng vốn giai đoạn 2012-2016 38 Bảng 2.7 Vốn cố định Công ty giai đoạn 2012 - 2016 39 Bảng 2.8 Tỷ trọng vốn cố định tổng vốn giai đoạn 2012-2016 40 Bảng 2.9 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tổng vốn 41 Bảng 2.10 Hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty (2012-2016) 45 Bảng 2.11 Hiệu sử dụng vốn cố định Công ty (2012-2016) 47 Bảng 2.12 Khả tốn Cơng ty giai đoạn 2012-2016 50 Bảng 2.13 cấu tài chính Công ty giai đoạn 2012 – 2016 51 Bảng 2.14 Chỉ số hoạt động Công ty giai đoạn 2012 – 2016 52 Bảng 2.15 Mô hình Dupont CTCP Dược Hậu Giang (2012 – 2016) 54 Bảng 2.16 Kết khảo sát nhân tố người cấu tổ chức quản trị 57 Bảng 2.17 cấu chi phí CTCP Dược Hậu Giang (2012-2016) 59 Bảng 2.18 Kết khảo sát công tác lập kế hoạch sản xuất tài chính 60 Bảng 2.19 Kết khảo sát công tác sử dụng vốn 61 Bảng 2.20 Kết khảo sát công tác quản lý nguồn vốn 62 Bảng 2.21 Kết khảo sát công tác huy động vốn 64 Bảng 2.22 Kết khảo sát nhân tố cấu vốn 65 Bảng 2.23 Kết khảo sát yếu tố sản xuất kinh doanh Công ty 66 Bảng 2.24 Kết khảo sát nhân tố bên ngồi Cơng ty 67 Bảng 2.25 Kết khảo sát nhân tố rủi ro bất thường 70 Bảng 2.26 Tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận giai đoạn 2012 – 2016 71 Bảng 2.27 Vốn chủ sở hữu CTCP Dược Hậu Giang (2012-2016) 71 Bảng 2.28 Chỉ số tốn, vòng quay khoản phải thu, hàng tồn kho 72 Bảng 2.29 Giá vốn hàng bán số tài chính 72 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Nguyễn Đăng Hạc, 2001, Tài doanh nghiệp, NXB Xây dựng, Hà Nội PGS.TS Vũ Duy Hào PGS.TS Đàm Văn Huệ, 2009, Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội PGS.TS Phạm Văn Dược, 2010, Báo cáo phân tích tài doanh nghiệp, NXB Giao thơng vận tải, Hà Nội TS Đàm Văn Huệ, 2006, Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp vừa nhỏ, NXB Đại Học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội TS Nguyễn Minh Kiều, 2009, Tài doanh nghiệp bản, NXB Thống kê, Tp.HCM ThS Ngô Kim Phượng, 2009, Phân tích tài doanh nghiệp, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tp.HCM Trần Hồ Lan, 2004, Những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Nhà nước ngành nhựa Việt Nam, Luận văn Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dorbusch, 2008, Kinh tế học vĩ mô (phiên thứ 8), NXB Thống kê, Hà Nội Paul A Samuelson, Wiliam D.Nordhalls, 2011, Kinh tế học tập 2, NXB Tài Chính, Hà Nội 10 TS Bùi Văn Dũng, 2016, hội thách thức ngành Dược trước vận hội TPP, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 18, trang 32-34 11 Nguyễn Đình Luận, 2016, cấu vốn doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hội nhập: Nhận định khuyến nghị, Tạp chí Phát triển Hội nhập, Số 26 (36) - Tháng 01 - 02/2016 12 Nguyễn Thị Thùy Linh, 2015, Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH Dược phẩm Phương Đông, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Thăng Long 13 Trần Bình Minh, 2016, Hiệu sử dụng vốn Cơng ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu Khí Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ, Trường ĐH Ngân Hàng Tp.HCM 14 Trang https://voer.edu.vn/ 91 15 DHG Pharma 2012, Báo cáo thường niên – Báo cáo tài 2012, truy cập < http://dhgpharma.com.vn>, [ngày 10/7/2017] 16 DHG Pharma 2013, Báo cáo thường niên – Báo cáo tài 2013, truy cập < http://dhgpharma.com.vn>, [ngày 10/7/2017] 17 DHG Pharma 2014, Báo cáo thường niên – Báo cáo tài 2014, truy cập < http://dhgpharma.com.vn>, [ngày 10/7/2017] 18 DHG Pharma 2015, Báo cáo thường niên – Báo cáo tài 2015, truy cập < http://dhgpharma.com.vn>, [ngày 10/7/2017] 19 DHG Pharma 2016, Báo cáo thường niên – Báo cáo tài 2016, truy cập < http://dhgpharma.com.vn>, [ngày 10/7/2017] 20 Thư viện học liệu mở Việt Nam, Vốn vai trò vốn doanh nghiệp, truy cập , [ngày 15/7/2017] 21 Thư viện học liệu mở Việt Nam, Những tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp, truy cập , [ngày 15/7/17] 22 Mơ hình phân tích tài Dupont, truy cập , [ngày 20/7/2017] 23 Những nhân tố tác động đến hiệu sử dụng vốn, truy cập http://luanvanquantri.net/nhung-nhan-to-tac-dong-den-hieu-qua-su-dung-von/, [ngày 25/7/2017] PHỤ LỤC Phụ lục 01 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN BẢNG KHẢO SÁT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Kính chào Anh (Chị)! Hiện tơi làm đề tài nghiên cứu hiệu sử dụng vốn CTCP Dược Hậu Giang Để nâng cao tính thuyết phục khách quan cho nghiên cứu này, đã xây dựng một bảng câu hỏi khảo sát tình hình sử dụng vốn Cơng ty Do đó, tơi mong Anh(Chị) dành chút thời gian giúp tơi hồn thành bảng khảo sát dưới Tất thông tin cung cấp giữ bí mật phục vụ cho nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ Anh (Chị)! Anh (Chị) vui lòng cho biết thông tin sau: - Họ tên: - Chức danh: Cho biết mức đợ đồng tình Anh (Chị) đối với phát biểu sau liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn CTCP Dược Hậu Giang: Mức độ đánh giá Hoàn Diễn giải nhân tố khảo sát toàn Đồng đồng ý ý Nhân tố người và cấu tổ chức quản trị Công ty nguồn nhân lực chất lượng cao, lành nghề, chuyên nghiệp Công ty thường xuyên cho nhân viên đào tạo để nâng cao lực chun mơn Hồn Khơng Khơng ý kiến đồng ý tồn khơng đồng ý Mức độ đánh giá Hoàn Diễn giải nhân tố khảo sát tồn Đồng đồng ý ý Cơng ty xây dựng chế đợ lương, thưởng, phúc lợi rõ ràng chính sách khuyến khích tìm kiếm nhân tài Công ty xây dựng bộ máy quản trị phù hợp với mô hình kinh doanh khơng kiêm nhiệm chức vụ Cơng ty bợ phận quản trị tài tách biệt với bợ phận kế tốn Cơng ty thành phần Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm kiểm tra hoạt động Công ty Nhiệm vụ ghi chép sổ sách, nghiệp vụ kế tốn bợ phận kế toán đảm nhiệm Nhiệm vụ phân tích tài chính, tư vấn tài chính, dự báo tài tḥc bợ phận quản trị tài Nhân tố chi phí doanh nghiệp Công ty thường xuyên lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính Các kế hoạch lập vào tình hình thực tế so sánh với tình hình sản xuất kinh doanh năm trước Công ty sử dụng vốn lưu động, tài sản cố định mục đích bám sát kế hoạch đặt Hồn Khơng Khơng ý kiến đồng ý tồn khơng đồng ý Mức độ đánh giá Hồn Diễn giải nhân tố khảo sát toàn Đồng đồng ý ý Cơng ty sử dụng nguồn vốn vào tình hình hoạt đợng sản xuất kinh doanh thực tế Cơng ty lựa chọn nguồn nguyên liệu đầu vào với chi phí thấp để giảm giá thành, tiết kiệm vốn Cơng ty nhiều khoản chi phí khơng thật cần thiết, gây lãng phí Cơng ty quy trình quản lý tài chính, sử dụng vốn, mua sắm hàng hố, qút toán… Bợ phận kế tốn ln ghi chép chi tiết thay đổi nguồn vốn, các khoản thu chi để theo dõi sát chi phí Công ty trọng thu hồi công nợ quản lý khoản phải thu chặt chẽ, tiến độ Công ty trọng công tác quản lý hàng tồn kho Cơng ty sử dụng phần mềm tin học để hỗ trợ công tác quản lý, lưu trữ liệu Nhân tố phương thức huy động vốn Công ty thường xuyên xác định nhu cầu vốn lưu đợng, nhu cầu vốn cố định Hồn Khơng Khơng ý kiến đồng ý tồn khơng đồng ý Mức độ đánh giá Hoàn Diễn giải nhân tố khảo sát toàn Đồng đồng ý ý Nhu cầu vốn xác định mang tính chất chủ quan, chưa sở vững Công ty biết tận dụng các nguồn vốn ít tốn chi phí các khoản phải trả chưa tới hạn, các khoản người bán trả tiền trước, Công ty trọng huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông Nhân tố cấu vốn Công ty xu hướng tăng vay nợ để sản xuất kinh doanh, tận dụng khoản tiết kiệm thuế từ vay nợ Công ty ưu tiên phát hành cổ phiếu để huy đợng vốn nhu cầu Các yếu tố sản xuất kinh doanh công ty Chu kỳ sản xuất kinh doanh cơng ty dài ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn công ty Kỹ thuật sản xuất phức tạp ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn công ty Sản phẩm công ty cung cấp dược phẩm, yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn quy trình nghiêm ngặt tác đợng đến hiệu sử dụng vốn cơng ty Hồn Khơng Khơng ý kiến đồng ý tồn khơng đồng ý Mức độ đánh giá Hồn Diễn giải nhân tố khảo sát toàn Đồng đồng ý ý Các nhân tố bên ngoài Công ty Biến động tỷ giá, lãi suất ảnh hưởng mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Biến động thị trường ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu tiêu thụ, kế hoạch sản xuất Công ty Giá cổ phiếu Công ty thị trường chứng khốn biến đợng mạnh Hiện công ty doanh nghiệp lớn lĩnh vực kinh doanh dược phẩm Việt Nam, song chịu áp lực lớn từ sự cạnh tranh doanh nghiệp nước Giá nguyên liệu đầu vào, thuốc nhập ngày tăng Doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập từ các nước khác Các đối tác công ty gặp nhiều khó khăn, các dự án tạm dừng hoặc giảm tiến độ Các yếu tố khác kinh tế thị trường chính sách thuế Nhà nước, sách pháp luật, tổ chức tài trung gian…có ảnh hưởng lớn đến hiệu sử dụng vốn cơng ty Hồn Khơng Khơng ý kiến đồng ý tồn khơng đồng ý Mức độ đánh giá Hồn Diễn giải nhân tố khảo sát Hoàn toàn Đồng đồng ý Khơng Khơng ý kiến ý đồng ý tồn khơng đồng ý Sự phát triển tiến bộ khoa học công nghệ không ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh công ty mặt hàng thiết ́u Nhân tố phòng ngừa rủi ro Cơng ty dự trù khoản rủi ro thể phát sinh q trình sử dụng nguồn vốn Cơng ty lập dự phòng phải trả dài hạn, ngắn hạn, dự phòng phải thu khó đòi… Cơng ty lập dự phòng hàng tồn kho Cơng ty tham gia bảo hiểm, xây dựng quy trình PCCC quy định Theo Anh/Chị, việc sử dụng vốn cho dự án sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng, nhập ngun liệu, mua máy móc thiết bị cơng ty đem lại hiệu cao hợp lý khơng? Những đề xuất, góp ý Anh/Chị nhằm góp phần tư vấn cho hoạt động sử dụng vốn CTCP Dược Hậu Giang? Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục 02 KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN BẢNG KHẢO SÁT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Mức độ đánh giá Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Công ty có nguồn nhân lực chất lượng cao, lành nghề, chuyên nghiệp 18% 43% 12% 17% 10% Công ty thường xuyên cho nhân viên đào tạo để nâng cao lực chuyên môn 20% 35% 10% 20% 15% Công ty xây dựng chế độ lương, thưởng, phúc lợi rõ ràng và có chính sách khuyến khích tìm kiếm nhân tài 40% 30% 10% 15% 5% Công ty xây dựng bộ máy quản trị phù hợp với mô hình kinh doanh và không có kiêm nhiệm chức vụ 10% 40% 20% 15% 15% Cơng ty bợ phận quản trị tài tách biệt với bợ phận kế tốn 5% 15% 10% 30% 40% Cơng ty thành phần Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm kiểm tra hoạt động Công ty 60% 35% 2% 2% 1% Nhiệm vụ ghi chép sổ sách, nghiệp vụ kế tốn bợ phận kế toán đảm nhiệm 87% 12% 1% 0% 0% Nhiệm vụ phân tích tài chính, tư vấn tài chính, dự báo tài tḥc về bợ phận quản trị tài 26% 19% 16% 22% 17% 34% 65% 1% 0% 0% Diễn giải nhân tố khảo sát Khơng Khơng ý kiến đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Nhân tố người và cấu tổ chức quản trị Nhân tố chi phí doanh nghiệp Công ty thường xuyên lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính Mức độ đánh giá Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Các kế hoạch được lập cứ vào tình hình thực tế và so sánh với tình hình sản xuất kinh doanh năm trước 52% 29% 9% 2% 7% Công ty sử dụng vốn lưu động, tài sản cố định đúng mục đích và bám sát kế hoạch đặt 34% 35% 9% 6% 16% Công ty sử dụng nguồn vốn cứ vào tình hình hoạt đợng sản x́t kinh doanh thực tế 29% 32% 14% 14% 12% Công ty lựa chọn nguồn nguyên liệu đầu vào với chi phí thấp để giảm giá thành, tiết kiệm vốn 11% 26% 13% 27% 23% Cơng ty nhiều khoản chi phí khơng thật cần thiết, gây lãng phí 14% 29% 15% 24% 18% Cơng ty quy trình về quản lý tài chính, sử dụng vốn, mua sắm hàng hố, quyết toán… 56% 29% 3% 9% 2% Bộ phận kế tốn ln ghi chép chi tiết thay đổi nguồn vốn, các khoản thu chi để theo dõi sát chi phí 22% 37% 14% 18% 9% Công ty trọng thu hồi công nợ quản lý khoản phải thu chặt chẽ, đúng tiến độ 87% 12% 1% 0% 0% Công ty trọng công tác quản lý hàng tồn kho 75% 24% 1% 0% 0% Cơng ty sử dụng phần mềm tin học để hỗ trợ công tác quản lý, lưu trữ dữ liệu 16% 55% 12% 9% 8% Công ty thường xuyên xác định nhu cầu vốn lưu động, nhu cầu vốn cố định 66% 28% 3% 3% 0% Nhu cầu vốn được xác định mang tính chất chủ quan, chưa có sở vững 52% 27% 14% 5% 2% Diễn giải nhân tố khảo sát Không Không ý kiến đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Nhân tố phương thức huy động vốn Mức độ đánh giá Hồn tồn đồng ý Đồng ý Cơng ty biết tận dụng các nguồn vốn ít tốn chi phí các khoản phải trả chưa tới hạn, các khoản người bán trả tiền trước, 12% 17% 18% 37% 16% Công ty chú trọng huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông 89% 8% 3% 0% 0% Công ty có xu hướng tăng vay nợ để sản xuất kinh doanh, tận dụng khoản tiết kiệm thuế từ vay nợ 5% 17% 10% 48% 20% Công ty ưu tiên phát hành cổ phiếu để huy động vốn có nhu cầu 79% 16% 5% 0% 0% Chu kỳ sản xuất kinh doanh cơng ty dài ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn công ty 0% 0% 5% 25% 70% Kỹ thuật sản xuất phức tạp ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn công ty 65% 15% 2% 10% 8% Sản phẩm công ty cung cấp dược phẩm, yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn quy trình nghiêm ngặt tác đợng đến hiệu quả sử dụng vốn công ty 16% 37% 6% 23% 18% Biến động tỷ giá, lãi suất ảnh hưởng mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty 81% 12% 0% 5% 2% Biến động thị trường ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu tiêu thụ, kế hoạch sản xuất Công ty 15% 10% 2% 47% 26% Giá cổ phiếu Công ty thị trường chứng khốn biến đợng mạnh 10% 13% 10% 37% 30% Diễn giải nhân tố khảo sát Không Không ý kiến đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Nhân tố cấu vốn Các yếu tố sản xuất kinh doanh công ty Các nhân tố bên ngoài Cơng ty Mức độ đánh giá Hồn tồn đồng ý Đồng ý Hiện công ty doanh nghiệp lớn nhất lĩnh vực kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam, song chịu áp lực rất lớn từ sự cạnh tranh doanh nghiệp nước 45% 20% 3% 15% 17% Giá nguyên liệu đầu vào, thuốc nhập ngày càng tăng 81% 12% 0% 5% 2% Doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập từ các nước khác 90% 9% 1% 0% 0% Các đối tác công ty hiện gặp nhiều khó khăn, các dự án hiện tạm dừng hoặc giảm tiến độ 20% 13% 15% 27% 25% Các yếu tố khác nền kinh tế thị trường chính sách thuế Nhà nước, sách pháp luật, tổ chức tài chính trung gian…có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 72% 15% 0% 8% 5% Sự phát triển tiến bộ khoa học công nghệ không ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh công ty là mặt hàng thiết ́u 15% 10% 2% 47% 26% Cơng ty dự trù khoản rủi ro thể phát sinh q trình sử dụng ng̀n vốn 72% 15% 0% 8% 5% Cơng ty lập dự phòng phải trả dài hạn, ngắn hạn, dự phòng phải thu khó đòi… 52% 27% 14% 5% 2% Công ty có lập dự phòng hàng tờn kho 65% 15% 2% 10% 8% Cơng ty tham gia bảo hiểm, xây dựng quy trình PCCC đúng quy định 45% 20% 3% 15% 17% Diễn giải nhân tố khảo sát Không Không ý kiến đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Nhân tố phòng ngừa rủi ro Phụ lục 03 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG ĐVT: 1.000.000 VND Khoản mục   TỔNG CỘNG TÀI SẢN  Tài sản ngắn hạn  Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước người bán Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi  Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn  Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế Tài sản cố định vô hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Đầu tư vào cơng ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn  Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 2012 2.378.264 1.817.659 718.975 179.127 539.848 574.319 449.467 84.261 2013 3.080.620 2.232.558 613.286 197.502 415.784 170.000 667.386 515.047 106.904 46.320 (5.729) 511.841 517.869 (6.028) 12.524 819 3.877 1.883 5.945 560.605 54.872 (9.437) 757.949 762.407 (4.458) 23.937 1.009 11.926 1.530 9.472 848.062 446.744 279.743 522.620 (242.877) 167.001 174.924 (7.923) 70.391 16.651 9.334 11.831 (4.514) 26.819 19.348 5.841 1.630 517.546 341.560 624.285 (282.725) 175.986 187.270 (11.284) 281.537 20.765 5.434 31.831 (16.500) 28.214 18.684 8.257 1.273 2014 3.482.718 2.386.251 498.291 108.745 389.546 258.817 844.549 760.722 45.230 29.505 16.797 (7.705) 780.704 786.123 (5.419) 3.890 1.029 1.767 876 218 1.096.467 808 913.680 733.664 1.090.746 (357.082) 180.016 193.368 (13.352) 50.133 16.842 5.434 27.908 (16.500) 115.004 100.946 14.018 40 2015 3.363.199 2.221.374 420.713 89.511 331.202 507.605 644.065 570.831 23.308 37.689 23.224 (10.987) 639.321 642.332 (3.011) 9.670 3.968 4.328 1.374 2016 3.945.743 2.747.174 603.189 270.265 332.924 703.731 692.280 622.748 23.278 34.213 25.533 (13.492) 732.861 734.557 (1.696) 15.113 4.213 700 10.200 1.141.825 1.198.569 5.099 1.103.242 841.278 1.356.622 (515.345) 261.964 284.512 (22.548) 16.652 15.745 4.337 27.908 (16.500) 57.831 22.760 35.071 1.067.774 811.357 1.252.112 (440.755) 256.417 273.969 (17.552) 15.723 15.932 4.524 27.908 (16.500) 42.396 28.312 14.084 Phụ lục 03 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (Tiếp theo) ĐVT: 1.000.000 VND Khoản mục   TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  Nợ phải trả  Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Doanh thu chưa thực Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng phúc lợi  Nợ dài hạn Dự phòng phải trả dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ  Vốn chủ sở hữu  Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi ích cổ đơng thiểu số 2012 2.378.264 674.795 653.532 19.485 73.734 1.237 33.519 157.300 2013 3.080.620 1.081.177 1.030.241 127.031 267.948 2.695 56.584 206.949 2014 3.482.718 1.189.092 1.119.689 176.707 261.374 913 103.311 208.305 242.014 63.584 62.659 21.263 235.861 67.439 65.734 50.936 21.263 1.687.719 1.687.719 653.764 50.936 1.981.366 1.981.366 653.764 266.010 36.083 66.986 69.403 28.844 40.559 2.276.795 2.276.795 871.644 (456) 491.137 66.762 476.512 15.750 (456) 701.397 66.930 559.731 18.077 2015 3.363.199 841.962 779.632 270.711 224.957 7.079 13.344 128.045 7.748 21.684 15.300 90.764 62.330 31.324 31.006 2.500.914 2.500.914 871.644 (456) (16.121) 782.077 1.039.479 67.063 556.467 605.912 16.831 20.323 2016 3.945.743 1.051.504 993.904 354.765 291.703 17.652 23.400 170.799 31.688 29.960 6.559 67.378 57.600 33.379 24.221 2.860.079 2.860.079 871.644 6.778 1.220.562 761.095 34.160 Phụ lục 04 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Mã số 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 26 30 31 32 40 50 51 52 60 61 62 70 Khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán cung cấp dịch vụ Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Phần lỗ cơng ty liên kết Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Lợi nhuận sau thuế cổ đơng khơng kiểm sốt Lãi cổ phiếu Năm 2012 2.949.286 (18.210) 2.931.076 (1.487.278) 1.443.798 42.177 (4.453) (2.612) (188) (709.601) (218.228) 553.505 39.625 (8.344) 31.281 584.786 (93.826) 331 491.291 485.922 5.369 0,007443 Năm 2013 4.093.661 (702.864) 3.390.797 (1.762.679) 1.628.118 47.970 (16.446) (2.270) (400) (757.748) (270.758) 630.736 182.012 (31.238) 150.774 781.510 (190.665) 2.416 593.261 588.960 4.301 0,006758 Năm 2014 3.958.710 (46.192) 3.912.518 (1.781.997) 2.130.521 37.140 (67.341) (4.839) (1.098.587) (312.776) 688.957 36.845 (3.864) 32.981 721.938 (193.926) 5.761 533.773 533.273 500 0,006119 ĐVT: 1.000.000 VND Năm 2015 Năm 2016 4.151.727 4.153.859 (543.968) (370.814) 3.607.759 3.783.045 (2.194.892) (2.070.058) 1.412.867 1.712.987 34.339 57.818 (89.482) (84.756) (8.731) (12.492) (910) (188) (457.614) (631.640) (262.310) (297.318) 636.890 756.903 84.857 15.121 (20.439) (15.367) 64.418 (246) 701.308 756.657 (108.690) (64.546) 67 20.986 592.685 713.097 588.701 710.101 3.984 2.996 0,005748 0,006993 ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 30 2.1.1 Giới thiệu công ty cổ phần Dược Hậu Giang 30... Hiệu sử dụng vốn công ty Cổ phần Dược Hậu Giang để sâu đánh giá hiệu sử dụng vốn CTCP Dược Hậu Giang, sở đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn CTCP Dược Hậu Giang, qua giúp cơng ty. .. doanh mục tiêu nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty, với thực trạng công tác sử dụng vốn Công ty, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: Hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang làm đề tài tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược hậu giang , Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược hậu giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay