Dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bảo lộc

108 2 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:29

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH UYÊN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH UYÊN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRƢƠNG QUỐC THỤ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc” đƣợc thực BIDV chi nhánh Bảo Lộc với mục tiêu nghiên cứu cụ thể: Nghiên cứu tổng quan sở lý luận thẻ, dịch vụ thẻ ngân hàngi; Phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc Tác giả tiến hành khảo sát 160 khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ BIDV Bảo Lộc để tìm ngun nhân, khó khăn vƣớng mắc từ phía ngân hàng từ phía khách hàng; Đề xuất giải pháp mở rộng, nâng cao chất lƣợng dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc Kết nghiên cứu cho thấy: Thứ nhất, kết phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc cho thấy qua năm tổng sổ lƣợng thẻ phát hành, số lƣợng máy ATM, máy POS, tỷ lệ thẻ hoạt động, doanh số sử dụng thẻ, doanh số toán thẻ gia tăng, thị phần thẻ BIDV Bảo Lộc địa bàn đƣợc giữ vững Hoạt động thẻ mang lại thu nhập ngày tăng cho BIDV Bảo Lộc, nhiên tỷ trọng thu nhập từ hoạt động thẻ khiêm tốn Thứ hai, kết khảo sát khách hàng sử dụng thẻ cho thấy hoạt động dịch vụ thẻ BIDV Bảo Lộc nhiều khó khăn, vƣớng mắc Thứ ba, để mở rộng nâng cao hoạt động dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc, tác giả đề xuất giải pháp với kiến nghị cần thiết đến Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam, Hiệp hội thẻ, Ngân hàng Nhà nƣớc Chính phủ LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Nguyễn Thị Thanh Uyên, sinh ngày 10 tháng 03 năm 1986 Quê quán: Đồng Tháp Hiện làm việc Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Namchi nhánh Bảo Lộc, số 52 Lê Thị Pha, phƣờng 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Hiện học viên cao học khóa 17 Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn với đề tài “Dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc” Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trƣơng Quốc Thụ Luận văn đƣợc thực trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu thực riêng thân tôi, kết nghiên cứu độc lập riêng, không chép tài liệu chƣa đƣợc cơng bố tồn nội dung đâu Các số liệu, nguồn trích dẫn luận văn đƣợc thích rõ ràng, minh bạch Tôi xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật lời cam đoan tơi TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 Ngƣời cam đoan Nguyễn Thị Thanh Uyên LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài ngân hàng với đề tài “Dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân đƣợc giúp đỡ, động viên khích lệ thầy, bạn bè đồng nghiệp ngƣời thân Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới ngƣời giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu khoa học vừa qua Tôi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy giáo TS Trƣơng Quốc Thụ trực tiếp tận tình hƣớng dẫn nhƣ cung cấp tài liệu thơng tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị cơng tác giúp đỡ tơi q trình học tập thực Luận văn TÁC GIẢ Nguyễn Thị Thanh Uyên MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN iii LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN .v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC CÁC BẢNG xiii DANH MỤC CÁC HÌNH xiv MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan thẻ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm thẻ ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm thẻ ngân hàng .6 1.1.1.2 Đặc điểm cấu tạo thẻ .6 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển thẻ ngân hàng 1.1.3 Phân loại thẻ ngân hàng .8 1.1.3.1 Phân theo cơng nghệ sản xuất đặc tính kỹ thuật 1.1.3.2 Phân theo tính chất toán 1.1.3.3 Phân theo phạm vi lãnh thổ 10 1.1.4 Các chủ thể tham gia thị trƣờng thẻ 11 1.1.4.1 Tổ chức thẻ quốc tế .11 1.1.4.2 Ngân hàng phát hành thẻ .11 1.1.4.3 Chủ thẻ 12 1.1.4.4 Ngân hàng toán thẻ 12 1.1.4.5 Đơn vị chấp nhận thẻ 13 1.1.5 Rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ NHTM 13 1.1.5.1 Khái niệm rủi ro 13 1.1.5.2 Khái niệm rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ NHTM 14 1.1.5.3 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ NHTM 14 1.2 Tổng quan dịch vụ thẻ ngân hàng 19 1.2.1 Khái niệm dịch vụ thẻ 19 1.2.2 Vai trò dịch vụ thẻ .19 1.2.2.1 Đối với chủ thẻ 19 1.2.2.2 Đối với đơn vị chấp nhận thẻ 21 1.2.2.3 Đối với ngân hàng 21 1.2.2.4 Đối với kinh tế - xã hội 22 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến dịch vụ thẻ 24 1.2.3.1 Nhân tố khách quan .24 1.2.3.2 Nhân tố chủ quan 25 1.2.4 Các tiêu đánh giá dịch vụ thẻ .28 1.2.4.1 Số lƣợng thẻ gia tăng hàng năm 28 1.2.4.2 Thị phần thẻ 28 1.2.4.3 Mạng lƣới máy ATM, máy POS đơn vị chấp nhận thẻ 28 1.2.4.4 Số lƣợng thẻ hoạt động tổng số lƣợng thẻ phát hành 29 1.2.4.5 Doanh số sử dụng thẻ 29 1.2.4.6 Doanh số toán thẻ 30 1.2.4.7 Lợi nhuận từ dịch vụ thẻ .30 1.3 Bài học kinh nghiệm số ngân hàng thƣơng mại số quốc gia giới Việt Nam dịch vụ thẻ 31 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng thƣơng mại giới Việt Nam dịch vụ thẻ 31 1.3.1.1 Ngân hàng CitiBank - Mỹ .31 1.3.1.2 Ngân hàng HSBC - Anh 33 1.3.1.3 Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 35 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho BIDV Bảo Lộc 38 KẾT LUẬN CHƢƠNG 39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẢO LỘC .40 2.1 Giới thiệu BIDV Bảo Lộc 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .40 2.1.2 cấu máy tổ chức .40 2.1.3 Một số kết kinh doanh .41 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn .41 2.1.3.2 Hoạt động cho vay 44 2.1.3.3 Hoạt động dịch vụ 45 2.1.3.4 Kết hoạt động kinh doanh 46 2.2 Thực trạng dịch vụ thẻ BIDV Bảo Lộc 47 2.2.2 Thực trạng hoạt động phát hành thẻ BIDV Bảo Lộc 49 2.2.2.1 Tốc độ tăng thị phần thẻ 49 2.2.2.2 Mạng lƣới máy ATM, POS 51 2.2.2.3 Số lƣợng thẻ hoạt động tổng số lƣợng thẻ phát hành 53 2.2.2.4 Doanh số toán thẻ 54 2.2.2.5 Doanh số sử dụng thẻ 54 2.2.2.6 Lợi nhuận từ dịch vụ thẻ .55 2.3 Đánh giá hoạt động sử dụng dịch vụ thẻ BIDV Bảo Lộc 56 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 56 2.3.1.1 Công tác đạo điều hành 56 2.3.1.2 Tính đa dạng dịch vụ 56 2.3.1.3 Hoạt động marketing sản phẩm 56 2.3.1.4 Thu nhập cho ngân hàng .57 2.3.1.5 Phát triển khách hàng .57 2.3.1.6 Hạn chế rủi ro, tăng cƣờng bảo mật thông tin .57 2.3.2 Những hạn chế 58 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế .59 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 59 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC 69 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ BIDV Bảo Lộc 69 3.2 Giải pháp phát triển nâng cao chất lƣợng dịch vụ thẻ BIDV Bảo Lộc .70 3.2.1 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ .70 3.2.1.1 Đa dạng hóa sản phẩm tiện ích dịch vụ thẻ 70 3.2.1.2 Mở rộng mạng lƣới rút tiền đơn vị chấp nhận thẻ 71 3.2.1.3 Hồn thiện chuẩn hóa quy định rút ngắn thời gian phát hành thẻ 73 3.2.1.4 Tăng cƣờng quảng bá, quảng cáo sản phẩm thẻ 73 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ thẻ 74 3.2.2.1 Nâng cao hiệu phát hành thẻ 74 3.2.2.2 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ chăm sóc khách hàng .76 3.2.2.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 76 3.2.2.4 Phòng ngừa xử lý rủi ro lĩnh vực thẻ 77 3.3 Một số kiến nghị 78 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 78 3.3.1.1 Tạo môi trƣờng kinh tế - xã hội ổn định .78 3.3.1.2 Thực sách ƣu đãi, đầu tƣ vào công nghệ .79 3.3.1.3 Đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm thẻ 79 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 79 3.3.2.1 Hoàn thiện văn pháp quy thẻ .79 3.3.2.2 Đẩy mạnh hoạt động trung tâm chuyển mạch tài quốc gia 80 3.3.2.3 Khuyến khích mở rộng hoạt động dịch vụ thẻ 81 3.3.3 Kiến nghị với Hội thẻ ngân hàng Việt Nam 81 3.3.4 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 83 KẾT LUẬN .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 89 PHỤ LỤC SỐ 01 .89 PHỤ LỤC SỐ 02 .92 ... PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ BIDV Bảo Lộc BIDV Bảo Lộc xây dựng chƣơng trình phát triển. .. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC 69 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ BIDV Bảo Lộc 69 3.2 Giải pháp phát triển nâng... Machine Nghĩa tiếng Việt Ngân hàng TMCP Á Châu Máy rút tiền tự động Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Ngân hàng thƣơng mại cổ phần BIDV Bảo Lộc Đầu tƣ Phát triển Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bảo lộc , Dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bảo lộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay