Mối quan hệ giữa rủi ro đặc thù và lợi nhuận cổ phiếu

70 2 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:29

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC THẢO LINH MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO ĐẶC THÙ LỢI NHUẬN CỔ PHIẾU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC THẢO LINH MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO ĐẶC THÙ LỢI NHUẬN CỔ PHIẾU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trần Phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 i TĨM TẮT Trong tài chính, việc định giá tài sản vấn đề quan trọng nhiều lý thuyết mơ hình đề xuất nhằm giúp định giá tài sản cách hiệu Trong số đó, sử dụng biết đến rộng rãi mơ hình định giá tài sản vốn (CAPM) Theo mơ hình định giá tài sản vốn, nhà đầu tư bù đắp cho phần rủi ro hệ thống cao mà không bù đắp cho phần rủi ro đặc thù (rủi ro phi hệ thống) Nguyên nhân rủi ro đặc thù loại bỏ cách đa dạng hóa danh mục đầu tư Tuy nhiên, thực tế khơng phải nhà đầu tư khả nắm giữ danh mục đầu tư đa dạng hóa tốt yếu tố thị trường khơng hồn hảo chi phí giao dịch khó khăn việc tìm hiểu tồn thơng tin chứng khoán thị trường Nghiên cứu tìm hiểu rủi ro đặc thù xem xét mối quan hệ rủi ro đặc thù tỷ suất lợi nhuận cách sử dụng mơ hình nhân tố Fama-French để tính tốn rủi ro đặc thù Kết nghiên cứu cho thấy rủi ro đặc thù khơng hàm xu theo thời gian khơng mối quan hệ rủi ro đặc thù lợi nhuận cổ phiếu thị trường Tuy nhiên, tồn mối quan hệ dương rủi ro đặc thù tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu tháng sau rủi ro đặc thù giải thích phần nhỏ biến động tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu Từ đó, kết nghiên cứu đóng góp cung cấp thêm chứng thực nghiệm rủi ro đặc thù gợi ý chiến lược đầu tư cho nhà đầu tư nước nước ngồi tham gia thị trường chứng khốn Việt Nam ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.HCM, ngày … tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Thảo Linh iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến tất người đóng góp ủng hộ tơi suốt q trình hồn thành khóa luận Trước tiên, tơi chân thành cảm ơn Ban giám hiệu giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Các thầy truyền đạt kiến thức, tạo cho tơi niềm say mê học hỏi, tìm tòi tạo điều kiện thuận lợi suốt q trình tơi hồn thành luận văn tốt nghiệm Với lòng kính trọng biết ơn, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn đến Tiến sỹ Nguyễn Trần Phúc khuyến khích, dẫn tận tình cho tơi suốt thời gian thực nghiên cứu Cuối cùng, tơi muốn cảm ơn gia đình, bạn bè, người bên yêu thương nâng đỡ giai đoạn khó khăn, suốt q trình hoàn thành luận văn suốt đời iv MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH viii CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Những đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 sở lý thuyết 2.1.1 Rủi ro lợi nhuận 2.1.2 Lý thuyết danh mục đầu tư đại 10 2.1.3 Mơ hình định giá tài sản vốn 12 2.1.4 Mơ hình nhân tố Fama-French 14 v 2.2 Các nghiên cứu mối quan hệ rủi ro đặc thù lợi nhuận cổ phiếu 15 2.2.1 Xu hướng rủi ro đặc thù theo thời gian 16 2.2.2 Mối quan hệ rủi ro đặc thù tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu 18 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 25 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.2.1 Ước lượng giá trị rủi ro đặc thù 25 3.2.2 Xu hướng rủi ro đặc thù theo thời gian 27 3.2.3 Tác động rủi ro đặc thù đến tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu 28 3.3 Quy trình nghiên cứu 30 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Thống kê mô tả 32 4.2 Xu hướng rủi ro đặc thù 35 4.3 Tác động rủi ro đặc thù đến tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu 36 4.3.1 Mối quan hệ rủi ro đặc thù tỷ suất lợi nhuận vượt trội cổ phiếu 36 4.3.2 Khả dự đoán tỷ suất lợi nhuận thị trường rủi ro đặc thù rủi ro thị trường 37 4.3.3 Mối quan hệ rủi ro đặc thù tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu tháng sau 38 CHƯƠNG HÀM Ý KIỂN NGHỊ 41 vi 5.1 Kết luận 41 5.2 Hạn chế đề tài 42 5.3 Hướng nghiên cứu đề xuất 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 Danh mục tài liệu tiếng Anh 43 Danh mục tài liệu tiếng Việt 47 PHỤ LỤC 48 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CAPM Mơ hình định giá tài sản vốn DMĐT Danh mục đầu tư FF3 Mơ hình nhân tố Fama - French IV Rủi ro đặc thù TTCK Thị trường chứng khoán viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp nghiên cứu mối quan hệ rủi ro đặc thù 21 Bảng 4.1 Thống kê mô tả 34 Bảng 4.2 Xu hướng theo thời gian chuỗi rủi ro đặc thù 36 Bảng 4.3 Lợi nhuận danh mục đầu tư xếp theo giá trị rủi ro đặc thù 37 Bảng 4.4 Dự đoán tỷ suất lợi nhuận thị trường tháng sau 38 Bảng 4.5 Mơ hình ước lượng mối quan hệ rủi ro đặc thù 39 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mối quan hệ số lượng cổ phiếu rủi ro danh mục đầu tư 12 Hình 4.1 Rủi ro đặc thù biến động thị trường Error! Bookmark not defined 46 Malkiel, B G Y Xu (2002) Idiosyncratic risk and security returns University of Texas at Dallas (November 2002) Markowitz, H (1959) Portfolio selection efficient diversification of investments Foundation for Research in Economics Wiley, New York Nartea, G.V., Ward, B.D (2009) Does idiosyncratic risk matter? Evidence from the Philippine stock market Asian Journal of Business and Accounting, 2(1&2), 47-67 Nartea, G.V., Wu, J., Yao, L.J (2010) Idiosyncratic volatility in the Chinese stock market Working paper Lincoln University Nguyen, C., Ji, W Gregoriou A (2014) Does Idiosyncratic Risk matter in the Vietnamese Stock Market? Depocen Working Paper Series No 2014/08 Ooi, J T L., J Wang, cộng (2009) Idiosyncratic risk and REIT returns The Journal of Real Estate Finance and Economics , 38(4), trang 420-442 Roll, Richard (1977) A Critique of the Asset Pricing Theory’s tests Part 1: On Past and Potential Testability of the Theory Journal of Financial Economics, 4, trang 129-176 Ross, Steven (1976) The arbitrage theory of capital asset pricing Journal of Economic Theory, 13, trang 341–360 Sharpe, W F (1964) Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk The Journal of Finance, 19(3), trang 425-442 Tran, N T., Nguyen, T N T (2015) Market Efficiency and Idiosyncratic Volatility in Vietnam International Journal of Business and Management, 10 (6), trang 216-223 Wei, S.X., Zhang, C (2005) Why did individual stocks become more volatility? Journal of Business, 79(1), trang 259-292 Wei, S.X., Zhang, C (2006) Idiosyncratic risk does not matter: A reexamination of the relationship between average returns and average volatilities Journal of Banking and Finance, 29, trang 603-621 47 Xu, Y., & Malkiel, B G (2003) Investigating the behaviour of idiosyncratic volatility Journal of Business, 76 , trang 613-644 Danh mục tài liệu tiếng Việt Trương Đông Lộc, Dương Thị Hồng Trang (2014) Mơ hình nhân tố Fama – French: Các chứng thực nghiệm từ Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 32, trang 61-68 48 PHỤ LỤC Unit root test 1.1 IVEW 1.1.1 Constant Null Hypothesis: IVEW has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.168222 -3.525618 -2.902953 -2.588902 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(IVEW) Method: Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:32 Sample (adjusted): 72 Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob IVEW(-1) C -0.548474 0.009974 0.106124 0.001956 -5.168222 5.099475 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.279076 0.268628 0.002037 0.000286 340.2207 26.71052 0.000002 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -5.70E-05 0.002381 -9.527342 -9.463605 -9.501996 1.851146 49 1.1.2 Constant and trend Null Hypothesis: IVEW has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.129686 -4.092547 -3.474363 -3.164499 0.0004 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(IVEW) Method: Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:32 Sample (adjusted): 72 Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob IVEW(-1) C @TREND(1) -0.549218 0.010040 -1.44E-06 0.107067 0.002043 1.19E-05 -5.129686 4.914441 -0.121202 0.0000 0.0000 0.9039 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.279232 0.258033 0.002051 0.000286 340.2283 13.17189 0.000015 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -5.70E-05 0.002381 -9.499389 -9.403783 -9.461370 1.850131 50 1.2 IVVW 1.2.1 Constant Null Hypothesis: IVVW has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -4.468584 -3.525618 -2.902953 -2.588902 0.0005 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(IVVW) Method: Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:23 Sample (adjusted): 72 Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob IVVW(-1) C -0.448706 0.006914 0.100413 0.001582 -4.468584 4.370757 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.224442 0.213202 0.002720 0.000510 319.6789 19.96825 0.000030 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -6.00E-06 0.003066 -8.948702 -8.884964 -8.923355 2.128469 51 1.2.2 Constant and trend Null Hypothesis: IVVW has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.113671 -4.092547 -3.474363 -3.164499 0.0004 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(IVVW) Method: Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:24 Sample (adjusted): 72 Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob IVVW(-1) C @TREND(1) -0.557855 0.009977 -3.83E-05 0.109091 0.002058 1.71E-05 -5.113671 4.848900 -2.240590 0.0000 0.0000 0.0283 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.277763 0.256521 0.002644 0.000475 322.2075 13.07597 0.000016 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -6.00E-06 0.003066 -8.991762 -8.896156 -8.953742 2.042142 52 1.3 MVOL 1.3.1 Constant Null Hypothesis: MVOL has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -7.836990 -3.525618 -2.902953 -2.588902 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(MVOL) Method: Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:24 Sample (adjusted): 72 Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob MVOL(-1) C -0.894176 0.009939 0.114097 0.001380 -7.836990 7.201448 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.470934 0.463266 0.004072 0.001144 291.0243 61.41841 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.000192 0.005558 -8.141531 -8.077793 -8.116184 2.042845 53 1.3.2 Constant and trend Null Hypothesis: MVOL has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -8.342020 -4.092547 -3.474363 -3.164499 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(MVOL) Method: Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:24 Sample (adjusted): 72 Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob MVOL(-1) C @TREND(1) -0.975713 0.012789 -5.35E-05 0.116964 0.001861 2.42E-05 -8.342020 6.873679 -2.212557 0.0000 0.0000 0.0303 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.506464 0.491948 0.003962 0.001067 293.4922 34.89060 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.000192 0.005558 -8.182880 -8.087274 -8.144860 2.017285 54 Time trend 3.1 IVEW Dependent Variable: IVEW Method: Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:34 Sample: 72 Included observations: 72 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C T 0.018545 -7.47E-06 0.000546 1.30E-05 33.96284 -0.574597 0.0000 0.5674 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 3.2 0.004694 -0.009524 0.002293 0.000368 336.4715 0.330162 0.567406 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.018273 0.002282 -9.290875 -9.227634 -9.265699 1.079420 IVVW Dependent Variable: IVVW Method: Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:33 Sample: 72 Included observations: 72 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C T 0.017870 -6.71E-05 0.000694 1.65E-05 25.75926 -4.060150 0.0000 0.0001 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.190609 0.179047 0.002913 0.000594 319.2363 16.48482 0.000126 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.015422 0.003215 -8.812119 -8.748879 -8.786943 1.108740 55 3.3 MVOL Dependent Variable: MVOL Method: Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:34 Sample: 72 Included observations: 72 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C T 0.013685 -6.55E-05 0.000964 2.30E-05 14.19153 -2.854265 0.0000 0.0057 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.104250 0.091454 0.004049 0.001147 295.5236 8.146831 0.005670 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.011293 0.004248 -8.153432 -8.090192 -8.128256 1.885707 Khả dự đoán tỷ suất lợi nhuận tháng sau rủi ro đặc thù rủi ro thị trường 4.1 IVEW Dependent Variable: MKTR Method: Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:36 Sample (adjusted): 71 Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IVEW -0.075736 3.756832 0.054942 2.981023 -1.378490 1.260249 0.1725 0.2118 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.022500 0.008333 0.057207 0.225811 103.4064 1.588228 0.211825 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.007027 0.057447 -2.856520 -2.792782 -2.831173 2.081907 56 4.2 IVVW Dependent Variable: MKTR Method: Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:37 Sample (adjusted): 71 Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IVVW -0.048422 2.684298 0.033263 2.111575 -1.455737 1.271230 0.1500 0.2079 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 4.3 0.022885 0.008724 0.057196 0.225723 103.4204 1.616025 0.207916 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.007027 0.057447 -2.856913 -2.793176 -2.831567 1.971010 MVOL Dependent Variable: MKTR Method: Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:37 Sample (adjusted): 71 Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C MVOL -0.022292 1.347163 0.019513 1.613083 -1.142397 0.835148 0.2572 0.4065 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.010007 -0.004341 0.057571 0.228697 102.9556 0.697472 0.406517 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.007027 0.057447 -2.843820 -2.780083 -2.818474 2.015746 57 Mối quan hệ rủi ro đặc thù tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu tháng sau 5.1 Mơ hình Pure Pooled OLS Dependent Variable: R Method: Panel Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:45 Sample: 2010M01 2015M11 Periods included: 71 Cross-sections included: 113 Total panel (unbalanced) observations: 3053 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IV -0.017271 0.752459 0.005905 0.302678 -2.924720 2.486009 0.0035 0.0130 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.002022 0.001694 0.113607 39.37820 2309.275 6.180241 0.012972 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.003509 0.113704 -1.511480 -1.507534 -1.510062 1.897068 58 5.2 Mỗ hình REM Dependent Variable: R Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 10/23/17 Time: 00:47 Sample: 2010M01 2015M11 Periods included: 71 Cross-sections included: 113 Total panel (unbalanced) observations: 3053 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IV -0.017271 0.752459 0.005909 0.302884 -2.922731 2.484318 0.0035 0.0130 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.000000 0.113685 Rho 0.0000 1.0000 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.002022 0.001694 0.113607 6.180241 0.012972 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat -0.003509 0.113704 39.37820 1.897068 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.002022 39.37820 Mean dependent var Durbin-Watson stat -0.003509 1.897068 59 5.3 Mơ hình FEM Dependent Variable: R Method: Panel Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:46 Sample: 2010M01 2015M11 Periods included: 71 Cross-sections included: 113 Total panel (unbalanced) observations: 3053 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IV -0.028103 1.344726 0.006812 0.355057 -4.125629 3.787349 0.0000 0.0002 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 5.4 0.037348 0.000335 0.113685 37.98430 2364.289 1.009057 0.456831 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Kiểm định Breusch-Pagan Lagrange multiplier Lagrange Multiplier Tests for Random Effects Null hypotheses: No effects Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives Cross-section Test Hypothesis Time Both 0.001376 (0.9704) 13536.91 (0.0000) 13536.91 (0.0000) Honda -0.037098 (0.5148) 116.3482 (0.0000) 82.24438 (0.0000) King-Wu -0.037098 (0.5148) 116.3482 (0.0000) 71.74275 (0.0000) Standardized Honda 0.096293 (0.4616) 117.3882 (0.0000) 76.40261 (0.0000) Standardized King-Wu 0.096293 (0.4616) 117.3882 (0.0000) 65.90119 (0.0000) 13536.91 (0.0000) Breusch-Pagan Gourieroux, et al.* -0.003509 0.113704 -1.474149 -1.249216 -1.393313 1.929660 60 5.5 Kiểm định Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 10.218719 0.0014 Test Summary Cross-section random ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero Cross-section random effects test comparisons: Variable IV Fixed 1.344726 Random Var(Diff.) Prob 0.752459 0.034327 0.0014 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: R Method: Panel Least Squares Date: 10/23/17 Time: 00:48 Sample: 2010M01 2015M11 Periods included: 71 Cross-sections included: 113 Total panel (unbalanced) observations: 3053 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IV -0.028103 1.344726 0.006812 0.355057 -4.125629 3.787349 0.0000 0.0002 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.037348 0.000335 0.113685 37.98430 2364.289 1.009057 0.456831 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.003509 0.113704 -1.474149 -1.249216 -1.393313 1.929660 ... thời gian khơng có mối quan hệ rủi ro đặc thù lợi nhuận cổ phiếu thị trường Tuy nhiên, có tồn mối quan hệ dương rủi ro đặc thù tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu tháng sau rủi ro đặc thù giải thích phần... nghiên cứu mối quan hệ rủi ro đặc thù lợi nhuận cổ phiếu 15 2.2.1 Xu hướng rủi ro đặc thù theo thời gian 16 2.2.2 Mối quan hệ rủi ro đặc thù tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu 18... hưởng đến tất chứng khốn Rủi ro rủi ro hệ thống 12 Rủi ro DMĐT Rủi ro đặc thù Tổng rủi ro Rủi ro hệ thống Số lượng cổ phiếu DMĐT Hình 2.1 Mối quan hệ số lượng cổ phiếu rủi ro danh mục đầu tư 2.1.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa rủi ro đặc thù và lợi nhuận cổ phiếu , Mối quan hệ giữa rủi ro đặc thù và lợi nhuận cổ phiếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay