Hiệu quả cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bảo lộc

87 2 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:29

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆTNAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẢO LỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẢO LỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:TS PHAN NGỌC MINH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 i TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Hiệu cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc” đƣợc thực Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc với mục tiêu nghiên cứu phân tích tình hình thực tế Chi nhánh, đánh giá đƣợc thành tựu đạt đƣợc nhƣ khó khăn hạn chế hoạt động cho vay giai đoạn từ 2014 – 2016 Từ tác giả đề xuất số giải pháp khắc phục mặt hạn chế, phát huy ƣu điểm, góp phần nâng cao chất lƣợng tín dụng, kiểm sốt rủi ro tín dụng BIDV Bảo Lộc địa bàn Kết nghiên cứu cho thấy: Thứ nhất, kết phân tích thực trạng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc cho thấy qua năm tổng dƣ nợ tín dụng BIDV Bảo Lộc tăng trƣởng tốt, nhiên tỷ trọng tổng dƣ nợ tín dụng so với tổ chức tín dụng địa bàn lại xu hƣớng giảm Thứ hai, để mở rộng nâng cao hiệu cho vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc, tác giả đề xuất giải pháp với kiến nghị cần thiết đến ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam, Ngân hàng Nhà nƣớc phủ ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1988 Hiện công tác Phòng Quản trị tín dụng, Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc, số 52 Lê Thị Pha, phƣờng 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Hiện học viên cao học khóa 17 Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn với đề tài “Hiệu cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc” Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phan Ngọc Minh Luận văn đƣợc thực trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu thực riêng thân tôi, kết nghiên cứu độc lập riêng, không chép tài liệu chƣa đƣợc cơng bố tồn nội dung đâu; Các số liệu, nguồn trích dẫn luận văn đƣợc thích rõ ràng, minh bạch Tôi xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật lời cam đoan tơi TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 Ngƣời cam đoan Nguyễn Thị Quỳnh Anh iii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Hiệu cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc”, nhận đƣợc nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện, động viên khích lệ to lớn thầy cơ, bạn bè, đồng nghiệp ngƣời thân Qua luận văn này, cho phép đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến ngƣời giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu vừa qua giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Phan Ngọc Minh trực tiếp hƣớng dẫn bảo cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp công tác Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc gia đình động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực thực luận văn TÁC GIẢ Nguyễn Thị Quỳnh Anh iv MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi MỞ ĐẦU CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .6 1.1 Một số vấn đề hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.4 Các hình thức cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.4.1 Các hình thức tín dụng lịch sử 1.1.4.2 Các hình thức tín dụng Việt Nam 10 1.2 Hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại .12 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động cho vay 12 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.2.1 Các tiêu chí định tính 13 1.2.2.2 Các tiêu định lƣợng 14 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại 17 1.3.1 Các nhân tố phía ngân hàng 17 1.3.2 Các nhân tố phía khách hàng: 20 1.3.3 Các nhân tố khách quan khác: .21 1.4 Kinh nghiệm hiệu hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại .24 v 1.4.1 Kinh nghiệm từ số ngân hàng thƣơng mại giới 24 1.4.2 Kinh nghiệm từ số Ngân hàng thƣơng mại nƣớc 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1: 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẢO LỘC 30 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc .30 2.1.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam 30 2.1.1.1 Giới thiệu chung 30 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam .30 2.1.2 Giới thiệu khái quát Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc phát triển qua thời kỳ .33 2.1.3 cấu tổ chức quản lý 33 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc từ năm 2014-2016 .34 2.1.4.2 Kết hoạt động kinh doanh 35 2.2.Thực trạng hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc giai đoạn 2014-2016 37 2.2.1 Nhóm tiêu phản ánh Quy mô tăng trƣởng cho vay: 37 2.2.2 Nhóm tiêu định lƣợng đo lƣờng hiệu cho vay: .38 2.2.3 Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn: 39 2.2.4 Nhóm tiêu phản ánh an toàn: 41 2.3 Hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc 46 2.3.1 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc 46 vi 2.3.1.1 Nhân tố phía ngân hàng .46 2.3.1.3 Nhân tố môi trƣờng vĩ mô 49 2.3.2 Đánh giá hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc 50 2.3.2.1 Những kết đạt đƣợc 50 2.3.2.2 Những mặt hạn chế 52 2.4 Nguyên nhân hạn chế 53 2.4.1 Nguyên nhân chủ quan 53 2.4.2 Nguyên nhân khách quan 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG 56 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BẢO LỘC 57 3.1 Định hƣớng nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc thời gian tới 57 3.1.1 Định hƣớng chung Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam 57 3.1.2 Định hƣớng nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc 59 3.2 Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc .60 3.2.1 Những giải pháp trực tiếp 60 3.2.1.1.Thực tốt quy trình cấp tín dụng 60 3.2.1.2 Tăng cƣờng cơng tác giám sát tín dụng ngăn ngừa nợ xấu 61 3.2.1.3 Tích cực, chủ động cơng tác xử lý nợ xấu 61 3.2.1.4 Tập trung nâng cao tín dụng bán lẻ 62 3.2.2 Những giải pháp hỗ trợ: .62 vii 3.2.2.1.Thực tốt chế sách NHNN sách tín dụng BIDV .62 3.2.2.2.Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đặc biệt lực lƣợng cán tín dụng 63 3.2.2.3 Nâng cao khả thu thập, xử lý thơng tin tín dụng chất lƣợng cơng tác tín dụng 64 3.2.2.4.Nâng cao trang thiết bị phục vụ hoạt động tín dụng chất lƣợng sử dụng công nghệ thông tin 65 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc 65 3.3.1 Đối với Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam 65 3.3.1.1 Về phân cấp điều hành .65 3.3.1.2 Về sách cấp tín dụng .65 3.3.1.3 Về đội ngũ nhân 66 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc .67 3.3.3 Đối với nhà nƣớc quyền địa phƣơng 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng nƣớc Nghĩa tiếng Việt Ngân hàng thƣơng mại cổ phần BIDV ĐầuPhát triển Việt Nam Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam – BIDV Bảo Lộc Chi nhánh Bảo Lộc CIC Credit Information Center Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia CP Chính phủ ĐCTC Định chế tài EU European Union Liên minh Châu Âu EUR Euro Đơn vị tiền tệ Liên minh Châu Âu FDI Foreign Direct Investment Đầu tƣ trực tiếp nƣớc GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHTC Khách hàng tổ chức HĐV Huy động vốn L/C Letter of Credit Thƣ tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại PGD Phòng giao dịch SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thƣơng mại cổ phẩn TCTD Tổ chức tín dụng 60 - Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn, tăng trƣởng nguồn vốn xác định nhiệm vụ trọng tâm, từ làm tiền đề cho cơng tác tín dụng hiệu nhờ chi phí mua vốn từ hội sở giảm xuống - Tiếp tục triển khai giải pháp tăng trƣởng dƣ nợ nhƣng đảm bảo an tồn, bền vững, tập trung đầu vốn phục vụ nơng nghiệp, nông thôn lĩnh vực ƣu tiên phát triển chênh lệch mua bán vốn cao Trong ƣu tiên tăng trƣởng dƣ nợ bán lẻ độ rủi ro thấp hơn; mở rộng tín dụng đơi với đảm bảo an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lƣợng tín dụng Triển khai phƣơng án xử lý nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro bám sát theo đạo BIDV - Doanh số cho vay tăng từ 30% – 35%/năm; - Dƣ nợ tăng trƣởng từ 30 -35%/năm; - Nợ xấu dƣới 2% tổng dƣ nợ 3.2 Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc 3.2.1 Những giải pháp trực tiếp 3.2.1.1.Thực tốt quy trình cấp tín dụng Quy trình cho vay đƣợc quy định hƣớng dẫn cụ thể quy trình tín dụng BIDV Để nâng cao chất lƣợng khoản vay nói riêng hiệu cho vay nói chung, u cầu cán tín dụng phải thực theo quy trình cho vay, đặc biệt trọng vào khâu quan trọng khâu xếp hạng tín dụng cho tất khách hàng vay vốn Tuy nhiên, cán tín dụng phải linh hoạt việc áp dụng quy trình vào trƣờng hợp cụ thể Chi nhánh cần thiết lập hệ thống giám sát kiểm tra chéo việc tuân thủ quy trình cho vay cán tín dụng nhằm hạn chế tối đa sai sót hoạt động cho vay Công tác kiểm tra chéo việc tuân thủ quy trình cho vay đƣợc thực định kỳ hàng tháng hàng quý nội phòng nghiệp vụ nhƣ phòng nghiệp vụ với 61 3.2.1.2 Tăng cƣờng cơng tác giám sát tín dụng ngăn ngừa nợ xấu Hiện tại, khối lƣợng cơng việc cán tín dụng lớn, nên cơng tác kiểm sốt sau cho vay bị buông lỏng Đây rủi ro lớn với ngân hàng, đó, chi nhánh cần tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nghiêm ngặt vay, theo dõi sát tình hình sử dụng vốn vay, trả nợ đồng thời tất vay phải nằm tầm kiểm sốt chi nhánh cán tín dụng Cơng tác ngăn ngừa nợ xấu phải đƣợc thực hàng ngày thông qua hệ thống cảnh báo sớm tự động đánh giá nhận định từ thân cán bộ, lãnh đạo phụ trách trực tiếp hồ sơ Việc quản lý giám sát khoản vay, đảm bảo thu hồi nợ hạn phải đƣợc xem nhiệm vụ trọng tâm Chi nhánh Thông qua hệ thống cảnh báo tự động đƣợc gửi đến phòng ban ban lãnh đạo để ứng xử phù hợp Công tác kiểm tra sử dụng vốn cần đƣợc thực cách nghiêm chỉnh, khơng hình thức qua loa Kiểm tra tối thiểu tháng lần khoản vay ngắn hạn ba tháng lần khoản vay dài hạn để kịp thời phát xử lý rủi ro Bên cạnh đó, khâu quan trọng phải đƣợc thực tất khách hàng là, trƣớc định cấp tín dụng, cán tín dụng phải tra cứu thơng tin khách hàng nhu cầu, từ nắm bắt đƣợc lịch sử tín dụng khách hàng so sánh nhu cầu tín dụng hạn mức cho vay nhằm cấp tín dụng khơng vƣợt q nhu cầu dẫn đến việc sử dụng vốn sai mục đích, gây rủi ro cho ngân hàng 3.2.1.3 Tích cực, chủ động cơng tác xử lý nợ xấu Chi nhánh phải tích cực thu hồi nợ đến hạn, hạn, kiên không để phát sinh nợ khó đòi, rủi ro tái diễn, nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng khách hàng vay vốn.Phải chủ động việc phân tích nợ, nợ gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ, nợ hạn để biện phát xử lý thu hồi thích hợp Chi nhánh cần phải tăng cƣờng trọng đến việc thu hồi nợ xử lý rủi ro, thu nợ rủi ro tồn đƣợc hoạch toán trực tiếp vào thu nhập đơn vị Bên cạnh chi nhánh chủ động xử lý tài sản đảm bảo nợ vay khoản 62 nợ vấn đề, khoản nợ khơng tài sản đảm bảo cần nhanh chóng xác định khả trả nợ khách hàng, khả thu nợ từ phía ngân hàng để đƣa hƣớng xử lý kịp thời thích hợp 3.2.1.4 Tập trung nâng cao tín dụng bán lẻ Thực theo định hƣớng BIDV, BIDV Bảo Lộc tiếp tục đẩy mạnh tín dụng bán lẻ Trong năm gần hiệu từ tín dụng bán lẻ đƣợc thể rõ, kèm theo rủi ro thấp, thủ tục xử lý rủi ro khơng rƣờn rà mà nhanh chóng Bên cạnh đó, BIDV cho đời nhiều sản phẩm thiết thực cho đối tƣợng khách hàng cá nhân, từ đối tƣợng khách hàng cá nhân vay vốn chi nhánh bán chéo nhiều sản phẩm, đem lại hiệu cao cho chi nhánh 3.2.2 Những giải pháp hỗ trợ: 3.2.2.1.Thực tốt chế sách NHNN sách tín dụng BIDV BIDV Bảo Lộc phải thực nghiêm túc văn phủ, ngành liên quan Ngày 30/12/2016, Ngân hàng nhà nƣớc ban hành thông tƣ số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc khách hànghiệu lực từ ngày 15/03/2017, tất ngân hàng, BIDV phải triển khai chi tiết, đồng bộ, đảm bảo cán công nhân viên phải thấu hiểu đƣợc thay đổi nhƣ định hƣớng đƣợc khách hàng để đảm bảo hoạt động cấp tín dụng đƣợc chặt chẽ từ khâu Bên cạnh quy trình quy định nhà nƣớc ban ngành, chi nhánh phải tuyệt đối tuân thủ quy trình cho vay, quy trình thẩm định trƣớc cho vay quy định đảm bảo tiền vay BIDV, kim nam đảm bảo cho hoạt động tín dụng hƣớng, ý nghĩa định đến thành công hay thất bại chi nhánh Tuy nhiên, cán tín dụng phải linh hoạt việc áp dụng quy trình vào trƣờng hợp cụ thể Để giám sát quy trình đƣợc thực cách nghiêm túc, chi nhánh nên thiết lập hệ thống kiểm tra giám sát cụ thể nhằm hạn chế tối đa sai sót vơ tình hay cố ý cán tín dụng Cơng tác kiểm tra giám sát lẫn đƣợc 63 thực hàng tháng hàng quý cán phòng phòng với Sau kiểm tra phát lỗi cán tín dụng lãnh đạo trực tiếp phải thực khắc phục ngày báo cáo khắc phục với ban giám đốc Bên cạnh phải quy định chế tài xử lý khen thƣởng trƣờng hợp vi phạm nghiêm trọng trƣờng hợp tuân thủ nhiều kỳ liền từ tạo động lực cho cán tín dụng nghiêm túc thực quy trình quy định hơn, sau tạo đƣợc thói quen cho cán 3.2.2.2.Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đặc biệt lực lƣợng cán tín dụng Hầu hết cán tín dụng chi nhánh trình độ, tuân thủ quy trình tuyển dụng tập trung nghiêm ngặt BIDV, đợt tuyển dụng tuyển số lƣợng hàng trăm ứng viên ứng tuyển Tuy nhiên hầu hết cán tín dụng trẻ, chƣa nhiều kinh nghiệm, áp lực cơng việc lại lớn khơng thời gian tự đào tạo, nhiều làm việc theo dẫn ngƣời trƣớc Do đó, chi nhánh cần xem việc phát triền nâng cao nguồn nhân lực công việc quan trọng hàng đầu Thƣờng xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, bồi dƣỡng kiến thức pháp luật Nhất với cán làm công tác tín dụng cần kỹ tổng hợp lĩnh vực khác qua hiểu biết sâu tài lĩnh vực kinh tế, sở xây dựng chƣơng trình cho vay sát thực lĩnh vực kinh tế nhằm nâng cao hiệu chất lƣợng Các tổ chức đảng, cơng đồn, đồn niên nên hỗ trợ ban lãnh đạo tăng cƣờng công tác giáo dục tƣ tƣởng, bồi dƣỡng trị giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống nhân viên Tín dụng nghiệp vụ đòi hỏi ngƣời cán phải tinh thần làm việc trung thực, mục tiêu chung đơn vị Trong lĩnh vựa đƣợc xem “nhạy cảm” này, lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt dễ xảy rủi ro nguồn vốn ngân hàng Trong chế trả lƣơng, khen thƣởng cần trọng để đảm bảo cán bộ, nhân viên thu nhập phù hợp với kết lao động mình, tránh cào bằng, trả lƣơng theo thâm niên, cấp Quan tâm đáp ứng nhu cầu đáng nhân viên 64 Thực thƣởng phạt hợp lý cơng cần chế độ đãi ngộ định vật chất tinh thần Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để hạn chế tình trạng q tải cơng việc cán tín dụng quản lý khách hàng, lẽ vấn đề gây nên sai sót việc thực nghiệp vụ, quy trình tín dụng, dẫn đến khe hở ảnh hƣởng đến an toàn tín dụng 3.2.2.3 Nâng cao khả thu thập, xử lý thơng tin tín dụng chất lƣợng cơng tác tín dụng Thơng tin nguồn liệu quan trọng phục vụ công tác thẩm định, thông tin chất lƣợng dẫn đến công tác thẩm định hiệu quả, thông tin khơng xác dẫn đến rủi ro cho ngân hàng Để nâng cao khả thu thập xử lý thông tin chất lƣợng chi nhánh cần phải: Thu thập thông tin từ bên trong: thông tin từ bên thơng tin thu thập đƣợc từ khách hàng thơng qua hình thức vấn trực tiếp, từ khâu tiếp nhận nhu cầu khách hàng, cán tín dụng cần ghi chép thơng tin ban đầu cụ thể, sau trƣớc thẩm định, cán thẩm định cần lên danh sách câu hỏi thơng tin cần vấn để việc thu thập thông tin đầy đủ hiệu Thu thập thơng tin từ bên ngồi: thu thập thơng tin bên ngồi qua nhiều nguồn thơng tin thức khơng thức Các thơng tin thức nhƣ tra cứu lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng qua thơng tin tín dụng quốc gia CIC, quan nhƣ thuế, công an, tòa án Hoặc từ nguồn thơng tin khơng thức nhƣ khách hàng cá nhân hàng xóm, anh chị em họ hàng, doanh nghiệp nhƣ đối tác, phƣơng tiện thông tin đại chúng Việc thu thập thông tin quan trọng nhƣng việc xử lý khối lƣợng thơng tin thu thập đƣợc cách xác “sàng lọc” đƣợc thông tin chất lƣợng để đến định cấp tín dụng quan trọng Do yêu cầu cán tín dụng ngƣời lãnh đạo phải tự trang bị cho kiến thức kinh nghiệm để thực tốt khâu quan trọng Một định cấp tín dụng đƣợc xem xác 65 xuất phát từ thực tế sống, đáp ứng nhu cầu cấp thiết khách hàng tn thủ xác quy trình cấp tín dụng 3.2.2.4.Nâng cao trang thiết bị phục vụ hoạt động tín dụng chất lƣợng sử dụng cơng nghệ thông tin Chi nhánh cần trang bị đầy đủ cho cán tín dụng phƣơng tiện cần thiết nhằm phục vụ cơng tác tín dụng hiệu thƣờng xuyên tổ chức lớp đào tạo sử dụng phần mềm, ứng dụng, xử lý số liệu Yêu cầu tất cán phải động tìm kiếm biện pháp xử lý, khai thác, sử dụng thơng tin cách hiệu Chi nhánh tra cứu thơng tin tất khách hàng cập nhật thông tin khách hàng cũ tháng/ lần từ trực tiếp khách hàng thơng qua CIC Điều dẫn đến chi phí tăng lên nhƣng thấp khoản vay phát sinh rủi ro 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc 3.3.1 Đối với Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam 3.3.1.1 Về phân cấp điều hành BIDV nên tìm hiểu phân tích tiềm mạnh cụ thể chi nhánh để đƣa sản phẩm phù hợp ƣu địa phƣơng, bên cạnh cần đánh giá khả tiềm lực chi nhánh cụ thể để đƣa giới hạn tín dụng cho chi nhánh xác hợp lý Đối với BIDV Bảo Lộc, hàng năm giới hạn tín dụng BIDV đƣa chi nhánh hồn thành sớm, đề nghị BIDV tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh nâng cao hạn mức dƣ nợ hàng năm, nhằm đƣa tỷ lệ dƣ nợ vốn huy động chi nhánh tăng lên, qua đạt hiệu cao thu đƣợc lợi nhuận lớn 3.3.1.2 Về sách cấp tín dụng Hiện tại, sách tín dụng BIDV thể nhiều hạn chế, kiến nghị BIDV nên cải thiện sách tín dụng theo hƣớng cụ thể hóa đến đối tƣợng khách hàng phát huy hiệu hoạt động tín dụng hệ thống, cụ thể: - Chính sách khách hàng: cần hệ thống xếp loại, chấm điểm khách hàng, phân loại khách hàng theo nhóm đối tƣợng để gói sản phẩm ƣu đãi phù 66 hợp nhằm khích lệ đối tƣợng khách hàng tốt hạn chế đối tƣợng khách hàng chất lƣợng Qua làm tăng mức độ hài lòng nhƣ mức độ trung thành khách hàng BIDV, ngân hàng tăng hiệu quả, tăng thu nhập - Chính sách quy mơ, giới hạn tín dụng: Cũng dựa vào hệ thống xếp hạng, chấm điểm khách hàngtừ làm để ngân hàng xác định mức độ rủi ro lợi ích nhóm khách hàng đem lại, từ làm sở để cán tín dụng chủ động việc xác định quy mơ giới hạn tín dụng cho nhóm khách hàng - Chính sách đảm bảo tiền vay: Dựa sở sách chung, BIDV nên thiết lập quy định cụ thể rõ ràng đối tƣợng khách hàng cụ thể chi nhánh, giúp cán tín dụng nắm rõ tránh nhầm lẫn gây rủi ro cho ngân hàng 3.3.1.3 Về đội ngũ nhân Đầu tiên BIDV cần tiếp tục nâng cao công tác đào tạo, nhân viên đƣợc tuyển dụng nhằm tạo tiền đề đắn ban đầu giúp nhân viên thích ứng nhanh với cơng việc Đối với đội ngũ nhân viên trực tiếp bán hàng, BIDV cần mở nhiều lớp đào tạo kỹ cho nhân viên Qn triệt đến tồn thể cán cơng nhân viên, phải nâng cao phong cách giao dịch, toàn thể cán phải đồng phong cách giao dịch chuyên nghiệp, lịch sự, thân thiện, chu đáo, nhiệt tình, cởi mở Từ xây dựng đƣợc văn hóa ngân hàng, nâng cao hình ảnh, thƣơng hiệu BIDV Bên cạnh phải hình thức xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm BIDV nên tiếp tục nâng cao chất lƣợng tuyển dụng, luân chuyển bổ nhiệm cán Đối với công tác khen thƣởng, xử phạt, BIDV nên cho phép chi nhánh tự chủ động thiết lập chế khen thƣởng, xử phạt cụ thể đến cán phù hợp tình hình thực tế chi nhánh Tạo động lực làm việc, hoàn thành kế hoạch kinh doanh cho cán chế để xét thời điểm cuối năm mà bình xét hàng q, kỳ thi đua ngắn ngày, nhằm liên tục thúc đẩy tinh thần hăng hái hoàn thành kế hoạch cán 67 BIDV nên nghiên cứu nắm bắt cụ thể nhu cầu lao động chi nhánh, chi nhánh dƣ lao động nhƣng chi nhánh thiếu, cần cho chi nhánh tự đề xuất số lƣợng lao động cần tuyển dụng phù hợp với tình hình thực tế giao tiêu lao động nhƣ 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc NHNN cần ban hành văn hƣớng dẫn thực nghị quyết, nghị định Chính phủ đến NHTM cách cụ thể kịp thời Theo đó, NHNN phải thƣờng xuyên nắm bắt diễn biến kinh tế để đƣa hƣớng đạo kịp thời, nhằm đảm bảo cho hoạt động NHTM an toàn, hiệu - Giám sát để loại bỏ tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh ngân hàng: để tồn ngân hàng thƣờng sách hoạt động riêng để cạnh tranh với ngân hàng khác Nhiều ngân hàng tăng lãi suất để huy động vốn, giảm lãi suất cho vay thấp xuống để thu hút đƣợc nhiều khách hàng; họ chấp nhận lỗ để huy động vốn, cho vay nhiều Hình thức cạnh tranh khơng lành mạnh gây hậu nặng nề cho kinh tế Chính vậy, NHNN cần quy định cụ thể, biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh NHTM - NHNN cần nỗ lực việc phối kết với Bộ, Ngành liên quan hoạt động tín dụng đời thơng tƣ liên xử lý TSĐB, NHNN cần phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng quy định để ngân hàng tự phát mại tài sản chấp khách hàng khơng khả trả nợ mà khơng phải khởi tố tòa án nhân dân nhƣ Bên cạnh cần thiết phải nâng cao chất lƣợng cung cấp thông tin CIC NHNN, chất lƣợng thơng tin cao hiệu quản trị rủi ro tốt Hiện nay, ngân hàng chƣa hợp tác tích cực với CIC muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng để cạnh tranh với ngân hàng khác nên thông tin truy cập từ CIC nghèo nàn, chƣa đầy đủ, NHNN nên biện pháp thích hợp để ngân hàng nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thông tin tín dụng từ CIC, chế tài việc quy định nội dung báo cáo, lồng ghép tra 68 việc chấp hành quy định báo cáo vào chƣơng trình kiểm tra NHNN để đảm bảo thông tin tín dụng nhận đƣợc từ CIC phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng TCTD, phải phân tích, tổng hợp khách hàng để lƣu ý TCTD việc định cho vay 3.3.3 Đối với nhà nƣớc quyền địa phƣơng Chính phủ quan chức phải gánh vác vai trò định hình hạ tầng tài vững mạnh nhằm giúp cho hệ thống TCTD hoạt động an tồn hiệu Bên cạnh cần phải tăng cƣờng pháp chế lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng, đảm bảo tuyệt đối tổ chức kinh tế công dân phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng Cố gắng khơng để xảy tình trạng hoạt động tiền tệ - ngân hàng hỗn loạn, vơ tổ chức, tích cực giám sát xử lý nghiêm với hành động thao túng, làm lũng đoạn thị trƣờng, gian dối số liệu sổ sách báo cáo, Nếu làm khơng khéo lòng tin thị trƣờng bị đổ vỡ, đe doạ khủng hoảng ngân hàng Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục triển khai sách ổn định kinh tế vĩ mơ, kiềm chế lạm phát tái cấu trúc kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững, qua nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay Chính phủ nên tranh thủ ủng hộ TCTC quốc tế Kinh nghiệm định chế tài lớn (Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế,…) ích nhiều cho Chính phủ NHNN trình cải cách hệ thống tài ngân hàng, đồng thời tranh thủ kinh nghiệm tổ chức tài quốc tế qua nâng cao chất lƣợng triển khai hoạt động cho vay Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng thực đạo phối hợp thực quan: Trung tâm bán đấu giá, quan thi hành án việc thực phát mại nhanh chóng tài sản chấp ngân hàng hộ nợ hạn, chây ỳ khơng trả nợ Đề nghị UBND tỉnh cần sách thích hợp đối tƣợng phối hợp để BIDV Bảo Lộc xử lý nợ vay nhanh chóng theo quy định nhu cầu 69 Đề nghị ban ngành liên quan nhƣ phòng tài ngun mơi trƣờng, văn phòng đăng ký đất đai đơn giản hố thủ tục hành chính, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, tạo điều kiện cho khách hàng, giảm thời gian chờ đợi, lãng phí Bên cạnh đó, đề nghị ban ngành cần thực việc số hóa sở liệu quản lý đất đai theo thông tƣ số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 tài nguyên môi trƣờng quy định quy trình xây dựng sở liệu đất đai Việc khơng giúp ngƣời dân nhanh chóng nắm rõ đƣợc thơng tin mảnh đất họ: vị trí, diện tích, trạng đồng thời liệu đất đai đƣợc đồng bộ, liên kết với ngân hàng phục vụ cho cơng tác xác minh, thẩm định đƣợc xác, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong tất hoạt động ngân hàng thƣơng mại nói chung BIDV Bảo Lộc nói riêng hoạt động cho vay chiếm vai trò chủ đạo, mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng nhƣng chứa đựng nhiều rủi ro Chính vậy, ngân hàng, việc nâng cao hiệu cho vay vấn đề sống còn, ảnh hƣởng trực tiếp đến tồn phát triển ngân hàng Tuy nhiên để nâng cao hiệu hoạt động cho vay khơng thể ngân hàng làm đƣợc Căn phân tích nghiên cứu chƣơng III, luận văn nêu để nâng cao hiệu hoạt động cho vay cần chung tay góp sức ngân hàng, khách hàng vay hƣớng dẫn, đạo quan quản lý nhà nƣớc Về phía ngân hàng cần tn thủ chặt chẽ quy trình tín dung, nâng cao hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao trình độ cán cơng tác thẩm định định cấp tín dụng đắn hiệu Đối với nhà nƣớc quan ban ngành cần tạo môi trƣờng kinh tế ổn định, thuân lợi, chế phù hợp Đối với khách hàng cần xây dựng phƣơng án kinh doanh hiệu quả, thiết thực, cung cấp thông tin trung thực với ngân hàng, nâng cao trình độ quản lý nhằm nâng cao hiệu kinh doanh 71 KẾT LUẬN Trong q trình đổi mới, đại hố hội nhập, hệ thống ngân hàng thƣơng mại đứng trƣớc thử thách lớn phải cải cách nâng cao sức cạnh tranh, nhiên nợ tồn đọng làm ảnh hƣởng lớn đến khả cạnh tranh phát triển ngân hàng Vì thế, nâng cao hiệu hoạt động cho vay khơng riêng biệt với ngân hàng mà nỗi lo chung hệ thống ngân hàng Trong năm vừa qua, hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc đạt đƣợc kết đáng khích lệ, nhƣng bên cạnh hạn chế định, chƣa xứng với tiềm chi nhánh, nhƣ chƣa thực tối đa hóa hiệu hoạt động cho vay ngân hàng Do đó, luân văn “Hiệu cho vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc” đời thực đƣợc nội dung sau: Thứ nhất, sở vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn hệ thống hoá lý luận cho vay, hiệu hoạt động cho vay, tiêu đánh giá hiệu cho vay nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu cho vay Thứ hai, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc giai đoạn từ 2014-2016, phân tích kết đạt đƣợc, mặt hạn chế tồn từ đƣa nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan yếu Thứ ba, sở thực trạng, hạn chế tồn tại, luận văn đề cập tới số giải pháp kiến nghị Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam, quan chức liên quan nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc Cũng từ lý luận thực tiễn nghiên cứu, luận văn nêu lên đƣợc số kiến nghị với quan hữu quan, với quan chủ quản Nhà nƣớc việc thúc đẩy phát triển chi nhánh nhƣ kinh tế địa phƣơng 72 Với nỗ lực nghiên cứu mình, tác giả hy vọng luận văn đóng góp thiết thực tìm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc Song nhiều hạn chế mặt kiến thức lý luận nhƣ thực tiễn, thời hạn chế tài liệu thời gian nghiên cứu nên luận văn khó tránh khỏi hạn chế định Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến ngƣời quan tâm để đề tài đƣợc hoàn thiện 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngân hàng Nhà nƣớc (2016),Thông tƣ số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 ngân hàng nhà nƣớc“Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng” Ngân hàng Nhà nƣớc (2017),Thông tƣ số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 tài nguyên môi trƣờng “Quy định quy trình xây dựng sở liệu đất đai” Ngân hàng Nhà nƣớc (2013), Thông tƣ Số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 “Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” Ngân hàng Nhà nƣớc (2014), Thông tƣ Số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2013 “Về việc sửa đổi số điều thông 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” Ngân hàng Nhà nƣớc (2014), Thông tƣ Số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 “Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Nhung 2011, Tiền tệ ngân hàng, NXB Phƣơng Đông, TPHCM Lê Thị Mận, Lý Hoàng Ánh 2013, Tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất Đại học quốc gia, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều 2007, Tín Dụng Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng, Nhà xuất tài chính, Tp.HCM Nguyễn Minh Kiều 2009, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà Xuất Bản thống kê, Hà Nội 74 10 Nguyễn Minh Kiều 2011, Tài doanh nghiệp bản, Nhà Xuất Bản Lao động xã hội, Hà Nội 11 Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, Báo cáo qua năm 2014 – 2016 12 Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam 2016, Quy định số 4633/QyĐBIDV ngày 30/06/2015 việc Ban hành quy trình cấp tín dụng khách hàng tổ chức 13 Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Namchi nhánh Bảo Lộc, Báo cáo hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016 14 Website Bộ tài chính: http://www.mof.gov.vn/ 15 Website Hiệp hội ngân hàng Việt Nam: http://www.vnba.org.vn/ 16 Website Ngân hàng TMCP Đầu tƣ http://www.bidv.com.vn/ 17 Website Tạp chí tài chính: http://tapchitaichinh.vn Phát triển Việt Nam: ... TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẢO LỘC 30 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam. .. thành phát triển Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam .30 2.1.2 Giới thiệu khái quát Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc phát. .. trạng hiệu cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bảo lộc , Hiệu quả cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bảo lộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay